bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Transkrypt

bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
BIBLIOGRAFIE
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ISBN 978-83-61752-87-5
PRACA I ŻYCIE
W UNII EUROPEJSKIEJ
2005–2012
129
W serii Bibliografie ukazały się:
2010
Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne 2004-2009:
(literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka
Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego
za lata 1969-2009 / E. Wyglądała
Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym 2005-2009:
(literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska
Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza
za lata 1953-2010 / A. Radwańska
2011
Nr 122 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja
za lata 2002-2011 / E. Wyglądała
Nr 123 Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej
za lata 1960-2011 / A. Radwańska
Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy 2005-2010: (literatura
polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka
Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych 1998-2010:
(literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska
Nr 126 Dialog społeczny 2004-2010: (literatura polska i obca
w wyborze) / A. Kulesza
2012
Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 2006-2011:
(literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska
Nr 128 Rozwój zawodowy 2006-2011: (literatura polska i obca
w wyborze) / E. Wyglądała
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PRACA I ŻYCIE
W UNII EUROPEJSKIEJ
2005-2012
(literatura polska i obca w wyborze)
Oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka
Warszawa 2013
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax 22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www. gbpizs.gov.pl
BIBLIOGRAFIE
(129)
Work and life
in the European Union
2005–2012
(selected Polish and foreign literature)
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 222/2013. Format A-5. Nakład 100 egz.
- III -
SPIS TREŚCI
Przedmowa ......................................................................................
Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych ............
Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych ......................
Wykaz skrótów ................................................................................
Wykaz symboli ................................................................................
IX
XI
XIX
XXII
XXIV
Spis bibliograficzny
I. PRAWO PRACY I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ .............
1. Prawo Unii Europejskiej ....................................................
2. Fundusze unijne .................................................................
3. Prawo pracy .......................................................................
4. Układy Zbiorowe Pracy .....................................................
1
1
3
4
7
II. ZATRUDNIENIE ...................................................................
1. Zarządzanie i kierowanie ...................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Zarządzanie zasobami ludzkimi ...................................
c. Rekrutacja i selekcja. Ocena pracownika .....................
2. Innowacyjność i rozwój gospodarczy ................................
3. Rynek pracy .......................................................................
4. Kobieta na rynku pracy ......................................................
a. Kobiety na stanowiskach kierowniczych .....................
b. Aktywność zawodowa kobiet ......................................
c. Praca zawodowa a obowiązki rodzinne ..........................
5. Dyskryminacja w zatrudnieniu ..........................................
6. Polityka zatrudnienia .........................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Nietypowe formy zatrudnienia
(elastyczny rynek pracy, telepraca, praca w domu) ......
c. Flexicurity .................................. .….............................
d. Zatrudnianie cudzoziemców ........................................
e. Zatrudnianie grup specjalnych .....................................
9
9
9
12
17
18
25
38
38
40
43
44
51
51
58
63
66
70
- IV 1/ Młodzież ..................................................................
2/ Ludzie starsi .............................................................
3/ Niepełnosprawni ......................................................
f. Zatrudnienie nielegalne ................................................
7. Doskonalenie pracowników ...............................................
a. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szkolenia ......
b. Edukacja i kształcenie ustawiczne ...............................
c. Poradnictwo zawodowe ...............................................
8. Czas pracy ..........................................................................
9. Bezrobocie .........................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa
bezrobotnych ................................................................
c. Pośrednictwo pracy. Służby zatrudnienia ....................
10. Migracje. Swoboda przepływu pracowników ....................
11. Wydajność pracy. Koszty pracy ........................................
12. Socjopsychologiczne aspekty pracy (stres, etyka zawodowa,
motywacja) ........................................................................
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy .........................................
14. Stosunek pracy z umowy o pracę. Ochrona zatrudnienia ..
a. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę.
Zwolnienia grupowe .....................................................
b. Praca tymczasowa ........................................................
15. Płace ...................................................................................
70
70
76
83
85
85
92
99
100
103
103
107
114
116
127
130
133
139
139
142
144
III. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE ......................................
1. Zagadnienia ogólne ............................................................
2. Ubezpieczenia społeczne ...................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Systemy emerytalne, reformy systemu emerytalnego ..
3. Ubezpieczenie chorobowe .................................................
4. Ubezpieczenie zdrowotne ..................................................
5. Świadczenia rodzinne ........................................................
155
155
159
159
163
171
173
176
IV. WARUNKI BYTU ...............................................................
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej ............................
2. Jakość życia .......................................................................
a. Standard i poziom życia w krajach Unii Europejskiej .
b. Starzenie się społeczeństwa .........................................
c. Ubóstwo i wykluczenie społeczne ...............................
177
177
184
184
186
186
-V3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gospodarstwo domowe i fundusz spożycia .......................
Polityka rodzinna ...............................................................
Opieka zdrowotna ..............................................................
Podatki ...............................................................................
Warunki mieszkaniowe ......................................................
Pomoc społeczna ...............................................................
194
196
202
204
206
208
V. ZWIĄZKI ZAWODOWE. RADY ZAKŁADOWE .............
1. Związki zawodowe ............................................................
2. Dialog społeczny ...............................................................
3. Spory zbiorowe ..................................................................
4. Partycypacja pracownicza ..................................................
5. Rady zakładowe .................................................................
211
211
218
221
224
225
Indeks alfabetyczny .........................................................................
229
- VI -
CONTENTS
Preface .............................................................................................
The register of periodicals titles and its abbreviations .....................
The explanations concerning the names abbreviations of publishing
institutions .................................................................................
The abbreviations register ................................................................
The symbols register ........................................................................
IX
XI
XIX
XXII
XXIV
The bibliographical register
I. LABOUR LAW AND LAW OF THE EUROPEAN UNION
1. Law of the European Union ...............................................
2. EU funds ............................................................................
3. Labour law .........................................................................
4. Collective agreements ........................................................
1
1
3
4
5
II. EMPLOYMENT .....................................................................
1. Management ......................................................................
a. General questions .........................................................
b. Human resource management ......................................
c. Recruitment and selection. Personnel assessment ........
2. Innovations and economic development ............................
3. The labor market ................................................................
4. Women in the labour market .............................................
a. Women in managerial positions ...................................
b. Professional activity of women ....................................
c. Professional work and family responsibilities ..............
5. Discrimination in employment ..........................................
6. Employment policy ............................................................
a. General questions .........................................................
b. Atypical forms of employment ....................................
c. Flexicurity ....................................................................
d. Employment of foreigners ............................................
e. Special employment .....................................................
9
9
9
12
17
18
25
38
38
40
43
44
51
51
58
63
66
70
- VII 1/ Youth .......................................................................
2/ Older workers ...........................................................
3/ Disabled ...................................................................
f. Illegal employment ......................................................
7. Improvement of workers ....................................................
a. Improvement of professional qualifications. Training
b. Education and lifelong learning ...................................
c. Vocational guidance .....................................................
8. Hours of work ....................................................................
9. Unemployment ..................................................................
a. General questions .........................................................
b. Actions against unemployment and professional activity
c. Job placement. Employment services ..........................
10. Migration. Freedom of movement for workers ..................
11. Labour productivity Labour costs ......................................
12. Socio-psychological aspects of labour ...............................
13. Occupational safety and hygiene .......................................
14. Contract of employment. Employment protection .............
a. Contract of employment. Collective dismissal .............
b. Temporary work ...........................................................
15. Wages ................................................................................
70
70
76
83
85
85
92
99
100
103
103
107
114
116
127
130
133
139
139
142
144
III. SOCIAL SECURITY .............................................................
1. General questions ...............................................................
2. Social insurance .................................................................
a. General questions .........................................................
b. Pension schemes. Pension reform ................................
3. Sick insurance ....................................................................
4. Health insurance ................................................................
5. Family benefits ..................................................................
155
155
159
159
163
171
173
176
IV. LIVING CONDITIONS .........................................................
1. General problems of social policy .....................................
2. Quality of life .....................................................................
a. Standard and quality of life ..........................................
b. The aging population ...................................................
c. Poverty and social exclusion ........................................
3. Household and consumption ..............................................
4. Family policy .....................................................................
5. Health care .........................................................................
177
177
184
184
186
186
194
196
202
- VIII 6. Taxes ..................................................................................
7. Housing conditions ............................................................
8. Social assistance ................................................................
204
206
208
V. TRADE UNIONS. WORKS COUNCILS .............................
1. Trade unions ......................................................................
2. Social dialogue ..................................................................
3. Labour disputes ..................................................................
4. Worker participation ..........................................................
5. Works councils ..................................................................
211
211
218
221
224
255
The alphabetical register ..................................................................
229
- IX -
PRZEDMOWA
Prezentowana bibliografia jest pierwszym opracowaniem dotyczącym pracy i życia w krajach Unii Europejskiej. Nie ujmuje pozycji
dotyczących Polski, jako odrębnego kraju, tak jak to jest w przypadku
pozostałych państw unijnych, ale analizę sytuacji w Polsce na tle krajów
Unii Europejskiej.
Zawiera wybrane pozycje z literatury polskiej i zagranicznej opublikowane w latach 2005–2012. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne, Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy oraz bazy danych znajdujące się w GBPiZS. Opisy pozycji zagranicznych pochodzą z miesięcznika Praca i Polityka Społeczna
(przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze) wydawanej przez
GBPiZS oraz baz danych Biblioteki Narodowej.
Zebrany materiał liczy 1588 pozycji. Usystematyzowany został
w pięciu blokach tematycznych z zastosowaniem podziałów pierwszego
i drugiego stopnia. W opracowaniu wyodrębniono hasła nie ujęte w spisie
treści: Ubezpieczenie pielęgnacyjne (poz. 1240–1243); Organizacje pozarządowe. Wolontariat (poz. 1287–1292); Bezdomność (poz. 1458–1464);
Strajki, protesty (poz. 1560–1565). W obrębie poszczególnych działów
i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny. Pozycje z literatury zagranicznej zawierają krótkie adnotacje stanowiące bądź tłumaczenie tytułu,
bądź krótki opis problematyki zawartej w danej pozycji.
Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, instytucji
wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.
Warszawa, kwiecień 2013 r.
-X-
- XI WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM
I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
Acta Elb. – Acta Elbingensia
Acta Oekon. – Acta Oeconomica
Acta Sci. Pol., Oecon. – Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
Acta UL, Fol. Oecon. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Acta Univ. Wratisl. Prawo – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa - Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji
Admin. Publ. – Administracja Publiczna
Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. – Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Sociol. – Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Ann. UMCS, Sect. H – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio H, Oeconomia
Arb. u. Arb.r. – Arbeit und Arbeitsrecht
Arb. u. Beruf. – Arbeit und Beruf
Arb. Wirtsch. – Arbeit und Wirtschaft
Atest
Bank i Kredyt
Bezp. Pr. – Bezpieczeństwo Pracy
Białost. Stud. Praw. – Białostockie Studia Prawnicze
Biel.-Bial. Stud. Eur. – Bielsko-Bialskie Studia Europejskie
Br. J. Ind. Relat. – British Journal of Industrial Relations
Bulletin of Geography
Comp. Labor Law J. – Comparative Labor Law Journal
Compens. Benef. Rev. – Compensation and Benefits Review
Cywiliz. i Polit. – Cywilizacja i Polityka
Czas. Geogr. – Czasopismo Geograficzne
Dialog – Dialog : pismo Dialogu Społecznego
Dialog=Pheniben.
De Doctrina Europea – De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki
Droit Soc. – Droit Social
Dziś
East. Eur. Count. – Eastern European Countryside
East-West Rev. Lab. Law Soc. Policy – East-West Review of Labor Law
and Social Policy
Econ. Labour Mark. Rev. – Economic and Labour Market Review
- XII Economic Papers
Eduk. Doros. – Edukacja Dorosłych
Eduk. Ekon. Menedż. – Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
Eduk. Humanist. (Szczec.) – Edukacja Humanistyczna (Szczecin)
Eduk. Ustaw. Doros. – Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Edukacja
Ekon. Cas. – Ekonomicky Casopis
Ekon.-Informat. Kwart. Teor – Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik
Teoretyczny
Ekon. Menedż. – Ekonomia Menedżerska
Ekon. Organ. Przeds. – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekonometria
Ekonomia (Wrocław)
Ekonomista
E-Mentor
Empl. Relat. – Employee Relations
Ergonomia
Ethos
Eur. Employ. Rev. – European Employment Review.
Eur. Ind. Relat. Rev. – European Industrial Relations Review
Eur. J. Ind. Relat. – European Journal of Industrial Relations
Eur. J. Soc. Secur. – European Journal of Social Security
Eur. J. Vocat. Train. – European Journal of Vocational Training
Eur. Spat. Res. Policy – European Spatial Research and Policy
Eur. Stud. Inequal. Soc. Cohes. – European Studies on Inequalities and
Social Cohesion
Europa XXI
Fir. Rynek – Firma i Rynek
Formation Empl. – Formation Emploi
Forum Akad. – Forum Akademickie
Forum Bezdom. – Forum o Bezdomności bez Lęku
Gender Manage. – Gender in Management
Gesundh. Soz.polit. – Gesundheits- und Sozialpolitik
Gospod. Nar. – Gospodarka Narodowa
Gospod. Prakt. Teor. – Gospodarka w Praktyce i Teorii
Gospod. Przest. – Gospodarka Przestrzenna
Gospod. Region. Turyst – Gospodarka Regionalna i Turystyka
Hand. Wewn. – Handel Wewnętrzny
Ind. Bez. – Industrielle Beziehungen
Ind. Labor Relat. Rev. – Industrial and Labor Relations Review
Ind. Relat. – Industrial Relations
- XIII Inspektor Pr. – Inspektor Pracy
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
Int. J. Hum. Resour. Manage. – The International Journal of Human Resource Management
Int. J. Labour Res. – International Journal of Labour Research
Int. Labour Rev. – International Labour Review
Int. Migr. – International Migration
J. Aging Soc. Policy – Journal of Aging and Social Policy
J. Eur. Soc. Policy – Journal of European Social Policy
J. Labor Econ. – Journal of Labor Economics
J. Labor Res. – Journal of Labor Research
J. Soc. Secur. Law – Journal of Social Security Law
Kontr. Państ. – Kontrola Państwowa
Krak. Stud. Małop. – Krakowskie Studia Małopolskie
Kyklos
Labour
Labour Econ. – Labour Economics
Labour Educ. – Labour Education
Labour Mark. Trends. – Labour Market Trends
Management
Market. Rynek – Marketing i Rynek
Master Bus. Admin. – Master of Business Administration.
Migr. Soc. – Migrations Société
Le Monde Dipl. (Ed. polska). – Le Monde Diplomatique (Ed. polska)
Monit. Prawa Pr. – Monitor Prawa Pracy
Monit. Unii Eur. – Monitor Unii Europejskiej
Myśl Ekon. Praw. – Myśl Ekonomiczna i Prawna
Nauka Gospod. – Nauka i Gospodarka
Neue Z. Soz.r. – Neue Zeitschrift für Sozialrecht
New Technol. Work Employ. – New Technology, Work and Employment
Niepełnospr. Rehabil. – Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. – Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Nowa Szk. – Nowa Szkoła
Nowe Życie Gospod. – Nowe Życie Gospodarcze
Nowy Tyg. Pop. – Nowy Tygodnik Popularny
OECD Econ. Stud. – OECD Economic Studies
Opol. Stud. Admin.-Praw – Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
Optimum – Stud. Ekon. – Optimum – Studia Ekonomiczne
Ośw. i Wych. – Oświata i Wychowanie
- XIV Organ. Kier. – Organizacja i Kierowanie
Palestra
Państ. Społ. – Państwo i Społeczeństwo
Pedagog. Pr. – Pedagogika Pracy
Periodyk Nauk. Akad. Pol. – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
Pers. Rev. – Personnel Review
Personel Zarz. – Personel i Zarządzanie
Pien. Więź. – Pieniądze i Więź
Polit. Gospod. – Polityka Gospodarcza
Polit. Społ. – Polityka Społeczna
Prakseologia
Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. – Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
Pr. Nauk. AE Wroc. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu. Seria Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość – Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Seria Finanse, Bankowość, Rachunkowość
Pr. Nauk. AJD Częst., Psychol. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. – Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań – Prace Naukowe Katedry Ekonomii
i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska
Pr. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / PGdań. – Prace Naukowe Katedry Nauk
Ekonomicznych / Politechnika Gdańska
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Gospodarka a Środowisko – Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria Gospodarka a Środowisko
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Nauki o Finansach – Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Nauki o Finansach
Pr. Rehab. Niepełnospr. – Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych: rehabilitacja – prawo – finanse – zarządzanie – technika
Pr. Soc. – Praca Socjalna
Pr. Zabezp. Społ. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Pr. Zdrowie – Praca i Zdrowie: polskie forum ochrony pracy
- XV Prawo Eur. – Prawo Europejskie
Prawo i Med. – Prawo i Medycyna
Prawo Podatki Unii Eur. – Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce
Prawo Przeds. – Prawo Przedsiębiorcy
Probl. Polit. Społ. – Problemy Polityki Społecznej
Probl. Profes. – Problemy Profesjologii
Prz. Bibl. – Przegląd Biblioteczny
Prz. Eur. – Przegląd Europejski
Prz. Organ. – Przegląd Organizacji
Prz. Politol. – Przegląd Politologiczny
Prz. Powsz. – Przegląd Powszechny
Prz. Socjalist. – Przegląd Socjalistyczny
Prz. Stat. – Przegląd Statystyczny
Prz. Zach. – Przegląd Zachodni
Przyj. przy Pr. – Przyjaciel przy Pracy
Przyszłość
Rachunkowość
Realia i co Dalej...
Recht Arb. – Recht der Arbeit
Rev. Belge Sécur. Soc. – Revue Belge de Sécurité Sociale
Rev. Fr. Aff. Soc. – Revue Française des Affaires Sociales
Rev. Int. Secur. Soc. – Revue Internationale Sécurité Sociale
Rev. Int. Trav. – Revue Internationale du Travail
Rev. IRES – La Revue de la Institut de Recherches Economiques et Sociales
Rocz. Ostrow. Tow. Nauk.- Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
Rocz. Socjol. Mor. – Roczniki Socjologii Morskiej
Rola Informat. w Naukach Ekon – Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
Rozpr. Nauk. PWSZ Elbląg – Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Ruch Praw. Ekon. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rynek Pr. – Rynek Pracy
Saec. Christ. – Saeculum Christianum
Samorz. Teryt. – Samorząd Terytorialny
Securitologia.
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy
Służ. Prac. – Służba Pracownicza
Sociol. Trav. – Sociologie du Travail
Soz. Sicherh. – Soziale Sicherheit
Statistika
Stud. Analizy Eur. – Studia i Analizy Europejskie
- XVI Stud. Bad. Nauk. / Ateneum – Studia i Badania Naukowe / Ateneum –
Szkoła Wyższa w Gdańsku.
Stud. Demogr. – Studia Demograficzne
Stud. Eur. (Warsz.). – Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawsiego
Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. – Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa
Szkoła Humanistyczna
Stud. Lubus. – Studia Lubuskie
Stud. Migr. Prz. Pol. – Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Stud. Pr. Kol. Zarz. – Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. – Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
Stud. Pr. Wydz. Ekon. / Uniw. Ekon. Krak – Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. – Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
Stud. Praw.-Ekon. – Studia Prawno-Ekonomiczne
Stud. Praw.-Eur. – Studia Prawno-Europejskie
Stud. Region. Lok. – Studia Regionalne i Lokalne
Środkowoeur. Stud. Polit. – Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Tor. Stud. Międzynar. – Toruńskie Studia Międzynarodowe
Tr. za Rub. – Trud za Rubežom
Trav. Empl. – Travail et Emploi
Trav. Hum. – Le Travail Humain
Trzeci Sektor
Tyg. Solidar. – Tygodnik Solidarność
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne
Ubezp. w Rol. – Ubezpieczenia w Rolnictwie
Unia Eur. Persp. Społ.-Ekon. – Unia Europejska Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
Vocat. Train. – Vocational Training
Wiad. Stat. – Wiadomości Statystyczne
Wiedza Praw. – Wiedza Prawnicza
Women Manage. Rev. – Women in Management Review
Work Employ. Soc. – Work, Employment and Society
WSI Mitt. – WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung
Wspólnoty Eur. – Wspólnoty Europejskie
Współcz. Ekon. – Współczesna Ekonomia
Współcz. Zarz. – Współczesne Zarządzanie
- XVII Z. Arb.wiss – Zeitschrift fur Arbeitswissenschaft
Z. Arbeitsmarktforsch – Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung
Z. Ausl.r. Ausl.polit. – Zeitschrift für Ausländerrecht und Auslanderpolitik
Z Probl. Prawa Pr. / UŚl. – Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zag. Naukozn. – Zagadnienia Naukoznawstwa
Zamoj. Stud. Mater – Zamojskie Studia i Materiały
Zent.bl. Soz.versicher. – Zentralblatt für Sozialversicherung Sozialhilfe und
Versorgung
Zarz. Eduk. – Zarządzanie i Edukacja
Zarz. Innow. w Gospod. – Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie
Zarz. Publ. – Zarządzanie Publiczne
Zarz. Ryz. – Zarządzanie Ryzykiem
Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zesz. Dydakt.-Nauk. / WSHGiT – Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe / Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki (Warszawa)
Zesz. Nauk. / AE Krak. – Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie
Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. – Zeszyty Naukowe.
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / Inst. Ekon. Filii AŚ Piotrkowie Tryb. – Zeszyt Naukowy /
Instytut Ekonomii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Zesz. Nauk. Inst. Zarz. AJD Częst., Pragmata tes Oikonomias – Zeszyty
Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom – Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w
Bytomiu
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów – Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. – Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie /
Politechnika Śląska
Zesz. Nauk. / OTN – Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. – Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
- XVIII Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace
Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet
Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Hand. Zagr. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace
Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace
Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. Zarz. – Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozprawy Humanistyczne – Zeszyty Naukowe
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy
Humanistyczne
Zesz. Nauk., Stud. Eur. / POpol – Zeszyty Naukowe. Studia Europejskie /
Politechnika Opolska
Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. – Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zesz. Nauk. WSBank. Pozn – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu
Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
Zesz. Nauk. / WSFiZ Siedlce – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc. – Zeszyty Naukowe. – Zeszyty Naukowe /
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. – Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Integracji Eur. – Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła
Integracji Europejskiej
Zesz. Niemcoznawcze PISM – Zeszyty Niemcoznawcze PISM
Życie i Myśl, Zesz. Probl. – Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe
- XIX OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH
A. Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek
Akad. Rozw. Filantropii – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ALMAMER – Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Atla 2 – Atla 2, Agencja Wydawniczo-Reklamowa
Ashgate
Blackwell Publ. – Blackwell Publishers
C. H. Beck – Wydawnictwo C. H. Beck
Cambridge Univ. Press – Cambridge University Press
CeDeWu – CeDeWu Spółka z o. o.
CPS „DIALOG” – Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”
Difin – Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Doc. Fr. – Documentation Francaise
Dom Wydaw. Elipsa – Dom Wydawniczy ELIPSA
E. Elgar Publ. – Edward Elgar Publishing
Éd. Liaisons – Éditions Liaisons
Ed. Rue d΄Ulm – Editions Rue d΄Ulm
F. Ebert – Friedrich Ebert Stiftung
Fund. ISP – Fundacja Instytut Spraw Publicznych
L'Harmattan
Innovatio Press – Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji
Inst. Spraw Publ. – Instytut Spraw Publicznych
Inst.Wydaw. EuroPrawo – Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Jagiellonian Univ. Press – Jagiellonian University Press
Kanc. Senatu – Kancelaria Senatu
Kluwer Law Int. –Kluwer Law International
Leges – Wydawnictwo Prawnicze LEGES
Manchester Univ. Press – Manchester University Press
MITEL – Mitel SC. Poligrafia, drukarnia, wydawnictwo
Nomos – Nomos Verlagsgesellschaft
Of. Wolters Kluwer – Oficyna a Wolters Kluwer business
Of. Wydaw. ASPRA-JR – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Of. Wydaw. Branta – Oficyna Wydawnicza Branta
Of. Wydaw. El-Press – Oficyna Wydawnicza El-Press
Of. Wydaw. Impuls – Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Of. Wydaw. VERBA – Oficyna Wydawnicza VERBA
Off. Official Publ. EC – Office for Official Publications of the European
Communities
- XX Oxford Univ. Press – Oxford University Press
Palgrave Macmillan
P. Lang – Peter Lang
Physica-Verl. – Physica-Verlag
Pol. Tow. Ekon. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Poltext – Wydawnictwo Poltext
Pomor. Wydaw. Nauk.-Tech. – Pomorskie Wydawnictwo NaukowoTechniczne
Print Group – PRINT GROUP Daniel Krzanowski
Routledge
Redline Wirtschaft FinanzBuch Verl. – Redline Wirtschaft FinanzBuch
Verlag
Russell Sage Found. – Russell Sage Foundation
Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seuil – Edition Seuil
SGH Of. Wydaw. – Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Śląsk Wydaw. Nauk. – „Śląsk” spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe
Thomson Reuters
TNOiK Dom Organizatora – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
Wolters Kluwer Law and Business
UN Research Inst. for Social Development – United Nations Research
Institute for Social Development
Universitas – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas
World Bank
Wolters Kluwer – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Wydaw. AE Katow. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach
Wydaw. AE Kraków – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydaw. AE Pozn. – Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wydaw. Akad. Profes. – Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Wydaw. Akad. Żak – Wydawnictwo Akademickie Żak
Wydaw. Bibl. Prac. – Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza”
Wydaw. Eduk. Akapit – Wydawnictwo Edukaczjne Akapit
Wydaw. GWSP – Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda
Wydaw. ITE – Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji
Wydaw. Krytyki Polit. – Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Wydaw. M.M – Wydawnictwo M. M.
- XXI Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp.
Wydaw. Nauk. Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydaw. Nauk. UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
Wydaw. Nauk. UMK – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego
Wydaw. Nauk. WSKup. – Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Wydaw. Prawo Prakt. Gospod. – Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza
Wydaw. Politech. Białost. – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Wydaw. Politech. Częst. – Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Wydaw. Politech. Radom. – Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
Wydaw. Sejmowe – Wydawnictwa Sejmowe
Wydaw. Szk. PWN – Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydaw. Uczelniane Politech. Koszal. – Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydaw. UMCS – Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
Wydaw. UMK – Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wydaw. Uniw. Ekon. Krak. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wydaw. Uniw. Jagiell. – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydaw. Uniw. Łódz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Wydaw. Uniw. Opol. – Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
Wydaw. Uniw. Śl. – Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Wydaw. Uniw. Warsz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydaw. Uniw. Wroc. – Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydaw. WSBank. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydaw. WSE (Białystok) – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Białymstoku
Wydaw. WSP TWP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie
Wydaw. WSPiZ – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wyż. Szk. Menedżer. – Wyższa Szkoła Menedżerska
- XXII WYKAZ SKRÓTÓW
cz. – część
dot. – dotyczy
ds. – do spraw
hrsg – herausgegeben
ed. – edition, editor, edited
et al. – et alii [i inni]
nr – numer
nt. – na temat
omów. – omówienie
oprac. – opracowanie
poz. – pozycja
rec. – recenzja
red. – redakcja
s. – strona
ser. – seria
t. – tom
vol. – volumen
wyd. – wydanie
z. – zeszyt
zob. – zobacz
WYKAZ SYMBOLI
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
FMPiSS – Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
FPE- Fundacja Prawo Europejskie
GIG – Główny Instytut Górnictwa
IBRKiK – Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
IGWSIiZ – Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
ILO – International Labour Office
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
IRSS – Instytut Rozwoju Służb Społecznych
KSAP – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MPS – Ministerstwo Polityki Społecznej
NRPiP – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
ODiDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
PAN – Polska Akademia Nauk
PSOUU – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
PTPS – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
WSP TWP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
-1-
I. PRAWO PRACY I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Prawo Unii Europejskiej
1. AKTUALNE problemy prawa międzynarodowego i europejskiego /
pod red. Krzysztofa Wójtowicza. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., 2009. 183 s.
2. EU employment law / Catherine Bernard. - Ed. 4. - Oxford : Oxford
Univ. Press, 2012. - LIII, 739 s.
Prawo pracy UE.
3. PODSTAWOWE prawa pracowników w UE / Agnieszka Zwolińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 16, s. 30-31.
Prawa pracownicze określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(tytuł III i IV Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej : DzUrz UE
z 30.03.2010 r.).
4. PODSTAWY prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu
z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera. - Toruń : TNOiK Dom
Organizatora. - 2010. - 646 s.
5. PRAWO Unii Europejskiej : teksty jednolite / red. Aneta Flisek. 5 wyd., stan prawny : 1 kwietnia 2011 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. LI, [1], 355 s.
6. PRAWO Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / red. Adam Łazowski ; Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Maciej Szpunar. - Warszawa :
C.H. Beck, 2008. - XXI, [3], 352 s.
-27. PRAWO Unii Europejskiej : wybór dokumentów / oprac. Agnieszka
Barcik, Piotr Dziwiński. - Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 września 2011 r. Warszawa : Wydaw. Szk. PWN, 2011. - 746 s.
8. PRAWO Unii Europejskiej : wybór dokumentów i aktów prawnych.
Vol. 1, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości / wybór
i oprac. Jan Barcz, Ireneusz Kolowca. - Warszawa : Wydaw. Prawo Prakt.
Gospod., 2006. - 1216 s.
9. PRAWO Unii Europejskiej : wybór dokumentów i aktów prawnych.
Vol. 2, Swoboda przepływu osób, swoboda przedsiębiorczości / wybór
i oprac. Jan Barcz, Ireneusz Kolowca. - Warszawa : Wydaw. Prawo Prakt.
Gospod., 2006. - 748 s.
10. PROCES decyzyjny w Unii Europejskiej : opis procedur tworzenia
prawa w Unii Europejskiej : procedury w Polsce / pod red. Marty Godłozy ;
Grażyna Sypniewska ; Ministerstwo Polityki Społecznej. - Warszawa :
MPS, 2005. - 50 s.
11. ROZWÓJ podstaw prawnych Unii Europejskiej / Krzysztof Popowicz. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo. - 2010. - XX, 335 s.
12. SYSTEM ochrony prawnej w Unii Europejskiej / pod red. Anny
Wyrozumskiej. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo, 2010. - XVIII, [2],
417 s.
13. UNIA Europejska : system prawny, porządek instytucjonalny,
proces decyzyjny / red. nauk. Jan Barcz ; Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo. - Warszawa : KSAP : Inst.
Wydaw. EuroPrawo, 2009. - 683 s.
14. ŹRÓDŁA prawa Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo, 2010. - XVIII, 175 s.
-3-
2. Fundusze unijne
15. DOSKONALENIE kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako czynnik wzmacniający konkurencyjność gospodarki europejskiej / Alicja Kosicka // Stud. Bad. Nauk. /
Ateneum. - 2006, nr 1, s. 253-260.
16. The EUROPEAN Social Fund and domestic activation policies :
Europeanization mechanisms / Gert Verschraegen, Bart Vanhercke, Rika
Verpoorten // J. Eur. Soc. Policy. - 2011, nr 1, s. 55-72.
Europejski Fundusz Społeczny i krajowa polityka aktywizacji: mechanizmy
europeizacji.
17. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii / Sławomira Kańduła // W: Praca w perspektywie
ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn.,
2006. - S. 232-250.
18. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny jako instrument realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy / Ewelina Wiszczun // W: Polska polityka
społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE / pod red.
Katarzyny Głąbickiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. - Radom : Wydaw. Politech.
Radom., 2007. - S. 154-171.
19. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w nowym okresie programowania 2007-2013 / Marcin Zakrzewski // Rynek Pr. - 2005, nr 5, s. 98-105.
20. FUNDUSZE strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej /
pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka. - Warszawa : Of. Wydaw.
ASPRA-JR, 2005. - 165 s.
21. FUNDUSZE strukturalne Unii Europejskiej jako źródła finansowania działań na rzecz zatrudnienia / Ewa Kulińska-Sadłocha, Munyama
-4Killion // W: Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk
Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2006. - S. 217-231.
22. FUNDUSZE Unii Europejskiej 2007-2013 : cele, działania, środki /
Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. - Kraków : Wydaw.
Uniw. Jagiell., 2008. - s. 586.
23. FUNDUSZE ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz // Prz.
Organ. - 2007, nr 5, s. 26-30.
24. INNOWACYJNE wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego: przypadek irlandzki : wnioski dla Polski / Karolina Czerwińska //
Stud. Region. Lok. - 2005, nr 2, s. 43-62.
25. KSZTAŁCENIE na odległość : możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Katarzyna
Grzejszczak, Alina Meissner, Anna Grabowska // E-Mentor. - 2005, nr 1,
s. 20-25.
26. WPŁYW funduszy strukturalnych na przedsiębiorczość i rozwój
regionalny w Hiszpanii / Bogdan Rogoda // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon.
Krak. - 2010, nr 812, s. 75-97.
3. Prawo pracy
27. AKTUALNE problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce
i w Niemczech / Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2012, nr 9,
s. 463-466.
28. The CERTIFICATION of employment contracts : a legal instrument for labour market regulation in Italy / Chiara Bizzarro [et al.] // Int.
J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2010, nr 1, s. 103-115.
-5Certyfikacja kontraktów zatrudnienia: instrument prawny regulacji rynku pracy
we Włoszech.
29. DYREKTYWY Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy
w Polsce / Irena Boruta // Pr. Zabezp. Społ. - 2005, nr 5, s. 2-7.
30. EMPLOYMENT law and works councils in the Netherlands / Ferdinand B. J. Grapperhaus, Leonard G. Verburg. - The Hague : Kluwer Law
Int., 2009. - 84 s.
Prawo pracy i rad zakładowych w Holandii.
31. ESTONIAN labour law reform : the successful implementation
of the idea of flexicurity / Merle Muda // Int. J. Comp. Labour Law Ind.
Relat. - 2010, nr 3, s. 347-366.
Reforma prawa pracy w Estonii : skuteczne wdrażanie idei elastyczności
zatrudnienia z systemem zabezpieczenia.
32. The LABOUR Code in the Republic of Slovakia / Borislav Majtan //
Empl. Relat. - 2005, nr 6, s. 603-612.
Kodeks pracy w Republice Słowackiej.
33. LABOUR law and industrial relations in Great Britain / Stephen Hardy. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law Int., 2007. - 336 s.
Prawo pracy i stosunki przemysłowe w Wielki Brytanii.
34. LABOUR law and industrial relations in Italy / Tiziano Treu. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law Int., 2007. - 224 s. - Tabele.
Prawo pracy i stosunki przemysłowe we Włoszech.
35. LABOUR law and social partnership under pressure - the Belgian
case / Valérie Jadoul // Labour Educ. - 2006, nr 2/3, s. 55-62.
Prawo pracy i partnerstwo społeczne w Belgii.
-636. LABOUR law in Austria / Martin E. Risak. - Alphen aan den Rijn :
Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 238 s. - Tabele.
Prawo pracy w Austrii.
37. LABOUR law in Belgium / Roger Blanpain. - Alphen aan den
Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 397 s. - Tabele.
Prawo pracy w Belgii.
38. LABOUR law in Czech Republic / Jan Pichrt, Martin Stefko. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, 2010. 254 s.
Prawo pracy w Czechach.
39. LABOUR law in Denmark / Ole Hasselbalch. - The Hague : Kluwer Law Int., 2005. - 323 s.
Prawo pracy w Danii.
40. LABOUR law in Latvia / Ineta Tare. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 116 s. - Tabele.
Prawo pracy na Łotwie.
41. LABOUR law in Spain / Manuel Alonso Olea, Fermín RodríguezSanudo. - Austin : Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 160 s.
Prawo pracy w Hiszpanii.
42. LABOUR law in Sweden / Axel Aldercreutz, Birgitta Nyström. Alphen den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 262 s.
Prawo pracy w Szwecji.
43. PRAWO pracy Polaków zatrudnionych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii / Faisal Saifee, Bartosz Makowicz // Monit. Prawa
Pr. - 2006, nr 7, s. 353-359.
-744. RETHINKING the Lawrie-Blum doctrine of subordination :
a critical analysis prompted by recent developments in Italian employment
law / Luca Nogler // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2010, nr 1,
s. 83-101.
Ponowna analiza doktryny subordynacji Lawrie-Bluma : krytyczna ocena najnowszych tendencji we włoskim prawie zatrudnienia.
45. TEN years of new labour : workplace learning, social partnership
and union revitalization in Britain / John McIlroy // Br. J. Ind. Relat. 2008, nr 2, s. 283-313.
10 lat nowego prawa pracy: uczenie się w miejscu pracy, partnerstwo społeczne
i rewitalizacja związków zawodowych w Wielkiej Brytanii.
46. ZAGADNIENIE następstw śmierci pracodawcy w zakresie przejścia praw i obowiązków ze stosunku pracy w prawie pracy Czech / Jiri
Šousa, Martin Štefko // Ruch Praw. Ekon. - 2010, z. 4, s. 121-129.
4. Układy Zbiorowe Pracy
47. Die ALLGEMEINVERBINDLICHKEIT von Tarifverträgen : ein
Eckpfeiler der niederländischen Arbeitsbeziehungen / Maurice Rojer, Karin
van der Veldt // WSI Mitt. - 2012, nr 7, s. 525-533.
Powszechne obowiązywanie umów zbiorowych : filar holenderskich stosunków
pracy.
48. CHOICES within collective labour agreements a la carte in the
Netherlands / Lei Delsen, Jos Benders, Jeroen Smits // Br. J. Ind. Relat. 2006, nr 1, s. 51-72.
Możliwości wyboru w obrębie układów zbiorowych pracy a la carte w Holandii.
49. DEUTSCHLAND vor dem tarifpolitischen Systemwechsel? / Reinhard Bispinck, Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2005, nr 8, s. 466-472.
-8Niemcy przed politycznymi zmianami w systemie taryfowym - układów zbiorowych.
50. NEUE Flächenturifrerträge in neven Branehen - Erfahrungen aus
Österreich / Christoph Hermann, Jörg Flecker // WSI Mitt. - 2006, nr 7,
s. 396-402.
Nowe układy zbiorowe w nowych branżach - doświadczenia z Austrii.
51. SOCIAL risk protection in collective agreements : evidence from
the Netherlands / Mara Yerkes, Kea Tijdens // Eur. J. Ind. Relat. - 2010,
nr 4, s. 369-383.
Ochrona socjalna ryzyka w umowach zbiorowych : dowody z Holandii.
52. STELLENWERT der Allgemeinverbindlicherklärung für die Tarifvertragssysteme in Europa / Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2012, nr 7,
s. 485-495.
Znaczenie powszechnego obowiązywania dla systemu układów zbiorowych
w Europie.
53. TARIFLICHE Öffnung in Deutschland : Ausmaß, Determinanten,
Auswirkungen / Tobias Brändle, Wolf Dieter Heinbach, Michael F. Maier //
Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44, nr 1-2, s. 163-172.
Otwarcie w ramach układów zbiorowych w Niemczech : rozmiary, determinanty, oddziaływania.
54. TARIFPLURALITÄTEN und ihre Auflösung im spanischen Arbeitsrecht - zugleich eine Einführung in das spanische Tarifrecht / Lena Rudkowski // Recht Arb. - 2010, nr 5, s. 287-295.
Pluralizm układów zbiorowych i przyjęte rozwiązania w hiszpańskim prawie
pracy - wprowadzenie do hiszpańskiego prawa układów zbiorowych.
55. VON den Mühen der Ebene : Wirkungen tariflicher Weiterbildungsregelungen im Öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs im Vergleich / Reinhard Bahnmüller, Markus
Hoppe // Ind. Bez. - 2012, nr 1, s. 7-30.
-9Konieczne działania: porównanie oddziaływanie układów zbiorowych w sprawie podnoszenia kwalifikacji w służbie publicznej, przemyśle metalowym i elektrycznym w Badenii-Wirtembergii.
56. ZAGADNIENIA pozapłacowe w układach zbiorowych : Austria,
Grecja, Włochy / Costanza Rodriguez d'Arci, Alison Johnston, Andreas
Kornelakis // Dialog. - 2011, nr 3, s. 5-23.
57. ZWISCHEN Staatsinterventionismus und Tarifautonomie - die
Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen in Frankreich / Anne
Dufresne, Nicole Maggi-Germain // WSI Mitt. - 2012, nr 7, s. 534-540.
Pomiędzy interwencjonizmem państwa a autonomią układów zbiorowych powszechnie obowiązujące umowy zbiorowe we Francji.
II. ZATRUDNIENIE
1. Zarządzanie i kierowanie
a. Zagadnienia ogólne
58. BUSINESS strategy, human resource systems, and organizational
performance in the Spanish banking industry / Isidro Deña, Manuel Villasalero // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 13-15, s. 2864-2888.
Strategie biznesowe, systemy zasobów ludzkich i osiągnięcia organizacyjne
w hiszpańskim sektorze bankowym.
59. CONFLICT management systems in subsidiaries of non-union
multinational organizations located in the Republic of Ireland / Liam Doherty, Paul Teague // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3, s. 57-71.
System zarządzania konfliktem w filiach bez związków zawodowych wielonarodowych organizacji ulokowanych w Republice Irlandii.
60. The DEVOLUTION of HRM to middle managers in the Irish health
service / Edel Conway, Kathy Monks // Pers. Rev. - 2010, nr 3, s. 361-374.
- 10 Przekazanie HRM do menedżerów średniego szczebla w irlandzkiej służbie
zdrowia.
61. EFFECT of participative intervention on organizational justice
perceptions : a quasi-experimental study on Finnish public sector employees / Anne Linna // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3,
s. 706-721.
Efekt partycypacyjnej interwencji w percepcji sprawiedliwości organizacyjnej :
quasi-eksperymentalne studium w fińskim publicznym sektorze zatrudnienia.
62. ETHOS et légitimité professionnels à l'épreuve d’une approche
managériale : le cas de la justice belge / Cécile Vigour // Sociol. Trav. 2008, nr 1, s. 71-90.
Etos i tożsamość zawodowa i uprawnienia w konfrontacji z podejściem menedżerskim : belgijski system prawny.
63. EXPLORING TQM awareness in the Greek national business context: between conservatism and reformism cultural determinants of TQM /
Alexandros G. Psychogios, Adrian Wilkinson // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2007, nr 6, s. 1042-1062.
Badanie świadomości w zakresie całościowego zarządzania jakością w kontekście greckich firm : pomiędzy czynnikami konserwatywnymi a reformistycznymi TQM.
64. FROM HRM to psychological contracting - the case of Finnish
mobile content producing companies / Hannele Seeck, Marjo-Riitta Parzefall // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 13-15, s. 2677-2693.
Od HRM do psychologicznego kontraktowania - przypadek fińskich przedsiębiorstw z branży telefonii komórkowej.
65. GENDER and management on Spanish SME : an empirical analysis / Antonio Mínguez-Vera, Adina Martin // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2011, nr 13-15, s. 2852-2873.
Płeć i zarządzanie w hiszpańskich małych i średnich przedsiębiorstwach : analiza empiryczna.
- 11 66. GOVERNANCE-Strukturen und Führungsverhalten : Symptome
von Entsolidarisierung in Deutschland und Österreich / Werner Auer-Rizzi,
Gerhard Reber, Erna Szabo // Ind. Bez. - 2005, nr 3, s. 231-251.
Struktura zarządzania i zachowania kierownicze : symptomy końca solidarności
w Niemczech i w Austrii.
67. HR directors in UK boardrooms : a search for strategic influence
or symbolic capital? / Raymond Caldwell // Empl. Relat. - 2011, nr 1,
s. 40-63.
Dyrektorzy ds. zasobów ludzkich w radach nadzorczych w Wielkiej Brytanii :
poszukiwanie strategicznego wpływu czy wkład symboliczny?
68. HRM w kraju „cudu ze stali” : francuscy personalni na tle Europy wyniki badania / Nicolas André // Personel Zarz. - 2009, nr 9, s. 14-16.
69. HUMAN and organizational capital : typologies among Spanish
firms / Carmen Garcia-Olaverri, Emilio Huerta-Arribas, Martin LarazzaKintana // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2006, nr 2, s. 316-330.
Kapitał ludzki i organizacyjny : typologie w ramach hiszpańskich przedsiębiorstw.
70. LINKING chief knowledge officers with customer capital through
knowledge management practices in the Spanish construction industry /
Juan Gabriel Cegarra Navarro, Frank W. Dewhurst, Steve Eldridge // Int.
J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 1-3, s. 389-404.
Powiązanie pracowników zarządzających wiedzą z kapitałem klienta poprzez
praktyki zarządzania wiedzą w przemyśle konstrukcyjnym w Hiszpanii.
71. MANAGEMENT strategies in the Czech telecommunications sector : a comparative study of Český Telecom and T-Mobile / Peter Ross //
Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2008, nr 12, s. 2216-2234.
Strategie zarządzania w czeskim sektorze telekomunikacyjnym : studium porównawcze firmy Český Telecom i T-Mobile.
- 12 72. The ROLE of Spanish local development and employment officers
in human resource management / Joan Ramon Sanchis Palacio, Domingo
Ribeiro Soriano // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2009, nr 5, s. 1219-1246.
Rola hiszpańskich urzędników działu zarządzania zasobami ludzkimi.
73. STRATEGIC human resource management in European transition
economies : building a conceptual model on the case of Slovenia /
Nada Zupan, Robert Kaše // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2005, nr 6,
s. 882-906.
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w europejskich gospodarkach
po transformacji : budowanie koncepcyjnego modelu na przykładzie Słowenii.
74. TRANSLATING a management concept : diversity management in
Denmark / Annette Risberg, Anne-Marie Søderberg // Gender Manage. 2008, nr 6, s. 426-441.
Tłumaczenie koncepcji zarządzania : różnorodność form zarządzania w Danii.
75. ZBYT daleko od pracownika / Mark Forkun // Personel Zarz. 2008, nr 2, s. 10-12.
Omów. tendencji zmian w działach HR w Wielkiej Brytanii.
b. Zarządzanie zasobami ludzkimi
76. The CHANGING nature of the HR function in UK local government and its role as „employee champion” / Lynette Harris // Empl. Relat. 2008, nr 1, s. 34-47.
Zmieniająca się natura funkcji zasobów ludzkich w lokalnej administracji
w Wielkiej Brytanii i jej rola jako „mistrza pracowniczego”.
77. CHARACTERISING human resources management practices in
Portugal : an empirical analysis / Pedro Miguel dos Santos Moreira // Int.
J. Hum. Resour. Manage. - 2008, nr 10, s. 1864-1880.
- 13 Charakterystyka praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w Portugalii : analiza
empiryczna.
78. The CONTRIBUTION of e-HRM to HRM effectiveness : results
from a quantitative study in a Dutch ministry / Huub J. M. Ruël, Tanya
V. Bondarouk, Mandy van der Velde // Empl. Relat. - 2007, nr 3, s. 280-291.
Wkład zarządzania zasobami ludzkimi przez internet a efektywność zarządzania
personelem : rezultaty badań ilościowych w wybranym ministerstwie w Holandii.
79. The EFFECT of human resource practices on organizational performance : evidence from Greece / Ilias Vlachos // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2008, nr 1, s. 74-97.
Wpływ praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na efektywność
organizacyjną : dane z Grecji.
80. E-HR adoption and the role of HRM : evidence from Greece / Leda
Panayotopoulou, Maria Vakola, Eleanna Galanaki // Pers. Rev. - 2007,
nr 2, s. 277-294.
Przyjęcie metod zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą internetu i rola
kierowania personelem : dane z Grecji.
81. EVOLUTION of the practices of human resource management in
France towards a strategic model : rhetoric or reality? / Abdelwahab Ait
Razouk, Mohamed Bayad // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 7-9,
s. 1207-1227.
Ewolucja praktyk zarządzania zasobami ludzkimi we Francji w kierunku strategicznego modelu : retoryka czy rzeczywistość?
82. FINANCIALIZATION, globalization and the management of skilled employees : towards a market-based HRM model in large corporations
in France / Florence Palpacuer, Amélie Seignour, Corinne Vercher // Br.
J. Ind. Relat. - 2011, nr 3, s. 560-582.
Finasjeryzacja, globalizacja i zarządzanie wykwalifikowanymi pracownikami:
w kierunku rynkowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w dużych korporacjach we Francji.
- 14 83. HRM and IR in multinational corporations in Denmark : uneasy
bedfellows? / Steen E. Navrbjerg, Dana B. Minbaeva // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2009, nr 8, s. 1720-1736.
Zarządzanie zasobami ludzkimi i stosunki pracy w międzynarodowych korporacjach w Danii: niełatwe partnerstwo?
84. HRM in the Hungarian SME sector / Suzanne Richbell, László
Szerb, Zsuzsanna Vitai // Empl. Relat. - 2010, nr 3, s. 262-280.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
na Węgrzech.
85. HRM za Tatrami : przemiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi na
Słowacji / Jerzy Serzysko // Personel Zarz. - 2008, nr 9, s. 12-14.
86. HUMAN resource management and innovation in the Canary
Islands : an ultra-peripheral region of the European Union / Petra De SaáPérez, Nieves Lidia Diaz-Diaz // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010,
nr 10-12, s. 1649-1666.
Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacje na Wyspach Kanaryjskich : region
dalszych peryferii Unii Europejskiej.
87. HUMAN resource management and performance in UK call centers /
Stephen Wood, David Holman, Christopher Stride // Br. J. Ind. Relat. 2006, nr 1, s. 99-124.
Zarządzanie zasobami ludzkimi i świadczenie pracy w brytyjskich centrach
informacji telefonicznej.
88. HUMAN resource management as a substitute for trade unions in
British workplaces / Stephen Machin, Stephen Wood // Ind. Labor Relat.
Rev. - 2005, vol. 58, nr 2, s. 201-218.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako środek zastępczy związków zawodowych
w Wielkiej Brytanii.
89. HUMAN resource management in Greece in comparative perspective: alternative institutionalist perspectives and empirical realities / Alex-
- 15 andros G. Psychogios, Geoffrey Wood // Int. J. Hum. Resour. Manage. 2010, nr 13-15, s. 2614-2630.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Grecji w porównawczej perspektywie :
alternatywne instytucjonalne perspektywy i empiryczna rzeczywistość.
90. HUMAN resource management systems and organizational performance : a test of a mediating model in the Greek manufacturing context /
Anastasia A. Katou, Pawan S. Budhwar // Int. J. Hum. Resour. Manage. 2006, nr 7, s. 1223-1253.
Zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność organizacyjna : test modelu
pośredniczącego w kontekście greckiego przemysłu produkcyjnego.
91. HUMAN resource management under change in the Romanian
civil service in an international context / Jozsef Poor, George Plesoianu //
Empl. Relat. - 2010, nr 3, s. 281-309.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie zmian w służbie cywilnej w Rumunii
w kontekście międzynarodowym.
92. The INFLUENCE of human resource management on knowledge
sharing and innovation in Spain : the mediating role of affective commitment / Carmen Camelo-Ordaz [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. 2011, nr 7-9, s. 1442-1463.
Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na podział wiedzy i innowacyjność
w Hiszpanii : mediacyjna rola wpływu oddania firmie.
93. The INFLUENCES on direct communication in British and Danish
firms : country, "strategic HRM" or unionization? / Richard Croucher, Paul
Gooderham, Emma Parry // Eur. J. Ind. Relat. - 2006, nr 3, s. 267-286.
Oddziaływania na bezpośrednią komunikację w firmach brytyjskich i duńskich:
kraj, „strategia zarządzania zasobami ludzkimi” czy rozwój związków zawodowych?
94. KNOWLEDGE management, tolerance of ambiguity and productivity : evidence from the Greek public sector / Athanasios N. Tsirikas,
- 16 Kleanthias K. Katsaros, Christos S. Nicolaidis // Empl. Relat. - 2012,
nr 4-5, s. 344-359.
Zarządzanie wiedzą, tolerowanie niepewności a produktywność : dane z greckiego sektora publicznego.
95. LEVERAGING the innovative performance of human capital
through HRM and social capital in Spanish firms / Carmen CabelloMedina, Álvaro López-Cabrales, Ramón Valle-Cabrera // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2011, nr 4-6, s. 807-828.
Równoważenie innowacyjnej produktywności kapitału ludzkiego poprzez
zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitał społeczny w firmach w Hiszpanii.
96. MANAGING knowledge through human resource practices : empirical examination on the Spanish automotive industry / Isabel Ma Prieto
Pastor, Ma Pilar Pérez Santana, Celia Martín Sierra // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2010, nr 13-15, s. 2452-2467.
Zarządzanie wiedzą poprzez praktyki związane z zasobami ludzkimi : empiryczne badanie w hiszpańskim przemyśle samochodowym.
97. The NATURE and experience of agency working in Britain : what
are the challenges for human resource management? / Chris Forde, Gary
Slater // Pers. Rev. - 2006, nr 2, s. 141-157.
Rodzaj i doświadczenie pracy agencyjnej w Wielkiej Brytanii : jakie są wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi?
98. The „POST-bureaucratic” public sector organization : new organizational forms and HRM in the UK public sector organizations / Jonathan
Morris, Catherine Farrell // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2007, nr 9,
s. 1575-1588.
Postbiurokratyczne przedsiębiorstwa sektora publicznego : nowe organizacyjne formy a zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach sektora publicznego
w Wielkiej Brytanii.
- 17 99. PRIVATISATION and changes in human resource management :
evidence from Spain / Koldo Zabalza, Jesús Matey // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2011, nr 7-9, s. 1741-1764.
Prywatyzacja i zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi : dane z Hiszpanii.
100. The STUDY of HRM in Spain : the Americanization of Spanish
research and the politics of denial / Óskar Rodriguez Ruiz, Miguel Martinez Lucio // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 1-3, s. 125-143.
Studium zarządzania zasobami ludzkimi w Hiszpanii : amerykanizacja hiszpańskich badań i polityki.
101. TOP management team's vision and human resources management practices in innovative Spanish companies / Carmen Camelo-Ordas,
María de la Luz Fernández-Alles, Ramón Valle-Cabrera // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2008, nr 4, s. 620-638.
Wizja zespołów top menadżerów i praktyki związane z zarządzaniem zasobami
ludzkimi w innowacyjnych hiszpańskich kompaniach.
c. Rekrutacja i selekcja. Ocena pracownika
102. CORE processes and applicant reactions to the employment interview : an exploratory study in Greece / Ioannis Nikolaou // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2011, nr 10-12, s. 2185-2201.
Procesy rekrutacyjne a reakcje aplikantów na wywiad w celu zatrudnienia :
studium badawcze w Grecji.
103. DOES excellence have a gender : a national research study on
recruitment and selection procedures for professorial appointments in The
Netherlands / Marieke van den Brink, Margo Brouns, Sietskey Waslander //
Empl. Relat. - 2006, nr 6, s. 523-539.
Krajowe studium badawcze dotyczące procedur rekrutacji i selekcji na stanowiska specjalistów w Holandii.
- 18 104. The EVALUATION of male and female managers at a local
municipality in Hungary / Beáta Nagy, Lila Vicsek // Gender Manage. 2008, nr 1/2, s. 36-50.
Ocena kobiet i mężczyzn menedżerów na poziomie instytucji miejskich na
Węgrzech.
105. VALUING Japan-based German expatriate and local manager’s
functions : do subsidiary age and managerial perspectives matter?/ Nealia
S. Bruning, Ralf Bebenroth, Werner Pascha. // Int. J. Hum. Resour. Manage. 2011, nr 4-6, s. 778-806.
Wartościowanie japońskich menedżerów zatrudnionych w Niemczech a funkcje
lokalnych menedżerów : czy wiek i perspektywy zarządzania mają znaczenie?
106. ZASADY rekrutacji pracowników do pracy w instytycjach UE /
Tomasz Stanisław Kiercel // Zesz. Nauk. / WSFiZ Siedlce. - 2006, z. 1,
s. 43-51.
2. Innowacyjność i rozwój gospodarczy
107. AKTYWNOŚĆ innowacyjna Polski na tle krajów Unii Europejskiej i świata / Joanna Markiewicz // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług /
USzczec. - 2007, nr 13, s. 65-74.
108. ANALIZA porównawcza innowacyjności gospodarek krajów
„wschodniego rozszerzenia” Unii Europejskiej / Bożena Pera // Zesz. Nauk. /
Uniw. Ekon. Krak. - 2010, nr 837, s. 87-102.
109. ANALIZA poziomu rozwoju wybranych krajów Unii Europejskiej pod względem innowacji technologicznych / Paweł Hydzik, Marek
Sobolewski // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2006, z. 6, s. 153-160.
110. BADANIA i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy / Magdalena Zając, Piotr Malina // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2008, nr 787, s. 5-31.
- 19 111. CZYNNIKI utrudniające działalność innowacyjną sektora usług
finansowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Joanna Wiśniewska // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2007, nr 49,
s. 51-61.
112. DZIAŁALNOŚĆ badawczo-rozwojowa : doświadczenia firm
państw członkowskich Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Prz. Organ. 2007, nr 2, s. 19-22.
113. DZIAŁALNOŚĆ innowacyjna sektora usług finansowych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Joanna Wiśniewska // Zesz.
Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2006, nr 48, s. 609-617.
114. EUROPEJSKIE trendy w zakresie innowacji / Lech Regulski //
Zesz.Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2006, z. 2, s. 15-22.
115. FORMY pracy atypowej powstałe w wyniku rozwoju technologii
w krajach Unii Europejskiej / Marta Zientek // Zarz. Zasob. Ludz. - 2005,
nr 5, s. 71-76.
116. INKUBATORY przedsiębiorczości w Unii Europejskiej / Edyta
Pęcherz // Prawo Przeds. - 2007, nr 21, s. 33-38.
117. INNOWACJE po niemiecku / Jacek Warda // Forum Akad. 2006, nr 11, s. 40-42.
118. INNOWACJE w sektorze usług w krajach europejskich : polityka
i status quo / Aleksandra Laskowska-Rutkowska // Zesz. Nauk., Ekon.
Probl. Usług / USzczec. - 2009, nr 28, s. 343-354.
119. INNOWACJE wdrażane w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Zag. Naukozn. - 2010, T. 46,
z. 3/4, s. 533-550.
- 20 120. INNOWACJE we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej :
szanse i wyzwania dla regionów na lata 2007-2013 / Joanna Morawska //
Prz. Politol. - 2007, nr 3, s. 131-148.
121. INNOWACYJNOŚĆ gospodarek Unii Europejskiej w kontekście
Strategii Lizbońskiej / Witold Kasperkiewicz // Acta UL, Fol. Oecon. 2006, [z.] 201, s. 87-102.
122. INNOWACYJNOŚĆ jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów Unii Europejskiej / Niki Capanidu // Gospod.
Przest. - 2006, z. 1, s. 27-32.
123. INNOWACYJNOŚĆ krajów Unii Europejskiej / Małgorzata Stec //
Gospod. Nar. - 2009, nr 11/12, s. 45-65.
124. INNOWACYJNOŚĆ krajów Unii Europejskiej na podstawie
rankingu innowacyjności 2005 / Katarzyna Kozioł // Zesz. Nauk., Pr. Inst.
Ekon. Przeds. / USzczec. - 2007, nr 49, s. 41-49.
125. INNOWACYJNOŚĆ państw członkowskich Unii Europejskiej /
Wanda Pełka // Prz. Zach. - 2010, nr 1, s. 67-84.
126. INNOWACYJNOŚĆ Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej / Joanna Jahn // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2005, nr 1071, s. 86-98.
127. INNOWACYJNOŚĆ polskich przedsiębiorstw przemysłowych
na tle doświadczeń Unii Europejskiej / Katarzyna Kozioł. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2007. - 256 s. - Tabele.
128. INNOWACYJNOŚĆ polskich przedsiębiorstw wysokiej technologii na tle innowacyjności przemysłu wysokiej technologii w Unii Europejskiej / Katarzyna Kozioł // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. 2007, nr 8, s. 113-122.
- 21 129. INNOWACYJNOŚĆ regionalnej przestrzeni europejskiej w aspekcie rozwoju sektora usług / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2006, nr 1115, ser. Gospodarka a Środowisko, nr 5,
s. 215-225.
130. INNOWACYJNOŚĆ - słaba strona Unii Europejskiej? / Adam
Gwiazda // Wspólnoty Eur. - 2006, nr 4, s. 23-28.
131. INTERRELATIONSHIPS between human capital, HRM and
innovation in Belgian start-ups aiming at an innovation strategy / Sophie
De Winne, L. Sels // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 10-12,
s. 1863-1883.
Wewnętrzne relacje pomiędzy kapitałem ludzkim, zarządzaniem zasobami
ludzkimi a innowacjami w belgijskiej polityce wdrażania strategii innowacyjnych.
132. INWESTYCJE w innowacje w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk //
Ekon. Organ. Przeds. - 2010, nr 4, s. 17-24.
