PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII „MATURA Z

Transkrypt

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII „MATURA Z
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
PROGRAM
ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
DLA UCZNIÓW KLAS III
ZAKRES PODSTAWOWY
opracowała:
mgr Małgorzata Policha
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
1. WSTĘP:
Program zajęć fakultatywnych skierowany jest do uczniów klas trzecich wybierających biologię jako
przedmiot egzaminu maturalnego. Jego adresatami są uczniowie klas realizujących biologię w zakresie
podstawowym.
Program obejmuje całość materiału nauczania w zakresie podstawowym i jest zgodny
z podstawą programową. Jego realizacja jest przewidziana na 30 godzin lekcyjnych
w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Po zakończeniu zajęć uczniowie wypełnią ankietę ewaluacyjną.
Ich uwagi pozwolą na modyfikację programu i jego dostosowanie do oczekiwań i potrzeb uczniów.
2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
• przygotowanie uczniów do matury i dalszej edukacji w zakresie nauk biologicznych
powtórzenie i utrwalenie materiału nauczania
• poszerzenia niektórych wiadomości i umiejętności z biologii
• sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z biologii
• uzupełnienie czy też nadrobienie braków w wiadomościach i umiejętnościach
• kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
• wdrożenie uczniów do rozwiązywania zadań różnych typów
• kontrola własnego tempa pracy podczas rozwiązywania zadań w różnych formach i różnych
typów
• dokonanie samooceny postępów w nauce
Celem zajęć fakultatywnych z biologii jest powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie zakresu materiału
oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. Jednocześnie pokazanie uczniom, jak w sposób
efektywny pracować, tworzyć i przewidywać aby osiągnąć cel przez siebie wyznaczony. Kształtować
własne życie, być zdrowym i stworzyć odpowiednie warunki dla siebie i dobrze przygotować się do
zadań realizowanych w przyszłości.
3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Założenia programu uwzględniają następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. nr 14, poz. 129).
Akty prawne regulujące przeprowadzanie egzaminów maturalnych:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 225).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.
U. z 2003 r. nr 90, poz.846).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 października 1999 r. w
sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji
egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów (Dz. U.
z 1999 r. nr 93, poz.1071).
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
4. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE:
• rozumienia zależności istniejących w środowisku przyrodniczym
• świadomości zmienności świata ożywionego
• świadomości znaczenia zachowania różnorodności biologicznej oraz motywacji do
przestrzegania zasad jej ochrony
• rozumienia jedności podstawowych procesów życiowych organizmów przy ich różnorodności
• rozumienia zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko
• świadomości zagrożeń cywilizacyjnych
• rozumienia podstaw działania własnego organizmu
• rozumienia podstawowych zasad dziedziczenia
• podstawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi
• motywacji do przestrzegania ogólnych zasad higieny.
Z celami edukacyjnymi nauczania biologii związane są zadania szkoły, do których należą:
1.
2.
3.
4.
Umożliwienie uczniom projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń biologicznych.
Umożliwienie uczniom poznania podstawowych procesów życiowych organizmów.
Rozwijanie odpowiedzialności ucznia za działania podejmowane w najbliższym środowisku.
Prowadzenie uczniów do zrozumienia podstaw funkcjonowania własnego organizmu.
Reforma systemu edukacji stworzyła szkołom i nauczycielom możliwości realizowania różnorodnych
programów nauczania oraz budowania własnych programów dydaktycznych. Takie zróżnicowanie
wymaga jednak wprowadzenia wspólnych punktów odniesienia. W związku z tym zakres wymagań
dla wszystkich uczniów, zdających egzamin maturalny z biologii w zakresie podstawowym jest
identyczny. Został on określony przez standardy wymagań egzaminacyjnych.
Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura z biologii na 5+” napisałam zgodnie ze
standardami wymagań egzaminacyjnych.
W programie tym standardy wymagań egzaminacyjnych będące podstawą przeprowadzania egzaminu
maturalnego, obejmują trzy obszary:
1. Wiadomości i rozumienie
2. Korzystanie z informacji
3. Tworzenie informacji
5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Uczniowie będą zachęcani do nauki po przez stosowanie różnych metod nauczania oraz przez aktywne
uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów. W programie „Matura z biologii na 5+” przyjęłam
następującą klasyfikację metod nauczania (wg J. Zborowskiego):
Metody kierowania samodzielną pracą uczniów:
• metoda laboratoryjna
• praca z książką
• metoda modelowania
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
• metoda gier dydaktycznych
• metoda projektów
Metody poszukujące:
• pogadanka dyskusja
• seminarium
Metody podające:
• opowiadanie i opis
• wykład
• referat ucznia
W trakcie stosowania powyższych metod nauczania będę odnosiła się do licznych technik nauczania.
Do najczęściej stosowanych na zajęciach fakultatywnych będą należały:
•
•
•
•
•
•
karty dydaktyczne
praca z tekstem
pokaz - demonstracja
pytania i odpowiedzi
pomoce wizualne
burza mózgów
6. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIEĆ UCZNIA I PROPOZYCJE ICH OCENY
Planowane osiągnięcia uczniów:
1. Formułowanie hipotez. Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń
wraz z oceną ich wiarygodności.
2. Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do
wyjaśnienia procesów życiowych.
3. Interpretowanie zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach;
postrzeganie funkcjonowania organizmu jako integralnej całości.
4. Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową i
funkcjonowaniem.
5. Analizowanie struktury i funkcjonowania wybranych ekosystemów.
6. Ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania
człowieka i ich wpływu na jakość życia oraz umiejętność odnajdywania środków zaradczych.
7. Analizowanie przyczyn zakłóceń stanu zdrowia człowieka, przewidywanie skutków własnych
decyzji w tym zakresie; prowadzenie zdrowego trybu życia.
8. Formułowanie zasad zrównoważonego rozwoju i analiza własnych decyzji i zachowań w tym
zakresie
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
Zakres i stopień trudności będzie stopniowo wzrastał wraz z możliwościami uczniów oraz w miarę
poszerzania wiadomości.
Proponuję, aby program był realizowany metodami aktywnymi.
Ocenianie osiągnięcia uczniów poprzez:
•
•
•
rozwiązywanie różnego typu zadań zamkniętych i otwartych na bieżących zajęciach z
zakresu realizowanego materiału;
rozwiązywanie pakietów zadań po zakończeniu realizacji kolejnych działów;
rozwiązywanie pakietów zadań maturalnych z poprzednich lat.
7. PLAN DYDAKTYCZNY
Plan zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura z biologii na 5+” składa się z ośmiu bloków
tematycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Biologia i medycyna a człowiek
Struktura organizmu
Fizjologia organizmów głównie człowieka
Elementy genetyki
Bioróżnorodność organizmów
Elementy ewolucjonizm
Biogeografia
Ekologia i ochrona środowiska
Blok tematyczny
1.
Biologia i
medycyna
a człowiek
Treści nauczania
• czynności życiowe i cechy istot
żywych
• poziomy organizacji żywej
materii
• podstawy logicznego myślenia,
obserwacje i doświadczenia w
biologii
• człowiek obiektem
zainteresowań i badań
filozofów, biologów i lekarzy
• przyrządy optyczne w
nauczaniu biologii
Cele lekcji
(W – wiadomości, U– umiejętności )
Uczeń potrafi:
W:
•
definiuje termin życie
•
porównuje cechy materii ożywionej i
nieożywionej
•
opisuje sposób prowadzenia badań
naukowych
•
wyjaśnia pojęcia: obserwacja,
eksperyment, problem badawczy, hipoteza
•
wymienia źródła danych naukowych.
•
wykorzystuje informacje
popularnonaukowe w uczeniu się biologii
•
omawia budowę i zasady działania
mikroskopu świetlnego
•
wyróżnia indukcyjną i dedukcyjną
metodę wnioskowania
•
planuje i przeprowadza obserwacje
np. mikroskopowe
U:
•
wymienia główne kierunki rozwoju
nauk przyrodniczych
Standardy
I.1a.
I.1.
II.2.
II.3.
III.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
•
- udowadnia współzależność rozwoju
biologii i medycyny
•
- wykaże na przykładach
hierarchiczność budowy organizmu
człowieka
•
wymieni główne kierunki rozwoju
nauk przyrodniczych.
•
wykaże zależności między
wybranymi naukami przyrodniczymi
•
udowodni współzależność rozwoju
biologii i medycyny.
2.
Struktura
organizmu
• komórki, ich budowa i pełnione
funkcje
• różnice między komórkami
• komórki bakteryjne, znaczenie
bakterii w przyrodzie i życiu
człowieka, choroby bakteryjne
• komórka eukariotyczna
• podziały komórkowe
• bakterie zwierząt
• tkanki i organy, ich budowa i
pełnione funkcje (na wybranych
przykładach)
• wirusy i choroby wirusowe
• priony
W:
•
wyjaśni, co to
jest organizm jednokomórkowy i
wielokomórkowy;
•
zdefiniuje
pojęcia: komórka, komórka prokariotyczna
i eukariotyczna, tkanka, narząd, układ
narządów;
•
wymieni
struktury komórkowe , ich lokalizację i
funkcje;
•
opisze budowę
poszczególnych organelli komórkowych.
U:
•
wykaże zależność miedzy budową i
funkcją organelli;
•
udowodni półprzepuszczalność błon
komórkowych;
•
przedstawi na rysunku budowę jądra,
mitochondrium;
•
udowodni, że jądro jest najważniejszą
organellą komórkową;
W:
•
opisze etapy cyklu komórkowego;
•
wymieni fazy podziału jądra;
•
dokona ich charakterystyki;
•
omówi przebieg mitozy,
•
wyjaśni cel zachodzenia mitozy
i mejozy w komórkach roślinnych
i zwierzęcych;
U:
•
interpretuje w oparciu o schematy
zmiany ilości DNA w poszczególnych
fazach cyklu;
•
rozpozna na rysunkach poszczególne
fazy mitozy i mejozy;
•
porówna przebieg i znaczenie obu
procesów
•
analizuje i porównuje przebieg
infekcji wirusowych, bakteryjnych,
grzybiczych
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.2b.
I.4a.
I.4
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
•
rozwiązuje różne typy zadań
maturalnych dotyczące budowy komórki.
