lipiec 2014 - Kafeteria edukacyjna dla licealistów

Komentarze

Transkrypt

lipiec 2014 - Kafeteria edukacyjna dla licealistów
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny
projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
Kafeterię wyróżnia bogata oferta programowa, obejmująca 50 rozmaitych wydarzeń edukacyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania. Odbywają się one głównie w wirtualnym środowisku – licealiści uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami czy
podczas wykładów e-learningowych, między innymi w Second Life. Każdy uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan kształcenia, z uwzględnieniem swoich zainteresowań
w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych.
Interaktywna formuła zajęć pozwala nawiązać bardzo dobry kontakt z wykładowcami oraz
innymi uczestnikami projektu. To doskonała okazja, aby poznać wiele osób, z różnych stron
Polski, o podobnych zainteresowaniach.
W niniejszej publikacji opisany został przebieg V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej,
która odbyła się w roku akademickim 2013/2014. Opracowanie szczegółowo przedstawia
wykorzystywane w projekcie formy edukacyjne i narzędzia do nauki w wirtualnym środowisku, a także pokazuje, jak Kafeterię ocenili jej uczestnicy.
Książka skierowana jest do całego środowiska szkolnego, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów,
którzy zainteresowani są przedsięwzięciami z zakresu nowoczesnej edukacji ekonomicznej.
ORGANIZATOR
LIPIEC 2014
PARTNER STRATEGICZNY
Akademia
Edukacji Menedżerskiej
– kafeteria edukacyjna dla licealistów
Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej
Warszawa, lipiec 2014
© Copyright by
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rozwoju Edukacji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 97 23
faks (22) 646 61 42
http://www.sgh.waw.pl/dre
http://www.kafeteria.edu.pl
e-mail: [email protected]
Zespół redakcyjny:
Marcin Dąbrowski, Karolina Pawlaczyk, Joanna A. Tabor
ISBN: 978-83-7378-848-0
Spis treści
Wstęp .............................................................................................................. 5
O projekcie
7
Cele projektu ....................................................................................................... 8
Rekrutacja uczestników ....................................................................................... 8
Wykładowcy Kafeterii .......................................................................................... 9
Organizatorzy .................................................................................................. 10
Opis inicjatywy ....................................................................................................
Oferta programowa Kafeterii
11
Formy edukacyjne ........................................................................................... 14
Edukacja poprzez konkursy .............................................................................. 34
Doradztwo biznesowe online ........................................................................... 39
Obszary tematyczne ........................................................................................
Platforma edukacyjna
41
Zasoby platformy ............................................................................................. 42
Dostęp do obszarów zajęć ............................................................................... 45
News – najważniejsze informacje ..................................................................... 45
Terminy zajęć ................................................................................................... 45
Strona główna projektu ....................................................................................
3
47
Zasady ............................................................................................................. 48
Przewodnik po platformie ................................................................................ 49
Profil użytkownika ........................................................................................... 54
Komunikacja z uczestnikami ............................................................................ 55
Punktacja .........................................................................................................
Korzyści z udziału w projekcie
56
Nagrody dla liderów ........................................................................................ 66
Książki dla najbardziej aktywnych uczestników ................................................. 68
Seminarium na zakończenie projektu ............................................................... 70
Dyplomy Kafeterii ............................................................................................
Kafeteria w opinii uczestników projektu
73
Opinie uczestników projektu ........................................................................... 80
Opinie wykładowców ...................................................................................... 83
Ankieta ewaluacyjna – wyniki ..........................................................................
Kafeteria w liczbach
...........................................................................
85
Wstęp
Mamy przyjemność, już po raz piąty, zaprezentować Państwu projekt pt. Akademia Edukacji
Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów, przedsięwzięcie edukacyjne umożliwiające
uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwijanie zainteresowań z obszaru ekonomii i zarządzania
podczas dodatkowych zajęć pozaszkolnych.
Pomysł na Kafeterię zrodził się w 2009 roku i związany był z chęcią zaoferowania młodym
ludziom nowoczesnego programu edukacyjnego, który byłby dla nich atrakcyjny pod względem
merytorycznym, ale też dostosowany do ich potrzeb w zakresie formy nauczania. Uwzględniając
specyfikę komunikowania się młodzieży i jej skłonność do korzystania z komputera i internetu,
postanowiliśmy umieścić większość zajęć w środowisku internetowym.
Odzew uczniów był niezwykle pozytywny, dzięki czemu udało nam się dotychczas z sukcesem zrealizować pięć edycji projektu. Rokrocznie uzyskiwaliśmy pozytywne wyniki ankiet
ewaluacyjnych, w których uczniowie oceniali program, a także formę zajęć. Pozwala nam to
założyć, że nasze cele zostały osiągnięte, a uczniowie kończą program, dysponując szerszą wiedzą
z zakresu ekonomii i zarządzania oraz wzmocnionymi kompetencjami w zakresie komunikacji,
obrony poglądów czy też pracy w zespołach.
Jak co roku, chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim uczniom zaangażowanym
w nasz projekt. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z niego jak najwięcej, a oprócz zdobycia
wiedzy, nawiązaliście także ciekawe kontakty z rówieśnikami. Wasza motywacja i zaangażowanie pozwalały nam na jeszcze lepsze realizowanie Kafeterii. Życzymy Wam wielu sukcesów
edukacyjnych, a w przyszłości rozwoju kariery zawodowej. Dziękujemy również wszystkim
nauczycielom i opiekunom, którzy służyli uczniom wsparciem podczas wykonywania kolejnych
zadań, a także promowali nasz projekt w swoim środowisku.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o V edycji Kafeterii edukacyjnej dla licealistów,
realizowanej w roku szkolnym 2013/2014. W książce zaprezentowaliśmy poszczególne wydarzenia edukacyjne, przedstawiliśmy rezultaty naszego projektu, a także wyniki wspomnianych
ankiet oceniających bieżącą edycję Kafeterii.
Biorąc pod uwagę własne doświadczenia, zachęcamy Państwa – zarówno uczniów, jak
i nauczycieli – do uczestnictwa w różnorodnych projektach związanych z edukacją ekonomiczną,
a także szeroko pojmowaną aktywnością społeczną. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w publikacji praktyki zwrócą także Państwa uwagę na możliwości korzystania w nauczaniu z narzędzi
służących do przekazywania wiedzy w sposób atrakcyjny i przestępny dla młodzieży.
Życzymy miłej lektury,
Organizatorzy
5
O projekcie
Opis inicjatywy
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów jest innowacyjnym
przedsięwzięciem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy
zainteresowani są rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Projekt, który ma charakter nieformalnej edukacji ekonomicznej
wspierającej formalny system kształcenia, prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy
aktywnym udziale Partnera Strategicznego – Narodowego Banku Polskiego.
W roku akademickim 2013/2014 zrealizowano już V edycję projektu. Wzięło w niej udział
tysiąc licealistów z całej Polski. Uczestnikom bezpłatnie udostępniono pięćdziesiąt różnych
wydarzeń edukacyjnych, wśród nich m.in. wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe
oraz wykłady w wirtualnym świecie Second Life. Harmonogram zajęć został wcześniej ustalony,
a każdy uczestnik Kafeterii mógł stworzyć swój indywidualny plan kształcenia, uwzględniając
swoje możliwości czasowe, dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami tematy merytoryczne i dopasowując zestaw form edukacyjnych do indywidualnych preferencji.
W ofercie programowej Kafeterii znajdują się aktywności edukacyjne z pięciu obszarów
tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych,
Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe
relacje biznesowe.
Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów za aktywny udział w zajęciach Kafeterii pozwala uzyskać dyplom ukończenia projektu. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują
dyplom Profesjonalny Menedżer. Uczestnicy mogą także zdobyć dyplom ścieżki, potwierdzający
zrealizowanie wymaganego programu z jednego obszaru tematycznego.
Dodatkową motywację do aktywnej nauki stanowią nagrody w postaci książek o tematyce
ekonomicznej, przyznawane po zakończeniu każdego wydarzenia edukacyjnego pięciu najbardziej zaangażowanym osobom.
Liderzy Kafeterii, czyli uczniowie, którzy w ramach wszystkich zajęć zebrali największą liczbę
punktów, otrzymują też inne wartościowe nagrody. W V edycji projektu trzydziestu najlepszych
uczestników uhonorowano podczas uroczystego seminarium podsumowującego zajęcia Kafeterii,
które odbyło się 25 czerwca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
7
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Cele projektu
Głównym celem, który postawili sobie organizatorzy projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów we wszystkich jego dotychczasowych edycjach, jest
rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki.
Dzięki projektowi uczestnicy mają dostęp do specjalnie skonstruowanej oferty programowej,
która obejmuje obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe
treści przekazywane w szkole. Projekt zakłada także, że uczniowie mogą także dokonać wyboru
ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.
Cele szczegółowe projektu podzielono na dwie kategorie:
Kategoria I – poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych.
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki:
• szerokiemu zagwarantowaniu bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych
obszarów nauk ekonomicznych i o nauk zarządzaniu oraz dużego wyboru form edukacyjnych;
• dyfuzji wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży;
• zastosowaniu form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze.
Kategoria II – rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego).
Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez:
• zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej
– zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć;
• doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej
części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania;
• inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania,
a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań
w zakresie przedsiębiorczości.