133. KLASYFIKACJA europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla
NUTS 2 ze względu na innowacyjność i rozwój gospodarczy / Danuta
Strahl // Samorz. Teryt. - 2010, nr 4, s. 17-32.
134. KSZTAŁTOWANIE polityki innowacyjnej państwa w europejskiej rzeczywistości gospodarczej / Marek Szajt // Polit. Gospod. - 2008, nr
15/16, s. 77-91.
135. METODY wspierania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Ekon. Organ. Przeds. - 2011,
nr 3, s. 80-87.
136. NARODOWY system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji / Joanna Prystrom // Ekonomista. - 2012,
nr 4, s. 499-513.
- 22 137. NARODOWY system innowacji jako instrument polityki rządowej : przypadek fiński / Agnieszka Karpińska // Admin. Publ. - 2010, nr 1,
s. 37-43.
138. OCENA innowacyjności krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Joanna Staśkiewicz // Zesz. Nauk., Pr. Kated.
Hand. Zagr. / USzczec. - 2008, nr 14, s. 141-155.
139. OCENA konkurencyjności krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom rozwoju technologii informacyjnych oraz innowacji technologicznych / Paweł Hydzik // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2008, z. 14,
s. 111-118.
140. OCENA znaczenia polityki wspierania rozwoju innowacyjności
przedsiębiorstw MSP w Unii Europejskiej w kontekście potrzeby analizy
wewnętrznych uwarunkowań / Robert Stanisławski // Zesz. Nauk., Ekon.
Probl. Usług / USzczec. - 2007, nr 13, s. 91-107.
141. PERCEPCJA innowacji przez obywateli Unii Europejskiej / Jerzy
Baruk // Prz. Organ. - 2009, nr 5, s. 13-16.
142. POBUDZANIE aktywności innowacyjnej małych i średnich
przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej / Władysława Jastrzębska // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2005, z. 7, s. 189-200.
143. PODATKOWE instrumenty wspierania działalności innowacyjnej
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Magdalena Rękas // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 2, ser. Gospodarka a Środowisko,
nr 8, s. 11-20.
144. PODATNOŚĆ obywateli Unii Europejskiej na innowacje / Jerzy
Baruk // Organ. Kier. - 2010, nr 5, s. 9-23.
- 23 145. PODSTAWY budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej / Dorota Rynio // Ekonomia
(Wrocław). - 2010, nr 7, s. 263-273.
146. POLITYKA innowacyjna Wielkiej Brytanii / Ewelina Kiełek //
Zarz. Innow. w Gospod. - 2010, nr 1, s. 27-34.
147. POLITYKA oddziaływania państwa na postęp techniczny w Wielkiej Brytanii / Anna Horodecka // Stud. Pr. Kol. Zarz. – 2007, z. 81, s. 183-199.
148. POZIOM innowacyjności krajów zjednoczonej Europy / Danuta
Strahl, Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. AE Wroc., 2007, nr 15, ser.
Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, s. 144-161.
149. POZYCJA innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej
w latach 2000-2008 / Joanna Staśkiewicz // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. /
USzczec. - 2010, nr 18, s. 159-176.
150. PREFEROWANE sposoby dostępu do najnowocześniejszych
technologii w krajach Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2006,
nr 1, s. 54-63.
151. PROBLEMY innowacyjności polskiej gospodarki w świetle Strategii Lizbońskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Janina Pach //
Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Sociol. - 2007, [nr] 3, s. 88-105.
152. ROLA innowacji w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego
w krajach Unii Europejskiej / Wanda Pełka // Myśl Ekon. Praw. - 2008,
[nr] 4, s. 65-83.
153. ROZWÓJ przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich
Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność /
pod red. Jana Targalskiego - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. Krak., 2010. 137, [1] s.
- 24 154. SPOŁECZNE postrzeganie innowacji w krajach UE (na podstawie badań Eurobarometer) / Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2008, nr 2, ser. Gospodarka a Środowisko, nr 8, s. 22-29.
155. STATYSTYCZNY pomiar innowacyjności w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Markowska // Ekonometria. - 2006, nr 16, s. 110-120.
156. STRATEGIA innowacji jako podstawa rozwoju w wybranych
regionach Unii Europejskiej / Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz //
Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2007, nr 11, t. 2, s. 48-53.
157. STRATEGIE innowacyjności w polityce Unii Europejskiej i ich
wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa / Jagienka Rześny-Cieplińska // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 7,
s. 689-699.
158. UNIA Europejska - szansą dla rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy / Katarzyna Domagała // Biel.-Bial. Stud. Eur. - 2008, nr 2,
s. 25-36.
159. WDRAŻANIE regionalnych strategii innowacji w krajach Unii
Europejskiej na wybranych przykładach / Niki Derlukiewicz // Gospod.
Przest. - 2007, t. 10, s. 147-153.
160. WIELOWYMIAROWA analiza porównawcza zewnętrznych
uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej / Jan Kowalik // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2010, z. 17, nr 1,
s. 211-222.
161. WORKPLCE innovations and employee outcomes : evidence
from Finland / Panu Kalmi, Antti Kauhanen // Ind. Relat. - 2008, nr 3,
s. 430-459.
Innowacje w miejscu pracy a ich skutki dla pracowników : dane z Finlandii.
- 25 162. WSPARCIE publiczne jako determinanta inwestowania i innowacyjności przedsiębiorstw w doświadczeniach Niemiec / Joanna Fila // Zesz.
Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2009, nr 39, s. 189-196.
163. WSPOMAGANIE innowacji finansowanych przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2011, nr 1, s. 63-74.
164. WYMAGANIA klientów wobec innowacyjności produktów i usług
w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2007, nr 9, s. 70-80.
165. ZNACZENIE innowacji w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2005, nr 5, s. 69-80.
166. ZRÓŻNICOWANIE innowacyjności europejskiej przestrzeni
regionalnej / Danuta Strahl // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 2,
ser. Gospodarka a Środowisko, nr 8, s. 30-42.
3. Rynek pracy
167. ACTIVE labor market policies in Europe : performance and perspectives / Jochen Kluve [et al.]. - Essen : Springer, 2007. - X, 222 s. Tabele.
Aktywna polityka rynku pracy w Europie : wydajność i perspektywy.
168. ANALIZA porównawcza rynków pracy w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Danuta Tarka, Elżbieta Justyna Romanowska // Zesz.
Nauk. PBiałost., Ekon. - 2008, z. 12, s. 457-481.
169. ARBEITSMARKT und Rentenübergang : grosse Unterschiede in
Branchen, Berufen und Regionen bei Beschäftigungschancen Älterer /
Andreas Ebert, Ernst Kistler // Soz. Sicherh. - 2007, nr 4, s. 130-137.
Rynek pracy i przejście na emeryturę : wielkie różnice w branżach, zawodach
i regionach w szansach osób starszych na zatrudnienie.
- 26 170. ARBEITSMARKTPOLITIK für ältere Arbeitnehmerinnen im
Wohlfahrtsstaatenvergleich / Frerich Frerichs // WSI Mitt. - 2007, nr 2,
s. 78-85.
Polityka rynku pracy dla starszych pracowników w państwach opiekuńczych.
171. ARBEITSMARKTPOLITIK im Umbruch - eine Chance für ältere
Arbeitnehmer? / Judith Aust, Stefanie Kremer // WSI Mitt. - 2007, nr 3,
s. 115-122.
Przełom w polityce rynku pracy - szansa dla starszych pracowników.
172. ARBEITSMARKTPOLITIK in Österreich / Josef Wallner // Arb.
Wirtsch. - 2006, nr 9, s. 12-17.
Polityka rynku pracy w Austrii.
173. BEFORE and after the Hartz reforms : the performance of active
labour market policy in Germany / Lena Jacobi, Jochen Kluve //
Z. Arbeitsmarktforsch. - 2007, nr 1, s. 45-64.
Skuteczność aktywnej polityki rynku pracy przed i po reformach Hartza.
174. BEZPIECZNY i efektywny rynek pracy w Unii Europejskiej : czy
to możliwe? / Piotr Stolarczyk // Myśl Ekon. Praw. - 2009, [nr] 4, s. 55-81.
175. BOIMY się pracować w UE : wspólnotowy rynek pracy - Raport
Komisji Europejskiej / Kazimierz Kuberski ; oprac. Katarzyna Lisowska //
Monit. Unii Eur. - 2006, nr 3, s. 27-29.
176. Le CAPITALISME d'heritiers : la crise francaise du travail /
Thomas Philippon. - Paris : Seuil, 2007. - 112 s. - Tabele.
Spadkobiercy kapitalizmu : kryzys francuskiej pracy.
177. CELE, zasady i instrumenty polityki unijnej na rynku pracy /
Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Polit. Gospod. - 2005,
nr 12, s. 177-194.
- 27 178. The CROSS-cultural adjustment experiences of self-initiated
repatriates to the Republic of Ireland labour market / Annette Begley,
David G. Callings, Hugh Scullion // Empl. Relat. - 2008, nr 3, s. 264-282.
Miedzykulturowe dostrojenie doświadczeń samoinicjowanych repatriacji na
rynek pracy w Republice Irlandzkiej.
179. DOSTĘP do informacji o rynku pracy krajów Europy ŚrodkowoWschodniej w Unii Europejskiej / Andrzej Rączaszek // Zesz. Nauk.
PRzesz., Zarz. - 2008, z. 14, s. 267-280.
180. EFEKTYWNOŚĆ rynku pracy w Danii / Władysław Zakrzewski // Wiad. Stat. - 2006, nr 5, s. 63-70.
181. EKONOMIA i rynek pracy w Irlandii : przewidywania na 2008 /
Jacek Poznański // Prz. Powsz. - 2008, nr 5, s. 89-96.
182. EMPIRICAL investigation on labour market interactions in an
enlarged Europe / Alessia Lo Turco, Aleksandra Parteka // Bank i Kredyt. 2009, Vol. 40, nr 1, s. 87-105.
Badania empiryczne, na rynku pracy, interakcje w rozszerzonej Europie.
183. ELASTYCZNOŚĆ rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie
zasobami pracy / Bogusława Puzio-Wacławik // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2007, nr 733, s. 89-99.
184. The EUROPEAN Employment Strategy and national core executives : impacts on activation reforms in the Netherlands and Germany /
Sabina Stiller, Minna van Gerven // Work Employ. Soc. - 2012, nr 2,
s. 118-132.
Europejska Strategia Zatrudnienia a krajowe przepisy wykonawcze : wpływ na
wprowadzanie reform w Holandii i Niemczech.
185. The EUROPEAN Employment Strategy in an enlarged EU / Georg
Fischer, Luc Tholoniat // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2006, nr 1, s. 123-142.
Europejska Strategia Zatrudnienia w rozszerzającej się Unii Europejskiej.
- 28 186. The EUROPEAN labour market : regional dimensions / ed.
Floro Ernesto Caroleo, Sergio Destefanis. - Heidelberg : Springer, 2006. 341 s. - Tabele. - (AIEL Series in Labour Economics).
Europejski rynek pracy : wymiary regionalne.
187. EUROPEJSKI rynek pracy / Lech Kańtoch. // Prz. Socjalist. 2008, nr 2, s. 16-22.
188. EUROPEJSKI rynek pracy / Krzysztof Wach. - Kraków : Wolters
Kluwer, 2007. - 552 s. - Tabele.
189. EVALUATING the dynamics effects of active labour policies in
Italy / Carlo Altavilla, Floro E. Caroleo // Labour. - 2006, nr 2, s. 349-382.
Ocena dynamiki funkcjonowania aktywnej polityki rynku pracy we Włoszech.
190. EWALUACJA Europejskich Programów dla Rynku Pracy - założenia i doświadczenia programu COST / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 5-11.
191. EWOLUCJA Europejskiej Strategii Zatrudnienia / Wiesław
Golnau // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2005, [z.] 3, s. 137-149.
192. FACHKRÄFTEMANGEL in Ost- und Westdeutschland? Eine
betriebliche Perspektive / Martin Dietz, Alexander Kubis, Anne Müller //
WSI Mitt. - 2012, nr 8, s. 609-617.
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej we wschodnich i zachodnich Niemczech w zakładowej perspektywie.
193. FINANSOWE aspekty wspierania potencjalnych przedsiębiorców
przy zastosowaniu instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Niemczech / Joanna Fila // Acta UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 218, s. 271-290.
194. FREEDOM of services in the European Union : labour and social
security law : the Bolkestein initiative / ed. Roger Blanpain. - The Ha-
- 29 gue : Kluwer Law Int., 2006. - 386 s. - (Bulletin of Comparative Labour
Relations ; 58).
Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej : praca i ubezpieczenia społeczne: inicjatywa Bolkesteina.
195. HISZPAŃSKI rynek pracy w Unii Europejskiej / Ewa Gałecka //
Ekonomista. - 2008, nr 3, s. 399-412.
196. HOUSEHOLD employment patterns in an enlarged European
Union / Barbara Haas [et al.] // Work Employ. Soc. - 2006, nr 4, s. 751-772.
Zatrudnienie w gospodarstwach domowych w rozszerzonej Unii Europejskiej.
197. The IMPACT of labour market insecurity on the work and family
life of men and women : a comparison of Germany, Great Britain and Spain / Katrin Golsch. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2005. - XX, 286 s. (European University Studies. Series 22, Sociology ; Vol. 403).
Wpływ niepewności na rynku pracy, na życie zawodowe i rodzinne kobiet
i mężczyzn : porównanie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
198. The IMPACT of territorially concentrated FDI on local labor
markets : evidence from the Czech Republic / Marián Dinga, Daniel
Münich // Labour Econ. - 2010, nr 2, s. 354-367.
Wpływ terytorialnej koncentracji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na
lokalne rynki pracy: ewidencja z Republiki Czeskiej.
199. INSTITUTIONS, ideas and learning in welfare state change :
labour market reforms in Germany / Timo Fleskenstein. - Houndmills :
Palgrave Macmillan, 2011. - XI, 234 s.
Instytucje, idee i nauki w zmianach państwa dobrobytu: reformy rynku pracy
w Niemczech.
200. INTEGRACJA i europejski rynek pracy / red. nauk. Mieczysław
Dudek ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Wydział Ekonomii,
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. - Zielona
Góra ; Legnica : Wyż. Szk. Menedżer., 2006. - 207 s.
- 30 201. INTEGRACJA Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy /
Jarosław Oczki. - Toruń : Wydaw. UMK, 2005. - 180 s. - Tabele.
202. The ITALIAN labour market after the Biaggi reform / Michele
Tiraboschi // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2005, Vol. 21, nr 2,
s. 149-192.
Włoski rynek pracy po reformie Biaggiego.
203. ITALIAN labour market and higher education in the knowledge
economy / Michele Mariani, Monica Palmas // Eur. Stud. Inequal. Soc.
Cohes. - 2009, [nr] 1, s. 41-58.
Włoski rynek pracy i szkolnictwo wyższe w gospodarce opartej na wiedzy.
204. KRYZYS modelu multikulturalizmu - przegląd wybranych problemów rynku pracy na przykładzie Holandii / Agata Chlebicka // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2011, nr 211, ser. Ekonomia, nr 4(16), s. 180-199.
205. LABOUR market faces skill shortages : Czech Republic // Eur.
Employ. Rev. - 2007, nr 397, s. 30-32.
Rynek pracy w obliczu braku wykwalifikowanych pracowników : Republika
Czeska
206. The LABOUR market impact of the EU enlargement : a new
regional geography of Europe? / ed. Floro Ernesto Caroleo, Francesco
Pastore. - Heidelberg : Physica-Verl., 2010. - XIII, 342 s.
207. LABOUR market rigidities and economic efficiency : evidence
from Spain / Xulia González, Daniel Miles-Touya // Labour Econ. - 2012,
nr 6, s. 833-845.
Sztywność rynku pracy i ekonomiczna efektywność: dowody z Hiszpanii.
208. LABOUR supply and incentives to work in Europe / ed. Ramon
Gomez-Salvador [et al.]. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar Publ.,
2005. - 412 s. - Tabele.
Podaż pracy i zachęty do pracy w Europie.
- 31 209. Le MARCHÉ du travail britannique : mythe et réalité du modèle néo-libéral / Iain Begg, Florence Lefresne // Rev. IRES. - 2008, nr 3,
s. 111-143.
Brytyjski rynek pracy : legenda i realia modelu neoliberalnego.
210. MATCHING efficiency and labour market reform in Italy :
a macroeconometric assessment / Sergio Destefanis, Raquel Fonseca //
Labour. - 2007, nr 1, s. 57-84.
Dopasowanie efektywności i reformy rynku pracy we Włoszech : ocena makroekonometryczna.
211. MODYFIKACJE rynku pracy w Polsce w kontekście integracji
z Unią Europejską / Piotr Zając, Andrzej Adamczyk // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2007, nr 755, s. 83-98.
212. MORE than “mutual information” : educational and sectoral gender segregation and their interaction on the flemish labor market / Tom Van
Puyenbroeck, Karolien De Bruyne, Luc Sels // Labour Econ. - 2012, nr 1,
s. 1-8.
Więcej niż wzajemna informacja: edukacyjna i sektorowa segregacja płci i jej
interakcje na flamandzkim rynku pracy.
213. NIEMIECKI rynek pracy : symptomy poprawy / Tomasz Budnikowski // Prz. Zach. - 2008, nr 1, s. 43-63.
214. NOWE podejście do instrumentów polityki rynku pracy / Zenon
Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner // Acta UL, Fol. Oecon. - 2007, [z.]
213, s. 183-198.
Kraje Unii Europejskiej.
215. NOWE tendencje na rynku pracy w wysoko rozwiniętych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych /
Krzysztof Czubocha // Rola Informat. w Naukach Ekon. - 2009, [z.] 3,
s. 234-241.
- 32 216. OD niemowlęcej wyprawki do emerytury : rynek pracy w Finlandii / Nina Yliuntinen-Bau // Personel Zarz. - 2010, nr 10, s. 12-15.
217. The OPEN method of co-ordination in action : the European employment and social inclusion strategies / Jonathan Zeitlin, Philippe Pochet,
Lars Magnusson. - Brussels : P. Lang, 2005. - 511 s. - Tabele. - (Work and
Society ; 49).
Otwarta metoda koordynacji w akcji: europejskie zatrudnienie i integracja
społeczna.
218. PERSPEKTYWY wspólnego rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego / Alexander Pfannkuche. - Warszawa : F. Ebert, 2011. - 44 s. Tabele.
219. PODSTAWOWE wskaźniki rynków pracy : Polska a państwa
członkowskie Unii Europejskiej / Jolanta Szymańczak // W: Rynek pracy /
red. Ewa Karpowicz ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007. - S. 39-52.
220. POLITYKA rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Wacław
Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // W: Polityka państwa na rynku pracy
w warunkach transformacji i integracji gospodarczej / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2005. - S. 219-257.
221. POLSKI a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 / Zofia
Dach, Dorota Kozina // Polit. Społ. - 2011, nr 3, s. 16-23.
222. POLSKI i unijny rynek pracy : elementy analizy porównawczej
(lata 2000-2009) / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Acta UL,
Fol. Oecon. – 2011, z. 248, s. 149-173.
223. POPYT na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Market. Rynek. - 2010, nr [spec.] grudz.,
s. 75-77.
- 33 224. PRACA w Belgii / AK // Monit. Unii Eur. - 2006, nr 4, s. 39.
225. PRACA w Finlandii / oprac. BK // Monit. Unii Eur. - 2005, nr 4,
s. 64-66.
226. PRACA w Hiszpanii : zasady ogólne / Anna Kłossowska // Monit.
Unii Eur. - 2005, nr 2, s. 36-40.
227. PRACA w Szwecji : nowe zasady podejmowania pracy / AKŁ
[Anna Kłossowska] // Monit. Unii Eur. - 2005, nr 3, s. 78-82.
228. Praca w Szkocji / Beata Kiecana, AKŁ [Anna Kłossowska] //
Monit. Unii Eur. - 2005, nr 2, s. 40-41.
229. PRACA w trójkolorowym kraju / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2007, nr 46, s. 12-13.
Francja.
230. PRACOWNIK na europejskim rynku / Stanisław Kaczor // Ośw.
i Wych. - 2006, nr 9, s. 18-21.
231. PROCESY deregulacji rynku pracy w Hiszpanii i ich skutki /
Monika Szudy // W: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym / Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006. S. 159-176. - Tabele.
232. PRZEOBRAŻENIA na rynku pracy w Polsce, strefie euro i innych
krajach Unii Europejskiej : (2000-2008) / Wacław Jarmołowicz, Magdalena
Knapińska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2009, nr 24, s. 189-208.
233. The REFORM of the Italian labor market over the past ten years :
a process of liberalization? / Michele Tiraboschi // Comp. Labor Law J. 2008, vol. 29, nr 4, s. 427-458.
Reforma rynku pracy we Włoszech w ostatnich 10 latach : proces liberalizacji?
- 34 234. REFORMA niemieckiej polityki rynku pracy / Jadwiga Nadolska //
Pol. Społ. - 2006, nr 9, s. 27-32.
235. REGIONALNE aspekty rozwoju rynku pracy w Portugalii
w świetle integracji europejskiej / Jakub Piecuch // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2010, nr 110, s. 154-163.
236. REGIONALNE aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej / Jakub Piecuch // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2005, z. 8,
s. 83-92.
237. REGIONALNE i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Białystok : Wydaw. WSE (Białystok),
2006. - 312 s. - Tabele.
Kraje Unii Europejskiej.
238. RYNEK pracy, lokalna polityka zatrudnieniowa i integracja społeczna : górnośląskie i górnoaustriackie doświadczenia / pod red. Heinza
M. Paschera, Ryszarda Marszowskiego, Konrada Tausza ; Główny Instytut
Górnictwa. - Katowice ; Linz : GIG, 2005. - 197 s. - Tabele.
239. RYNEK pracy w Danii / Władysław Zakrzewski // Polit. Społ. 2005, nr 11/12, s. 21-24.
240. RYNEK pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia
do studiowania / Katarzyna Głąbicka. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP,
2005. - 340 s.
241. RYNEK pracy w Niemczech w latach 2000-2009 : zmiany form
zatrudnienia / Lilianna Jodkowska // Equilibrium (Toruń). - 2010, nr 1,
s. 119-130.
242. RYNEK pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej :
poradnik dla bezrobotnych / red. wyd. Tadeusz Pomianek ; zespół red.
Marta Czyżewska [et al.]. - Rzeszów : IGWAIiZ, 2010. - 152 s.
- 35 243. RYNEK pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we
współczesnych Niemczech / Jadwiga Nadolska. - Warszawa : Of. Wydaw.
ASPRA-JR, 2010. - 346 s. - Tabele.
244. RYNEK pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej :
(założenia, realizacja) / Jadwiga Rudek // Zarz. Eduk. - 2011, nr 78,
s. 135-145.
245. RYNEK pracy w rybołówstwie i uzależnienie od rybołówstwa /
Wojciech Brocki // Rocz. Socjol. Mor. - 2008, t. 18, s. 69-79.
Kraje Unii Europejskiej.
246. RYNEK pracy w Szwecji - charakterystyka i kondycja / Joanna
Prystrom // Optimum - Stud. Ekon. - 2011, nr 6, s. 149-169.
247. RYNEK pracy we Włoszech / Władysław Zakrzewski // Wiad.
Stat. - 2005, nr 3, s. 62-68.
248. RYNKI pracy w krajach Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorcza / Zenon Wiśniewski // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. Marty Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2005. S. 145-154. - (Człowiek w Firmie).
249. RYNKI pracy w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego : wnioski dla polityki spójności / Piotr Maleszyk // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2010, nr 95, s. 118-130.
250. Das SCHWEDISCHE Arbeitsmarktmodell im Lichte des
EG-Rechts / Michaël Koch // Recht Arb. - 2009, nr 5, Sonderbeilage,
s. 22-25.
Szwedzki model rynku pracy w świetle prawa Wspólnot Europejskich.
- 36 251. SOCJALDEMOKRACJA, rynek pracy i trzeci sektor - przypadek
szwedzki / Yohanan Stryjan // Probl. Polit. Społ. - 2005, nr 8, s. 31-46.
Wpływ sytuacji na rynku pracy na politykę socjalną w Szwecji.
252. SYTUACJA ekonomiczna i rynek pracy w wybranych państwach
Unii Europejskiej w globalnej perspektywie / Jakub Piecuch // Krak. Stud.
Małop. - 2010, nr 14, s. 87-103.
253. TRANSFORMACJA rynku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego Irlandii / Izabela Grabowska, Cezary Lusiński // Stud. Eur.
(Warsz.). - 2005, nr 4, s. 101-119.
254. TRANSFORMING european employment policy : labour market transitions and the promotion of capability / ed. Ralf Rogowski, Robert
Salais, Noel Whiteside. - Cheltenham : E. Elgar Publ., 2011. - XIII,
288 s.
Przekształcenie europejskiej polityki zatrudnienia : proces transformacji na
rynku pracy oraz promowanie zdolności.
255. TRENDY vývoja na slovenskom trhu práce a výzvy pre 21. storočie / Eva Rievajová, Eva Pongráczová // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2008, z. 13, s. 139-149.
Zmiany na słowackim rynku pracy i wyzwania dla XXI wieku.
256. TRÓJSTRONNE Forum Społeczne : w poszukiwaniu trójstronnego sojuszu na rzecz wysokiej jakości miejsc pracy w UE / Barbara
Surdykowska // Dialog. - 2011, nr 2, s. 41-47.
257. UNIJNY rynek pracy dla polskich obywateli / Aneta Kuryło. Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., 2005. - 300 s. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 176).
258. UNIJNY rynek pracy po wielkiej recesji / Monika Tabęcka //
Zarz. Ryz. - 2011, nr 37, s. 119-131.
- 37 259. UNIVERSITY quality and labour market outcomes in Italy /
Giorgio Di Pietro, Andrea Cutillo // Labour. - 2006, nr 1, s. 37-62.
Wpływ uniwersyteckiego wykształcenia na włoski rynek pracy.
260. USZTYWNIENIE rynku pracy : Wielka Brytania i strefa euro /
Magdalena Maria Kowalska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2009, nr 71,
s. 130-139.
261. The VULNERABLE worker in Britain and problems at work /
Anna Pollert, Andy Charlwood // Work Employ. Soc. - 2009, nr 2,
s. 343-362.
Pracownik o słabszej pozycji na rynku w Wielkiej Brytanii i jego problemy.
262. WIDERSPRÜCHLICHE Dynamiken im deutschen Arbeitsmarkt /
Matthias Knuth // WSI Mitt. - 2011, nr 11, s. 580-587.
Przeciwstawna dynamika na niemieckim rynku pracy.
263. WPŁYW rozszerzenia wschodniego na rynek pracy w UE /
Magdalena Kacperska // Środkowoeur. Stud. Polit. - 2008, t. 2,
s. 303-314.
264. WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim : materiały z 2. międzynarodowej konferencji Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii :
Koszalin, 19 kwietnia 2007 / pod red. Urszuli Marchlewicz. - Koszalin :
Wydaw. Uczelniane Politech. Koszal., 2007. - 189 s.
265. WSPÓLNY europejski rynek pracy : geneza - rozwój - funkcjonowanie / Magdalena Knapińska. - Poznań : Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn.,
2012. - 278, [1] s. - Tabele.
266. WPŁYW wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy /
Małgorzata Gawrycka // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania
- 38 współczesnego świata / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Uniwersytet
Szczeciński. Katedra Mikroekonomii. - Szczecin : PRINT GROUP, 2009. s. 105-116. - Tabele.
267. WYBRANE aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach
UE : analiza porównawcza / Janusz Rosiek, Andrzej Zyguła // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2011, [z.] 248, s. 93-107.
268. WYBRANE problemy słowackiego rynku pracy / Katarina Sarficka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2010, nr 2, s. 112-116.
269. WYBRANE zagadnienia rynku pracy w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej / Maja Zagórna // Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA
Bytom. - 2005, nr 1/2, s. 13-25.
270. ZMIANY na rynku pracy w województwie podkarpackim po
wejściu Polski do Unii Europejskiej / Stanisław Ślusarczyk, Radosław
Ślusarczyk // Zamoj. Stud. Mater. - 2007, z. 3, s. 341-351.
271. Die ZUKUNFT der Arbeit in Europa : Chancen und Risiken
neuer Beschäftigungsverhältnisse / Hrsg. Helmut König, Julia Schmidt,
Manfred Sicking. - Bielefeld : Transcript, 2009. - 184 s. - Tabele.
Przyszłość pracy w Europie: szanse i zagrożenia wynikające z nowej pracy.
4. Kobieta na rynku pracy
a. Kobiety na stanowiskach kierowniczych
272. CZECH female managers and their wages / Štepán Jurajda,
Theodora Paligorova // Labour Econ. - 2009, nr 3, s. 342-351.
Czeskie kobiety menadżerowie i ich wynagrodzenia.
- 39 273. EAST German women in management / Katja Loderstedt //
Women Manage. Rev. - 2005, nr 5, s. 329-344.
Niemki w zarządzie.
274. ESTONIA in transition : exploring the impact of change on women managers / Ruth Alas, Christopher J. Rees // Women Manage. Rev. 2005, nr 6, s. 446-460.
Transformacja w Estonii : badanie wpływu zmiany na kobiety menadżerów.
275. FEMALE educational leadership in the UK and Greece / Anastasia Mitroussi, Kyriaki Mitroussi // Gender Manage. - 2009, nr 7-8,
s. 505-522.
Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sektorze edukacji w Wielkiej Brytanii i Grecji.
276. FEMALE executives and the glass ceiling in Spain / Cecilia
Castañno [et al.] // Int. Labour Rev. - 2010, nr 3, s. 343-360.
Kobiety w zarządzaniu wyższego szczebla a "szklany sufit" w Hiszpanii.
277. GENDERED management in Hungary : perceptions and explanations / Beáta Nagy // Women Manage. Rev. - 2005, nr 5, s. 343-360.
Kobiety w zarządzie na Węgrzech : postrzeganie i rozumienie.
278. QUALITY of life and level of job satisfaction of female executive
officers working in Poland, France, Great Britain and in United States /
Grażyna Bartkowiak // Management. - 2006, Vol. 10, nr 1, s. 87-93.
Jakość życia i poziom zadowolenia z pracy kobiet prezesów pracujących
w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
279. REVISITING leadership styles and attitudes towards women as
managers in Greece : 15 years later / Eleanna Galanaki, Nancy Papalexandris, John Halikias // Gender Manage. - 2009, nr 7-8, s. 484-504.
- 40 Ponowna analiza stylów zarządzania i stosunku do kobiet menedżerów w Grecji: 15 lat później.
280. The SOCIAL stereotypes of the Portuguese female and male manager / Emilia Fernandes, Carlos Cabral-Cardoso // Women Manage. Rev. 2006, nr 2, s. 99-112.
Społeczne stereotypy portugalskich kobiet i mężczyzn menedżerów.
281. SYTUACJA kobiet w zarządzaniu w krajach Unii Europejskiej /
Julia Gorzelany-Plesińska // Pr. Zabezp. Społ. - 2009, nr 7, s. 11-14.
Analiza sytuacji kobiet w zarządzaniu w krajach Unii Europejskiej w latach
1995-2007.
282. WOMEN in management : gender stereotypes and students' attitudes in Greece / Dimitrios M. Mihail // Women Manage. Rev. - 2006,
nr 7/8, s. 681-689.
Kobiety w zarządzaniu : stereotypy płci i stosunek do nich studentów w Grecji.
b. Aktywność zawodowa kobiet
283. AKTYWNOŚĆ zawodowa kobiet w UE / Julia GorzelanyPlesińska, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec // Ekon. Organ. Przeds. 2009, nr 4, s. 35-41.
284. ANALYZING female labor supply - evidence from a Dutch tax
reform / Nicole Bosch, Bas van der Klaauw // Labour Econ. - 2012, nr 3,
s. 271-280.
Analizowanie podaży pracy kobiet - dane z holenderskiej reformy podatkowej.
285. The CZECH women in the labour market : a Europen comparison /
Marie Valentova // Women Manage. Rev. - 2005, nr 5, s. 312-328.
Sytuacja czeskiej kobiety na rynku pracy: europejskie studia porównawcze.
- 41 286. The FEMALE immigrant labour supply : the effect of an in-work
benefit / Lina Andersson // Labour. - 2011, nr 2, s. 198-227.
Podaż żeńskiej siły roboczej wśród imigrantów: wpływ zasiłków z zatrudnienia.
287. INFORMAL caregiving and women's work choices : lessons
from the Netherlands / Flavia Coda Moscarola // Labour. - 2010, nr 1,
s. 93-105.
Nieformalne świadczenie opieki i wybory pracy przez kobiety: nauki z Holandii.
288. KOBIETA przedsiębiorcza / Barbara Kosicka // Monit. Unii Eur. 2007, nr 11, s. 77-79.
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
289. KOBIETY i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Katowice : Śląsk Wydaw. Nauk., 2006. - 284 s.
290. KOBIETY na rynku pracy w Unii Europejskiej : perspektywa
mikroregionalna / Ireneusz Żuchowski, Ewelina Bachmura // Zesz. Nauk. /
OTN. - 2008, z. 22, s. 315-326.
291. MAXIMISING women's potencial in the UK's retail sector /
Lynette Harris, Carley Foster, Paul Whysall // Empl. Relat. - 2007, nr 5,
s. 492-505.
Maksymalizacja potencjału kobiet zatrudnionych w sektorze detalicznym
w Wielkiej Brytanii.
292. PROBLEMY zanjatosti i social'noj zaščity ženščin v stranach
Evrosojuza / V. V. Antropov // Tr. za Rub. - 2006, nr 1, s. 76-86.
Problemy zatrudnienia i ochrony socjalnej kobiet w krajach Unii Europejskiej.
- 42 293. The RELATIONSHIP between women's work histories and incomes in later life in the UK, US and West Germany / Tom Sefton [et al.] //
J. Eur. Soc. Policy. - 2011, nr 1, s. 20-36.
Relacje pomiędzy historiami zawodowymi kobiet a ich zarobkami w późniejszym okresie życia w Wielkiej Brytanii, USA i w Zachodnich Niemczech.
294. SYTUACJA kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech / Anna Odrowąż-Coates. - Toruń : A. Marszałek, 2008. - 323 s. Tabele.
295. SYTUACJA kobiet na europejskim rynku pracy / Marek Rewizorski // Prz. Politol. - 2011, nr 2, s. 149-165.
296. SYTUACJA kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych
krajach Unii Europejskiej / Andrzej Adamczyk, Julia Gorzelany-Plesińska //
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 793, s. 29-51.
297. TAX structure and female labour supply : evidence from Ireland /
Tim Callan, Arthur van Soest, John R. Walsh // Labour. - 2009, nr 1,
s. 1-35.
Struktura podatków i kobieca podaż pracy : ewidencja z Irlandii.
298. WOMEN at work : the status of women in the labour markets
of the Czech Republic, Hungary and Poland / by Éva Fodor. - Geneva : UN
Research Inst. for Social Development, [2005]. - 25 s.
Kobiety w pracy: status kobiet na rynku pracy w Republice Czeskiej, Węgrzech
i Polsce.
299. WOMEN'S work and lives in rural Greece : appearances and
realities / Gabriella Lazaridis. - Farnham : Ashgate, 2009. - XII, 231
s. - Tabele.
Praca i życie kobiet na greckiej wsi : pozory i rzeczywistość.
- 43 c. Praca zawodowa a obowiązki rodzinne
300. CHANGING dynamics in female employment around childbirth :
evidence from Germany, the Netherlands and the UK / Jan Dirk Vlasblom,
Joop Schippers // Work Employ. Soc. - 2006, nr 2, s. 329-347.
Zmieniająca się dynamika zatrudnienia kobiet z macierzyństwem : przykłady
Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.
301. EFFEKTE der Kindererziehung auf Erwerbsprofile und Alterseinkommen von Frauen in West- und Ostdeutschland / Michael Stegmann //
WSI Mitt. - 2007, nr 2, s. 86-93.
Wpływ wychowywania dzieci na profile zatrudnienia i dochody na starość
kobiet w zachodnich i wschodnich Niemczech.
302. EMPOWERING women returners in the UK high-tech industry /
Niki Panteli, Sheila Pen // Pers. Rev. - 2010, nr 1-2, s. 44-61.
Wzmacnianie pozycji kobiet powracających do pracy w przemyśle wysokich
technologii w Wielkiej Brytanii.
303. MATERNAL employment and gender role attitudes : dissonance
among British men and women in the transition to parenthood / Pia
Schober, Jacqueline Scott // Work Employ. Soc. - 2012, nr 3, s. 514-530.
Zatrudnienie matek a stosunek do społecznej roli płci : dysonans pomiędzy
mężczyznami i kobietami w Wielkiej Brytanii w procesie stawania się rodzicami.
304. MOTHERING the union : gender politics in the EU / Roberta
Guerrina. - Manchester ; New York : Manchester Univ. Press, 2005. - 179 s. (Europe in Change).
Macierzyństwo w Unii. Polityka płci w UE.
305. NEW mothers' labour force participation in Italy : the role of
job characteristics / Massimiliano Bratti, Emilia Del Bono, Daniela Vuri
Pronzato // Labour. - 2005, nr spec., s. 79-121.
Udział młodych matek w zasobach pracy we Włoszech.
- 44 306. PRACA matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Piotr Michoń ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE Pozn.,
2008. - 160 s. - Tabele.
307. The SOUTHERN European social model : familialism and the
high rates of female employment in Portugal / Isabel Tavora // J. Eur. Soc.
Policy. - 2012, nr 1, s. 63-76.
Model socjalny południowej Europy: polityka rodzinna a wysokie wskaźniki
zatrudnienia kobiet w Portugalii.
308. SUPPLY and price of childcare and female labour force participation in the Netherlands / Cecile Wetzels // Labour. - 2005, nr spec.,
s. 171-209.
Zaopatrzenie i cena opieki nad dzieckiem a udział kobiet w zasobach pracy
w Holandii.
309. UNZUMUTBARE Bedingungen : Keine Zeit für mich / Katharina Klee // Arb. Wirtsch. - 2005, nr 5, s. 34-35.
Zdaniem autorki położenie młodych matek na rynku pracy pogorszyło się zdecydowanie od momentu wprowadzenia przez władze austriackie tzw. zasiłku na
dzieci. W przypadku wydłużonego urlopu na dziecko pracodawca może rozwiązać
z matką umowę o pracę nie ponosząc żadnych przykrych konsekwencji.
5. Dyskryminacja w zatrudnieniu
310. ANTYMOBBINGOWE regulacje prawne we Francji i Belgii /
Maciej Chakowski // W: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy /
red. nauk. Teresa Wyka, Czesław Szmidt. - Warszawa : Poltext, 2012. S. 141-154.
311. BARRIERS to advancing female careers in the high-tech sector :
empirical evidence from Ireland / Christine Cross, Margaret Lineham //
Women Manage. Rev. - 2006, nr 1, s. 28-39.
- 45 Bariery awansu zawodowego kobiet w sektorze wysokich technologii : dane
doświadczalne z Irlandii.
312. BOARDS of directors and gender diversity in UK companies /
Lynn M. Martin [et al.] // Gender Manage. - 2008, nr 3-4, s. 194-208.
Rada dyrektorów i zróżnicowanie płci w brytyjskich firmach.
313. CLEARING the way for gender balance in the management of the
UK financial services industry : enablers and barriers / Susan M. Ogden,
Duncan McTavish, Lindsay McKean // Women Manage. Rev. - 2006, nr 1,
s. 40-53.
Torowanie drogi dla równowagi płci w zarządzaniu w sektorze usług finansowych w Wielkiej Brytanii : możliwości i bariery.
314. DYSKRYMINACJA pracowników ze względu na wiek w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr
Bocianowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2009, nr 9, s. 8-17.
315. DYSKRYMINACJA w miejscu pracy ze względu na religię
i wyznanie // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 1, s. 48.
Omów. aktów prawnych Unii Europejskiej dot. zakazu dyskryminacji.
316. DZIAŁANIA Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy / Ewa Pancer-Cybulska // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2007, nr 1166, ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nr 15, s. 37-52.
317. EQUAL pay legislation adopted : France // Eur. Ind. Relat. Rev. 2005, nr 376, s. 30-33.
Przyjęcie prawa równych płac : Francja.
318. ETHNIC penalties in graduate level over-education, unemployment and wages : evidence from Britain / Anthony Rafferty // Work
Employ. Soc. - 2012, nr 6, s. 987-1006.
- 46 Dyskryminacja ze względów etnicznych w zakresie poziomu edukacji, bezrobocia i płac : dane z Wielkiej Brytanii.
319. EVIDENCE of ethnic discrimination in the Swedish labor market
using experimental data / Magnus Carlsson, Dan-Olof Rooth // Labour
Econ. - 2007, nr 4, s. 716-729.
Ewidencja dyskryminacji etnicznej na szwedzkim rynku pracy przy użyciu
danych eksperymentalnych.
320. A FIELD experiment to study sex and age discrimination in the
Madrid labour market / Rocio Albert, Lorenzo Escot, José Andrés Fernández-Cornejo // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3, s. 351-375.
Terenowy eksperyment badania dyskryminacji ze względu na płeć i wiek na
madryckim rynku pracy.
321. FIRM-level evidence on gender wage discrimination in the
Belgian private economy / Vincent Vandenberghe // Labour. - 2011, nr 3,
s. 330-349.
Dane na temat dyskryminacji płac ze względu na płeć na poziomie firm
w belgijskim sektorze prywatnym.
322. GENDER differences in promotion on a job ladder : evidence
from Finnish metalworkers / Tuomas Pekkarinen, Juhana Vartiainen // Ind.
Labor Relat. Rev. - 2006, vol. 59, nr 2, s. 285-301.
Różnice płci w awansie zawodowym : dane dotyczące fińskich pracowników
sektora metalowego.
323. GLEICHHEIT in Spanien / Stefanie Müller, Celia de Anca //
Personal. - 2007, nr 4, s. 30-31.
Równość w Hiszpanii.
324. INTANGIBLES and the gender wage gap : an analysis of gender
wage gap across occupations in the Finnish private sector / Rita Asplund,
Sami Napari // J. Labor Res. - 2011, nr 4, s. 305-325.
- 47 Nieuchwytność luki płacowej ze względu na płeć : analiza dysproporcji płac
w ramach poszczególnych zawodów w fińskim sektorze prywatnym.
325. The ISSUE of the voile in the workplace in France : unveiling
discrimination / Ketel Berthou // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. 2005, nr 2, s. 281-320.
Kwestia „wyznania wiary” w miejscu pracy we Francji : ujawniona dyskryminacja.
326. „A JOB interview for Mo, but none for Mohammed” : religious discriminations against immigrants in Austria and Germany / Ingo
Forstenlechner, Mohammed A. Al-Waqfi // Pers. Rev. - 2010, nr 6,
s. 767-784.
„Rozmowa o pracę dla Mo, ale nie dla Mohammeda” : religijna dyskryminacja
wobec imigrantów w Austrii i Niemczech.
327. KOBIETA - tani robotnik / Karolina Paczoska // Monit. Unii Eur. 2007, nr 9, s. 70-71.
Działania w dziedzinie likwidowania nierówności płac kobiet i mężczyzn
w krajach Unii Europejskiej.
328. MOBBING w prawie UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.Prac. - 2012, nr 40, s. 43-44.
329. MODES of entrance by gender and wage differential in the
French labour market / Stéphane Moulin // Labour. - 2006, nr 4,
s. 581-599.
Model zależności od płci i zróżnicowania płacy na francuskim rynku pracy.
330. MORAL harassement in the workplace : French law and European perspectives / Loîc Lerouge // Comp. Labor Law J. - 2010, vol. 32, nr 1,
s. 109-152.
Prześladowanie psychiczne w miejscu pracy : prawo francuskie a perspektywy
europejskie.
- 48 331. NEW measures to improve equality of opportunity : France // Eur.
Ind. Relat. Rev. - 2006, nr 384, s. 31-34.
Nowe metody poprawy w zakresie równości szans : Francja.
332. NIE zatrudniamy Romów / Małgorzata Kołaczek // Dialog=
Pheniben. - 2007, nr 8, s. 31-34.
Węgry.
333. ORGANIZATIONAL reactions to UK age discrimination legislation / Emma Parry, Shaun Tyson // Empl. Relat. - 2009, nr 4-5,
s. 471-488.
Organizacyjna reakcja na brytyjską legislację dyskryminacji ze względu na
wiek.
334. PRÓBY przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych
w inicjatywach Unii Europejskiej / Maria Taniewska-Banacka // Z Probl.
Prawa Pr. / UŚl. - 2005, t. 16, s. 131-147.
335. PRÓBY rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na
rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierów.
Społ. Wzrost Gospod. - 2009, z. 15, s. 211-218.
336. REGULACJE prawne mobbingu w Szwecji, Francji i Belgii /
Maciej Chakowski // Monit. Prawa Pr. - 2005, nr 9, s. 248-251.
337. RISQUES psychosociaux au travail : étude comparée Espagne,
France, Grèce, Italie, Portugal / sous la dir. Loic Lerouge. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 264 s.
Zagrożenia psychospołeczne w pracy : studium porównawcze Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia
338. RÓWNOŚĆ w Unii Europejskiej : teoria i praktyka / red. Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak. - Wrocław : Atla 2, 2008. - 539 s. Tabele.
- 49 339. SEXUAL orientation and wage discrimination in France : the
hidden side of the rainbow / Thierry Laurent, Ferhat Mihoubi // J. Labor
Res. - 2012, nr 4, s. 487-527.
Orientacja seksualna a dyskryminacja płacowa we Francji : ukryta strona tęczy.
340. SKILLS and industrial relations in coordinated market economies continuing vocational training in Denmark, the Netherlands, Austria and
Switzerland / Christine Trampusch, Pierre Eichenberger // Br. J. Ind. Relat. 2012, nr 4, s. 644-666.
Umiejętności i zbiorowe stosunki pracy w koordynowanych gospodarkach
rynkowych - zawodowe szkolenie ustawiczne w Danii, Holandii, Austrii i Szwajcarii.
341. SOCIAL regulation of the gender pay gap in the EU / Mark
Smith // Eur. J. Ind. Relat. - 2012, nr 4, s. 365-380.
Regulacje społeczne a dysproporcje płacowe ze względu na płeć w UE.
342. The SPANISH code of practice on work-related bullying : reflections on European law and its impact on a national strategy for labor
inspectors / Manuel Velázquez // Comp. Labor Law J. - 2010, vol. 32, nr 1,
s. 185-224.
Hiszpański kodeks postępowania praktycznego dotyczący zastraszania w miejscu pracy : refleksje dotyczące prawa europejskiego i jego wpływu na krajową
strategię działania inspekcji pracy.
343. The SWEDISH ordinance against victimization at work : a critical
assessment / Helge Hoel, Ståle Einarsen // Comp. Labor Law J. - 2010,
vol. 32, nr 1, s. 225-249.
Szwedzki porządek prawny dotyczący przypadków ofiar prześladowania psychicznego w miejscu pracy : podejście krytyczne.
344. TELEPRACA szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji
na rynku pracy : konferencja w Szczecinie / Łukasz Arendt // Polit. Społ. 2008, nr 4, s. 36-37.
- 50 345. The TRANSPOSITION of the Race Directive (2000/43/EC)
and the Framework Directive on Equal Treatment in Employment
(2000/78/EC) in Dutch and Belgian law / Susanne D. Burri, Filip Dorssemont // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2005, nr 4, s. 537-570.
Dostosowanie ustawodawstwa holenderskiego i belgijskiego w zakresie dyrektywy UE dot. rasy (2000/43/EC) oraz ramowej dyrektywy dot. równego traktowania w zatrudnieniu (2000/78/EC).
346. TRENDS in the gender pay gap in Spain : a semiparametric analysis / Ignacio Moral-Arce [et al.] // J. Labor Res. - 2012, nr 2, s. 173-195.
Trendy w luce płacowej ze względu na płeć w Hiszpanii : semiparametryczna
analiza.
347. WAGE differentials and disability across Europe : discrimination
and/or lower productivity? / Miguel Á. Malo, Ricardo Pagán // Int. Labour
Rev. - 2012, nr 1/2, s. 43-60.
Zróżnicowanie płac a niepełnosprawność w Europie : dyskryminacja i/czy
niższa produktywność?
348. ‘WINNERS’ and ‘losers’ : the impact of education, ethnicity and
gender on Muslims in the British labour market / Nabil Khattab // Work
Employ. Soc. - 2012, nr 4, s. 556-573.
„Zwycięzcy” i „przegrani” : wpływ edukacji, pochodzenia etnicznego i płci
na sytuację muzułmanów na brytyjskim rynku pracy.
349. WORKPLACE bullying, industrial relations and the challenge
for management in Britain and Sweden / David Beale, Helge Hoel // Eur.
J. Ind. Relat. - 2010, nr 2, s. 101-118.
Przemoc w miejscu pracy, stosunki pracy i wyzwania dla zarządzających
w Wielkiej Brytanii i Szwecji.
350. WYNAGRODZENIE kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej - równość w ustawodawstwie, nierówność w praktyce / Patrycja
Zwiech // Ekonomia (Wrocław). - 2010, nr 10, s. 157-170.
- 51 351. ZAKAZ dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy w prawie Wspólnoty Europejskiej / Anna FaliszekRosiak // Stud. Praw.-Eur. - 2006, t. 8, s. 119-138.
352. ZAKAZ dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE / Justyna MaliszewskaNienartowicz // Stud. Eur. (Warsz.). - 2008, nr 1, s. 75-94.
353. ZWALCZANIE dyskryminacji osób niepełnosprawnych w Irlandii / Tadeusz Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 4, s. 14-16.
Omów. ustawodawstwa dot. zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu.
6. Polityka zatrudnienia
a. Zagadnienia ogólne
354. ADAPTING to the European Employment Strategy? Recent
Developments in Italian employment policy / Paolo Graziano // Int.
J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2007, nr 4, s. 543-565.
Dostosowanie do europejskiej strategii zatrudnienia : najnowszy rozwój we
włoskiej polityce zatrudnienia.
355. ALTERNATIVEN zu Mini- und Midijobs : die Beispiele Frankreich und Vereinigtes Königreich / Alexander Herzog-Stein, Werner
Sesselmeier // WSI Mitt. - 2012, nr 1, s. 41-49.
Alternatywy wobec mini- i midipracy : przykłady Francji i Wielkiej Brytanii.
356. ANALIZA zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu
z krajami Unii Europejskiej / Anna Malina // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2006, nr 726, s. 5-21.
357. ANALIZA zróżnicowania regionalnej przestrzeni Unii Europejskiej ze względu na innowacyjność sektorowej struktury zatrudnienia /
- 52 Danuta Strahl, Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2006,
nr 1124, s. 75-85.
358. BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK im Gemeinschaftsrecht : die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft im Kampf Gegen die Arbeitslosigkeit / Dorothee Höch. – Frankfurt Am Main: P. Lang, 2009. - 531 s.
Polityka zatrudnienia w prawie wspólnotowym : kompetencje Wspólnoty Europejskiej w walce z bezrobociem.
359. CONVERGENCE towards an NPM programme or different models?: public service employment relations in Italy and France / Lorenzo
Bordogna, Stefano Neri // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 10-12,
s. 2311-2330.
Zgodność z programami NPM (nowego zarządzania publicznego) czy inne
modele: relacje zatrudnienia w służbie publicznej we Włoszech i Francji.
360. DETERMINANTY zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010 / Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 268, s. 149-169.
361. DOBRE praktyki prognozowania popytu na pracę w Europie :
raport II / red. nauk. Łukasz Arendt, Magdalena Ulrichs ; Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 154 s. - Tabele. - (Studia
i Monografie / IPiSS).
362. EMPLOYABILITY and the ICT worker : a study of employees in
Scottish small businesses / Abigail Marks, Tony Huzzard // New Technol.
Work Employ. - 2010, nr 2, s. 167-181.
Łatwość zatrudnienia a pracownik sektora technologii informatycznych : studium pracowników małego biznesu w Szkocji.
363. EMPLOYMENT in Ireland / Pete Burgess. - London : Thomson
Reuters, 2009. - 272 s. - Tabele. - (International Employment Guides).
Zatrudnienie w Irlandii.
- 53 364. EMPLOYMENT opportunities from climate change mitigation
policies in the Netherlands / Jerry van den Berge // Int. J. Labour Res. 2010, vol. 2, nr 2, s. 211-232.
Szanse zatrudnienia związane z polityką łagodzenia zmian klimatu w Holandii.
365. EUROPEAN employment models in flux : a comparison of institutional change in nine European countries / ed. Gerhard Bosch, Steffen
Lehndorff, Jill Rubery. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2009. - XV,
284 s. - Tabele.
Europejskie modele zatrudnienia w strumieniu : porównanie zmian instytucjonalnych w dziewięciu krajach europejskich.
366. EUROPEJSKA strategia zatrudnienia na polskim rynku pracy.
Trudne początki / Elżbieta Kryńska // W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia
prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz / pod red. Andrzeja Rączaszka. Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006. - S. 275-290.
367. EXAMINING the impact of the open method of coordination on
sub-state employment and social inclusion policies : evidence from the
UK / Eilidth MacPhail // J. Eur. Soc. Policy. - 2010, nr 4, s. 364-378.
Analiza wpływu otwartej metody koordynacji na politykę zatrudnienia i integracji społecznej krajów UE : dane z Wielkiej Brytanii.
368. FAMILY ties in Swedish employment law / Catharina Calleman //
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2009, nr 4, s. 431-445.
Więzi rodzinne w szwedzkim prawie zatrudnienia.
369. HAVE labor market reforms at the turn of the millenium changed
the job and employment duration of new entrants : a comparative study for
Germany and Italy / Gianna Claudia Giannelli, Ursula Jaenichen, Claudia
Villosio // J. Labor Res. - 2012, nr 2, s. 143-172.
Czy reformy rynku pracy podczas milenium zmieniły okres zatrudnienia i pracę
nowych uczestników rynku pracy : studium porównawcze Niemiec i Włoch.
- 54 370. HETEROGENITÄT der Beschäftigungsdynamik und Segmentierungsphänomene auf dem deutschen Arbeitsmarkt / Bernhard Boockmann, Susanne Steffes // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44, nr 1-2,
s. 103-109.
Heterogeniczność dynamiki zatrudnienia i fenomen segmentacji na niemieckim
rynku pracy.
371. HOLENDERSKIE i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu
popytu na pracę - wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia : raport III / Łukasz Arendt ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2012. - 63 s. - (Studia i Monografie / IPiSS).
372. The IMPACT of manufacturing branches on regional differentiation of employment in the Slovak Republic / Jana Gašparíková, Edita
Nemcová, Michail Páleník // Ekon. Cas. - 2006, nr 3, s. 266-280.
Wpływ gałęzi przemysłu na zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w Słowacji.
373. INCREASING roles for municipalities in delivering public employment services : the cases of Germany and Denmark / Matthias Knuth,
Flemming Larsen // Eur. J. Soc. Secur. - 2010, nr 3, s. 174-199.
Wzrastająca rola władz miejskich w procesie dostarczania usług w zakresie
zatrudnienia w sektorze publicznym: przykłady z Niemiec i Danii.
374. INSTITUTIONS are what actors make of them - the changing
construction of firm-level employment relations in Spain / Marco Hauptmeier // Br. J. Ind. Relat. - 2012, nr 4, s. 737-759.
Instytucje są tym, co stworzą ich aktorzy - zmieniająca się konstrukcja stosunków zatrudnienia na poziomie firm w Hiszpanii.
375. INTERNAL promotion versus external recruitment in industrial
plants in Spain / Alberto Bayo-Moriones, Pedro Ortin-Angel // Ind. Labor
Relat. Rev. - 2006, vol. 59, nr 3, s. 451-470.
Wewnętrzna promocja przeciw zewnętrznej rekrutacji w zakładach przemysłowych w Hiszpanii.
- 55 376. JAK pracują więźniowie w innych krajach UE? / Izabela Budzyńska // Prawo Eur. - 2006, nr 10, s. 16-20 ; nr 11, s. 16-18.
Francja, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania.
377. JOB security legislation and job duration : evidence from the
United Kingdom / Ioana Marinescu // J. Labor Econ. - 2009, nr 3,
s. 465-486.
Legislacja dotycząca ochrony zatudnienia : dane z Wielkiej Brytanii.
378. KEY aspects of german employment and labour law / ed. Jeans
Krichner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. - Berlin : Springer, 2010. XXI, 343 s. - Tabele.
Kluczowe aspekty niemieckiego zatrudnienia i prawa pracy.
379. Die KREATIVE Projektarbeit - Fachkräftsicherung in Brandenburg / Jörg Jurkeit // WSI Mitt. - 2012, nr 6, s. 471-474.
Kreatywna praca projektowa - zabezpieczenie zasobów wykwalifikowanej siły
roboczej w Brandenburgii.
380. „The LONGEST day” : flexible contracts, performance-related
pay and risk shifting in the UK direct selling sector / John Bone // Work
Employ. Soc. - 2006, nr 1, s. 109-127.
„Najdłuższy dzień” : kontrakty elastycznego zatrudnienia, płaca zależna od
efektywności wykonywanych zadań i ryzyko pracy zmianowej w brytyjskim sektorze sprzedaży bezpośredniej.
381. NETWORK governance of active employment policy : the Danish experience / Bodil Damgaard, Jacob Torfing // J. Eur. Soc. Policy. 2010, nr 3, s. 248-262.
Sieć zarządzania aktywną polityką zatrudnienia: doświadczenia Danii.
382. NIEKTÓRE aspekty europejskiej polityki zatrudnienia / Wiesława Grycner, Stanisław Grycner // Opol. Stud. Admin.-Praw. - 2008, [t.] 5,
s. 305-317.
- 56 383. NOWE doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie
ograniczania nierównowagi na rynku pracy / Marianna Księżyk // Nierów.
Społ. Wzrost Gospod. - 2006, z. 8, s. 519-532.
384. O PROGNOZIE zapotrzebowania na pracę we Francji do 2015
roku / Jacek Ziemiecki // Przyszłość. - 2007, nr 2, s. 129-132.
385. OCENA zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy „shift-share” / Barbara Batóg, Jacek Batóg // Pr. Mater.
Wydz. Zarz. UGdań. - 2007, [z.] 5, s. 9-25.
386. POZYCJA rynku pracy w Polsce wśród krajów Unii Europejskiej
wyznaczona za pomocą wskaźników monitorujących wytyczne w sprawie
zatrudnienia / Maciej Frączek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2009,
nr 783, s. 49-67.
387. PRZEJŚCIOWE rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej
strategii zatrudnienia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki. // Polit. Społ. 2005, nr 4, s. 14-18.
388. RYNEK pracy Grecji w kontekście unijnej polityki zatrudnienia /
Katarzyna Madaj // Gospod. Prakt. Teor. - 2008, nr 2, s. 99-110.
389. RYNEK pracy i polityka zatrudnienia w wybranych krajach i regionach Unii Europejskiej / Katarzyna Surygała // Ekonomia (Wrocław). 2009, nr 2, s. 69-88.
390. RYNKI pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach
globalizacji / Izabela Ostoj // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2006, z. 8,
s. 435-447.
391. La QUESTION du maintien dans l’emploi après une longue maladie dans les entreprises françaises / Anne Dujin, Bruno Maresca // Rev.
IRES. - 2010, nr 4, s. 39-58.
- 57 Sprawa utrzymania zatrudnienia w przedsiębiorstwie francuskim po długiej
chorobie.
392. La STRATÉGIE de l'OCDE pour l'emploi : est-elle àdaptée a la
France? / Guy Laroque // Trav. Empl. - 2009, nr 118, s. 55-60.
Czy strategia zatrudnienia OECD jest przyjęta we Francji?
393. STRUKTURA zatrudnienia w polskiej gospodarce i w państwach
członkowskich Unii Europejskiej / Mirosław Zajdel // Prz. Zach. - 2005,
nr 4, s. 175-191.
394. The THREAT effect of mandatory programmes in Finland / Juha
Tuomala // Labour. - 2011, nr 4, s. 508-527.
Groźny efekt obowiązkowych programów w Finlandii.
395. TRAVAIL et emploi en France : etat des lieux et perspectives /
sous la dir. Jacques Freyssinet. - Paris : Doc. Fr., 2006. - 143 s. - Tabele. (Les Études de la Documentation Française ; no 5243).
Praca i zatrudnienie we Francji : stan i perspektywy.
396. VON der Sonderregelung zur Beschäftigungsnorm : Minijobs im
deutschen Sozialstaat / Gerhard Bäcker, Stefanie Neuffer // WSI Mitt. 2012, nr 1, s. 13-21.
Od szczególnych regulacji do norm zatrudnieniowych : mini praca w niemieckim państwie socjalnym.
397. WAGE inequality, employment structure and skill-biased change
in Italy / Paolo Naticchioni, Andrea Ricci, Emiliano Rustichelli // Labour. 2008, nr spec., s. 27-51.
