Grand Prix Łodzi 2016 w nordic walking

Transkrypt

Grand Prix Łodzi 2016 w nordic walking
Grand Prix Łodzi 2016 w nordic walking
Cel:

Wspieranie i popularyzowanie imprez nordic walking w Łodzi.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.

Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Łodzi.

Integracja zawodników nordic walking oraz instytucji i klubów sportowych.
Organizator:

inesSport Agnieszka Wolska - Sobecka
Współorganizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi – www.mosir.lodz.pl
Miejsce:

Wszystkie imprezy rozegrane zostaną na terenie Parku 3 maja – stadion Łodzianka.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 09:30 do 11:30
Zgłoszenia:

Do każdej edycji Grand Prix Łodzi należy dokonać oddzielnego zgłoszenia.

Brak weryfikacji przed startem będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją.

Zgłoszenia internetowe dostępne są na www.gplodzi.pl i wyłączane będą na 4 dni
przed każdą z imprez.

W dniu imprezy w biurze zawodów: od 09:30 do 11:30
Terminy imprez oraz dystans:

8 listopada 2015 - 12:00

6 grudnia 2015 - 12:00

3 stycznia 2016 - 12:00

24 stycznia 2016 - 12:00

14 lutego 2016 - 12:00

6 marca 2016 - 12:00
Udział:

warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.

udział w marszu mogą wziąć osoby które ukończyły 15 rok życia, dokonały rejestracji
w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku
życia dostępne jest na stronie www.gplodzi.pl

podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .

wpisowe na każdy marsz wynosi:
o
16 zł przy wpłacie na konto (płatne do trzech dni przed imprezą, że liczy się
data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora)
o
20 zł po w/w terminie oraz w dniu imprezy
Wpisowe należy wpłacać na konto:
30 1140 2004 0000 3502 6232 9579
inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka, Jutrzenki 9 m. 7, 93 – 377 Łódź
z dopiskiem „grand prix łodzi 2016 – imię i nazwisko”.

wpisowe za poszczególne marsze można również opłacać w dniu imprezy w biurze
zawodów.

wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego
uczestnika.

w ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek oraz herbatę/kawę.

w przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest
do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze.
Klasyfikacje:
I. Klasyfikacja indywidualna:

Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 4 z 6 zawodów z
cyklu.

Klasyfikacja końcowa zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w
czterech najlepszych marszach danego zawodnika;

punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych marszach według
systemu: 1miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;

zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając
wyniki z czterech najlepszych startów;

w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym
miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:
M1 (15 – 29 lat) K1 (15 – 29 lat)
M2 (30 – 45 lat) K2 (30 – 45 lat)
M3 (46 – 59 lat) K3 (46 – 59 lat)
M4 (60 +) K4 ( 60+)
Wyniki:

Wyniki będą publikowane na bieżąco po każdym marszu na stronie www.gplodzi.pl,
www.biegampolodzi.pl, www.inessport.pl
Nagrody:
Nordic Walking

w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki.

każdy zawodnik, który ukończy co najmniej 4 imprezy z cyklu otrzyma pamiątkowy
medal.
Postanowienie końcowe:

Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.

Zawodnicy startują w marszach na własną odpowiedzialność.

Brak zwrotu chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Organizator zapewnia szatnie, prysznice oraz depozyt.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który
musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną
zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór
oświadczenia dostępny na stronie www.gplodzi.pl.

Marsze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Marsz NW jest to przemieszczanie się naprzemiennym krokami do przodu, z
zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym
okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

Każdy zawodnik, który będzie podbiegał dostanie ostrzeżenie od sędziego na trasie,
za drugie ostrzeżenie otrzyma karę 1 minuty, a za każde kolejne 5 minut

Wszystkich zawodników startujących w Grand Prix Łodzi 2016 obowiązuje niniejszy
regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.

protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów na adres
[email protected]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
Koordynator GP Łodzi 2016
Bartłomiej Sobecki