Aktywność uczniów podlega stałemu monitorowaniu, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie na bieżąco ewaluacji w zakresie osiągania wyznaczonych celów. Weryfikacja ich realizacji
ma miejsce także po zakończeniu przedsięwzięcia. Służy temu ankieta oceniająca projekt, którą
organizatorzy przeprowadzają wśród jego uczestników.
Rekrutacja uczestników
Rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
Do udziału w programie zakwalifikowano tysiąc osób, które najszybciej przesłały swoje zgłoszenie i spełniały podstawowe kryterium: uczęszczały do szkoły ponadgimnazjalnej, a także nie
zdobyły dyplomu w poprzednich edycjach Kafeterii.
Informacje na temat przedsięwzięcia i rekrutacji dostępne były na licznych portalach
edukacyjnych i społecznościowych. W kampanii informacyjnej wykorzystano także portal
Olimpiady Przedsiębiorczości oraz społeczność skupioną wokół tych zawodów. W przekazach
informacyjnych podkreślano, że oferta programowa dostępna jest dla uczniów wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a proponowane
wydarzenia edukacyjne związane z tematyką przedsiębiorczości są niezwykle różnorodne. Do
udziału w projekcie zachęcali również uczestnicy poprzednich edycji.
8
O projekcie
Wykładowcy Kafeterii
Zajęcia w V edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzili głównie nauczyciele akademiccy – specjaliści z dziedziny ekonomii, zarządzania
i przedsiębiorczości. W przedsięwzięcie zaangażowało się łącznie trzydziestu dwóch ekspertów.
Lista wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna) przedstawia się następująco:
1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna
2. dr Artur Borcuch
3. dr Wanda Dugiel
4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki
5. dr Sylwester Gregorczyk
6. mgr Joanna Jahn
7. dr Anna Anetta Janowska
8. dr Mirosław Kachniewski
9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
10. mgr Bartosz Majewski
11. mgr Barbara Małuszyńska
12. mgr Wojciech Martyna
13. mgr Beata Mierzejewska
14. dr Wioletta Mierzejewska
15. dr hab. Rafał Mrówka
16. mgr Dawid Pacha
17. dr Renata Pajewska-Kwaśny
18. mgr Rafał Pańko
19. dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska
20. dr Mikołaj Pindelski
21. dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch
22. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski
23. mgr Olga Sakalosh
24. dr Justyna Szumniak-Samolej
25. dr Alina Szypulewska-Porczyńska
26. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor
27. mgr Albert Tomaszewski
28. mgr Przemysław Tomczyk
29. mgr Magdalena Typa
30. dr hab. Piotr Wachowiak
31. dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk
32. dr Marta Ziółkowska-Berman
33. mgr Magdalena Żmiejko
34. dr Joanna Żukowska
Dzięki starannemu doborowi kadry naukowej zajęcia prowadzone w ramach projektu
cechował bardzo wysoki poziom merytoryczny. Interaktywność form edukacyjnych umożliwiała
natomiast licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z wykładowcami akademickimi, co
niewątpliwie sprawiało, że proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze.
9
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Organizatorzy
Inicjatorem projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Projekt realizowany był
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się
w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in.
upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz
przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki
istniejących mechanizmów finansowych.
Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów
i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich
nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą
młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej.
Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami
wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziesięciu lat Portal
Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Misją serwisu jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce,
przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.
Dzięki nowoczesnym, multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym propozycja NBPortal.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębiać znajomość
ekonomii i świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym.
Organizacją projektu w SGH zajmuje się Dział Rozwoju Edukacji
(dawniej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej). Działalność tej
jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez internet
oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu
w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, DRE SGH
proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Działu znaleźć można wykłady e-learningowe dla studentów
SGH, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz
przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. DRE SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika „e-mentor” – czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom związanym
z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym.
10
Oferta programowa Kafeterii
Program V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej realizowany był przez 6,5 miesiąca – od
12 listopada 2013 roku do 1 czerwca 2014 roku. Obejmował on pięćdziesiąt różnych wydarzeń
edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i czternastu form aktywności.
Obszary tematyczne
Większość zajęć w Kafeterii przypisano do któregoś ze wspomnianych już obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych,
Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe
relacje biznesowe.
W V edycji projektu największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia z drugiego i czwartego z wymienionych obszarów. Warto jednak zaprezentować również zagadnienia
poruszane w ramach pozostałych bloków tematycznych.
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
Uczestnicząc w wydarzeniach edukacyjnych z tego obszaru, uczniowie zapoznają się
z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu
środków przez przedsiębiorców.
Program zajęć obejmuje m.in. tematykę finansowania działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital czy aniołów biznesu. Wiele uwagi poświęca się również
dotacjom unijnym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Ponadto uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się, na czym polega finansowanie dużych przedsiębiorstw przez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Z kolei w ramach
zajęć praktycznych, tj. projektu zespołowego, zapoznają się z zagadnieniem kryzysu płynności
w przedsiębiorstwie.
Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej:
1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH);
2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne);
3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat);
4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film
edukacyjny + forum dyskusyjne);
11
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
5.
6.
7.
8.
9.
New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny
film edukacyjny + test);
Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat);
Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum
dyskusyjne);
W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat);
Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy).
WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH
Podczas aktywności edukacyjnych z tego obszaru tematycznego uczestnicy omawiają
zagadnienie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W ramach różnych zajęć skupiają
się na takich tematach, jak analiza otoczenia firmy, budowanie strategii przedsiębiorstwa czy
sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej.
Mogą dowiedzieć się również, na czym polega kooperacja i koegzystencja oraz jak definiuje się klastry w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami. Udział
w zajęciach z tego obszaru pozwala ponadto zrozumieć, czym jest strategia firmy i dlaczego
jest ona kluczowa dla rozpoczęcia działalności biznesowej.
Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych:
1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata – modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH);
2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy
(wykład e-learningowy + forum dyskusyjne);
3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat);
4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny
film edukacyjny + forum dyskusyjne);
5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film
edukacyjny + test);
6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat);
7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne);
8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi? (czat);
9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy).
BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU
Ten blok tematyczny dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych ze strategią marketingową i wizerunkową firmy.
Na zajęciach poruszana jest także tematyka najnowszych trendów w marketingu, a w szczególności narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystujących internet. Uczestnicy poznają
również podstawowe zasady reklamy i public relations.
Oprócz tego omawiane są kwestie segmentacji rynku i segmentów konsumenckich wyróżnianych w Polsce. Uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób należy zarządzać marką
produktu, aby pozyskać klienta i utrzymać jego lojalność. Prace grupowe z tego obszaru dotyczą
głównie zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej.
12
Oferta programowa Kafeterii
Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu:
1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH);
2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum
dyskusyjne);
3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat);
4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne);
5. Promocja – modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny
film edukacyjny + test);
6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat);
7. Korzyści z budowania lojalności klienta – do czego przydaje się CRM (forum dyskusyjne);
8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (czat);
9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy).
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
Uczestniczenie w zajęciach z tego obszaru tematycznego pozwala zdobyć wiedzę z zakresu
kierowania zespołem, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie czy przywództwa w organizacjach. Na zajęciach uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu
zasobami ludzkimi oraz na czym polegają nowoczesne formy pracy.
Aktywności edukacyjne z tego obszaru tematycznego dotyczą tematu zarządzania kapitałem
ludzkim postrzeganego nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale także z perspektywy pracownika. Uczestnicy mają więc okazję m.in. dowiedzieć się, jak zachować się i jakich błędów
unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej.
Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim:
1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH);
2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne);
3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat);
4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne);
5. Rozmowa kwalifikacyjna – błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film
edukacyjny + test);
6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat);
7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne);
8. Zarządzanie konfliktami (czat);
9. Style kierowania (projekt zespołowy).
MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE
Wydarzenia edukacyjne przygotowane w ramach tego obszaru tematycznego dotyczą
głównie zagadnień międzynarodowego ładu gospodarczego, aspektów ekonomicznych integracji
Unii Europejskiej oraz rozwijania międzynarodowego biznesu.
Podczas zajęć analizowany jest wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę. Ważny
temat stanowi również strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz koszty i korzyści z nią
związane. Omawiane są ponadto podstawowe wyzwania, które stawia przed społeczeństwem
globalizacja.
13
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe:
1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH);
2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne);
3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat);
4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne);
5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test);
6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji? (wykład w wirtualnym
świecie dla awatarów + czat);
7. Możliwości wsparcia polskich eksporterów (forum dyskusyjne);
8. Dolar, euro, jen, juan, rupia – czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty
(czat);
9. Offshoring (projekt zespołowy).
Formy edukacyjne
Biorąc udział w programie Kafeterii, można uczestniczyć w zajęciach organizowanych
w czternastu formach edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Za wyjątkiem
wykładów tradycyjnych w SGH, wydarzenia odbywają się w środowisku wirtualnej edukacji.
Różnorodność form edukacyjnych oraz wykorzystanie e-learningu sprawiają, że program jest
bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej przybliżamy wszystkie wykorzystywane w projekcie formy.
1.
Wykład tradycyjny
W V edycji projektu wszystkie wykłady tradycyjne odbyły się 21 marca 2014 roku w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali
8 punktów.
Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych:
• Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski);
• Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata – modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki);
• Współczesne trendy w marketingu – neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy
(dr Joanna Żukowska);
• Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi – wiedza, zarządzanie talentami, employer
branding, headhunting (dr hab. Piotr Wachowiak);
• Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska).