Nierówności płacowe, struktura zatrudnienia a zmiany w zakresie zróżnicowania kwalifikacji we Włoszech.
398. WIE viel Heterogenität gibt es im „Model Deutschland“? : Zur
Verbindung von betrieblichen Beschäftigungssystemen und Profilen der
- 58 Innovationsfähigkeit / Stefan Kirchen, Jürgen Beyer, Ute Ludwig // Ind.
Bez. - 2012, nr 2, s. 211-235.
Jak dużo heterogeniczności jest w niemieckim systemie zatrudnienia? Powiązanie zakładowego systemu zatrudnienia i profili zdolności do innowacji.
399. WYTYCZNE Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia a kierunki badań w obszarze człowiek i praca / Anna Cierniak-Emerych, Małgorzata Gableta // Współcz. Zarz. - 2007, nr 2, s. 76-85.
400. WZROST gospodarczy a zatrudnienie w wybranych krajach UE /
Elżbieta J. Siek // W: Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czech-Rogosz. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2009. - S. 15-23. - Tabele. - (Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego).
401. ZATRUDNIENIE i delegowanie do pracy obywateli Unii
Europejskiej : 50 pytań i odpowiedzi dotyczących 1 maja 2011 r. / Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. - Bonn : FMPiSS, [2011]. 64 s.
402. ZATRUDNIENIE w Unii Europejskiej - aktualne tendencje /
Grażyna Węgrzyn // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2005, z. 55, s. 184-196.
b. Nietypowe formy zatrudnienia (elastyczny rynek pracy,
telepraca, praca w domu)
403. ANALIZA społecznych i ekonomicznych skutków nietypowych
form zatrudnienia w Unii Europejskiej na przykładzie Hiszpanii / Angel
Luis Sanchez Iglesias // W: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne : flexicurity po polsku? / pod red. Marka Rymszy ; Instytut Spraw
Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : Inst. Spraw Publ.
PAN, 2005. - S. 135-174.
- 59 404. BEZPEČNOSTNÍ rizika teleworkingu / Jaroslava Kubátová. //
Securitologia. - 2007, nr 6, s. 71-80.
Czechy - Zagrożenia bezpieczeństwa telepracy.
405. COLLEGIALITY under pressure : the effects of family demands
and flexible work arrangements in the Netherlands / Lieke L. ten Brummelhuis, Jarrod M. Haar, Tania van der Lippe // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2010, nr 13-15, s. 2831-2847.
Kolegialność pod presją : efekty zapotrzebowania rodzinnego i elastyczne
umowy o pracę w Holandii
406. DOES gender trump money? : housework hours of husbands and
wives in Britain / Man Yee Kan // Work Employ. Soc. - 2008, nr 1, s. 45-66.
Czy płeć generuje pieniądze? : godziny pracy w domu mężów i żon w Wielkiej Brytanii.
407. DREPTANIE w miejscu : nieudana próba uwolnienia rynku usług
w Unii Europejskiej / Jerzy Ciechański. - Cz. 1-2 // Ubezp. Społ. - 2006,
nr 6, s. 11-14 ; nr 7/8, s. 11-18.
Próby uelastycznienia rynku pracy.
408. ELASTYCZNOŚĆ rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich / Bogna Gawrońska-Nowak, Katarzyna Skorupińska //
Gospod. Nar. - 2006, nr 3, s. 23-40.
409. ELASTYCZNOŚĆ rynku pracy w krajach strefy euro oraz
w Polsce / Elżbieta J. Siek // W: Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka
państwa / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2011. - S. 205-221. - Tabele.
410. ELASTYCZNOŚĆ w „cuglach” / Irena Dryll // Nowe Życie
Gospod. - 2008, nr 1, s. 5-8.
Analiza elastyczności rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, pod
względem form zatrudnienia.
- 60 411. EMPLOYEE availability for work and family: three Swedish case
studies / Ann Bergman, Jean Gardiner // Empl. Relat. - 2007, nr 4, s. 400-414.
Dostępność pracownika w pracy i w domu : trzy szwedzkie studia badawcze.
412. EU regulation of access to labour markets : a case study of
EU constraints on member states competences / Elise Muir. - Alphen
aan den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, 2012. - XX, 282 s. (European Monographs ; 79).
413. EXTERNAL and internal flexicurity : comparing Denmark and
Japan / Thomas Bredgaard, Flemming Larsen // Comp. Labor Law J. 2010, vol. 31, nr 4, s. 745-772.
Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczne elastyczne zatrudnienie : porównanie
Danii i Japonii.
414. EXTERNAL and internal labour flexibility in Spain : a substitute
or complementary effect on firm performance? / Vicente Roca-Puig [et
al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2008, nr 6, s. 1131-1151.
Zewnętrzne i wewnętrzne formy elastyczności pracy w Hiszpanii : podstawowy
czy dodatkowy wpływ na efektywność firmy?
415. EUROPEAN framework agreements and telework : law and practice, a euro pean and comparative study / ed. Roger Blanpain. - Alphen aan
den Rijn : Kluwer Law Int., 2007. - 283 s. - Tabele. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 62).
Europejskie umowy ramowe i telepraca : prawo i praktyka, studium prawa
europejskiego porównawczego.
416. EUROPEJSKIE porozumienia autonomiczne na przykładzie
porozumienia o telepracy / Barbara Surdykowska. // Kontr. Państ. - 2008,
nr 2, s. 147-159.
417. FLEXIBLE work arrangements in Greece : a study of employee
perceptions / Stefanos K. Giannikis, Dimitrios M. Mihail // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2011, nr 1-3, s. 417-432.
Elastyczne umowy o pracę w Grecji ; studium percepcji pracowników.
- 61 418. FORMY i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Przemysław
Banasik // Pien. Więź. - 2008, nr 1, s. 110-120.
419. The IMPACT of connectivity technologies on e-flexible working
practices of small and medium-sized enterprises in the north-east of
England / Pooran Wynarczyk // New Technol. Work Employ. - 2005, nr 3,
s. 234-247.
Wpływ zdolności wdrożenia technologii na stosowanie elastycznego zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Anglii.
420. LABOUR flexibility and job market segmentation in Spain:
a perspective from the labour demand side / José M. Lasierra // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2007, nr 10, s. 1858-1880.
Elastyczność zatrudnienia a segmentacja rynku pracy w Hiszpanii : perspektywa siły roboczej.
421. MOST relevant enablers and constraints influencing the spread of
telework in Portugal / Flávio Nunes // New Technol. Work Employ. - 2005,
nr 2, s. 133-149.
Najważniejsze możliwości i trudności wpływające na rozwój telepracy w Portugalii.
422. MOŻLIWOŚCI uelastycznienia w austriackim prawie pracy. Czas
pracy i wynagrodzenie za pracę jako elementy zmienne / Martin E. Risak,
Alexander Burz // W: Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę :
możliwości i granice / pod red. Herberta Szurgacza. - Warszawa : Difin,
2011. - S. 65-87.
423. A NEW mode of European regulation : the implementation of the
autonomous framework agreement on telework in five countries / Trine
P. Larsen, Soren Kaj Andersen // Eur. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2, s. 181-198.
Nowy tryb europejskich uregulowań prawnych : wdrożenie autonomicznego
porozumienia ramowego w sprawie telepracy w pięciu krajach.
- 62 424. NON-standard employment and quality of work : the case of Italy /
ed. Tindara Addabbo, Giovanni Solinas. - Heidelberg : Physica-Verl.,
2012. - XII, 285 s. - Tabele. - (AIEL Series in Labour Economics).
Niestandardowe zatrudnienia i jakości pracy: przypadek Włochy
425. NON-standard employment relations and wages among school
leavers in the Netherlands / M. Robert de Vries, Maarten H. J. Wolbers //
Work Employ. Soc. - 2005, nr 3, s. 525.
Niestandardowe zatrudnienie i wynagrodzenia absolwentów szkół w Holandii.
426. The (NOT so simple) case for teleworking : a study at Lloyd's
of London / Michael Collins // New Technol. Work Employ. - 2005, nr 2,
s. 115-132.
Przypadek telepracy - studium firmy Lloyd w Londynie.
427. OFFSHORING and the labour market : the IT and call centre
occupations considered / Gawain Heckley // Labour Mark. Trends. - 2005,
nr 9, s. 373-385.
Ucieczka miejsc pracy z Wielkiej Brytanii za granicę a rynek pracy: omówienie sytuacji zawodów informatycznych i wykonywanych za pomocą łączy komputerowych.
428. PRACA zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach
Unii Europejskiej / Tomasz Zalega // Master Bus. Admin. - 2009, nr 4, s. 35-45.
Telepraca w krajach Unii Europejskiej.
429. The REALITY of flexible work systems in Britain / Lilian M. de
Menezes, Stephen Wood // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2006, nr 1,
s. 106-138.
Rzeczywisty obraz elastycznych systemów pracy w Wielkiej Brytanii.
430. REPORT seeks to encourage flexible working : United Kingdom //
Eur. Ind. Relat. Rev. - 2006, nr 384, s. 29-31.
- 63 Raport Komisjii Europejskiej postuluje stwarzanie zachęt do elastycznego
zatrudnienia : Wielka Brytania.
431. The TIME-pressure reducing potential of telehomeworking : the
Dutch case / Pascale Peters, Tanja van der Lippe // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2007, nr 3, s. 430-447.
Presja czasu redukuje potencjał telepracy wykonywanej w domu : przypadek
holenderski.
432. TWORZENIE elastycznego i bezpiecznego rynku pracy - doświadczenia europejskie / Anna Kwiatkiewicz // Dialog. - 2009, nr 1/2,
s. 34-42.
433. VISIBLE moves and invisible bodies : the case of teleworking in
an Italian call centre / Raffaella Valsecchi // New Technol. Work Employ. 2006, nr 2, s. 123-138.
Widzialne ruchy i niewidzialne ciała : przypadek telepracy we włoskich centrach obsługi teleinformatycznej.
434. Das „WEICHE” Recht auf familienfreundliche Arbeitszeitflexibilisierung in Großbritannien / Ariane Hegewisch // WSI Mitt. - 2008, nr 2,
s. 100-105.
Miękkie prawo dotyczące przyjaznego rodzinie uelastycznienia czasu pracy
w Wielkiej Brytanii.
435. WORK at home and time use in Finland / Jouko Nätti [et al.] //
New Technol. Work Employ. - 2011, nr 1, s. 68-77.
Praca w domu i wykorzystanie czasu w Finlandii.
c. Flexicurity
436. BUDOWA modelu flexicurity - zadanie dla europejskiego rynku
pracy / Barbara Surdykowska. // Kontr. Państ. - 2008, nr 5, s. 101-112.
- 64 437. DUŃSKI model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) : wzór
do naśladowania? / Dany Lang // Probl. Polit. Społ. - 2005, nr 8, s. 47-58.
438. FLEXICURITY : the emergence of a European concept / Sonja
Bekker. - Cambridge : Intersentia, 2012. - XIII, 333 s. - Tabele. - (Social
Europe Series ; vol. 30).
Flexicurity : powstanie europejskiej koncepcji.
439. FLEXICURITY in Belgium : a reform proposal based on economic principles / Bart Cockx, Bruno Van der Linden // Int. Labour Rev. 2010, nr 3, s. 361-372.
Flexicurity w Belgii: propozycja reformy opartej na zasadach ekonomicznych.
440. FLEXICURITY institutions and labour market mobility / Tomas
Berglund, Bengt Furåker // Int. J. Comp. Labour Law. - 2011, nr 2, s. 111-127.
Instytucje elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia a mobilność rynku pracy.
441. FLEXICURITY und atypische Beschäftigung in Dänemark /
Thomas Bredgaard [et al.] // WSI Mitt. - 2009, nr 1, s. 31-38.
Flexicurity i atypowe zatrudnienie w Danii.
442. FLEXICURITY w Danii : możliwości finansowania i adaptacji
w innych krajach / Lilianna Jodkowska. // Fir. Rynek. - 2008, nr 2, s. 151-163.
443. IMAGES de la flexicurité : le droit du licenciement aux Pays-Bas /
Francis Kessler // Droit Soc. - 2008, nr 5, s. 577-585.
Wizerunki elastycznego bezpieczeństwa : prawo do zwolnień z pracy w Holandii.
444. LABOUR market developments, flexibility and the search for
flexicurity model in Slovenia / Alenka Kajzer, Arjana Brezigar-Matson //
Ekon. Cas. - 2008, nr 2, s. 154-167.
Rozwój rynku pracy, elastyczności i poszukiwania w Słowenii modelu flexicurity.
- 65 445. NIEMIECKI model „flexicurity” / Kamil Zawadzki // Polit. Społ. 2006, nr 8, s. 21-26.
446. ON the road to flexicurity : Dutch proposals for a pathway
towards better transition security and higher labour market mobility / Lans
Bovenberg, Ton Wilthagen // Eur. J. Soc. Secur. - 2008, nr 4, s. 325-346.
Na drodze do przyjęcia koncepcji flexicurity : holenderska propozycja w kierunku przejściowego bezpieczeństwa i większej mobilności na rynku pracy.
447. SECTORAL variation in collectively agreed employment protection: evidence from Dutch flexicurity / Trudie Schils, Hester Houwing //
Eur. J. Ind. Relat. - 2010, nr 2, s. 137-152.
Sektorowe warianty w kolektywnie ustalanej ochronie zatrudnienia : ewidencja
nt. holenderskiego flexicurity
448. SWEDISH employment protection in times of flexicurity policies
and economic crisis / Mia Rönnmar, Ann Numhauser-Henning // Int.
J. Comp. Labour Law. - 2012, nr 4, s. 443-467.
Ochrona zatrudnienia w Szwecji w okresie wdrażania polityki flexicurity
a kryzys ekonomiczny.
449. W STRONĘ flexicurity, czyli duński model elastycznego bezpieczeństwa dla UE / Karolina Marchlewska // Polit. Społ. - 2006, nr 7,
s. 32-36.
450. WORKING at the boundary between market and flexicurity :
housekeeping in Danish hotels / Tor Eriksson, Jingkun Li // Int. Labour
Rev. - 2009, nr 4, s. 357-373.
Praca pomiędzy rynkiem a ochroną elastycznych form zatrudnienia : usługi
sprzątania i utrzymania czystości w hotelach w Danii.
451. WPŁYW modelu flexicurity na modernizację europejskich rynków
pracy na przykładzie Polski i Niemiec / Anna Barwińska-Małajowicz //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2010, z. 17, s. 380-398.
- 66 d. Zatrudnianie cudzoziemców
452. Une ABSENCE remarquée : pourquoi si peu de travailleurs
étrangers en Finlande? / David Bartram // Migr. Soc. - 2005, nr 102,
s. 125-145.
Dostrzegalna nieobecność : dlaczego w Finlandii jest tak mało pracowników
obcokrajowców?
453. CUDZOZIEMSKA pomoc domowa w Niemczech / Marcin Jaworek // Służ. Prac. - 2005, nr 8, s. 19-22.
454. DO pracy - może we Francji? / Magdalena Rudzińska // Służ.
Prac. - 2005, nr 4, s. 21-23.
Zasady zatrudnienia Polaków we Francji.
455. EAST meets West : the case of Polish expatriates in the UK /
Laura Lett, Mark Smith // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2009, nr 9,
s. 1864-1878.
Wschód spotyka Zachód : przypadek polskich pracowników oddziałów firm
wielonarodowych w Wielkiej Brytanii.
456. The EFFECT of integration policies on the time until regular
employment of newly arrived immigrants : evidence from Denmark / Jens
Clausen [et al.] // Labour Econ. - 2009, nr 4, s. 409-417.
Wpływ strategii integracyjnych państw na czas znalezienia stałego zatrudnienia
przez nowo przybyłych imigrantów : dane z Danii.
457. EFFETS de l'immigration sur le marché du travail : le cas de
l'Italie / Allesandra Venturini, Claudia Villosio // Rev. Int. Trav. - 2006,
nr 1-2, s. 105-135.
Widoczne na rynku pracy skutki imigracji : przykład Włoch.
458. EMPLOYERS and migration in low-skilled services in Dublin /
Siobhán Rachel McPhee // Empl. Relat. - 2012, nr 6, s. 628-641.
Pracodawcy a imigranci w sektorze usług niskich kwalifikacji w Dublinie.
- 67 459. EMPLOYMENT of foreign workers in the United Kingdom :
1997 to 2008 / Gareth Clancy // Econ. Labour Mark. Rev. - 2008, nr 7,
s. 18-30.
Zatrudnienie zagranicznych pracowników w Wielkiej Brytanii : 1997-2008.
460. The EXPERIENCES of accession 8 migrants in England : motivations, work and agency / Joanne Cook, Peter Dwyer, Louise Waite // Int.
Migr. - 2011, nr 2, s. 54-79.
Doświadczenia w Anglii migrantów po akcesji 8 krajów do Unii Europejskiej :
motywacje, praca i szanse zatrudnienia.
461. IMMIGRANTS in Denmark : access to employment, class attainment and earnings in a high-skilled economy / Stefanie Brodmann, Javier
G. Polavieja // Int. Migr. - 2011, nr 1, s. 58-90.
Imigranci w Danii : dostęp do zatrudnienia, przynależność do klas społecznych
i zarobki w gospodarce wysokich kwalifikacji.
462. INFORMACJA w sprawie zatrudnienia obywateli polskich
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz
obywateli państw EOG w Polsce / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Migracji. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 29 s. - Tabele.
463. JAK legalnie pracować we Włoszech : zasady i procedury / Marcin Jaworek // Służ. Prac. - 2006, nr 7, s. 5-9.
464. JOB mobility and the gender wage gap in Italy / Emilia Del Bono,
Daniela Vuri // Labour Econ. - 2011, nr 1, s. 130-142.
Mobilność zawodowa a dziura płacowa ze względu na płeć we Włoszech.
465. JOBS for immigrants. Vol. 1, Labour market integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden / Organisation for Economic
Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2007. - 287 s. - Tabele.
Oferty pracy dla imigrantów: integracja rynku pracy w Australii, Danii, Niemczech i Szwecji.
- 68 466. JOBS for immigrants. Vol. 2, Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal / Organisation for Economic
Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2008. - 332 s. - Tabele.
Oferty pracy dla imigrantów: integracja rynku pracy w Belgii, Francji, Holandii
i Portugalii.
467. JOBS for immigrants. Vol. 3, Labour market integration in Austria, Norway and Switzerland / Organisation for Economic Co-operation
and Development. - Paris : OECD, 2012. - 298 s. - Tabele.
Oferty pracy dla imigrantów : integracja rynku pracy w Austrii, Norwegii
i Szwajcarii.
468. LOW unemployment and bad jobs for new immigrants in Italy /
Giovanna Fullin, Emilio Reyneri // Int. Migr. - 2011, nr 1, s. 118-147.
Niski poziom bezrobocia i praca złej jakości wśród nowych imigrantów we
Włoszech.
469. MIGRANTKI-opiekunki : doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie / Agnieszka Małek. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell.,
2011. - 238, [3] s.
470. NIEMIECKI rynek pracy obszarem aktywności zawodowej
emigrantek z Polski / Magda Pozorska // Probl. Profes. - 2009, nr 2,
s. 123-132.
471. A NOTE on immigrant representation in temporary agency
work and self-employment in Sweden / Pernilla Andersson Joona, Eskil
Wadensjö // Labour. - 2008, nr 3, s. 495-507.
Uwagi nt. reprezentacji imigrantów w agencjach pracy tymczasowej i samo
zatrudnieniu w Szwecji.
472. ON the labour market progress of Polish accession workers in
South-East England / Ray Bachan, Maura Sheehan // Int. Migr. - 2011,
nr 2, s. 104-134.
- 69 O postępie na rynku pracy polskich imigrantów zarobkowych w PołudniowoWschodniej Anglii po akcesji.
473. POLACY na brytyjskim rynku pracy / Ewa Flaszyńska. // Rynek
Pr. - 2005, nr spec. (grudz.), s. 161-167.
474. POLACY na niemieckim rynku pracy / Tomasz Budnikowski //
Prz. Zach. - 2011, nr 2, s. 85-100.
475. POLACY na rynku pracy w Niemczech / Zbigniew Świątkowski //
Stud. Lubus. - 2006, [nr] 2, s. 109-119.
476. PRACA w ramach umów dwustronnych / Katarzyna Witak //
Monit. Unii Eur. - 2005, nr 3, s. 83-86.
477. PRACA w słonecznej Italii / oprac. AKŁ [Anna Kłossowska] //
Monit. Unii Eur. - 2005, nr 1, s. 39-43.
Rodzaje pracy dostępnej we Włoszech oraz przepisy prawne regulujące kwestie
zatrudnienia.
478. PRACOWAĆ w Niemczech : praktyczne informacje i wskazówki /
Joanna Wierzbicka-Grajek. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. - XI, [1], 181 s.
479. The RECENT fast upsurge of immigrants in Spain and their employment patterns and occupational attainment / Fabrizio Bernardi, Luis
Garrido, Maria Miyar // Int. Migr. - 2011, nr 1, s. 148-187.
Najnowsza wysoka fala imigrantów w Hiszpanii i ich wzorce zatrudnienia
i przynależności zawodowej.
480. Der STAAT als Arbeitgeber von Beschäftigten mit Migrationshintergrund : eine empirische Analyse von Personalpraktiken in der öffentlichen Verwaltung Österreichs / Renate Ortlieb, Martin Stadler // Ind. Bez. 2011, nr 1-2, s. 60-77.
Państwo jako pracodawca osób pochodzenia imigranckiego : empiryczna analiza praktyk personalnych stosowanych w publicznej administracji w Austrii.
- 70 481. SYTUACJA imigrantów na hiszpańskim rynku pracy / Mikołaj
Stanek // Polit. Społ. - 2006, nr 7, s. 22-26.
482. TENDENCJE demograficzne, zapotrzebowanie na zagranicznych
pracowników i polityka imigracyjna krajów Unii Europejskiej / Jarosław
Oczki // Acta UL, Fol. Oecon. - 2007, [z.] 213, s. 257-273.
483. WY - zyskujecie, a polscy pracownicy tracą... // Nowy Tyg. Pop. 2007, nr 3/4, s. 19.
Ochrona praw pracowniczych Polaków w Wielkiej Brytanii.
484. ZATRUDNIENIE cudzoziemców w Polsce a ochrona krajowego
rynku pracy / Agnieszka Piekutowska // Białost. Stud. Praw. - 2007, z. 2,
s. 203-214.
e. Zatrudnianie grup specjalnych
1/ Młodzież
485. EFEKTY norweskich programów rynku pracy dla ludzi młodych /
Ines Hardoy // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 73-81.
486. JOBS for youth : Denmark 2010 = (des emplois pour les jeunes) /
Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris :
OECD, 2010. - 146 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Danii.
487. JOBS for youth : (des emplois pour les jeunes) : Belgique / Organisation de Coopération et de Dévelopment Économiques. - Paris : OECD,
2007. - 117 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Belgii.
- 71 488. JOBS for youth : (des emplois pour les jeunes) : France / Organisationde Coopération et de Dévelopment Économiques. - Paris : OECD,
2009. - 213 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży we Francji.
489. JOBS for youth : (des emplois pour les jeunes) : Greece / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD,
2010. - 184 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Grecji.
490. JOBS for youth : Netherlands / Organisation for Economic
Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2008. - 153 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Holandii.
491. JOBS for youth : Slovak Republic / Organisation for Economic
Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2007. - 110 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Słowacji.
492. JOBS for youth : Spain / Organisation for Economic Co-operation
and Development. - Paris : OECD, 2007. - 156 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Hiszpanii.
493. JOBS for youth : United Kingdom / Organisation for Economic
Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2008. - 166 s. - Tabele.
Praca dla młodzieży w Wielkiej Brytanii.
494. OPOLSKA młodzież wobec możliwości pracy w kraju i zagranicą / Romuald Jończy // Życie i Myśl, Zesz. Probl. - 2008, z. 24,
s. 20-27.
495. POLSKA młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski
do Unii Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polit. Społ. - 2006, nr 1,
s. 5-11.
- 72 496. PRZEGLĄD szwedzkiej polityki rynku pracy wobec ludzi młodych / Anders Forslund, Oskar Nordström Skans // Edukacja. - 2007, nr 3,
s. 66-73.
497. SO much to do, so little time : part-time employment among
secondary students in Ireland / Selina McCoy, Emer Smyth // Work
Employ. Soc. - 2007, nr 2, s. 227-246.
Zatrudnienie na część etatu wśród uczniów szkół średnich w Irlandii.
498. SYTUACJA młodzieży na rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Beata Chromińska // Rynek Pr. - 2005, nr 1,
s. 57-66.
499. TRANSITIONS into permanent employment in Spain : an empirical analysis for young workers / J. Ignacio Garcia-Pérez, Fernando Muñoz–Bullón // Br. J. Ind. Relat. - 2011, nr 1, s. 103-143.
Tranzycja do stałego zatrudnienia w Hiszpanii : empiryczna analiza młodych
pracowników.
500. TRZECI sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla
młodych osób - wyniki badań empirycznych / Ewa Giermanowska // Trzeci
Sektor. - 2005/2006, nr 4, s. 26-34.
501. YOUNG people and employment in Italy : the (difficult) transition
from education and training to the labour market / Michele Tiraboschi //
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2006, nr 1, s. 81-116.
Młodzi i zatrudnienie we Włoszech : (trudne) przejście ze szkoły na rynek
pracy.
502. YOUNG workers, globalization and the labor market : comparing
early working life in eleven countries / ed. Hans-Peter Blossfeld [et al.]. Cheltenham : E. Elgar Publ., 2008. - XX, 370 s. - Tabele.
Młodzi pracownicy, globalizacja a rynek pracy : porównanie wczesnego życia
zawodowego w jedenastu krajach.
- 73 2/ Ludzie starsi
503. AGE and labour market commitment in Germany, Denmark,
Norway and Sweden / Carl Hulk, Jonas Edlund // Work Employ. Soc. 2008, nr 1, s. 109-128.
Wiek i zaangażowanie na rynku pracy w Niemczech, Danii, Norwegii
i Szwecji.
504. AGEING, skills and participation in work-related training in Britain : assessing the position of older workers / Jesus Canduela [et al.] //
Work Employ. Soc. - 2012, nr 1, s. 42-60.
Starzenie się, kwalifikacje a udział w szkoleniach zawodowych w Wielkiej
Brytanii : ocena pozycji starszych pracowników.
505. AKTYWIZACJA zawodowa osób po 50 roku życia. Dobre praktyki z Włoch. T. 1-3 / red. Cecylia Sadowska-Snarska ; Anna Augustyn,
Elwira Skibicka-Sokołowska. - Białystok : Wydaw. WSE (Białystok),
2011. - 3 t. (82, 87, 118 s.) - Tabele.
Aut. T. 2 - Marta Juchnicka, Michał Skarzyński.
506. AKTYWIZACJA zawodowa osób po 55 roku życia w UE / Piotr
Zientara // Wspólnoty Eur. - 2008, nr 6, s. 12-18.
507. AKTYWNOŚĆ zawodowa i bezrobocie osób w starszym wieku
produkcyjnym w Polsce na tle Unii Europejskiej - stan i perspektywy /
Halina Worach-Kardas, Szymon Kostrzewski // Acta UL, Fol. Oecon. 2009, [z.] 231, s. 115-124.
508. AKTYWNOŚĆ zawodowa osób w zaawansowanym wieku /
Bogusława Urbaniak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2006, [z.] 199, s. 19-42.
509. ANSTIEG der Erwerbstätigkeit Älterer darf kein Ruhekissen
sein / Ingo Kolf, Johannes Jakob // Gesundh. Soz.polit. - 2007, nr 5/6,
s. 42-48.
Nie może usypiać wzrost zdolności do zatrudnienia starszych osób.
- 74 510. BESCHÄFTIGUNGSPOTENZIALE älterer Arbeitnehmer Beispele und Strategien anderer Länder / Cornelia Sproß, Susanne
Kraatz // Arb. u. Beruf. - 2006, nr 1, s. 1-5.
Potencjał zatrudnieniowy starszych pracowników - przykłady i strategie z Danii
i Holandii.
511. BETRIEBLICHE Altersstrukturen in Deutschland / Lutz Bellmann, Tilo Gewiese, Ute Leber // WSI Mitt. - 2006, nr 8, s. 427-432.
Zakładowe struktury zatrudnienia starszych osób w Niemczech.
512. CREATING employment or keeping them busy? : an evaluation
of training programs for older workers in Germany / Laura Romeu Gordo,
Joachim Wolff // J. Aging Soc. Policy. - 2011, nr 2, s. 198-218.
Tworzenie zatrudnienia czy wymyślanie im zajęcia : ocena programów szkoleniowych dla starszych pracowników w Niemczech.
513. DEMOGRAFICZNE uwarunkowania konieczności wzrostu zatrudnienia starszych pracowników w krajach Unii Europejskiej / Zofia
Czajka // Acta UL, Fol. Oecon. - 2006, [z.] 199, s. 5-17.
514. The DETERMINANTS of hiring older workers : UK evidence /
Kirsten Daniel, John S. Heywood // Labour Econ. - 2007, nr 1, s. 35-51.
Determinanty zatrudniania starszych osób : dane z Wielkiej Brytanii.
515. GENDER, age and ageism : experiences of women managers
in Finland and Scotland / Marjut Jyrkinen, Linda McKie // Work Employ.
Soc. - 2012, nr 1, s. 61-77.
Płeć, wiek a polityka wobec starszych pracowników : doświadczenia kobiet
menedżerów w Finlandii i Szkocji.
516. GIVING older workers a voice : constraints on the employment of
older people in the North West of England / Lorna Porcellato [et al.] //
Work Employ. Soc. - 2010, nr 1, s. 85-103.
Dać starszym pracownikom głos : przeszkody w zatrudnieniu starszych osób
w północno-zachodniej Anglii.
- 75 517. Die „INITIATIVE 50 plus” der Bundesregierung : nur ein Tropfen auf den heißen Stein / Johannes Jakob, Ingo Kolf // Soz. Sicherh. 2007, nr 4, s. 125-130.
„Inicjatywa 50 plus” rządu federalnego : tylko kropla na gorący kamień.
518. LABOR supply effects of a subsidized old-age part-time scheme
in Austria / Nikolaus Graf, Helmut Hofer, Rudolf Winter-Ebmer //
Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44, nr 3, s. 217-229.
Efekty podaży pracy regulacji dotyczących subwencjonowania częściowego
zatrudnienia osób w starszym wieku w Austrii.
519. LÄNGER arbeiten : das positive Beispel Finnland / Mirko Sporket // Soz. Sicherh. - 2007, nr 8, s. 268-272.
Pracować dłużej : pozytywny przykład Finlandii.
520. NOWA polityka wiekowa Finlandii / Pertti Linkola // W: Rynek
pracy a osoby bezrobotne 50+ : bariery i szanse / red. Joanna Tokarz. Warszawa : Akad. Rozw. Filantropii, 2007. - S. 68-81. - Tabele.
521. OLDER workers and active ageing in France : the changing early
retirement and company approach / Bénédicte Gendron // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2011, nr 4-6, s. 1221-1231.
Starsi pracownicy a aktywne starzenie się we Francji : zmiany we wczesnych
emeryturach i podejściu firm.
522. 50 PLUS in Deutschland und Europa : Ergebnisse des survey of
health, ageing and retirement in Europe / Hrsg. Axel Börsch-Supan [et al.]. Wiesbaden : VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. - 194 s. - Tabele.
50 plus w Niemczech i Europie: wyniki badania zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie.
523. Les POLITIQUES en faveur des seniors: quelles réformes? Comparaison Allemagne, Roy-aume-Uni, Sucde / Pierre Courtioux, Christine
Erhel // Trav. Empl. - 2005, nr 102, s. 107-118.
- 76 Polityka korzystna dla seniorów: jakie reformy? Porównanie Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii i Szwecji.
524. POPULATION ageing and the labour market : evidence from
Italy / Irene Mosca // Labour. - 2009, nr 2, s. 371-395.
Starzenie się populacji i rynek pracy : ewidencja z Włoch.
525. Les SENIORS et l'emploi en France / Antoine d'Autume, JeanPaul Betbeze, Jean-Olivier Hairault. - Paris : Doc. Fr., 2005. - 243 s. Tabele.
Starsi ludzie i zatrudnienie we Francji.
526. Les SENIORS et l'emploi en France : la fin de lajustement
par âge? / Antoine D'Autume // Trav. Empl. - 2009, nr 118, s. 77-81.
Seniorzy i zatrudnienie we Francji czy koniec uregulowań według wieku?
527. WORKING past 65 in the UK and the USA : segregation into
‘Lopaq’ occupations? / David Lain // Work Employ. Soc. - 2012, nr 1,
s. 78-94.
Zatrudnienie powyżej 65 roku życia w Wielkiej Brytanii i USA : segregacja
w ramach zawodów ‘Lopaq’?
528. ZNACZENIE zasobów ludzkich osób starszych dla funkcjonowania przedsiębiorstw : sytuacja Polski na tle wybranych krajów UE / Anna
Gapys // Nauka Gospod. - 2011, nr 3, s. 58-68.
3/ Niepełnosprawni
529. AKTYWIZACJA zawodowa osób niepełnosprawnych we Francji /
Tadeusz Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 3, s. 5-7.
530. AKTYWNE programy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnospr.
Rehabil. - 2007, nr 1, s. 90-105.
- 77 531. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Unii
Europejskiej / Marcin Garbat // Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. - 2006,
nr 1/2, s. 39-63.
532. DISABILITY and employment : a contemporary disability human
rights approach applied to Danish, Swedish and EU law and policy / Maria
Ventegodt Liisberg. - Cambridge ; Antwerp : Intersentia, 2011. - XV,
414 s. - Tabele. - (School of Human Rights Research Series ; vol. 43).
Niepełnosprawność i zatrudnienie : duńskie, szwedzkie i unijne prawo i polityka.
533. DISABILITY employment penalties in Britain / Richard Berthoud //
Work Employ. Soc. - 2008, nr 1, s. 129-148.
Kara dla zatrudnionych niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii.
534. DZIAŁALNOŚĆ szwedzkiej Organizacji Samhall w 2004 roku /
Tadeusz Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2005, nr 9, s. 9-12.
Organizacja zajmująca się tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
535. The EMPLOYMENT effect of the disability discrimination act :
evidence from the health survey for England / Melanie K. Jones // Labour. 2009, nr 2, s. 349-369.
Efekt zatrudnieniowy ustawy o dyskryminacji niepełnosprawności : dowody
z badania zdrowia w Wielkiej Brytanii.
536. EMPLOYMENT instead of benefit receipt? Process and outcomes
of reassessment of Dutch disability benefit recipients / Cathelijne van der
Burg, Rienk Prins // Eur. J. Soc. Secur. - 2010, nr 2, s. 144-155.
Zatrudnienie zamiast pobierania zasiłku? Proces i konsekwencje ponownej
oceny otrzymujących świadczenia z tytułu niepełnosprawności w Holandii.
537. EUROPEJSKIE modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną : model brytyjski. - Warszawa : PSOUU, 2007. 173 s.
- 78 538. EUROPEJSKIE modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną : model holenderski. - Warszawa : PSOUU,
2007. - 97 s.
539. EUROPEJSKIE modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną : model szwedzki. - Warszawa : PSOUU, 2007. 132 s.
540. EUROPEJSKIE systemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie nowych państw członkowskich / Marcin
Garbat // Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. - 2005, nr 3, s. 149-183.
541. EUROPEJSKIE systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek, Katarzyna Głąbicka // Pr. Soc. - 2011, nr 5,
s. 55-68.
542. FUNDUSZE strukturalne Unii Europejskiej narzędziami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Radosław Miążek // Zesz.
Nauk., Stud. Eur. / POpol. - 2006, z. 1, s. 77-88.
543. HUMAN rights, anti-discrimination and disability in Britain /
Randall Smith // East-West Rev. Lab. Law Soc. Policy. - 2008, nr 1,
s. 59-148.
Prawa człowieka, zwalczanie dyskryminacji a niepełnosprawność w Wielkiej
Brytanii.
544. INCLUDING people with disabilities into the workplace in
the Balearic Island / Rosa Rosselló Ramón, Sabastià Verger Gelabert //
Eur. J. Vocat. Train. - 2008, nr 3, s. 164-181.
Włączanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na Balearach.
545. JOB creation and job destruction in Estonia : labour reallocation
and structural changes / Jaan Masso, Raul Eamets, Kaia Philips // EastWest Rev. Lab. Law Soc. Policy. - 2005, nr 2, s. 185-224.
- 79 Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w Estonii : przemieszczanie się siły roboczej i zmiany strukturalne.
546. KONFERENCJA Europejskiej Organizacji Workability / Tadeusz
Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2006, nr 6, s. 20-22.
Omów. konf. organizacji zrzeszającej organizacje świadczące usługi w zakresie
pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych, Amsterdam, 9-11 maja 2006 r.
547. ŁĄCZENIE pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy
z wynagrodzeniem za pracę w kontekście polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach UE i w Polsce / Bożena Kołaczek // Ubezp.
Społ. - 2012, nr 12, s. 2-7.
Polityka zatrudniania osób niepełnosprawnych w różnych państwach UE, mechanizmy bodźcowe wobec pracodawców i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, możliwości łączenia dochodów ze świadczeń rentowych z dochodami
z pracy zawodowej, formy aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
548. MIĘDZY Polską a krajami Unii Europejskiej / Małgorzata Mańczak. // Niepełnospr. Rehabil. - 2010, nr 1, s. 13-22.
Praca niepełnosprawnych.
549. NEGOTIATING „difference” : representing disabled employees
in the British workplace / Deborah Foster, Patricia Fosh // Br. J. Ind. Relat. 2010, nr 3, s. 560-582.
Negocjowanie „odmienności” : reprezentacja niepełnosprawnych pracowników
w brytyjskim miejscu pracy.
550. PARTIALLY disabled employees : dealing with a double role
in the Netherlands / Frits van Wel [et al.] // Eur. J. Soc. Secur. - 2012, nr 2,
s. 86-110.
Częściowo niepełnosprawni pracownicy: traktowanie podwójnej roli w Holandii.
551. PERSONAL return to work budgest for persons with disabilities :
demand-based delivery of re-integration services in the Netherlands / Hans
Bosselaar, Rienk Prins // Eur. J. Soc. Secur. - 2007, nr 2, s. 111-125.
- 80 Indywidualny powrót do zatrudnienia osób niepełnosprawnych : opierający się
na popycie na usługi o charakterze re-integracyjnym w Holandii.
552. POLITYKA krajów Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Elżbieta Buczkowska // W: Niepełnosprawni w rodzinie :
materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej
i Zdrowia, Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet pod patronatem wicemarszałek Senatu Jolanty Danielak w dniu 2 lipca 2004 r. / oprac. Renata Hnatuszko ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kanc. Senatu, 2005. - S. 40-47.
553. POLITYKA Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych
w aspekcie rynku pracy / Wojciech Bąba // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2010, nr 832, s. 41-58.
554. PRACA zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych) / Tadeusz Majewski // W: Jakość życia osób niepełnosprawnych
i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak ; Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2006. - S. 51-55.
555. PRAWA pracowników niepełnosprawnych w UE / Agnieszka
Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 18, s. 43-44.
556. PROMOTING employment of disabled women in Spain : evaluating a policy / Judit Vall Castello // Labour Econ. - 2012, nr 1, s. 82-91.
Promocja zatrudnienia niepełnosprawnych kobiet w Hiszpanii: ewaluacja polityki.
557. PRZEŁAMYWANIE barier zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - podejście brytyjskie / Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywiz.
Zaw. Osób Niepełnospr. - 2006, nr 3/4, s. 273-287.
558. REHABILITACJA i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych : projekt w ramach programu WLDP / (am) // Bezp. Pr. 2005, nr 2, s. 27-28.
- 81 559. REHABILITACJA społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na Litwie / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 9,
s. 9-14.
560. REHABILITACJA społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na Łotwie / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 5,
s. 18-27.
561. REHABILITACJA społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Republice Estońskiej / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. 2007, nr 2, s. 17-22.
562. REHABILITACJA społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Republice Malty / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2006,
nr 11/12, s. 64-70.
563. REHABILITACJA społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Rumunii / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 6,
s. 11-21.
564. REHABILITACJA społeczna i zawodowa w Słowenii / Marcin
Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2007, nr 10, s. 22-28.
565. SICKNESS, disability and work : breaking the barriers. Vol. 1,
Norway, Poland and Switzerland. - Paris : OECD, 2006. - 172 s. Tabele.
Choroba, niepełnosprawność i praca : przełamywanie barier - Norwegia, Polska
i Szwajcaria.
566. SICKNESS, disability and work : breaking the barriers. Vol. 2,
Australia, Luxembourg, Spain and the United Kingdom. - Paris : OECD,
2007. - 178 s. - Tabele.
Choroba, niepełnosprawność i praca : przełamywanie barier - Australia, Luxemburg, Hiszpania i Wielka Brytania.
- 82 567. SICKNESS, disability and work : breaking the barriers. Vol. 3,
Denmark, Finland, Ireland and the Netherlands. - Paris : OECD, 2008. 202 s. - Tabele.
Choroba, niepełnosprawność i praca : przełamywanie barier - Dania, Finlandia,
Irlandia i Holandia.
568. STRATEGIA Unii Europejskiej na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych - przegląd uregulowań prawnych / Hanna Bogus // Niepełnospr. Rehabil. - 2005, nr 1, s. 26-43.
569. SYSTEMY rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej /
Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2006, nr 1, s. 8-11.
Na przykładzie Czech, Słowacji i Węgier.
570. SYTUACJA osób niepełnosprawnych w Irlandii / Julian Auleytner // Niepełnospr. Rehabil. - 2008, nr 2, s. 123-124.
571. THEN and now : disability legislation and employers' practices
in the UK / Carol Woodhams, Susan Corby // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 3,
s. 556-580.
Potem i teraz : ustawodawstwo dotyczące niepełnosprawnych pracowników
a praktyki pracodawców w Wielkiej Brytanii.
572. WELFARE to work and the inclusive labour market : a comparative study of activation policies for disability and long-term sickness benefit claimants in the UK and Denmark / David Etherington, Jo Ingold //
J. Eur. Soc. Policy. - 2012, nr 1, s. 30-44.
Zabezpieczenie zatrudnienia na włączającym rynku pracy : studium porównawcze polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych i pobierających świadczenia
z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy w Wielkiej Brytanii i Danii.
573. WĘGIERSKI system rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych / Marcin Garbat // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2006, nr 2,
s. 31-35.
- 83 574. WIEDZA o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jako element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi /
Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński // Zarz. Eduk. - 2008, nr 59/60,
s. 245-266.
575. WYBRANE aspekty finansowania osób niepełnosprawnych /
Jolanta Stacharska-Targosz // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. - 2007,
nr 8, s. 145-153.
Praca w krajach Unii Europejskiej.
576. ZATRUDNIENIE wspomagane osób niepełnosprawnych w Austrii / Tadeusz Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2005, nr 4, s. 12-15.
f. Zatrudnianie nielegalne
577. The DARK, and independent, side of the Italian labour market /
Maurizio Bovi // Labour. - 2005, nr 4, s. 721-748.
Szara i niezależna strefa włoskiego rynku pracy.
578. DETERMINANTY zmiany zakresu i form pracy nieformalnej
w wybranych państwach członkowskich UE / Aleksander Surdej // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2009, nr 795, s. 5-22.
579. DISMISSAL and discrimination : illegal workers in England and
Australia / Robert Guthrie, Rebecca Taseff // Int. J. Comp. Labour Law. 2008, nr 1, s. 31-60.
Zwolnienia i dyskryminacja : nielegalni pracownicy w Anglii i Australii.
580. A DYNAMIC analysis of informal care and employment in England / Pierre-Carl Michaud, Axel Heitmueller, Zafar Nazarov // Labour
Econ. - 2010, nr 3, s. 455-465.
Analiza dynamiki nieformalnej opieki i zatrudnienia w Anglii.
- 84 581. The EVOLVING legal regime on unauthorized work by migrants
in Britain / Bernard Ryan // Comp. Labor Law J. - 2005, vol. 27, nr 1,
s. 27-58.
Rozwój ustawodawstwa w zakresie nielegalnej pracy wykonywanej przez
imigrantów w Wielkiej Brytanii.
582. Un INDICATEUR de l'etendue et de l'évolution du travail au noir
en Belgique / Jozef Pacolet [et al.] // Rev. Belge Secur. Soc. - 2008, nr 4,
s. 437-462.
Wskaźnik zakresu i rozwoju pracy na czarno w Belgii.
583. KIND of black : the musicians' labour market in Italy / Alessandro
Balestrino // Labour. - 2012, nr 4, s. 472-491.
Coś czarnego: rynek pracy muzyków we Włoszech.
584. PRZYKŁADY działań ograniczających szarą strefę w wybranych
krajach Unii Europejskiej / Joanna Mirosław // Polit. Społ. - 2009, nr 10,
s. 10-15.
585 ROLA sieci społecznych w dostępie do nielegalnego zatrudnienia
Polaków w Paryżu : analiza strategii imigrantów w kontekście przemian poakcesyjnych / Paweł Nikiel // Stud. Migr. Prz. Pol. - 2011, z. 4,
s. 91-120.
586. The SITUATION of illegal Polish seasonal workers in German
agriculture / Friedhelm Streiffeler, Elwira Piszczek // East. Eur. Count. 2006, [nr] 12, s. 111-125.
Sytuacja nielegalnych polskich pracowników sezonowych w niemieckim rolnictwie.
587. ZWALCZANIE nielegalnego zatrudnienia w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Jarosław Leśniewski // Inspektor Pr. - 2007, nr 7/8,
s. 12-15.
Hiszpania, Belgia, Francja, Holandia, Słowacja.
- 85 -
7. Doskonalenie pracowników
a. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Szkolenia
588. The ANTECEDENTS of training activity in British small and
medium-sized enterprises / Kim Hoque, Nicolas Bacon // Work Employ.
Soc. - 2006, nr 3, s. 531-552.
Podobieństwa w aktywności szkoleniowej w małych i średnich przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii.
589. BERUFSBEGLEITENDE Weiterbildung für Ältere : Zukunftsaufgabe für Betriebe, Beschäftigte und Gesellschaft / Martina Morschhäuser // Soz. Sicherh. - 2007, nr 4, s. 141-148.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób w starszym wieku : przyszłe zadania zakładów, pracowników i społeczeństwa.
590. BUSINESS as a pivotal actor in the politics of training reform :
insights from the case of Germany / Marius R. Busemeyer // Br. J. Ind.
Relat. - 2012, nr 4, s. 690-713.
Biznes jako główny element polityki w zakresie reformy szkoleń: uwagi
o przypadku niemieckim.
591. CAN employment subsidies and greater labour market flexibility
increase job opportunities for youth? Revisiting the Italian on-the-job training programme / Giuseppe Tattara, Marco Valentini // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2009, nr 3, s. 197-212.
Czy subsydiowane zatrudnienie i większa elastyczność rynku pracy zwiększają
możliwości pracy dla młodych? Ocena włoskiego programu szkoleń w pracy.
592. CROSSING the tracks? Trends in the training of male and female workers in Great Britain / Melanie K. Jones, Paul L. Latreille, Peter
J. Sloane // Br. J. Ind. Relat. - 2008, nr 2, s. 268-282.
Przekraczanie ścieżek? Trendy w szkoleniu pracowników obojga płci w Wielkiej Brytanii.
- 86 593. DIAGNOZOWANIE zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy : przegląd rozwiązań
w wybranych krajach UE i w Polsce / Łukasz Arendt [et al.] ; Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, 2009. - 135 s.
594. The DIALECTICS between boundaryless career and competence
development findings among Finnish ICT and paper managers / Pia Heilmann // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3, s. 181-196.
Dialektyka pomiędzy nieograniczoną karierą i rozwojem kompetencji
wśród menedżerów fińskiego sektora informacyjno-komunikacyjnego i papierniczego.
595. DO employability skills really matter in the UK graduate labour
market? The case of business and management graduates / Nick Wilton //
Work Employ. Soc. - 2011, nr 1, s. 85-100.
Czy kwalifikacje podnoszące zdolność do zatrudnienia mają znaczenie na rynku
pracy absolwentów w Wielkiej Brytanii?
596. DO we need computer skills to use a computer : evidence from
Britain / Lex Borghans, Baster Weel // Labour. - 2006, nr 3, s. 505-532.
Czy potrzebujemy specjalnych kwalifikacji do pracy z komputerem : dane
z Wielkiej Brytanii.
597. EFFECTS of works councils on firm-provided further training in
Germany / Jens Stegmaier // Br. J. Ind. Relat. - 2012, nr 4, s. 667-689.
Wpływ rad zakładowych na szkolenie organizowane przez firmy w Niemczech.
598. EXPLORING the relationship between union learning representatives and employer-provided training in Britain / Nicolas Bacon, Kim
Hoque // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 4-6, s. 720-741.
Badanie relacji pomiędzy reprezentantami związków z zakresu szkoleń
a pracodawcami organizującymi szkolenie w Wielkiej Brytanii.
- 87 599. GENDER and academic career trajectories in Spain : from gendered passion to consecration in a sistema endogámico / Susana VazquezCupeiro, Mary Ann Elston // Empl. Relat. - 2006, nr 6, s. 588-603.
Płeć a ścieżki karier akademickich w Hiszpanii : od poświęcenia płci do konsekracji w sistema endogamico.
600. GRADUATES' career orientations and strategies in corporate
Greece / Dimitrios M. Mihail // Pers. Rev. - 2008, nr 4, s. 393-411.
Orientacja karier i strategii absolwentów w greckich korporacjach.
601. The IMPACT of training participation and training costs on
firm productivity in Belgium / Patsy Van de Wiele // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2010, nr 4-6, s. 582-599.
Wpływ udziału w szkoleniach i kosztów szkoleń na produktywność firm
w Belgii.
602. INTER-firm training co-ordination in Britain / Howard Gospel,
Jim Foreman // Br. J. Ind. Relat. - 2006, nr 2, s. 191-214.
Miedzyfirmowa koordynacja w zakresie szkoleń w Wielkiej Brytanii.
603. LARGE employers and apprenticeship training in Britain / Paul
Ryan, Howard Gospel, Paul Lewis // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 1,
s. 127-153.
Wielcy pracodawcy a szkolenie w ramach stażu w Wielkiej Brytanii.
604. LEVEL III apprenticeship in Portugal - notes on a case study /
Ana Rute Saboga // Eur. J. Vocat. Train. - 2008, nr 3, s. 121-143.
Trzeci poziom praktyk zawodowych w Portugalii - uwagi do studium przypadku.
605. MODELLING the national qualifications' framework of Lithuania
into the European qualifications’ framework / Rimantas Laužackas, Vidmantas Tutlys // Eur. J. Vocat. Train. - 2007/2008, nr 42/43, s. 167-183.
- 88 Modelowanie narodowych ram kwalifikacji Litwy w ramach europejskich ram
kwalifikacji.
606. NABYWANIE kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli
przedszkoli i klas początkowych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Jan Łysek // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli przedszkoli
i klas I-III szkoły podstawowej (z teorii i praktyki) / pod red. Gabrieli
Paprotnej ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała
Augusta Hlonda. - Mysłowice : Wydaw. GWSP, 2006. - S. 11-26.
607. NEW career models in UK professional service firms : from
up-or-out to up-and-going-nowhere / Namrata Malhotra, Timothy
Morris, Michael Smets // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 7-9,
s. 1396-1413.
Nowe modele karier w firmach brytyjskich oferujących profesjonalne usługi :
od iść w górę lub poza firmę do iść w górę i nigdzie.
608. PRIVATE sector career trajectories for women in Denmark and
the USA : welfare state services versus corporate diversity programmes /
Jette Steen Knudsen // Eur. J. Ind. Relat. - 2011, nr 3, s. 261-275.
Kierunki kariery zawodowej kobiet w prywatnym sektorze w Danii i USA :
usługi państwa opiekuńczego kontra korporacyjne programy zróżnicowania.
609. PROBLEM przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi imigrantów w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Jan Ryś // Zesz. Nauk.
PWSZ Płock, Pedagog. - 2005, t. 4, cz. 1, s. 387-398.
610. The PROFESSIONAL qualification system in Spain and workers with low qualification levels / Fernando Marhuenda Fluixá, Joan
Carles Bernad i Garcia // Eur. J. Vocat. Train. - 2007/2008, nr 42/43,
s. 84-95.
System profesjonalnych kwalifikacji w Hiszpanii i pracownicy o niskim poziomie kwalifikacji.
- 89 611. The „PROS” and „cons” of career development in the Greek
public sector / Aikaterini Koskina // Pers. Rev. - 2008, nr 3, s. 264-279.
Za i przeciw rozwojowi karier w greckim sektorze publicznym.
612. REFORMA sistemy obrazovanija i podgotovki kadrov v Italii /
A. V. Avilova // Tr. za Rub. - 2005, nr 3, s. 90-99.
Reforma systemu kształcenia i przygotowania kadr we Włoszech.
613. The ROLE of public policy in worker training in Italy / Giuseppe
Croce, Andrea Montanino // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 2, s. 137-150.
Rola państwowej polityki w zakresie szkolenia pracownika we Włoszech.
614. SKILLS and occupational attainment : a comparative study of
Germany, Denmark and the UK / Martina Dieckhoff // Work Employ. Soc. 2008, nr 1, s. 89-108.
Umiejętności i osiągnięcia zawodowe: studium porównawcze Niemiec, Danii
i Wielkiej Brytanii.
615. STUDENTS' experiences of workplace learning in Finnish
VET / Anne Virtanen, Päivi Tynjälä // Eur. J. Vocat. Train. - 2008, nr 2,
s. 199-213.
Doświadczenia studentów z uczenia się w miejscu pracy w fińskiej edukacji
zawodowej.
616. TECHNOLOGICAL specialization courses in Portugal : description and suggested improvements / Nilza Maria Vilhena Nunez da Costa
[et al.] // Eur. J. Vocat. Train. - 2009, nr 1, s. 151-173.
Kursy specjalizacji technologicznej w Portugalii : opis i propozycja udoskonalenia.
617. TRAINEESHIP as vocational training in Catalonia : between the
law, the actors and the market / Josep F. Maria i Serrano // Eur. J. Vocat.
Train. - 2006, nr 2, s. 39-48.
Staż jako szkolenie zawodowe w Katalonii : pomiędzy prawem, zaangażowanymi a rynkiem.
- 90 618. TRAINING and business performance : the Spanish case /
Mercedes Ubeda Garcia // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2005, nr 9,
s. 1691-1710.
Szkolenie a wyniki biznesu : przypadek hiszpański.
619. TRAINING and low-pay mobility : the case of the UK and the
Netherlands / Dimitris Pavlopoulos, Ruud Muffels, Jeroen K. Vermunt //
Labour. - 2009, nr spec., s. 37-59.
Szkolenia i ruchliwość pracownicza nisko płatnych pracowników : przykład
Wielkiej Brytanii i Holandii.
620. TRAINING as a source of competitive advantage : performance
impact and the role of firm strategy, the Spanish case / Rosa Mariá
Muňoz Castellanos, María Yolanda Salinero Martín // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2011, nr 1-3, s. 574-594.
Szkolenie jako źródło przewagi konkurencyjnej : wpływ na osiągnięcia i rola
strategii firm, przypadek hiszpański.
621. TRAINING subsidies and the wage returns to continuing vocational training : evidence from Italian regions / Giorgio Brunello, Simona
Lorena Comi, Daniela Sonedda // Labour Econ. - 2012, nr 3, s. 361-372.
Subsydia szkoleniowe i wzrost wynagrodzeń przy kontynuowaniu szkoleń
zawodowych : dowody z włoskich regionów.
622. TWO or three vocational training pathways : an assessment and
the current situation in Spain / Rafael Merino // Eur. J. Vocat. Train. 2006, nr 1, s. 52-67.
Dwie czy trzy ścieżki szkolenia zawodowego : podsumowanie i aktualna sytuacja w Hiszpanii.
623. The UTILITY of operationalising the concept of skill ecosystems :
the case of intermediate occupations in Scotland / Pauline Anderson //
Empl. Relat. - 2010, nr 4-5, s. 435-452.
Użyteczność operacjonalizacji koncepcji ekosystemu umiejętności : przypadek
zawodów wymagających średnich umiejętności w Szkocji.
- 91 624. UNIA Europejska o kwalifikacjach kadr turystycznych - jej
oczekiwania i wymagania / Marcin Wyszogrodzki // Zesz. Dydakt.-Nauk. /
WSHGiT. - 2007, z. 2, s. 41-53.
625. UZNAWALNOŚĆ dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej / Ireneusz Woźniak // W: Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 240-279.
626. The VANISHING flexible : ambition, self-realization and flexibility in the career perspectives of young Belgian adults / Mark Elchardus,
Wendy Smits // Work Employ. Soc. - 2008, nr 2, s. 243-162.
Zanikająca elastyczność : ambicja, samorealizacja i elastyczność w perspektywach karier młodych, dorosłych Belgów.
627. VARIATIONS in evaluative repertoires : comparing employee
perspectives on training and development in Germany and Russia / Katharina Pernkopf-Konhäusner, Julia Brandl // Pers. Rev. - 2011, nr 5,
s. 589-606.
Zróżnicowanie w ocenach badawczych : porównanie perspektyw szkolenia
i rozwoju zawodowego w Niemczech i Rosji.
628. WEITERBILDUNG und Belegschaftsfluktuation in deutschen
Betrieben / Normann Müller // WSI Mitt. - 2012, nr 5, s. 365-373.
Dalsze kształcenie i fluktuacja zatrudnienia w niemieckich zakładach.
629. WELTWEIT arbeiten : gut vorbereitet für Job und Karriere im
Ausland / Béatrice Hecht-El Minshawi, Marja Szodruch. - München :
Redline Wirtschaft FinanzBuch Verl., 2008. - 240 s.
Na całym świecie : dobrze przygotowany do pracy i kariery za granicą.
630. WOMEN'S progression to senior positions in English universities /
Liz Doherty, Simonetta Manfredi // Empl. Relat. - 2006, nr 6, s. 553-572.
Awans kobiet na stanowiska starszych zarządzających na uniwersytetach
w Anglii.
- 92 631. WORK-based competences and careers prospects : a study of
Spanish employees / Ainhoa Urtasun, Imanol Núñez // Pers. Rev. - 2012,
nr 4, s. 428-449.
Kompetencje zawodowe a perspektywy kariery : studium pracowników w Hiszpanii.
632. WYBRANE problemy migracji Polaków do pracy w krajach Unii
Europejskiej / Władysław Masiarz // Państ. Społ. - 2006, nr 1, s. 179-185.
633. YOUNG people and training contracts : the Spanish experience /
M. Ascensión García Trascasas // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. 2008, nr 2, s. 289-306.
Młodzi ludzie a kontrakty szkoleniowe : doświadczenia hiszpańskie.
634. ZASADY uznawania kwalifikacji w UE / Agnieszka Zwolińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 20, s. 30-31.
b. Edukacja i kształcenie ustawiczne
635. AKTYWNOŚĆ edukacyjna Polaków na tle krajów OECD i UE /
Wojciech Jarecki // Prz. Organ. - 2007, nr 3, s. 6-10.
636. ANALIZA porównawcza systemów edukacji krajów Unii Europejskiej i Polski / Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2005, nr 1096, ser. Ekonometria, nr 15, s. 204-219.
637. BERUFLICHE Weiterbildung in Deutschland : Motive, Anlässe
und Hemmnisse / Lutz Bellmann, Ute Leber // Arb. u. Beruf. - 2005, nr 7,
s. 202-203.
Dalsze kształcenie zawodowe w Niemczech : motywy, powody i przeszkody.
638. CHALLENGES and perspectives of the adult vocational training
system in Bulgaria / Elka Dimitrova // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 2,
s. 29-42.
- 93 Wyzwania i perspektywy systemu szkolenia zawodowego dorosłych w Bułgarii.
639. Les CHANGEMENTS possibles du système français de formation continue / Claude Dubar // Formation Empl. - 2008, nr 101,
s. 167-182.
Możliwe zmiany we francuskim systemie kształcenia ustawicznego.
640. CHANGING returns to education during a boom? The case of
Ireland / Seamus McGuinness, Frances McGinnity, Philip J. O'Connell //
Labour. - 2009, nr spec., s. 197-221.
Czy podczas wzrostu gospodarczego występują dynamiczne powroty do kształcenia? Przykład Irlandii.
641. COMPETENCE-based VET as seen by Dutch researchers / Renate Wesselink [et al.] // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 1, s. 38-51.
Edukacja zawodowa i szkolenia bazująca na kompetencjach z perspektywy
badaczy holenderskich.
642. The CONTRIBUTION of European vocational training policy to
reforms in the partner countries of the European Union / Jean-Raymond
Masson // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 2, s. 43-63.