W:
•
definiuje termin : tkanka
•
wymienia rodzaje tkanek
występujących w organizmie człowieka
•
wymienia charakterystyczne cechy
budowy i funkcje tkanki nabłonkowej,
łącznej, mięśniowej i nerwowej w
organizmie człowieka
•
poda przykłady lokalizacji wybranych
tkanek w organizmie
•
wymienia i analizować cechy
komórki prokariotycznej
•
omawia środowisko życia i
morfologię bakterii
•
podaje przykłady chorób
bakteryjnych ludzi
•
podaje przykłady chorób wirusowych
człowieka
•
wymienia i omówić źródła oraz drogi
zakażeń wirusowych.
•
przedstawia budowę wirusów na
przykładzie wirusa HIV
U:
•
analizuje przebieg infekcji wirusowej
•
identyfikuje tkanki nabłonkowe na
preparacie mikroskopu, fotografii,
schematycznym rysunku
•
analizuje związek między budową a
funkcją tkanek
•
porówna budowę i funkcje tkanki
nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i
nerwowej
3.
HOMEOSTAZA
Fizjologia
organizmów w
• układy wykonawcze:
szczególności
pokarmowy, oddechowy,
człowieka
krążenia, wydalniczy,
rozrodczy, ruchu
• układy kontrolno-koordynujące:
nerwowy i dokrewny
• powłoka wspólna ciała
człowieka- organizm jako układ
otwarty
• metabolizm i jego kierunki
• homeostaza - stałość
środowiska wewnętrznego
organizmu
W:
•
definiuje terminy:
metabolizm, anabolizm, katabolizm,
homeostaza, holoenzym,
apoenzym,centrum aktywne
•
podaje przykłady
reakcji anabolicznych i katabolicznych;
•
omawia budowę
ATP
•
definiuje pojęcia:
enzym, apoenzym, koenzym, grupa
prostetyczna;
•
podaje
charakterystyczne cechy budowy i
działania enzymu;
•
wymienia główne
czynniki wpływające na szybkość reakcji
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.2b.
I.3c.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
• enzymy – podział,
charakterystyczne cechy i
działanie
enzymatycznej;
U:
•
porównuje
procesy anabolizmu i katabolizmu;
•
dostrzega
związek między procesami anabolicznymi
i katabolicznymi w żywych komórkach;
•
wyjaśnia
mechanizm działania enzymu.
•
fizyczne i
chemiczne czynniki wpływające na
aktywność enzymów
ODŻYWIANIE
• potrzeby pokarmowe i sposoby
odżywiania się organizmów
• substancje chemiczne, budowa i
ich rola
• układ pokarmowy i przebieg
procesów trawiennych u
człowieka
• żołądek przeżuwaczy
• zasady racjonalnego odżywiania
W:
•
wymieni pierwiastki biogenne;
•
wyjaśni rolę węgla, tlenu, wodoru,
azotu, siarki i fosforu w budowie
związków tworzących komórki;
•
przedstawi podział na makro-mikro- i
ultraelementy ;
U:
•
zanalizuje skład chemiczny komórki
lub organizmu;
•
oceni skutki niedoboru
poszczególnych pierwiastków.
W:
•
wymieni pierwiastki wchodzące w
skład cukrów, białek, lipidów oraz
charakterystyczne dla nich wiązania i
grupy funkcyjne;
•
scharakteryzuje budowę cukrów,
lipidów i białek;
•
poda przykłady w /w związków i
określi ich występowanie i funkcje w
organizmach żywych;
U:
•
sklasyfikuje cukry ze względu na ich
budowę;
•
porówna właściwości i funkcje mono, di- i polisacharydów;
•
wykryje w materiale organicznym
cukry proste i skrobię;
•
sklasyfikuje białka ze względu na
budowę ,
•
wykryje w materiale organicznym;
•
porówna budowę i właściwości
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
•
wykryje w materiale roślinnym
tłuszcze.
W:
•
wymieni związki chemiczne
niezbędne dla organizmu człowieka;
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
•
wyjaśni, jakie są ich źródła
pokarmowe i rola w organizmie;
U:
• zanalizuje składniki pokarmu pod
względem ich kaloryczności i zawartości
substancji odżywczych;
• określi dobowe zapotrzebowanie
człowieka na poszczególne substancje
odżywcze;
• wykaże zróżnicowanie
zapotrzebowania na substancje odżywcze
ze względu na wiek oraz charakter
aktywności fizycznej poszczególnych
osób;
• wyjaśni zasady konstruowania
piramidy prawidłowego żywienia się;
•
przedstawi skutki niedoboru lub
nadmiaru poszczególnych składników
pokarmowych;
W:
•
wymieni części układu pokarmowego
człowieka i określi ich funkcje;
•
wyjaśni, na czym polega trawienie
mechaniczne i chemiczne,
•
omówi zasady trawienia i wchłaniania
białek, węglowodanów i tłuszczów;
•
scharakteryzuje funkcje wątroby;
U:
•
porówna proces trawienia białek,
węglowodanów i tłuszczów;
•
wykaże korelacje między budową
poszczególnych odcinków układu a
pełnionymi funkcjami;
W:
•
wyjaśni pojęcie
heterotrofizm;
•
wymieni główne
grupy heterotrofów;
•
przedstawi etapy
ewolucji układu pokarmowego zwierząt.