14
Oferta programowa Kafeterii
Uczestnicy podczas wykładu
Uczestnicy projektu z uwagą słuchali wykładowców z SGH
Byli także bardzo aktywni i chętnie przedstawiali swoje opinie oraz zadawali pytania.
15
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
2.
Wykład e-learningowy + test
W tej formie przeprowadzany jest jeden wykład e-learningowy: Biznesplan – zarys. To
szczególny wykład, który nie został przyporządkowany do żadnego z bloków tematycznych, dlatego do zapoznania się z nim organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników
Kafeterii.
W V edycji projektu wykład dotyczący zagadnienia tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny dla zapisanych na zajęcia uczestników od 12 do 24 listopada 2013 roku.
W tym samym czasie, po zapoznaniu się z treścią wykładu, licealiści mogli rozwiązać online
test wiedzy, za którego zaliczenie otrzymywali 7 punktów. Jeśli osoba rozwiązująca test
uzyskała zbyt mało punktów, mogła ponownie się z nim zmierzyć po upływie 24 godzin
od ostatniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko.
Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan – zarys
3.
Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne
Program Kafeterii obejmuje pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami między uczestnikami projektu. Dyskusje te
moderowane są przez wykładowców.
Gdy rozpoczynają się zajęcia, uczestnicy uzyskują dostęp do materiałów e-learningowych. Mają też możliwość wypowiadania się na forum – przez dwa tygodnie mogą
zabierać głos w merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach
wykładowych.
Aktywność na forum oceniana jest przez prowadzących zajęcia, którzy przyznają
uczestnikom od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi,
kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innymi uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach
internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie
od 9 grudnia 2013 r. do 2 marca 2014 roku.
16
Oferta programowa Kafeterii
Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii – lista pokoi
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy +
+ forum dyskusyjne:
• Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski);
• Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy
(mgr Bartosz Majewski);
• Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska oraz
dr Joanna Żukowska);
• Przywódca vs menedżer (dr Rafał Mrówka);
• Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska).
4.
Wykład e-learningowy + czat
Zadaniem uczestników projektu, którzy zdecydowali się wziąć udział w zajęciach
w formie edukacyjnej wykład e-learningowy + czat, jest zapoznanie się z udostępnionym
materiałem i zabranie głosu w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem – autorem
treści wykładu.
W V edycji projektu wszystkie spotkania na czacie odbyły się w godzinach popołudniowych,
w określonym wcześniej dniu, w podziale na dwie grupy. Dyskusja o charakterze synchronicznym dotyczyła tematów podejmowanych w wykładzie. Możliwe było też zadawanie
pytań prowadzącemu. Treść każdego z wykładów udostępniano przez dwa tygodnie.
17
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii
przedsiębiorstwa
Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogą otrzymać od 1 do 6 punktów.
Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 24 marca do 1 czerwca 2014 roku.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat:
• Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski);
• Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk);
• Zarządzanie marką (dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk);
• Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska);
• Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Mierzejewska).
5.
Multimedialny film edukacyjny + forum
Elementem programu Kafeterii są także filmy edukacyjne nagrane przez wykładowców.
Stanowią one punkt wyjścia do dyskusji na forum.
W V edycji projektu przez tydzień od momentu udostępnienia materiału filmowego
licealiści mogli wziąć udział w moderowanej przez wykładowcę dyskusji na forum. Aby
przyswojenie wiedzy przekazywanej przez nauczyciela było łatwiejsze, filmy podzielono
na kilka części, pomiędzy którymi pojawiały się plansze podsumowujące omawiane zagadnienia. Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 24 lutego do 30 marca 2014 roku.
Za udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum można było uzyskać od 1 do 6 punktów.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum:
• Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski);
• Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester
Gregorczyk);
18
Oferta programowa Kafeterii
Rysunek 4. Przykładowy widok zajęć pt. Kierowanie zespołem – fragment filmu
•
•
•
6.
Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski);
Kierowanie zespołem (dr hab. Piotr Wachowiak);
Liberalizacja światowego handlu (dr Wanda Dugiel).
Multimedialny film edukacyjny + test
Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach tej formy edukacyjnej najpierw dokładnie
zapoznają się z zaprezentowanym filmem edukacyjnym, a następnie rozwiązują test.
Dostęp do materiału filmowego i testu jest otwarty dla zapisanych uczestników przez
tydzień.
Zaliczenie testu następuje, gdy osoba rozwiązująca go odpowie poprawnie na co najmniej
6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpieRysunek 5. Fragment testu z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce
19
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
nia do testu po 24 godzinach od ostatniej próby. Za zaliczenie testu uczestnicy zajęć
otrzymują 5 punktów.
W V edycji projektu filmy wraz z testem były udostępnione uczestnikom w okresie od
18 listopada do 22 grudnia 2013 roku.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + test:
• New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW;
• Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce – konkurencja, kooperacja, koegzystencja, kooperencja;
• Promocja – modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR;
• Rozmowa kwalifikacyjna – błędy popełniane przez kandydatów;
• Podstawowe wyzwania globalne.
7.
Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Second Life + czat
Zajęcia w Second Life były oparte na przekazie głosowym połączonym z prezentacją
slajdów. Mogły w nich wziąć udział osoby, które posiadały własne konto w Second Life.
Organizatorzy służyli uczniom pomocą w poruszaniu się nowym środowisku nauczania
– poprzez udostępnienie poradników i pomoc w rozwiązaniu problemów.
Zajęcia trwały około 90 minut i odbywały się we wcześniej zapowiedzianych terminach,
w godzinach popołudniowych. Korzystaliśmy z gościnności Rockcliff University.
Po wykładzie następowała dyskusja miedzy uczestnikami przy użyciu czatu głosowego
i komunikatora tekstowego. Osoby, które wzięły udział w zajęciach w Second Life, mogły
otrzymać do 8 punktów za każdy wykład. Zajęcia w SL zostały przeprowadzone w okresie
od 3 do 23 lutego 2014 roku.
Rysunek 6. Wykład w wirtualnym świecie Second Life
20
Oferta programowa Kafeterii
Rysunek 7. Uczestnicy podczas zajęć w środowisku Second Life
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład w wirtualnym
świecie dla awatarów Second Life:
• Franczyza jako źródło finansowania przedsiębiorstwa (dr Marta Ziółkowska);
• Wirtualizacja organizacji (mgr Joanna Jahn);
• Marketing w wirtualnym świecie (mgr Dawid Pacha);
• Nowoczesne formy pracy (dr Urszula Świerczyńska-Kaczor, dr Jacek Wachowicz);
• W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji (dr Artur Borcuch).
8.
Forum dyskusyjne
Celem zajęć opartych na forum dyskusyjnym jest aktywizacja uczestników do zdobywania w sposób interaktywny wiedzy na prezentowany temat. Na dostępnym przez
tydzień forum prowadzący zajęcia moderuje rozmowy uczestników w taki sposób, aby
zainteresować ich określoną tematyką i zachęcić do dalszego poszukiwania informacji
z danej dziedziny.
Aktywność na forum oceniana jest w skali 1–5 punktów. W V edycji projektu zajęcia
w ramach tej formy edukacyjnej odbyły się w okresie od 14 kwietnia do 25 maja 2014
roku.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej forum dyskusyjne:
• Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia
(mgr Albert Tomaszewski);
• Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (mgr Magdalena Typa);
• Korzyści z budowania lojalności klienta – do czego przydaje się CRM (mgr Przemysław
Tomczyk);
• Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (mgr Bartosz Majewski);
• Możliwości wsparcia polskich eksporterów (dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska,
dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch).
21
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 8. Przykładowy fragment dyskusji na forum podczas zajęć w Kafeterii
22
Oferta programowa Kafeterii
9.
Czat
W programie Kafeterii znalazły się również wirtualne spotkania z prowadzącymi zajęcia.
Rozmowy z wykładowcami za pośrednictwem czatu pozwalają uczestnikom dokładniej
przedyskutować problematykę zajęć.
Rysunek 9. Przykładowy komunikator wykorzystywany w dyskusjach na czacie
Rozmowy na czacie odbyły się we wcześniej zapowiedzianych dniach, w godzinach
popołudniowych, w dwóch grupach, w okresie od 6 do 19 stycznia 2014 roku. Za
uczestnictwo w dyskusji można było uzyskać maksymalnie 4 punkty.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej czat:
• W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (mgr Albert Tomaszewski)
• W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi (dr hab. prof. nadzw.
SGH Maria Aluchna);
• W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (dr hab. Rafał Mrówka);
• Zarządzanie konfliktami (dr Mikołaj Pindelski);
• Dolar, euro, jen, juan, rupia – czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty
(dr Mirosław Kachniewski).
23
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
10. Projekt zespołowy
W ramach projektów zespołowych również w V edycji Kafeterii uczniowie rozwiązywali
studium przypadku dotyczące któregoś z głównych obszarów tematycznych. Każdy mógł
uczestniczyć tylko w jednym z pięciu równolegle prowadzonych projektów zespołowych. Rozwiązania studiów przypadku przygotowywano w grupach, pracując wyłącznie
online.
Rysunek 10. Pierwszy etap projektu zespołowego – strona informacyjna
24
Oferta programowa Kafeterii
W pierwszym z trzech etapów zajęć w tej formie tworzono grupy liczące od 3 do 5 osób.