Wkład europejskiej polityki szkolenia zawodowego do reform w krajach partnerskich Unii Europejskiej.
643 DIPLOMA effects by gender in the Spanish labour market /
Empar Pons // Labour. - 2006, nr 1, s. 139-157.
Efekty kształcenia wg rodzaju płci na hiszpańskim rynku pracy.
644. ECONOMIC analysis of continued education by holders of shortcycle technical diplomas in French higher education / Bénédicte Gendron //
Vocat. Train. - 2006, nr 3, s. 80-104.
Analiza ekonomiczna kontynuacji kształcenia przez absolwentów skróconych
kursów zawodowych na studiach wyższych we Francji.
- 94 645. EDUKACJA dla rynku pracy w Słowenii / Dorota Koprowska,
Darja Harb // Eduk. Ustaw. Doros. - 2010, nr 2, s. 117-123.
646. EDUKACJA dorosłych w Bułgarii / Ewa Przybylska // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2007, nr 2, s. 24-31.
647. EDUKACJA dorosłych w Finlandii / Ewa Przybylska // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2007, nr 1, s. 29-38.
648. EDUKACJA dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod
red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw.
Akad. Żak, 2010. - 601 s. - Tabele.
649. EDUKACJA dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo,
różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska,
Monika Staszewicz. - Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2005. - 376 s.
650. EDUKACJA i przygotowanie zawodowe na Słowacji : stan
i punkty wyjścia dla rozwoju w przyszłości / Dušan Čaplovič // Pedagog.
Pr. - 2009, nr 54, s. 170-173.
651. EDUKACJA ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa
Przybylska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2006, nr 3, s. 16-21.
652. EDUKACJA ustawiczna we Francji / Maria Rudowski // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2006, nr 2, s. 47-51.
653. EDUKACJA w Europie a rynek pracy : bajki o społeczeństwie
wiedzy / Nico Hirtt // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2010, nr 11,
s. 10.
654. Les EFFETS de la formation diffèrent selon les parcours sur le
marché du travail : l'exemple catalan / Marti López-Andreu, Joan Miquel
Verd // Formation Empl. - 2011, nr 113, s. 63-79.
- 95 Efekty kształcenia zróżnicowanego według drogi zawodowej na rynku pracy :
przykład kataloński.
655. L'ENSEIGNEMENT supérieur en France: un espace segmenté qui
limite l'égalisation des chances / Elise Verley, Sandra Zilloniz // Formation
Empl. - 2010, nr 110, s. 5-18.
Szkolnictwo wyższe we Francji : obszar podzielony na segmenty, ograniczający
wyrównywanie szans.
656. The EUROPEAN qualifications framework : challenges and
implications in the Irish further education and training sector / Lucy
Tierney, Marie Clarke // Eur. J. Vocat. Train. - 2007/2008, nr 42/43,
s. 129-142.
Europejskie ramy kwalifikacyjne : wyzwania i implikacje w irlandzkim sektorze dalszej edukacji i szkoleń.
657. EUROPEJSKIE szkolnictwo wyższe w procesie kształcenia ustawicznego jako efekt strategii rynkowej / Tadeusz Kowalewski // W: Świat
otwartych granic : szanse czy zagrożenia? / pod red. Stanisława Naruszewicza ; Politechnika Białostocka. - Białystok : Wydaw. Politech. Białost.,
2005. - S. 465-477.
658. FAZY zawodowej i socjokulturowej edukacji dorosłych w rozumieniu Unii Europejskiej / Joachim Knoll // Eduk. Ustaw. Doros. - 2007,
nr 4, s. 41-46.
659. FIT for a purpose? The Romanian system of VET / John West,
Madlen Şerban // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 2, s. 6-20.
Kwalifikacje jako cel? Rumuński system wstępnej edukacji zawodowej i szkolenia.
660. FORMIROVANIE umenij dlja rynka truda v Ispanii / A. A.
Murav'eva // Tr. za Rub. - 2006, nr 1, s. 87-107.
Kształcenie dla rynku pracy w Hiszpanii.
- 96 661. The IMPACT of national ICT qualification systems on companies’ recruitment practies - an Anglo-German comparison / Hilary Steedman, Karin Wagner // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2007, nr 2-3, s. 235-250.
Narodowe systemy kształcenia i ich wpływ na zachowania przedsiębiorstw
w zakresie kształcenia i rekrutacji - porównanie niemiecko-brytyjskie.
662. INNOWACJE we włoskim systemie edukacji / Valentina Aprea //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2010, nr 4, s. 9-13.
663. KAMIENIE milowe w kształceniu zawodowym w Austrii / Werner Timschl // Pedagog. Pr. - 2009, nr 54, s. 158-163.
664. KSZTAŁCENIE zawodowe w Andaluzji / Pedro Gallardo
Vazquez // Eduk. Ustaw. Doros. - 2009, nr 4, s. 7-13.
665. KSZTAŁCENIE zawodowe w kontekście potrzeb polskiego
i europejskiego rynku pracy : wybrane zagadnienia / Wojciech Drzeżdżon //
Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - 2009, t. 6 , s. 38-53.
666. LIBERALNY, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny: Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych / Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2006, nr 1, s. 92-95.
667. LIFELONG learning and social partnership : a comparative overview of twelve European countries / Evelyne Léonard, Emmanuelle Perin //
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2009, nr 3, s. 283-300.
Kształcenie ustawiczne a partnerstwo społeczne : przegląd porównawczy 12
krajów europejskich.
668. MANAGEMENT, leadership and gender representation in UK
higher and further education / Duncan McTavish, Karen Miller // Gender
Manage. - 2009, nr 3/4, s. 178-194.
Zarządzanie, przywództwo a reprezentacja płci w szkolnictwie wyższym
i dalszej edukacji w Wielkiej Brytanii.
- 97 669. MODULAR vocational education and training examples of good
practice in Europe / ed. Krzysztof Symela [et al.]. - Radom : Institute
for Sustainable Technologies - National Research Institute ; Barcelona :
Departament of Education, 2007. - 212 s. - Tabele. - (Library of Labour
Pedagogy ; vol. 151).
Modułowe kształcenie i szkolenie zawodowe przykłady dobrych praktyk
w Europie.
670. NAUKA i praca w krajach europejskich : Niemcy - Austria Szwajcaria / Ewa Flaszyńska ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2005. - 47 s. - Tabele.
671. NAUKA i praca w krajach Unii Europejskiej : Francja - Hiszpania - Włochy / Ewa Flaszyńska ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2006. - 43 s.
672. NEW trends in initial vocational education and training in Bulgaria / Penka Ganova // Eur. J. Vocat. Train. - 2007, nr 2, s. 20-42.
Nowe trendy w podstawowej edukacji zawodowej i szkoleniu w Bułgarii.
673. NIERÓWNOŚCI w dostępie polskiej młodzieży do programów
edukacyjnych Unii Europejskiej (na przykładzie programu SOCRATES/
ERASMUS) / Anna Broda, Dariusz Brzosko // W: Ekskluzja i inkluzja
społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta
Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydaw. Eduk. Akapit,
2005. - S. 163-174.
674. OFERTA edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji / Remigiusz Sapa // Prz. Bibl. - 2005, z. 2,
s. 161-175.
675. PROGRAMY edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej /
Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Stan prawny: kwiecień 2006. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. - 247 s.
- 98 676. ROLA partnerów społecznych w systemach kształcenia ustawicznego pracowników w krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudie
Sanquer // Eduk. Ustaw. Doros. - 2005, nr 1, s. 7-15.
677. SYSTEM edukacji i szkoleń jako element otoczenia instytucjonalnego determinującego innowacyjność na przykładzie gospodarki szwedzkiej / Joanna Prystrom // Optimum - Stud. Ekon. - 2011, nr 4, s. 211-224.
678. SYSTEM kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we
Francji - funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2005, nr 1, s. 39-43.
679. SYSTEM kształcenia ustawicznego w Słowacji / Henryk Budzeń //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2005, nr 1, s. 32-38.
680. TARIFLICHE Weiterbildungspolitik in den Niederlanden und
in Deutschland / Klaus Berger, Dick Moraal // WSI Mitt. - 2012, nr 5,
s. 382-390.
Polityka układów w sprawie dalszego kształcenia w Holandii i w Niemczech.
681. „TRAINING the trainers” of teachers in France : assessment
and outlook / Guy Lapostolle // Eur. J. Vocat. Train. - 2009, nr 2,
s. 125-150.
„Szkolenie trenerów prowadzących kursy” wśród nauczycieli we Francji: ocena
i przegląd.
682. USTAWICZNA edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku
pracy i kształcenia / Henryk Bednarczyk // Eduk. Ustaw. Doros. - 2007,
t. 3, s. 40-47.
683. USTAWICZNE kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2006. 100 s.
- 99 c. Poradnictwo zawodowe
684. DORADZTWO zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej / Anna Paszkowska-Rogacz // W: Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława
Żurka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP (Warszawa). - Warszawa ;
Radom : Wydaw. ITE, [2005]. - S. 184-191 (Biblioteka Pedagogiki Pracy ;
t. 128).
685. INNOWACJA edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Of.
Wydaw. Impuls, 2005. - 278 s. - Tabele.
686. INNOWACYJNY system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych - założenia projektu COST / Karolina Maleńczak,
Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski // Edukacja. - 2007, nr 3,
s. 19-27.
687. PORADNICTWO zawodowe przez całe życie w dokumentach
Unii Europejskiej / Włodzimierz Trzeciak // W: Edukacja dla rynku pracy :
problemy poradnictwa zawodowego : Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa, 4-5 października 2005 r. / red. nauk.
Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć ; Komenda Główna Ochotniczych
Hufców Pracy w Warszawie. - Warszawa : Komenda Główna OHP, 2006. S. 49-56.
688. PORADNICTWO zawodowe w Grecji / Anna Woynarowska-Janiszewska // Rynek Pr. - 2005, nr 1, s. 42-56.
689. SYSTEM poradnictwa zawodowego w Hiszpanii / Fernando Leon
Nunez // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52, s. 131-135.
690. WPŁYW nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na
rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura //
Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33.
- 100 691. WYKŁADNIA Rady Unii Europejskiej dla poradnictwa zawodowego i jej implikacje dla Polski / Wojciech Kreft // Pedagog. Pr. - 2005,
t. 47, s. 32-36.
8. Czas pracy
692. ANNUAL hours working in Britain / Gregor Gall, David Allsop //
Pers. Rev. - 2007, nr 5, s. 800-814.
Roczne godziny pracy w Wielkiej Brytanii.
693. BETRIEBSZEITEN in Europa : wo stehen die deutschen Betriebe? / Frank Bauer, Hermann Groß // WSI Mitt. - 2006, nr 2, s. 314-320.
Zakładowy czas pracy w Europie : gdzie znajdują się niemieckie zakłady?
694. CHALLENGES of ageing and work time in the European Union /
Juhani Ilmarinen // Ergonomia. - 2007, nr 3/4, s. 174-184.
Wyzwania starzenia się i czasu pracy w Unii Europejskiej.
695. CHANGES in the regulation of overtime under different collective bargaining regimes : a comparison of Irish, Norwegian and Swedish
banking / Heidi Nicolaisen // Eur. J. Ind. Relat. - 2011, nr 1, s. 7-23.
Zmiany regulacji dotyczącej godzin nadliczbowych w różnych systemach
rokowań zbiorowych : porównanie sektora bankowego w Irlandii, Norwegii
i Szwecji.
696. CZAS pracy i jego organizacja w nowo przyjętych krajach UE.
Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne : konferencja IPISS / Monika
Latos-Miłkowska, Magdalena Rycak // Polit. Społ. - 2007, nr 9, s. 29-33.
697. 48 [CZTERDZIEŚCI OSIEM] godzin // Monit. Unii Eur. - 2005,
nr 9, s. 43.
Czas pracy w Unii Europejskiej - sprawa zniesienia odstępstw od maksymalnego pułapu 48 godz. pracy w tygodniu przewidzianych w ustawodawstwie unijnym.
- 101 698. CZY Niemcy powinni dłużej pracować? : wydłużenie czasu pracy
jako instrument rozwiązywania problemów gospodarki RFN / Sebastian
Płóciennik ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy Brandta. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc.,
2005. - 38 s. - Tabele. - (Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich ; Rap. 5).
699. ELASTYCZNE formy czasu pracy jako instrumenty programów
praca-życie : doświadczenia niemieckie / Urszula Feliniak // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2008, nr 5, s. 55-68.
700. FIRMS and innovative conflict management systems in Ireland /
William K. Roche, Paul Teague // Br. J. Ind. Relat. - 2011, nr 3,
s. 436-459.
Firmy a innowacyjne systemy zarządzania konfliktami w Irlandii.
701. HARMONISING European working time in an enlarged EU :
a case of failed „humanisation” / Stephen Hardy // Int. J. Comp. Labour
Law Ind. Relat. - 2006, nr 4, s. 563-601.
Harmonizacja europejskiego czasu pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej :
przypadek nieudanej „humanizacji”.
702. HOLANDIA liderem realizacji założeń Strategii Lizbońskiej :
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy / Małgorzata Sulmicka //
Monit. Unii Eur. - 2007, nr 5, s. 86-90.
703. IS part-time employment here to stay : working hours of dutch
women over successive generations / Nicole Bosch, Anja Deelen, Rob
Euwals // Labour. - 2010, nr 1, s. 35-54.
Czy utrzyma się zatrudnienie na część etatu : godziny pracy holenderskich
kobiet w kolejnych pokoleniach.
704. MIĘDZY domem a pracą / Magdalena Kocik // Dialog. - 2007,
nr 3, s. 33-37.
Możliwość stosowania elastycznego czasu pracy w krajach Unii Europejskiej.
- 102 705. OPERATING hours and working times : a survey of capacity
utilisation and employment in the European Union / ed. Lei Delsen [et al.]. Heidelberg ; New York : Physica-Verl., 2007. - 251 s. - Tabele. - (Contributions to Economics).
Godziny pracy i czas pracy : badania wykorzystania mocy produkcyjnych
i zatrudnienia w Unii Europejskiej
706. POLITYKA w zakresie czasu pracy oraz zasady jego prawnej
regulacji w Holandii, Niemczech i Danii / Magdalena Rycak // W.: Czas
pracy / pod red. Ludwika Florka. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2011. S. 293-330. - (Monografie).
707. PREFERENCE or constraint? Part-time workers' transitions in
Denmark, France and the United Kingdom / Vanessa Gash // Work Employ.
Soc. - 2008, nr 4, s. 655-674.
Preferencja czy ograniczenia? Tranzycja pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w Danii, Francji i Wielkiej Brytanii.
708. REDUCTING working time : Sweden // Eur. Ind. Relat. Rev. 2005, nr 375, s. 22-25.
Skracanie czasu pracy : Szwecja.
709. RÉDUIRE le temps de travail : le heures supplémentaires agissent-elles comme un frein sur la croissance de l'emploi: une analyse par
genre du cas italien / Gianna Glannelli, Cristina Braschi // Rev. IRES. 2005, nr 3, s. 93-127.
Ograniczać czas pracy: czy dodatkowe godziny hamują wzrost zatrudnienia :
analiza przypadku włoskiego.
710. REFORM of the 35-hour week : France // Eur. Ind. Relat. Rev. 2005, nr 373, s. 28-31.
Reforma 35-godzinnego tygodnia pracy : Francja.
711. REGULATED flexibility - flexible working time patterns in
Germany and the role of works councils / Hartmut Seifert // Int. J. Comp.
Labour Law Ind. Relat. - 2008, nr 2, s. 229-242.
- 103 Regulowanie elastyczności - elastyczne wzorce czasu pracy w Niemczech,
a rola rad pracowniczych.
712. REGULATION of working time in SMEs of the information and
communication technology sector in France / Michele Dupré, Michel Lellement // New Technol. Work Employ. - 2007, nr 1, s. 66-82.
Regulacja czasu pracy w małych i średnich przedsiębiorstw sektora informacji
i technologii komunikacji we Francji
713. The RIGHT to request flexible working in Britain : the law and
organizational realities / Richard Croucher, Clare Kelliher // Int. J. Comp.
Labour Law Ind. Relat. - 2005, nr 3, s. 503-520.
Prawo do elastycznego czasu pracy w Wielkiej Brytanii : uprawnienia a realia
organizacyjne.
714. SAFETY nets or straitjackets? : regulating working time in the
Danish, German and American metal industries / Anna Ilsøe // Eur. J. Ind.
Relat. - 2012, nr 1, s. 37-51.
Sieć bezpieczeństwa czy kaftan bezpieczeństwa? Regulowanie czasu pracy
w duńskim, niemieckim i amerykańskim przemyśle metalowym.
715. WPŁYW pracy skróconej na stabilizację zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec / Krzysztof Nylewicz // Acta UL, Fol. Oecon. 2011, z. 248, s. 201-218.
716. WYMIAR czasu pracy w wybranych państwach członkowskich
UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 13, s. 28-29.
9. Bezrobocie
a. Zagadnienia ogólne
717. ARBEIT für Langzeitarbeitslose ohne Chancen auf dem regulären
Arbeitsmarkt / Klaus Brandner // Soz. Sicherh. - 2007, nr 8, s. 273-276.
Praca dla długotrwale bezrobotnych bez szans na regularnym rynku pracy.
- 104 718. Die ARBEITSLOSIGKEITSFALLE vor und nach der HartzIV-Reform / Sonja Fehr, Georg Vobruba // WSI Mitt. - 2011, nr 5,
s. 211-217.
Pułapka bezrobocia przed i po reformie Hartz IV.
719. ASPIRACJE zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu
Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja. - 2005, nr 2,
s. 20-26.
720. BEZROBOCIE i zatrudnienie w Niemczech a aspekty regionalne /
Lilianna Jodkowska // Fir. Rynek. - 2007, nr 2, s. 49-56.
721. BEZROBOCIE w Polsce i UE - najważniejszy element polityki
zatrudnienia / Bogusław Ślusarczyk // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2006, z. 9, s. 483-490.
722. BEZROBOCIE w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek // Pr. Nauk., Ekon. /
PRadom. - 2005, nr 2, s. 51-70.
723. BEZROBOCIE w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza
porównawcza / Małgorzata Gawrycka // Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. 2005, t. 4, s. 45-50.
724. BEZROBOCIE we wschodniej części Niemiec : na przykładzie
okręgu lipskiego / Marcin Jaworek, Henryk Rogala // Rynek Pr. - 2005,
nr 6, s. 103-111.
725. COMPARING the probability of unemployment in Southern
Greece visà-vis the entire country / Stavros Rodokanakis // Bulletin of
Geography. - 2009, nr 12, s. 17-43.
Porównując prawdopodobieństwo bezrobocia w południowej Grecji na tle
całego kraju.
- 105 726. The DETERMINANTS of unemployment across OECD countries :
reassessing the role of policies and institutions / Andrea Bassanini, Romain
Duval // OECD Econ. Stud. - 2006, nr 1, s. 7-86.
Determinanty bezrobocia w krajach OECD : ponowna ocena roli polityki
i instytucji.
727. GENDER gaps in unemployment rates in OECD countries / Ghazala Azmat, Maia Güell, Alan Manning // J. Labor Econ. - 2006, nr 1,
s. 1-38.
Różnice ze względu na płeć w zakresie wskaźników bezrobocia w krajach
OECD.
728. JOB stability trends, lay-offs and transitions to unemployment in
West Germany / Annette Bergmann, Antje Martens // Labour. - 2011, nr 4,
s. 421-446.
Trendy związane ze stabilnością pracy, zwolnienia i tranzycja do bezrobocia
w Zachodnich Niemczech.
729. KONSEKWENCJE zjawiska bezrobocia wśród kobiet / Iwetta
Andruszkiewicz // Prz. Politol. - 2009, nr 1, s. 97-108.
Kraje Unii Europejskiej.
730. MAKROEKONOMICZNE uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk. - Kraków : Wydaw. AE Kraków., 2005. - 232 s. - Tabele. - (Zeszyty
Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna : Monografie ; nr 170).
731. MORE than just one labor market cycle in Germany: an analysis
of regional unemployment data / Jens Boysen-Hogrefe, Markus Pape //
Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44, nr 3, s. 279-292.
Więcej niż jeden cykl na rynku pracy w Niemczech : analiza regionalnych
danych dotyczących bezrobocia.
- 106 732. PRODUKT krajowy a bezrobocie : badanie związku miedzy
zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych
krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej /
Agnieszka Ziomek. - Poznań : Wydaw. WSBank., 2006. - 264 s.
733. REFORMY systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech /
Lilianna Jodkowska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2010, z. 17,
s. 397-405.
Zasiłki dla bezrobotnych.
734. REGIONAL unemployment in Spain : disparities, business cycle
and wage setting / Roberto Bande, Melchor Fernández, Victor Montuenga //
Labour Econ. - 2008, nr 5, s. 885-914.
Regionalne bezrobocie w Hiszpanii : różnice, cykle koniunkturalne i określanie
płac.
735. SOCIOLOGY contra government? : the contests for the meaning
of unemployment in UK policy debates / Matthew Cole // Work Employ.
Soc. - 2008, nr 1, s. 27-43.
Socjologia kontra rząd : kwestionowanie znaczenia bezrobocia w debacie politycznej w Wielkiej Brytanii.
736. STRUKTURA bezrobocia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Walentyna Kwiatkowska // Stud. Praw.-Ekon. - 2007, t. 75,
s. 141-171.
737. UNEMPLOYMENT duration and disability : evidence from Portugal / Dario Sciulli, Antonio Gomes de Menezes, José Cabral Vieira //
J. Labor Res. - 2012, nr 1, s. 21-48.
Czas trwania bezrobocia a niepełnosprawność : dane z Portugalii.
738. UNEMPLOYMENT insurance and job turnover in Spain / Yolanda Rebollo-Sanz // Labour Econ. - 2012, nr 3, s. 403-426.
Ubezpieczenie od bezrobocia i rotacja pracownicza w Hiszpanii.
- 107 739. WPŁYW transformacji systemowej na zmiany w poziomie zatrudnienia na przykładzie Polski, Czech i Węgier / Łukasz Olipra // Polit.
Gospod. - 2008, nr 15/16, s. 445-454.
740. WYBRANE aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej
bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej / Marcin Salamaga // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2011, nr 847, s. 47-60.
741. WZROST gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach
członkowskich Unii Europejskiej / Piotr Misztal // Ekonomista. - 2007,
nr 4, s. 541-557.
742. WZROST PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach
Unii Europejskiej / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2011, [z.] 248, s. 175-189.
b. Przeciwdziałanie bezrobociu
i aktywizacja zawodowa bezrobotnych
743. ACTIVATING the unemployed - directions and divisions in
Europe / Patrizia Aurich // Eur. J. Soc. Secur. - 2011, nr 3, s. 294-316.
Aktywizacja bezrobotnych - kierunki i podziały w Europie.
744. ACTIVATION and labour market reforms in Europe : challenges
to social citizenship / ed. Sigrid Betzelt, Silke Bothfeld. - Houndmills :
Palgrave Macmillan, 2011. - XXII, 290 s. - Tabele.
Aktywacja i reformy rynku pracy w Europie: wyzwania dla społecznego obywatelstwa.
745. ACTIVATION des chômeurs et modernisation du service public
de l'emploi : les inflexions du régime français d'activation / Mathieu Béraud, Anne Eydoux // Trav. Empl. - 2009, nr 119, s. 9-21.
Aktywizacja bezrobotnych i modernizacja państwowych służb zatrudnienia :
nadwyrężenie francuskiego systemu aktywizacji.
- 108 746. ACTIVE labour market programmes, job search and job finding
in Denmark / Anna Amilon // Labour. - 2010, nr 3, s. 279-294.
Aktywne programy rynku pracy, poszukiwanie i znajdowanie pracy w Danii.
747. AKTUELLE Entwicklungen im Sperrzeitrecht / Thomas Voelzke //
Neue Z. Soz.r. - 2005, nr 6, s. 281-288.
Instytucja karencji w niemieckim prawie ubezpieczenia od bezrobocia
748. AKTYWIZACJA i reintegracja bezrobotnych w wyniku uczestnictwa w programach rynku pracy na przykładzie Niemiec / Lilianna Jodkowska // W: Wybrane aspekty przemian strukturalnych : praca zbiorowa /
pod red. Joanny Czech-Rogosz, Jacka Pietruchy, Rafała Żelaznego. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2011. - S. 149-161. - Tabele. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
749. BADANIA wpływu nowych lokalnych systemów informacji
i doradztwa na rynek pracy / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2007, t. 1, s. 48-53.
Kraje Unii Europejskiej.
750. BEZROBOTNY i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy
zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Warszawa : ALMAMER, 2006. - 366 s.
W Polsce i Unii Europejskiej.
751. CHÔMAGE et recherche d’emploi: le système danois / Joëlle
Girault, Sylvie Chabosson-Vera // Droit Soc. - 2007, nr 12, s. 1302-1311.
Bezrobocie i poszukiwanie pracy : system duński.
752. COST and benefits of Danish active labour market programmes /
Svend T. Jespersen, Jacob R. Munch, Lars Skipper // Labour Econ. - 2008,
nr 5, s. 859-884.
Koszty i korzyści duńskich aktywnych programów rynku pracy.
- 109 753. CZY Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? / Katarzyna
Żukrowska // Dialog. - 2012, nr 4, s. 3-14.
Zatrudnienie w instytucjach unijnych. Unia Europejska jako źródło miejsc
pracy oraz jako stymulator tworzenia miejsc pracy.
754. DO benefit hikes damage job finding? : evidence from Swedish
unemployment insurance reforms / Helge Bennmarker, Kenneth Carling,
Bertil Holmlund // Labour. - 2007, nr 1, s. 85-120.
Czy przenoszenie świadczeń niszczy poszukiwanie pracy? : dane na temat
reformy szwedzkiego ubezpieczenia od bezrobocia.
755. DORADZTWO dla bezrobotnych : czy skraca czas pozostawania
bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / Bruno Crepon, Muriel Dejemeppe, Marc Gurgand // Eduk. Ustaw. Doros. - 2007, nr 1, s. 79-83.
Programy dla bezrobotnych we Francji.
756. DOSKONALENIE zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński // Polit. Społ. 2007, nr 7, s. 21-31.
757. The DYNAMICS of regional labour markets and training programmes : Greek evidence / Stavros Rodokanakis // Eur. Spat. Res. Policy. 2010, Vol. 17, nr 1, s. 93-115
Dynamika regionalnych rynków pracy i programów szkoleniowych: dowody
greckie.
758. DZIAŁANIA na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej / Anna
Skórska, Andrzej Ziomek // W: Ekonomia rynku pracy / red. Dorota Kotlorz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice : Wydaw. AE Katow., 2007. - S. 145-173.
759. The EFFECT of unemployment benefits on re-employment rates :
evidence from the Finnish unemployment insurance reform / Roope Uusitalo, Jouko Verho // Labour Econ. - 2010, nr 4, s. 643-654.
- 110 Wpływ zasiłku dla bezrobotnych na stopę ponownego zatrudnienia : dowody
z fińskiej reformy ubezpieczenia od bezrobocia.
760. ELASTYCZNOŚĆ rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki
gospodarczej w walce z bezrobociem / Barbara Kieniewicz, Urszula Lorenowicz // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2007, nr 758, s. 65-82.
761. EUROPEJSKIE modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną : model niemiecki. - Warszawa : PSOUU,
2007. - 75 s.
762. EXTENDING the gap between legal regulation and local practice? Legal and institutional reforms in the field of activation in the Nordic
countries / Hakan Johansson, Bjorn Hvinden // J. Soc. Secur. Law. - 2007,
nr 3, s. 131-149.
Powiększający się rozziew pomiędzy regulacjami prawnymi, a lokalną praktyką
- prawne i instytucjonalne reformy w zakresie aktywizacji zawodowej w krajach
nordyckich.
763. La FLEXICURITÉ et la formation des demandeurs d'emploi : les
politigues wallonnes à l'aune de l'approche pae les capacités / Bernard
Conter, Jean-François Orianne // Formation Empl. - 2011, nr 113, s. 49-61.
Elastyczne bezpieczeństwo i kształcenie poszukujących pracy : polityka walońska zabiega o podniesienie kwalifikacji.
764. FROM a beautiful swan to an ugly duckling : the renewal of
Danish activation policy since 2003 / Henning Jørgensen // Eur. J. Soc.
Secur. - 2009, nr 4, s. 337-367.
Od pięknego łabędzia do brzydkiego kaczątka : odnowienie duńskiej polityki
aktywizacji od 2003 r.
765. FRONT-line work in employment services after ten years of new
public management reform : governance and activation in Australia, The
Netherlands and the UK / Mark Considine, Jenny M. Lewis // Eur. J. Soc.
Secur. - 2010, nr 4, s. 357-370.
- 111 Praca na pierwszej linii w usługach w zakresie zatrudnienia po dziesięciu latach
reformy nowego zarządzania publicznego: zarządzanie i aktywizacja w Australii,
Holandii i Wielkiej Brytanii.
766. HISTORIA sukcesu - aktywizacja zawodowa osób 50 plus
w Niemczech / Jadwiga Nadolska // Dialog. - 2011, nr 4, s. 55-64.
767. INKUBATORY jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości
na przykładzie Finlandii / Izabela Czaja // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2005,
nr 671, s. 73-84.
768. IS sectoral diversification a solution to unemployment : evidence
from EU regions / Simonetta Longhi, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru //
Kyklos. - 2005, nr 4, s. 591-610.
Czy sektorowa dywersyfikacja jest sposobem na bezrobocie : przykłady z regionów Unii Europejskiej.
769. LOKALNE partnerstwo na rzecz przezwyciężania bezrobocia
i wykluczenia społecznego młodzieży : ZAUG, dobra praktyka z Giessen
(Niemcy) / Wojciech Woźniak // Polit. Społ. - 2007, nr spec., s. 38-39.
770. METODY przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i w Unii Europejskiej / Luiza Bednarowska, Iwona Jaskólska // Ekon.-Informat. Kwart.
Teor. - 2006, nr 7, s. 160-177.
771. MINIPOSADY jako instrument walki z bezrobociem : doświadczenia niemieckie / Jadwiga Nadolska // Polit. Społ. - 2007, nr 5/6,
s. 33-37.
772. NA kłopoty - partnerstwa / Agnieszka Ostrowska // Dialog. 2007, nr 3, s. 54-58.
Partnerstwo społeczne w Austrii i Niemczech w walce z bezrobociem.
773. NEW Deal - ewolucja efektów obligatoryjnego programu poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii / Richard Blundell [et al.] // Edukacja. 2007, nr 3, s. 81-91.
- 112 774. NOWA strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech /
Krzysztof Nyklewicz // Polit. Społ. - 2010, nr 2, s. 23-28.
775. OUTPLACEMENT pomostem do nowego zatrudnienia / Sylwia
Ippavitz, Heide Steinwidder, Dimitrios Doukas // Eduk. Ustaw. Doros. 2010, t. 2, s. 93-100.
Austria.
776. POLITYKA aktywizacji samorządów miejskich : studium przypadku pracy praktycznej z bezrobotnymi beneficjentami pomocy socjalnej /
Katarina Hjertner-Thoren // Eduk. Ustaw. Doros. - 2007, nr 1, s. 71-78.
Aktywizacja bezrobotnych w Szwecji.
777. POŚREDNICTWO pracy w Wielkiej Brytanii / Maciej Szczepański // Służ. Prac. - 2007, nr 11, s. 13-17.
778. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu według europejskiej strategii
zatrudnienia / Karolina Drela // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. 2007, nr 9, s. 405-420.
779. RESTRUKTURYZACJA na rzecz poprawy zatrudnienia - rola
Unii Europejskiej / Bartłomiej Piotrowski // Rynek Pr. - 2005, nr spec.
(grudz.), s. 101-109.
780. SEKTOR usług i jego rola w tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej / Grażyna Węgrzyn // Ekonomia (Wrocław). - 2009, nr 2, s. 59-68.
781. SZKOLENIE bezrobotnych w Irlandii / Wiesława Majak // Służ.
Prac. - 2008, nr 12, s. 15-18.
782. TAK się dzieje w państwie duńskim / Waldemar Żyszkiewicz //
Tyg. Solidar. - 2008, nr 35, s. 12-13.
Walka z bezrobociem w Danii, Wielkiej Brytanii i Finlandii.
- 113 783. TIME preferences and job search : evidence from France / Bassem Ben Halima, Mohamed Ali Ben Halima // Labour. - 2009, nr 3,
s. 535-558.
Preferencja czasu i poszukiwanie pracy : ewidencja z Francji.
784. UNEMPLOYMENT insurance and non-standard employment :
four European countries in comparison / Janine Leschke. - Wiesbaden :
VS Verlag für Sozialwissenschaften, [2008]. - 262 s. - Tabele.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i niestandardowego zatrudnienia : cztery
kraje europejskie w porównaniu.
785. WEATHER-related employment subsidies as a remedy for seasonal unemployment : evidence from Germany / Melanie Arntz, Ralf
A. Wilke // Labour. - 2012, nr 2, s. 266-286.
Związane z pogodą subsydia zatrudnieniowe jako remedium na sezonowe
bezrobocie : dowody z Niemiec.
786. WSPARCIE dla osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie - tło projektu „European Outplacement Framework” / Jolanta Religia // Eduk. Ustaw. Doros. - 2010, t. 2, s. 91-93.
787. WYBRANE problemy oceny aktywnych programów rynku pracy /
Monika Maksim // Acta UL, Fol. Oecon. - 2007, [z.] 213, s. 237-256.
Kraje Unii Europejskiej.
788. YOU can't always get what you want : the impact of the UK
Jobseekers Allowance / Alan Manning // Labour Econ. - 2009, nr 3,
s. 239-250.
Nie możesz zawsze otrzymać tego co chcesz : wpływ brytyjskich zasiłków dla
bezrobotnych poszukujących pracy.
789. YOUNG beneficiaries’ routes off benefits through labour market
integration : the case of Germany / Brigitte Schels // Z. Arbeitsmarktforsch. 2011, vol. 44, nr 3, s. 261-278.
- 114 Drogi wyjścia młodych beneficjentów z kręgu zasiłku dla bezrobotnych poprzez integrację z rynkiem pracy : przypadek Niemiec.
790. ZASILANIE finansowe osób bezrobotnych podejmujących samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech / Joanna Fila // Zesz. Nauk.,
Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2006, nr 2, s. 417-424.
c. Pośrednictwo pracy. Służby zatrudnienia
791. BILANZ der Hartz-Reformen im Bereich der Arbeitsvermittlung /
Hugh Mosley // Gesundh. Soz.polit. - 2007, nr 5/6, s. 30-34.
Bilans reformy Hertza w zakresie pośrednictwa pracy.
792. Les CPAS [Centres Publics d'Action Sociale] a l'épreuve de
l'insertion socio-professionnelle / Sebastien Lemaitre // Rev. Belge Secur.
Soc. - 2005, nr 1, s. 77-93.
Państwowe Centrum Akcji Socjalnej w badaniach nad integracją społecznozawodową Walonów.
793. DEREGULATING job placement in Europe : a microeconometric
evaluation of an innovative voucher scheme in Germany / Henrik Winterhager, Anja Heinze, Aleksander Spermann // Labour Econ. - 2006, nr 4,
s. 505-517.
Ponowna regulacja w kwestii biur pośrednictwa pracy w Europie : mikroekonometryczna ocena systemu voucherów w Niemczech.
794. DZIAŁALNOŚĆ państwowych centrów akcji socjalnej w zakresie integracji społeczno-zawodowej w świetle badań belgijskich / Danuta
Graniewska // Polit. Społ. - 2006, nr 7, s. 16-18.
795. IN-SOURCING HR : shared service centres in the Netherlands /
Elaine Farndale, Jaap Paauwe, Ludwig Hoeksema // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2009, nr 3, s. 544-561.
Insourcing zasobów ludzkich: centra usług w Holandii.
- 115 796. INSTITUTIONS and service employment : a panel study for
OECD countries / Julián Messina // Labour. - 2005, nr 2, s. 343-372.
Instytucje a zatrudnienie w usługach : studium panelowe dla krajów OECD.
797. INSTYTUCJE rynku pracy : Polska na tle państw Unii Europejskiej / Marcin Marciniszyn ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Wydaw. WSPiZ, 2005. 172 s.
798. JAK znaleźć pracę w Europie? : program Absolwent na europejskim rynku pracy / Fundacja Prawo Europejskie. - Warszawa : FPE,
2005. - 38 s. - (VADEMECUM ABSOLWENTA).
799. JAK znaleźć pracę w Unii Europejskiej / Marek Rotkiewicz ;
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2005. 135 s.
800. Les MAISONS locales de l'emploi en Flandre comme organisations de reseau / Ludo Struyven, Line Van Hemel // Rev. Belge Secur.
Soc. - 2008, nr 4, s. 463-491.
Lokalne biura zatrudnienia we Flandrii jako organizacja sieciowa.
801. NEW contractual relationships in the agency worker market : the
case of the UK National Health Service / Kim Hoque [et al.] // Br. J. Ind.
Relat. - 2008, nr 3, s. 389-412.
Nowe związki kontraktowe na rynku pośrednictwa pracy : przykład publicznej
służby zdrowia w Zjednoczonym Królestwie.
802. ON the job and co-worker commitment of Dutch agency workers
and permanent employees / Nicole Torka, Brigit Schyns // Int. J. Hum.
Resour. Manage. - 2010, nr 7-9, s. 1307-1322.
Zaangażowanie w pracę i na rzecz współpracowników pracowników holenderskich agencji pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na stałe.
- 116 803. OUTSOURCING the procurement of agency workers : the impact
of vendor managed services in English social care / Kim Hoque [et al.] //
Work Employ. Soc. - 2011, nr 3, s. 522-539.
Korzystanie z usług zewnętrznych agencji pośrednictwa pracy : wpływ zarządzania sprzedażą usług na angielski sektor opieki społecznej.
804. POŚREDNICTWO pracy w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy / Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, 2008, - 223 s.
805. A RETREAT from permanent employment? : accounting for the
rise of professional agency work in UK public services / Ian Kirkpatrick,
Kim Hoque // Work Employ. Soc. - 2006, nr 4, s. 649-666.
Odwrót od stałego zatrudnienia? Ocena wzrostu znaczenia agencji pracy dla
specjalistów w usługach publicznych w Wielkiej Brytanii.
806. SHOULD I stay or should I go? Agency nursing work in the
UK / Alex de Ruyter // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2007, nr 9,
s. 1666-1682.
Powinienem zostać, czy odejść? Agencje zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w Wielkiej Brytanii.
10. Migracje.
Swoboda przepływu pracowników
807. ANALIZA migracji wewnętrznych i międzynarodowych na
obszarze Unii Europejskiej / Wojciech Janicki // Stud. Demogr. - 2006,
nr 2, s. 66-77.
808. ARBEITSKRÄFTEMOBILITÄT in der EU nach der Osterweiterung / Mijke Houwerzijl // WSI Mitt. - 2006, nr 10, s. 553-559.
Mobilność siły roboczej w Unii Europejskiej po jej wschodnim rozszerzeniu
- 117 809. ASSIMILATION of immigrants in Spain : a longitudinal analysis /
Mario Izquierdo, Aitor Lacuesta, Raquel Vegas // Labour Econ. - 2009,
nr 6, s. 669-678.
Asymilacja imigrantów w Hiszpanii : analiza długoterminowa.
810. BARIERY migracji pracowników w Unii Europejskiej / Jerzy
Hoyer, Dominika Karwoth-Zielińska // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2008, nr 787, s. 85-113.
811. BRITISCHE Einwanderungs- und Asylpoltik : Angelsächsische
Impluse für die gemeinero-päische Rechtsentwicklung / Daniel Thym //
Z. Ausl.r. Ausl.polit. - 2006, nr 5-6, s. 184-190.
Brytyjska polityka migracyjna i azylowa : anglosaskie impulsy na rzecz rozwoju wspólnotowej polityki prawnej.
812. CIĘŻKI emigracyjny chleb / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2007, nr 31, s. 18-19.
Emigracja zarobkowa Polaków do Francji.
813. DĄŻENIE do poprawy mobilności pracowniczej w Unii Europejskiej / Jarosław Czaja // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2005, nr 1071, s. 396-405.
814. DEBATA nad konsekwencjami odpływu ludności wiejskiej
z Opolszczyzny / Diana Rokita // Polit. Społ. - 2008, nr 1, s. 36-38.
6 listopada 2007 r. w Opolu odbyła się konferencja pt. Zewnętrzne migracje
ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
815. DELEGOWANIE pracowników do krajów członkowskich Unii
Europejskiej / Monika Macura // Prawo Przeds. - 2006, nr 20, s. 31-35.
816. DE-SKILLED and devalued : the labour market experience of
Polish migrants in the UK following EU enlargement / Samantha Currie //
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2007, nr 1, s. 83-116.
Zatrudnienie poniżej kwalifikacji i niedocenienie : doświadczenie polskich
migrantów z rynku pracy w Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu UE.
- 118 817. DOES immigration raise blue and white collar wages of natives :
the case of Italy / Stefano Staffolani, Enzo Valentini // Labour. - 2010, nr 3,
s. 295-310.
Czy imigracja prowadzi do wzrostu wynagrodzeń krajowych niebieskich
i białych kołnierzyków : przypadek Włoch.
818. DOŚWIADCZENIA Hiszpanii w polityce imigracyjnej : konieczne wspólne działania UE / Łukasz Wójcik // Monit. Unii Eur. - 2007, nr 6,
s. 88-92.
819. EDUCATION and early career outcomes of second-generation
immigrants in France / Christian Belzil, François Poinas // Labour Econ. 2010, nr 1, s. 101-110.
Edukacja i rezultaty we wczesnym okresie kariery drugiej generacji imigrantów
we Francji.
820. EU enlargement, migration and labour market institutions / Per
Lundborg // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2006, nr 1, s. 24-34.
Rozszerzenie Unii Europejskiej, migracja i instytucje rynku pracy.
821. EUROPEJSKA Błękitna Karta / Eliza Szadkowska // Prawo
Eur. - 2007, nr 12, s. 55-58.
Kierunki polityki migracyjnej w Unii Europejskiej po rozszerzeniu układu
z Schengen.
822. FROM coping strategies to tactics : London's low-pay economy
and migrant labour / Kavita Datta [et al.] // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2,
s. 404-432.
Od strategii radzenia sobie do taktyk : ekonomia niskich płac i migracja zarobkowa w Londynie.
823. GOING global? : the regulation of nurse migration in the UK /
Stephen Bach // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2, s. 383-403.
Regulacja migracji pielęgniarek w Wielkiej Brytanii.
- 119 824. HOW integrated are Finns in the Swedish labour market : outcomes of free labour mobility / Jan Saarela, Dan-Olof Rooth // Int. Migr. 2006, nr 2, s. 119-152.
W jakim stopniu Finowie integrują się ze szwedzkim rynkiem pracy : efekty
swobodnego przemieszczania się siły roboczej.
825. IMIGRANCI szansą nordyckich rynków pracy / Magdalena Nojszewska-Dochev // Służ. Prac. - 2008, nr 2, s. 6-8.
826. IMMIGRACIJA i rynok truda v Ispanii / A. V. Avilova // Tr. za
Rub. - 2006, nr 4, s. 21-37.
Emigracja i rynek pracy w Hiszpanii.
827. IMMIGRATION policy and the labor market : the German experience and lesson for Europe / Klaus F. Zimmermann [et. al.]. - Berlin :
Springer, 2007. - 209 s. - Tabele.
Polityka imigracyjna i rynek pracy : niemieckie doświadczenie i lekcja dla
Europy.
828. The IMPORTANCE of intelligent career and location considerations : exploring the decision to go to London / Michael Dickmann, Tim
Mills // Pers. Rev. - 2010, nr 1-2, s. 116-134.
Waga kariery inteligenta a rozważania dotyczące lokalizacji: badanie powodów
wyjazdu do Londynu.
829. INDUSTRIAL districts and migrant labour in Italy / Jacqueline
Andall // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2, s. 285-308.
Regiony przemysłowe i migracja zarobkowa we Włoszech.
830. INTEGRATION, social networks and economic success of immigrants : a case study of the Turkisch community in Berlin / Alexander
M. Danzer, Hulya Ulku // Kyklos. - 2011, nr 3, s. 342-365.
Integracja, sieci społeczne i sukces ekonomiczny imigrantów : studium przypadku tureckiej społeczności w Berlinie.
- 120 831. INTERNATIONAL migration and the social sciences : confronting national experiences in Australia, France and Germany / ed. Ellie Vasta, Vasoodeven Vuddamalay. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006. 265 s.
Międzynarodowa migracja i nauki społeczne : konfrontacja krajowych doświadczeń w Australii, Francji i Niemczech.
832. KIERUNKI migracji zarobkowych Polaków w Unii Europejskiej /
Hanna Dubrzyńska // Cywiliz. i Polit. - 2007, nr 5, s. 166-183.
833. KOBIETY i mężczyźni w legalnych migracjach pracowniczych
do Niemiec / Ewa Kępińska // W: Kobiety i młodzież w migracjach / pod
red. Jana E. Zamojskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Warszawa : Wydaw. Neriton, 2005. - S. 295-312. - Tabele. - (Migracje
i Społeczeństwo ; 10).
834. KONSEKWENCJE pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech
i Austrii : wybrane problemy / Anna Barwińska-Małajowicz // Wspólnoty
Eur. - 2011, nr 1, s. 11-24.
835. LABOUR force mobility from Slovakia to Slovenia / Marko
Ferjan // Ekon. Cas. - 2005, nr 7, s. 725-735.
Przemieszczanie się siły roboczej ze Słowacji do Słowenii.
836. LABOUR market assimilation of recent immigrants in Spain /
Catalina Amuedo-Dorantes, Sara de la Rica // Br. J. Ind. Relat. - 2007,
nr 2, s. 257-284.
Asymilacja nowych imigrantów na rynku pracy w Hiszpanii.
837. LABOUR market flows : facts from the United Kingdom / Pedro
Gomes // Labour Econ. - 2012, nr 2, s. 165-175.
Przepływy na rynku pracy: fakty ze Zjednoczonego Królestwa.
- 121 838. The LABOR market impact of immigration : a quasi-experiment
exploiting immigrant location rules in Germany / Albrecht Glitz // J. Labor
Econ. - 2012, nr 1, s. 175-213.
Wpływ imigracji na rynek pracy : quasi-eksperymentalne wykorzystanie regulacji dotyczących umiejscowienia imigrantów w Niemczech.
839. MIĘDZYNARODOWE przepływy kapitału ludzkiego w krajach
Unii Europejskiej : migracje specjalistów wysokiej klasy, wygrani i przegrani w rywalizacji o kapitał intelektualny / Małgorzata Genzels, Diana
Stolarska // Nauka Gospod. - 2010, nr 4, s. 37-51.
840. MIĘDZYNARODOWE przepływy pracy a procesy integracji
europejskiej / Michał Moszyński // Tor. Stud. Międzynar. - 2010, nr 1,
s. 113-129.
841. MIGRACJA Polaków do Wielkiej Brytanii. Szacunki ilościowe
i wstępna charakterystyka demograficzna / Joanna Biernat // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 26, ser. Nauki Humanistyczne, nr 12,
s. 201-211.
842. MIGRACJA zarobkowa do Włoch : próba podejścia interdyscyplinarnego / red. Dorota Bryk, Bohdan Różnowski, Maciej St. Zięba ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Of. Wydaw.
El-Press, 2008. - 160 s. - Tabele. - (Studia nad Migracją ; t. 3).
843. MIGRACJA zarobkowa jako element przemian rynku pracy
w aspekcie integracji europejskiej / Dariusz Tracz // Zesz. Nauk. PRzesz.,
Zarz. - 2006, z. 6, s. 347-354.
844. MIGRACJA zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek //
Nowa Szk. - 2009, nr 7, s. 16-21.
845. MIGRACJA zarobkowa Polaków : ocena na przykładzie Wrexham / Natalia Szubska // Gospod. Prakt. Teor. - 2010, nr 1, s. 111-126.
- 122 846. MIGRACJA zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej /
Lidia Domańska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2006, z. 6, s. 67-72.
847. MIGRACJA zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii w latach
2002-2007 / Elżbieta Wito // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2010,
nr 830, s. 51-61.
848. MIGRACJA zarobkowa Polaków na tle teorii opisujących funkcjonowanie rynków pracy / Piotr Lewicki // Eduk. Ekon. Menedż. - 2007,
nr 1, s. 121-133.
849. MIGRACJE kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler,
Joanna Napierała. - Warszawa : Scholar, 2010. - 174, [2] s.
850. MIGRACJE zarobkowe Polaków do Irlandii - fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska // Polit. Społ. - 2007, nr 1, s. 19-24.
851. MIGRACJE zarobkowe w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 r. / Maciej Żukowski // W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia
prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz / pod red. Andrzeja Rączaszka. Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006. - S. 249-258.
852. MIGRANT workers and the United Kingdom labor market : some
trends and implications of twenty-first century international labor migration
flows / Alan C. Neal // Comp. Labor Law J. - 2009, vol. 31, nr 1, s. 91-124.
Pracownicy migrujący a rynek pracy Wielkiej Brytanii : niektóre tendencje
i konsekwencje przepływu międzynarodowej migracji zarobkowej w XXI w.
853. MISMATCHING of persons and jobs in the Netherlands : consequences for the returns to mobility / Maurice Gesthuizen, Jaco Dagevos //
Work Employ. Soc. - 2008, nr 3, s. 485-506.
Niedopasowanie osób i zawodów w Holandii : konsekwencje powrotów do
mobilności.
- 123 854. MOBILE central eastern Europeans in Britain : successful European Union citizens and disadvantaged labour migrants? / Zinovijus Ciupijus // Work Employ. Soc. - 2011, nr 3, s. 540-550.
Mobilni pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii :
sukces obywateli Unii i zła sytuacja migrantów zarobkowych?
855. MOBILITÄTSHEMMNISSE heterogener Arbeitskräfte in Deutschland / Melanie Arntz // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44, nr 1-2,
s. 135-141.
Przeszkody w mobilności heterogenicznej siły roboczej w Niemczech.
856. NAJWIĘCEJ pracowników przyjeżdża z Polski // Monit. Unii
Eur. - 2007, nr 6, s. 25-26.
Raport o imigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii.
857. NEW immigrants - old disadvantage patterns : labour market
integration of recent immigrants into Germany / Irena Kogan // Int. Migr. 2011, nr 1, s. 91-117.
Nowi imigranci - stare niekorzystne wzorce : integracja rynku pracy niedawnych imigrantów w Niemczech.
858. OGRANICZENIA swobody przemieszczania się pracowników na
rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej / Ewa Łoś // Rozpr. Nauk.
PWSZ Elbląg. - 2008, z. 5, s. 7-20.
859. POLSKA Brytania / Mirosław Skowron // Tyg. Solidar. - 2006,
nr 35, s. 14-15.
Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii.
860. POST-accession migration in construction and trade union responses in Danmark, Norway and the UK / Line Eldring, Ian Fitzgerald,
Jens Arnholtz // Eur. J. Ind. Relat. - 2012, nr 1, s. 21-36.
Postakcesyjna migracja w budownictwie i odpowiedź związków zawodowych
w Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
- 124 861. PROBLEMY integracji imigrantów we Francji / Rafał Kruszka //
Polit. Społ. - 2008, nr 8, s. 31-34.
862. PROCESY emigracji ekonomicznej polskiej siły roboczej w dobie
integracji z Unią Europejską : zagrożenia, szanse i wyzwania / Janusz
Rosiek // Stud. Pr. Wydz. Ekon. / Uniw. Ekon. Krak. - 2009, nr 2, s. 51-61.
863. PRZEPŁYW pracowników na unijnym rynku pracy / Magdalena
Knapińska // Polit. Gospod. - 2009, nr 17/18, s. 63-75.
864. PRZEPŁYW siły roboczej z krajów UE-8 do Niemiec w kontekście okresów przejściowych / Anna Barwińska-Małajowicz // Wspólnoty
Eur. - 2006, nr 11, s. 10-17.
865. RAPORT Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r. / Stefan
Kaszczak // Wspólnoty Eur. - 2006, nr 2, s. 46-52.
866. Die REALISIERUNG der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits - und sozialrechtlicher
Sicht / Hrsg. Ulrich Backer, Berd Baron von Maydell, Herbert Szurgacz. Baden-Baden : Nomos, 2012, - 302 s. - Tabele. - (Studien aus dem MaxPlanck-Institut für Socialrecht uns Sozialpolitik ; Bd. 56).
Realizacja swobodnego przepływu pracowników w stosunkach między
Polską a Niemcami.
867. RETURN migration : theory and empirical evidence from the UK /
Christian Dustmann, Yoram Weiss // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2,
s. 236-256.
Migracja powrotna : teoria i doświadczenia na przykładzie Wielkiej Brytanii.
868. SKILLS shortages are not always what they seem : migration and
the Irish software industry / James Wickham, Ian Bruff // New Technol.
Work Employ. - 2008, nr 1/2, s. 30-43.
Niedobory umiejętności nie zawsze są tym co widzimy : migracje i irlandzki
przemysł oprogramowania.
- 125 869. SUBCONTRACTING, posted migrants and labour market segmentation in Finland / Nathan Lillie // Br. J. Ind. Relat. - 2012, nr 1,
s. 148-167.
Subkontraktowanie, delegowani migranci i segmentacja rynku pracy w Finlandii.
870. TESTING the neoclassical migration model : overall and agegroup specific results for German regions / Timo Mitze, Janina Reinkowski // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 43, nr 4, s. 277-297.
Testowanie neoklasycznych modeli migracji : ogólne i specyficzne ze względu
na wiek rezultaty z niemieckich regionów.
871. "THINKING outside the box"? Trade union organizing strategies
and Polish migrant workers in the United Kingdom / Ian Fitzgerald, Jane
Hardy // Br. J. Ind. Relat. - 2010, nr 1, s. 131-150.
Myślenie poza skrzynką? Strategie organizacji związkowych i polscy migrujący
pracownicy w Wielkiej Brytanii.
872. TRANSNATIONAL relations : family migration among Recent Polish migrants in London / Louise Ryan // Int. Migr. - 2011, nr 2,
s. 80-103.
Ponadnarodowe relacje : migracja rodzinna wśród najnowszej fali polskiej
imigracji w Londynie.
873. TRENDS in occupational mobility in France : 1982-2009 / Etienne Lalé // Labour Econ. - 2012, nr 3, s. 373-387.
Trendy w mobilności zawodowej we Francji : 1982-2009.
874. UCHODŹCY w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne /
Izabela Oleksiewicz. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. Branta, 2006. - 282 s.
875. W KWESTII migracji zarobkowych Polaków po 1 maja 2004
roku / Marzena Matkowska // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Hand. Zagr. /
USzczec. - 2008, nr 14, s. 85-97.
- 126 876. W UTOPII łatwego pieniądza, czyli młodzi Polacy w Irlandii migracje zarobkowe / Ewelina Jurczak // W: Społeczności lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków / red. Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski.
Polskie Towarzystwo Socjologiczne. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2008. S. 49-69. - Tabele.
877. WOMEN and expatriate work opportunities in Austrian organizations / Iris Kollinger // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2005, nr 7,
s. 1243-1260.
Kobiety a warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do obcych krajów
w firmach austriackich.
878. WOMEN in new migrations : current debates in European societies / ed. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi. - Cracow : Jagiellonian Univ. Press, 2010. - 328, [1] s.
Kobiety w nowej migracji : obecne dyskusje w społeczeństwach europejskich.
879. WORKING through barriers : host country institutions and immigrant labour market performance in Europe / Irena Kogan. - Dordrecht :
Springer, 2007. - X, 247 s. - Tabele.
Praca przez bariery: instytucje kraju przyjmującego i imigracyjny rynek pracy
w Europie.
880. WPŁYW zasady „swobodnego przepływu pracowników” na
rynki pracy Unii Europejskiej / Agata Kubiczek // Zesz. Nauk. PWSZ
Włoc., Rozprawy Humanistyczne. - 2005, t. 4, s. 439-445.
881. WSPÓŁCZESNE migracje zagraniczne Polaków a polski rynek
pracy / Anna Janicka-Żylicz, Karolina Kowalska // Stud. Migr. Prz. Pol. 2010, z. 4, s. 79-105.
882. WYJAZDY zarobkowe Polaków do Francji : na tle poakcesyjnych tendencji migracyjnych / Stanisława Golinowska [et al.]. - Warszawa
; Paryż : IPiSS, 2007. - 172 s. - Tabele. - (Ekspertyzy IPiSS).
- 127 883. ZAGRANICZNE migracje zarobkowe Polaków oraz ich wpływ
na rodzimy rynek pracy / Anna Barwińska-Małajowicz // Zesz. Nauk.
PRzesz., Zarz. - 2008, z. 14, s. 39-48.
884. ZASADY wjazdu i pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz
członków ich rodzin na gruncie ustawodawstwa polskiego / Elżbieta Borawska-Kędzierska // Stud. Eur. (Warsz.). - 2007, nr 4, s. 31-58.
885. ZNIKAJĄCA granica : nowa polska migracja do Niemiec - perspektywa lokalna / pod red. Agnieszki Łady, Justyny Segeš Frelak ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fund. ISP, 2012. - 199 s.
11. Wydajność pracy. Koszty pracy
886. ANALIZA kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego
i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej / Przemysław Banasik // Pien. Więź. - 2010, nr 1,
s. 74-83.
887. EFEKTYWNOŚĆ wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie
polskim na tle Unii Europejskiej / Małgorzata Kołodziejczak, Aldona
Mrówczyńska-Kamińska // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008,
nr 8, s. 145-152.
888. HANDBOOK on employee involvement in Europe / Manfred
Weiss, Michał Seweryński. - The Hague : Kluwer Law Int., 2005. - 752
s. wiele liczb.
Podręcznik na temat zaangażowania pracowników w Europie.
889. HIGH-performance work systems and performance of French
small- and medium-sized enterprises : examining causal order / Abelwahab Aït Razouk // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3,
s. 311-330.
- 128 Systemy pracy wysokiej efektywności i osiągnięcia francuskich małych i średnich firm : badanie porządku przyczynowego.
890. HIGH performance work systems in Ireland : human resource and
organizational outcomes / James P. Guthrie [et al.] // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2009, nr 1, s. 112-125.
Systemy pracy wysokiej wydajności w Irlandii : zasoby ludzkie a czynniki
organizacyjne.
891. KNOWLEDGE sharing through face-to-face communication and
labour productivity : evidence from British workplaces / Sergio Salis, Allan
M. Williams // Br. J. Ind. Relat. - 2010, nr 2, s. 436-459.
Dzielenie się wiedzą poprzez komunikacje twarzą w twarz i produktywność
pracy: ewidencja z brytyjskich zakładów.
892. KOSZTY i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / pod red. Anny Krajewskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódz., 2007. - 199 s. - Tabele.
893. KOSZTY pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD /
Edyta Małecka-Ziembińska // W: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce / pod red. Krystyny Znanieckiej. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006. - S. 113-122.
894. KOSZTY pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Marianna Księżyk // Ekon. Menedż. - 2008, nr 4, s. 43-52.
895. LABOUR adjustment costs : estimation of a dynamic discrete
choice model using panel data for Greek manufacturing firms / Athanasios
Lapatinas // Labour Econ. - 2009, nr 5, s. 521-533.
Dostosowawcze koszty pracy : szacunki dynamiki modelu dyskretnego wyboru
z wykorzystaniem danych panelowych dla greckich firm produkcyjnych.
896. MULTINATIONAL companies and high-performance work practices in the Spanish manufacturing industry / Alberto Bayo-Moriones, Jose
- 129 Enrique Galdon-Sanchez // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010, nr 7-9,
s. 1248-1271.
Wielonarodowe przedsiębiorstwa i praktyki prowadzące do wysoce wydajnej
pracy w hiszpańskim sektorze produkcji.
897. OCENA kosztów pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Wojciech Wyrzykowski // Pien. Więź. - 2007, nr 2, s. 137-149.
898. The SHAPE of hiring and separation costs in France / Francis
Kramarz, Marie-Laure Michaud // Labour Econ. - 2010, nr 1, s. 27-37.
Kształt kosztów przyjęć i separacji we Francji.
899. STATYSTYKA kosztów pracy w Unii Europejskiej / Jolanta
Szutkowska // Wiad. Stat. - 2008, nr 3, s. 69-82.
900. WORKPLACE design, complementarities among work practices,
and the formation of key competencies : evidence from Italian employees /
Riccardo Leoni // Ind. Labor Relat. Rev. - 2012, vol. 65, nr 2, s. 316-349.
Wzorzec miejsca pracy, uzupełnienie praktyk pracowniczych, a formacja kluczowych kompetencji: dane dotyczące włoskich pracowników. Wpływ na wydajność pracy.
