mipa őrodki czyszczüce mipa őrodki antykorozyjne

Transkrypt

mipa őrodki czyszczüce mipa őrodki antykorozyjne
Opis
Nr katalogowy
MIPA ÕRODKI CZYSZCZÜCE
Mipa pasta matujÞco-zmywajÞca do zaprawek
Profesjonalna pasta do zaprawek, czyĿci z wosku i silikonu
oraz matuje podczas jednego procesu.
NajwyŞsza jakoĿø.
Mipa zmywacz silikonu
ľrodek czyszcz cy i odt¨uszczaj cy pozbawiony w¤glowodoru
chlorowanego przeznaczonym do zastosowania na wszystkich
pod¨oŞach metalicznych. Nanosiø p¤dzlem, szczotk , szmatk ,
g bk lub natryskiwaø.
Mipa zmywacz do tworzyw sztucznych
ľrodek czyszcz cy, pozbawiony w¤glowodoru chlorowanego,
stosowany do przemywania wszystkich rodzajów tworzyw
sztucznych. Eliminuje na¨adowanie elektrostatyczne, które prowadzi
do gromadzenia si¤ duŞej iloĿci kurzu na lakierowanej powierzchni.
Zmywacz naleŞy nanosiø p¤dzlem, szczotk , Ŀcierk , g bk lub natryskiwaø.
Mipa zmywacz do klejów
Specjalny zmywacz do pozosta¨oĿci po kleju róŞnego rodzaju.
Mipa zmywacz WBS
Zmywacz o niewielkiej zawartoĿci rozpuszczalnika na bazie wodnej
do zmywania t¨ uszczy, oleju, wosku i innych zanieczyszczeĬ.
Mipa zmywacz WBS FINAL
Zmywacz na bazie wodnej, stosowany przed aplikacj lakieru
nawierzchniowego. Nie pozostawia Ŀladów po myciu.
8 x 1 kg 66265510000
6x 1l
4x 5l
66265010000
66265050000
6x 1l
66265210000
6x 1l
66124010000
1l
5l
66265710000
66265750000
2x5l
66265850000
MIPA ÕRODKI ANTYKOROZYJNE
Emulsja na rdzø MIPAROX
Emulsja przeznaczona do bezpoĿredniej aplikacji na zardzewiałe
metaliczne podłoŞa. Poprzez wytworzenie organicznej warstwy
ochronnej, Miparox dzia¨a jako stabilizator rdzy i szybko
konserwuje zardzewiałe podłoŞe, co pozwala zapobiec
powstawaniu nowych ognisk rdzy. OdcieĬ: czarny.
Mipa Õrodek antykorozyjny ROST-STOP
Produkt wi Ş cy i zamykaj cy warstwy rdzy poprzez odci¤cie
dopływu powietrza/wilgoci.
Bezbarwny.
20 x 100 ml 66600020000
(butelka)
6 x 1 l 66600020003
24 x 100 ml 66263000000
6 x 750 ml 66263010000
(puszka)

Podobne dokumenty