Służyło do tego specjalne forum, na którym licealiści nawiązywali kontakty, a następnie
ustalali skład zespołów.
Każdy uczestnik mógł stworzyć na forum własny pokój prezentujący autorską koncepcję
zespołu. Osoby, którym pomysł się spodobał, zgłaszały chęć dołączenia do projektowanej grupy. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu zajęć było przesłanie informacji
o składzie grupy na wskazany adres e-mail.
Rysunek 11. Pierwszy etap projektu zespołowego – widok forum służącego do formowania zespołów
25
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Po ustaleniu składów zespołów udostępniono im treść studium przypadku wraz z trzema
zadaniami do rozwiązania. Każdy zespół miał do dyspozycji obszar roboczy, który służył
do zamieszczania i przeglądania plików, a także umożliwiał porozumiewanie się za pośrednictwem wbudowanego komunikatora.
Na przygotowanie i przesłanie rozwiązania case study w drugim etapie projektu zespołowego przeznaczono dwa tygodnie. Przesłane prace zostały ocenione przez prowadzących
– autorów poszczególnych studiów przypadku. Warunkiem udziału w trzecim etapie było
uzyskanie zaliczenia za rozwiązanie trzech pierwszych zadań.
Rysunek 12. Widok obszaru roboczego – komunikator do dyskusji w grupie
Grupom, których prace zostały ocenione pozytywnie (na tym etapie jeszcze bez punktów),
przydzielono kolejne dwa zadania.
W trzeciej fazie zajęć zespoły również miały do dyspozycji własny obszar roboczy, który
służył do zamieszczania plików i komunikacji.
Na wykonanie zadań i przesłanie rozwiązań w ostatnim etapie uczestnicy mieli również
dwa tygodnie. Prace oceniono w skali od 1 do 10 punktów, przy czym ocena dotyczyła
wszystkich pięciu zadań do studium przypadku. Każdy członek zespołu otrzymywał taką
samą liczbę punktów. Oprócz oceny zespołom przekazywano także informację zwrotną
– komentarz do przedstawionych przez nie rozwiązań.
26
Oferta programowa Kafeterii
Rysunek 13. Trzeci etap zajęć projektu zespołowego – strona informacyjna z treścią zadań do rozwiązania
Harmonogram zajęć w ramach projektu zespołowego był następujący:
• 10–16 marca 2014 r. – dobór w grupy na forum;
• 17–30 marca 2014 r. – praca nad studiami przypadku (pierwsza faza), trzy zadania;
• 31 marca – 6 kwietnia 2014 r. – przerwa w zajęciach (ocena zadań przygotowanych
w pierwszej fazie);
• 7–21 kwietnia 2014 r. – praca nad studiami przypadku (druga faza), dwa zadania.
Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej projekt zespołowy:
• Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (dr Renata Pajewska-Kwaśny);
• Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (dr hab. Rafał Mrówka);
• Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (dr Justyna Szumniak-Samolej);
• Style kierowania (mgr Bartosz Majewski);
• Offshoring (dr Wioletta Mierzejewska).
27
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
11. Autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność
W ramach zajęć zadaniem uczestników jest przygotowanie multimedialnej prezentacji
dotyczącej jednego z pięciu omawianych już obszarów tematycznych Kafeterii. Możliwości
doboru tematu są dość szerokie, a samej prezentacji można nadać różnorodne formy.
Praca, zamieszona w przygotowanej specjalnie dla tego zadania wirtualnej przestrzeni,
oceniana jest przez społeczność uczestników Kafeterii.
Zajęcia przebiegają w trzech etapach: pierwsza faza to przygotowywanie i przesłanie
organizatorom prezentacji, następnie ma miejsce ocena prac przez pozostałych członków
społeczności (w formie zamieszczanych w wirtualnej przestrzeni komentarzy do poszczególnych prezentacji), a całość kończy się głosowaniem na najlepsze prace.
Rysunek 14. Autorska prezentacja – strona informacyjna
28
Oferta programowa Kafeterii
Uczestnicy na przygotowanie prezentacji mają tydzień. Miejscem publikacji wszystkich
przesłanych prac jest galeria. Zainteresowani mogą się w niej zapoznawać z prezentacjami,
a także pozostawiać komentarze. Dyskusje oceniające na bieżąco obserwuje moderator
zajęć, który sam również przekazuje uczestnikom merytoryczne uwagi odnoszące się
do ich prac.
Gdy trwająca dwa tygodnie dyskusja się zakończy, odbywa się głosowanie, którego celem
jest wyłonienie najciekawszych prezentacji. Każdy może oddać tylko jeden głos.
Rysunek 15. Autorska prezentacja – etap oceny poprzez komentowanie prezentacji
29
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 16. Autorska prezentacja – głosowanie na najlepsze prace
Na podstawie przeprowadzonych w V edycji projektu głosowań powstał następujący
ranking autorów najciekawszych prezentacji:
Tabela 1. Ranking autorów najlepszych autorskich prezentacji
Miejsce
1
2
3
3
3
4
4
30
Imię i nazwisko
Dominik Knychas
Paulina Chyła
Zofia Kowalczyk
Konrad Mikucki
Małgorzata Bałwas
Aleksandra Bogacka
Joanna Dubielak
I termin
Tytuł prezentacji
Od papieru toaletowego do Wall Street
Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej
Wizerunek firmy. Jak zwrócić na siebie uwagę i przyciągać klientów
Internetem do klienta
Wizerunek firmy kluczem do sukcesu
Nietypowe finansowanie działalności biznesowej
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Oferta programowa Kafeterii
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Patrycja Pietrasik
Grzegorz Piątek
Martyna Zasuwik
Gabriela Naumnik
Emilia Jastrzębska
Klaudia Kobus
Michał Tomczyk
Ewa Szostok
Natalia Cempa
Klaudia Kłos
Anna Littwin
Aleksandra Piśko
Eryka Cichoń
Agnieszka Konopka
Krzysztof Ruminkiewicz
Joanna Ziemkiewicz
Anna Miszczuk
Krystian Mazur
Małgorzata Pituch
Bartosz Januszewicz
Wiktoria Szewczyk
Karolina Czok
Mateusz Filipek
Nikola Pisula
Karolina Płowecka
Roman Renduda
Katarzyna Sztuber
Agnieszka Wardęcka
Kamil Więcławski
Aleksandra Zawadzka
Sylwia Piechowska
Bartosz Szymański
Ewa Ostrokołowicz
Jakub Szwerlikowski
Robert Łach
Miejsce Imię i nazwisko
Kamila Boluk1
Sobolewska
2
Mateusz Gorzelnik
2
Barbara Bladowska
2
Mateusz Janczura
3
Maksymilian Cemel
4
Bogusław Podhalicz
5
Kacper Borowiecki
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Gospodarka w Internecie – szansa dla młodych przedsiębiorców
Finansowanie działalności biznesowej
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Sposoby finansowania działalności gospodarczej
Budowanie wizerunku firmy
Finansowanie działalności gospodarczej
Jak skutecznie motywować pracowników?
Handel wewnętrzny i zewnętrzny
Jak Cię widzą tak Cię piszą
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Czy powiedzenie „jak Cię widzą, tak Cię piszą” jest aktualne?
Pojęcie marketingu
Wiem kim jesteś – reklama telewizyjna
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Finansowanie działalności biznesowej
Dobór i ocena personelu
Motywacja
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Kapitał ludzki jako składowa kapitału intelektualnego
Rozmowy kwalifikacyjne, jak ugryźć ten temat
Rozwój kompetencji zawodowych
Firma i ty – czyli jak skutecznie budować wizerunek
Czy Ty też kupujesz „markę”, a nie „produkt”
Projekty hybrydy. Partnerstwo publiczno-prywatne
Co jest wizerunkiem, a co marką? Czy ulegasz markom?
Proces rekrutacji i selekcji. Testy psychologiczne
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Finansowanie działalności biznesowej
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Finansowanie działalności biznesowej
Finansowanie działalności biznesowej
Style kierowania we współczesnym świecie
Wizerunek firmy
II termin
Tytuł prezentacji
Trendy konsumenckie
Konsekwencje przyjęcia euro
Marketing a różnice kulturowe
Marketing w Hadesie
Od pięciu kółek do miliona
Źródła finansowania działalności biznesowej
Unie walutowe i kryptowaluty
31
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Bogdan Marek
Dominika Zając
Lidia Kciuk
Adrianna Bartosz
Maciej Materna
Katarzyna Gleń
Oliwia Moskalik
Magdalena Czerwińska
Adrianna Kowalczyk
Weronika Koziburska
Anita Myśliwiec
Jakub Borgosz
Weronika
Dworakowska
Jakub Serweta
Monika Wolna
Szymon Psiuk
Ewa Kapica
Dawid Janulek
Sebastian Dudek
Luiza Korek
Karol Czaja
Maria Czyżycka
Katarzyna Fil
Jan Kruszewski
Kamil Kruszewski
Małgorzata Morgała
Konrad Piąstka
Julia Senkała
Jakub Sobieski
Karol Witkowski
Kamil Kawecki
Jan Kundziołka
Kinga Ziemkiewicz
Karol Dobrzyński
Kamila Dominika Guła
Damian Woźniak
Czy finansowanie przez państwo upadających firm ma sens?
Jak Cię widzą, tak Cię piszą
Jak napisać dobre CV?
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Postawa przedsiębiorcza
Marketing mix, czyli kompozycja marketingowa
Portret osoby przedsiębiorczej
Czy Polska powinna wejść do strefy euro?