901. WYDAJNOŚĆ pracy w rolnictwie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Studium porównawcze / Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta,
Sebastian Stępień // W: Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk.
Henryk Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn. , 2006. - S. 111-124.
902. ZATRUDNIENIE i wydajność pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Marek Czajkowski // Zesz.
Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2006, nr 11, s. 37-46.
903. ZRÓŻNICOWANIE kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej /
Joanna Wolszczak-Derlacz // Pr. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / PGdań. 2008, t. 7, s. 23-34.
- 130 -
12. Socjopsychologiczne aspekty pracy
(stres, etyka zawodowa, motywacja)
904. BUDOWANIE zaangażowania pracowników w ramach kreowania systemu motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach (PMI)
we Włoszech / Magdalena Kaczkowska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2009,
nr 4, s. 151-165.
905. EMOTION work in the Hellenic frontline services environment :
how it relates to emotional exhaustion and work attitudes / Nikos Bozionelos, Konstantina Kiamou // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2008, nr 6,
s. 1108-1130.
Praca angażująca emocjonalnie w greckich firmach usługowych pracowników
środowiska tzw. pierwszej linii : jaki ma to związek z wyczerpaniem emocjonalnym
i stosunkiem do pracy.
906. ÉVALUATION des pratiques de diagnostics de stress au sein
d'entreprises Belges : facteurs bloquants et facteurs stimulants / I. Hansez,
F. Bertrand, Marie Barbier // Trav. Hum. - 2009, nr 2, s. 127-153.
Ocena praktyk diagnozowania stresu wewnątrz przedsiębiorstw belgijskich :
czynniki blokujące i stymulujące.
907. An EVALUATION of employee motivation in the extended
public sector in Greece / Dimitris Manolopoulos // Empl. Relat. - 2008,
nr 1-2, s. 63-85.
Ocena motywacji pracowniczej w rozszerzonym sektorze publicznym w Grecji.
908. EXPLAINING career motivation among female doctors in the
Netherlands : the effects of children, views on motherhood and work-home
cultures / Barber Pas [et al.] // J. Labor Res. - 2011, nr 3, s. 487-505.
Wyjaśnienie motywacji zawodowej kobiet lekarzy w Holandii : wpływ dzieci, postrzeganie macierzyństwa a system godzenia pracy z obowiązkami domowymi.
- 131 909. EXPLORING job satisfaction in private and public employment :
empirical evidence from Greece / Michael Demoussis, Nicholas Giannakopoulos // Labour. - 2007, nr 2, s. 333-359.
Badanie satysfakcji zawodowej w prywatnym i publicznym sektorze zatrudnienia : dane empiryczne z Grecji.
910. JAK uniknąć stresu w pracy? / Natalia Korzeniecka // Serw.
Praw.-Prac. - 2006, nr 6, s. 35-36.
Strategia zdrowia psychicznego dla UE (14.10.2005 r.) - Zielona Księga Komisjii Europejskiej i bhp zgodnie z dyrektywą ramową 89/391.
911. KODEKS etyki zawodowej węgierskiego bibliotekarza / Zdzisław
Gębołyś // Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 17-18.
912. KSZTAŁTOWANIE skutecznej motywacji pracowniczej
w hotelarstwie na przykładzie hotelu Hilton Sheffield / Andrzej Rapacz //
Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2008, nr 19, s. 405-412.
913. PARTNERZY społeczni przeciwko stresowi zawodowemu / Barbara Surdykowska // Dialog. - 2008, nr 1, s. 24-30.
Kraje Unii Europejskiej.
914. PRZEWODNIK etyki sędziowskiej : zasady etyki dla sędziów
Anglii i Walii = Guide to judical conduct / przekł. Anna SetkowiczRyszka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2007. - 107 s.
915. The PUBLIC-private job satisfaction differential in Italy / Paolo
Ghinetti // Labour. - 2007, nr 2, s. 361-388.
Różnice w zakresie odczuwania satysfakcji zawodowej w sektorze prywatnym
i publicznym we Włoszech.
916. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu (CSR) w Unii Europejskiej a doświadczenia polskie / Andrzej Malinowski, Sara Piskor //
- 132 W.: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red.
nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : IPiSS, 2006. - S. 279-288.
917. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w kontekście europejskiej polityki na rzecz równości kobiet i mężczyzn / Bożena BalcerzakParadowska // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : IPiSS , 2006. S. 289-299.
918. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw - państwo społeczeństwo : przykład Wielkiej Brytanii i Francji / Zdzisław Pisz //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2009, nr 42, s. 72-82.
919. STANDARDY etyczne pracowników przedsiębiorstw polskich
i portugalskich : analiza porównawcza / Olgierd Świątkiewicz // Prakseologia. - 2007, nr 147, s. 209-229.
920. UNHAPPY working with men? Workplace gender diversity and
job-related well-being in Britain / Getinet Astatike Haile // Labour Econ. 2012, nr 3, s. 329-350.
Niezadowolenie z pracy z mężczyznami? Zróżnicowanie płci w miejscu pracy
i związane z pracą dobre samopoczucie w Wielkiej Brytanii.
921. WHAT motivates R&D professionals : evidence from decentralized laboratories in Greece / Dimitris Manolopoulos // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2006, nr 4, s. 616-647.
Co motywuje profesjonalistów R&D : dane z decentralizowanych laboratoriów
w Grecji.
922. WORK motivation in the Hellenic extended public sector : an
empirical investigation / Dimitris Manolopoulos // Int. J. Hum. Resour.
Manage. - 2008, nr 9, s. 1738-1762.
Motywacja do pracy w greckim sektorze państwowym : badanie empiryczne.
- 133 -
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
923. ACCIDENT risk, gender, family status and occupational choice in
the UK / S. Grazier, P. J. Sloane // Labour Econ. - 2008, nr 5, s. 938-957.
Ryzyko wypadków, płeć, status rodzinny i wybór zawodowy w Wielkiej Brytanii.
924. ACHIEVING flexibility through insecurity : a comparison of
work environments in fixed-term and permanent jobs in Finland and Canada / Antti Saloniemi, Isik Urla Zeytinoglu // Eur. J. Ind. Relat. - 2007, nr 1,
s. 109-128.
Osiągnięcie elastyczności kosztem braku bezpieczeństwa : porównanie warunków pracy pomiędzy umowami na czas określony i nieokreślony w Finlandii
i Kanadzie.
925. ADVERSE workplace conditions, high-involvement work practices and labor turnover : evidence from Danish linked employer-employee
data / Elena Cottini, Takao Kato, Niels Westergaard-Nielsen // Labour
Econ. - 2011, nr 6, s. 872-880.
Niekorzystne warunki pracy, wysoko zaangażowane praktyki pracy i płynność
pracy : ewidencja z duńskich powiązanych danych pracodawca-pracownik.
926. AZBEST wciąż groźny / Małgorzata Komar // Inspektor Pr. 2006, nr 7/8, s. 26-30.
Omów. kampanii europejskiej nt. zagrożeń związanych z azbestem i prewencji
w tym zakresie.
927. Das BETRIEBLICHE Eingliederungsmanagement / Ulrike Kayser // Arb. u. Arb.r. - 2007, nr 4, s. 206-209.
Zakładowe zarządzanie włączaniem. - Zakładowe zarządzanie integracją
(BEM) służy pomocą pracownikowi dotkniętemu niekorzystnymi zmianami zdrowotnymi w zabezpieczeniu jego stosunku pracy. Działania prewencyjne służące
określaniu czynników szkodliwych w miejscu prac.
928. BEZPIECZEŃSTWO biologiczne - niemieckie doświadczenia /
Leszek Zając // Inspektor Pr. - 2005, nr 3, s. 10-11.
- 134 929. BRYTYJSKA inspekcja pracy / Teresa Jastrzębska // Inspektor
Pr. - 2007, nr 2, s. 8-11.
930. CO nowego w inspekcjach? / Michał Wyszkowski // Inspektor
Pr. - 2007, nr 11/12, s. 31-32.
Informacje dot. działań inspekcji pracy państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2006-2007.
931. The CONTEMPORARY British workplace : a safer and healthier
place? / Andrew M. Robinson, Clive Smallman // Work Employ. Soc. 2006, nr 1, s. 87-107.
Współczesne brytyjskie miejsce pracy : bezpieczniejsze i zdrowsze?
932. DECENT work country profile Austria / International Labour
Office. - Geneva : ILO, 2009. - XIII, 65 s. - Tabele.
Godna praca - Austria.
933. DO satisfactory working conditions contribute to explainig earning differentials in Italy? A panel data approach / Ambra Poggi // Labour. 2007, nr 4/5, s. 713-723.
Czy satysfakcjonujące pracowników warunki pracy wyjaśniają zróżnicowanie
wynagrodzeń we Włoszech? Podejście danych panelowych.
934. DO temporary contracts increase work accidents : a microekonometric comparison between Italy and Spain / Virginia Hernanz, Luis Toharia // Labour. - 2006, nr 3, s. 475-504.
Czy zatrudnienie czasowe wpływa na wzrost wypadków przy pracy : mikroekonometryczne porównania pomiędzy Włochami a Hiszpanią.
935. DOSKONALENIE dostępu do informacji w pracach Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel //
Bezp. Pr. - 2007, nr 10, s. 22-25.
Internetowe źródła informacji o bhp.
- 135 936. „DOSTOSOWYWANIE warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” - realizacja programu wieloletniego w 2006 r. /
(rg) // Bezp. Pr. - 2007, nr 4, s. 2-6.
937. „DOSTOSOWYWANIE warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” w latach 2005-2007 : wyniki uzyskane w 2005 r. //
Bezp. Pr. - 2006, nr 4, s. 2-3.
Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. programu.
938. DUŃSKI Urząd Środowiska Pracy / Ewa Dośla // Inspektor Pr. 2007, nr 7/8, s. 10-11.
Inspekcja pracy w Danii.
939. ERGONOMICZNA praca w Unii / Maciej Chakowski // Personel
Zarz. - 2005, nr 6, s. 58-59.
Dostosowanie polskich przepisów bhp do regulacji prawnych Unii Europejskiej - wymagania dot. ergonomii miejsca pracy.
940. EUROPEJSKA Statystyka Wypadków przy Pracy / Radosław
Bojanowski // Bezp. Pr. - 2006, nr 7/8, s. 12-15.
941. FIŃSKA inspekcja pracy / Michał Wyszkowski // Inspektor Pr. 2007, nr 6, s. 8-10.
942. HOLENDERSKA inspekcja pracy / Sławomir Szempliński //
Inspektor Pr. - 2007, nr 4, s. 14-15.
943. Les IMMIGRÉS et la sécurité sociale en Belgique - les cas des
accidents du travail / Ninke Mussche // Rev. Belge Secur. Soc. - 2008, nr 4,
s. 493-518.
Imigranci i ubezpieczenia społecznew Belgii - przypadek wypadków przy
pracy.
- 136 944. INNOVATIVE work practices, information technologies, and
working conditions : evidence for France / Philippe Ashkenazy, Eve
Caroli // Ind. Relat. - 2010, nr 4, s. 544-565.
Innowacyjne praktyki pracy, technologie informacyjne i warunki pracy : dowody z Francji.
945. INSPEKCJA pracy we Francji / Marta Chodorowska // Inspektor
Pr. - 2007, nr 9, s. 10-12.
946. IRLANDZKA inspekcja pracy / Robert Jaworski // Inspektor Pr. 2007, nr 1, s. 8-10.
947. KIERUNKI prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel // Bezp. Pr. - 2006, nr 9, s. 2-4.
948. KONTROLA i prewencja - razem czy osobno? : doświadczenia
irlandzkie / Dariusz Borowiecki // Inspektor Pr. - 2010, nr 3, s. 12-14.
Prewencja i jej realizacja przez irlandzki Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.
949. KWALIFIKOWANIE zdarzeń jako wypadki przy pracy - porównanie rozwiązań przyjętych w prawie polskim, niemieckim i szwedzkim /
Monika Drygała-Puto // W: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej : rocznik 2005 / pod red. Andrzeja Świątkowskiego ; Uniwersytet
Jagielloński. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell., 2005. - S. 51-56.
950. NADZÓR państwa nad bhp / Dariusz Borowiecki // Inspektor Pr. 2009, nr 11, s. 11-13.
Omówienie przepisów dot. bhp w budownictwie w Irlandii.
951. NADZÓR rynku w Wielkiej Brytanii / Marian Szyszko // Inspektor Pr. - 2006, nr 2, s. 11-13.
M.in. liczba wypadków przy pracy w Wielkiej Brytanii na podstawie danych
Health and Safety Executive oraz inspekcja pracy.
- 137 952. ORGANY belgijskiej inspekcji pracy / Marta Bem // Inspektor
Pr. - 2007, nr 10, s. 10-11.
953. PAY and working conditions in finance and utility call centres in
Denmark and Germany / Ole Henning Sørensen, Claudia Weinkopf // Eur.
J. Ind. Relat. - 2009, nr 4, s. 395-416.
Płaca i warunki pracy w call centres sektora finansów i usług utylizacji odpadów w Danii i Niemczech.
954. PODOBNE zadania, odmienne funkcjonowanie / Dariusz Borowiecki // Inspektor Pr. - 2011, nr 2, s. 8-10.
Portugalski Urząd ds. Warunków Pracy.
955. PREWENCJA i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym
w Polsce i w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej / Jan Rzepecki,
Anna Serafińska // Bezp. Pr. - 2004, nr 6, s. 16-20.
956. PREWENCJA wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich / Jan Rzepecki // Bezp. Pr. 2006, nr 9, s. 5-8.
957. REACH a brytyjska inspekcja pracy / Sylwia Oziembło-Brzykczy // Inspektor Pr. - 2008, nr 10, s. 10-12.
Współpraca polskiej i brytyjskiej inspekcji pracy w ramach wdrażania unijnego
rozporządzenia - REACH dot. narażenia na chemikalia i ich szkodliwy wpływ
na zdrowie.
958. REFORMING the Anglo-Saxon model of labour inspection : the
case of the Republic of Ireland / Paul Teague // Eur. J. Ind. Relat. - 2009,
nr 2, s. 207-225.
Reformowanie anglosaskiego modelu inspekcji pracy: przypadek Republiki
Irlandii.
- 138 959. ROLA prewencji w systemach ubezpieczenia wypadkowego / Jan
Rzepecki, Anna Serafińska. // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 10-13.
Polska, Francja, Niemcy.
960. Le RÔLE des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en France: une analyse empirique / Thomas Coutrot // Trav. Empl. 2009, nr 117, s. 25-38.
Rola komitetów higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy we Francji : analiza
empiryczna.
961. SŁOWACKA inspekcja pracy / Paweł Rozowski // Inspektor Pr. 2007, nr 5, s. 8-10.
962. La SYSTÉME d'inspection du travail en France : missions, status,
moyens et fonctionnement / Thomas Kapp, Paul Ramackers, Jean-Pierre
Terrier. - Rueil-Malmaison : Éd. Liaisons, 2009. - 350 s. - Tabele. - (Liaisons Sociales).
Francuski system inspekcji pracy : zadania, status, zasoby i operacje.
963. W IMIĘ pracownika : brytyjska inspekcja pracy / Paulina
Gotfryd // Pr. Zdrowie. - 2009, nr 10, s. 44-45.
964. WEWNĘTRZNE służby prewencji i ochrony w pracy w Belgii //
Przyj. przy Pr. - 2007, nr 11, s. 15-17.
965. WIZYTA przedstawicieli brytyjskiej inspekcji pracy / Beata Pietruszka // Inspektor Pr. - 2011, nr 6, s. 8.
966. WŁOSKA inspekcja a praca na czarno / Marta Chodorowska //
Inspektor Pr. - 2007, nr 11/12, s. 22-23.
967. WŁOSKA inspekcja pracy / Marta Chodorowska // Inspektor
Pr. - 2008, nr 1/2, s. 20-21.
- 139 968. WSPÓŁPRACA z inspekcją litewską / Robert Jaworski // Inspektor Pr. - 2007, nr 3, s. 10-11.
969. Z WIZYTĄ w inspekcji brytyjskiej / Robert Jaworski // Inspektor
Pr. - 2007, nr 3, s. 8-9.
970. ZA wypadki płaci pracodawca : bezpieczeństwo pracy w Niemczech / Robert Kozela // Atest. - 2008, nr 8, s. 26-27.
14. Stosunek pracy z umowy o pracę.
Ochrona zatrudnienia
a. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę.
Zwolnienia grupowe
971. ANTIDISKRIMINIERUNGSRECHTLICHE Aspekte des Kündigungsschutzes in Deutschland und England / Johanna Wenckebach. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 367 s.
Antydyskryminacyjne prawne aspekty ochrony pracy w Niemczech i Anglii.
972. BEZPODSTAWNE zwolnienie pracownika na podstawie Regulacji Employment Rights Act 1996 / Wioletta Wagner-Barnaś // Wiedza
Praw. - 2009, nr 3, s. 48-53.
Wielka Brytania.
973. DEVELOPING the European comparative law of personal work
contracts / Mark Freedland // Comp. Labor Law J. - 2007, nr 3, s. 487-499.
Rozwój europejskiej komparatystyki w zakresie prawa o indywidualnych umowach o pracę.
974. FIXED-term-at-will : the new regulation of fixed-term work in
Sweden / Samuel Engblon // Int. J. Comp. Labour Law. - 2008, nr 1,
s. 133-149.
- 140 Umowy na czas określony na życzenie : nowe regulacje pracy na czas określony w Szwecji.
975. FRANCJA - umowa o pierwszą pracę / Aleksandra Zubrzycka //
Polit. Społ. - 2006, nr 3, s. 19-22.
16.01.2006 r. francuski rząd zaproponował zmiany w prawie pracy dotyczące
umowy o pierwszą pracę.
976. GOOD faith in the contract of employment : a case of the
English reserve / A. L. Bogg // Comp. Labor Law J. - 2011, vol. 32, nr 3,
s. 729-772.
Dobra wiara w kontraktach zatrudnienia : przypadek angielskiego podejścia
z rezerwą.
977. KONKURENCJA roszczeń restytucyjnych i kompensacyjnych
z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę na tle prawnoporównawczym / Artur Rycak // Pr. Zabezp. Społ. - 2011, nr 10, s. 2-11.
978. KONSTRUKCJA prawna zwolnień z przyczyn ekonomicznych
w francuskim prawie pracy / Urszula Ludian-Torbus // Z Probl. Prawa
Pr. / UŚl. - 2005, t. 16, s. 93-115.
Zwolnienia grupowe.
979. LABOUR struggles against mass redundancies in France : understanding direct action / Sylvie Contrepois // Empl. Relat. - 2011, nr 6,
s. 642-653.
Walka pracowników z masowymi zwolnieniami we Francji : zrozumienie
konieczności podejmowania akcji bezpośredniej.
980. OCHRONA przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Leszek Mitrus // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 15-21.
- 141 981. REDUNDANCY and workplace occupation : the case of the
Republic of Ireland / Niall Cullinane, Tony Dundon // Empl. Relat. - 2011,
nr 6, s. 624-641.
Zwolnienia grupowe a okupacja zakładu pracy : przypadek Republiki Irlandii.
982. ROLA publicznych służb zatrudnienia w procesie dokonywania
zwolnień grupowych (w świetle prawa wspólnotowego i porównawczego) /
Przemysław Czechowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2005, nr 9, s. 9-15.
983. ROZWIĄZANIE umowy o pracę przez pracodawcę w prawie
niemieckim / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2011, nr 26,
s. 28-29.
984. ROZWIĄZANIE umowy o pracę przez pracownika w przypadku
przejścia zakładu pracy w prawie polskim i austriackim / Kinga Moras //
Monit. Prawa Pr. - 2011, nr 3, s. 129-131.
985. TEMPORARY contracts and transitions to stable jobs in Italy /
Matteo Picchio // Labour. - 2008, nr spec., s. 147-174.
Umowy okresowe a przechodzenie do stałego zatrudnienia we Włoszech.
986. The TRANSITION from temporary to permanent employment :
evidence from Tuscany / Lorenzo Corsini, Marco Guerrazzi // Labour. 2007, nr 2, s. 303-332.
Przechodzenie od czasowego do stałego zatrudnienia : dane z Toskanii.
987. UMOWA o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie
pracy / Karol Łapiński - Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. - s. 330, [1].
988. WIEK emerytalny jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr Bocianowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2011, nr 1, s. 10-18.
989. ZASADNOŚĆ wypowiedzenia umowy o pracę w niemieckim
prawie pracy / Kinga Kowalska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 9, s. 9-15.
- 142 b. Praca tymczasowa
990. ANFORDERUNGEN an eine gesundheitsgerechte Gestaltung der
Leiharbeit / Thomas Langhoff, Ina Krietsch, André Schubert // WSI Mitt. 2012, nr 6, s. 464-470.
Niemcy - oczekiwania wobec zgodnej ze zdrowiem pracy tymczasowej.
991. COLLECTIVE bargaining and temporary contracts in call centre
employment in Austria, Germany and Spain / Karen A. Shire [et al.] // Eur.
J. Ind. Relat. - 2009, nr 4, s. 437-456.
Rokowania zbiorowe a kontrakty czasowe w zatrudnieniu w telefonicznych
i komputerowych centrach obsługi klienta w Austrii, Niemczech i Hiszpanii.
992. CONTRACTING-out employment services : temporary agency
work in Germany / Elke J. Jahn, Wolfgang Ochel // J. Eur. Soc. Policy. 2007, nr 2, s. 125-138.
Kontraktowanie usług zatrudnienia : agencje pracy tymczasowej w Niemczech.
993. DO wages compensate for anticipated working time restrictions? :
evidence from seasonal employment in Austria / Emilia Del Bono, Andrea
Weber // J. Labor Econ. - 2008, nr 1, s. 181-221.
Czy wynagrodzenia kompensują przewidywane restrykcje czasu pracy? : dowody z sezonowego zatrudnienia w Austrii.
994. HELP wanted? Employers' use of temporary agencies in the
UK construction industry / Chris Forde, Robert MacKenzie, Andrew
Robinson // Empl. Relat. - 2008, nr 6, s. 679-698.
Wykorzystywanie przez pracodawców agencji pracy tymczasowej w brytyjskim
sektorze budowlanym.
995. HOW binding are legal limits? Transitions from temporary to
permanent work in Spain / Maia Güell, Barbara Petrongolo // Labour
Econ. - 2007, nr 2, s. 153-183.
- 143 W jakim stopniu obowiązujące są ograniczenia prawne? Przechodzenie od
zatrudnienia czasowego do stałego w Hiszpanii.
996. HUMAN resource solutions : dimensions of employers' use of
temporary agency labour in the UK / Celia Stanworth, Janet Druker // Pers.
Rev. - 2006, nr 2, s. 175-190.
Sposoby na zasoby ludzkie : rozmiary korzystania przez pracodawców z agencji pracy tymczasowej w Wielkiej Brytanii.
997. HUNGARY'S experiment in legalizing casual employment / Róbert Téstis, Endre Szenoradszki // Int. Labour Rev. - 2010, nr 1, s. 121-130.
Eksperyment węgierski w zakresie legalizowania zatrudnienia czasowego.
998. The INTERNAL labour market and the employment of temporary
help workers in Spain / Fernando Matías-Reche, Maria Mar FuentesFuentes // Pers. Rev. - 2006, nr 4, s. 378-396.
Wewnętrzny rynek pracy a zatrudnienie pracowników tymczasowych w Hiszpanii.
999. NOT the right job, but a secure one : over-education and temporary employment in France, Italy and Spain / Luis Ortiz // Work Employ.
Soc. - 2010, nr 1, s. 47-64.
Nie pożądana praca, ale bezpieczna: zbyt wysokie wykształcenie i czasowe
zatrudnienie we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
1000. PODPORZĄDKOWANIE pracowników tymczasowych w prawie polskim i brytyjskim / Piotr Grzebyk, Łukasz Prasołek // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 2, s. 8-13.
1001. PRACA sezonowa w Europie / Jarosław Rudnik. - Poznań :
Sorus, 2006. - 366 s.
1002. A QUESTION of class? : polish graduates working in lowskilled jobs in London / Paulina Trevena // Stud. Migr. Prz. Pol. - 2011,
z. 1, s. 71-96.
- 144 Kwestia klasy? : polscy absolwenci pracujący w pracy o niskich kwalifikacjach
w Londynie.
1003. TEMPORARY workers in Italy : who are they and where
they end up / Gianna Barbieri, Paolo Sestito // Labour. - 2008, nr 1,
s. 127-166.
Pracownicy tymczasowi we Włoszech : kim oni są i gdzie kończą.
1004. WIĘCEJ restrykcji czy liberalizmu? : porównanie regulacji
prawnych dotyczących pracy tymczasowej w Polsce i Wielkiej Brytanii /
Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Personel Zarz. - 2006, nr 3,
s. 64-66.
15. Płace
1005. ANALYSIS of the development in wage distributions of men
and women in the Czech Republic in recent years / Diana Bilková // Statistika. - 2011, nr 1, s. 40-57.
Analiza rozwoju dystrybucji płac mężczyzn i kobiet w Republice Czeskiej na
przestrzeni ostatnich lat.
1006. ANNAHMEVERZUGSLOHN im Kundigungsschutzprozess :
Risiko für Arbeitgeber / Bernhard Opolony // Arb. u. Arb.r. - 2007, nr 2,
s. 86-89.
Przyjęcie zwłoki w wypłacaniu wynagrodzenia w procesie ochrony przed zwolnieniem: ryzyko dla pracodawcy.
1007. AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN in Deutschland als Ausbildungsbeihilfe oder Arbeitsentgelt / Ursula Beicht, Günter Walden // WSI
Mitt. - 2012, nr 5, s. 338-349.
Wynagrodzenie w ramach staży zawodowych w Niemczech jako wsparcie dla
stażystów czy wynagrodzenie za pracę.
- 145 1008. BAS salaires et qualité de l'emploi : l'exception française ? / sous
la dir. Ève Caroli, Jérôme Gautié. - Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2009. - 510 s. Tabele.
Niskie płace i jakość pracy : francuski wyjątek?
1009. BESCHÜFTIGUNGSWIRKUNGEN von Lohnsubventionen
und Mindestlöhnen - Zur Reform des Niedriglohnsektors in Deutschland /
Kai-Uwe Müller, Viktor Steiner // Z. Arbeitsmarktforsch. - 2011, vol. 44,
nr 1-2, s. 181-195.
Skutki subwencjonowania płac i płacy minimalnej - reforma sektora niskich
płac w Niemczech.
1010. BEZ płacowej rewolucji / Tomasz Dziekanowski // Personel
Zarz. - 2007, nr 3, s. 26-28.
1011. BRYTYJSKIE doświadczenia w kształtowaniu wynagrodzeń
pracowników publicznej służy zdrowia za pomocą wartościowania pracy /
Wiesław Golnau // Polit. Społ. - 2008, nr 7, s. 23-28.
1012. CAN more inclusive wage-setting institutions improve lowwage work? Pay trends in the United Kingdom's public-sector hospitals /
Damian Grimshaw // Int. Labour Rev. - 2009, nr 4, s. 439-459.
Czy wprowadzenie instytucji ustalania płacy wewnątrz firm poprawi sytuację
nisko zarabiających? Tendencje płacowe w sektorze publicznych szpitali w Wielkiej Brytanii.
1013. COLLECTIVE bargaining and wages in comparative perspective : Germany, France, The Netherlands, Sweden and the United
Kingdom / ed. Roger Blanpain. - The Hague : Kluwer Law Int., 2005. 177 s. - Tabele. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 56).
Negocjacje zbiorowe oraz płace w perspektywie porównawczej : Niemcy,
Francja, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania.
- 146 1014. CONVERGING or still diverging : a comparison of pay systems
in the UK and Japan / Toshika Suda // Int. J. Hum. Resour. Manage. 2007, nr 4, s. 586-601.
Zbieżność czy wciąż rozbieżność : porównanie systemów płac w Wielkiej
Brytanii i Japonii.
1015. The COST of flexibility at the margin : comparing the wage
penalty for fixed-term contracts in Germany and Spain using quantile regression / Antje Martens, Vanessa Gash, Frances McGinnity // Labour. 2007, nr 4/5, s. 637-666.
Koszt elastyczności na marginesie : porównanie nierówności wynagrodzeń
w przypadku umów na czas określony w Niemczech i Hiszpanii przy użyciu kwantylowej regresji.
1016. DECENTRALIZED wage formation in Sweden / Lena Granqvist, Håkan Regnér // Br. J. Ind. Relat. - 2008, nr 3, s. 500-520.
Decentralizacja kształtowania płac w Szwecji.
1017. The DETERMINANTS of gender pay gap in Portuguese private
firms / Carlos Manuel Coelho Duarte [et al.] // Gender Manage. - 2010,
nr 6, s. 438-461.
Determinanty luki płac ze względu na płeć w prywatnych firmach portugalskich.
1018. Die DEUTSCHE Lohnpolitik sprengt die Europäische Währungsunion / Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker // WSI Mitt. - 2005, nr 12,
s. 707-713.
Niemiecka polityka płac rozsadza europejską Unię Walutową.
1019. DOCHÓD podstawowy / Barbara Surdykowska // Polit. Społ. 2006, nr 4, s. 20-26.
Polityka dochodowa Unii Europejskiej - problematyka pojęcia dochodu podstawowego.
- 147 1020. DOES it pay to be nice : personality and earnings in the United
Kingdom / Guido Heineck // Ind. Labor Relat. Rev. - 2011, vol. 64, nr 5,
s. 1020-1038.
Czy opłaca się być miłym : osobowość a zarobki w Wielkiej Brytanii.
1021. The EFFECTIVENESS of Dutch executive pay packages / Dirk
Swagerman, Erik Terpstra // Compens. Benef. Rev. - 2007, nr 2, s. 27-35.
Efektywność pakietów płacowych holenderskiej kadry kierowniczej.
1022. EUROPEAN minimum wage policy : a concept for wage-led
growth and fair wages in Europe / Thorsten Schulten // Int. J. Labour Res. 2012, vol. 4, nr 1, s. 85-103.
Europejska polityka w sprawie płacy minimalnej : koncepcja płacy nośnika
wzrostu i sprawiedliwych wynagrodzeń w Europie.
1023. EUROPEAN minimum wage survey // Eur. Ind. Relat. Rev. 2005, nr 379, s. 17-28.
Badanie płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej.
1024. EVALUATING the impact of performance - related pay for
teachers in England / Adele Atkinson [et al.] // Labour Econ. - 2009, nr 3,
s. 251-261.
Ewaluacja wpływu płac opartych na osiągnięciach nauczycieli w Anglii.
1025. EVALUATING the introduction of a national minimum wage :
evidence from a new survey of firms in Ireland / Donal O'Neil, Brian
Nolan, James Williams // Labour. - 2006, nr 1, s. 63-90.
Ocena wprowadzenia krajowej płacy minimalnej : dane z nowych badań firm
w Irlandii.
1026. FIRM-level contracting and the structure of wages in Spain /
David Card, Sara de la Rica // Ind. Labor Relat. Rev. - 2006, vol. 59, nr 4,
s. 573-592.
Umowy zbiorowe na poziomie firm a struktura płac w Hiszpanii.
- 148 1027. FLEXIBLE pay, firm performance and the role of unions : new
evidence from Italy / Federica Origo // Labour Econ. - 2009, nr 1, s. 64-78.
Elastyczne płace, wyniki firm i rola związków zawodowych: nowe dane
z Włoch.
1028. The FRENCH food-processing model : high relative wages and
high work intensity / Ève Caroli, Jérôme Gautié, Annie Lamanthe // Int.
Labour Rev. - 2009, nr 4, s. 375-394.
Model francuskiego przetwórstwa żywności: relatywnie wysokie płace i wysoka intensyfikacja pracy.
1029. FROM the dark end of the street to the bright side of the road?
The wage returns to migration in Britain / René Böheim, Mark P. Taylor //
Labour Econ. - 2007, nr 1, s. 99-117.
Płace w ramach wewnętrznej migracji w Wielkiej Brytanii.
1030. GENDER gaps across the earnings distribution for full-time
employees in Britain : allowing for sample selection / Yekaterina Chzhen,
Karen Mumford // Labour Econ. - 2011, nr 6, s. 837-844.
Luka ze względu na płeć w dystrybucji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Wielkiej Brytanii.
1031. The GENDER pay gap for private-sector employees in Canada
and Britain / Marie Drolet, Karen Mumford // Br. J. Ind. Relat. - 2012, nr 3,
s. 529-553.
Luka płacowa ze względu na płeć wśród wynagrodzeń pracowników prywatnego sektora w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
1032. The GENDER pay gap in the ICT labour market : comparative
experiences from the UK and New Zealand / Alexander Belgorodskiy
[et al.] // New Technol. Work Employ. - 2012, nr 2, s. 106-119.
Luka w płacach ze względu na płeć na rynku pracy ICT : porównawcze doświadczenia z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii.
- 149 1033. The GENDER pay gap in the UK / Debra Leaker // Econ. Labour Mark. Rev. - 2008, nr 4, s. 19-24.
Dysproporcje płacowe ze względu na płeć w Wielkiej Brytanii.
1034. GUARANTEED minimum income and unemployment duration
in France / Antoine Terracol // Labour Econ. - 2009, nr 2, s. 171-182.
Gwarantowany minimalny dochód oraz czas trwania bezrobocia we Francji.
1035. The IMMIGRANT earnings disadvantage across the earnings
and skills distributions : the case of immigrants from the EU’s new member
states / Alan Barrett, Séamus McGuinness, Martin O'Brien // Br. J. Ind.
Relat. - 2012, nr 3, s. 457-481.
Zniechęcająca wysokość zarobków imigrantów według ich poziomu i dystrybucji kwalifikacji: przypadek imigrantów z nowych krajów członkowskich UE.
1036. IMMIGRANTS' relative earnings in Sweden - a cohort analysis /
Mats Hammarstedt, Ghazi Shukur // Labour. - 2006, nr 2, s. 285-323.
Przeciętne zarobki imigrantów w Szwecji - analiza wybranej grupy.
1037. The IMPACT of wage bargaining regime on firm-level competitiveness and wage inequality : the case of Ireland / Seamus McGuinness,
Elish Kelly, Philip J. O'Connell // Ind. Relat. - 2010, nr 4, s. 593-615.
Wpływ systemu negocjacji płacowych na konkurencyjność i nierówność płac
na poziomie firmy: przypadek Irlandii.
1038. IMPLEMENTATION of the performance-related pay in the
general educational schools In Estonia : perspectives and possibilities /
Reelika Irs, Kulno Türk // Empl. Relat. - 2012, nr 4/5, s. 360-393.
Wdrażanie systemu płacy zależnej od efektywności w szkołach ogólnokształcących w Estonii : perspektywy i możliwości.
1039. INSTITUTIONS and the management of human resources :
incentive pay systems in France and Great Britain / David Marsden, Richard Belfield // Br. J. Ind. Relat. - 2010, nr 2, s. 235-283.
- 150 Instytucje i zarządzanie zasobami ludzkimi : systemy płac zawierające zachęty
we Francji i Wielkiej Brytanii.
1040. LOW-wage employment and mobility in Spain / Maite Blázquez
Cuesta // Labour. - 2008, nr spec., s. 115-146.
Zatrudnienie z niską płacą a mobilność siły roboczej w Hiszpanii.
1041. LOW-wage work in Denmark / ed. Niels Westergaard-Nielsen. New York : Russell Sage Found., 2008. - 311 s. - Tabele.
Niskopłatna praca w Danii.
1042. LOW-wage work in five European countries and the United
States / Gerhard Bosch // Int. Labour Rev. - 2009, nr 4, s. 337-356.
Nisko płatna praca w pięciu krajach europejskich i USA.
1043. LOW-wage work in Germany / ed. Claudia Weinkopf, Gerhard
Bosch ; przedm. Robert Solow. - New York : Russell Sage Found., 2008. 327 s. - Tabele.
Niskopłatna praca w Niemczech.
1044. LOW-wage work in the United Kingdom / ed. Caroline
Lloyd [et al.]. - New York : Russell Sage Found., 2008. - 339 s. Tabele.
Niskopłatna praca w Wielkiej Brytanii.
1045. The MANAGEMENT of variable pay in European banking /
James Arrowsmith [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2010,
nr 13-15, s. 2716-2740.
Zarządzanie zmiennymi płacami w europejskich bankach.
1046. MINIMUM wage report 2004 : United Kingdom // Eur. Ind.
Relat. Rev.- 2005, nr 378, s. 30-33.
Raport o płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii w 2004 r.
- 151 1047. MINIMUM wages in German industries - what does the evidence tell us so far? / Joachim Möller // J. Labour Mark. Res. - 2012, nr 3/4,
s. 187-200.
Minimalna płaca w niemieckich branżach - co mogą nam powiedzieć badania?
1048. The NATIVE-immigrant income gap among the self-employed
in Sweden / Pernilla Andersson Joona // Int. Migr. - 2011, nr 4, s. 118-144.
Luka płacowa w Szwecji pomiędzy krajowcami a imigrantami wśród osób
zatrudnionych na własny rachunek.
1049. NEW public sector pay accord : Italy // Eur. Ind. Relat. Rev. 2005, nr 378, s. 36-37.
Nowa ugoda płacowa w sektorze publicznym : Włochy.
1050. PACTUM de quota litis jako sposób wynagradzania czeskiego
adwokata : argumenty za i przeciw w międzynarodowym kontekście porównawczym / Ondrej Dostal // Palestra. - 2005, nr 9/10, s. 116-126.
1051. PAYING more than necessary? The wage cushion in Germany /
Sven Jung, Claus Schnabel // Labour. - 2011, nr 2, s. 182-197.
Płacić więcej niż potrzeba? Rozbieżności płacowe w Niemczech.
1052. PERFORMANCE-related pay in German public services : the
example of local authorities in North Rhine-Westphalia / Werner Schmidt,
Nele Trittel, Andrea Müller // Empl. Relat. - 2011, nr 2, s. 140-158.
Płaca zależna od efektywności w usługach sektora publicznego w Niemczech :
przykład lokalnych instytucji w Północnej Nadrenii-Westfalii.
1053. PERSONNEL knowledge of the pay system, pay satisfaction
and pay effectiveness : evidence from Finnish personnel funds / Christina
Sweins, Panu Kalmi, Kiisa Hulkko-Nyman // Labour. - 2009, nr 2,
s. 457-477.
Wiedza pracowników na temat systemu płac, satysfakcja z wynagrodzenia
a efektywność płac : dane pochodzące z fińskich funduszy pracowniczych.
- 152 1054. PRAWNE, socjalne i ekonomiczne aspekty minimalnego wynagrodzenia za pracę na Litwie / Daiva Petrylaitè // W: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej : rocznik 2008 / pod red. Andrzeja
Świątkowskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell., 2008. - S. 215-221. Tabele.
1055. REGIONAL earnings inequality in Great Britain : evidence
from fixed-effects regressions / Heather Dickey // Labour. - 2007, nr 4/5,
s. 763-787.
Regionalne nierówności w poziomie wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii : rezultaty połączonych efektów regresji.
1056. RELATIVE wage positions and quit behavior : evidence from
linked employer-employee data / Christian Pfeifer, Stefan Schneck // Ind.
Labor Relat. Rev. - 2012, vol. 65, nr 1, s. 126-147.
Pozycje przeciętnej płacy a odejścia pracowników: dane dotyczące relacji
pracowników i pracodawców w Niemczech.
1057. The RESPONSIVENESS of wages to labour market conditions
in the UK / Guilia Faggio, Stephen Nickell // Labour Econ. - 2005, nr 5,
s. 685-696.
Zależność płac od sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii.
1058. RETAIL jobs in Netherlands : low pay in a context of long-term
wage moderation / Maarten van Klaveren, Wiemar Salverda, Kea Tijdens //
Int. Labour Rev. - 2009, nr 4, s. 413-438.
Praca w handlu detalicznym w Holandii: niskie płace w kontekście długookresowego zrównoważenia wynagrodzeń.
1059. RISK aversion, collective bargaining, and wages in Germany /
Laszlo Goerke, Markus Pannenberg // Labour. - 2012, nr 2, s. 156-173.
Awersja do ryzyka, negocjacje zbiorowe i wynagrodzenia w Niemczech.
- 153 1060. SENIORITY, experience, and wages in the UK / Nicolas Williams // Labour Econ. - 2009, nr 3, s. 272-283.
Staż pracy, doświadczenia i wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii.
1061. SŁUŻBA cywilna i system jej wynagradzania na przykładzie
wybranych krajów Unii Europejskiej / Ewa Krowiarz // Zesz. Nauk. PWSZ
Włoc., Ekon. Zarz. - 2008, t. 4, s. 95-106.
1062. STRIKE outcomes and wage settlements in Spain / Sergi JiménezMartin // Labour. - 2006, nr 4, s. 673-698.
Rezultaty strajku i ustalenia dotyczące wynagrodzeń w Hiszpanii.
1063. SWIMMING upstream, floating downstream : comparing
women's relative wage progress in the United States and Denmark / Nabanita Datta Gupta, Ronald L. Oaxaca, Nina Smith // Ind. Labor Relat. Rev. 2006, vol. 59, nr 2, s. 243-266.
Płynąć pod prąd, spływając z prądem: porównywanie przeciętnego wzrostu
płacy kobiet w USA i Danii.
1064. TAJEMNICE neoliberalnego paktu społecznego / Noelle
Burgi // Nowy Tyg. Pop. - 2006, nr 43/45, s. 14-15.
Polityka minimalnego dochodu adaptacyjnego we Francji.
1065. TEAM-Based pay in the United Kingdom / Peter Reilly, Jane
Phillipson, Peter Smith // Compens. Benef. Rev. - 2005, nr 4, s. 54-60.
Płaca w brytyjskiej służbie zdrowia uzależniona od wyników pracy zaspołowej.
1066. TOTAL reward and pensions in the UK in the public and private
sectors / Alexander M. Danzer, Peter J. Dolton // Labour Econ. - 2012,
nr 4, s. 584-594.
Ogólne wynagrodzenie i emerytury w publicznym i prywatnym sektorze Wielkiej Brytanii.
- 154 1067. UK wage inequality : an industry and regional perspective / Karl
Tylor // Labour. - 2006, nr 1, s. 91-124.
Nierówności płac w Wielkiej Brytanii : regionalne i przemysłowe perspektywy.
1068. UNDERSTANDING the ethnic pay gap in Britain / Malcolm
Brynin, Ayse Güveli // Work Employ. Soc. - 2012, nr 4, s. 574-587.
Zrozumienie etnicznej luki płacowej w Wielkiej Brytanii.
1069. UNION wage premiums in Great Britain : coverage or membership? / Wim Koevoets // Labour Econ. - 2007, nr 1, s. 53-71.
Premie związkowców w Wielkiej Brytanii : kwestia zasięgu czy członkostwa?
1070. UNIONIZATION and the evolution of the wage distribution in
Sweden / James Albrecht, Anders Bjorklund, Susan Vroman // Ind. Labor
Relat. Rev. - 2011, vol. 64, nr 5, s. 1039-1057.
Poziom uzwiązkowienia a ewolucja dystrybucji płac w Szwecji.
1071. VARIABLE pay and collective bargaining in British retail banking / James Arrowsmith, Paul Marginson // Br. J. Ind. Relat. - 2011, nr 1,
s. 54-79.
Zmienne płace i negocjacje zbiorowe w brytyjskiej bankowości detalicznej.
1072. WAGES and the bargaining regime under multi-level bargaining : Belgium, Denmark and Spain / Robert Plasman, Michael Rusinek, Françoix Rycx // Eur. J. Ind. Relat. - 2007, nr 2, s. 161-180.
Płace i negocjacje w strukturze wielopoziomowych negocjacji : Belgia, Dania,
Hiszpania.
1073. WAS verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen? : Eine Analyse
auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank / Fikret Öz, Reinhard Bispinck // WSI Mitt. - 2011, nr 1, s. 28-33.
Ile zarabiają inżynierowie i kobiety inżynierowie : analiza na podstawie banku
danych WSI-Lohnspiegel.
- 155 1074. WYNAGRODZENIA i produktywność w Unii Europejskiej
i w Polsce / Marta Juchnowicz // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami
ludzkimi / pod red. Zdzisławy Janowskiej, Joanny Cewińskiej, Katarzyny
Wojtaszczyk. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2005. - S. 164-174.
1075. WYNAGRODZENIA w służbie cywilnej w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Ewa Krowiarz // Pien. Więź. - 2008, nr 1, s. 121-130.
1076. ZASADY wynagradzania pracowników w Niemczech
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2011, nr 25, s. 32-33.
/
III. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne
1077. ADAPTING labour law and social security to the needs of the
„new self-employed” - comparing the UK, Germany and the Netherlands /
Karin Schulze Buschoff, Claudia Schmidt // J. Eur. Soc. Policy. - 2009,
nr 2, s. 147-159.
Adaptowanie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego do potrzeb „nowych
samozatrudnionych” - porównanie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.
1078. An ASSESMENT of the Italian 2007 complementary social
security reform : a simulation approach / Lorenzo Corsini, Pier Mario
Pacini, Luca Spataro // Labour. - 2012, nr 3, s. 392-417.
Ocena włoskiej reformy dodatkowego zabezpieczenia społecznego z 2007 r. :
podejście symulacyjne.
1079. BENCHMARKING as NPM instrument in activating social
security policies / Julie Castonguay, Els Sol // Eur. J. Soc. Secur. - 2010,
nr 4, s. 324-342.
Znaki jakości jako instrument nowego zarządzania publicznego w ożywianiu
polityki w zakresie zabezpieczenia społecznego.
- 156 1080. BETRIEBLICHE Altersvorsorge in Italien : das System freiwilliger Zusatzrenten wurde ausgebaut / Eva Maria Hohnerlein // Soz.
Sicherh. - 2010, nr 1, s. 30-34.
Zakładowe zaopatrzenie na starość we Włoszech : rozbudowa systemu dobrowolnych dodatkowych emerytur.
1081. COMPLEXITY, law and social security in the United Kingdom / Neville Harris // Eur. J. Soc. Secur. - 2006, nr 2, s. 145-178.
Kompleksowość, prawo a zabezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii.
1082. The CONTESTED value of international social security standards in the European Union / Tineke Dijkhoff // Eur. J. Soc. Secur. - 2012,
nr 3, s. 174-198.
Kwestionowana wartość międzynarodowych standardów z zakresu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
1083. CONVERGING trends of social policy in Europe : social security benefit reform in the UK, The Netherlands and Finland / Minna Van
Gerven // Eur. J. Soc. Secur. - 2008, nr 3, s. 207-226.
Trend konwergencji polityki społecznej w Europie : reforma zasiłków zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii.
1084. Die DREI Formen betrieblicher Altersvorsorge in Deutschland /
Csaba Burger // WSI Mitt. - 2012, nr 3, s. 235-242.
Trzy formy zakładowego zaopatrzenia na starość w Niemczech.
1085. EUROPEJSKIE systemy zabezpieczenia społecznego / Joanna
Knyżewska, Grażyna Sypniewska // Służ. Prac. - 2006, nr 12 , s. 11-19 ;
2007, nr 1, s. 15-24, ; nr 2, s. 7-16 ; nr 4, s. 25-36.
Cz. 1. Austria ; Cz. 2. Hiszpania ; Cz. 3. Irlandia ; Cz. 4. Norwegia.
1086. EUROPEJSKIE systemy zabezpieczenia społecznego : Dania /
Joanna Knyżewska, Grażyna Sypniewska // Służ. Prac. - 2009, nr 8, s. 4-12.
- 157 1087. INSTYTUCJE realizujące zadania w zakresie wspólnotowej
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii / oprac.
Małgorzata Fluks, Marzena Prus-Nowacka ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2005. - 79 s.
1088. INTERNATIONAL social security standards in the European
Union : the cases of the Czech Republic and Estonia / Tineke Dijkhoff. Cambridge : Intersentia, 2011. - XXII, 448 s. - Tabele. - (Social Europe
Series ; Vol. 28).
Międzynarodowe standardy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej :
przypadek Republiki Czeskiej i Estonii.
1089. JAK korzystać ze świadczeń społecznych w UE : koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego / Marek Rotkiewicz. - Gdańsk :
ODiDK, 2006. - 260 s.
1090. KOMPLETNY wykaz instytucji polskich koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej // Służ. Prac. - 2005,
nr 9, wkł. 40 s.
1091. KONSEKWENCJE członkostwa Bułgarii i Rumunii w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska. // Wspólnoty Eur. - 2007, nr 3, s. 36-40.
1092. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego we
Wspólnocie Europejskiej / Andrzej Szybkie // Polit. Społ. - 2007, nr 11/12,
s. 8-14.
1093. Le MODÈLE Belge de sécurité sociale : une appreciation
critique / Jef Van Langendonck // Rev. Belge Secur. Soc. - 2008, nr 1,
s. 41-70.
Belgijski model zabezpieczenia społecznego : ocena krytyczna.
- 158 1094. ORZECZENIA Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja skrócona / pod red. Gertrudy Uścińskiej ; Ministerstwo Polityki Społecznej. - Warszawa : MPS,
2005. - 97 s. - Tabele.
1095. ORZECZENIA Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja szeroka / pod red. Gertrudy Uścińskiej ; Ministerstwo Polityki Społecznej. - Warszawa : MPS,
2005. - 448 s.- Tabele.
1096. SYSTEM zabezpieczenia emerytalnego w Wielkiej Brytanii /
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Ubezp. Społ. - 2011, nr 3, s. 6-20.
1097. SYSTEM zabezpieczenia społecznego na Łotwie / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, nr 9, s. 1-10.
1098. SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Austrii po otwarciu
rynku pracy / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2011, nr 6, s. 1-12.
1099. SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Estonii / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, nr 10, s. 1-9.
1100. TOO sick to work? : social security reforms in Europe for
persons with reduced earnings capacity / ed. Stamatia Devetzi, Sara
Stendahl. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law Int., 2011. - XIV, 189 s. Tabele. - (Studies in Employment and Social Policy ; vol. 40).
Zbyt chory, by pracować? : Reformy systemów zabezpieczeń społecznych
w Europie dla osób o ograniczonych możliwościach zarobków.
1101. UMOWY międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
w świetle prawa wspólnotowego / Andrzej Szybkie // Prawo Podatki Unii
Eur. - 2007, nr 7/8, s. 28-36.
1102. WŁĄCZENIE Bułgarii i Rumunii we wspólnotową koordynację
systemów zabezpieczenia społecznego / Andrzej Szybkie // Prawo Podatki
Unii Eur. - 2007, nr 2, s. 14-23.
- 159 1103. WYBRANE skutki włączenia Bułgarii i Rumunii we wspólnotową koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczeń emerytalno-rentowych / Andrzej Szybkie // Ubezp. Społ. - 2007,
nr 4, s. 7-20.
1104. ZASADY dotyczące ustalania ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego dla pracowników migrujących na obszarze
UE / Joanna Ciechomska // Prawo Podatki Unii Eur. - 2008, nr 4, s. 2-9.
2. Ubezpieczenia społeczne
a. Zagadnienia ogólne
1105. ANALIZA porównawcza wybranych parametrów demograficznych w aspekcie ubezpieczeń społecznych dla Polski i Litwy / Maria
Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2009, nr 60, s. 25-37.
1106. FUNDUSZE emerytalne we współczesnych Włoszech - teoria
i rzeczywistość / Joanna Plak // Polit. Społ. - 2007, nr 3, s. 27-30.
1107. L'INDIVIDUALISATION du droit a la sécurité sociale : une
réflxion sur les revendications des muvements feminins / Ghislaine
Julemont // Rev. Belge Secur. Soc. - 2005, nr 1, s. 127-162.
Indywidualizacja prawa do ubezpieczeń społecznych w Belgii : rozważania na
temat roszczeń ze strony ruchów feministycznych.
1108. JEDNOLITY rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej :
podstawowe swobody / Malwina Lemkowska. - Toruń : A. Marszałek,
2005. - 168 s.
1109. MIĘDZYNARODOWE prawo podatkowe : opodatkowanie
i ubezpieczenia społeczne osób pracujących w Unii Europejskiej / Jacek
Tkaczyk, Michał Zdyb. - Warszawa : Difin, 2006. - 223 s.
- 160 1110. La REGIONALISATION de la sécurité sociale en Belgique à la
lumière de l’arrêt de la cour de justice européenne portant sur assurancesoins flamande / Herwig Verschueren // Rev. Belge Secur. Soc. - 2008, nr 2,
s. 173-228.
Regionalizacja ubezpieczeń społecznych w Belgii w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego flamandzkich ubezpieczeń
społecznych.
1111. RESIDENCE as a condition for social security in the United
Kingdom: a critique of the UK right to reside test for accessing benefits
and how it is applied in the courts / Ruairi O’Neill // Eur. J. Soc. Secur. 2011, nr 2, s. 226-246.
Miejsce zamieszkania jako warunek objęcia ubezpieczeniem społecznym
w Wielkiej Brytanii : krytyka brytyjskiego prawa do sprawdzania miejsca zamieszkania osób pragnących uzyskać zasiłek i postępowania sądów w tej sprawie.
1112. ROLNICZE ubezpieczenia społeczne we Francji na tle procesów
demograficznych i ekonomicznych / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. 2011, nr 39, s. 104-120.
1113. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Anna Krajewska // Gospod. Prakt. Teor. - 2006,
nr 2, s. 81-99.
1114. SOCIAL security law in Ireland / Mel Cousins. - Alphen aan den
Rijn, Kluwer Law Int., 2012. - 354 s. - Tabele.
Prawo ubezpieczeń społecznych w Irlandii.
1115. SOCIAL security law in Italy / Simonetta Renga. - Alphen aan
den Rijn: Wolters Kluwer Law and Business, 2010. - 180 s.
Prawo ubezpieczeń społecznych we Włoszech.
1116. SOCIAL security law in Lithuania / Ipolitas Nekrošius, Vida
Petrylaité. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business,
2010. - 156 s. - Tabele.
Prawo ubezpieczeń społecznych na Litwie.
- 161 1117. SYSTEM ubezpieczeń społecznych po francusku, czyli jak
przepchnąć prywatyzację / Jean-François Couvrat // Le Monde Dipl. (Ed.
polska). - 2008, nr 12, s. 4-5.
1118. SYSTEM ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii - zagrożenia i wyzwania / Monika Szudy // W: Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006 - S. 133-150. Tabele.
1119. SYSTEM zabezpieczenia społecznego na Litwie / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, nr 11, s. 17-26.
1120. SYSTEM zabezpieczenia społecznego na Łotwie / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, nr 9, s. 1-10.
1121. SYSTEMY ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Cz. 1-2 / pod red. Romana Garbca ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydaw. Politech. Częst., 2011. - 2 cz. (190, 178 s.). - Tabele.
1122. UBEZPIECZENIA emerytalne w Unii Europejskiej / Tadeusz
Szumlicz // W: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / pod red. Jana Monkiewicza. - Warszawa : Poltext, 2005. - S. 347-382. - (Ubezpieczenia).
1123. UBEZPIECZENIA społeczne i pomoc w razie bezrobocia
w ustawodawstwach państw UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2011. 143 s. - Tabele. - (Materiały z Zagranicy / IPiSS).
1124. UBEZPIECZENIA społeczne osób przemieszczających się
w Unii Europejskiej / oprac. Beata Pawłowska ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień
1 marca 2005 r. - Warszawa : ZUS, 2005. - 32 s.
- 162 1125. UBEZPIECZENIA społeczne rolników austriackich na tle rozwoju obszarów wiejskich w UE / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2005,
nr 1, s. 59-78.
1126. UBEZPIECZENIA społeczne rolników francuskich wobec nowych wyzwań procesów demograficznych / Barbara Tryfan // Ubezp.
w Rol. - 2005, nr 2/3, s. 97-116.
1127. UBEZPIECZENIE społeczne pracowników delegowanych do
pracy na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Joanna Ciechomska // Wspólnoty Eur. - 2006, nr 7/8, s. 37-42.
1128. UBEZPIECZENIE społeczne pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek delegowanych do pracy na terytorium UE/EOG / Joanna Ciechomska // Prawo Podatki Unii Eur. - 2007,
nr 10, s. 32-39.
1129. UBEZPIECZENIE społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego / Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Biuro Integracji Europejskiej. - Warszawa : ZUS, 2005. - 31 s.
1130. UDZIAŁ Polski w otwartej metodzie koordynacji zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej / Piotr Zieliński // Polit. Gospod. 2006, nr 14, s. 77-91.
1131. ZAGROŻENIA publicznych systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej / Tadeusz Kołcun // Acta Elb. - 2007,
t. 5, s. 243-254.
1132. ZMIANA pracy lub zamieszkania w UE a ubezpieczenia
społeczne / Barbara Kasprzak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 29/30,
s. 26-27.
- 163 b. Systemy emerytalne, reformy systemu emerytalnego
1133. ABSTIEG in zweite Liga : Rentenniveau in Deutschland nähert
sich einer Basissicherung / Diether Doring // Soz. Sicherh. - 2006, nr 2,
s. 47-49.
Poziom emerytur w Niemczech zbliża się do podstawowego zabezpieczenia
1134. AGEING and pension reform around the world : evidence
from eleven countries / ed. Giuliano Bonoli, Toshimitsu Shinkawa. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar Publ., 2005. - XI, 279 s. - Tabele.
Starzenie się i reforma systemu emerytalnego na całym świecie : dowody
z jedenastu krajów
1135. AGES d'ouverture des droits a pension de sécurité sociale dans
23 pays de l'OCDE : 1949-2035 / John Turner // Rev. Int. Secur. Soc. 2007, nr 1, s. 91-111.
Wiek uprawniający do emerytury z ubezpieczenia społecznego w 23 krajach
OCDE : 1949-2035.
1136. ALTERSGRENZENPOLITIK und Arbeitsmarkt - Zur Heraufsetzung des gesetzlichen Rentenalters / Martin Brussig, Matthias Knuth //
WSI Mitt. - 2006, nr 6, s. 307-313.
Polityka określania wieku emerytalnego a rynek pracy - podniesienie wieku
emerytalnego.
1137. The BULGARIAN pension reform : post-accession issues and
challanges / Darinka Asenova, Roddy McKinnon // J. Eur. Soc. Policy. 2007, nr 4, s. 389-396.
Bułgarska reforma emerytalna: kwestie poakcesyjne i wyzwania.
1138. COMPARISON between the Spanish and Italian early work
retirement models : a cluster analysis approach / Carlos-Maria Alcover
[et al.] // Pers. Rev. - 2012, nr 3, s. 380-403.
Porównania pomiędzy modelami wczesnej emerytury w Hiszpanii i Włoszech :
podejście od strony analizy grupowej.
- 164 1139. DEUTSCHES Rentenniveau im europäischen Vergleich : nicht
mehr in der ersten Liga! / Diether Döring // Soz. Sicherh. - 2011, nr 10,
s. 340-344.
Niemiecki poziom emerytur w porównaniu europejskim : nigdy więcej
w pierwszej lidze!
1140. DIALOG z przeszkodami : wokół reformy francuskiego systemu
emerytalnego / Janina Petelczyc // Dialog. - 2010, nr 3, s. 63-71.
1141. DODATKOWE systemy emerytalne w regulacjach UE : konsekwencje dla państw europejskich / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2011,
nr 9, s. 1-7.
1142. DOKĄD zmierzają reformy systemu emerytalnego w Niemczech? / Magdalena Sałek // Ubezp. Społ. - 2007, nr 7/8, s. 1-9.
1143. DUŃSKI system emerytalny / Jarosław Poteraj // Polit. Społ. 2008, nr 1, s. 13-17.
1144. EMERYTURY w UE / Aleksandra Majka // Monit. Unii Eur. 2007, nr 11, s. 58-64.
Systemy emerytalne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
1145. L'EUROPE du Sud et la réforme des retraites : une communauté
de situations, une diversité de politiques / Laurent Caussat // Rev. Fr. Aff.
Soc. - 2006, nr 1, s. 245-251.
Europa Południowa i reforma emerytur : wspólnota sytuacji i zróżnicowanie
polityczne.
1146. FUNDUSZE emerytalne w krajach OECD / Filip Chybalski //
Polit. Społ. - 2006, nr 4, s. 26-31.
1147. FUNDUSZE emerytalne we współczesnych Włoszech - teoria
i rzeczywistość / Joanna Ptak // Polit. Społ. - 2007, nr 3, s. 27-30.
- 165 1148. HOW do intentions affect future retirement? : a case study of the
Finnish flexible old-age pension scheme / Eila Tuominen [et al.] // Eur.
J. Soc. Secur. - 2012, nr 2, s. 111-131.
Jak intencje wpływają na przyszłą emeryturę? : studium przypadku fińskiego
elastycznego systemu emerytalnego.