U:
•
zanalizuje
przystosowania heterotrofów do różnych
sposobów odżywiania;
ODDYCHANIE
I WYMIANA GAZOWA
• oddychanie tlenowe i
W:
•
definiuje
oddychanie jako proces kataboliczny;
•
wyjaśni rolę ATP
i NAD w oddychaniu;
•
opisze lokalizację
i przebieg etapów utleniania glukozy w
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
beztlenowe
• wymiana gazowa u zwierząt
• układ oddechowy człowieka i
jego schorzenia
TRANSPORT SUBSTANCJI
I PŁYNY USTROJOWE
• funkcje homeostatyczne i
obronne u człowieka pełnione
przez krew
• grupy krwi,
• układ krwionośny człowieka
• układ limfatyczny
• choroby układu krążenia
oddychaniu tlenowym;
•
wyjaśni rolę
oddychania w życiu komórki,
•
poda przykłady
komórek oddychających beztlenowo.
U:
•
analizuje i
interpretuje schematy przedstawiające
oddychanie tlenowe i beztlenowe;
•
obliczy bilans
oddychania tlenowego i beztlenowego;
•
uzasadni rolę
fermentacji w przyrodzie i życiu
człowieka.
•
dokona analizy
porównawczej obu procesów.
W:
•
wyjaśni, na czym polega wymiana
gazowa;
•
wymieni kolejne odcinki układu
oddechowego i określić ich funkcje;
•
przedstawi drogę tlenu i dwutlenku
węgla w organizmie człowieka;
•
wskaże podstawowe przyczyny
kłopotów z oddychaniem i zasady
profilaktyki w tym zakresie;
U:
•
wykaże zależność miedzy budową a
funkcją układu oddechowego człowieka;
•
zanalizuje współdziałanie układów
krwionośnego i oddechowego w wymianie
gazowej;
• uzasadni, że palenie papierosów ma
negatywny wpływ na zdrowie człowieka;
W:
•
wymieni składniki krwi ( w tym
rodzaje krwinek ) i ich funkcje;
• poda normy ilościowe określające
zawartość krwinek w krwi zdrowego
mężczyzny i zdrowej kobiety;
•
scharakteryzuje grupy krwi u
człowieka,
•
wyjaśni powiązania krwi, limfy i
płynu tkankowego.
U:
•
rozpozna rodzaje krwinek na
preparatach mikroskopowych,
fotografiach, schematach;
•
porówna krwinki pod względem
budowy i funkcji;
•
oceni wyniki badań laboratoryjnych
krwi.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
WYDALANIE
• zbędne i szkodliwe produkty
przemiany materii i sposoby ich
usuwania u zwierząt
• układ wydalniczy u człowieka i
jego schorzenia
W:
•
scharakteryzuje budowę i
funkcjonowanie obwodowego i płucnego
obiegu krwi;
•
przedstawi budowę serca i jego
zasadę funkcjonowania;
•
zdefiniuje pojęcia: EKG, tętno,
ciśnienie krwi;
•
wymieni zasadnicze przyczyny
schorzeń serca i ukłau krążenia;
•
określi podstawowe zasady
profilaktyki układu;
U:
•
porówna budowę tętnic, żył i naczyń
włosowatych;
•
porówna funkcjonowanie i rolę
małego i dużego obiegu krwi;
•
wykaże automatyzm pracy serca;
•
zanalizuje wykres EKG, parametry
tętna i ciśnienia krwi;
•
uzasadni, że układ krwionośny
odpowiada za integrację funkcji
organizmu;
• oceni wpływ trybu życia na
funkcjonowanie serca i układu krążenia.
W:
•
wyjaśni, na czym polega odporność
swoista i nieswoista;
•
zdefiniuje pojęcia: antygen,
przeciwciało, szczepionka, surowica;
U:
•
porówna swoiste i nieswoiste
mechanizmy obrony organizmu przed
antygenami;
•
uzasadni konieczność
przeprowadzania szczepień ochronnych.
W:
•
zdefiniuje pojęcie „wydalanie”;
•
wymieni szkodliwe produkty
przemiany materii i drogi ich wydalania;
•
opisze budowę układu wydalniczego
człowieka i funkcje poszczególnych
narządów ze szczególnym uwzględnieniem
nerki;
U:
•
wykaże współdziałanie różnych
struktur organizmu człowieka w wydalaniu
szkodliwych i zbędnych produktów
przemiany materii;
•
zanalizuje funkcjonowanie nefronu;
•
ocenić (na przykładzie) wyniki badań
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ
ORGANIZMÓW
• rozmnażanie bezpłciowe i
płciowe spermatogeneza i
oogeneza
• biologia rozmnażania się i
rozwój człowieka
• higiena układu rozrodczego
oraz ciąży
RUCH- PRZEMIESZCZANIE SIĘ
• sposoby poruszania się zwierząt
• budowa i rola części biernej i
czynnej układu ruch
• sprawność fizyczna i higiena
układu ruchu
laboratoryjnych moczu człowieka.
U:
•
porówna
właściwości fizyczne i chemiczne
amoniaku, mocznika i kwasu moczowego;
•
analizuje
przemiany zachodzące w cyklu
mocznikowym,
•
uzasadni
konieczność usuwania azotowych ppm.
U:
•
rozwiązuje różne
typy zadań maturalnych dotyczących
zagadnień z wymienionego zakresu.
