Zalacznik Nr 2 RKZ_02_2016

Transkrypt

Zalacznik Nr 2 RKZ_02_2016
Znak sprawy: 2/26/PN/02/16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik Nr 2
1. PAKIET NR I. Odczynniki do równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) i części zamienne do aparatu RAPIDLAB 248
Lp.
Nazwa odczynnika
j.m.
Nazwa
handlowa
1
2
3
4
1
Bufory kalibrujące 6,8/7,3
opakowania
2
Płyny płucząco –
kondycjonujące
i odbiałczające
3
Kontrola jakości – poziom 1 opakowania
4
Kontrola jakości – poziom 2 opakowania
5
Kontrola jakości – poziom 3 opakowania
6
Płyn do napełniania
elektrody referencyjnej
opakowania
7
Płyn do napełniania
elektrody pH
opakowania
8
Kaseta elektrody
referencyjnej
9
Zestaw sonda i obsada
10 Elektroda pO2
opakowania
Producent/
nr
Charakterystyka
katalogowy
5
6
4 zestawy po:
4 x bufor 6,8
4 x bufor 7,3
Szacowana
Cena 1
Cena 1
ilość
Stawka
opakowania
opakowania
opakowań/
podatku
/zestawu
/zestawu
zestawów/
VAT
netto
brutto
szt na 12 m-cy
7
8
9
10
Zestaw płynów
płucząco kondycjonujących
Kontrola jakości
– poziom
Kontrola jakości
– poziom
Kontrola jakości
– poziom
Płyn do
napełniania
elektrody
referencyjnej
Płyn do
napełniania
elektrody pH
6
11
4
4
4
1
1
szt.
Kaseta elektrody
referencyjnego
1
zestaw
Zestaw sonda i
obsada
1
szt.
Elektroda pO2
1
Strona 1 z 3
Wartość netto
Wartość brutto
11
13
Znak sprawy: 2/26/PN/02/16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp.
Nazwa odczynnika
j.m.
Nazwa
handlowa
1
2
3
4
11
Zestaw wężyków pompek
próbki i odczynnika
Producent/
nr
Charakterystyka
katalogowy
5
zestaw
6
Zestaw wężyków
pompek próbki i
odczynnika
Szacowana
Cena 1
Cena 1
ilość
Stawka
opakowania
opakowania
opakowań/
podatku
/zestawu
/zestawu
zestawów/
VAT
netto
brutto
szt na 12 m-cy
7
8
9
10
Wartość netto
Wartość brutto
11
13
2
12 Elektroda pCO2
szt
Elektroda pCO2
1
13 Elektroda pH
szt.
Elektroda pH
1
14 Elektroda referencyjna
szt.
Elektroda
referencyjna
1
15
Kapilary z heparyną litową
o pojemności 100 µl
szt.
Wyłącznie pH
gazometria
8
16
Zatyczki do kapilar a’200
szt.
szt.
Zatyczki do
kapilar
5
17 Mieszadełka do kapilar
szt.
Zestaw do
mieszania –
magnez i
mieszadełko
5
18 Strzykawki
szt.
Strzykawka do
krwi tętniczej
1
RAZEM
Warunki graniczne:
1. Zamawiający wymaga aby odczynniki i kontrolne pochodziły od jednego producenta.
2. Zamawiający wymaga aby materiały zużywalne były zalecane przez producenta urządzenia (należy dołączyć pisemne oświadczenie producenta).
3. Oferent zapewni dojazd i pracę autoryzowanego serwisu bezpłatnie dla Zamawiającego, a koszty wymienionych części poniesie Zamawiający.
Strona 2 z 3
Znak sprawy: 2/26/PN/02/16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
4. Oferent dołączy do oferty dokument (np. oświadczenie producenta, pisemna autoryzacja producenta, potwierdzający, że serwis Wykonawcy posiada
autoryzację producenta analizatora w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
5. Oferent musi dołączyć do oferty w formie elektronicznej (płyta CD) ulotki opisujące oferowane odczynniki w języku polskim oraz karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych występujących w oferowanych odczynnikach.
6. Instrukcje oraz karty wymienione w pkt 5 należy dostarczyć wraz z ofertą w formie elektronicznej.
Oferta nie spełniająca warunków granicznych zostanie odrzucona.
Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)
Strona 3 z 3