1149. KIERUNKI zmian systemów emerytalnych w nowych krajach
członkowskich Unii Europejskiej / Aldona Klimkiewicz // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2006, nr 1133, s. 197-205.
1150. KONSTRUKCJA systemu emerytalnego w Polsce i w Niemczech / Roman Garbiec // Polit. Społ. - 2011, nr spec., cz. 1, s. 43-47.
1151. PARADYGMAT funkcjonowania systemu emerytalnego w Hiszpanii / Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Ubezp. Społ. - 2011, nr 9,
s. 9-18.
1152. PENSION design and gender / Ann-Charlotte Stahlberg, Agneta
Kruse, Annika Sundén // Eur. J. Soc. Secur. - 2005, nr 1, s. 57-79.
Konstrukcja systemów emerytalnych w Szwecji z perspektywy płci.
1153. PENSION privatisation in the Baltic states : expectations
and early experiences / Elaine Fultz // Eur. J. Soc. Secur. - 2006, nr 2,
s. 127-144.
Prywatyzacja systemu emerytalnego w krajach bałtyckich : oczekiwania
i pierwsze doświadczenia.
1154. PENSION reform and trade unions in Slovakia / Mária Svoreňová // Labour Educ. - 2006, nr 4, s. 99-107.
Reforma emerytalna a związki zawodowe w Słowacji.
1155. PENSION reform in Austria and the role of trade unions / Eva
Belabed // Labour Educ. - 2006, nr 4, s. 83-91.
Reforma emerytalna w Austrii a rola związków zawodowych.
- 166 1156. PENSIONS at a glance 2011 : retirement-income systems in
OECD and G20 countries. - Paris : OECD, 2011. - 347 s. - Tabele.
Emerytury w skrócie 2011: systemy emerytalne w krajach OECD i G 20.
1157. PENSIONS panorama : retirement-income systems in 53 countries / Edward Whitehouse. - Washington : World Bank, 2006. - XII, 234 s.
Panorama emerytur: systemy emerytalne w 53 krajach.
1158. PERSPEKTYWY integracji systemów emerytalnych w Unii
Europejskiej / Anna Świerczyńska // Ekonomista. - 2007, nr 2, s. 235-250.
1159. PODNOSZENIE wieku emerytalnego : diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec / pod red. Jacka Kucharczyka,
Eweliny Kuźmicz ; Instytut Spraw Publicznych, Konrad Adenauer Stiftung. - Warszawa : Fund. ISP, 2011. - 104 s. - Tabele. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / ISP).
1160. POLITICS within paths : trajectories of Danish and Swedish
earnings-related pensions / Christopffer Green-Pedersen, Anders Lindbom //
J. Eur. Soc. Policy. - 2006, nr 3, s. 245-258.
Ścieżki polityki: kierunki rozwoju duńskich i szwedzkich systemów emerytalnych zależnych od zarobków.
1161. POLSKI system emerytalny w kontekście Unii Europejskiej /
Maciej Żukowski // W: Nowe dylematy polityki społecznej / red. Stanisława Golinowska, Michał Boni ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Warszawa : CASE, 2006. - S. 181-185.
1162. PORÓWNANIE efektywności systemów emerytalnych krajów
UE i EFTA w 2005 i 2006 r. / Artur Mikulec // Prz. Stat. - 2010, z. 2/3,
s. 63-81.
1163. PRÉSENATION de la récente réforme des retraites au Portugal :
une réforme structurelle / Carlos Manuel Pereira da Silva, Sara Sofia VazParalta // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2006, nr 1, s. 289-306.
- 167 Prezentacja ostatniej reformy emerytalnej w Portugalii : czy reforma strukturralna?
1164. PRIVATE pension funds in Hungary : politics, institutions and
performance / I. Iwasaki, K. Sato // Acta Oecon. - 2005, nr 3, s. 287-315.
Prywatne fundusze emerytalne na Węgrzech : polityka, instytucje, zakres działania.
1165. PUBLICZNY system emerytalny w Wielkiej Brytanii / Sylwia
Pieńkowska // Polit. Społ. - 2007, nr 2, s. 20-26.
1166. Die REFORM der Alterssicherung in Frankreich / Otto Kaufmann // Soz. Sicherh. - 2011, nr 5, s. 179-185.
Reforma zabezpieczenia na starość we Francji.
1167. REFORMA Amato i Diniego we Włoszech - w poszukiwaniu
idealnego systemu emerytalnego / Joanna Plak // Polit. Społ. - 2006, nr 10,
s. 18-22.
1168. REFORMA systemów emerytalnych w Europie : analiza przesłanek o charakterze społecznym, ekonomicznym i politycznym / Rafał
Riedel // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2007, nr 1, s. 111-134.
1169. Les RÉFORMES du systeme de retraite italien : principes
et conséquences / Angelo Marano // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2006, nr 1, s. 253-287.
Włoskie reformy systemu emerytalnego : zasady i konsekwencje.
1170. REFORMY emerytalne w Europie / Maciej Żukowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2006. - 155
s. - Tabele.
1171. REFORMY emerytalne w Europie : doświadczenia Irlandii rekomendacje dla Polski / Jarosław Poteraj // Wiad. Ubezp. - 2009, nr 02,
s. 168-181.
- 168 1172. REFORMY emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku /
Joanna Plak. - Toruń : A. Marszałek, 2008. - 151 s. - Tabele.
1173. REGULACJE UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie równego traktowania w systemach emerytalnych /
Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2012, nr 10, s. 11-19.
1174. ROZWÓJ funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej : warunki startu i funkcjonowania / Piotr Kurowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2006. 310 s. - Tabele.
1175. STEUERUNG der betrieblichen Altersversorgung in Europa :
garantierte Sicherheit? = Governance of occupational pensions in Europa :
guaranteed security? = Gouvernance des retraites professionnelles en Europe : sécurité garantie? / Hrsg. Otto Kaufmann, Sylvie Hennion. - Heidelberg : Springer, 2011. - XXIV, 406 s. - Tabele.
Zarządzanie emeryturami w UE.
1176. SYSTEM emerytalny w Bułgarii / Jarosław Poteraj // Polit.
Społ. - 2007, nr 9, s. 16-18.
1177. SYSTEM emerytalny w Hiszpanii / Sylwia PieńkowskaKamieniecka // Polit. Społ. - 2012, nr 5/6, s. 29-33.
1178. SYSTEM emerytalny w Holandii / Jarosław Poteraj // Polit.
Społ. - 2008, nr 4, s. 18-22.
1179. SYSTEM emerytalny w Luksemburgu / Jarosław Poteraj // Polit.
Społ. - 2009, nr 4, s. 26-29.
1180. SYSTEMY emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce
i innych krajach UE / Maciej Żukowski // W.: Aktywizująca polityka spo-
- 169 łeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2007. - S. 116-126.
1181. SYSTEMY emerytalne w Europie : Austria / Jarosław Poteraj //
Optimum - Stud. Ekon. - 2008, nr 1, s. 111-123.
1182. SYSTEMY emerytalne w Europie : przypadek Belgii / Jarosław
Poteraj // Współcz. Ekon. - 2007, nr 2, s. 37-46.
1183. SYSTEMY emerytalne w Europie : przypadek Grecji / Jarosław
Poteraj // Współcz. Ekon. - 2007, nr 3, s. 119-128.
1184. SYSTEMY emerytalne w Europie : przypadek Hiszpanii / Jarosław Poteraj // Współcz. Ekon. - 2007, nr 4, s. 65-76.
1185. SYSTEMY emerytalne w Europie : przypadek Niemiec / Jarosław Poteraj // Współcz. Ekon. - 2008, nr 1, s. 83-97.
1186. SYSTEMY emerytalne w Europie : przypadek Portugalii / Jarosław Poteraj // Współcz. Ekon. - 2009, nr 1, s. 19-30.
1187. SYSTEMY emerytalne w Europie - Czechy / Jarosław Poteraj //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2009, z. 14, s. 254-265.
1188. SYSTEMY emerytalne w Europie - Finlandia / Jarosław Poteraj
// Optimum - Stud. Ekon. - 2008, nr 2, s. 125-136.
1189. SYSTEMY emerytalne w Europie - Łotwa / Jarosław Poteraj //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2008, z. 13, s. 383-393.
1190. SYSTEMY emerytalne w Europie - Malta / Jarosław Poteraj //
Optimum - Stud. Ekon. - 2009, nr 1, s. 83-93.
1191. SYSTEMY emerytalne w Europie - Rumunia / Jarosław Poteraj // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2009, nr 60, s. 394-403.
- 170 1192. SYSTEMY emerytalne w Europie - Słowacja / Jarosław Poteraj // Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. - 2008, nr 14,
s. 629-638.
1193. TRADE union role in the Slovenian pension system / Metka
Roksandić // Labour Educ. - 2006, nr 4, s. 109-116.
Rola związków zawodowych w słoweńskim systemie emerytalnym.
1194. UNION structures and pension outcomes in Greece / Manos
Matsaganis // Br. J. Ind. Relat. - 2007, nr 3, s. 537-555.
Struktury związkowe a dochody emerytalne w Grecji.
1195. WHO wants to continue at work? Finnish pension reform and
the future plans of older workers / Pauli Forma, Eila Tuominen, Irma
Väänänen-Tomppo // Eur. J. Soc. Secur. - 2005, nr 3, s. 227-250.
Kto chce dalej pracować? Fińska reforma emerytalna i plany na przyszłość
starszych pracowników.
1196. WIEK emerytalny w różnych państwach UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, nr 22, s. 24-25.
1197. WILL the dismantlement of early retirement schemes increase
older unemployment? : a competing-risk analysis for Belgium / Marjan
Maes // Labour. - 2011, nr 2, s. 252-267.
Czy rozwiązania wcześniejszej emerytury zwiększają bezrobocie wśród starszych pracowników : analiza ryzyka konkurencji w Belgii.
1198. WSPÓLNOTOWA koordynacja emerytur i rent między Szwajcarią a Polską, Bułgarią i Rumunią / Izabela Kryśpiak // Ubezp. Społ. 2009, nr 12, s. 24-26.
1199. WSPÓŁCZESNE systemy emerytalne w Europie i na świecie /
Filip Chybalski // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2007, nr 1, s. 89-110.
- 171 1200. ZAKŁADOWE systemy emerytalne w Niemczech i Austrii /
Jakub Pawelec // Polit. Społ. - 2008, nr 1, s. 17-22.
3. Ubezpieczenie chorobowe
1201. Les ADMINISTRATEURS syndicaux dans la gestion paritaire
de l'assurance maladie : une comparaison franco-allemande / Udo Rehfeldt,
Catherine Vincent // Rev. IRES. - 2010, nr 1, s. 93-120.
Administratorzy związkowi w parytetowym zarządzaniu ubezpieczeniem chorobowym : porównanie francusko-niemieckie.
1202. ANSPRUCH auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Lebensgefahr und tödlich verlaufenden Krankheiten / Christiane
Padé // Neue Z. Soz.r. - 2007, nr 7, s. 352-358.
Uprawnienia do świadczeń z publicznego ubezpieczenia chorobowego przy
zagrożeniu życia oraz przy chorobach nieuleczalnych
1203. BEITRÄGE und Bezugsgrößen in der Kranken-, Pflege-, und
Rentenversicherung für das Jahr 2007 / Lothar Wiegelmann // Zent.bl.
Soz.versicher. - 2007, nr 1, s. 4-13.
Składki i wielkości potrąceń w ubezpieczeniu chorobowym, pielęgnacyjnym
i emerytalnym za rok 2007.
1204. CHARAKTER prawny członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech / Michał Bąba // Acta
Univ. Wratisl. Prawo. - 2009, nr 307, s. 125-141.
1205. La CONCURRENCE réglementée dans le secteur de l'assurance
maladie sociale : comparaison de trois pays / Stefan Gress // Rev. Int.
Secur. Soc. - 2006, nr 3, s. 33-58.
Regulowanie konkurencji w sektorze społecznych ubezpieczeń chorobowych :
porównanie trzech krajów.
- 172 1206. DEUTSCHE und niederländische Krankenversicherungsreform
im Vergleich : Lernen vom Nachbarn? / Stefan Gress, Maral Manouguian,
Jürgen Wasem // Soz. Sicherh. - 2006, nr 12, s. 412-417.
Porównanie niemieckiej i holenderskiej reformy ubezpieczenia chorobowego :
uczyć się od sąsiada?
1207. FINANSOWANIE ustawowego ubezpieczenia chorobowego
w RFN / Grzegorz Chałupczak // Ann. UMCS, Sect. H. - 2008, Vol. 42,
s. 341-353.
1208. INCAPACITY Benefit als Steuerungsinstrument in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik Großbritanniens / Werner Winkler,
Tanja Liebke // Arb. u. Beruf. - 2006, nr 3, s. 67-71.
Zasiłek chorobowy jako instrument kierujący rynkiem pracy i polityką zatrudnienia Wielkiej Brytanii.
1209. Die KRANKENVERSICHERUNG in Österreich - Ein Erfolgsmodell? / Emmerich Tálos, Herbert Obinger // WSI Mitt. - 2006, nr 4,
s. 220-226.
Ubezpieczenie chorobowe w Austrii - model sukcesu.
1210. NACH der Gesundheitsreform in den Niederlanden : eine neue
Krankenversicherung für jeden / Christina Walser // Soz. Sicherh. - 2006,
nr 3, s. 87-92.
Po reformie zdrowia w Holandii : nowe ubezpieczenie chorobowe dla każdego.
1211. Das NEUE Krankenversicherungssystem in den Niederlanden :
erste Erfahrungen mit der Mischung aus Kopfpauschalen, Bürgerversicherung und einem zentralen Fonds / Ewout van Ginneken, Reinhard
Busse, Christian Gericke // Gesundh. Soz.polit. - 2006, nr 7/8, s. 10-18.
Nowe ubezpieczenie chorobowe w Holandii : pierwsze doświadczenia z mieszanki ryczałtu osobowego, ubezpieczenia obywatelskiego i centralnego funduszu.
- 173 1212. Die NIEDERLÄNDISCHE Krankenversicherungsreform ein
Vorbild für das deutsche GKV-WSG? / Maral Manouguian, Stefan Gress,
Jürgen Wasem // Gesundh. Soz.polit. - 2006, nr 11-12, s. 30-34.
Holenderska reforma ubezpieczenia chorobowego - przykład dla niemieckiego
publicznego ubezpieczenia chorobowego.
1213. Die REFORM der französischen Krankenversicherung / Otto
Kaufmann // Soz. Sicherh. - 2006, nr 1, s. 28-35.
Reforma francuskiego ubezpieczenia chorobowego.
1214. REFORM der niederländischen Krankenversicherung - Bilanz
nach drei Jahren / Joachim Müller // Gesundh. Soz.polit. - 2009, nr 2,
s. 24-30.
Reforma holenderskiego systemu ubezpieczenia chorobowego - bilans po
trzech latach.
1215. La RÉFORME de l'assurance-maladie aux Pays-Bas, deux ans
après / Marie Wierink // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2008, nr 4, s. 237-251.
Reforma ubezpieczenia chorobowego w Holandii po dwóch latach.
1216. SICKNESS absence from work in the UK / Catherine Barham,
Nasima Begum // Labour Mark. Trends. - 2005, nr 4, s. 149-158.
Absencja chorobowa w Wielkiej Brytanii.
1217. ŚWIADCZENIA pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa
w świetle przepisów Unii Europejskiej / Elżbieta Więckowska-Meisner ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 stycznia
2006 r. - Warszawa : ZUS, 2006. - 84 s.
4. Ubezpieczenie zdrowotne
1218. ANALIZA systemu finansowego ubezpieczeń zdrowotnych
w wybranych krajach. Cz. 1-2 / Renata Pajewska // Stud. Pr. Kol. Zarz. 2005, z. 58, s. 9-22 ; z. 59, s. 47-64.
- 174 1219. CHOICE of public and private health insurance : learning from
the experience of Germany and the Netherlands / Sarah Thompson, Elias
Mossialos // J. Eur. Soc. Policy. - 2006, nr 4, s. 315-327.
Wybór publicznego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego : wnioski
z doświadczeń Niemiec i Holandii.
1220. CZŁONKOSTWO w kasie chorych w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym / Michał Bąba // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2005,
t. 65, s. 109-119.
1221. DOŚWIADCZENIA krajów europejskich w zastosowaniu
współpłacenia w finansowaniu ochrony zdrowia / Marta Borda // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2009, nr 75, ser. Nauki o Finansach, nr 2, s. 9-21.
1222. KILKA uwag dotyczących reform modelu ubezpieczeń i opieki
zdrowotnej w Austrii (2009-2011) oraz w Holandii (2005-2006) / Marek
Sanecki // Prawo i Med. - 2011, nr 3, s. 21-32.
1223. MECHANIZMY rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych - doświadczenia holenderskie / Anna Leśniewska //
Wiad. Ubezp. - 2009, nr 01, s. 127-150.
1224. PARTNERSTWO publiczno-prywatne w zastosowaniu ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - przykład Holandii / Barbara Więckowska // Wiad. Ubezp. - 2009, nr 01, s. 151-170.
1225. PORÓWNANIE skuteczności ubezpieczeniowego systemu
ochrony zdrowia i narodowej służby zdrowia w krajach zachodnioeuropejskich / Ewelina Nojszewska // Myśl Ekon. Praw. - 2009, [nr] 4, s. 9-43.
1226. POTRZEBA reformy rynku ubezpieczeń zdrowotnych / Dorota
Łozowska // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2008, nr 24,
s. 222-227.
Kraje Unii Europejskiej.
- 175 1227. POWSZECHNOŚĆ ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech idea Bürgerversicherung a finansowanie systemu / Daniel Eryk Lach //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 6-13.
1228. PRYWATNE ubezpieczenia zdrowotne w krajach Unii Europejskiej / Agnieszka Pietrzak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2005, nr 1059, ser.
Finanse, Rachunkowość, Bankowość, nr 2, s. 389-400.
1229. PRYWATNE ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w Unii Europejskiej / Lech Ostrowski // Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. - 2008, nr 25,
s. 81-94.
1230. PRYWATNE ubezpieczenia zdrowotne w Unii Europejskiej /
Jan Monkiewicz // W: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / pod red. Jana
Monkiewicza. - Warszawa : Poltext, 2005. - S. 383-398. - (Ubezpieczenia).
1231. REFORMA systemu ochrony zdrowia w Holandii - system „regulowanej konkurencji” / Daniel Eryk Lach // Pr. Zabezp. Społ. - 2007,
nr 3, s. 9-16.
1232. STOSUNKI prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce / Daniel Eryk Lach //
Ruch Praw. Ekon. - 2005, z. 4, s. 167-181.
1233. SYSTEM ochrony zdrowia w Unii Europejskiej - koncepcje
organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia / Tomasz Tatara,
Aneta Duda-Zalewska // Myśl Ekon. Praw. - 2009, [nr] 1, s. 155-167.
1234. SYSTEM ubezpieczeń zdrowotnych we Francji / Stanisław
Bocianowski // Prawo i Med. - 2008, Vol. 10, nr 4, s. 46-57.
1235. UBEZPIECZENIE zdrowotne w Niemczech i w Polsce : analiza prawno-porównawcza / Grzegorz Chałupczak. - Lublin : Of. Wydaw.
VERBA, 2006. - 600 s.
- 176 -
5. Świadczenia rodzinne
1236. Die ELTERNVERSICHERUNG in Schweden : Elterngeld
als einkommensabhängige Versicherungsleistung / Peter A. Köhler // Soz.
Sicherh. - 2008, nr 4, s. 138-143.
Ubezpieczenie rodziców w Szwecji : zasiłek rodzicielski jako świadczenie
ubezpieczeniowe uzależnione od dochodów.
1237. Les IMMIGRÉS et la sécurité sociale en Belgique - les cas du
programme des allocations familiales / Ninke Mussche // Rev. Belge Secur.
Soc. - 2008, nr 4, s. 519-546.
Imigranci i ubezpieczenia społeczne w Belgii - przypadek programu dodatków
rodzinnych.
1238. IS there a motherhood wage penalty in the Finnish private sector? / Sami Napari // Labour. - 2010, nr 1, s. 55-73.
Czy w fińskim sektorze prywatnym występuje niższe wynagrodzenie związane
z macierzyństwem?
1239. ŚWIADCZENIA na rzecz rodziny w Finlandii / Łukasz Gabler //
Służ. Prac. - 2007, nr 5, s. 31-33.
___________________
Ubezpieczenie pielęgnacyjne
1240. L'ASSURANCE-dépendance en Belgique / Gungor Karakaya //
Rev. Belge Secur. Soc. - 2010, nr 1, s. 35-58.
Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Belgii.
1241. DGB-Anforderungen an eine geänderte Pflegeversicherung /
Jürgen Sendler // Soz. Sicherh. - 2007, nr 5, s. 165-168.
Wymogi związku zawodowego DGB odnośnie zmian w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.
- 177 1242. REFORMA społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech - główne cele i uwarunkowania / Piotr Błędowski // Polit. Społ. 2009, nr 7, s. 22-27.
1243. VERGESELLSCHAFTUNG von Fürsorgearbeit - Erfahrungen
aus der Altenbetreuung in Schweden / Hildegard Theobald // WSI Mitt. 2007, nr 10, s. 561-567.
Uspołecznienie pracy pielęgnacyjnej - doświadczenia z opieki nad osobami
starszymi w Szwecji.
IV. WARUNKI BYTU
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej
1244. AGE in the welfare state : the origins of social spending on pensioners, workers and children / Julia Lynch. - Cambridge ; New York :
Cambridge Univ. Press, 2006. - 223, VIII s.
Określenie, na przykładzie Włoch i Holandii, jak państwo opiekuńcze stworzone w odmiennych warunkach demograficznych, społecznych i ekonomicznych
traktuje wyodrębnione na podstawie wieku grupy polityki społecznej.
Rec.: Szukalski Piotr // Polit. Społ. - 2008, nr 1, s. 26-27.
1245. DIVERSITY and commonality in European social policies : the
forging of a European social model / ed. Stanisława Golinowska, Peter
Hengstenberg, Maciej Żukowski. - Warsaw : Wydaw. Nauk. Scholar ;
F. Ebert, 2009. - 427 s. - Tabele.
Różnorodność i wspólność w europejskich polityk społecznych : kucie europejskiego modelu społecznego.
1246. The DUTCH welfare state : recent trends and challenges in
historical perspective / Wim Van Oorschot // Eur. J. Soc. Secur. - 2006,
nr 1, s. 57-76.
Holenderskie państwo opiekuńcze - najnowsze trendy i wyzwania w perspektywie historycznej.
- 178 1247. EFFICIENCY measurement : economic and institutional influences on the efficiency of the Dutch social benefits system - an empirical
application / Jos L. T. Blank, Patrick M. Koot // Eur. J. Soc. Secur. - 2010,
nr 4, s. 303-323.
Pomiary efektywności : ekonomiczne i instytucjonalne wpływy na wydajność
holenderskiego system zasiłków społecznych - próba doświadczalna.
1248. The EUROPEAN social model and transitional labour markets :
law and policy / ed. Ralf Rogowski. - Farnham : Ashgate, 2009. - XIV,
359 s. - Tabele. - (Studies in Modern Law and Policy).
Europejski model społeczny i przejściowe rynki pracy : prawo i polityka.
1249. EUROPEAN welfare states and supranational governance of
social policy / Ailish Johnson. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2005. XVI, 267 s. - Tabele.
Europejskie państwa opiekuńcze i ponadnarodowe zarządzanie polityki społecznej.
1250. EUROPEJSKI model socjalny: reforma czy dalsze doskonalenie? / Jerzy Ciechański. // Rynek Pr. - 2005, nr spec. (grudz.), s. 38-66.
1251. EWOLUCJA szwedzkiego państwa dobrobytu / Wiktor Rutkowski // Polit. Społ. - 2005, nr 4, s. 1-7.
Wielkość wydatków socjalnych. Zmiany w organizacji systemu zabezpieczenia
społecznego: system emerytalny, ochrona zdrowia, polityka rynku pracy, ubezpieczenie z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy, polityka wobec rodziny.
1252. FAMILY expenditures post-welfare reform in the UK : are lowincome families starting to catch up? / Paul Gregg, Jane Waldfogel, Elizabeth Washbrook // Labour Econ. - 2006, nr 6, s. 721-746.
Wydatki rodzinne po reformie systemu opieki społecznej w Wielkiej Brytanii : czy rodziny o niskim dochodzie zaczynają dorównywać przeciętnym rodzinom?
- 179 1253. FROM welfare to work : evaluating a tax and benefit reform
targeted at single motheres in Sweden / Lennart Flood, Roger Wahlberg,
Elina Pylkkänen // Labour. - 2007, nr 3, s. 443-471.
Od świadczeń do pracy : ewaluacja reformy podatkowej i świadczeń adresowanych do samotnych matek na przykładzie Szwecji.
1254. GEWERKSCHAFTEN und Wohlfahrtsstaat : das Gent-System /
Salvo Leonardi // WSI Mitt. - 2006, nr 2, s. 79-85.
Związki zawodowe a państwo opiekuńcze : system Gandawski.
1255. GLOBALIZACJA i reforma europejskich modeli społecznych /
André Sapir // Rynek Pr. - 2005, nr spec. (grudz.), s. 7-37.
1256. HISZPAŃSKI model państwa opiekuńczego a imigracja zarobkowa / Monika Szudy // W: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne
zagadnienia ekonomii / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta ; Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow.,
2011. - S. 77-95. - Tabele. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 68).
1257. HISZPAŃSKI pakt antykryzysowy : pakt społeczny na rzecz
wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zabezpieczenia emerytalnego /
Joanna Lizut // Dialog. - 2011, nr 2, s. 23-30.
1258. IDEAS and welfare state reform in Western Europe / ed. Peter
Taylor-Gooby. - New York: Palgrave Macmillan, 2005. - XV, 179 s. Tabele.
Pomysły i reformy państwa opiekuńczego w Europie Zachodniej.
1259. IM więcej zmian, tym bardziej wszystko zostaje po staremu :
szwedzka polityka społeczna po zwycięstwie wyborczym centroprawicy
w 2006 r. / Steven Saxonberg // Probl. Polit. Społ. - 2008, nr 11,
s. 36-49.
- 180 1260. MEDICALIZATION of unemployment : individualizing social
issues as personal problems in the Swedish welfare state / Mikael Holmqvist // Work Employ. Soc. - 2009, nr 3, s. 405-421.
Medykalizacja bezrobocia : indywidualizacja kwestii społecznych jako osobiste
problemy szwedzkiego państwa opiekuńczego.
1261. METODA otwartej koordynacji w polityce społecznej Unii
Europejskiej / Denis Crowley // W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne :
badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta
Tarkowska, Irena Topińska. - Warszawa : IPiSS, 2005. - S. 325-330. (Studia i Monografie / IPiSS).
1262. METODOLOGICZNE podstawy projektu badawczego: „Rynek
pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych
Niemczech” / Jadwiga Nadolska // Prz. Eur. - 2010, nr 2, s. 108-127.
1263. NEW social risks and social exclusion as a challenge to Czech
social policy / Tomáš Sirovátka // Eur. J. Soc. Secur. - 2007, nr 1, s. 55-77.
Nowe ryzyka społeczne i marginalizacja społeczna jako wyzwania polityki
społecznej Czech.
1264. NIEMIECKA polityka społeczna : ekonomizacja i przekraczanie
barier / red. Adalbert Evers, Rolf G. Heinze. - Warszawa : Dom Wydaw.
Elipsa ; Wydaw. WSP TWP, 2010. - 355 s. - Tabele. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 10).
1265. NORDYCKI model "welfare state" w realiach XXI wieku :
dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu wnioski praktyczne / Wojciech Nowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM,
2011. - [1], 429 s. - Tabele.
1266. NORMATIVE foundations of the welfare state : the Nordic
experience / ed. Nanna Kildal, Stein Kuhnle. - London : Routledge, 2005. 262 s. - Tabele.
Podstawy normatywne państwa opiekuńczego : doświadczenie nordyckie.
- 181 1267. OECD reviews of labour market and social policies : Estonia /
Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris :
OECD, 2010. - 122 s. - Tabele. - (OECD Reviews of Labour Market
and Social Policies).
Opinie OECD na temat rynku pracy i polityki społecznej w Estonii.
1268. OECD reviews of labour market and social policies : Slovenia /
Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris :
OECD, 2009. - 151 s. - Tabele.
Opinie OECD na temat rynku pracy i polityki społecznej w Słowenii.
1269. POLITYKA gospodarcza i społeczna : (Polska w Unii Europejskiej) / Konrad Bajan. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSKup., 2005. - 341 s.
1270. POLITYKA społeczna i rynek pracy w Europie : dylematy /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2005. 167 s. - Tabele.
1271. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / pod red. Heleny Tendery-Właszczuk. - Kraków : Pol. Tow.
Ekon., 2010. - 217, [2] s.
1272. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Sonia Lasota // Z Probl. Prawa Pr. / UŚl. - 2008, t. 17,
s. 117-131.
1273. POLITYKA społeczna w Słowenii / Grażyna Chorążykiewicz //
Polit. Społ. - 2007, nr 2, s. 16-20.
1274. POLITYKA wsparcia społecznego : reformy w Wielkiej Brytanii / Tomasz Mering // Dialog. - 2011, nr 4, s. 65-72.
1275. PRAWO socjalne Rady Europy : Europejska Karta Społeczna :
protokoły : zrewidowana Europejska Karta Społeczna / Andrzej M. Świąt-
- 182 kowski. - Kraków : Universitas, 2006. - 354 s. - (Prawo Socjalne Unii
Europejskiej i Rady Europy).
1276. PROGRAMOWANIE funduszy Unii Europejskiej w latach
2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej /
Adam Drobniak // W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współpr. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2007. S. 73-90.
1277. REFORMA państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii : kontekst strategii Europa 2020 / Zofia Szweda-Lewandowska // Polit. Społ. 2012, nr 3, s. 24-28.
1278. REFORMING european welfare states : Germany and the United Kingdom compared / Jochen Clasen. - Oxford : Oxford Univ. Press,
2005. - XIII, 249 s. - Tabele.
Reformowanie europejskiej opiekuńczości państwa : Niemcy i Wielka Brytania w porównaniu.
1279. RYNEK pracy a europejski model społeczny / Marek Rewizorski // Realia i co Dalej... . - 2011, nr 4, s. 171-181.
1280. SOCIAL policy and economic development in the Nordic countries / ed. Olli Kangas, Joakim Palme ; United Nations Research Institute
for Social Development. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2005. - XX,
326 s. - Tabele. - (Social Policy in a Development Context).
Polityka społeczna i rozwój gospodarczy w krajach nordyckich.
1281. SOCIAL policy in Britain / Pete Alcock. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2008. - XVI, 328 s. - Tabele.
Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii.
- 183 1282. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i państwo dobrobytu : model
fiński / Manuel Castells, Pekka Himanen. - Warszawa : Wydaw. Krytyki
Polit., 2009. - 228, [1] s. - Tabele. - (Krytyka Polityczna. Idee ; 17).
1283. VON den Nachbarn lernen? Care-Regime in Deutschland,
Österreich und Frankreich? / Sigrid Leitner // WSI Mitt. - 2009, nr 7,
s. 376-382.
Uczyć się od sąsiadów? Ustroje opiekuńcze w Niemczech Austrii i Francji.
1284. WELFARE institutions and the mobilization of consent : Union
responses to labour market activation policies in France and the Netherlands / Daniel Clegg, Christa van Wijnbergen // Eur. J. Ind. Relat. - 2011,
nr 4, s. 333-348.
Instytucje państwa socjalnego a mobilizacja społeczna : odpowiedź związków
na politykę aktywizacji rynku pracy we Francji i Holandii.
1285. WOHLFAHRTSMÄRKTE in Deutschland - eine voraussetzungsvolle Form der Sozialpolitik / Florian Blank // WSI Mitt. - 2011, nr 1,
s. 11-18.
Rynki opiekuńcze w Niemczech - wymagająca forma polityki socjalnej.
1286. WZROST gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę
konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej /
red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2010. - 341 s.
___________________
O r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o w e. W o l o n t a r i a t
1287. DIALOG dla równowagi społecznej i ekonomicznej / Ivan
Cooper // Dialog. - 2007, nr 3, s. 59-65.
Działania organizacji pozarządowych w Irlandii w procesie partnerstwa społecznego.
- 184 1288. DZIAŁALNOŚĆ brytyjskich organizacji wolontarystycznych
jako egzemplifikacja animowania społeczności lokalnych / Alina Matlakiewicz // Eduk. Doros. - 2007, nr 1/4, s. 69-81.
1289. The OUTSOURCING of social care in Britain : what does it
mean for voluntary sector workers? / Ian Cunningham, Philip James //
Work Employ. Soc. - 2009, nr 2, s. 363-375.
Outsourcing w opiece społecznej w Wielkiej Brytanii : co to oznacza dla sektora pracowników społecznych wolontariuszy?
1290. ROLA wolontariatu w polityce społecznej : konkluzje Rady Unii
Europejskiej / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 12 s. - (Biblioteka
Pożytku Publicznego).
1291. WOLONTARIAT w Anglii / Łukasz Gabler // Służ. Prac. 2011, nr 10, s. 20-22.
1292. WOLONTARIAT we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Pr. Soc. 2009, nr 2, s. 94-111.
2. Jakość życia
a. Standard i poziom życia
1293. AUSWIRKUNGEN der Wirtschaftskrise in Deutschland und
den Niederlanden aus Sicht der Beschäftigten / Reinhard Bispinck [et.
al.] // WSI Mitt. - 2011, nr 2, s. 83-90.
Oddziaływania kryzysu gospodarczego w Niemczech i Holandii z punktu widzenia zatrudnionych.
1294. DETERMINANTY warunków bytu seniorów w rejonach wiejskich Francji i Kanady / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2009, nr 35,
s. 90-110.
- 185 1295. JAKOŚĆ życia polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii / Patrycja Hąbek, Karolina Bochenek // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2010,
z. 50, s. 61-73.
1296. JAKOŚĆ życia w krajach Unii Europejskiej w świetle danych
społecznych i ekonomicznych / Paulina Ucieklak-Jeż, Marek Kulesza //
Zesz. Nauk. Inst. Zarz. AJD Częst., Pragmata tes Oikonomias. - 2009,
z. 3, s. 15-28.
1297. JAKOŚĆ życia w stolicach krajów Unii Europejskiej / Artur
Zimny // Wiad. Stat. - 2009, nr 10, s. 55-69.
1298. LIVING standard and quality of life in the EU and the membership candidate countries / Bernd-Joachim Schuller // Acta Sci. Pol.,
Oecon. - 2009, [z.] 1, s. 89-102.
Standard i jakość życia w UE i krajach kandydujących.
1299. PORÓWNANIE warunków życia w miastach europejskich :
(program Urban Audit II) / Dominika Felczak, Dorota Stachowiak // Wiad.
Stat. - 2005, nr 11, s. 102-119.
1300. POZIOM życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii
Europejskiej / Jadwiga Berbeka. - Kraków : Wydaw. AE Kraków, 2006. 272 s.
1301. POZIOM życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej /
Maria Johann // Gospod. Nar. - 2005, nr 11/12, s. 49-64.
1302. RELATIVE deprivation : a comparative analysis of Britain,
Finland and Sweden / Björn Hallerod [et al.] // J. Eur. Soc. Policy. - 2006,
nr 4, s. 328-345.
Przeciętny spadek poziomu życia : analizy porównawcze Wielkiej Brytanii,
Finlandii i Szwecji.
- 186 1303. WYSOKA jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii
zrównoważonego rozwoju / Marta Kusterka-Jefmańska // Zarz. Publ. 2010, nr 4, s. 115-123.
Kraje Unii Europejskiej.
1304. ZRÓŻNICOWANIE warunków i jakości życia ludności państw
Unii Europejskiej / Agnieszka Kozera, Cezary Kozera // Hand. Wewn. 2012, nr 3, s. 40-50.
b. Starzenie się społeczeństwa
1305. AGEING and quality of life - new response from the real estate
sector in Portugal / Fátima Loureiro de Matos // Bulletin of Geography. 2011, nr 15, s. 57-69.
Portugalia - starzenie się i jakość życia.
1306. CHALLENGES and implications of demographic ageing process in national labor markets in Romania and the European Union / Simona Ghita, Vergil Voineagu // Gospod. Region. Turyst. - 2008, z. 5, t. 2,
s. 105-117.
Wyzwania i konsekwencje starzenia się społeczeństwa w procesie krajowych
rynków pracy w Rumunii i Unii Europejskiej.
1307. DEMOGRAPHIC ageing in European Union countries /
Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek // Europa XXI. - 2006, Vol. 15,
s. 185-197.
Starzenie się ludności w krajach Unii Europejskiej.
1308. Les ETATS de l'Union européenne face au problcme du vieillissement démographique : le rôle-clé du dialogue social / Hedva Sarfati //
Rev. Int. Secur. Soc. - 2006, nr 1, s. 63-93.
- 187 Państwa Unii Europejskiej wobec problemu starzenia się demograficznego :
kluczowa rola dialogu społecznego.
1309. LARGE German cities in context of the ageing process at
the turn of the 20th century / Stefania Środa-Murawska // Bulletin of
Geography. - 2006, nr 6, s. 165-170.
Duże niemieckie miasta w kontekście procesu starzenia na przełomie 20 wieku.
1310. MODELLING an entitlement to long-term care services for
older people in Europe : projections for long-term care expendiure to
2050 / Linda Pickard [et al.] // J. Eur. Soc. Policy. - 2007, nr 1, s. 33-48.
Modelowanie uprawnień do długookresowych usług opieki dla starszych osób
w Europie: prognozy wydatków długookresowej opieki do roku 2050.
1311. POLSKA i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa /
red. nauk. Jerzy Jarosz. - Lublin : Innovatio Press, 2012. - 247 s. - Tabele.
1312. POPULATION ageing in Europe and its implications for the
labour market / Izabela Grabowska // Economic Papers. - 2005, [nr] 39,
s. 85-105.
Starzenia się społeczeństwa w Europie i jego implikacje dla rynku pracy.
1313. PROBLEMY starzenia się społeczeństwa : teoria i praktyka :
perspektywa polska i brytyjska / red. nauk. Mirosław Jerzy Jarosz, Anna
Włoszczak-Szubzda, Wiesław Kowalski. - Lublin : Innovatio Press, 2011. 236 s.
1314. PROCES starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy
w rozszerzonej Unii Europejskiej / Lucyna Mączka // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2006, nr 709, s. 5-17.
1315. PRZESŁANKI wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwiązywaniu problemu starzejącego się społeczeństwa / Ewa
Chrzanowska // Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc. - 2009, z. 29, s. 73-92.
- 188 1316. STAN i perspektywy starzenia się ludności w Europie / Zbigniew Długosz // Czas. Geogr. - 2009, t. 80, z. 1/2, s. 28-41.
1317. STAROŚĆ w Anglii / Łukasz Gabler // Służ. Prac. - 2012, nr 9,
s. 20-22.
1318. STARZENIE się ludności i jego wpływ na rynek pracy w Unii
Europejskiej / Izabela Grabowska // Rynek Pr. - 2005, nr spec. (grudz.),
s. 67-87.
1319. STARZENIE się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła // Polit. Społ. - 2009, nr 8,
s. 14-17.
Kraje Unii Europejskiej.
1320. STARZENIE się populacji Finlandii w ujęciu przestrzennym ocena zastosowania wybranych wskaźników / Anna Łobodzińska // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2011, z. 254, s. 165-186.
1321. STARZENIE się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki
społeczno-gospodarczej / Lilianna Jodkowska // Zesz. Nauk., Ekon. Probl.
Usług / USzczec. - 2006, nr 4, s. 137-145.
Kraje Unii Europejskiej.
1322. TOO old to work, or too young to retire? : the pervasiveness
of age norms in Western Europe / Jonas Radl // Work Employ. Soc. - 2012,
nr 5, s. 755-771.
Zbyt stary, aby pracować, czy zbyt młody by zostać emerytem? Umowność
norm wiekowych w Europie Zachodniej.
1323. ZACHÓD starzeje się / Lilianna Jodkowska // Dziś. - 2006,
nr 10, s. 49-54.
- 189 c. Ubóstwo i wykluczenie społeczne
1324. Les ALÉAS de la vie - travail, pension de survie et risque de
pauvreté chez les veuves en Belgique / Dimitri Mortelmans, Koen Ponnet //
Rev. Belge Secur. Soc. - 2009 nr 4, s. 649-673.
Niepewność życia - praca, renta wdowia i ryzyko ubóstwa wdów w Belgii.
1325. ARMUTSPOLITIK am Beispiel Österreichs : Bedarfsonentierte
Mindestsicherung / Emmerich Tálos // WSI Mitt. - 2008, nr 3, s. 159-163.
Polityka wobec ubóstwa na przykładzie Austrii : minimalne zabezpieczenie
zorientowane na zapotrzebowanie.
1326. BADANIA nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii / Alistair McAuley // W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne :
badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta
Tarkowska, Irena Topińska. - Warszawa : IPiSS, 2005. - S. 110-125. (Studia i Monografie / IPiSS).
1327. BIEDA i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych - test koncepcji poziomicy / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak //
Polit. Społ. - 2009, nr 8, s. 1-4.
Kraje Unii Europejskiej.
1328. BIEDA w Niemczech / Sigrid Leitner // W: Integracja społeczna
jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. - Warszawa :
Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2012. - S. 155-165.
1329. CAN higher employment levels bring down relative income
poverty in the EU? : regression-based simulations of the Europe 2020 target / Ive Marx, Pieter Vandenbroucke, Gerlinde Verbist // J. Eur. Soc.
Policy. - 2012, nr 5, s. 472-486.
Czy wyższe poziomy zatrudnienia pozwolą na relatywne ograniczenie ubóstwa
w UE? : symulacyjne analizy regresywne celu strategii Europa 2020.
- 190 1330. COMBATING child poverty in OECD countries : is work the
answer? / Peter Whiterford, Willem Adema // Eur. J. Soc. Secur. - 2006,
nr 3, s. 235-256.
Zwalczanie ubóstwa wśród dzieci w krajach OECD : czy praca jest właściwym
sposobem?
1331. CUDZOZIEMCY pracujący w Islandii - żyjacy na marginesie
społeczeństwa / Magdalena Nojszewska-Dochev // Rynek Pr. - 2006, nr 1,
s. 121-123.
1332. EFFICACY of social welfare policy in overcoming poverty :
challenges and opportunities in Lithuania / Kristina Juraite, Kestutis
Pukelis // European Studies on Inequalities and Social Cohesion. - 2005,
[nr] 3, s. 73-86.
Skuteczność polityki społecznej w przezwyciężaniu ubóstwa : wyzwania
i szanse na Litwie.
1333. EUROPEJSKA polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard
Szarfenberg // Pr. Soc. - 2009, nr 1, s. 86-112.
1334. FIRMHURST Family House : alternatywna forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Nawrocka // Polit. Społ. 2006, nr 8, s. 26-30.
1335. FROM universalism to selectivism : the ideational turn of the
anti-poverty policies in Finland / Susan Kuivalainen, Mikko Niemelä //
J. Eur. Soc. Policy. - 2010, nr 3, s. 263-276.
Od uniwersalizmu do selektywności : zwrot ideowy w polityce zwalczania
ubóstwa w Finlandii.
1336. HOLISTYCZNA polityka wspierania dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Casus brytyjskiego programu „Sure
Start” / Magdalena Rek // W: Szansa na sukces : recepty współczesnych
Polaków / pod red. Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz.,
2006. - S. 197-210.
- 191 1337. NIERÓWNOŚCI dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii
Europejskiej / Wiktor Rutkowski // Polit. Społ. - 2009, nr 4, s. 6-12.
1338. OTWARTA metoda koordynacji jako instrument walki
z wykluczeniem społecznym / Piotr Sałustowicz // Polit. Społ. - 2009,
nr 4, s. 1-6.
Kraje Unii Europejskiej.
1339. La PAUVRETÉ chez les personnes âgées en belgique lors du
passage de l'emploi à la retraite / Marjan Maes // Rev. Belge Secur. Soc. 2010, nr 1, s. 5-33.
Ubóstwo wśród osób starszych w Belgii podczas przechodzenia z zatrudnienia
na emeryturę.
1340. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska
ubóstwa / Grzegorz Baczewski // Ann. UMCS, Sect. H. - 2007, Vol. 41,
s. 61-78.
1341. POLITYKI zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej
Brytanii / Ewa Ślęzak // Polit. Społ. - 2010, nr 9 s. 57-60.
1342. POVERTY and social exclusion in the rural areas of Hungary /
Krisztina Jász // East. Eur. Count. - 2010, [nr] 16, s. 157-174.
Ubóstwo i wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich na Węgrzech.
1343. POVERTY, ethnic minorities among the poor, and preferences
for redistribution in European regions / Henning Finseraas // J. Eur. Soc.
Policy. - 2012, nr 2, s. 164-180.
Ubóstwo, mniejszości etniczne wśród ludzi ubogich a preferencje redystrybucji
w regionach europejskich.
1344. POZIOM ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach
Unii Europejskiej / Aneta Mikuła // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 245, s. 336-346.
- 192 1345. PRACA socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją /
Iwona Wagner // Pr. Soc. - 2010, nr 1, s. 3-20.
1346. PROCES kształtowania polityki społecznej w Wielkiej Brytanii
z perspektywy ubóstwa i wykluczenia społecznego / Karolina Marchlewska // Unia Eur. Persp. Społ.-Ekon. - 2010, [nr] 2, s. 65-81.
1347. PRZECIWDZIAŁANIE wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej / Teresa Żółkowska // Eduk.
Humanist. (Szczec.). - 2006, nr 2, s. 149-155.
1348. PRZECIWDZIAŁANIE wykluczeniu społecznemu w polityce
strukturalnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych działań / Mariola
Jaromin // Pr. Nauk. AJD Częst., Psychol. - 2008, z. 15, s. 49-60.
1349. PUBLIC and social security officials’ attributions of poverty
in Finland / Mikko Niemela // Eur. J. Soc. Secur. - 2011, nr 3,
s. 351-371.
Postrzeganie sfer i przyczyn ubóstwa przez obywateli i pracowników opieki
społecznej w Finlandii.
1350. REFLEKSJE o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej /
Ludwik Malinowski // Pr. Soc. - 2011, nr 5, s. 113-123.
1351. ROLA europejskich modeli polityki społecznej w redukowaniu ubóstwa / Małgorzata Swatek // Ekonomia (Wrocław). - 2009, nr 1,
s. 184-196.
1352. SOCIAL exclusion in Great Britain : an empirical investigation
and comparison with the EU / Matt Barnes. - Aldershot : Ashgate, 2005. 230 s. - Tabele. - (Studies in Cash and Care).
Wykluczenie społeczne w Wielkiej Brytanii : badanie empiryczne i porównania
z UE.
- 193 1353. SPATIAL distribution of poverty and its features in Slovakia /
Anton Michálek, Peter Podolák // Eur. Spat. Res. Policy. - 2005, Vol. 12,
nr 2, s. 161-176.
Przestrzenny rozkład ubóstwa i jego funkcji w Słowacji.
1354. STREFY biedy w bogatych Niemczech / Ewa Sadowska-Cieślak // Zesz. Niemcoznawcze PISM. - 2010, z. 1, s. 7-21.
1355. UBÓSTWO i wykluczenie społeczne a nowe warunki działania
ekonomicznego / Mariusz Burkacki // Stud. Analizy Eur. - 2010, nr 5,
s. 25-31.
Kraje Unii Europejskiej.
1356. UBÓSTWO w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej / Ireneusz Jadźwiński // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Integracji Eur. - 2010,
nr 2, s. 121-126.
1357. UBÓSTWO w społeczeństwie dobrobytu? : o partnerskie zaangażowanie Kościołów oraz instytucji europejskich w walkę z ubóstwem
w Unii Europejskiej / Reinhard Marx // Ethos. - 2011, nr 4, s. 221-229.
1358. UBÓSTWO wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE
w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC) // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 2, s. 85-100.
1359. UNGARN : Armut und Arbeitslosigkeit / Peter Stiegnitz // Arb.
Wirtsch. - 2006, nr 1, s. 34-35.
Ubóstwo i bezrobocie na Węgrzech.
1360. VARIETIES of poverty reduction : inserting the poverty and
social exclusion target into Europe 2020 / Paul Copeland, Mary Daly //
J. Eur. Soc. Policy. - 2012, nr 3, s. 273-287.
Różne sposoby ograniczania ubóstwa: włączanie celów walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym do kalendarza działań UE do 2020 r.
- 194 1361. WSKAŹNIKI wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Radziukiewicz // Wiad. Stat. - 2006, nr 3, s. 18-27.
1362. WYBRANE monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia
w nowych krajach UE / Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła // Polit. Społ. - 2005, nr 7, s. 5-8.
1363. WYKLUCZENIE społeczne w Unii Europejskiej na przełomie
XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska // Cywiliz. i Polit. - 2005, nr 3,
s. 73-87.
1364. ZWALCZANIE ubóstwa i marginalizacji społecznej w Unii
Europejskiej / Katarzyna Anna Głąbicka // Pr. Soc. - 2005, [nr] 4, s. 96-109.
3. Gospodarstwo domowe i fundusz spożycia
1365. ANALIZA porównawcza struktur koszyków dóbr i usług konsumpcyjnych w krajach Unii Europejskiej / Alicja Grześkowiak, Agnieszka
Stanimir // Ekonometria. - 2006, nr 17, s. 145-155.
1366. ANALIZA skupień w badaniach spożycia żywności w krajach
Unii Europejskiej / Mariola Kwasek // Wiad. Stat. - 2009, nr 4, s. 75-90.
1367. DUTCH workers and time pressure : household and workplace
characteristics / Tanja von der Lippe // Work Employ. Soc. - 2007, nr 4,
s. 693-711.
Holenderscy pracownicy i presja czasu : charakterystyka gospodarstw domowych i miejsc pracy.
1368. The IMPACT of industrialization on paid domestic work : the
case of France / François-Xavier Devetter, Sandrine Rousseau // J. Eur.
Soc. Policy. - 2009, nr 3, s. 297-316.
Wpływ uprzemysłowienia na płatną pracę w gospodarstwie domowym : przypadek Francji.
- 195 1369. INTRA-household allocation of time to household production
activities : evidence from Swedish household data / Sven-Olov Daunfeldt,
Jörgen Hellström // Labour. - 2007, nr 2, s. 189-207.
Wewnętrzny rozkład czasu w ramach aktywności produktywnej gospodarstwa
domowego : dane dotyczące gospodarstw domowych w Szwecji.
1370. KIERUNKI oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce
i Czechach na tle procesów integracji europejskiej / Agata Małysa-Kaleta ;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. UE Katow., 2010. - 273 s. - Tabele. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
1371. KONSUMPCJA w gospodarstwach domowych Austrii - różnice
regionalne / Lucyna Piskiewicz // Hand. Wewn. - 2008, nr 6, s. 50-57.
1372. KONSUMPCJA w wybranych krajach Unii Europejskiej : zróżnicowania regionalne / Krystyna Kuśmierczyk, Lucyna Piskiewicz ; Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur. - Warszawa : IBRKiK, 2007. 111 s. - Tabele.
1373. KONWERGENCJA spożycia prywatnego w Unii Europejskiej /
Kazimierz Zieliński // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2010, nr 818,
s. 21-35.
1374. OUTSOURCING women's domestic labour : the Cheque Emploi-Service Universel in France / Jan Windebank // J. Eur. Soc. Policy. 2007, nr 3, s. 257-270.
Zastępstwo dla pracy domowej kobiet : Checque Emploi-Service Universel we
Francji.
1375. POLSKA struktura konsumpcji na tle wzorców europejskich analiza porównawcza / Bogusława Dobrowolska, Wacława Starzyńska // Zesz. Nauk. / Inst. Ekon. Filii AŚ Piotrkowie Tryb. - 2007, z. 7,
s. 7-28.
- 196 1376. PRZEMIANY konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na
tle transformacji systemowej / Jurand Kozak // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2005, nr 695, s. 79-97.
1377. SPOŻYCIE artykułów żywnościowych w Polsce w porównaniu
ze spożyciem w Unii Europejskiej w latach 1993-2008 / Anita FajczakKowalska, Urszula Motowidlak // Pien. Więź. - 2010, nr 4, s. 191-199.
1378. STATISTICAL analysis of the effects of selected factors on
household poverty in the Slovak Republic using EU SILC 2006 data / Viera Labudová, Erik Šoltés // Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. - 2009, nr 2,
s. 257-270.
Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników na ubóstwo gospodarstw
domowych w Republice Słowackiej za pomocą EU SILC 2006 danych.
1379. STRUCTURE of consumption of some countries of the European Union - comparative analysis / Bogusława Dobrowolska // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2007, [z.] 212, s. 51-63.
Struktura spożycia w niektórych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
1380. WPŁYW polityki fiskalnej na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej / Joanna Siwińska // Gospod. Nar. 2005, nr 7/8, s. 85-100.
1381. WZORY konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Agata Niemczyk // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2006, nr 716, s. 5-23.
4. Polityka rodzinna
1382. ACHIEVING work-family balance among Spanish managers
and their spouses : a demands-control perspective / Margarita Mayo [et
al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2011, nr 1-3, s. 331-350.
- 197 Osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą i rodziną wśród hiszpańskich menedżerów i ich małżonków : perspektywa popyt-kontrola.
1383. ACTION research to develop work-life balance in UK university / Liz Doherty, Simonetta Manfredi // Women Manage. Rev. - 2006,
nr 3/4, s. 241-259.
Badania nad rozwojem równowagi miedzy życiem zawodowym i osobistym na
brytyjskim uniwersytecie.
1384. AGAINST all odds : fathers' use of parental leave in Germany /
Esther Geisler, Michaela Kreyenfeld // J. Eur. Soc. Policy. - 2011, nr 1,
s. 88-99.
Wbrew wszystkim przeszkodom : wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez
ojców w Niemczech.
1385. BABIES and bosses : reconciling work and family life. Vol. 4,
Canada, Finland, Sweden and the United Kingdom / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2005. - 244 s. Tabele.
Niemowlęta i szefowie : godzenie pracy i życia rodzinnego - Kanada, Finlandia,
Szwecja i Wielka Brytania.
1386. BELGIJSKIE państwowe Centra Akcji Socjalnej w świetle
badań nad integracją społeczno-zawodową. Przykład dobrej praktyki /
Danuta Graniewska // W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze
lokalnym / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2009. - S. 113-124. - Tabele. - (Studia
i Monografie / IPiSS).
1387. CHILD maintenance in Netherlands / Ian Curry-Sumner, Pauline
Montanus // Eur. J. Soc. Secur. - 2012, nr 4, s. 304-329.
Koszty utrzymanie dziecka w Holandii.
- 198 1388. CHILD maintenance in the United Kingdom / Christine Skinner // Eur. J. Soc. Secur. - 2012, nr 4, s. 231-251.
Koszty utrzymania dziecka w Wielkiej Brytanii.
1389. CHILDREN’S rights and parents’ responsibilities : child maintenance policies in Finland / Mia Hakovirta, Heikki Hiilamo // Eur. J. Soc.
Secur. - 2012, nr 4, s. 286-303.
Prawa dzieci a odpowiedzialność rodziców : polityka w zakresie kosztów
utrzymania dziecka w Finlandii.
1390. CONTINUITY and change in Swedish family policy reforms /
Pernilla Tunberger, Wendy Sigle-Rushton. // J. Eur. Soc. Policy. - 2011,
nr 3, s. 225-237.
Kontynuacja i zmiana w szwedzkich reformach polityki rodzinnej.
1391. COST of childcare and female employment in the UK / Tarja
K. Viitanen // Labour. - 2005, nr spec., s. 149-170.
Koszt opieki nad dzieckiem a zatrudnienie kobiet w Wielkiej Brytanii.
1392. The DARK side of the (pink) moon : the role of the Europe in
the recent evolution of Italian conciliation policies / Paolo R. Graziano,
Ilaria Madama // Eur. J. Soc. Secur. - 2011, nr 1, s. 47-68.
Ciemna strona (różowego) księżyca: rola UE w najnowszym procesie ewolucji
polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym we Włoszech.
1393. DE-constructing the familist welfare state in Spain : towards
reconciliation through Europe? / Ana M. Guillén Rodriguez, Sergio González Begega, Nuria Moreno-Manzanaro Garcia // Eur. J. Soc. Secur. - 2011,
nr 1, s. 89-105.
Dekonstrukcja państwa opiekuńczego wobec rodzin w Hiszpanii : w kierunku
polityki równowagi życia zawodowego i rodzinnego Unii Europejskiej?
- 199 1394. DEMOGRAFIČESKIE tendencii i semejnaja politika v Švecii /
N. M. Antjušina // Tr. za Rub. - 2006, nr 4, s. 95-111.
Tendencje demograficzne i polityka rodzinna w Szwecji.
1395. DEVELOPING child-care provision in England and Germany :
problems of governance / Adalbert Evers, Jane Lewis, Birgit Riedel //
J. Eur. Soc. Policy. - 2005, nr 3, s. 195-209.
Rozwój ustawodawstwa w dziedzinie opieki nad dzieckiem w Wielkiej Brytanii
i Niemczech : problemy zarządzania.
1396. EFEKTYWNOŚĆ polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych
krajów UE / Arkadiusz Durasiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. - Radom : PTPS, 2012. - 160 s. - Tabele.
1397. EMPLOYMENT transitions after motherhood in Spain / Maria
Gutiérrez-Domenech // Labour. - 2005, nr spec., s. 123-148.
Zmiana statusu zatrudnienia po urodzeniu dziecka w Hiszpanii.
1398. The EUROPEANISATION of reconciliation policies in France : boasting… but learning / Sophie Jacquot, Clémence Ledoux, Bruno
Palier // Eur. J. Soc. Secur. - 2011, nr 1, s. 69-88.
Europeizacja polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym we Francji :
zarozumiałość...ale i nauka na błędach.
1399. FAMILIENPOLITISCHE Reformen in Skandinavien - Gleichberechtigung der Geschlechter und Wahlfreiheit der Eltern / Anne Lise
Ellingsater, Arnlaug Leira // WSI Mitt. - 2007, nr 10, s. 546-553.
Rodzinno-polityczne reformy w Skandynawii - równouprawnienie płci i wolny
wybór rodziców.
1400. FAMILY policy and fertility : fathers' and mothers' use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden / Ann-Zofie
Duvander, Trude Lappegård, Gunar Andersson // J. Eur. Soc. Policy. 2010, nr 1, s. 45-57.
- 200 Polityka rodzinna a płodność : wykorzystanie urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem przez ojców i matki a dalsze posiadanie dzieci w Norwegii i Szwecji.
1401. FERTILITY and employment in Italy, France, and the UK /
Daniela Del Boca, Silvia Pasqua, Chiara Pronzato // Labour. - 2005,
nr spec., s. 51-77.
Dzietność i zatrudnienie we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii.
1402. FINNISH policies for reconciling work and family and the usages of Europe / Kirsi Eräranta // Eur. J. Soc. Secur. - 2011, nr 1, s. 125-142.
Fińska polityka godzenia życia zawodowego z rodzinnym a praktyka w tym
zakresie w UE.
1403. GODZENIE życia zawodowego z rodzinnym : dobre praktyki
z Finlandii, Polski i Hiszpanii / red. Cecylia Sadowska-Snarska, Ewa Brajczewska-Rębowska, Elwira Skibicka-Sokołowska. - Białystok : Wydaw.
WSE (Białystok), 2007. - 166 s. - Tabele.
1404. OVERSTRETCHED : european families up against the demands
of work and care / ed. by Teppo Kroger, Jorma Sipila. - Oxford : Blackwell
Publi., 2005. - 167 s. - Tabele.
Przeciążone : europejskie rodziny na przeciw wymogom pracy i opieki.
1405. POLITYKA rodzinna krajów UE : wyzwania i dylematy / Martyna Kawińska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2009, z. 231, s. 31-43.
1406. POLITYKA rodzinna Słowenii - wybrane zagadnienia / Anna
Nowak // Polit. Społ. - 2010, nr 10, s. 24-27.
1407. PREFERENCES or institutions? Work-family life opportunities
in seven European countries / Olli Kangas, Tine Rostgaard // J. Eur. Soc.
Policy. - 2007, nr 3, s. 240-256.
Preferencje czy instytucje? Szanse na godzenie życia zawodowego z rodzinnym
w siedmiu krajach europejskich.
- 201 1408. PROGRAMY kształtowania równowagi praca-życie : doświadczenia szwedzkie / Iwona Wieczorek // Acta UL, Fol. Oecon. - 2010,
z. 240, s. 61-73.
