159 2011 - bip.kobylnica.

Komentarze

Transkrypt

159 2011 - bip.kobylnica.
KOB"r'l ,l\-Til' '
zarzAdzenieNr 15912011
W6jta Gminy Kobylnica
z dnia 77 paidziernika2011 roku
w sprawieudzieleniapelnomocnictwadla DyrektoragminneSozespoluEkonomiczno
z k ow
l Kobylnicy.
A d m i n i s t r a c y j n- oG o s p o d a r c z e gs o
N a p o d s t a w i ea r t . 3 3 u s t . 3 i u s t .5 u s t a w yz d n i a8 m a r c a1 9 9 0r . o s a m o r z q d z gi em i n n y m
co nastqpuje:
( t j . D z .U . z 2 O Q l ( . N r 1 4 2 , p 6 i . 1 5 9 1z p 6 2 n .z m . )z a r z q d z a m
61
Dyrektorowi Gminnego Zespolu Ekonomiczno
Udzielam panu Witoldowi Stechowi - Administracyjno- Gospodarczego
woli
Szk6lw Kobylnicypelnomocnictwado skladaniaoSwiadczen
w i m i e n i uG m i n y K o b y l n i c aw, s p r a w i er e a l i z a c ipi r o i e k t up t . , , D o b r ae d u k a c j ad r o g a d o s u k c e s u
- w y r 6 w n y w a n i es z a n se d u k a c y j n o- r o z w o j o w y c hd z i e c ik l a s l - t l l s z k 6 lp o d s t a w o w y c hG m i n y
.02-22-239/1Lw ramach ProgramuOperacyjnegoKapitat
Kobylnica"nr wniosku WND-POK1.09.01
nego przez
9.1.2wsp6ffinansowa
Ludzkina lata 2007 2013 PriorytetuIX, Dzialania9.2, Poddzialania
EuropejskiFunduszSpolecznyi budiet Panstwaw pelnymzakresie.
62
pracyPelnomocnictwo
jestwainedo odwotania"
wygasa.
Z chwilqustania
stosunku
Petnomocnictwo
s3
Zarzqdzenw
i ec h o d z w
i 2 y c i ez d n i e mp o d p i s a n i a .

Podobne dokumenty