REGULAMIN PROJEKTU §1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy

Transkrypt

REGULAMIN PROJEKTU §1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy
REGULAMIN PROJEKTU
§1
1. Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Projekcie InfoGeoLog: Informatyka –
Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania
pracodawców, POKL-04.03.00-00-050/12-00, realizowanego w ramach Działania 4.3. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.
4. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
§2
1. W ramach Projektu prowadzone będą następujące obligatoryjne kursy i szkolenia:
a) kurs specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze 45 godzin na zadeklarowanym
przez Uczestnika Projektu do 1 października 2013 roku poziomie,
b) kurs dodatkowego języka obcego w wymiarze 120 godzin wybranego przez Uczestnika
Projektu do 15 października 2013 roku,
c) 3 szkolenia tematyczne z umiejętności interpersonalnych, każde w wymiarze16 godzin,
d) zajęcia z przedsiębiorczości w wymiarze 30 godzin,
e) zajęcia wyrównawcze.
2. Obowiązują następujące zasady uruchamiania grup szkoleniowych:
a) Warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej w zakresie szkoleń interpersonalnych jest
zgłoszenie się minimum 6 osób. Maksymalna liczba osób w grupie to 12.
b) Warunkiem uruchomienia kursu z wybranego języka obcego jest zgłoszenie minimum 7
osób na dany poziom. Maksymalna liczebność grupy to 13 osób.
3. W ramach szkoleń tematycznych z umiejętności interpersonalnych oferowane będą następujące
szkolenia:
a) obligatoryjne szkolenie Umiejętności komunikowania się,
b) obligatoryjne szkolenie Współpraca w zespole interdyscyplinarnym,
c) szkolenia do wyboru (jedno z proponowanych) Zarządzanie sobą w czasie, Motywowanie,
Rozwiązywanie konfliktów/problemów.
4. W ramach dodatkowego języka obcego proponowane będą następujące języki: niemiecki,
rosyjski, hiszpański, francuski, chiński, japoński.
5. W ramach zajęć wyrównawczych Realizator projektu oferuje:
a) studentom studiów I stopnia zajęcia wyrównawcze w zakresie matematyki szkolnej,
b) studentom studiów II stopnia zajęcia wyrównawcze w zakresie programowanie, sieci
komputerowe, bazy danych (do wyboru jedne z podanych).
6. Student w ramach realizacji toku studiów zobowiązany jest do:
a) obecności na wszystkich szkoleniach tematycznych z umiejętności interpersonalnych,
b) obecności na minimum 80% zajęć ze specjalistycznego języka angielskiego,
c) obecności na minimum 80% zajęć z drugiego, wybranego języka obcego,
d) obecności na minimum 80% zajęć z przedsiębiorczości,
e) obecności na minimum 80% zajęć wyrównawczych,
f) odbycia obowiązkowych, 2 miesięcznych praktyk zawodowych w wymiarze minimum 20
godzin tygodniowo,
g) nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach,
h) przystąpienia do egzaminów i testów sprawdzających nabyte kompetencje i umiejętności,
i) systematycznego sprawdzania informacji zamieszczonych na platformie Projektu oraz
elektronicznej skrzynce pocztowej (e-mail) w trakcie trwania edycji Uczestnika Projektu,
j) potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach na liście obecności.
7. Uczestnik Projektu ma możliwość dobrowolnego skorzystania z zaoferowanego mu stażu
krajowego lub zagranicznego. Propozycja stażu kierowana będzie przez Kierowników
merytorycznych poszczególnych kierunków, kolejno studentom według osiągniętych wyników w
nauce. Podjęcie stażu będzie regulowane oddzielną umową.
§3
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników
Projektu w przypadku:
a) przekroczenia limitu nieobecności,
b) naruszenia Regulaminu Studiów UŁ, ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia
społecznego, kulturalnego zachowania się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz nie
przestrzegania zasad BHP i PPOŻ,
c) naruszenia Regulaminu Projektu w innym, niż wskazanym powyżej punkcie.
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy
Uczestników Projektu z przyczyn dyscyplinarnych, Uczestnik ma obowiązek zwrotu kosztów
poniesionych przez Realizatora Projektu adekwatnych do zakresu otrzymanego wsparcia, tj. zwrotu
otrzymanych materiałów (książka, słownik, materiały multimedialne etc), kosztu szkoleń czy
kursów. Decyzję w sprawie zwrotu kosztów podejmuje Koordynator Projektu.
3. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub zużycia materiałów Uczestnik Projektu jest
zobowiązany do zakupu nowych materiałów (w aktualnie obowiązującej cenie rynkowej).
4. Uczestnik Projektu w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej nieuzasadnionej rezygnacji z
uczestnictwa w Projekcie lub skreślenia z listy Uczestników Projektu (z przyczyn dyscyplinarnych
występujących po stronie Uczestnika) otrzyma wezwanie do zapłaty, do uregulowania w terminie
30 dni.
§4
1. W ramach udzielonego wsparcia, Realizator Projektu zobowiązuje się do informowania
Studentów (Uczestników Projektu) poprzez platformę oraz pocztę elektroniczną o wszelkich
zmianach dotyczących organizacji i realizacji działań projektowych.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w ankietach i innych formach ewaluacji Projektu, których
celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb
przyszłych Uczestników.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach treść
Regulaminu może ulec zmianie. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu oraz na
stronie internetowej projektu infogeolog.uni.lodz.pl.