W:
•
przedstawi budowę układu
rozrodczego mężczyzny i kobiety określi
funkcje poszczególnych odcinków układu
•
przedstawi cykl pracy jajnika;
•
omówi przebieg oogenezy i
spermatogenezy;
•
przedstawi charakterystyczne cechy
kolejnych etapów rozwoju płodowego
człowieka;
•
przedstawi przebieg organogenezy;
•
scharakteryzuje funkcje błon
płodowych;
U:
•
zanalizuje wpływ hormonów na
funkcjonowanie układu;
•
wykaże rolę łożyska w rozwoju
płodowym człowieka;
•
wyjaśni, kiedy są dni płodne w cyklu
menstruacyjnym kobiety;
• oceni skuteczność działania
poszczególnych metod antykoncepcji;
W:
•
scharakteryzuje skład chemiczny i
budowę tkanki kostnej ;
•
omówi typy i budowę kości ;
•
przedstawi budowa szkieletu ;
•
wymieni typy połączeń kości ;
•
poda funkcje poszczególnych
elementów budowy szkieletu;
•
wymieni charakterystyczne cechy
mięśni gładkich i poprzecznie
prążkowanych oraz określi ich lokalizację
w organizmie;
•
przedstawi istotę skurczu mięśni
szkieletowych, mięśnia sercowego i mięśni
gładkich;
•
zanalizować budowę szkieletu
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
człowieka pod kątem pełnionych przez
niego funkcji;
•
określić przyczyny i przewidzieć
skutki patologicznych zmian w budowie
szkieletu(wady postawy, osteoporoza)
U:
•
porówna budowę mięśnia gładkiego z
budową mięśnia poprzecznie
prążkowanego;
•
wykaże różnice w funkcjach mięśni
gładkich i poprzecznie prążkowanych.
REGULACJA I KOORDYNACJA
PROESÓW ŻYCIOWYCH
•
regulacja hormonalna u
człowieka i jej zaburzenia
•
budowa, funkcje i higiena
układu nerwowego oraz
wybranych narządów zmysłów
człowieka
W:
•
przedstawi budowę układu
hormonalnego;
•
wyjaśni zasadę działania hormonów,
w tym mechanizm ujemnego sprzężenia
zwrotnego;
•
na wybranych przykładach przedstawi
rolę hormonów w kontroli i regulacji
czynności życiowych człowieka;
U:
•
zlokalizuje poszczególne gruczoły na
terenie organizmu;
•
przyporządkuje określone hormony
odpowiednim gruczołom;
•
uzasadni nadrzędną rolę przysadki i
podwzgórza;
•
przewidzi skutki niedoboru lub
nadmiaru poszczególnych hormonów;
W:
•
opisze budowę neuronu;
•
zilustruje powstawanie i przebieg
impulsu nerwowego w neuronie i synapsie;
•
opisze elementy łuku odruchowego;
•
przedstawić budowę układu
nerwowego człowieka;
U:
•
porówna przebieg impulsu
nerwowego w neuronie i synapsie;
•
narysuje łuk odruchowy;
•
wyjaśni, jak powstają odruchy
bezwarunkowe i warunkowe;
•
odróżni odruchy warunkowe i
bezwarunkowe;
•
wykaże nadrzędna rolę mózgu w
funkcjonowaniu układu nerwowego;
•
sklasyfikuje nerwy ze względu na ich
funkcje w układzie nerwowym;
W:
•
wymieni narządy zmysłów człowieka
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
i określi ich funkcję adaptacyjną;
•
przedstawi budowę i zasadę działania
oka i ucha;
•
charakteryzuje wady wzroku i słuchu;
U:
•
wykaże zależność między budową
narządu zmysłu a pełnioną funkcją;
• wskaże sposoby korekty wad wzroku
i słuchu;
•
zlokalizuje rozmieszczenie
poszczególnych kubków smakowych na
języku.
U:
•
rozwiązuje różne
typy zadań maturalnych dotyczących
zagadnień regulacji nerw. i horm.
POWŁOKA WSPÓLNA CIAŁA
CZŁOWIEKA
• budowa i rola skóry
• wytwory naskórka
• podstawy higieny i niektóre
schorzenia skóry
NIEKTÓRE CZYNNIKI
WYWOŁUJĄCE CHOROBY
CZŁOWIEKA
• podział chorób i ich
charakterystyka
• alergeny i mechanizm reakcji
alergicznej
• choroby nowotworowe i ich
profilaktyka
• choroby zakaźne i pasożytnicze
• cykle rozwojowe wybranych
pasożytów
• trucizny i środki
psychoaktywne.
