ZAPYTANIE O CENĘ Koordynator projektu

Transkrypt

ZAPYTANIE O CENĘ Koordynator projektu
3
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e ń
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Tarnów 2013 -02-05.
Nr zapytania l/Mod/2013
Nr projektu POKL. 09.02.00-12-001/10.
ZAPYTANIE O CENĘ
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie,
w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPRASZA
do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów
Przedmiot zamówienia
1. Kurs prawa jazdy kategorii B +egzamin, dla branży samochodowej
2. Kurs diagnostyki komputerowej dla branży samochodowej - 50 godzin
3. Kurs stylizacji i wizażu dla branży usługowej - 50 godzin
4. Kurs podstawy obsługi małej firmy - 50 godzin
5. Kurs kelnersko- barmański - 50 godzin
6. Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci - 30 godzin
7. Kurs obsługi wózków widłowych - 30 godzin
8. Kurs obsługi żurawi przeładunkowych - 30 godzin
Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne zadania.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia prowadzonego w formie wykładów, zajęć praktycznych, egzaminu końcowego, jest
nabycie przez słuchaczy umiejętności wykonywania czynności w danym zawodzie.
Ilość przeszkolonych osób.
Szkolenia dla grup 10 osobowych.
Termin szkolenia: w okresie od: 01 marca 2013 roku do 31 maja 2013 roku
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.02.2013 r. do godziny 12.00
Oferty prosimy składać w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Tarnowie ul. Urszulańska 16, 33-100 Tarnów, lub przesłanie e-mail: rzemiosł[email protected]
Koordynator projektu:
M. Urbański
Dyrekto:
o
iczej:
(zbyRzei
PrzedJsiębiorc
KoordynamtóBrojektu
Miecz/sław
/
mgr
Urbański
/
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Lider projektu:
Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
MODERNIZACJA
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W
MAŁOPOLSCE
Społecznego
Partner projektu:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie
tel.14 621 57 69, fax,14 621 31 48
e-mail: [email protected]
www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl