ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH OFERTA CENOWA nr 1/108/2016

Transkrypt

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH OFERTA CENOWA nr 1/108/2016
Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
ROZEZNANIE CENY RYNKOWYCH
OFERTA CENOWA DO ZAPYTANIA nr 1/108/2016
NAZWA I DANE
OFERENTA
NAZWA/IMIĘ i NAZWISKO:
ADRES:
TELEFON:
MAIL:
NIP lub PESEL:
OŚWIADCZENIE OFERENTA
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/-AM SIĘ Z ZAPYTANIEM O CENĘ NR 1/108/2016, NIE WNOSZĘ UWAG DO TREŚCI
ZAPYTANIA I JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIAM WYMAGANIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WOBEC WYKONAWCY USŁUGI,
ZAWARTE W ZAPYTANIU O CENĘ NR 1/108/2016
OFEROWANA CENA
Lp.
Przedmiot zamówienia
1.
Wykonywanie czynności Doradcy
zawodowego (rozmowa
rekrutacyjna)
Cena
jednostkowa
brutto
j.m.
godzina
Ilość
Wartość zamówienia
brutto
132
SUMA
SŁOWNIE WARTOŚD ZAMÓWIENIA BRUTTO:
MIEJSCOWOŚD
DATA
\
PODPIS OFERENTA
\

Podobne dokumenty