1409. PRZEMIANY rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje
dla polityki rodzinnej / red. E. Leś i S. Bernini, M. Kocik. - Warszawa :
Wydaw. Uniw. Warsz., 2010. - s. 418.
Rec.: Marciniak Dorota // Dialog. - 2011, nr 4, s. 141-147.
1410. REGULATORY change and work-life integration in France and
the UK / Pierre-Yves Sanséau, Mark Smith // Pers. Rev. - 2012, nr 4,
s. 470-486.
Zmiany regulacyjne a integracja życia zawodowego i rodzinnego we Francji
i Wielkiej Brytanii.
1411. RODZINNA polityka Austrii : lekcja dla Polski / Agnieszka
Fihel // Stud. Demogr. - 2007, nr 1, s. 61-83.
1412. RÓWNOWAGA praca-życie : studium porównawcze Finlandia - Polska - Hiszpania / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw. WSE (Białystok), 2007. - 209 s. - Tabele.
1413. ŚWIADCZENIE z tytułu opieki nad dziećmi - dyskusja nad
wprowadzeniem Betreuungsgeld w Niemczech / Martyna ŁaszewskaHellriegel // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 7, s. 18-22.
1414. TRADE unions and work-life balance : changing times in France
and the UK? / Abigail Gregory, Susan Milner // Br. J. Ind. Relat. - 2009,
nr 1, s. 122-146.
Związki zawodowe i równowaga praca - życie: zmiany czasu we Francji
i w Wielkiej Brytanii.
1415. UWARUNKOWANIA polityki rodzinnej we Francji w ujęciu
historycznym, prawnym i politycznym / red. Michel Chauvière [et al.]. -
- 202 Warszawa : Wydaw. WSP TWP ; Dom Wydaw. Elipsa, 2010. - 307 s. Tabele. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 9).
5. Opieka zdrowotna
1416. ANALIZA mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski / Radosław Pastusiak, Bartłomiej Krzeczewski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 266, s. 53-67.
1417. CONSUMERS enter the political stage? The modernization of
health care in Britain and Germany / Janet Newman, Ellen Kuhlmann //
J. Eur. Soc. Policy. - 2007, nr 2, s. 99-111.
Modernizacja opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
1418. DESCRIPTION des paniers de soins dans neuf pays de l'Union
européenne / Marcial Velasco-Garrido [et al.] // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2006,
nr 2/3, s. 63-90.
Spis koszyków usług medycznych w dziewięciu krajach Unii Europejskiej.
1419. EXPLORING the pathways of inequality in health, health care
access and financing in decentralized Spain / Joan Costa-Font, Joan Gil //
J. Eur. Soc. Policy. - 2009, nr 5, s. 446-458.
Odkrywanie ścieżek nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i jej finansowaniu w zdecentralizowanej Hiszpanii.
1420. GESUNDHEITSPOLITIK in Großbritannien : die Reformen der
Labour-Regierung / Susanne Gasde // Gesundh. Soz.polit. - 2009, nr 5,
s. 18-27.
Polityka zdrowotna w Wielkiej Brytanii : reformy rządu pracy.
1421. HEALTH care across borders : Austria and its new EU neighbours / August Österle // J. Eur. Soc. Policy. - 2007, nr 2, s. 112-124.
Opieka zdrowotna ponad granicami : Austria i jej nowi sąsiedzi z Unii Europejskiej.
- 203 1422. INTEGRATING health and social care services for older persons : evidence from nine European countries / ed. Jenny Billings, Kai
Leichsenring. - Vienna : Ashgate, 2005. - 345 s. - Tabele. - (Public Policy
and Social Welfare ; 31).
Integracja zdrowia i opieki społecznej dla osób starszych : dowody z dziewięciu
krajów europejskich.
1423. A JUST distribution of health care in the case of orphan medicinal products : aligning the interests of European economic integration and
national welfare policy / Andrea Faeh // Eur. J. Soc. Secur. - 2012, nr 1,
s. 21-40.
Sprawiedliwa dystrybucja świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku rzadkich
chorób: zgodność interesów integracji europejskiej ekonomii z polityką w zakresie
zabezpieczenia społecznego na poziomie krajowym.
1424. NOWE zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich w Szwecji /
Anna Siporska // Ubezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 11-13.
1425. PAYS-Bas, une réforme du systme de santé fondée sur la concurrence et la privatisation / Sylvie Cohu, Diana Lequet-Slama, Pierre
Volovitch // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2006, nr 2/3, s. 217-238.
Holandia, reforma systemu ochrony zdrowia zbudowana na konkurencji
i prywatyzacji.
1426. PLANOWE leczenie na terenie Unii Europejskiej / Andrzej
Sidorko // Służ. Prac. - 2012, nr 7, s. 17-23.
1427. QUI paye des supplements dans le systcme belge des soins de
santé? / Diana de Graeve [et al.] // Rev. Belge Secur. Soc. - 2007, nr 1,
s. 149-182.
Kto płaci dodatki w belgijskim systemie opieki zdrowotnej?
1428. STRUKTURA rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
w Unii Europejskiej / Monika Kiełbasa // W: Finanse publiczne w warun-
- 204 kach akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Leszek Patrzałek // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2006, nr 1148, S. 458-468.
1429. Le SYSTEME de santé anglais : régulation et rapports entre les
différents acteurs / Anne Mason, Peter Smith // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2006,
nr 2/3, s. 265-284.
Angielski system opieki zdrowotnej - regulacje i relacje między różnymi podmiotami.
1430. Le SYSTEME de santé italien : évolution de la répartition des
compétences et du mode de finencement / Valeria Fargion // Rev. Fr. Aff.
Soc. - 2006, nr 2/3, s. 285-311.
Włoski system opieki zdrowotnej : zmiany w podziale kompetencji i sposobie
finansowania.
1431. ZASADA równości i sprawiedliwości społecznej a współpłacenie : analiza porównawcza między Polską a Szwecją / Katarzyna Kolasa //
Polit. Społ. - 2010, nr 10, s. 17-24.
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce i w Szwecji.
6. Podatki
1432. ANALIZA porównawcza zasad opodatkowania dochodów osób
fizycznych w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Wołowiec // Stud. Praw.Ekon. - 2005, t. 71, s. 39-76.
1433. ANALIZA zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych
w krajach Unii Europejskiej - implikacje dla procesu harmonizacji / Tomasz Wołowiec // Stud. Praw.-Ekon. - 2006, t. 73, s. 193-205.
1434. JAK uniknąć podwójnego opodatkowania? / MF // Prawo Eur. 2005, nr 11, s. 53-55.
Unikanie podwójnego opodatkowania z pracy najemnej w Unii Europejskiej.
- 205 1435. KIERUNKI przebudowy systemu podatkowego w Szwecji na tle
postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich
Unii Europejskiej / Katarzyna Stabryła // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2005,
nr 665, s. 33-49.
1436. KLIN podatkowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej /
Łukasz Nadolny // Polit. Społ. - 2009, nr 5/6, s. 11-15.
1437. NOWA umowa Polska - Wielka Brytania / Justyna BautaSzostak // Prawo Przeds. - 2007, nr 3, s. 53-55.
Umowa dot. unikania podwójnego opodatkowania.
1438. OPODATKOWANIA pracy w krajach Unii Europejskiej / Maciej Cieślukowski // W: Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk.
Henryk Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2006. - S. 251-266.
1439. PODATEK dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii
Europejskiej - wybrane problemy / Małgorzata Gasz // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2006. - S. 311-323.
1440. POTRZEBA renegocjacji umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania / Marcin Rogalski // Prawo Przeds. - 2007, nr 33,
s. 59-63.
Umowy z Holandią, Danią, Belgią i Austrią.
1441. ULGI prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych
krajach Unii Europejskiej / Magdalena Rękas // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2012, nr 245, s. 418-431.
Ulgi podatkowe.
- 206 -
7. Warunki mieszkaniowe
1442. HOUSING conditions in Portugal / Fátima Loureiro de Matos //
Bulletin of Geography. - 2009, nr 11, s. 49-60.
Warunki mieszkaniowe w Portugalii.
1443. MIESZKALNICTWO na Litwie / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2012, nr 3, s. 65-68.
1444. MIESZKALNICTWO w Finlandii / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2008, nr 10, s. 77-82.
1445. MIESZKALNICTWO w Niemczech / Mirosław Gorczyca //
Wiad. Stat. - 2010, nr 6, s. 72-79.
1446. MIESZKALNICTWO w Szwecji / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2011, nr 3, s. 87-91.
1447. POLITYKA i sytuacja mieszkaniowa w Polsce oraz Europie
Zachodniej - kierunki, uwarunkowania / Maciej Cesarski // W: Przeszłość
i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej : praca zbiorowa / pod red.
Lucyny Frąckiewicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa :
IPiSS, 2005. - S. 122-136.
1448. POLITYKA mieszkaniowa w warunkach kryzysu : przykład
z Amsterdamu / Zofia Nakielska-Cremers // Realia i co Dalej... . - 2011,
nr 2, s. 87-98.
1449. POMOC mieszkaniowa w Finlandii / Mirosław Gorczyca //
Polit. Społ. - 2012, nr 8, s. 29-31.
1450. POMOC mieszkaniowa w Niemczech / Mirosław Gorczyca //
Wiad. Stat. - 2012, nr 7, s. 83-88.
- 207 1451. PROBLEMY mieszkaniowe we Francji w świetle raportu Fundacji Abee Pierre'a z 2011 r. / Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka // Polit.
Społ. - 2011, nr 10, s. 29-34.
1452. ROZWÓJ mieszkalnictwa w Irlandii / Mirosław Gorczyca //
Wiad. Stat. - 2006, nr 11, s. 70-77.
1453. ROZWÓJ mieszkalnictwa w Polsce na tle wybranych krajów [Unii Europejskiej] / Mirosław Gorczyca // Wiad. Stat. - 2009, nr 5,
s. 93-102.
1454. RYNEK mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii jako obszar badawczy / Magdalena Załęczna // Stud. Praw.-Ekon. - 2005, t. 71, s. 277-286.
1455. RYNEK nieruchomości mieszkaniowych w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Małgorzata Rymarzak // Pr. Mater. Wydz. Zarz.
UGdań. - 2010, [z.] 1, [cz.] 2, s. 167-174.
1456. SPOŁECZNA polityka mieszkaniowa / Piotr Lis // Rocz.
Ostrow. Tow. Nauk. - 2006, R. 1, s. 51-62.
Kraje Unii Europejskiej.
1457. STAN i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE / Bogusława Ziółkowska // De Doctrina Europea. - 2010, R. 7, s. 167-176.
___________________
Bezdomność
1458. AKTYWIZACJA i rozwój społeczny wspólnot - „marginalizacja
inaczej” : (przykład Chrystianii w Kopenhadze) / Ewa Kantowicz // Pr.
Soc. - 2006, nr 3, s. 86-98.
- 208 1459. JAK zwiększyć wiedzę o bezdomności na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim : raport roboczy wspierający seminaria krajowe / Volker Busch-Geertsema [et al.] // Forum Bezdom. - 2008, R.1,
s. 223-250.
1460. PIWNICA Kofoeda - istotny element duńskiego systemu pomocy w wychodzeniu z bezdomności / Marta Kisiela // Pr. Soc. - 2007, nr 5,
s. 120-130.
1461. PRZECIWDZIAŁANIE zjawisku bezdomności w Unii Europejskiej / Beata Szluz // Prz. Eur. - 2011, nr 2, s. 7-21.
1462. RODZAJE bezdomności i bezdomni we Włoszech / Tadeusz
Mierzwa // Pr. Soc. - 2009, nr 4, s. 107-126.
1463. STRATEGIE Unii Europejskiej wobec problemu bezdomności /
Beata Schulz / Saec. Christ. - 2008, nr 2, s. 181-196.
1464. WŁOSKIE organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych / Tadeusz Mierzwa // Pr. Soc. - 2010, nr 4, s. 103-125.
8. Pomoc społeczna
1465. COUNTERACTING material deprivation : the role of social
assistance in Europe / Kenneth Nelson // J. Eur. Soc. Policy. - 2012, nr 2,
s. 148-163.
Przeciwdziałanie deprywacji materialnej : rola pomocy społecznej w Europie.
1466. DEFINIOWANIE usług socjalnych w kontekście europejskim :
od ogółu do szczegółu / red. Albert Brandstaetter, Peter Herrmann, Cathal
O'Connell - Warszawa : Wydaw. WSP TWP ; Dom Wydaw. Elipsa, 2010. 298 s. - Tabele. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 6).
- 209 1467. L’ENTRÉE en dépendence des personnes âgées : quelle prise en
charge pour quelles différenciations sociales et sexuées? Une comparaison
France - Suéde / Anne-Marie Daune-Richard [et al.] // Rev. Fr. Aff. Soc. 2012, nr 2-3, s. 149-168.
Gdy starsze osoby stają się zależne : jaki typ opieki przy uwzględnieniu zróżnicowania społecznego i ze względu na płeć: porównanie Francja - Szwecja.
1468. ENTWICKLUNG, koordination und Gestaltung von Sozialsystemen in der Europäischen Union / Ute Klammer // Soz. Sicherh. - 2007,
nr 9, s. 285-290.
Rozwój, koordynacja i ukształtowanie systemu ochrony socjalnej w Unii Europejskiej.
1469. ESCAPING welfare? Social assistance dynamics in Sweden /
Olof Bäckman, Åke Bergmark // J. Eur. Soc. Policy. - 2011, nr 5,
s. 486-500.
Ucieczka od opieki społecznej? Dynamika pomocy społecznej w Szwecji.
1470. La FIN du modele scandinave? La réforme de la protection
sociale dans les pays nordiques / Peter Abrahamson // Rev. Fr. Aff. Soc. 2005, nr 3, s. 105-127.
Czy koniec modelu skandynawskiego? Reforma opieki socjalnej w krajach
skandynawskich.
1471. INDUSTRIELLE Beziehungen des Flexibilitätsressource Korporatistischer Wohlfahrtsstaaten : der Fall Sozialpolitik durch Tarifvertrag
in den Niederlanden / Christine Trampusch // Ind. Bez. - 2005, nr 2, s. 93-117.
Stosunki pracy jako rezerwa elastyczności korporacyjnego państwa dobrobytu:
polityka socjalna realizowana za pomocą układów zbiorowych w Holandii.
1472. INFORMAL adult care and caregivers’ employment in Europe /
Emanuele Ciani // Labour Econ. - 2012, nr 2, s. 155-164.
Nieformalna opieka dorosłych i zatrudnienie osób świadczących opiekę
w Europie.
- 210 1473. PAŃSTWO socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywwy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof
Piątek. - Toruń : Wydaw. UMK, 2005. - 425 s. - Tabele.
1474. POLITYKA i pomoc społeczna w Hiszpanii / Julia Montserrat //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2002, z. 161, s. 169-179.
1475. POMOC społeczna w prawie międzynarodowym i w prawie
Unii Europejskiej : wybór dokumentów / wybór i oprac. Remigiusz Krajewski. - Kutno : Leges, 2006. - 76 s.
1476. POMOC społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej /
Piotr Sałustowicz ; Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa :
IRSS, 2009. - 187 s. - Tabele. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego).
1477. PÓŁNOCNYM szlakiem : kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju / Włodzimierz Anioł // Probl. Polit. Społ. - 2005, nr 8, s. 13-30.
M.in. standardy socjalne, rozwiązywanie problemów społecznych w krajach
skandynawskich.
1478. La PROTECTION sociale en France / sous la dir. de Marc de
Montalembert. - 5 éd. rev. augm. - Paris : Doc. Fr., 2008. - 200 s. - Tabele. - (Les Notices / Documentation Française).
Ochrona socjalna w Francja.
1479. ROZWÓJ systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski / Aleksander Surdej, Jan Brzozowski // Polit. Społ. - 2012, nr 1, s. 8-13.
1480. „SOCIAL assistance” in Germany, France and the United Kingdom : from the „poor poor” to the „eligible poor”; from „welfare” to
„workfare” / K-J. Bieback // J. Soc. Secur. Law. - 2009, nr 4, s. 207-227.
„Pomoc społeczna” w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii: od „biednej
biedy” do „uprawnionej biedy”; od „państwa dobrobytu społecznego” do „państwa
dobrobytu w zakresie zatrudnienia”.
- 211 1481. SOCIAL protection expenditure and performance review : Slovak Republic / Maria Svorenova, Alexandra Petrasova ; International
Labour Office. Subregional Office for Central and Eastern Europe. - Budapest : ILO, 2005. - 384 s. - Tabele.
Ochrona socjalna - recenzja, wydatki i wykonanie: Słowacja.
1482. La SUÈDE à la recherche de son modèle social / Iain Begg //
Rev. IRES. - 2008, nr 3, s. 145-165.
Szwecja w poszukiwaniu swojego modelu socjalnego.
1483. Le SYSTÈME français de protection sociale / Jean-Claude Barbier, Bruno Théret. - Nouv. éd. - Paris : Découverte, écouverte, 2009. 126 s. - Tabele.
Francuski system ochrony socjalnej.
1484. ŚWIADCZENIA socjalne dla osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej / Olga Kowalczyk // W: Zabezpieczenie społeczne
osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz,
Wiesława Koczura. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2006. - S. 167-183.
V. ZWIĄZKI ZAWODOWE. RADY ZAKŁADOWE
1. Związki zawodowe
1485. „ACTING out” institutions : a cross-sector analysis of local
unions’ response and practices of resistance to collective redundancy in
Belgium / Vickie Dekocker, Valeria Pulignano, Albert Martens // Empl.
Relat. - 2011, nr 6, s. 592-606.
Instytucje „odgrywające swoje role” : analiza sektorowa odpowiedzi i praktyk
oporu lokalnych związków zawodowych w Belgii wobec zwolnień zbiorowych.
1486. BRYTYJSKIE związki zawodowe : perspektywa historycznoteoretyczna / Piotr Zientara // Polit. Społ. - 2006, nr 1, s. 22-27.
- 212 1487. CHANGES in the role of the trade union in the Hungarian printing industry / Janos Aczel // Empl. Relat. - 2005, nr 6, s. 566-580.
Zmiany roli związków zawodowych w węgierskim przemyśle wydawniczym.
1488. COLLECTIVE bargaining structure and its determinants : an
empirical analysis with British and German establishment data / Claus
Schnabel, Stefan Zagelmeyer, Susanne Kohaut // Eur. J. Ind. Relat. - 2006,
nr 2, s. 165-188.
Struktury rokowań zbiorowych i ich determinanty: empiryczna analiza danych
z przedsiębiorstw brytyjskich i niemieckich.
1489. The CURSE of institutional security : the erosion of German
trade unionism / Anke Hassel // Ind. Bez. - 2007, nr 2, s. 176-191.
Wady instytucjonalnej stabilizacji - erozja niemieckich związków zawodowych.
1490. DECENTRALIZING industrial relations and the role of labour
unions and employee representatives / ed. Roger Blanpain. - Alphen aan
den Rijn : Kluwer Law Int., 2007. - 185 s. - Tabele. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 61).
Decentralizację stosunków przemysłowych i roli związków zawodowych
i przedstawicieli pracowników (Francja, Niemcy, Wielka Brytania).
1491. DO unions benefit from working in partnership with employers? : evidence from Ireland / John Geary // Ind. Relat. - 2008, nr 4,
s. 602-624.
Czy związki zawodowe zyskują na pracy w partnerskich stosunkach
z pracodawcami : przykład z Irlandii.
1492. The DUTCH trade unions - and their support activities in Central and Eastern Europe / Rene van Tilborg // Empl. Relat. - 2005, nr 6,
s. 624-634.
Holenderskie związki zawodowe - ich działalność wspierająca Europę Środkową i Wschodnią.
- 213 1493. DZIAŁALNOŚĆ zachodnioeuropejskich związków zawodowych a funkcjonowanie rynku pracy i rozwój sektora usług / Piotr Zientara // Gospod. Prakt. Teor. - 2006, nr 1, s. 101-114.
1494. The EFFECTS of labor unions on workplace performance : new
evidence from France / Patrice Laroche, Heidi Wechtler // J. Labor Res. 2011, nr 2, s. 157-180.
Efekty związków zawodowych na osiągnięcia w miejscu pracy : nowe dowody
z Francji.
1495. EROSION of the Ghent system and union membership decline :
lessons from Finland / Petri Böckerman, Roope Uusitalo // Br. J. Ind.
Relat. - 2006, nr 2, s. 283-303.
Erozja systemu Gandawskiego, a spadek członkostwa w związkach zawodowych : lekcje z Finlandii.
1496. EVOLUTION or revolution? The impact of unions on workplace performance in Britain and France / Alex Bryson, John Forth, Patrice
Laroche // Eur. J. Ind. Relat. - 2011, nr 2, s. 171-187.
Ewolucja czy rewolucja? Wpływ związków zawodowych na kształt miejsca
pracy w Wielkiej Brytanii i Francji.
1497. Die FRANZÖSISCHEN Gewerkschaften in der Wirtschaftskrise :
Zwischen Dialoque Social und Basismilitanz / Ingrid Artus // WSI Mitt. 2010, nr 9, s. 465-472.
Francuskie związki zawodowe w kryzysie gospodarczym : pomiędzy dialogiem
społecznym i bojowością.
1498. FREEDOM of association of workers and employers in the
countries of the European Union / dir. Fernando Valdes Dal-Re ; Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. - Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2005. - 753 s.
Wolność zrzeszania się pracowników i pracodawców w krajach Unii Europejskiej.
- 214 1499. GEWERKSCHAFTLICHE Revitalisierung durch die Organisierung Selbstständiger? : deutsche und österreichische Gewerkschaften im
Vergleich / Susanne Pernicka, Sabine Blaschke, Andreas Aust // Ind. Bez. 2007, nr 1, s. 30-54.
Związkowa rewitalizacja poprzez organizowanie samodzielnie zatrudniających
się : porównanie niemieckich i austriackich związków zawodowych.
1500. HANDLUNGSOPTIONEN von Gewerkschaften und Betriebsräten in multinationalen Unternehmen : das Beispiel der Niederlande /
Marc van der Meer, Rob de Boer // WSI Mitt. - 2009, nr 2, s. 86-93.
Opcje działania związków zawodowych i rad zakładowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych : przykład Holandii.
1501. HAVE unions turned the corner? : new evidence on recent
trends in union recognition in UK firms / Jo Blanden, Stephen Machin,
John Van Reenen // Br. J. Ind. Relat. - 2006, nr 2, s. 169-190.
Czy związki zawodowe trafiły do kąta : nowe dane na temat najnowszych
tendencji w zakresie rejestrowania związków zawodowych w brytyjskich firmach.
1502. HUNGARIAN unions : how representative, how effective /
Erika Kovács // Comp. Labor Law J. - 2011, vol. 32, nr 4, s. 891-914.
Węgierskie związki zawodowe : jak reprezentatywne, jak efektywne?
1503. INTERNATIONAL framework agreements as instrument for the
legal enforcement of freedom of association and collective bargaining? :
the German case / Rüdiger Krause // Comp. Labor Law J. - 2012, vol. 33,
nr 4, s. 749-773.
Międzynarodowe umowy ramowe jako forma instrumentu prawnego wzmacniania wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych : przypadek Niemiec.
1504. The JOBS immigrants do : issues of displacement and marginalization in the Irish labour market / Thomas Turner // Work Employ. Soc. 2010, nr 2, s. 318-336.
Prace wykonywane przez imigrantów : kwestie przesunięcia i marginalizacji na
irlandzkim rynku pracy.
- 215 1505. NATIONAL unions and transnational workers : the case of
Olkiluoto 3, Finland / Nathan Lillie, Markku Sippola // Work Employ.
Soc. - 2011, nr 2, s. 292-308.
Krajowe związki zawodowe a pracownicy ponadnarodowi : przypadek Olkiluoto 3, Finlandia.
1506. Les NOUVELLES règles de la représentativité syndicale à la
SNCF / Maud Vialettes // Droit Soc. - 2011, nr 2, s. 186-195.
Nowe reguły reprezentatywności w związkach francuskiej kolei żelaznej.
1507. ORGANISING methods and member recruitment in Irish trade
unions / Thomas Turner, Michelle O’Sullivan, Daryl D’Art // Eur. J. Ind.
Relat. - 2011, nr 5, s. 516-531.
Metody organizowania się i rekrutacja członków w irlandzkich związkach
zawodowych.
1508. PERSPEKTIVEN des skandinavischen Korporatismus - Dänemark und Norwegen im Vergleich / Mikkel Mailand // WSI Mitt. - 2009,
nr 1, s. 17-24.
Perspektywy skandynawskiego korporacjonizmu - porównanie Danii i Norwegii.
1509. POLACY wstępują do brytyjskich związków / Tomasz Laskowski // Tyg. Solidar. - 2006, nr 2, s. 24.
1510. The POLITICAL economy of trade union strategies in Austria
and Germany : the case of call centres / Hajo Holst // Eur. J. Ind. Relat. 2008, nr 1, s. 25-45.
Ekonomia polityczna strategii związków zawodowych w Austrii i Niemczech :
przypadek call center.
1511. REFORMING union representativeness : France // Eur. Employ.
Rev. - 2007, nr 397, s. 27-29.
Reformowanie reprezentatywności związków zawodowych we Francji.
- 216 1512. The ROLE and impact of trade union equality representatives
in Britain / Nicolas Bacon, Kim Hoque // Br. J. Ind. Relat. - 2012, nr 2,
s. 239-262.
Rola i wpływ reprezentacji związkowej ds. równości w Wielkiej Brytanii.
1513. The ROLES and functions of shop stewards in workplace partnership : evidence from the Republic of Ireland / Yasmin Rittau, Tony
Dundon // Empl. Relat. - 2010, nr 1/2, s. 10-27.
Rola i funkcje działaczy związkowych w ramach partnerstwa w miejscu pracy :
dane z Republiki Irlandii.
1514. RUCH związkowy w Szwecji / Bojan Stanisławski. - Cz. 1-3 //
Nowy Tyg. Pop. - 2007, nr 46/47, s. 16-17 ; nr 48/49, s. 16-17 ; 50/52,
s. 16-17.
Cz. 2 pt. Cztery zasady budujące siłę ; Cz. 3 pt. Im sie udało - może byśmy
spróbowali?
1515. SOLIDARNA walka o prawa / Agata Rozenberg // Nowy Tyg.
Pop. - 2007, nr 9/10, s. 4.
Związki zawodowe i prawa pracownicze we Francji.
1516. The STATE of unions : Austria / Franz Traxler, Susanne Pernicka // J. Labor Res. - 2007, nr 2, s. 207-232.
Status związków zawodowych : Austria.
1517. Les SYNDICALISMES référentiels dans la mondialisation : une
étude comparée des dynamiques locales au Canada et en France / Christia
Dufour [et al.] // Rev. IRES. - 2009, nr 2, s. 3-37.
Działalność związkowa wobec globalizacji : studium porównawcze zjawisk
występujących lokalnie w Kanadzie i we Francji.
1518. TRADE union inclusion of migrant and ethnic minority workers :
comparing Italy and Netherlands / Stefania Marino // Eur. J. Ind. Relat. 2012, nr 1, s. 5-20.
- 217 Włączanie przez związki zawodowe migrantów i pracowników z mniejszości
etnicznych : porównanie Włoch i Holandii.
1519. TRADE unions and new member state workers in Germany and
the United Kingdom / Rebecca L. Zahn // Int. J. Comp. Labour Law. 2011, nr 2, s. 139-164.
Związki zawodowe i pracownicy z nowych krajów członkowskich w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
1520. TRADE unions, union learning representatives and employerprovided training in Britain / Kim Hoque, Nicolas Bacon // Br. J. Ind.
Relat. - 2008, nr 4, s. 702-731.
Związki zawodowe, przedstawicielstwo związkowego szkolenia i dostarczane
przez pracodawców szkolenia w Wielkiej Brytanii.
1521. UNION availability, union membership and immigrant workers :
an empirical investigation of the Irish case / Thomas Turner, Daryl D'Art,
Michelle O'Sullivan // Empl. Relat. - 2008, nr 5, s. 479-493.
Dostępność związków zawodowych, członkostwo w związkach oraz pracownicy imigranci: badanie empiryczne przypadku irlandzkiego.
1522. UNION workers, union work : a profile of paid union officers
in the United Kingdom / Edmund Heery // Br. J. Ind. Relat. - 2006, nr 3,
s. 445-471.
Pracownicy związkowi, praca związkowa : profil płatnych działaczy związkowych w Wielkiej Brytanii.
1523. UNIONS, learning, migrant workers and union revitalization in
Britain / Stephen Mustchin // Work Employ. Soc. - 2012, nr 6, s. 951-967.
Związki zawodowe, szkolenia, pracownicy emigranci a rewitalizacja związków
zawodowych w Wielkiej Brytanii.
1524. W KRÓLESTWIE „bezpiecznej elastyczności” / Leon Cremieux // Nowy Tyg. Pop. - 2006, nr 27/28, s. 12-14.
Związki zawodowe w Danii.
- 218 1525. WHY do contingent workers join a trade union? : evidence from
the Irish telecommunications sector / Robert MacKenzie // Eur. J. Ind.
Relat. - 2010, nr 2, s. 153-168.
Dlaczego pracownicy z kontyngentu przyłączają się do związków zawodowych : ewidencja z irlandzkiego sektora telekomunikacyjnego.
1526. WORKER voice in the context of the re-regulation of employment : employer tactics and statutory union recognition in the UK / Robert
Perrett // Work Employ. Soc. - 2007, nr 4, s. 617-634.
Głos pracowników w kontekście deregulacji zatrudnienia : taktyka pracodawców i ustawowe uznanie związków zawodowych w Wielkiej Brytanii.
1527. ZWIĄZKI zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak // Prz. Politol. - 2010, nr 4, s. 149-161.
1528. ZWIĄZKI zawodowe w największych gospodarkach Europy
a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego /
Piotr Zientara. - Gdańsk : Pomor. Wydaw. Nauk.-Tech., 2009. - 194, [3] s. Tabele. - (Problemy Nauki. Monografie Ekonomii ; 1).
2. Dialog społeczny
1529. COLLECTIVE bargaining and social pacts : Greece in comparative perspective / Stella Zambarloukou // Eur. J. Ind. Relat. - 2006, nr 2,
s. 211-229.
Rokowania zbiorowe i pakty społeczne : Grecja w perspektywie porównawczej.
1530. The CONTENTS of partnership agreements in Britain 19902007 / Peter Samuel, Nicolas Bacon // Work Employ. Soc. - 2010, nr 3,
s. 430-448.
Zawartość umów partnerstwa społecznego w Wielkiej Brytanii 1990-2007.
1531. DIALOG na polderze : holenderskie partnerstwo w czasie kryzysu / Eelco Tasma // Dialog. - 2011, nr 1, s. 51-60.
- 219 1532. DIALOG po polsku i irlandzku / Bogdan Kowalski // Dialog. 2007, nr 4, s. 75-79.
Spotkanie polskich i irlandzkich partnerów społecznych na konferencji
pt. „Dialog społeczny podstawą rozwoju gospodarczego”.
1533. DIALOG po węgiersku / Bogdan Kowalski // Dialog. - 2006,
nr 2, s. 87-90.
Działanie dialogu społecznego na Węgrzech, porozumienie trójstronne z listopada 1992 r.
1534. DIALOG społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej // Tomasz Grzegorz Grosse // W: Dialog społeczny : najnowsze dyskusje
i koncepcje / pod red. Rafała Towalskiego ; Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego, Fundacja Instytut Spraw
Publicznych. - Warszawa : CPS „Dialog”, 2007. - S. 53-73.
1535. DIALOG społeczny w Polsce i krajach Unii Europejskij / Włodzimierz Biniek // Zesz. Nauk. Inst. Zarz. AJD Częst., Pragmata tes Oikonomias. - 2006, z. 1, s. 137-153.
1536. EUROPEJSKA sztuka dialogu / Bogdan Kowalski. - Cz. 1-2 //
Dialog. - 2006, [nr 1], s. 48-53 ; nr 2, s. 81-86.
Cz. 1. Prezentacja paktów z Irlandii („Podtrzymanie Postępu” 2003-2006
i „Program na rzecz Koniunktury i Sprawiedliwości” 2000-2003) oraz Holandii
(porozumienie z Wassennaar 1982 r. i Pakt Elastyczność i Praca 1999 r.) ; Cz. 2.
Pakty z Włoch („Employment Pact” 1996, „Pakt na rzecz Włoch” 2002 i in.)
i z Belgii.
1537. IRLANDZKIE paktowanie : najnowszy pakt i najstarszy / Andrzej Zybała // Dialog. - 2006, nr 3, s. 51-58.
Na początku września 2006 r. w Irlandii został podpisany 7 pakt społeczny pn.
„W kierunku 2016”.
1538. KROK do przodu, krok do tyłu / Bogdan Kowalski // Dialog. 2006, nr 4, s. 60-64.
Porozumienia społeczne w Portugalii.
- 220 1539. PAKTY społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych” :
Irlandia, Włochy i Korea Południowa / Lucio Baccaro, Sang-Hoon Lim. Cz. 1-2 // Dialog. - 2008, nr 3, s. 17-26 ; nr 4, s. 19-25.
1540. PARTNERSTWO społeczne i rozwój irlandzkiego „tygrysa” /
Philip O'Connor // Dialog. - 2008, nr 1, s. 51-61.
1541. ROLA doradztwa naukowego w podejmowaniu decyzji w instytucjach : przykłady francuskie / Aleksandra Zubrzycka // Probl. Polit.
Społ. - 2006, nr 9, s. 160-167.
Doradztwo naukowe w instytucjach publicznych i w dialogu społecznym.
1542. ROZWÓJ peryferii dzięki dialogowi / Tomasz G. Grosse // Dialog. - 2006, nr 4, s. 65-69.
Dialog społeczny w Finlandii.
1543. SŁOWACKA droga do dialogu / Bogdan Kowalski // Dialog. 2007, nr 1, s. 64-68.
1544. SOCIAL dialogue and lifelong learning in new EU member
states : „reform fit” in Latvia / Charles Woolfson // J. Eur. Soc. Policy. 2008, nr 1, s. 79-87.
Dialog społeczny a kształcenie ustawiczne w nowych krajach członkowskich
Unii Europejskiej : „reforma dostosowawcza" na Łotwie.
1545. SOCIAL pacts as coalitions of the weak and moderate : Irland,
Italy and South Korea in comparative perspective / Lucio Baccaro, SangHoon Lim // Eur. J. Ind. Relat. - 2007, nr 1, s. 27-46.
Pakty społeczne jako koalicja słabych i nowoczesnych : Irlandia, Włochy,
Południowa Korea w perspektywie porównawczej.
1546. SOCIAL partnership and local development in Ireland : the
limits to deliberation / Paul Teague // Br. J. Ind. Relat. - 2006, nr 3,
s. 421-443.
- 221 Partnerstwo społeczne a rozwój lokalny w Irlandii: rozważania na temat ograniczeń.
1547. SOCIAL partnership in Ireland and new social pacts / William
K. Roche // Ind. Relat. - 2007, nr 3, s. 395-425.
Partnerstwo społeczne w Irlandii a nowe pakty społeczne.
1548. W STRONĘ roku 2016 : fragmenty paktu społecznego „Towards 2016” zawartego w Irlandii we wrześniu 2006 r. / tł. Joanna Popławska // Dialog. - 2006, nr 4, s. 70-90.
1549. W STRONĘ roku 2016 : kolejna część najnowszego paktu społecznego zawartego w Irlandii w 2006 r. : program oparty na cyklu życiowym / tł. Maciej Popławski // Dialog. - 2007, nr 2, s. 45-69.
1550. WHY has Irish social partnership survived? / Paul Teague, Jimmy Donaghey // Br. J. Ind. Relat. - 2009, nr 1, s. 55-78.
Dlaczego przetrwało irlandzkie partnerstwo społeczne?
3. Spory zbiorowe
1551. BETRIEBSVERHANDLUNGEN in Frankreich : die Bevollmächtigung von nicht gewerkschäftlich organisierten mitarbeitern / Jens
Thoemmes // Ind. Bez. - 2011, nr 4, s. 262-289.
Negocjacje zakładowe we Francji : pełnomocnictwa niezorganizowanych w związki zawodowe pracowników.
1552. CAN cross-border bargaining coordination work? Analytical
reflections and evidence from the metal industry in Germany and Austria /
Franz Traxler [et al.] // Eur. J. Ind. Relat. - 2008, nr 2, s. 217-238.
Czy można koordynować ponad granicami negocjacje płacowe? Analityczne
refleksje i ewidencja z przemysłu metalowego w Niemczech i Austrii.
- 222 1553. DECENTRALIZACJA negocjacji zbiorowych w Europie przyczyny, następstwa, wnioski / Jan Czarzasty // W: Dialog społeczny :
najnowsze dyskusje i koncepcje / pod red. Rafała Towalskiego ; Centrum
Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego, Fundacja Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : CPS "Dialog", 2007. S. 75-98.
1554. EXPLAINING the desire for local bargaining : evidence from
a Finnish survey of employers and employees / Anni Heikkilä, Hannu
Piekkola // Labour. - 2005, nr 2, s. 399-423.
Wyjaśnienie celów lokalnych negocjacji zbiorowych : dane z fińskiego badania
pracodawców i pracowników.
1555. INTERESSENHANDELN jenseits der Norm : Ein deutschfranzösischer Vergleich betrieblicher Interessenvertretung in peripheren
und prekären Wirtschafssegmenten / Ingrid Artus // Ind. Bez. - 2010, nr 4,
s. 317-344.
Negocjacje płacowe poza normami : niemiecko-francuskie porównanie zakładowych reprezentantów interesów w peryferyjnych i niepewnych segmentach
gospodarki.
1556. INTERNATIONAL comparaisons of labour disputes in 2004 /
Rachel Beardsmore // Labour Mark. Trends. - 2006, nr 4, s. 117-128.
Międzynarodowe porównania sporów zbiorowych w 2004 r.
1557. INTERNATIONAL comparisons of labour disputes in 2005 /
Dominic Hale // Econ. Labour Mark. Rev. - 2007, nr 4, s. 23-31.
Międzynarodowe porównania dotyczące sporów zbiorowych w 2005 r.
1558. LABOUR disputes in 2006 / Dominic Hale // Econ. Labour
Mark. Rev. - 2007, nr 6, s. 25-36.
Spory zbiorowe w 2006 r. w Wielkiej Brytanii.
- 223 1559. PAPER industry dispute settled : Finalnd // Eur. Ind. Relat.
Rev. - 2005, nr 379, s. 29-31.
Rozwiązanie sporu zbiorowego w przemyśle papierniczym - Finlandia.
___________________
Strajki,protesty
1560. BELGIJSKA gorąca jesień / Matthias Lievens // Nowy Tyg. Pop. 2006, nr 1/2, s. 14-15.
Fala strajków i akcji robotniczych w Belgii.
1561. FROM action to communication : explaining the changing context of worker occupations as direct forms of action with reference to the
case of contemporary Spain / Miguel Martinez Lucio // Empl. Relat. 2011, nr 6, s. 654-669.
Od akcji do komunikacji : wyjaśnienie zmieniającego się kontekstu okupacji
przez pracowników zakładów pracy jako bezpośrednich form protestu w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Hiszpanii.
1562. KURS na socjal / Katarzyna Śliwa // Tyg. Solidar. - 2005, nr 42,
s. 24-25.
Strajk generalny w październiku 2005 r. pod hasłem „Chcemy zatrudnienia
i praw pracowniczych”, zorganizowany przez 5 krajowych central związkowych we
Francji.
1563. La LUTTE continue? : les conflits du travail dans la France
contemporaine / Sophie Béraud [et al.]. - Broissieux : Éditions du
Croquant, 2008. - 159 s. - Tabele.
Walka trwa? : strajki we współczesnej Francji.
1564. The RIGHT to strike in EU member states : a comparative
overview with particular reference to Lithuania / Daiva Petrylaite // Int.
J. Comp. Labour Law. - 2011, nr 4, s. 421-434.
- 224 Prawo do strajku w krajach członkowskich UE : przegląd porównawczy ze
szczególnym odniesieniem do Litwy.
1565. SPOKÓJ po francusku / Mirosław Skowron // Tyg. Solidar. 2005, nr 48, s. 14.
Strajki we Francji.
4. Partycypacja pracownicza
1566. DETERMINANTEM betrieblicher Innovation : Partizipation
von Beschäftigten als vernachlässigter Einflussfaktor / Lorenz Blume,
Wolfgang Gerstlberger // Ind. Bez. - 2007, nr 3, s. 223-244.
Determinanty zakładowej innowacyjności : partycypacja pracowników jako
zaniedbany czynnik efektywności.
1567. EMPLOYEE participation and involvement : experiences of
aerospace and automobile workers in the UK and Italy / Mike Richardson
[et al.] // Eur. J. Ind. Relat. - 2010, nr 1, s. 21-37.
Partycypacja pracownicza i zaangażowanie : doświadczenia pracowników
przemysłu lotniczego i samochodowego w Wielkiej Brytanii i Włoszech.
1568. PARTYCYPACJA i uprawomocnienie pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej / Małgorzata Gableta, Anna CierniakEmerych // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań.- 2005, [z.] 5, s. 272-279.
1569. PERSPEKTYWY rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce
w warunkach Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Rudolfa. - Łódź :
Wydaw. Uniw. Łódz., 2007. - 595 s. - Tabele.
1570. POZAZWIĄZKOWE formy uczestnictwa pracowników w krajach Unii Europejskiej / Rafał Towalski // W: Partycypacja w formie konsultacji i informacji : zagrożenia czy szanse? / red. Irena Dryll ; Centrum
Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego. - Warszawa : CPS „Dialog”, 2006. - S. 16-17.
- 225 1571. WSPÓŁZARZĄDZANIE i współodpowiedzialność : niemiecka
koncepcja współdecydowania pracowników (Mitbestimmung) / Monika
Gładoch // Dialog. - 2006, nr 4, s. 26-32.
5. Rady zakładowe
1572. An ANALYSIS of the role of European Works Councils
in British workplaces / David Redfern // Empl. Relat. - 2007, nr 3,
s. 292-305.
Analiza roli europejskich rad zakładowych w brytyjskich miejscach pracy.
1573. BETRIEBLICHE Gewerkschaftsvertreter ohne Gewerkschaftsbindung? Das Paradox der zunehmend gewerkschaftlich organisierten
Comités d'entreprise in Frankreich / Adelheid Hege, Christian Dufour //
Ind. Bez. - 2009, nr 2, s. 154-178.
Zakładowy przedstawiciel związkowy niezwiązany ze związkiem. Paradoks
rosnącego związkowego zorganizowania rad zakładowych we Francji.
1574. BETRIEBSRÄTE, Tarifverträge und freiwillige Kündigungen
von Arbeitnehmern / Christian Pfeifer // WSI Mitt. - 2007, nr 2, s. 63-69.
Rady zakładowe, układy zbiorowe i dobrowolne zwolnienia pracowników.
1575. BETRIEBSRÄTE und „Andere Vertretungsorgane” : Verbreitung und Kontext betrieblicher Beschäftigtenvertretungen in der deutschen Privatwirtschaft / Axel Hauser-Ditz, Markus Hertwig, Ludger Pries //
Ind. Bez. - 2006, nr 4, s. 340-369.
Rady zakładowe i „inne” organy przedstawicielskie : upowszechnienie i kontekst zakładowego przedstawicielstwa w niemieckiej prywatnej gospodarce.
1576. BETRIEBSRÄTE und Strukturwandel / Simon Renaud // Ind.
Bez. - 2007, nr 1, s. 55-73.
Rady zakładowe i zmiany strukturalne.
- 226 1577. Le COMITÉ d'entreprise européen, quel impact sur le devenir
des comitités d'entreprise? / Pierre Rodiere // Droit Soc. - 2007, nr 9/10,
s. 1015-1025.
Europejskie rady zakładowe, jakie zderzenie przy powstawaniu komitetów
zakładowych w przedsiębiorstwie?
1578. The DOGS that sometimes bark : globalization and works council bargaining in Germany / Damian Raess, Brian Burgoon // Eur. J. Ind.
Relat. - 2006, nr 3, s. 287-309.
Globalizacja a rady zakładowe w Niemczech.
1579. The EFFECT of works councils on employment change / John
T. Addison, Paulino Teixeira // Ind. Relat. - 2006, nr 1, s. 1-25.
Zmiany w zatrudnieniu jako efekt działania rad zakładowych w Wielkiej Brytanii.
1580. EUROPEAN companies without European Works Councils :
evidence from Portugal / Hermes A. Costa, Pedro Araújo // Eur. J. Ind.
Relat. - 2008, nr 3, s. 309-325.
Europejskie firmy bez europejskiej rady zakładowe : przykład z Portugalii.
1581. JAK to działa w Austrii / Erich Taubenschuss // Nowy Tyg.
Pop. - 2007, nr 1/2, s. 9.
Rady pracowników w Austrii.
1582. MANAGERIAL perceptions of works councils’ effectiveness in
the Netherlands / Annette van den Berg, Yolanda Grift, Arjen van Witteloostuijn // Ind. Relat. - 2011, nr 3, s. 497-513.
Postrzeganie przez menedżerów efektywności rad zakładowych w Holandii.
1583. PREKÄRE Interessenvertretung : ein deutsch-französischer
Vergleich von beschäftigten Repräsentation im niedrig entlohnten Dien
stleistungsbereich / Ingrid Artus // Ind. Bez. - 2007, nr 1, s. 5-29.
- 227 Trudne reprezentowanie interesów : niemiecko-francuskie porównanie reprezentowania zatrudnionych w nisko wynagradzanym sektorze usługowym.
1584. „PROFESSOREN haben weniger Probleme, die machen sie
meistens” : die Repräsentationsproblematik der Betriebsräte des wissenschaftlichen Personals an österreichischen Universitäten / Dudo von Eckardstein, Stefan W. Konlechner // Ind. Bez. - 2009, nr 1, s. 46-66.
Profesorowie mają mało problemów, które najczęściej stwarzają : problematyka
reprezentacyjnych rad zakładowych personelu naukowego na austriackich uniwersytetach.
1585. TEN years of European works councils in Greece // Eur. Ind.
Relat. Rev. - 2005, nr 376, s. 34-36.
10 lat europejskich rad zakładowych w Grecji.
1586. TEN years of European works councils in Ireland : testing the
regulatory capacity of soft-style EU / Emer O'Hagan // Empl. Relat. - 2005,
nr 4, s. 386-412.
10 lat Europejskich rad zakładowych w Irlandii : testowanie kompetencji nadzoru dyrektyw Unii Europejskiej.
1587. UPRAWNIENIA przysługujące radzie zakładowej w rozwiązywaniu stosunku pracy w niemieckim prawie pracy / Przemysław Koral //
Z Probl. Prawa Pr. / UŚl. - 2005, t. 16, s. 116-130.
1588. WORKS councils and firm productivity in France / David Fairris, Philippe Askenazy // J. Labor Res. - 2010, nr 3, s. 209-229.
Rady zakładowe i produktywność firm we Francji.
- 228 -
- 229 INDEKS ALFABETYCZNY
AK 224 ; AKŁ zob.
Kłossowska Anna ; (am) 558
Abrahamson Peter 1470
Activation and labour market
reforms in Europe 744
Aczel Janos 1487
Adamczyk Andrzej 211, 296,
730
Addabbo Tindara red. 424
Addison John T. 1579
Adema Willem 1330
Ageing and pension reform
around the world 1134
Aktualne problemy prawa
międzynarodowego
i europejskiego 1
Aktywizacja zawodowa osób
po 50 roku życia 505
Aktywizująca polityka
zawodowa 1180
Alas Ruth 274
Albert Rocio 320
Albrecht James 1070
Alcock Pete 1281
Alcover Carlos-Maria 1138
Aldercreutz Axel 42
Allsop David 692
Altavilla Carlo 189
Al-Waqfi Mohammed A. 326
Amilon Anna 746
Amuedo-Dorantes Catalina 836
Anca Celia de 323
Andall Jacqueline 829
Andersen Soren Kaj 423
Anderson Pauline 623
Andersson Gunar 1400
Andersson Joona Pernilla 1048
Andersson Lina 286
André Nicolas 68
Andreu Marti zob. LópezAndreu M.
Andruszkiewicz Iwetta 729
Angel Pedro zob. Ortin-Angel P.
Anioł Włodzimierz 1477
Antjušina N.M. 1394
Antropov V.V. 292
Aprea Valentina 662
Araújo Pedro 1580
Arce Ignacio zob. Moral-Arce I.
Arendt Łukasz 344, 371, 593 ;
red. 361
Arnholtz Jens 860
Arntz Melanie 785, 855
Arribas Emilio zob. HuertaArribas E.
Arrowsmith James 1045, 1071
Artus Ingrid 1497, 1555, 1583
Asenova Darinka 1137
Askenazy Philippe 944, 1588
Asplund Rita 324
Atkinson Adele 1024
Auer-Rizzi Werner 66
Augustyn Anna 505
Auleytner Julian 570
Aurich Patrizia 743
Aust Andreas 1499
Aust Judith 171
Autume Antoine de 525, 526
Avilova A.V. 612, 826
Azmat Ghazala 727
- 230 BK 225
Babies and bosses 1385
Baccaro Lucio 1539, 1545
Bach Stephen 823
Bachan Ray 472
Bachmura Ewelina 290
Bäcker Gerhard 396
Bäckman Olof 1469
Bacon Nicolas 588, 598, 1512,
1520, 1530
Baczewski Grzegorz 1340
Bahnmüller Reinhard 55
Bajan Konrad 1269
Bakuła Władysława zob.
Łuczka-Bakuła W.
Balcerowicz-Szkutnik Maria
1105
Balcerzak-Paradowska Bożena
917 ; red. 1386
Balestrino Alessandro 583
Banacka Maria zob. TaniewskaBanacka M.
Banasik Przemysław 418, 886
Bande Roberto 734
Barbier Jean-Claude 1483
Barbier Marie 906
Barbieri Gianna 1003
Barcik Agnieszka 7
Barcz Jan 8, 9 ; red. 13, 14
Barham Catherine 1216
Barnaś Wioletta zob. WagnerBarnaś W.
Barnes Matt 1352
Barrett Alen 1035
Bartkowiak Grażyna 278
Bartram David 452
Baruk Jerzy 112, 119, 132, 135,
141, 144, 150, 163-165
Barwińska-Małajowicz Anna
335, 451, 834, 864, 883
Bas salaires et qualité de l'emploi
1008
Bassanini Andrea 726
Batóg Barbara 385
Batóg Jacek 385
Bau Nina zob. Yliuntinen-Bau N.
Bauer Frank 693
Bauta-Szostak Justyna 1437
Bayad Mohamed 81
Bayo-Moriones Alberto 375, 896
Bąba Michał 1204, 1220
Bąba Wojciech 553
Bąbiak Iwona 574
Beale David 349
Beardsmore Rachel 1556
Bebenroth Ralf 105
Becker Ulrich red. 866
Bednarczyk Henryk 682, 690,
749 ; red. 684
Bednarczyk-Jama Natalia 686
Bednarowska Luiza 770
Begg Iain 209, 1482
Begley Annette 178
Begum Nasima 1216
Beicht Ursula 1007
Bekker Sonja 438
Belabed Eva 1155
Belfield Richard 1039
Belgorodskiy Alexander 1032
Bellmann Lutz 511, 637
Belzil Christian 819
Bem Marta 952
Ben Halima Bassem 783
Ben Halima Mohamed Ali 783
Benders Jos 48
Bennmarker Helge 754
Béraud Mathieu 745
Béraud Sophie 1563
Berbeka Jadwiga 1300
Berg Annette van den 1582
- 231 Berge Jerry van den 364
Berger Klaus 680
Berglund Tomas 440
Bergman Ann 411
Bergmann Annette 728
Bergmark Åke 1469
Bernad i Garcia, Joan Carles 610
Bernard Catherine 2
Bernard F. 906
Bernardi Fabrizio 479
Bernini S. red. 1409
Berthou Ketel 325
Berthoud Richard 533
Betbeze Jean-Paul 525
Betzelt Sigrid red. 744
Beyer Jürgen 398
Bezrobotny i co dalej 750
Bieback K-J. 1480
Bieńkowski Wojciech red. 1286
Biernat Joanna 841
Bilková Diana 1005
Billings Jenny red. 1422
Biniek Włodzimierz 1535
Bispinck Reinhard 49, 1073, 1293
Bizzarro Chiara 28
Bjorklund Anders 1070
Blanden Jo 1501
Blank Florian 1285
Blank Jos L.T. 1247
Blanpain Roger 37 ; red. 194,
415, 1013, 1490
Blaschke Sabine 1499
Blázquez Cuesta Maite 1040
Blossfeld Hans-Peter red. 502
Blume Lorenz 1566
Blundell Richard 773
Błędowski Piotr 1242
Bochenek Karolina 1295
Bocianowski Piotr 314, 988
Bocianowski Stanisław 1234
Böckerman Petri 1495
Boer Rob de 1500
Bogaj Andrzej red. 625
Bogg A.L. 976
Bogus Hanna 568
Böheim René 1029
Bojanowski Radosław 940
Bokajło Wiesław red. 338
Bombera Zdzisław red. 750
Bondarouk Tanya V. 78
Bone John 380
Boni Michał red. 1161
Bonoli Giuliano red. 1134
Boockmann Bernhard 370
Borawska-Kędzierska Elżbieta
884
Borda Marta 1221
Bordogna Lorenzo 359
Borek Jolanta 541
Borghans Lex 596
Borkowska Stanisława red. 916,
917
Borowiecki Dariusz 948, 950,
954
Börsch-Supan Axel red. 522
Boruta Irena 29
Bos Dominique 676
Bosch Gerhard 1042 ; red. 365,
1043
Bosch Nicole 284, 703
Bosselaar Hans 551
Bothfeld Silke red. 744
Bovenberg Lans 446
Bovi Maurizio 577
Boysen-Hogrefe Jens 731
Bozionelos Nikos 905
Brajczewska-Rębowska Ewa
red. 1403
Brandl Julia 627
Brändle Tobias 53
- 232 Brandner Klaus 717
Brandstaetter Albert red. 1466
Braschi Cristina 709
Bratti Massimiliano 305
Bredgaard Thomas 413, 441
Brezigar-Matson Arjana 444
Brink Marieke van den 103
Brocki Wojciech 245
Broda Anna 673
Brodmann Stefanie 461
Brouns Margo 103
Bruff Ian 868
Brummelhuis Lieke L. 405
Brunello Giorgio 621
Bruning Nealia S. 105
Brussig Martin 1136
Bruyne Karolien De 212
Bryk Dorota red. 842
Bryła Irena zob. ManieckaBryła I.
Bryła Marek 1319
Brynin Malcolm 1068
Bryson Alex 1496
Brzosko Dariusz 673
Brzozowski Jan 1479
Brzykczy Sylwia zob. OziembłoBrzykczy S.
Buczkowska Elżbieta 552
Budhwar Pawan S. 90
Budnikowski Tomasz 213, 474
Budzeń Henryk 679
Budzyńska Izabela 376
Bullón Fernando zob. MuñozBullón F.
Burg Cathelijne van der 536
Burger Csaba 1084
Burgess Pete 363
Burgi Noelle 1064
Burgoon Brian 1578
Burkacki Mariusz 1355
Burri Susanne D. 345
Burz Alexander 422
Busch-Geertsema Volker 1459
Busemeyer Marius R. 590
Busse Reinhard 1211
Cabello-Medina Carmen 95
Cabral-Cardoso Carlos 280
Cabrales Álvaro zob. LópezCabrales Á.
Cabrera Ramón zob. ValleCabrera R.
Caldwell Raymond 67
Callan Tim 297
Calleman Catharina 368
Callings David G. 178
Camelo-Ordas Carmen 92, 101
Canduela Jesus 504
Capanidu Niki 122
Čaplovič Dušan 650
Card David 1026
Cardoso Carlos zob. CabralCardoso C.
Carling Kenneth 754
Carlsson Magnus 319
Caroleo Floro Ernesto 189 ; red.
186, 206
Caroli Ève 944, 1028 ; red. 1008
Castañno Cecilia 276
Castells Manuel 1282
Castonguay Julie 1079
Caussat Laurent 1145
Cegarra Navarro Juan Gabriel 70
Cesarski Maciej 1447
Cewińska Joanna red. 1074
Chabosson-Vera Sylvie 751
Chakowski Maciej 310, 336,
939, 1004
Chałupczak Grzegorz 1207,
1235
- 233 Charlwood Andy 261
Chauvière Michel red. 1416
Chlebicka Agata 204
Chodorowska Marta 945, 966,
967
Chorążykiewicz Grażyna 1273
Chromińska Beata 498
Chrzanowska Ewa 1315
Chybalski Filip 1146, 1199
Chzhen Yekaterina 1030
Ciani Emanuele 1472
Ciechański Jerzy 407, 1250
Ciechomska Joanna 1091, 1104,
1127, 1128
Cieplińska Jagienka zob.
Rześny-Cieplińska J.
Cierniak-Emerych Anna 399,
1568
Cieślak Ewa zob. SadowskaCieślak E.
Cieślukowski Maciej 1438
Ciszek Przemysław 1004
Ciupijus Zinovijus 854
Clancy Gareth 459
Clarke Marie 656
Clasen Jochen 1278
Clausen Jens 456
Clegg Daniel 1284
Coates Anna zob. OdrowążCoates A.
Cockx Bart 439
Cohu Sylvie 1425
Cole Matthew 735
Collective bargaining and
wages1013
Collins Michael 426
Comi Simona Lorena 621
Considine Mark 765
Conter Bernard 763
Contrepois Sylvie 979
Conway Edel 60
Cook Joanne 460
Cooper Ivan 1287
Copeland Paul 1360
Corby Susan 571
Cornejo José Andrés zob.
Fernández-Cornejo J.A.
Corsini Lorenzo 986, 1078
Costa Hermes A. 1580
Costa Nilza Maria Vilhena
Nunez da 616
Costa-Font Joan 1419
Cottini Elena 925
Courtioux Pierre 523
Cousins Mel 1114
Coutrot Thomas 960
Couvrat Jean-François 1117
Cremers Zofia zob. NakielskaCremers Z.
Cremieux Leon 1524
Crepon Bruno 755
Croce Giuseppe 613
Cross Christine 311
Croucher Richard 93, 713
Crowley Denis 1261
Cullinane Niall 981
Cunningham Ian 1289
Cupeiro Susana zob. VazquezCupeiro S.
Currie Samantha 816
Curry-Sumner Ian 1387
Cutillo Andrea 259
Cybulska Ewa zob. PancerCybulska E.
Czaja Izabela 767
Czaja Jarosław 813
Czajka Zofia 513
Czajkowski Marek 902
Czarnecka Aleksandra zob.
Zubrzycka-Czarnecka A.
- 234 Czarzasty Jan 1553
Czas pracy 706
Czech-Rogosz Joanna red. 400,
748
Czechowski Przemysław 982
Czerwińska Karolina 24
Czubocha Krzysztof 215
Czyżewska Marta red. 242
Czyżewski Andrzej 901
D’Art Daryl 1507, 1521
Dach Zofia 221
Dagevos Jaco 853
Daly Mary 1360
Damgaard Bodil 381
Dan-Olof Rooth 824
Daniel Kirsten 514
Danzer Alexander M. 830, 1066
Daszkiewicz Nelly red.
Datta Kavita 822
Daune-Richard Anne-Marie 1467
Daunfeldt Sven-Olov 1369
De Winne Sophie 131
Decentralizing industrial
relations and the role of
labour unions and employee
representatives 1490
Deelen Anja 703
Definiowanie usług socjalnych
w kontekście europejskim
1466
Dejemeppe Muriel 755
Dekocker Vickie1485
Del Boca Daniela 1401
Del Bono Emilia 305, 464, 993
Delsen Lei 48 ; red. 705
Demoussis Michael 909
Deña Isidro 58
Denek Kazimierz 844
Derlacz Joanna zob. WolszczakDerlacz J.
Derlukiewicz Niki 156, 159
Destefanis Sergio 210 ; red. 186
Devetter François-Xavier 1368
Devetzi Stamatia red. 1100
Dewhurst Frank W. 70
Di Pietro Giorgio 259
Dialog społeczny 1553
Dialog społeczny i obywatelski
w Unii Europejskiej 1534
Diaz-Diaz Nieves Lidia 86
Dickey Heather 1055
Dickmann Michael 828
Dieckhoff Martina 614
Dietz Martin 192
Dijkhoff Tineke 1082, 1088
Dimitrowa Elka 638
Dinga Marián 198
Ditz Axel zob. Hauser-Ditz A.
Diversity and commonality in
European social policies
1245
Długosz Zbigniew 1307, 1316
Dobre praktyki prognozowania
popytu na pracę w Europie
179
Dobrowolska Bogusława 1375,
1379
Dochev Magdalena zob.