W:
•
przedstawi budowę naskórka i skóry
właściwej
•
wymieni twory naskórka i określi ich
funkcje
•
omówi funkcje skóry
•
omówi podstawowe zasady higieny
skóry
U:
•
wykaże zależność między budową a
różnorodnymi funkcjami skóry
•
określi przyczyny i przewidzi skutki
uszkodzeń skóry
•
przedstawi udział skóry w
termoregulacji organizmu
W:
•
•
definiuje stan zdrowia i choroby
klasyfikuje czynniki chorobotwórcze
•
wymienia przykłady i omawia
przyczyny chorób społecznych i
cywilizacyjnych
•
analizuje dane statystyczne dotyczące
dynamiki zachorowań na choroby
nowotworowe w Polsce i na świecie
•
wymienia najczęściej występujące w
Polsce i na świecie choroby wywoływane
przez wirusy, bakterie, grzyby
U:
•
porównuje i uzasadnia przyczyny
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
zróżnicowania chorób będących powodem
zgonów w krajach ubogich i
cywilizacyjnie rozwiniętych
•
analizuje wpływ wybranych
czynników fizykochemicznych i
biologicznych na zaburzenie homeostazy
organizmu człowieka
•
ocenia skuteczność działań
profilaktycznych chorób społecznych i
cywilizacyjnych
W:
•
wymienia drogi rozprzestrzeniania się
drobnoustrojów chorobotwórczych
•
proponuje konkretne działania
profilaktyczne ograniczające
występowanie chorób wirusowych,
bakteryjnych i grzybiczych
U:
•
wyjaśnia mechanizm transformacji
nowotworowej
•
udowadnia, że choroby nowotworowe
należą do grupy chorób cywilizacyjnych
•
wyjaśnia mechanizm ograniczonego
oddziaływania antybiotyków na
drobnoustroje chorobotwórcze
•
analizuje i porównuje przebieg
infekcji wirusowych, bakteryjnych,
grzybiczych
W:
•
wymienia i rozpoznaje popularne
pasożyty wywołujące choroby u człowieka
•
omawia podstawowe działania
profilaktyczne zapobiegające
występowaniu chorób inwazyjnych
•
analizuje patogenne oddziaływanie
pierwotniaków, robaków i stawonogów na
organizm człowieka
•
klasyfikuje trucizny
•
analizuje wpływ substancji
toksycznych na funkcjonowanie
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
organizmu
•
wymienia najczęstsze przyczyny
uzależnienia od alkoholu i i narkotyków
•
omawia sposoby profilaktyki i
leczenia uzależnień
•
przewiduje konsekwencje używania
środków psychoaktywnych
U:
•
ocenia sposoby ochrony przed
chorobami inwazyjnymi
•
dowodzi szkodliwości oddziaływania
różnych środków psychoaktywnych na
funkcjonowanie ukł. nerwowego i innych
układów oraz na zachowanie człowieka
4.
Elementy
genetyki
• budowa DNA, kod genetyczny,
synteza białek
• mutacje i czynniki mutagenne
• choroby dziedziczne
• zasady inżynierii genetycznej,
zastosowania biotechnologii.
W:
•
podaje
lokalizację DNA na terenie komórki i jego
podstawowe funkcje;
•
wymienia
składniki nukleotydów;
•
wyjaśnia sposób
łączenia się nukleotydów w nić DNA i
sposób łączenia się dwóch łańcuchów w
cząsteczkę DNA;
•
przedstawia
model przestrzennej budowy DNA
Watsona i Cricka;
•
wymienia i
charakteryzuje kolejne poziomy
organizacji DNA w komórce
eukariotycznej;
•
przedstawia
budowę i rodzaje chromosomów.
•
przedstawia
kolejne etapy replikacji;
•
wyjaśnia
semikonserwatywność replikacji;
•
przedstawia
budowę i występowanie w komórce RNA;
•
wymienia funkcje
mRNA, tRNA, rRNA
U:
•
w oparciu o wzór
jednej nici DNA zapisuje wzór drugiej;
•
dzięki regule
komplementarności oblicza procentową
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.4b.
I.4c.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
zawartość nukleotydów
w DNA.
•
ocenia rolę
struktury chromatyny w upakowaniu DNA
w jądrze;
•
uzasadnia, że
replikacja jest semikonserwatywna;
•
udowadnia
biologiczną rolę replikacji;
•
•
porównuje
budowę i funkcje RNA i DNA.
W:
•
definiuje pojęcie
„ gen”;
•
przedstawia
budowę genów eukariontów;
•
wyjaśnia zasady
kodu genetycznego;
•
charakteryzuje
cechy kodu genetycznego.
•
porównuje
budowę genów u pro- i eukariontów.
•
wymienia funkcje
mRNA, tRNA, rybosomów w procesie
translacji;
•
opisuje przebieg
transkrypcji i translacji;
•
przedstawia
mechanizm obróbki potranskrypcyjnej;
•
wyjaśnia rolę
kodonów start i stop.
U:
•
posługuje się
tabelą kodu genetycznego;
•
analizuje
schematy transkrypcji i translacji;
•
wykazuje
znaczenie obu procesów w życiu komórki.
W
•
wyjaśnia, na
czym polegają mutacje genowe,
chromosomowe, genomowe;
•
wskazuje
przyczyny mutacji;
•
charakteryzuje
wybrane choroby dziedziczne człowieka.
U:
•
klasyfikuje
mutacje według wybranego kryterium,
•
ocenia skutki
poszczególnych mutacji dla organizmu;
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
•
analizuje
dziedziczenie chorób genetycznych
człowieka
U:
•
rozwiązuje różne
typy zadań maturalnych dotyczących
zagadnień z wymienionego zakresu.
W:
•
przedstawia treść
I prawa Mendla i zapis krzyżówki
jednogenowej;
•
wyjaśnia, na
czym polega krzyżówka testowa;
•
wyjaśnia
mechanizm dziedziczenia grup krwi;
U:
•
analizuje zapis
krzyżówki jednogenowej.
•
analizuje
przykłady dziedziczenia jednej pary cech
przeciwstawnych;
•
oblicza stosunki
fenotypów i genotypów;
•
rozwiązać
krzyżówki dotyczące dziedziczenia grup
krwi.
W:
•
wyjaśnia, co to są
geny sprzężone i na czym polega zjawisko
crossing-over;
U:
•
rozwiązuje
krzyżówki dotyczące dominowania
niepełnego.
