v ogólnopolski konkurs prymas polski kard. august hlond bogu i

Transkrypt

v ogólnopolski konkurs prymas polski kard. august hlond bogu i
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE
REGULAMIN
Organizatorzy
Akcja Katolicka OP im. Sługi BoŜego kard. Augusta Hlonda
przy parafii Najświętszej Maryi Panny WspomoŜenia Wiernych w Rumi
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
PATRONAT
Jego Ekscelencja ks. abp dr Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB –Rektor KUL
Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski - Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Ks. Krzysztof Grzelak TChr – Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego - Poznań
Ks. Marek Chrzan SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego - Kraków
Ks. Bolesław Kaźmierczak SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego - Wrocław
Ks. Zbigniew Łepko SDB - Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego - Piła
Ks. Sławomir Łubian SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego - Warszawa
1. Celem Konkursu jest upowszechnianie Ŝycia i działalności Sługi BoŜego Prymasa Polski Kard.
Augusta Hlonda.
2. W Konkursie mogą brać udział:
Kategoria I – Tegoroczni maturzyści /Nagrody - Indeksy na KUL/
Kategoria II – Uczniowie szkół średnich, młodzieŜ pracująca, młodzieŜ akademicka, klerycy
seminariów duchownych, katecheci, wychowawcy
i wszyscy, którzy pragną poznawać Ŝycie i działalność kard. Augusta Hlonda.
3. Jury przewiduje następujący sposób wyłaniania laureatów:
Kategoria I
- praca pisemna,
- egzamin ustny -obowiązuje znajomość wszystkich Listów pasterskich kard. Augusta Hlonda –
dostępne na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl
Kategoria II - praca pisemna.
4.
Tematy prac pisemnych (jedna do wyboru) obowiązujące w I i II Kategorii:
a. Prymas Polski kard. August Hlond duchowy przywódca Kościoła w Polsce
b. Kard. August Hlond - Administrator i pierwszy biskup Górnego Śląska
c. W trosce o dusze wiernych. Nauczanie kard. Hlonda kierowane do uczestników Zjazdów Katolickich.
d. Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o bezrobotnych i ubogich
e. Kard. August Hlond – duchowy syn św. Jana Bosko - Salezjanin
f. Rola i zadania członków Akcji Katolickiej w nauczaniu kard. Augusta Hlonda
g. Prymas Polski kard. August Hlond - wychowawca młodzieŜy
h. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy – wczoraj i dziś. Aktualność nauczania kard. Hlonda
i. Na podstawie Listów pasterskich (dwa do wyboru) omów aktualność nauczania kard. Augusta Hlonda
5.Prace pisemne (dotychczas nie publikowane) z podaniem wykorzystanej literatury, opatrzone godłem
(pseudonimem) o objętości do 20 stron (A 4) w 4 egz. naleŜy przesłać do 15 czerwca 2009 r.
6.
Finaliści biorący udział w Kategorii I – do 20 czerwca 2009 r. zostaną powiadomieni
o szczegółowym terminie i miejscu egzaminu ustnego, który zostanie przeprowadzony nie
później niŜ 4 lipca 2009 r.
7.
Uroczyste zakończenie Konkursu nastąpi 17 października 2009 r. w Gdańsku. Szczegółowe
informacje zostaną przekazane wszystkim laureatom I i II kategorii we wrześniu 2009 r.
8.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów nagrodzonych i
wyróŜnionych zastrzegają sobie prawo do publikacji bez honorarium za prawa autorskie.
9.
Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu na egzamin ustny i uroczyste zakończenie Konkursu.
10.
Nagrody:
Nagrody główne w I Kategorii Indeksy na Katolicki Uniwersytet Lubelski – rok
2009/2010– teologia, filozofia, kulturoznawstwo
W kategorii I i Kategorii II nagrody rzeczowe i wyróŜnienia. Ponadto nagrodzone i wyróŜnione
prace zostaną opublikowane
11.
Prace (opatrzone godłem i wybraną Kategorią) wraz z kopertą, w której znajdzie się godło
(pseudonim), imię i nazwisko, wiek, adres, tel., e-mail naleŜy przesłać do 15 czerwca 2009 r. na
adres: Akcja Katolicka OP Parafia NMP WspomoŜenia Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26, 84 –
230 Rumia
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu: www.ak.rumia.pomorskie.pl e-mail:
[email protected]
tel. kom. 0 696 - 333 - 089
MATERIAŁY POMOCNICZE ZNAJDUJĄ
SIĘ NA STRON ACH
www.tchr.org/hlond/ Strona w całości poświęcona kard. Augustowi Hlondowi i jego nauczaniu
www.ak.rumia.pomorskie.pl Strona poświęcona kard. A. Hlondowi.
Zawiera w układzie chronologicznym i przedmiotowym nauczanie kard. Hlonda
www.pomorski.civitaschristiana.plNa stronie znajdują się referaty poświęcone kard. Augustowi
Hlondowi
P A T R O N A T ME D I A L N Y
Inicjatywa Wydawnicza
<<ad astra>>

Podobne dokumenty