KATALOG ZAGROŻEŃ

Transkrypt

KATALOG ZAGROŻEŃ
Uwaga zmiana zasad ewakuacji z obiektów szkół i uczelni!!!
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 107 poz. 719),
uległy zmianie (rozszerzeniu) zapisy § 6 dotyczącego zawartości merytorycznej
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto zmianie uległ zapis dotyczący
zasad ewakuacji zawarty obecnie w § 17, a w szczególności ustęp 2, który
stanowi: „W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się
jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności szkół,
przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok,
jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia
korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.”
W związku z powyższym zwracam się z apelem do organów
odpowiedzialnych za kontakty z placówkami oświaty o rozpowszechnienie
powyższego pisma do szkół i innych placówek oświatowych, aby wdrożyć
niniejsze zasady już w najbliższym okresie podczas planowania pracy.
Wszelkie wątpliwości i zapytania w związku z nowelizacją przepisów
proszę kierować do Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej tut. Komendy Miejskiej
PSP w Chełmie pod nr telefonów: 82 560 48 54 lub 82 560 48 71.

Podobne dokumenty