Finansowanie działalności biznesowej
Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej?
Kogo chcemy oczarować: mężczyźni vs płeć piękna
Czy opłaca się inwestować w pracowników?
Źródła finansowania działalności gospodarczej
Nowoczesne formy pracy
Jak Cię widzą, tak Ci płacą
Fundusze unijne 2014
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Kilka słów o środkach z UE
Corporate Identity
Rozwój zasobów ludzkich
Finansowanie działalności na przykładzie firmy porządkowej
Czy Polska powinna wejść do strefy euro?
Jak wygląda konkurencja w polskim e-commerce?
Jak zarobić miliard dolarów i wywołać kryzys
Współczesne trendy w marketingu
Sukces na wyciągnięcie ręki!
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Prowadzenie negocjacji w krajach wschodu
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Fundusze venture capital w Dolinie Krzemowej
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Wołomin – miasto z piętnem mafii
Budowanie wizerunku firmy i produktu
Międzynarodowe relacje biznesowe
Finansowanie działalności biznesowej
Finansowanie działalności biznesowej
Miejsce, które uczestnicy zajmą w rankingu, decyduje o liczbie przyznanych im punktów – od 1 do 11. Punkty mogą także zdobyć autorzy najciekawszych komentarzy do
opublikowanych prac.
W V edycji Kafeterii zajęcia związane z autorską prezentacją zostały przeprowadzone
dwukrotnie, od 25 listopada do 22 grudnia 2013 roku oraz od 17 lutego do 16 marca 2014
roku. W sumie przygotowano aż 85 prezentacji. Moderatorem wydarzenia w V edycji
projektu była dr Anna Anetta Janowska.
32
Oferta programowa Kafeterii
12. Tworzenie zarysów biznesplanów
Główny element tych zajęć to przygotowanie propozycji biznesplanu, tj. zaprezentowanie
najważniejszych jego elementów wraz z krótkim opisem. Wykonanie zadania ułatwia
uczestnikom zapoznanie się z wykładem e-learningowym pt. Biznesplan – zarys.
Podczas przygotowywania zarysu biznesplanu należy kierować się następującym schematem:
1. streszczenie;
2. charakterystyka przedsięwzięcia;
3. ogólna charakterystyka rynku;
4. zarys planu marketingowego;
5. podstawowe punkty planu organizacji i zarządzania;
6. zasadnicze elementy planu finansowego;
7. harmonogram działań – najważniejsze etapy.
Na stworzenie i przesłanie biznesplanu uczestnicy zajęć mają osiem tygodni. W tym czasie,
w ramach biznesowego doradztwa online, mogą konsultować swoje pomysły z ekspertami.
Rysunek 17. Tworzenie zarysów biznesplanów – strona informacyjna
33
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Przygotowane przez uczestników prace ocenia komisja, kierując się takimi kryteriami, jak
pomysł na biznes, merytoryczna zawartość biznesplanu czy estetyka prezentacji pomysłu.
Aby wyeliminować plagiaty sprawdzona zostaje również, w miarę możliwości, samodzielność przygotowania pracy. Za udział w zajęciach można uzyskać od 1 do 12 punktów.
Zajęcia Tworzenie zarysów biznesplanów w V edycji Kafeterii odbyły się dwukrotnie:
od 16 grudnia 2013 r. do 9 lutego 2014 roku oraz od 24 marca do 18 maja 2014 roku.
Przygotowano w sumie 75 prac prezentujących pomysły na biznes.
Edukacja poprzez konkursy
W V edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
po raz kolejny przeprowadzono dwa konkursy. Zadaniem uczniów, którzy zdecydowali się
wziąć w nich udział, było wskazanie wartościowych i interesujących przykładów aktywności związanej z działalnością społeczno-ekonomiczną oraz edukacją ekonomiczną z ich
otoczenia lub też przygotowanie autorskich koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć.
Ideą, która przyświecała konkursom, było skłonienie uczniów do obywatelskiej, społecznej
i proekonomicznej aktywności. Prezentacja dobrych praktyk rówieśników i usystematyzowana ocena działań na rzecz środowiska lokalnego oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji
ekonomicznej prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne miała stać się
inspiracją dla młodzieży.
1.
Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska
Odbyły się dwie edycje tego konkursu:
• edycja 1: Moje doświadczenia – dzielenie się dobrymi praktykami;
• edycja 2: Pomysł na autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia.
W pierwszej edycji przed uczniami postawiono zadanie przedstawienia ciekawego
i realizowanego w ich środowisku szkolnym lub lokalnym pomysłu na działalność społeczno-ekonomiczną. Komisja oceniająca zwracała szczególną uwagę na te przedsięwzięcia, w których uczestnicy sami brali udział. W opracowaniach konkursowych należało
uwzględnić następujące elementy:
1. nazwę przedsięwzięcia;
2. krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie ten projekt uczniowie chcą zaprezentować;
3. opis przedsięwzięcia (np. jaki był jego cel, kto był inicjatorem, kto był w nie zaangażowany, kiedy/gdzie dana aktywność miała miejsce, do kogo akcja była skierowana
itp.);
4. opis efektów (jakie cele udało się osiągnąć dzięki aktywności, w jaki sposób dana
inicjatywa pomogła/wsparła społeczność lokalną i/lub szkolną itp.);
5. podsumowanie (spostrzeżenia/wnioski związane z opisywaną aktywnością);
6. adres WWW lub informację, gdzie można więcej dowiedzieć się o danej inicjatywie
oraz dane osoby kontaktowej (z instytucji prowadzącej projekt itp.).
34
Oferta programowa Kafeterii
Rysunek 18. Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska
– strona informacyjna
Drugą edycję konkursu poświęcono z kolei prezentacji pomysłów na innowacyjne,
autorskie przedsięwzięcia. Rezultatem jest bardzo wartościowe zestawienie ciekawych
aktywności o charakterze społeczno-ekonomicznym.
Tabela 2. Zestawienie tematów prac nadesłanych w Konkursie: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz
lokalnego i szkolnego środowiska (kolejność według liczby punktów uzyskanych przez autorów, tabelę
otwierają najwyżej ocenione prace)
I edycja – „Moje doświadczenia – dzielenie się dobrymi praktykami”
Miejsce Imię i nazwisko
Inicjatywa
1.
Marta Brodalka
Współpraca z podopiecznymi Ośrodka Adaptacyjnego podlegającego
pod MOPS w Gdyni
2.
Kamil Kruszewski
Wolontariat Bank Żywności – akcje charytatywne i zbiórka żywności
3.
Adrian Kunowski
„Młodzieżowy Ruch Naukowy – Wiedza to FUN Kartuzy”
4.
Gabriela Naumnik
Wolontariat na oddziale chirurgii dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku
5.
Anna Pawluk
Mikołajkowy kiermasz ciast – zbiórka funduszy na Samorząd
Uczniowski I LO im. S. Staszica w Lublinie
35
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
36
6.
Robert Stempkowski
Lekcje na temat patriotyzmu ekonomicznego
7.
Kamil Więcławski
Propagowanie wiedzy dotyczącej finansów wśród uczniów
w Technikum nr 6 w Sosnowcu
8.
Dominika Zając
„Ogniwo – Razem możemy więcej!”
9.
Aleksandra Zawadzka
Ruch uczniowski mający na celu obniżenie kosztów studniówki
10.
Michał Ziora
Szkolny Klub Retoryki w szczecińskim ZSO nr 1
11.
Eryka Cichoń
„Kiermasz ciast i wypieków” – zbiórka pieniędzy
12.
Justyna Chycka
Wolontariat w Samorządowym Przedszkolu w Gorzkowicach
13.
Katarzyna Fil
Koncert kolęd i pieśni patriotycznych, wykonany przez zespół „Grupa
Blaszana”
14.
Konrad Grabowicz
Pomoc dla Emilii Nowak
15.
Weronika Koziburska
Ogólnopolska Akcja Czerwonokrzyska Gwiazdka
16.
Sylwia Piechowska
Pomoc 17-letniemu Szymonowi, który uległ poważnemu wypadkowi
17.
Paweł Sawicki
Zbiórka żywności dla niedożywionych dzieci w Gminie Zawidz
18.
Jakub Serweta
Akcja Ciasteczkowa
19.
Michał Skręta
Ekipa Świętego Mikołaja
20.
Martyna Zasuwik
Parada Mikołajów z okazji Mikołajek, 6 grudnia 2012 r.
21.
Marcin Bargański
Konferencja YOU-Young Open Unique, 2013
22.
Agnieszka Bolko
Szlachetna Paczka
23.
Magdalena Czerwińska
Zbiórka makulatury na terenie szkoły w ramach projektu
„Przywróćmy dzieciom uśmiech”
24.
Joanna Dubielak
Zbiórka nakrętek plastikowych
25.
Klaudia Holzenbecher
Symulacja rozporządzenia pieniądzem oraz umiejętność
inwestowania w dobra materialne
26.
Ksenia Hundaszek
Działalność w samorządzie szkolnym w Wolnym Stowarzyszeniu
Edukacyjnym Regionu Opolskiego w Opolu
27.
Sandra Jaśkiewicz
ArtCaffe – miniprzedsiębiorstwo
28.
Adrianna Kowalczyk
Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej Michała Archanioła
w Szyldaku
29.
Patrycja Pietrasik
Mikołajkowa Akcja dla Kacpra
30.
