EUROPA FUND MAS/2011/02 Koniec analogicznego

Komentarze

Transkrypt

EUROPA FUND MAS/2011/02 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND MAS/2011/02
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
0,00
32 572 695,67
30 943 729,11
4 636,66
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
4.
1 622 803,40
0,00
4.2. pozostałe
II.
1.
2.
3.
III.
1 526,49
1 526,49
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
32 572 695,67
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND MAS/2011/02
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
0,00
0,00
0,00
31 410 201,85
33 996 019,70
33 996 019,70
0,00
2 585 817,85
647 908,74
0,00
1 937 909,11
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
3
0,00
1 162 493,81
0,00
32 572 695,67
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
EUROPA FUND MAS/2011/02
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
kalendarzowego
(w zł)
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
5
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
0,0000
0,0000
333 224,5081
0,00
0,00
0,00
93,44
0,00
0,00
100,00
97,75
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
V
EUROPA FUND MAS/2011/02
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
30 943 729,11
95,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
0,00
0,00%
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
95,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
7
30 943 729,11
1 622 803,40
4 636,66
1 526,49
0,00
32 572 695,67
30 949 892,27
1 622 803,40
0,00
4,98%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%
95,02%
4,98%
0,00%

Podobne dokumenty