ZARZADZENIE NR 1/2017

Transkrypt

ZARZADZENIE NR 1/2017
ZARZADZENIE NR
Dotvczv:
Warunków zaliczenia obowi ązkolvych
obowiązku odbywania ty ch zĄęó.
zaj
ę
1/2017
ć z wychowan ia ftzy cznego bez
Na podstawiaZarządzenia JM Rektora Politechniki Łódzkiej, w celu unormowania
za|iczanta obowiązko!\ych zajęć z wychowaniaftzycznego przez studentów-sportowców,
zaruądzam. co następuj e :
I.
Zaliczenie obowiązkowych zajęć z wychowania firycznego bez
obowiązku odbywania Ęch zajęó mogą uzyskać:
a)
CzłoŃowie kadry narodowej, olimpij skiej, uniwersj adowej (potwierdzenie
z
Polskiego Zwtązku Sportowego)
b) Zawodnicy posiadający klasę sportową Mistrzowską Krajową
PZS ,dot. dyscyplin rozgrywanych w ramach AMP)
-
( potwierdzęnię z
c) Studenci odbywający systematyczne treningi w sekcjach sportowych Klubu
Uczelnianego AZS PŁ zgodnie z umową
d) W sportach indywidualnych posiadanie min. 1 klasy spońowej (potrvierdzenię z
PZS ,dot. dyscyplin rozgr}.vvanych w ramach AMP)
W grach zespołowych udział w rozgrlrvkach Polskich Związków Sportowych min.
II ligi i III ligi w piłkę nożną (potwierdzęnie z PZS ,dot. dyscyplin rozgrywanych
w ramach AMP)
e)
2. Nadzór nad realŁacją
Zaruądzenia powierzam Z.-cy
Rekreacji Centrum Spońu PŁ.
Łódź, dńa 17.02.2017 roku
Ęrektora ds. Sportu i
R
Łódzkiei