Jakub Szwerlikowski
Działanie na rzecz młodzieży z Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
31.
Monika Wachowicz
XXVI Złaz Pamięci „Żyli wśród nas”
32.
Damian Woźniak
Zbiórka nakrętek plastikowych „Nakrętkowa Częstochowa”
33.
Małgorzata Bałwas
Szkolne spotkania z nauką „Copernicus Science”
34.
Mateusz Gorzelnik
VI Charytatywny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
35.
Bartosz Januszewicz
Działalność miniprzedsiębiorstw 1 LO w Bytomiu
36.
Ewelina Kęcik
„Choćby dla Własnej Przyszłości”
37.
Ewa Ostrokołowicz
Good Food
38.
Krzysztof Ruminkiewicz
Symulacja obrotu pieniężnego
39.
Grzegorz Piątek
Organizacja gier w grę CashFlow
40.
Wiktoria Szewczyk
Zbiórka pieniędzy dla potrzebującego podopiecznego
Stowarzyszenia Sursum Corda
41.
Natalia Fabich
Zbiórka używanej odzieży zimowej dla podopiecznych domu
dziecka
Oferta programowa Kafeterii
II edycja – „Pomysł na autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia”
Miejsce Imię i nazwisko
Inicjatywa
1.
Mateusz Janczura
Działania na rzecz aktywizacji młodych ludzi
2.
Dawid Janulek
Ekonomiczne Warsztaty Szybkiego Uczenia Się
3.
Ewa Kapica
Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie
4.
Dominik Knychas
SPORT, czyli pomóżmy sobie i naszym braciom mniejszym
5.
Martyna Zasuwik
Rozwijanie w młodych ludziach kreatywności i umacnianie poczucia
pewności siebie
6.
Kacper Borowiecki
EkoVillage
7.
Karol Czaja
Szkolne Biuro Maklerskie (SBM)
8.
Karol Dobrzyński
Wykorzystanie potencjału szkoły
9.
Weronika Dworakowska Projekt Korepetytor – Uczeń
10.
Katarzyna Gleń
Wycieczka Po Świecie
11.
Lidia Kciuk
Run the world
12.
Grzegorz Piątek
Poczuj się jak przedsiębiorca
13.
Agnieszka Polonis
Wolontariat edukacyjny
14.
Paweł Rawicki
Bal Absolwentów
15.
Jakub Serweta
Znicz na renowację
16.
Barbara Bladowska
Bank pomocy
17.
Adrianna Kowalczyk
Poznaj okolicę, z której pochodzisz
18.
Małgorzata Morgała
Businesswoman w szpilkach
19.
Szymon Psiuk
Śladami Leonarda da Vinci
20.
Monika Wachowicz
Stowarzyszenie Kreatywnej Młodzieży
21.
Katarzyna Fil
Biznesowe słownictwo
22.
Mateusz Gorzelnik
Konkurs Unia Europejska
Ten konkurs – podobnie jak poprzedni – odbył się w dwóch edycjach:
• edycja 1: Doświadczenia moje i podpatrzone – dzielenie się dobrymi praktykami;
• edycja 2: Pomysł na autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia ogólnopolskie.
Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w terminie od 2 do 22 grudnia 2013
roku, a druga w terminie od 17 marca do 6 kwietnia 2014 roku. Za przygotowanie opracowania konkursowego uczestnicy mogli otrzymać do 5 punktów.
2.
Konkurs: ocena aktywności w ramach przedsięwzięć edukacji ekonomicznej prowadzonych
przez ogólnopolskie organizacje społeczne
W pierwszej edycji tego konkursu zadaniem uczestników było zaprezentowanie ciekawych przedsięwzięć edukacji ekonomicznej, które były realizowane przez ogólnopolskie
organizacje społeczne. W opracowaniu konkursowym uczniowie musieli zawrzeć takie
elementy, jak:
1. nazwa aktywności edukacyjnej;
2. uzasadnienie, dlaczego właśnie ten projekt prezentują;
3. opis przedsięwzięcia (np. jaki był jego cel, jaka tematyka została poruszona w danej
aktywności edukacyjnej, kto był organizatorem przedsięwzięcia, do kogo było skierowane, kiedy/gdzie miało miejsce);
37
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
4.
5.
6.
7.
mocne i słabe strony przedsięwzięcia (krytyczne spojrzenie na daną aktywność, jej
zalety i wady)
korzyści dla uczestników aktywności (jakie korzyści płyną z uczestnictwa w danej
aktywności edukacyjnej)
podsumowanie (spostrzeżenia/wnioski związane z opisywaną aktywnością edukacyjną);
adres WWW lub informacja, gdzie można więcej dowiedzieć się o danej inicjatywie
oraz dane osoby kontaktowej (z opisywanej instytucji, prowadzącej projekt itp.).
W drugiej edycji uczestnicy przygotowywali autorską koncepcję takiego projektu edukacyjnego, w którym z przyjemnością sami wzięliby udział.
Tabela 3. Zestawienie tematów prac nadesłanych w Konkursie: Ocena aktywności w ramach przedsięwzięć
edukacji ekonomicznej prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne (kolejność według liczby
punktów uzyskanych przez autorów, tabelę otwierają najwyżej ocenione prace)
I edycja – „Doświadczenia moje i podpatrzone – dzielenie się dobrymi praktykami”
Miejsce Imię i nazwisko
38
Inicjatywa
1.
Kacper Borowiecki
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy/Akademia Młodego
Ekonomisty
2.
Dawid Janulek
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
3.
Bogdan Marek
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
4.
Bogusław Podhalicz
Konkurs na gazetkę ekonomiczną
5.
Dominika Zając
Projekt Korba
6.
Justyna Chycka
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK)
7.
Eryka Cichoń
Olimpiada przedsiębiorczości
8.
Weronika Dworakowska Akademia Młodego Ekonomisty
9.
Emilia Jastrzębska
Akademia KoLibra
10.
Sandra Jaśkiewicz
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
11.
Lidia Kciuk
Ogólnopolski Tydzień Kariery – Rybnickie Dni Kariery 2012
12.
Kamil Kruszewski
Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości
13.
Jan Kundziołka
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
14.
Grzegorz Piątek
Spotkania Inwestuj Świadomie 2013/14
15.
Paweł Rawicki
Kafeteria edukacyjna dla licealistów
16.
Jakub Serweta
„Młodzi przedsiębiorczy”
17.
Wiktoria Szewczyk
Moje finanse
18.
Kamil Więcławski
Projekt „Mam Zawód, Mam Pracę w Regionie”
19.
Karol Czaja
Zajęcia z przedsiębiorczości
20.
Grzegorz Domański
Olimpiada przedsiębiorczości
21.
Agnieszka Gałkowska
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
22.
Mateusz Gorzelnik
Akademia Młodego Ekonomisty
23.
Dominik Knychas
Akademia Młodego Ekonomisty
24.
Adrianna Kowalczyk
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „EKO FLOWERS”
25.
Oliwia Moskalik
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
26.
Daria Pienda
Gdańsk Business Week
Oferta programowa Kafeterii
27.
Martyna Zasuwik
Akademia Młodego Biznesmena
28.
Katarzyna Gleń
„Na wysokich obcasach i w krawatach...”
29.
Ewa Kapica
„Dlaczego płacimy podatki?”
30.
Monika Wachowicz
Gdynia Business Week
31.
Joanna Dubielak
Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania
32.
Katarzyna Fil
Wielki Test Edukacji Ekonomicznej
33.
Michał Tomczyk
„Dzień Przedsiębiorczości”
II edycja – „Pomysł na autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia ogólnopolskie”
Miejsce Imię i nazwisko
Inicjatywa
1.
Jakub Borgosz
Angel Start-up Project
2.
Katarzyna Fil
Fiszki z ekonomii
3.
Mateusz Janczura
Projekt Oligomarket
4.
Dominik Knychas
Pierwsze ogólnopolskie zawody sportowo-ekonomiczne
5.
Grzegorz Piątek
Droga do sukcesu
6.
Karolina Czok
Konkurs wiedzy ekonomicznej ,,Połączmy siły!”
7.
Katarzyna Gleń
Twój Własny Biznes
8.
Anna Hofman
Platforma umożliwiająca rozwiązywanie rzeczywistych problemów
9.
Jan Kruszewski
Ogólnopolski kurs menadżerski/ doradczy/ maklerski dla
młodzieży
10.
Barbara Bladowska
Praktycznie o staż
11.
Klaudia Holzenbecher
Młody ekonomista – urodzony przedsiębiorca
12.
Jan Korzeniec
Ekonomiczne Centrum Nauki
13.
Jakub Serweta
Nauka ekonomii poprzez grę
14.
Aleksandra Bogacka
Ekonomiczny program telewizyjny
15.
Karol Dobrzyński
Ogólnopolski Dzień Ekonomii
16.
Ewa Kapica
Ekonomia i ja
17.
Adrianna Kondraczuk
Projekt krajowej wymiany młodzieżowej połączony z pisaniem
biznesplanów
18.
Adrianna Kowalczyk
Nauka poprzez zabawę
19.
Maciej Materna
Interaktywne gry terenowe/wydarzenia masowe/warsztaty
20.
Martyna Zasuwik
Ekonomia w multimediach, czyli poznaj finanse przez film
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w terminie od 27 stycznia do 16 lutego 2014 roku,
a druga od 5 do 25 maja 2014 roku. Za przygotowanie opracowania konkursowego
uczestnicy mogli otrzymać do 5 punktów.
