Regulamin_wiersze z otwartej szuflady

Transkrypt

Regulamin_wiersze z otwartej szuflady
Regulamin konkursu
„Wiersze z otwartej szuflady”
I.
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Górniczej.
II.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pobudzenie wraŜliwości poetyckiej wśród dzieci, młodzieŜy
i dorosłych, kształcenie wśród uczestników umiejętności wyraŜania myśli w postaci utworu
lirycznego oraz promocja wartościowej twórczości.
III. ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU
1. Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Prace przyjmowane
będą w trzech kategoriach:
• dzieci od 10 do 13 lat
• młodzieŜ od 14 do 18 lat
• dorośli od 19 lat.
2. Konkurs polega na napisaniu wiersza o dowolnej tematyce.
3. KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić do konkursu dwa utwory poetyckie swojego autorstwa.
4. Praca konkursowa powinna być złoŜona w formie wydruku komputerowego –
maksymalnie jedna strona A-4.
5. KaŜda praca konkursowa powinna zawierać dane uczestnika:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek/klasa,
c) adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy,
d) w przypadku osób nieletnich - imię i nazwisko opiekuna.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złoŜenie pracy konkursowej w terminie
od 10 kwietnia do 20 maja 2013 r. w Filii nr 2 MBP w Dąbrowie Górniczej
(ul. Chemiczna 2).
7. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyraŜeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu. Nadesłane
prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora z prawem
nieodpłatnego i bezterminowego rozpowszechniania.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 maja 2013 r. o godz. 16.00 podczas spotkania
poetycko-muzycznego pod chmurką na placu za Domem Kultury w Ząbkowicach.
10. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody ksiąŜkowe.
11. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
12. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są pod nr tel.: (32) 260-13-48
(Filia nr 2 MBP, ul. Chemiczna 2, Dąbrowa Górnicza).