Uchwała Rady Dydaktyczno-Naukowej w sprawie - PL

Transkrypt

Uchwała Rady Dydaktyczno-Naukowej w sprawie - PL
Uchwała Nr 1 (27)
Rady Dydaktyczno-Naukowej
Wyższej Szkoły Zarządzania /Polish Open Univeristy w Warszawie
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów na poszczególnych
kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 84, poz. 455 z dnia 21 kwietnia 2011) oraz § 8 pkt 4 statutu Uczelni z dnia 29
marca 2012 r., postanawia się, co następuje:
§1
1. Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University w Warszawie, zwana dalej
„Uczelnią”, przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb przyjęć na studia obywateli
polskich i cudzoziemców.
2. Studia pierwszego stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
3. Studia drugiego stopnia prowadzone są w formie niestacjonarnej.
§2
1. Wstęp na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open
University jest wolny.
2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada
świadectwo dojrzałości.
3. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia dla osób legitymujących się maturą międzynarodową jest zdany egzamin maturalny potwierdzony Dyplomem International
Baccalaureate.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia zobowiązani są
do złożenia wniosku o przyjęcie na studia oraz kwestionariusza osobowego sporządzonych według ustalonych wzorów, oraz następujących dokumentów:
1) oryginału świadectwa dojrzałości,
2) 3 fotografii oraz zdjęcia w postaci elektronicznej w formacie pdf,
3) kserokopii dowodu osobistego,
4) dowodu wpłaty wpisowego.
§3
1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą i nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w Polsce mogą być przyjęci na
studia pod warunkiem, że złożą świadectwo dojrzałości:

uzyskane w kraju, z którym Polska ma podpisana umowę międzynarodowa o
równoważności wykształcenia
lub

uzyskane za granicą nostryfikowane przez kuratora oświaty.
Kandydaci na studia winni złożyć również tłumaczenie swojego świadectwa dojrzałości
na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
2. Jeśli na podstawie umowy międzynarodowej świadectwo nie podlega nostryfikacji,
ale nie ma pewności, czy jest równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu
dojrzałości, konieczne jest również złożenie przez kandydata zaświadczenia wydanego przez kuratorium oświaty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów w
Polsce.
3. Zaświadczenie takie należy złożyć w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego
semestru studiów.
§4
1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w j. polskim powinni
dodatkowo przedłożyć certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim.
W przeciwnym wypadku przystępują do egzaminu z j. polskiego na uczelni.
2. Cudzoziemcy oprócz wymaganych dokumentów powinni przedstawić również:
1) dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski,
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
3) kopie ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków.
3. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim powinni przedłożyć dokument
potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (lub ekwiwalentnym);
dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
§5
4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do
złożenia wniosku o przyjęcie na studia oraz kwestionariusza osobowego sporządzonych według ustalonych wzorów, oraz następujących dokumentów:
1) oryginału odpisu dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem1),
2) indeksu lub poświadczonego wyciągu z indeksu ukończonej uczelni,
3) 3 fotografii oraz zdjęcia w postaci elektronicznej w formacie pdf,
4) kserokopii dowodu osobistego,
5) dowodu wpłaty wpisowego oraz opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
6. Przepisu ust. 2 pkt. 2 nie stosuje się do kandydatów, którzy składają odpis dyplomu
wydanego po 1 stycznia 2005 r.
1
Nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia przed 1 stycznia 2005 r.
2
§6
1. Wniosek o przyjęcie na studia oraz kwestionariusz osobowy może być złożony w
punkcie rekrutacyjnym Uczelni lub drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
Uczelni.
2. Pozostałe dokumenty określone w § 2 ust. 4 i § 4 ust.2 można składać w specjalnie
do tego wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym.
§7
1. W procesie rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia bierze się pod uwagę:
1) oceny uzyskane w trakcie wcześniejszych studiów,
2) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
3) ocenę kandydata przez komisję rekrutacyjną na podstawie przeprowadzonej
rozmowy oceniającej.
2. Dodatkowo w przypadku kandydatów na studia MSc sprawdzeniu podlega znajomości języka angielskiego. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie
English for Business level 2/English for Commerce level 2, odpowiednim certyfikatem
London Chamber of Commerce lub innym ekwiwalentnym lub zdanym w POU testem znajomości języka.
3. Test znajomości j. angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się za pośrednictwem systemu testowego języka angielskiego oraz elektronicznych środków
komunikacji.
4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez rektora i kończy się wydaniem decyzji o przyjęciu, bądź o odmowie przyjęcia na studia.
5. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje odwołanie do odwoławczej
komisji rekrutacyjnej powołanej przez rektora, która po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję.
6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na kierunku nieekonomicznym, Uczelnia
może nakazać uzupełnienie różnic programowych.
§8
Z osobą przyjętą na studia Uczelnia zawiera umowę określającą warunki odpłatności za
studia.
§9
Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do rekrutacji na inne kierunki studiów, na
prowadzenie których Uczelnia uzyska pozwolenie po dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
……………………………………..
dr Zuzanna Kalisiak
3