Program Wyborczy

Transkrypt

Program Wyborczy
PROGRAM WYBORCZY
FORUM SAMORZĄDOWEGO MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO
My, członkowie i sympatycy Forum Samorządowego, już od ośmiu lat czynnie
współuczestniczymy w budowaniu siły Powiatu Żarskiego. Zdobyte doświadczenie, wiedza
i chęć do dobrej i wytężonej pracy na rzecz społeczności powiatowej to fundamenty, na
których chcemy oprzeć dalsze nasze działania związane z poprawą życia mieszkańców
naszego powiatu. Dlatego po raz kolejny stajemy do wyborów samorządowych podkreślając,
że samorząd lokalny nie może być własnością żadnej partii politycznej czy też biznesu, że
musi być służebny wobec wszystkich mieszkańców, że musi być „nasz” – bez podziału na
„my-oni”. Ufamy, że prezentowany poniżej program wyborczy Forum Samorządowego Miast
i Gmin Powiatu Żarskiego znajdzie Państwa uznanie.
OPIEKA ZDROWOTNA
1. Za priorytet uznajemy konieczność dalszego wspierania rozwoju szpitala
powiatowego. Opowiadamy się za dalszym jego unowocześnianiem, poszerzaniem
jego bazy leczniczej i podnoszeniem kwalifikacji jego kadry.
2. Podejmiemy działania mające na celu zapewnienie ciągłości usług w poradniach
specjalistycznych oraz poszerzenie ich katalogu o nowe specjalności.
3. Kontynuować będziemy działania profilaktyczne mające na celu poprawę zdrowia
mieszkańców Powiatu Żarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi HPV.
4. Zapewnimy bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców
powiatu, którzy ukończyli 70 rok życia.
OŚWIATA
1. Za priorytet uznajemy kontynuację procesu unowocześniania i remontowania
obiektów oświatowych oraz utrzymanie istniejącej bazy placówek oświatowych.
2. Dostrzegamy konieczność rozwoju szkolnictwa zawodowego i dlatego podejmiemy
działania mające na celu utworzenie (w oparciu o istniejącą bazę) powiatowego
centrum kształcenia zawodowego.
3. Będziemy dążyli do poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych w powiatowych
placówkach oświatowych.
4. Kontynuować będziemy program stypendialny adresowany do najzdolniejszych
uczniów naszego powiatu.
5. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy sprzyjające podnoszeniu poziomu nauczania
w powiatowych placówkach oświatowych.
OPIEKA SPOŁECZNA
1. Za priorytet uznajemy utrzymanie wysokich standardów opieki nad osobami starszymi
przebywającymi w lubskim Domu Pomocy Społecznej oraz prowadzenie dalszych
prac modernizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jego dostępności
dla osób niepełnosprawnych.
2. Zadbamy o upowszechnienie tzw. rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych
opieki rodziców – tworzenie zawodowych, płatnych rodzin zastępczych.
3. Zadbamy o utrzymanie wysokich standardów opieki nad dzieckiem w powiatowych
domach dziecka.
4. Będziemy wspierać działania mające na celu dokończenie budowy hospicjum,
a w dalszej kolejności dobre jego funkcjonowanie.
ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
1. Za priorytet uznajemy rozwiązanie problemów związanych z tzw. gospodarką
śmieciową na terenie całego powiatu oraz z gospodarką wodno-kanalizacyjną.
Dlatego wspierać będziemy wszystkie działania władz gminnych mające na celu
dostosowanie sposobu korzystania ze środowiska do standardów UE, co
w przyszłości zapobiegnie płaceniu wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska.
2. Będziemy dążyli do poprawy infrastruktury drogowej - budowa i modernizacja dróg
powiatowych będzie priorytetem w wydatkach budżetowych.
3. Za ważne uznajemy konieczność prowadzenia działań lobbingowych mających na
celu większą aktywność władz wojewódzkich w zakresie modernizacji i budowy dróg
wojewódzkich, ze szczególnym uwzględnieniem budowy II etapu obwodnicy Lubska
oraz budowy drogi szybkiego ruchu pomiędzy Żarami a Żaganiem.
4. Włączymy się w działania mające na celu promocję idei kopali i elektrowni w rejonie
Gubin-Brody.
UCZCIWY I SPRAWNY SAMORZĄD POWIATOWY
1. Uczciwość i kompetencję urzędników uznajemy za fundament sprawnego
funkcjonowania samorządu. Jawność i bezstronność działania jego organów będzie
dla nas priorytetem.
2. Sprawny samorząd to samorząd pozyskujący na realizację swych zadań środki
zewnętrzne. Zapewnimy skuteczniejsze pozyskiwanie środków z UE na realizację
zadań publicznych.
Proszę Państwa!
Stajemy do wyborów po to, aby „ UCZCIWIE, ZGODNIE I PORZĄDNIE” zadbać o godne
życie mieszkańców naszego powiatu.