Doradztwo biznesowe online
Bardzo wartościowym elementem programu Kafeterii są sesje doradztwa biznesowego
online, których głównym celem jest zapewnienie wsparcia licealistom przygotowującym biznesplany. Jednak z pytaniami dotyczącymi kwestii biznesowych może zwrócić się do ekspertów
z zakresu prawa, zarządzania czy finansów każdy uczestnik Kafeterii.
39
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Kontakt uczestników projektu z ekspertami odbywa się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego komunikatora, służącego wymianie indywidualnej korespondencji.
Rysunek 19. Doradztwo biznesowe online – komunikator
W V edycji Kafeterii odbyły dwie tury sesji doradztwa biznesowego. Trzy pierwsze równoległe sesje zostały przeprowadzone w okresie od 20 stycznia do 2 lutego 2014 roku, trzy kolejne
miały miejsce w okresie od 5 do 18 maja 2014 roku.
40
Platforma edukacyjna
Zajęcia w ramach projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna
dla licealistów przeprowadzane są w przeważającej części – za wyjątkiem wykładów tradycyjnych – w wirtualnym środowisku nauczania, za pośrednictwem platformy e-learningowej
www.kafeteria.edu.pl. Zalogowanie się na platformę i korzystanie z jej zasobów jest możliwe
dzięki indywidualnemu kontu, które posiada każdy uczestnik projektu. Za pośrednictwem
platformy udostępniane są materiały dydaktyczne, służy ona też do komunikacji podczas zajęć
online prowadzonych w różnorodnych formach.
Strona główna projektu
Na stronie głównej Kafeterii można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat
projektu, prezentowanymi na odrębnych podstronach. Przejście do nich umożliwia boczne
menu. Podstrony prezentują ogólne informacje o Kafeterii, a także informacje o zajęciach,
harmonogramie oraz dyplomach. W menu można znaleźć również odnośnik do broszury
informacyjnej. Dostępne jest ponadto okienko umożliwiające zalogowanie się na platformie
edukacyjnej.
Bardzo istotną sekcją na stronie głównej projektu jest sekcja Aktualności. Stanowi ona
przede wszystkim narzędzie komunikacji pomiędzy uczestnikami i organizatorami – pojawiają
się w niej wiadomości na temat odbywających się w danym momencie wydarzeń edukacyjnych
Kafeterii, nadchodzących zajęć, a także dostępnych aktywności. Informacje są systematycznie
aktualizowane, aby użytkownicy w każdej chwili mogli zorientować się, co dzieje się w projekcie. Sekcja Aktualności pełni jednak nie tylko funkcję informacyjną. Poprzez zapowiedzi, czego
będzie się można nauczyć, uczestnicząc w danej aktywności edukacyjnej, ma także motywować
uczniów do udziału w zajęciach.
Elementem strony głównej, który warto szerszej zaprezentować, jest również Test predyspozycji do uczenia się w środowisku online. Powinny go rozwiązać wszystkie osoby, które zastanawiają
się nad przystąpieniem do programu Kafeterii. Na test składa się 12 pytań. Po udzieleniu na nie
odpowiedzi kandydat otrzymuje informację, czy uczestnictwo w projekcie opartym głównie
o naukę online będzie w jego przypadku ciekawą i skuteczną formą poszerzania wiedzy.
Pomiędzy październikiem 2013 roku (kiedy rozpoczęła się rekrutacja do projektu)
a czerwcem 2014 roku (gdy zakończyły się zajęcia) odnotowano ponad 460 tysięcy odsłon
strony głównej Kafeterii.
41
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 20. Widok strony głównej projektu: www.kafeteria.edu.pl
Zasoby platformy
Każdy z uczestników projektu uzyskuje unikalny login oraz hasło dostępu do platformy
edukacyjnej. Po zalogowaniu się użytkownik przeniesiony zostaje na podstronę Kafeteria,
na której zobaczyć można tytuły wszystkich zajęć przewidzianych w programie. Aktywności
zaprezentowane są na stronie w określonym porządku – z podziałem na formy edukacyjne
i obszary tematyczne.
Okienka z numerami znajdujące się po lewej stronie ekranu odpowiadają poszczególnym formom edukacyjnym. Po kliknięciu na wybraną formę wyświetla się krótki opis
aktywności.
Przykład: Opis dla aktywności Multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne
Podczas tych zajęć Waszym zadaniem będzie obejrzeć film… ale nie tylko ☺ Dodatkowym elementem tego wydarzenia edukacyjnego jest dyskusja na forum na przedstawiony
w filmie temat. Potrwa ona przez tydzień od momentu udostępnienia filmu. Będzie też
42
Platforma edukacyjna
Rysunek 21. Widok podstrony Kafeteria po zalogowaniu
okazja do wymiany komentarzy dot. filmu oraz możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Autor filmu na pewno jest ich ciekawy ☺ Aktywni uczestnicy forum zostaną odpowiednio
nagrodzeni ☺ Za udział w dyskusji uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 6 pkt.
43
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 22. Opis dla aktywności multimedialny film edukacyjny + test
W podobny sposób przedstawiane są również obszary edukacyjne – opisy prosto i ciekawie
wyjaśniają uczestnikom Kafeterii, czego dotyczyć będą zajęcia z danej ścieżki tematycznej.
Przykład: Opis dla obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych
Od czego zależy sukces rynkowy? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy doskonale radzą sobie
na rynku, a niektórzy bankrutują, wytwarzając pozornie podobne produkty? W tym obszarze znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wiele innych zagadnień związanych z tematem
budowania strategii konkurencyjnych.
Dodatkowe informacje o wydarzeniu edukacyjnym pojawiają się po wybraniu przycisku
Info w danym okienku. Można dowiedzieć się, kiedy rozpoczynają się i kończą zajęcia oraz ile
maksymalnie punktów daje udział w nich, a także poznać nazwisko prowadzącego.
Rysunek 23. Przykładowe okienko Info z najważniejszymi informacjami o zajęciach
Za pośrednictwem podstrony Kafeteria uczestnicy mogą nie tylko zapoznać się z ofertą programową projektu, ale także zapisać się na wybrane zajęcia (co jest warunkiem uczestniczenia
w nich). Zielony kolor okienka oraz symbol filiżanki w jego prawym dolnym rogu oznaczają,
że użytkownik znajduje się na liście osób, które zgłosiły swój udział w danym wydarzeniu
edukacyjnym. Po wejściu na podstronę Kafeteria użytkownik widzi zatem swój indywidualny
program zajęć.
44
Platforma edukacyjna
Dostęp do obszarów zajęć
Jeżeli dane wydarzenie edukacyjne aktualnie trwa, w przypisanym do niego okienku pojawia się symbol stopera. Użytkownik, który zgłosił swe uczestnictwo w tym wydarzeniu, po
kliknięciu jego okienka zostaje przekierowany do konkretnej aktywności – wykładu e-learningowego, forum, czatu czy strony informacyjnej konkursu. Dostęp do wydarzenia możliwy jest
tylko w wyznaczonym terminie.
Rysunek 24. Widok części podstrony Kafeteria – symbol stopera informuje o właśnie odbywających się
zajęciach
Po zakończeniu zajęć symbol filiżanki zastępowany jest zielonym znaczkiem „ptaszek”.
News – najważniejsze informacje
Istotną częścią platformy Kafeterii jest dostępna po zalogowaniu zakładka News. Zamieszczane są w niej aktualności – najnowsze informacje, które organizatorzy chcą przekazać uczestnikom. W dziale tym przypomina się o terminach rozpoczęcia kolejnych zajęć i zachęca do
udziału w poszczególnych wydarzeniach. Zakładka wykorzystywana jest również do prezentacji
wyników konkursów, informacji o ocenach ekspertów i innych ważnych wiadomości.
Terminy zajęć
Tworzenie indywidualnego programu zajęć ułatwia uczestnikom projektu zakładka Terminy.
Po jej kliknięciu użytkownik może w wirtualnym kalendarzu zobaczyć wszystkie przewidziane
w Kafeterii zajęcia. Aktywności, które wybrał, wyróżnione są zielonym tłem. Na podstronie
Terminy można szybko sprawdzić, kiedy dokładnie w danym okresie odbywają się zajęcia.
Narzędzie przydaje się niewątpliwie szczególnie tym uczestnikom projektu, którzy oprócz zajęć
szkolnych mają inne obowiązki – np. naukę do egzaminu maturalnego. Dla nich zarządzanie
czasem to kluczowa kwestia.
45
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 25. Widok podstrony Terminy
46
Platforma edukacyjna
Punktacja
Za aktywny udział w zajęciach prowadzący oraz komisje konkursowe przyznają punkty.
Uczestnicy mogą na bieżąco sprawdzać, ile punktów uzyskali, wykorzystując do tego podstronę
Punktacja.
Rysunek 26. Widok podstrony Punktacja
47
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Okienko zajęć wybranych przez uczestnika w dolnej części wyróżnione jest kolorem
zielonym. Po zakończeniu zajęć całe okienko podświetla się na zielono, a liczba przyznanych
punktów pokazana zostaje w jego górnej części.
Ponieważ w projekcie wyznaczono maksymalne progi punktowe, nie wszystkie punkty uzyskane w ramach danej formy edukacyjnej bierze się pod uwagę w ogólnym rankingu. Uczestnicy
są o tym informowani w bocznej kolumnie, gdzie prezentowana jest suma punktów zaliczonych
do dyplomu. Pozostałe zebrane punkty wliczają się do dyplomu danej ścieżki tematycznej.