W:
•
wyjaśnia, jak
dziedziczona jest płeć u człowieka;
•
definiuje pojęcia:
kariotyp, chromosomy płci, autosomy;
•
charakteryzuje
choroby, za które odpowiedzialne są geny
sprzężone z płcią;
•
przedstawia
zapis kariotypów osób cierpiących na
hemofilie i daltonizm, zdrowych i
nosicieli;
•
wyjaśna na czym
polega terapia genowa i wykorzystanie
sond molekularnych;
•
wymienia
przykłady zastosowania genetyki w
diagnostyce chorób genetycznych
człowieka.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
U:
•
porównuje
sposoby dziedziczenia płci u człowieka i
innych organizmów;
•
analizuje
schematy rodowodów przy uwzględnieniu
wybranej cechy genetycznej;
•
ocenia
możliwości diagnostyki medycznej oraz
korzyści i zagrożenia wynikające z jej
stosowania;
•
rozwiązuje
krzyżówki dotyczące dziedziczenia płci i
cech sprzężonych z płcią.
U:
•
rozwiązuje różne
typy zadań.
5.
Bioróżnorodno
ść organizmów
6.
Elementy
ewolucjonizmu
• podstawy taksonomii
• podział systematyczny
organizmów na 5 królestw
• charakterystyka podstawowych
taksonów: protisty, mszaki,
paprotniki, rośliny
nagozalążkowe, rośliny
okrytozalążkowe, grzyby,
bezkręgowce, kręgowce
• przegląd systematyczny
bezkręgowców
• różnorodność kręgowców
• przystosowania kręgowców do
środowiska życia
• znaczenie organizmów dla
środowiska i gospodarki
człowieka
W:
•
wyjaśnia co to jest różnorodność
biologiczna i co się na nią składa
•
wymienia nazwy głównych taksonów
systematycznych w porządku wstępującym
i zstępującym
•
opisuje ogólne zasady nomenklatury
binominalnej
•
porównuje kryteria taksonomiczne
zastosowane przez Linneusza z kryteriami
stosowanymi obecnie
U:
•
charakteryzuje grupy organizmów
zaliczanych do poszczególnych królestw i
typów
•
uzasadnia współczesny sposób
podziału organizmów na 5 królestw
•
określa pozycję systematyczną
człowieka w odpowiednich taksonach
systematycznych (królestwo, typ,
gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek)
• pojęcie gatunku
• teoria ewolucji według
Darwina- Wallacea -dobór
naturalny
• ewolucja jako źródło
bioróżnorodności
• biogeneza
• zasady klasyfikacji naturalnej,
drzewa filogenetyczne zwierząt
• formy przejściowe kręgowców
W:
•
definiuje pojęcie: zmienność
•
-omawia przyczyny poszczególnych
rodzajów zmienności
•
- analizuje mechanizm powstawania
poszczególnych rodzajów zmienności
•
wyjaśnia jak dochodzi do
powstawania nowych gatunków- specjacje
U:
•
określa molekularne podłoże zmian
ewolucyjnych
I.3a.
I.3b.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.
I.4a.
I.4b.
I.4c.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
• ewolucja naczelnych,
antropogeneza
7.
Biogeografia
8.
Ekologia i
ochrona
środowiska
• tolerancja ekologiczna
organizmów
• czynniki wpływające na
rozmieszczenie organizmów
• państwa roślinne
• krainy zwierzęce.
• populacja i parametry ją
charakteryzujące
• ekosystem, główne typy
ekosystemów Ziemi, struktura
troficzna ekosystemu, przepływ
energii i krążenie materii w
ekosystemie, sukcesja
•
porównuje znaczenie poszczególnych
rodzajów zmienności w ewolucji
•
analizuje skutki doboru naturalnego
W:
•
definiuje pojęcia: skamieniałość,
żywa skamieniałość, narząd homologiczny
i analogiczny
•
podaje przykłady pośrednich i
bezpośrednich dowodów ewolucji
U:
•
wyjaśnia o czym świadczy
występowanie narządów homologicznych i
analogicznych
W:
•
omawia etapy biogenezy
•
wymienia i omawia specyficzne
cechy Homo sapiens
•
omawia rasy ludzkiego- opisuje
przebieg hominizacji
•
porównuje cechy człowieka i małp
człekokształtnych
•
określa czas, miejsce i warunki, w
jakich powstały formy ludzkie
U:
•
określa oddziałujące na siebie
czynniki (zmiany klimatu, roślinności,
lokomocji, postawy ciała, komunikacji i
zachowań społecznych), które miały
wpływ na przebieg ewolucji człowieka
W:
•
wyjaśnia prawo minimum Liebiega i
Shelforda
•
wymienia czynniki wpływające na
rozmieszczenie organizmów
•
wymienia i omawia państwa roślinne
•
wymienia i omawia krainy zwierzęce
U:
•
uzasadnia wpływ czynników
klimatycznych na rozmieszczenie
organizmów na ziemi
•
charakteryzuje wybrane państwa
roślinne i zwierzęce
•
analizuje skład gatunkowy wybranego
ekosystemu wodnego i lądowego
I.3a.
I.3b.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
W:
•
definiuje pojęcia: populacja, ekologia,
biocenoza, biom, rozrodczość,
śmiertelność, liczebność, zagęszczenie,
biocenoza, ekosystem, biom, sukcesja
ekologiczna pierwotna i wtórna
U:
•
opisuje uwarunkowania rozrodczości,
I.3a.