Nojszewska-Dochev M.
Doherty Liam 59
Doherty Liz 630, 1383
Dolton Peter J. 1066
Domagała Katarzyna 158
Domańska Lidia 846
Domenech Maria zob. GutiérrezDomenech M.
Donaghey Jimmy 1550
- 235 Dorantes Catalina zob. AmuedoDorantes C.
Döring Diether 1133, 1139
Dorssemont Filip 345
Dostal Ondrej 1050
Dośla Ewa 938
Doukas Dimitrios 775
Drabik-Podgórna Violetta 685
Drela Karolina 778
Drobniak Adam 1276
Drolet Marie 1031
Druker Janet 996
Drygała-Puto Monika 949
Dryll Irena 410 ; red. 1570
Drzeżdżon Wojciech 665
Duarte Carlos Manuel Coelho
1017
Dubar Claude 639
Dubrzyńska Hanna 832
Duda-Zalewska Aneta 1233
Dudek Mieczysław red. 200
Dufour Christia 1517, 1573
Dufresne Anne 57
Dujin Anne 391
Dundon Tony 981, 1513
Dupré Michele 712
Durasiewicz Arkadiusz 1396
Dustmann Christian 867
Duval Romain 726
Duvander Ann-Zofie 1400
Dwyer Peter 460
Dysfunkcje zarządzania
zasobami 1074
Dziekanowski Tomasz 1010
Dziurzyński Krzysztof 574
Dziwiński Piotr 7
Eamets Raul 545
Ebert Andreas 169
Ebmer Rudolf zob. WinterEbmer R.
Eckardstein Dudo von 1584
Edlund Jonas 503
Edukacja dla rynku pracy 687
Edukacja dorosłych w
wybranych krajach 648
Edukacja dorosłych w
zjednoczonej Europie 649
Eichenberger Pierre 340
Einarsen Ståle 343
Ekonomia rynku pracy 758
Ekonomiczne problemy
funkcjonowania
współczesnego świata 266
Ekskluzja i inkluzja społeczna
673
Elastyczny rynek pracy
i bezpieczeństwo socjalne
403
Elchardus Mark 626
Eldridge Steve 70
Eldring Line 860
Ellingsater Anne 1399
Elston Mary Ann 599
Emerych Anna zob. CierniakEmerych A.
Engblon Samuel 974
Eräranta Kirsi 1402
Erhel Christine 523
Eriksson Tor 450
Escot Lorenzo 320
Etherington David 572
European employment models in
flux 365
European framework agreements
and telework 415
European labour market 186
European social model and
transitional labour markets
1248
Europejskie modele aktywizacji
zawodowej 537-539
- 236 Europejskie modele aktywizacji
zawodowej osób
z niepełnosprawnością
intelektualną 761
Euwals Rob 703
Evers Adalbert 1395 ; red. 1264
Eydoux Anne 745
Faeh Andrea 1423
Faggio Guilia 1057
Fairris David 1588
Fajczak-Kowalska Anita 1377
Faliszek Krystyna red. 673
Faliszek-Rosiak Anna 351
Fargion Valeria 1430
Farndale Elaine 795
Farrell Catherine 98
Fehr Sonja 718
Felczak Dominika 1299
Feliniak Urszula 699
Ferjan Marko 835
Fernandes Emilia 280
Fernández Melchor 734
Fernández-Alles María de la Luz
101
Fernández-Cornejo José Andrés
320
Fesnak Grażyna zob. FirlitFesnak G.
Figurski Janusz red. 684
Fihel Agnieszka 1411
Fila Joanna 162, 193, 790
Finanse publiczne w warunkach
akcesji 1428
Finseraas Henning 1343
Firlit-Fesnak Grażyna red. 1328
Fischer Georg 185
Fitzgerald Ian 860, 871
Flassbeck Heiner 1018
Flaszyńska Ewa 473, 670, 671
Flecker Jörg 50
Fleskenstein Timo 199
Flisek Aneta red. 5
Flood Lennart 1253
Florek Ludwik red. 706
Fluks Małgorzata 1087
Fodor Eva 298
Fonseca Raquel 210
Font Joan zob. Costa-Font J.
Forde Chris 97, 994
Foreman Jim 602
Forkun Mark 75
Forma Pauli 1195
Forslund Anders 496
Forstenlechner Ingo 326
Forth John 1496
Fosh Patricia 549
Foster Carley 291
Foster Deborah 549
Frąckiewicz Lucyna red. 1447,
1484
Frąckowiak Anna red. 648
Frączek Maciej 386
Frączkiewicz-Wronka Aldona
red. 1276
Freedland Mark 973
Freedom of association of
workers and employers 1498
Freedom of services in the
European Union 194
Frerichs Frerich 170
Freyssinet Jacques red. 395
Fuentes-Fuentes Maria Mar
998
Fullin Giovanna 468
Fultz Elaine 1153
Fundusze strukturalne i polityka
regionalna Unii Europejskiej
20
Furåker Bengt 440
- 237 Gabler Łukasz 1239, 1291, 1317
Gableta Małgorzata 399, 1568
Galanaki Eleanna 80, 279
Galdon-Sanchez Jose Enrique
896
Gall Gregor 692
Galster Jan red. 4
Gałecka Ewa 195
Ganova Penka 672
Gapys Anna 528
Garbat Marcin 531, 540, 559564, 569, 573
Garbiec Roman 1150 ; red. 1121
García Trascasas M. Ascensión
633
Garcia-Olaverri Carmen 69
Garcia-Pérez J. Ignacio 499
Gardiner Jean 411
Garrido Luis 479
Garrido Marcial zob. VelascoGarrido M.
Gasde Susanne 1420
Gash Vanessa 707, 1015
Gašparíková Jana 372
Gasz Małgorzata 1439
Gautié Jérôme 1028 ; red. 1008
Gawrońska-Nowak Bogna 408
Gawrycka Małgorzata 266, 723
Geary John 1491
Geertsema Volker zob. BuschGeertsema V.
Geisen Thomas red. 1473
Geisler Esther 1384
Gendron Bénédicte 521, 644
Genzels Małgorzata 839
Gericke Christian 1211
Germain Nicole zob. MaggiGermain N.
Gerstlberger Wolfgang 1566
Gerven Minna van 184, 1083
Gesthuizen Maurice 853
Gewiese Tilo 511
Gębołyś Zdzisław 911
Ghinetti Paolo 915
Ghita Simona 1306
Giannakopoulos Nicholas 909
Giannelli Gianna Claudia 369
Giannikis Stefanos K. 417
Giermanowska Ewa 500
Gil Joan 1419
Ginneken Ewout van 1211
Girault Joëlle 751
Glannelli Gianna 709
Glitz Albrecht 838
Gładoch Monika 1571
Głąbicka Katarzyna 240, 541,
1364 ; red. 18
Godłoza Marta red. 10,
Godzenie życia zawodowego
z rodzinnym 1403
Goerke Laszlo 1059
Golinowska Stanisława 882 ;
red. 1161, 1246, 1261, 1326
Golnau Wiesław 191, 1011
Golsch Katrin 197
Gomes Pedro 837
Gomez-Salvador Ramon red.
208
González Begega, Sergio 1393
González Xulia 207
Gooby Peter zob. TaylorGooby P.
Gooderham Paul 93
Gorczyca Mirosław 1443-1446,
1449-1450, 1452, 1453
Gordo Laura Romeu 512
Gorzelany-Dziadkowiec
Magdalena 283
Gorzelany-Plesińska Julia 281,
283, 296
- 238 Gospel Howard 602, 603
Gotfryd Paulina 963
Grabowska Anna 25
Grabowska Izabela 253, 1312,
1318
Grabowska-Lusińska Izabela 850
Graeve Diana de 1427
Graf Nikolaus 518
Grajek Joanna zob. WierzbickaGrajek J.
Graniewska Danuta 794, 1386
Granqvist Lena 1016
Grapperhaus Ferdinand B.J. 30
Graziano Paolo 354, 1392
Grazier S. 923
Green-Pedersen Christopffer
1160
Gregg Paul 1252
Gregory Abigail 1414
Gress Stefan 1205, 1206, 1212
Grift Yolanda 1582
Grimshaw Damian 1012
Gross Hermann 693
Grosse Tomasz Grzegorz 1534,
1542
Grotowska-Leder Jolanta red.
673
Grycner Stanisław 382
Grycner Wiesława 382
Grzebyk Piotr 1000
Grzejszczak Katarzyna 25
Grześkowiak Alicja 636, 1365
Grzybowska Barbara 23
Güell Maia 727, 995
Guerrina Roberta 304
Guerrazzi Marco 986
Guillén Rodriguez, Ana M. 1393
Gupta, Nabanita Datta 1063
Gurgand Mare 755
Guthrie James P. 890
Guthrie Robert 579
Gutiérrez-Domenech Maria 1397
Güveli Ayse 1068
Gwiazda Adam 130
Haar Jarrod M. 405
Haas Barbara 196
Haile, Getinet Astatike 920
Hairault Jean-Olivier 525
Hakovirta Mia 1389
Hale Dominic 1557, 1558
Halikias John 279
Hallerod Björn 1302
Hammarstedt Mats 1036
Hansez I. 906
Harb Darja 645
Hardoy Ines 485
Hardy Jane 871
Hardy Stephen 33, 701
Harris Lynette 76, 291
Harris Neville 1081
Hassel Anke 1489
Hasselbalch Ole 39
Hauptmeier Marco 374
Hauser-Ditz Axel 1575
Hąbek Patrycja 1295
Hecht-El Minshawi Béatrice
629
Heckley Gawain 427
Heery Edmund 1522
Hege Adelheid 1573
Hegewisch Ariane 434
Heikkilä Anni 1554
Heilmann Pia 594
Heinbach Wolf Dieter 53
Heineck Guido 1020
Heinze Anja 793
Heinze Rolf G. red. 1264
Heitmueller Axel 580
Hellriegel Martyna zob.
Łaszewska-Hellriegel M.
- 239 Hellström Jörgen 1369
Hemel Line van 800
Hengstenberg Peter red. 1245
Henning Ann zob. NumhauserHenning A.
Hennion Sylvie red. 1175
Hermann Christoph 50
Hernanz Virginia 934
Herrmann Peter red. 1466
Hertwig Markus 1575
Herzog-Stein Alexander 355
Heywood John S. 514
Hiilamo Heikki 1389
Himanen Pekka 1282
Hinzen Heribert red. 649
Hirtt Nico 653
Hjertner-Thoren Katarina776
Hnatuszko Renata 552
Höch Dorothee 358
Hoeksema Ludwig 795
Hoel Helge 343, 349
Hofer Helmut 518
Hogrefe Jens zob. BoysenHogrefe J.
Hohnerlein Eva Maria 1080
Holman David 87
Holmlund Bertil 755
Holmqvist Mikael 1260
Holst Hajo 1510
Hoppe Markus 55
Hoque Kim 588, 598, 801, 803,
805, 1512, 1520
Horodecka Anna 147
Horodeński Ryszard Czesław
red. 237
Houwerzijl Mijke 808
Houwing Hester 447
Hoyer Jerzy 810
Huerta-Arribas Emilio 69
Hulk Carl 503
Hulkko-Nyman Kiisa 1053
Huzzard Tony 362
Hvinden Bjorn 762
Hydzik Paweł 109, 139
Ideas and welfare state 1258
Ilmarinen Juhani 694
Ilsøe Anna 714
Informacja w sprawie
zatrudnienia obywateli
polskich 462
Ingold Jo 572
Integracja i europejski rynek
pracy 200
Integracja społeczna jako
wyzwanie dla polityki
społecznej 1328
Integrating health and social care
1422
International migration and the
social sciences 831
Ippavitz Sylwia 775
Irs Reelika 1038
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
675
Iwasaki I. 1164
Izquierdo Mario 809
Jacobi Lena 173
Jacquot Sophie 1398
Jadoul Valérie 35
Jadźwiński Ireneusz 1356
Jaenichen Ursula 369
Jagusiak Bogusław 1527
Jahn Elke J. 992
Jahn Joanna 126
Jak znaleźć pracę w Europie 798
Jakob Johannes 509, 517
Jakość życia osób
niepełnosprawnych 554
- 240 Jama Natalia zob. BednarczykJama N.
James Philip 1289
Janicka-Żylicz Anna 881
Janicki Wojciech 807
Janiszewska Anna zob.
Woynarowska-Janiszewska A.
Janowska Zdzisława red. 1074
Januszek Henryk red. 17, 21,
901, 1438
Jarecki Wojciech 635
Jarmołowicz Wacław 177, 220,
222, 223, 232
Jaromin Mariola 1348
Jarosz Jerzy red. 1311
Jarosz Mirosław Jerzy red. 1313
Jaroszewska Emilia red. 1328
Jaskólska Iwona 770
Jastrzębska Teresa 929
Jastrzębska Władysława 142
Jász Krisztina 1342
Jaworek Marcin 453, 463, 724
Jaworski Robert 946, 968, 969
Jefmańska Marta zob. KusterkaJefmańska M.
Jespersen Svend T. 752
Jeż Paulina zob. UcieklakJeż P.
Jiménez-Martin Sergi 1062
Jingkun Li 450
Jobs for immigrants 465-467
Jobs for youth 488-493
Jodkowska Lilianna 241, 442,
720, 733, 748, 1321, 1323
Johann Maria 1301
Johansson Hakan 762
Johnson Ailish 1249
Johnston Alison 56
Jones Melanie K. 535, 592
Jonszta Urszula zob. ZagóraJonszta U.
Jończy Romuald 494
Joona Pernilla Andersson 471
Jørgensen Henning 764
Juchnicka Marta 505
Juchniewicz Małgorzata 23
Juchnowicz Marta 1074 ; red.
248
Julemont Ghislaine 1107
Jung Sven 1051
Juraite Kristina 1332
Jurajda Štepán 272
Jurczak Ewelina 876
Jurkeit Jörg 379
Jyrkinen Marjut 515
Kacperska Magdalena 263
Kaczkowska Magdalena 904
Kaczor Stanisław 230
Kajzer Alenka 444
Kaleta Agata zob. MałysaKaleta A.
Kalinowska Sławomir 1362
Kalmi Panu 161, 1053
Kamieniecka Sylwia zob.
Pieńkowska-Kamieniecka S.
Kamińska Aldona zob.
Mrówczyńska-Kamińska A.
Kan Man Yee 406
Kangas Olli 1407 ; red. 1280
Kantowicz Ewa 1458
Kantyka Sławomir red. 1276
Kańduła Sławomira 17
Kańtoch Lech 187
Kapitał ludzki a kształtowanie
przedsiębiorczości 248
Kapp Thomas 962
Karakaya Gungor 1240
- 241 Kardas Halina zob. WorachKardas H.
Karpińska Agnieszka 137
Karpowicz Ewa red. 219
Karwacki Arkadiusz 1327
Karwoth-Zielińska Dominika
810
Kasperkiewicz Witold 121
Kasprzak Barbara 1132
Kaszczak Stefan 865
Kato Takao 925
Katou Anastasia A. 90
Katsaros Kleanthias K. 94
Kaufmann Otto 1166, 1213 ;
red. 1175
Kauhanen Antti 161
Kawińska Martyna 1405
Kayser Ulrike 927
Kelliher Clare 713
Kelly Elish 1037
Kessler Francis 443
Key aspects of german
employment and labour law
378
Kędzierska Elżbieta zob.
Borawska-Kędzierska E.
Kępińska Ewa 833
Khattab Nabil 348
Kiamou Konstantina 905
Kiecana Beata 228
Kiełbasa Monika 1428
Kiełek Ewelina 146
Kieniewicz Barbara 760
Kiercel Tomasz Stanisław 106
Kildal Nanna red. 1266
Killion Munyama 21
Kindler Marta red. 849
Kintana Martin zob. LarazzaKintana M.
Kirchen Stefan 398
Kirkpatrick Ian 805
Kisiela Marta 1460
Kistler Ernst 169
Klaauw Bas van der 284
Klammer Ute 1468
Klaveren Maarten van 1058
Klee Katharina 309
Klimkiewicz Aldona 1149
Kluve Jochen 167, 173
Kłossowska Anna 226-228, 477
Knapińska Magdalena 177, 220,
222, 223, 232, 265, 863
Knoll Joachim 658
Knuth Matthias 262, 373, 1136
Knyżewska Joanna 1085, 1086,
1097-1099, 1119, 1120
Kobiety i młodzież w migracjach
833
Koch Michaël 250
Kocik Magdalena 704 ; red.
1409
Koczura Wiesława red. 1484
Koevoets Wim 1069
Kogan Irena 857, 879
Kohaut Susanne 1488
Köhler Peter A. 1236
Kolasa Katarzyna 1431
Kolf Ingo 509, 517
Kollinger Iris 877
Kolowca Ireneusz 8, 9
Kołaczek Bożena 547
Kołaczek Małgorzata 332
Kołcun Tadeusz 1131
Kołodziejczak Małgorzata 887
Komar Małgorzata 926
Kompetencje zawodowe
nauczycieli przedszkoli
606
Konhäusner Katharina zob.
Pernkopf-Konhäusner K.
- 242 König Helmut red. 271
Koniunktura gospodarcza
a reakcje podmiotów
gospodarujących 400
Konlechner Stefan W. 1584
Kontos Maria red. 878
Koot Patrick M. 1247
Koprowska Dorota 645
Kopycińska Danuta red. 266
Koral Przemysław 1587
Korenik Stanisław 156
Kornelakis Andreas 56
Korzeniecka Natalia 910
Kosicka Alicja 15
Kosicka Barbara 288
Koskina Aikaterini 611
Kostrzewski Szymon 507
Koszty i produktywność pracy
w Polsce 892
Kotlorz Dorota red. 758
Kovács Erika 1502
Kowalczyk Olga 1484
Kowalewski Tadeusz 657
Kowalik Jan 160
Kowalska Anita zob. FajczakKowalska A.
Kowalska Karolina 881
Kowalska Kinga 989
Kowalska Magdalena Maria 260
Kowalski Bogdan 1532, 1533,
1536, 1538, 1543
Kowalski Wiesław red.1313
Kozak Jurand 1376
Kozela Robert 970
Kozera Agnieszka 1304
Kozera Cezary 1304
Kozina Dorota 221
Kozioł Katarzyna 124, 127, 128
Kraatz Susanne 510
Krajewska Anna 1113 ; red. 892
Krajewski Remigiusz 1475
Kramarz Francis 898
Kraus Katrin red. 1473
Krause Rüdiger 1503
Kreft Wojciech 691
Kremer Stefanie 171
Kremp Pascal R. red. 378
Kreyenfeld Michaela 1384
Krichner Jeans red. 378
Krietsch Ina 990
Kroger Teppo red. 1404
Krowiarz Ewa 1061, 1075
Kruse Agneta 1152
Kruszka Rafał 861
Kryńska Elżbieta 366
Kryśpiak Izabela 1198
Krzeczewski Bartłomiej 1416
Księżyk Marianna 383, 894
Kształtowanie warunków pracy
przez pracodawcę 422
Kubátová Jaroslava 404
Kuberski Kazimierz 175
Kubiczek Agata 880
Kubis Alexander 192
Kucharczyk Jacek red. 1159
Kucharski Leszek red. 409
Kuhlmann Ellen 1417
Kuhnle Stein red. 1266
Kuivalainen Susan 1335
Kulesza Marek 1296
Kulińska-Sadłocha Ewa 21
Kupidura Ludmiła zob.
Łopacińska-Kupidura L.
Kupidura Tomasz 690, 749
Kurek Sławomir 1307
Kurowski Piotr 1174
Kuryło Aneta 257
Kusterka-Jefmańska Marta
1303
Kuśmierczyk Krystyna 1372
- 243 Kuźmicz Ewelina red. 1159
Kwasek Mariola 1366
Kwiatkiewicz Anna 432, 683
Kwiatkowska Walentyna 736
Kwiatkowski Eugeniusz 360 ;
red. 409
Kwiatkowski Michał 686
Kwiatkowski Stefan M. 190 ;
red. 625, 687
Labour market impact of the EU
enlargement 206
Labour supply and incentives to
work in Europe 208
Labudová Viera 1378
Lach Daniel Eryk 1227, 1231,
1232
Lacuesta Aitor 809
Lain David 527
Lalé Etienne 873
Lamanthe Annie 1028
Lang Dany 437
Langendonck Jef van 1093
Langhoff Thomas 990
Lapatinas Athanasios 895
Lapostolle Guy 681
Lappegård Trude 1400
Larazza-Kintana Martin 69
Laroche Patrice 1494, 1496
Laroque Guy 392
Larsen Flemming 373, 413
Larsen Trine P. 423
Lasierra José M. 420
Laskowska-Rutkowska
Aleksandra 118
Laskowski Tomasz 1509
Lasota Sonia 1272
Latos-Miłkowska Monika 696
Latreille Paul L. 592
Laurent Thierry 339
Laužackas Rimantas 605
Lazaridis Gabriella 299
Leaker Debra 1033
Leber Ute 511, 637
Leder Jolanta zob. GrotowskaLeder J.
Ledoux Clémence 1398
Lefresne Florence 209
Lehndorff Steffen red. 365
Leichsenring Kai red. 1422
Leira Arnlaug 1399
Leitner Sigrid 1283, 1328
Lellement Michel 712
Lemaitre Sebastien 792
Lemkowska Malwina 1108
Léonard Evelyne 667
Leonardi Salvo 1254
Leoni Riccardo 900
Lequet-Slama Diana 1425
Lerouge Loîc 330 ; red. 337
Leschke Janine 784
Leś E. red. 1409
Leśniewska Anna 1223
Leśniewski Jarosław 587
Lett Laura 455
Lewandowska Zofia zob.
Szweda-Lewandowska Z.
Lewicki Piotr 848
Lewis Jane 1395
Lewis Jenny M. 765
Lewis Paul 603
Liapi Maria red. 878
Liebke Tanja 1208
Lievens Matthias 1560
Lillie Nathan 869, 1505
Lim Sang-Hoon 1538, 1545
Lindbom Anders 1160
Linden Bruno van der 439
Lineham Margaret 311
Linkola Pertti 520
- 244 Linna Anne 61
Lippe Tania van der 405, 431,
1367
Lis Piotr 1456
Lisowska Katarzyna 175
Lizut Joanna 1257
Lloyd Caroline red. 1044
Lo Turco Alessia 182
Loderstedt Katja 273
Longhi Simonetta 768
López-Andreu Marti 654
López-Cabrales Álvaro 95
Lorentowicz Urszula 760
Loureiro de Matos Fátima 1305,
1442
Low-wage work in Denmark
1041
Low-wage work in Germany
1043
Low-wage work in the United
Kingdom 1044
Ludian-Torbus Urszula 978
Ludwig Ute 398
Lundborg Per 820
Lusińska Izabela zob.
Grabowska-Lusińska I.
Lusiński Cezary 253
Lynch Julia 1244
Łabędzka Anna 6
Łada Agnieszka red. 885
Łapiński Karol 987
Łaszewska-Hellriegel Martyna
1413
Łazowski Adam 6 ; red. 6
Łobodzińska Anna 1320
Łopacińska-Kupidura Ludmiła
666
Łoś Ewa 858
Łozowska Dorota 1226
Łuczka-Bakuła Władysława 1362
Łysek Jan 606
MF 1434
Machin Stephen 88, 1501
MacKenzie Robert 994, 1525
MacPhail Eilidth 367
Macura Monika 815
Maćkowiak Mariola zob.
Iwanowska-Maćkowiak M.
Madaj Katarzyna 388
Madama Ilaria 1392
Maes Marjan 1197, 1339
Maggi-Germain Nicole 57
Magnusson Lars 217
Magotsch Michael red. 378
Maier Michael F. 53
Mailand Mikkel 1508
Majak Wiesława 781
Majewski Tadeusz 353, 529,
534, 546, 554, 576
Majka Aleksandra 1144
Majtan Borislav 32
Makowicz Bartosz 43
Maksim Monika 787
Maleńczak Karolina 686
Maleszyk Piotr 249
Malhotra Namrata 607
Malina Anna 356
Malina Piotr 110
Malinowski Andrzej 916
Malinowski Ludwik 1350
Maliszewska-Nienartowicz
Justyna 352
Malo Miguel Á. 347
Małajowicz Anna zob.
Barwińska-Małajowicz A.
Małecka-Ziembińska Edyta 893
- 245 Małek Agnieszka 469
Małysa-Kaleta Agata 1370
Manfredi Simonetta 630, 1383
Maniecka-Bryła Irena 1319
Manning Alan 727, 788
Manolopoulos Dimitris 907, 921,
922
Manouguian Maral 1206, 1212
Mańczak Małgorzata 548
Marano Angelo 1169
Marchlewicz Urszula red. 264
Marchlewska Karolina 449, 1346
Marciniszyn Marcin 797
Maresca Bruno 391
Marginson Paul 1071
Marhuenda Fluixá Fernando 610
Maria i Serrano, Josep F. 617
Mariani Michele 203
Marinescu Ioana 377
Marino Stefania 1518
Markiewicz Joanna 107
Markowska Małgorzata 129,
148, 154, 155, 357
Marks Abigail 362
Marsden David 1039
Marszowski Ryszard red. 238
Martens Albert 1485
Martens Antje 728, 1015
Martin Adina 65
Martin Lynn M. 312
Martin Sergi zob. JiménezMartin S.
Martín Sierra Celia 96
Martinez Lucio Miguel 100,
1561
Marx Ive 1329
Marx Reinhard 1357
Masiarz Władysław 632
Mason Anne 1429
Masso Jaan 545
Masson Jean-Raymond 642
Matey Jesús 99
Matías-Reche Fernando 998
Matkowska Marzena 875
Matlakiewicz Alina 1288
Matsaganis Manos 1194
Matson Arjana zob. BrezigarMatson A.
Maydell Bernd von red. 866
Mayo Margarita1383
Mazurkiewicz Anna zob.
ZachorowskaMazurkiewicz A.
Mączka Lucyna 1314
McAuley Alistair 1326
McCoy Selina 497
McGinnity Frances 640, 1015
McGuinness Séamus 640, 1035,
1037
McIlroy John 45
McKean Lindsay 313
McKie Linda 515
McKinnon Roddy 1137
McPhee Siobhán Rachel 458
McTavish Duncan 313, 668
Medina Carmen zob. CabelloMedina C.
Meer Marc van der 1500
Meisner Elżbieta zob.
Więckowska-Meisner E.
Meissner Alina 25
Menezes Antonio Gomes de
737
Menezes Lilian M. de 429
Mering Tomasz 1274
Merino Rafael 622
Messina Julián 796
Miążek Radosław 542
Michálek Anton 1353
Michaud Marie-Laure 898
- 246 Michaud Pierre-Carl 580
Michoń Piotr 306
Mierzwa Tadeusz 1292, 1462,
1464
Migracja zarobkowa do Włoch
842
Migracje kobiet 849
Mihail Dimitrios M. 282, 417, 600
Mihoubi Ferhat 339
Mikulec Artur 1162
Mikuła Aneta 1344
Miles-Touya Daniel 207
Miller Karen 668
Mills Tim 828
Milner Susan 1414
Miłkowska Monika zob. LatosMiłkowska M.
Minbaeva Dana B. 83
Mínguez-Vera Antonio 65
Mirosław Joanna 584
Misiak Tomasz 742
Misztal Piotr 741
Mitroussi Anastasia 275
Mitroussi Kyriaki 275
Mitrus Leszek 980
Mitze Timo 870
Miyar Maria 479
Młodzka-Stybel Agnieszka 935,
947
Modular vocational education
and training 669
Möller Joachim 1047
Monkiewicz Jan 1230 ; red.
1122, 1230
Monks Kathy 60
Monserrat Julia 1474
Montalembert, Marc de red.
1478
Montanino Andrea 613
Montanus Pauline 1387
Montuenga Victor 734
Moraal Dick 680
Moral-Arce Ignacio 346
Moras Kinga 984
Morawska Joanna 120
Moreno-Manzanaro Garcia
Nuria 1393
Moriones Alberto zob. BayoMoriones A.
Morris Jonathan98
Morris Timothy 607
Morschhäuser Martina 589
Mortelmans Dimitri 1324
Mosca Irene 524
Moscarola Flavia Coda 287
Mosley Hugh 791
Mossialos Elias 1219
Moszyński Michał 756, 840
Motowidlak Urszula 1377
Moulin Stéphane 329
Mrówczyńska-Kamińska Aldona
887
Muda Merle 31
Muffels Ruud 619
Muir Elise 412
Müller Andrea 1052
Müller Anne 192
Müller Joachim 1214
Müller Kai-Uwe 1009
Müller Normann 628
Müller Stefanie 323
Mumford Karen 1030, 1031
Munch Jacob R. 752
Münich Daniel 198
Muňoz Castellanos Rosa Mariá
620
Muñoz-Bullón Fernando 499
Murav'eva A. A. 660
Murawska Stefania zob. ŚrodaMurawska S.
- 247 Mussche Ninke 943, 1237
Mustchin Stephen 1523
Nadolny Łukasz 1436
Nadolska Jadwiga 234, 243, 766,
771, 1262
Nagy Beáta 104, 277
Nakielska-Cremers Zofia 1448
Napari Sami 324, 1238
Napierała Joanna red. 849
Naruszewicz Stanisław red.
657
Naticchioni Paolo 397
Nätti Jouko 435
Navrbjerg Steen E. 83
Nawrocka Katarzyna 1334
Nazarov Zafar 580
Neal Alan C. 852
Nekrošius Ipolitas 1116
Nelson Kenneth 1465
Nemcová Edita 372
Neri Stefano 359
Neuffer Stefanie 396
Newman Janet 1417
Nickell Stephen 1057
Nicolaidis Christos S. 94
Nicolaisen Heidi 695
Nielsen Niels zob. WestergaardNielsen N.
Niemczyk Agata 1381
Niemelä Mikko 1335, 1349
Niemiecka polityka społeczna
1264
Nienartowicz Justyna zob.
Maliszewska-Nienartowicz J.
Nijkamp Peter 768
Nikiel Paweł 585
Nikolaou Ioannis 102
Nogler Luca 44
Nojszewska Ewelina 1225
Nojszewska-Dochev Magdalena
1331
Nolan Brian 1025
Non-standard employment and
quality of work 424
Nordstrom Skans Oskar 496
Normative foundations of the
welfare state 1266
Nowacka Marzena zob. PrusNowacka M.
Nowak Anna 1406
Nowak Bogna zob. GawrońskaNowak B.
Nowe dylematy polityki
społecznej 1161
Nowiak Wojciech 1265
Numhauser-Henning Ann 448
Nunes Flávio 421
Nunez Fernando Leon 689
Núñez Imanol 631
Nyklewicz Krzysztof 774
Nylewicz Krzysztof 715
Nyman Kiisa zob. HulkkoNyman K.
Nyström Brigitta 42
Oaxaca Ronald L. 1063
Oberloskamp Helga red. 1328
Obinger Herbert 1209
O’Brien Martin 1035
Ochel Wolfgang 992
O’Connell Cathal red. 1466
O’Connell Philip J. 640, 1037
O’Connor Philip 1540
Oczki Jarosław 201, 482
Odrowąż-Coates Anna 294
OECD reviews of labour market
and social policies 1267,
1268
Ogden Susan M. 313
- 248 O’Hagan Emer 1586
Olaverri Carmen zob. GarciaOlaverri C.
Olea Manuel Alonso 41
Oleksiewicz Izabela 874
Olipra Łukasz 739
Olof Rooth zob. Dan-Olof R.
O’Neil Donal 1025
O’Neill Ruairi 1111
Oorschot Wim van 1246
Operating hours and working
times 705
Opolony Bernhard 1006
Orczyk Józef red. 1180
Ordas Carmen zob. CameloOrdas C.
Orianne Jean-François 763
Origo Federica 1027
Ortin-Angel Pedro 375
Ortiz Luis 999
Ortlieb Renate 480
Orzeczenia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości
1094
Österle August 1421
Ostoj Izabela 390
Ostrowska Agnieszka 772
Ostrowski Lech 1229
O’Sullivan Michelle 1507, 1521
Overstretched 1404
Öz Fikret 1073
Oziembło-Brzykczy Sylwia 957
Paauwe Jaap 795
Pach Janina 151
Pacini Pier Mario 1078
Pacolet Jozef 582
Pacześniak Anna red. 338
Paczoska Karolina 327
Padé Christiane 1202
Pagán Ricardo 347
Pajewska Renata 1218
Palak Zofia red. 554
Páleník Michail 372
Palier Bruno 1398
Paligorova Theodora 272
Palmas Monica 203
Palme Joakim red. 1280
Palpacuer Florence 82
Pammenberg Markus 1059
Panayotopoulou Leda 80
Pancer-Cybulska Ewa 316
Panteli Niki 302
Państwo socjalne w Europie
1473
Papalexandris Nancy 279
Pape Markus 731
Paprotna Gabriela red. 606
Paradowska Bożena zob.
Balcerzak-Paradowska B.
Paralta Sara Sofia zob. VazParalta S. S.
Parry Emma 93, 333
Parteka Aleksandra 182
Partycypacja w formie
konsultacji 1570
Parzefall Marjo-Riitta 64
Pas Barber 908
Pascha Werner 105
Pascher Heinza M. red. 238
Pasqua Silvia 1401
Pastore Francesco red. 206
Pastusiak Radosław 1416
Paszkowicz Maria Agnieszka
530, 557
Paszkowska-Rogacz Anna 684
Patrzałek Leszek red. 1428
Pavlopoulos Dimitris 619
Pawelec Jakub 1200
Pawłowska Beata 1124
- 249 Pedagogika pracy 684
Pedersen Christopffer zob.
Green-Pedersen C.
Pekkarinen Tuomas 322
Pełka Wanda 125, 152
Pen Sheila 302
Pension at a glance 1156
Pera Bożena 108
Pérez J. Ignacio zob. GarciaPérez J. I.
Pérez Petra zob. Saá-Pérez P. de
Pérez Santana Pilar 96
Perin Emmanuelle 667
Pernicka Susanne 1499, 1516
Pernkopf-Konhäusner Katharina
627
Perrett Robert 1526
Perspektywy rozwoju
partycypacji pracowniczej
1569
Petelczyc Janina 1140
Peters Pascale 431
Petrasova Alexandra 1481
Petrongolo Barbara 995
Petrylaite Daiva 1054, 1564
Petrylaité Vida 1116
Pęcherz Edyta 116
Pfannkuche Alexander 218
Pfeifer Christian 1056, 1574
Philippon Thomas 176
Philips Kaia 545
Phillipson Jane 1065
Piątek Krzysztof red. 1473
Picchio Matteo 985
Pichrt Jan 38
Pickard Linda 1310
Piecuch Jakub 235, 236, 252
Piekkola Hannu 1554
Piekutowska Agnieszka 484
Pieńkowska Sylwia 1165
Pieńkowska-Kamieniecka
Sylwia 1096, 1151, 1177
Pietrucha Jacek red. 748
Pietruszka Beata 965
Pietrzak Agnieszka 1228
Piotrowska Jolanta zob.
Kubajka-Piotrowska J.
Piotrowski Bartłomiej 779
Piskiewicz Lucyna 1371, 1372
Piskor Sara 916
Pisz Zdzisław 918
Piszczek Elwira 586
Plak Joanna 1106, 1167, 1172
Plasman Robert 1072
Plesińska Julia zob. GorzelanyPlesińska J.
Plesoianu George 91
50 plus in Deutschland und
Europa 522
Płóciennik Sebastian 698
Pochet Philippe 217
Poczta Agnieszka 901
Podgórna Violetta zob. DrabikPodgórna V.
Podnoszenie wieku
emerytalnego 1159
Podolák Peter 1353
Podstawy prawa Unii
Europejskiej 4
Poggi Ambra 933
Poinas François 819
Polavieja Javier G. 461
Polityka społeczna i rynek pracy
w Europie 1270
Polityka społeczna Unii
Europejskiej 1271
Pollert Anna 261
Polska i Wielka Brytania
w obliczu starzenia się
społeczeństwa 1311
- 250 Polska polityka społeczna wobec
wyzwań 18
Pomianek Tadeusz red. 242
Pongráczová Eva 255
Ponnet Koen 1324
Pons Empar 643
Poor Jozef 91
Popławska Joanna tł. 1548
Popławski Maciej tł. 1549
Popowicz Krzysztof 11
Porcellato Lorna 516
Porożyński Henryk 719
Pośrednictwo pracy
w oficjalnych dokumentach
Unii Europejskiej 804
Poteraj Jarosław 1143, 1171,
1176, 1178, 1179, 1181-1192
Poznański Jacek 181
Pozorska Magda 470
Półturzycki Józef red. 648
Prasołek Łukasz 1000
Prawo Unii Europejskiej 5, 6
Preisner Monika zob. WojdyłoPreisner M.
Pries Ludger 1575
Prieto Pastor, Isabel 96
Prins Rienk 536, 551
Problemy państwa socjalnego
i teoretyczne 1256
Problemy starzenia się
społeczeństwa 1313
Proces decyzyjny w Unii
Europejskiej 10
Pronzato Chiara 1401
Protection sociale en France
1478
Prus-Nowacka Marzena 1087
Prystrom Joanna 136, 246, 677
Przemiany rodziny w Polsce i we
Włoszech 1409
Przeszłość i przyszłość 1447
Przybylska Ewa 646, 647, 651 ;
red. 649
Psychogios Alexandros G. 63, 89
Ptak Joanna 1147
Puig Vicente zob. Roca-Puig V.
Pukelis Kestutis 1332
Pulignano Valeria 1485
Puto Monika zob. DrygałaPuto M.
Puyenbroeck Tom van 212
Puzio-Wacłwik Bogusława 183
Pylkkänen Elina 1253
Radl Jonas 1322
Radło Mariusz Jan red. 1286
Radziukiewicz Małgorzata 1361
Raess Damian 1578
Rafferty Anthony 318
Ramackers Paul 962
Ramón Rosa zob. RossellóRamón R.
Rapacz Andrzej 912
Razouk Abdelwahab Aït 81, 889
Rączaszek Andrzej 179 ; red.
366, 851
Realisierung der
Arbeitnehmerfrei zgigkeit
im Verhältnis zwischen
Deutschalnd und Polen 866
Reber Gerhard 66
Rebollo-Sanz Yolanda 738
Reche Fernando zob. MatíasReche F.
Redfern David 1572
Reenen John van 1501
Rees Christopher J. 274
Regionalne i lokalne rynki pracy
237
Regnér Håkan 1016
- 251 Regulski Lech 114
Rehfeldt Udo 1201
Reilly Peter 1065
Reinkowski Janina 870
Rek Magdalena 1336
Religia Jolanta 786
Renaud Simon 1576
Renga Simonetta 1115
Rewizorski Marek 295, 1279
Reyneri Emilio 468
Rębowska Ewa zob.
Brajczewska-Rębowska E.
Rękas Magdalena 143, 1441
Ribeiro Soriano, Domingo 72
Rica Sara de la 836, 1026
Ricci Andrea 397
Richard Anne-Marie zob.
Daune-Richard A. M.
Richardson Mike 1567
Richbell Suzanne 84
Riedel Birgit 1395
Riedel Rafał 1168
Rievajová Eva 255
Risak Martin E. 36, 422
Risberg Annette 74
Risques psychosociaux au travail
337
Rittau Yasmin 1513
Rizzi Werner zob. Auer-Rizzi W.
Robinson Andrew M. 931, 994
Roca-Puig Vicente 414
Roche William K. 700, 1547
Rodiere Pierre 1577
Rodokanakis Stavros 725
Rodriguez d'Arci Costanza 56
Rodriguez Ruiz Óskar 100
Rodriguez-Sanudo Fermin 41
Rogacz Anna zob. PaszkowskaRogacz A.
Rogala Henryk 724
Rogalski Marcin 1440
Rogoda Bogdan 26
Rogosz Joanna zob. CzechRogosz J.
Rogowski Ralf red. 254, 1248
Rojer Maurice 47
Rokita Diana 814
Roksandić Metka 1193
Rola wolontariatu w polityce
społecznej 1290
Romanowska Elżbieta Justyna
168
Rönnmar Mia 448
Rooth Dan-Olof 319
Rosiak Anna zob. FaliszekRosiak A.
Rosiek Janusz 267, 862
Ross Peter 71
Rosselló-Ramón Rosa 544
Rostgaard Tine 1407
Rotkiewicz Marek 799, 1089
Rousseau Sandrine 1368
Rozenberg Agata 1515
Rozowski Paweł 961
Rozwój przedsiębiorczości
w nowych krajach 153
Równość w Unii Europejskiej
338
Równowaga praca-życie 1412
Różnowski Bohdan red. 842
Rubery Jill red. 365
Rudek Jadwiga 244
Rudkowski Lena 54
Rudnik Jarosław 1001
Rudolf Stanisław red. 1569
Rudowski Maria 652
Rudzińska Magdalena 454
Ruël Huub J. M. 78
Rushton Wendy zob. SigleRushton W.
- 252 Rusinek Michael 1072
Rustichelli Emiliano 397
Rutkowska Aleksandra zob.
Laskowska-Rutkowska A.
Rutkowski Wiktor 1251, 1337
Ruyter Alex de 806
Ryan Bernard 581
Ryan Louise 872
Ryan Paul 603
Rycak Artur 977
Rycak Magdalena 696, 706
Rycx Françoix 1072
Rymarzak Małgorzata 1455
Rymsza Marek red. 403
Rynek pracy 219
Rynek pracy a osoby bezrobotne
50 + 520
Rynek pracy, lokalna polityka
zatrudnieniowa i integracja
społeczna 238
Rynek pracy w Polsce i innych
krajach Unii Europejskiej
242
Rynio Dorota 145
Ryszka Anna zob. SetkowiczRyszka A.
Ryś Jan 609
Rzepecki Jan 955, 956, 959
Rześny-Cieplińska Jagienka
157
Saá-Pérez Petra de 86
Saarela Jan 824
Saboga Ana Rute 604
Sacio-Szymańska Anna 677
Sadłocha Ewa zob. KulińskaSadłocha E.
Sadowska-Cieślak Ewa 1354
Sadowska-Snarska Cecylia red.
237, 505, 1403, 1412
Saifee Faisal 43
Salamaga Marcin 740
Salais Robert 254
Salinero Martín María Yolanda
620
Salis Sergio 891
Saloniemi Antti 924
Salvador Ramon zob. GomezSalvador R.
Salverda Wiemar 1058
Sałek Magdalena 1142
Sałustowicz Piotr 1338, 1476
Samuel Peter 1530
Sanchez Iglesias Angel Luis 403
Sanchez Jose Enrique zob.
Galdon-Sanchez J. E.
Sanchis Palacio, Joan Ramon 72
Sanecki Marek 1222
Sanquer Claudie 676
Sanséau Pierre-Yves 1410
Santos Moreira, Pedro Miguel
dos 77
Sanudo Fermin zob. RodriguezSanudo F.
Sanz Yolanda zob. RebolloSanz Y.
Sapa Remigiusz 674
Sapir André 1255
Sarfati Hedva 1308
Sarficka Katarina 268
Sato K. 1164
Saxonberg Steven 1259
Schels Brigitte 789
Schils Trudie 447
Schippers Joop 300
Schmidt Julia red. 271
Schmidt Werner 1052
Schmidt Claudia 1077
Schnabel Claus 1051, 1488
Schneck Stefan 1056
- 253 Schober Pia 303
Schubert Andre 990
Schuller Bernd-Joachim 1298
Schulten Thorsten 49, 52, 1022
Schulz Beata 1463
Schulze Buschoff, Karin 1077
Schyns Brigit 802
Sciulli Dario 737
Scott Jacqueline 303
Scullion Hugh 178
Seeck Hannele 64
Sefton Tom 293
Segeš Frelak Justyna red. 885
Seifert Hartmut 711
Seignour Amélie 82
Sels Luc 131, 212
Sendler Jürgen 1241
Serafińska Anna 955, 959
Şerban Madlen 659
Serzysko Jerzy 85
Sesselmeier Werner 355
Sestito Paolo 1003
Setkowicz-Ryszka Anna tł. 914
Seweryński Michał 888
Sheehan Maura 472
Shinkawa Toshimitsu red. 1134
Shire Karen A. 991
Shukur Ghazi 1036
Sicking Manfred red. 271
Sickness, disability and work
565, 566, 567
Sidorko Andrzej 1426
Siek Elżbieta J. 400, 409, 722
Sigle-Rushton Wendy 1390
Silva, Carlos Manuel Pereira da
1163
Sipila Jorma red. 1404
Siporska Anna 1424
Sippola Markku 1505
Sirojć Zdzisław red. 687
Sirovátka Tomáš 1263
Siwińska Joanna 1380
Skarzyński Michał 505
Skibicka-Sokołowska Elwira
505, 1403
Skinner Christine 1388
Skipper Lars 752
Składowska Joanna
Skorupińska Katarzyna 408
Skowron Mirosław 859, 1565
Skórska Anna 758
Slama Diana zob. LequetSlama D.
Slany Krystyna red. 878
Slater Gary 97
Sloane Peter J. 592, 923
Smallman Clive 931
Smets Michael 607
Smith Mark 341, 455, 1410
Smith Nina 1063
Smith Peter 1065, 1429
Smith Randall 543
Smits Jeroen 48
Smits Wendy 626
Smyth Emer 497
Snarska Cecylia zob. SadowskaSnarska C.
Sobolewski Marek 109
Social policy and economic
development in the Nordic
countries 1280
Søderberg Anne-Marie 74
Soest Arthur van 297
Sokołowska Elwira zob.
Skibicka-Sokołowska E.
Sol Els 1079
Solinas Giovanni red. 424
Šoltés Erik 1378
Sonedda Daniela 621
Sørensen Ole Henning 953
- 254 Šousa Jiri 46
Spataro Luca 1078
Spermann Aleksander 793
Spiecker Friederike 1018
Społeczności lokalne 876
Sporket Mirko 519
Spross Cornelia 510
Stabryła Katarzyna 1435
Stacharska-Targosz Jolanta 575
Stachowiak Dorota 1299
Stadler Martin 480
Staffolani Stefano 817
Stahlberg Ann-Charlotte 1152
Stanek Mikołaj 481
Stanimir Agnieszka 636, 1365
Stanisławski Bojan 1514
Stanisławski Robert 140
Stanworth Celia 996
Starzyńska Wacława 1375
Staszewicz Monika red. 649
Staśkiewicz Joanna 138, 149
Stec Małgorzata 123
Steedman Hilary 661
Steen Knudsen Jette 608
Steffes Susanne 370
Stefko Martin 38, 46
Stegmaier Jens 597
Stegmann Michael 301
Stein Alexander zob. HerzogStein A.
Steiner Viktor 1009
Steinwidder Heide 775
Stendahl Sara red. 1100
Steuerung der betrieblichen
Altersversorgung in Europa
1175
Stępień Sebastian 901
Stiegnitz Peter 1359
Stiller Sabina 184
Stolarczyk Piotr 174
Stolarska Diana 839
Strahl Danuta 129, 133, 148,
166, 357
Streiffeler Friedhelm 586
Stride Christopher 87
Struyven Ludo 800
Stryjan Yohanan 251
Studia z zakresu prawa pracy
949
Studia z zakresu prawa pracy
i polityki społecznej 1054
Stybel Agnieszka zob. MłodzkaStybel A.
Suda Toshika 1014
Sulmicka Małgorzata 702
Sumner Ian zob. Curry-Sumner I.
Sundén Annika 1152
Supan Axel zob. Börsch-Supan A.
Surdej Aleksander 578, 1479
Surdykowska Barbara 256, 416,
436, 913, 1019
Surygała Katarzyna 389
Svoreňová Mária 1154, 1481
Swadźba Stanisław red. 1439
Swagerman Dirk 1021
Swatek Małgorzata 1351
Sweins Christina 1053
Symela Krzysztof red. 669
Sypniewska Grażyna 10, 1085,
1088
System ochrony prawnej w Unii
Europejskiej 12
Systemy gospodarcze i ich
ewolucja 1439
Systemy ubezpieczeń
społecznych w Unii 1121
Sytuacja rodzin i polityka
rodzinna 1386
Szabo Erna 66
Szadkowska Eliza 821
- 255 Szajt Marek 134
Szansa na sukces 1336
Szarfenberg Ryszard 1333
Szczepański Maciej 777
Szempliński Sławomir 942
Szenoradszki Endre 997
Szerb László 84
Szkoła a rynek pracy 625
Szkutnik Maria zob.
Balcerowicz-Szkutnik M.
Szkutnik Włodzimierz 1105
Szlendak Tomasz 1327
Szluz Beata 1461
Szmidt Czesław red. 310
Szodruch Marja 629
Szostak Justyna zob. BautaSzostak J.
Szpunar Maciej 6
Szubska Natalia 845
Szubzda zob. WłoszczakSzubzda
Szudy Monika 231, 1118, 1256
Szukalski Piotr rec. 1244 ; red.
1336
Szumlicz Tadeusz 1122
Szurgacz Hubert red. 422, 866
Szutkowska Jolanta 899
Szweda-Lewandowska Zofia
1277
Szybkie Andrzej 1092, 11011103
Szymańczak Jolanta 219
Szymańska Anna zob. SacioSzymańska A.
Szyszko Marian 951
Ślęzak Ewa 1341
Śliwa Katarzyna 1562
Śliz Anna red. 876
Ślusarczyk Bogusław 721
Ślusarczyk Radosław 270
Ślusarczyk Stanisław 270
Środa-Murawska Stefania 1309
Świat otwartych granic 657
Świątek Krzysztof 228, 812
Świątkiewicz Olgierd 919
Świątkowski Andrzej M. 1275 ;
red. 949, 1054
Świątkowski Zbigniew 475
Świerczyńska Anna 1158
Świętochowska Urszula 1363
Świstak Marek 22
Tabęcka Monika 258
Tálos Emmerich 1209, 1325
Taniewska-Banacka Maria 334
Tare Ineta 40
Targalski Jan red. 153
Targosz Jolanta zob. StacharskaTargosz J.
Tarka Danuta 168
Tarkowska Elżbieta red. 1261,
1326
Taseff Rebecca 579
Tasma Eelco 1531
Tatara Tomasz 1233
Tattara Giuseppe 591
Taubenschuss Erich 1581
Tausz Konrad red. 238
Tavora Isabel 307
Taylor Mark P. 1029
Taylor-Gooby Peter red. 1258
Teague Paul 59, 700, 958, 1550,
1546
Teixeira Paulino 1579
Telep Jerzy red. 751
Tendera-Właszczuk Helena red.
1271
Terpstra Erik 1021
Terracol Antoine 1034
- 256 Terrier Jean-Pierre 962
Téstis Róbert 997
Theobald Hildegard 1243
Théret Bruno 1483
Thoemmes Jens 1551
Tholoniat Luc 185
Thompson Sarah 1219
Thoren Katarina zob. HjertnerThoren K.
Thym Daniel 811
Tierney Lucy 656
Tijdens Kea 51, 1058
Tilborg Rene van 1492
Timschl Werner 663
Tiraboschi Michele 202, 233,
501
Tkaczyk Jacek 1109
Tkaczyński Jan Wiktor 22
Toharia Luis 934
Tokarski Tomasz 742
Tokarz Joanna red. 520
Tomppo Irma zob. VäänänenTomppo I.
Too sick to work 1100
Topińska Irena red. 1261, 1326
Torbus Urszula zob. LudianTorbus U.
Torfing Jacob 381
Torka Nicole 802
Towalski Rafał red. 1570 ; 1534,
1553
Tracz Dariusz 843
Traistaru Iulia 768
Trampusch Christine 340, 1471
Transforming european
employment policy 254
Travail et emploi en France 395
Traxler Franz 1516, 1552
Treu Tiziano 34
Trevena Paulina 1002
Trittel Nele 1052
Tryfan Barbara 1112, 1125,
1126, 1294
Trzeciak Włodzimierz 687
Tsirikas Athanasios N. 94
Tunberger Pernilla 1390
Tuomala Juha 394
Tuominen Eila 1148, 1195
Türk Kulno 1038
Turner John 1135
Turner Thomas 1504, 1507,
1521
Tutlys Vidmantas 605
Tylor Karl 1067
Tynjälä Päivi 615
Tyson Shaun 333
Ubeda Garcia Mercedes 618
Ubezpieczenie społeczne w Unii
Europejskiej 1129
Ucieklak-Jeż Paulina 1296
Ulku Hulya 830
Ulrichs Magdalena red. 361
Unia Europejska 13
Urbaniak Bogusława 508
Urtasun Ainhoa 631
Uścińska Gertruda 1123, 1141,
1173 ; red. 1094, 1995
Uusitalo Roope 759, 1495
Uwarunkowania polityki
rodzinnej we Francji 1415
Väänänen-Tomppo Irma 1195
Vakola Maria 80
Valdes Dal-Re Fernando red.
1498
Valentini Enzo 817
Valentini Marco 591
Valentova Marie 285
Vall Castello Judit 556
- 257 Valle-Cabrera Ramón 95, 101
Valsecchi Raffaella 433
Vandenberghe Vincent 321
Vandenbroucke Pieter 1329
Vanhercke Bart 16
Vartiainen Juhana 322
Vasta Ellie red. 831
Vaz-Paralta Sara Sofia 1163
Vazquez Pedro Gallardo 664
Vazquez-Cupeiro Susana 599
Vegas Raquel 809
Velasco-Garrido Marcial 1418
Velázquez Manuel 342
Velde Mandy van der 78
Veldt Karin van der 47
Ventegodt Liisberg Maria 532
Venturini Allesandra 457
Vera Antonio zob. MínguezVera A.
Vera Sylvie zob. ChabossonVera S.
Verbist Gerlinde 1329
Verburg Leonard G. 30
Vercher Corinne 82
Verd Joan Miquel 654
Verger Gelabert Sabastià 544
Verho Jouko 759
Verley Elise 655
Vermunt Jeroen K. 619
Verpoorten Rika 16
Verschraegen Gert 16
Verschueren Herwig 1110
Vialettes Maud 1506
Vicsek Lila 104
Vieira José Cabral 737
Vigour Cécile 62
Viitanen Tarja K. 1391
Villasalero Manuel 58
Villosio Claudia 369, 457
Vincent Catherine 1201
Virtanen Anne 615
Vlachos Ilias 79
Vlasblom Jan Dirk 300
Vobruba Georg 718
Voelzke Thomas 747
Voineagu Vergil 1306
Volovitch Pierre 1425
Vries M. Robert de 425
Vroman Susan 1070
Vuddamalay Vasoodeven red.
831
Vuri Daniela 464
Vuri Pronzato Daniela 305
Wach Krzysztof 188
Wacławik Bogusława zob.
Puzio-Wacławik B.
Wadensjö Eskil 471
Wagner Iwona 1345
Wagner Karin 661
Wagner-Barnaś Wioletta 972
Wahlberg Roger 1253
Waite Louise 460
Walczak Krzysztof 27
Walden Günter 1007
Waldfogel Jane 1252
Wallner Josef 172
Walser Christina1210
Walsh John R. 297
Warda Jacek 117
Wasem Jürgen 1206, 1212
Washbrook Elizabeth 1252
Waslander Sietskey 103
Weber Andrea 993
Wechtler Heidi 1494
Weel Baster 596
Wegrzyn Grażyna 780
Weinkopf Claudia 953 ; red.
1043
Weiss Manfred 888
- 258 Weiss Yoram 867
Wel Frits van 550
Wenckebach Johanna 971
Wesselink Renate 641
West John 659
Westergaard-Nielsen Niels 925 ;
red. 1041
Wetzels Cecile 308
Węgrzyn Grażyna 402, 780
Whitehouse Edward 1157
Whiterford Peter 1330
Whiteside Noel 254
Whysall Paul 291
Wickham James 868
Wieczorek Iwona 1408
Wiegelmann Lothar 1203
Wiele Patsy Van de 601
Wieloaspektowość mobbingu 310
Wierink Marie 1215
Wierzbicka-Grajek Joanna 478
Więckowska Barbara 1224
Więckowska-Meisner Elżbieta
1217
Wijnbergen Christa van 1284
Wilke Ralf A. 785
Wilkinson Adrian 63
Willa Rafał 22
Williams Allan M. 891
Williams James 1025
Williams Nicolas 1060
Wilthagen Ton 446
Wilton Nick 595
Windebank Jan 1374
Winkler Werner 1208
Winter-Ebmer Rudolf 518
Winterhager Henrik 793
Wiszczun Ewelina 18
Wiśniewska Joanna 111, 113
Wiśniewski Zenon 214, 248,
387, 756
Witak Katarzyna 476
Wito Elżbieta 847
Witteloostuijn Arjen van 1582
Właszczuk Helena zob. TenderaWłaszczuk H.
Włodarczyk Przemysław 360
Włoszczak-Szubzda red. 1313
Wojdyło-Preisner Monika 214
Wojtaszczyk Katarzyna red.
1074
Wojtaszczyk Konstanty A. red. 20
Wolbers Maarten H.J. 425
Wolff Joachim 512
Wolszczak-Derlacz Joanna 903
Wołowiec Tomasz 1432, 1433
Women in new migrations 878
Wood Geoffrey 89
Wood Stephen 87, 88, 429
Woodhams Carol 571
Woolfson Charles 1544
Worach-Kardas Halina 507
Woynarowska-Janiszewska
Anna 688
Woźniak Ireneusz 625
Woźniak Wojciech 769
Wójcik Łukasz 818
Wójtowicz Krzysztof red. 1
Wronka Aldona zob.
Frączkiewicz-Wronka A.
Wspieranie zatrudnienia
absolwentów geodezji
i kartografii 264
Współczesne problemy
finansów, bankowości 893
Wybrane aspekty przemian
strukturalnych 748
Wyka Teresa red. 310
Wynarczyk Pooran 419
Wyrozumska Anna red. 12
Wyrzykowski Wojciech 897
- 259 Wyszkowski Michał 930, 941
Wyszogrodzki Marcin 624
Wzrost gospodarczy czy
bezpieczeństwo socjalne
1286
Wzrost gospodarczy, rynek
pracy, polityka państwa 409
Yerkes Mara 51
Yliuntinen-Bau Nina 216
Young workers, globalization
and the labor market 502
Zabalza Koldo 99
Zabezpieczenie społeczne osób
niepełnosprawnych 1484
Zachorowska-Mazurkiewicz
Anna 289
Zagelmeyer Stefan 1488
Zagóra-Jonszta Urszula red.
1256
Zagórna Maja 269
Zahn Rebecca L. 1519
Zając Leszek 928
Zając Magdalena 110
Zając Piotr 211
Zajdel Mirosław 393
Zakrzewski Marcin 19
Zakrzewski Władysław 180,
239, 247
Zalega Tomasz 428
Zalewska Aneta zob. DudaZalewska A.
Załęczna Magdalena 1454
Zambarloukou Stella 1529
Zamojski Jan E. red. 833
Zarządzanie publiczne w
lokalnej 1276
Zarządzanie zasobami ludzkimi
916
Zatrudnienie i delegowanie do
pracy obywateli Unii
Europejskiej 401
Zawadzki Kamil 387, 445
Zdyb Michał 1109
Zeitlin Jonathan 217
Zeytinoglu Isik Urla 924
Zielińska Dominika zob.
Karwoth-Zielińska D.
Zieliński Kazimierz 1373
Zieliński Piotr 1130
Ziembińska Edyta zob. MałeckaZiembińska E.
Ziemiecki Jacek 384
Zientara Piotr 506, 1486, 1493,
1528
Zientek Marta 115
Zięba Maciej St. red. 842
Zilloniz Sandra 655
Zimmermann Klaus F. 827
Zimny Artur 1297
Ziomek Agnieszka 732
Ziomek Andrzej 495, 758
Ziółkowska Bogusława 1457
Znaniecka Krystyna red. 893
Znikająca granica 885
Zrałek Maria red. 1276
Zubrzycka Aleksandra 975,
1541
Zubrzycka-Czarnecka
Aleksandra 1451
Zukunft der Arbeit in Europa
271
Zupan Nada 73
Zwiech Patrycja 350
Zwolińska Agnieszka 3, 328,
555, 634, 716, 983, 1076,
1196
Zybała Andrzej 1537
Zyguła Andrzej 267
- 260 Źródła prawa Unii Europejskiej 14
Żelazny Rafał red. 748
Żółkowska Teresa1347
Żuchowski Ireneusz 290
Żukowski Maciej 851, 1161,
1170, 1180 ; red. 1180, 1245
Żukrowska Katarzyna 753
Żurek Mirosław red. 684
Żylicz Anna zob. JanickaŻylicz A.
Żyszkiewicz Waldemar 782
- 261 -

Podobne dokumenty

bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Obecna edycja bibliografii „Płace w Polsce i w świecie”*, obejmująca w wyborze piśmiennictwo polskie i zagraniczne (w skromnym wymiarze) za lata 2006-2012, rejestruje na podstawie wydawnictw inform...

Bardziej szczegółowo