I.3b.
I.3c.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
ekologiczna
• antropopresja, przyczyny i
skutki zmniejszania
różnorodności biologicznej
• chemiczne zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby,
nadmierne odwadnianie i erozja
gleb, eutrofizacja wód
• zasoby odnawialne i
nieodnawialne, racjonalna
gospodarka zasobami
• zasada zrównoważonego
rozwoju
śmiertelności
•
interpretuje wykres np. dynamiki
liczebności populacji
•
przedstawia graficznie i
charakteryzuje krzywe przeżywania
W:
•
klasyfikuje, podaje przykłady i
omawia typy interakcji
międzygatunkowych
•
wymienia i charakteryzuje kolejne
poziomy troficzne w biocenozie
•
konstruuje przykłady łańcuchów i
sieci pokarmowych
•
określa przynależność organizmów do
właściwych poziomów troficznych
•
graficznie przedstawia i omawia
przepływ energii i obieg materii w
ekosystemie
•
omawia na podstawie schematu
wybrany cykl biogeochemiczny
•
wskazuje czynniki zakłócające cykle
biogeochemiczne
U:
•
określa przynależność organizmów do
właściwych poziomów troficznych
II.3.
•
uzasadnia stwierdzenie że cykle
III.1.
biogeochemiczne są dowodem obiegu
III.2.
materii w ekosystemach
W:
•
podaje przykłady współcześnie
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin
i zwierząt
•
wskazuje główne przyczyny
wymierania gatunków zagrożonych
•
definiuje pojęcia: efekt cieplarniany,
dziura ozonowa, kwaśne deszcze
•
wyjaśnia na czym polega: efekt
cieplarniany
•
wymienia i omawia przyczyny
zanikania ozonu w stratosferze i ocieplania
klimatu
•
analizuje w jaki sposób działalność
człowieka przyczynia się do
przekształcania ekosystemów i jak można
temu zapobiec
U:
•
analizuje przyczyny wymierania gat.
w przeszłości i współcześnie
•
ocenia wpływ działań człowieka na
zachowanie różnorodności biologicznej
•
rozwiązuje zadania maturalne
różnego typu
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
Ewaluacja:
Użyteczność - czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności potrzebne i przydatne w czasie
zdawania egzaminu maturalnego
Integracja - czy zagadnienia są interdyscyplinarne
Ciekawość -czy wyzwala spontaniczną aktywność uczniów, dociekliwość, rozwija zainteresowania.
Co utrudnia i co ułatwia jego realizację.
Czy stosowane metody i techniki są skuteczne.
Pomiary ewaluacji związane ze zdobyciem wiedzy można przeprowadzić w sposób jakościowy i
ilościowy, określając stan początkowy i końcowy.
Biorąc pod uwagę ideę tego programu, mówiąc o traktowaniu wychowanka podmiotowo, uznając jego
wolność i drogę wyboru, musimy pamiętać, że rezultaty są możliwe, ale niepewne. Podczas realizacji
programu ważne jest kształtowanie pozytywnych postaw lub zmianę negatywnych na pozytywne, a ich
utrwalenie można przyjąć za jedną z form procesu wychowania i kształcenia. W takiej sytuacji
możemy mówić o końcowej ocenie postaw. Przez cały czas należy dokonywać analizy, czy podjęte
działania nastawione na tworzenie pewnych modeli w szkole i na lekcjach są przenoszone do domu
ucznia i jego środowiska. Czy zaprocentują w przyszłości podczas ważnych wyborów. Podstawą
sukcesu jest intensywna praca uczniów i nauczyciela w środowisku i na rzecz środowiska.
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
Ankieta ewaluacyjna dla uczestników fakultetów
„Matura z biologii na 5+”
Celem ankiety jest ocena przydatności zajęć dla uczniów. Twoje szczere odpowiedzi pozwolą na ich
modyfikację i dostosowanie programu do oczekiwań uczniów.
Ankieta jest anonimowa. Dziękuję za szczere i przemyślane odpowiedzi.
Oceń zajęcia przyznając ilość punktów od 1 do 5:
1. Przydatność zajęć dla mnie - ...........
2. Moje zainteresowanie zajęciami - ..........
3. Przygotowanie nauczyciela do zajęć - .........
4. Wiedza, jaką zdobyłem na zajęciach -.........
5. Umiejętności, jakie zdobyłem na zajęciach -........
Udziel odpowiedzi :
Czy na zajęciach :
1. Materiał był powtarzany w sposób systematyczny i uporządkowany ....................................
2. Twoja wiedza została poszerzona ..........................................................................................
3. Otrzymywałeś materiały ułatwiające Ci przygotowanie się do egzaminu maturalnego .......
4. Twoja wiedza była systematycznie sprawdzana....................................................................
5. Wystarczająco często rozwiązywałeś zadania maturalne.......................................................
6. Były wykorzystywane środki dydaktyczne typu grafoskop, tablice, materiały xero..............
................................................................................................................................................
Wyraź swoją opinię kończąc poniższe zdania:
1.Dzięki tym zajęciom ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Chciałbym zmienić w zajęciach ...............................................................................................
....................................................................................................................................................
Twoje uwagi i opinie o zajęciach:
…................................................................................................................................................
PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z BIOLOGII
„MATURA Z BIOLOGII NA 5+”
…................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................