Tabelę zawierającą wyniki punktowe znaleźć można na samej górze strony – widoczna
jest tam liczba punktów uzyskanych zarówno podczas wszystkich zajęć, jak i w ramach ścieżki
tematycznej. Uczestnicy są też informowani o tym, ile punktów brakuje im do osiągnięcia progu
umożliwiającego otrzymanie każdego z dyplomów.
Zasady
Kolejna zakładka – Zasady – prezentuje najważniejsze reguły korzystania z platformy edukacyjnej. Nowością w tej edycji projektu był przygotowany specjalnie dla potrzeb użytkowników
film instruktażowy, który opisywał m.in. jak zapisać się na zajęcia i jak z nich korzystać.
Rysunek 27. Film instruktażowy dla uczestników – zakładka Zasady
Kolejny odnośnik w zakładce Zasady to Przewodnik, którego pełną treść prezentujemy
poniżej.
48
Platforma edukacyjna
PRZEWODNIK
Zdajemy sobie sprawę, że opanowanie sztuki poruszania się po Kafeterii edukacyjnej nie jest
łatwe. Ale postaramy się wyjaśnić w przystępny sposób, o co w tej całej Kafeterii chodzi ☺
Wyobraź sobie, że jesteś w… kawiarni i stoisz przed witryną prezentującą wszystkie dostępne rodzaje kaw. Jest ich bardzo dużo, ale na szczęście są uporządkowane pod względem smaku
i rodzaju kawy. Dodatkowo każda kawa ma swoją oryginalną nazwę nadaną przez pracowników
kawiarni. Dzięki temu łatwo Ci jest wybrać, którą z nich chcesz się delektować ☺
Podobnie jest w naszej Kafeterii edukacyjnej. Wszystkie wydarzenia pogrupowane są pod
względem obszaru tematycznego i formy edukacyjnej. Każde wydarzenie edukacyjne ma
określony temat. Po zapoznaniu się z opisami obszarów tematycznych oraz form edukacyjnych na pewno łatwo dokonasz wyboru zajęć. Dlatego zachęcamy do lektury ☺ Opisy
te wyświetlą się po kliknięciu na nazwę formy oraz tytuł obszaru tematycznego (w zakładce
„Kafeteria”).
Aby dowiedzieć się więcej o zajęciach, które Cię interesują, musisz kliknąć na przycisk
„Info” w okienku danych zajęć. Po jego naciśnięciu pojawia się czarne okienko ze szczegółową informacją na temat terminu zajęć, terminu zapisów oraz prowadzącego. Dla ułatwienia
pokazujemy również informację, ile dni pozostało na dokonanie zapisu.
Jeśli chcesz uczestniczyć w wybranych zajęciach, musisz się na nie zapisać. Aby tego
dokonać, musisz otworzyć okienko informacyjne, następnie wybrać przycisk „Zapisz się”
(zielony przycisk na dole czarnego okienka).
Podobnie jak kolor kawy ma znacznie, w naszej Kafeterii edukacyjnej kolory również nie
zostały dobrane przypadkowo ☺
Dopóki nie jesteś zapisany na żadne zajęcia, wszystkie okienka zajęć mają jasny, pastelowy
odcień. W momencie zapisania się na wybrane wydarzenie okienko zajęć przybiera kolor zielony,
a w prawym dolnym rogu pojawia się mała filiżanka z kawą. Po kliknięciu na przycisk „Info”
w czarnym okienku wyświetli się informacja o tym, że uczestnik jest zapisany na zajęcia, zaś na
dole znajdzie się czerwony przycisk „Wypisz się”. Ale nie zachęcamy do jego używania ☺
Niektóre zajęcia mają określony limit miejsc, głównie ze względów organizacyjnych. Jeśli
okaże się, że nie ma już wolnych miejsc na dane zajęcia, to wtedy w okienku o pastelowym
odcieniu pojawi się czerwony znak „Zakaz wjazdu”. Dlatego czasem lepiej nie czekać z zapisem
na ostatnią chwilę. Znak ten pojawi się również przy zajęciach, które już się odbyły i w których
nie możesz już uczestniczyć.
O zbliżającym się terminie rozpoczęcia wydarzenia będzie przypominała ikonka
przedstawiająca budzik w okienku zajęć. Aby „wejść” na dane zajęcia, wystarczy kliknąć
na przycisk „Info”, a następnie w czarnym okienku, które się pojawi, wybrać przycisk
„Wejdź”. Ta opcja oczywiście będzie aktywna tylko dla zajęć, które trwają w danej chwili i na
które jesteś zapisany/a. W zielonym okienku „Wydarzenia”, które trwa w danej chwili, zamiast
zwykłej filiżanki pojawi się filiżanka ze stoperem.
Kiedy zajęcia się zakończą, prowadzący będzie miał kilka dni na przyznanie punktów. Po
dokonaniu przez niego oceny w zielonym okienku zamiast filiżanki pojawi się tzw. „ptaszek”.
Udział w tym wydarzeniu możesz uznać za udany ☺
Uczestnictwo w każdych zajęciach jest oczywiście odpowiednio nagradzane. Liczba przyznanych punktów zależy od prowadzącego. W zakładce „Punktacja” znajdziesz, może nieco
dziwne na pierwszy rzut oka, prostokąty z przekątną. Punkty poniżej linii oznaczają maksymalną
ich liczbę do zdobycia. Twoje punkty pojawią się w górnej części prostokąta. Przy zajęciach,
na które jesteś zapisany/a kolor dolnej części prostokąta zmieni się na… zielony oczywiście ☺
49
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Po zaliczeniu zajęć, oprócz tego, że pojawi się zdobyta liczba punktów, cały prostokąt stanie
się zielony. Punkty, tak jak oceny w szkole, są bardzo ważne również i w naszym programie.
Odpowiednia ich liczba gwarantuje Ci otrzymanie Dyplomu Akademii Menedżerskiej.
Mamy trzy rodzaje dyplomów:
1. zaliczenie Kafeterii (60 pkt z czego się da ☺);
2. dyplom ścieżki (60 pkt, w tym 30 pkt ze ścieżki, czyli jednego obszaru tematycznego
w ramach form edukacyjnych o numerach od 1 do 10);
3. dyplom „Profesjonalny Menedżer” (100 pkt z czego się da ☺).
Wiedząc już, ile punktów musisz zdobyć, aby otrzymać wymarzony dyplom, musisz również
pamiętać o pewnych zasadach obowiązujących w Kafeterii.
Oto 7 złotych zasad dotyczących punktacji:
1. JEST 300 PUNKTÓW W SUMIE Z AKTYWNOŚCI KAFETERII, ALE MAKSYMALNIE MOŻNA
ZDOBYĆ 200 PUNKTÓW, BO ISTNIEJĄ OGRANICZENIA W RAMACH FORM EDUKACYJNYCH
2. 100 PKT TO MAKSIMUM PRZY REALIZACJI JEDNEJ ŚCIEŻKI
3. KAŻDA KOLEJNA ŚCIEŻKA UMOŻLIWIA ZDOBYCIE DODATKOWO DO 50 PKT
4. ZALICZENIE KAFETERII MASZ PRZY 60 PKT
5. DYPLOM ZE ŚCIEŻKI TO MIN. 60 PKT Z CAŁOŚCI, W TYM 30 PKT Z AKTYWNOŚCI
O NUMERACH 1-10 W DANEJ ŚCIEŻCE
6. 100 PKT TO PRÓG DLA DYPLOMU Z WYRÓŻNIENIEM (DYPLOM „PROFESJONALNY
MENEDŻER”)
7. PRZY KAŻDYM WYDARZENIU PODAJEMY MAKSYMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW DO
ZDOBYCIA – PAMIĘTAJ, ŻE NIE ZAWSZE UDA SIĘ ZDOBYĆ MAKSIMUM – PLANUJ
SOBIE ZAJĘCIA TAK, ABY MIEĆ SPORĄ NADWYŻKĘ PUNKTÓW ☺
Aby ułatwić Wam zarządzanie czasem, wszystkie wydarzenia edukacyjne umieściliśmy
w czasie… to znaczy w kalendarzu lub, jak kto woli, w „Terminach”. Możesz tam szybko
sprawdzić, jakie zajęcia odbywają się w wybranym tygodniu. W „Terminach”, oprócz zaznaczonych tygodni, wyróżnione są również formy edukacyjne. Ale jak wiesz, w ramach jednej formy
edukacyjnej najczęściej odbywa się 5 zajęć z 5 obszarów tematycznych. Dlatego na większości
okienek pojawiają się ikonki z literkami, które odpowiednio oznaczają bloki tematyczne. Przy
ikonkach oznaczających w harmonogramie zajęcia, na które jesteś zapisany/a, pojawia się mała
filiżanka kawy. Zauważ, że tła okienek, które odnoszą się do wybranych przez Ciebie zajęć
maja kolor zielony ☺ W przechodzeniu pomiędzy tygodniami na pewno pomogą Ci strzałki
nawigacyjne. Bieżący tydzień w kalendarzu jest wyróżniony żółtą ramką.
W trakcie trwania projektu odbędzie się również 6 sesji doradztwa biznesowego online.
Eksperci z obszarów: finanse, prawo i zarządzanie będą mieli dyżury, w ramach których odpowiedzą na wszystkie pytania. Aby zadać pytanie ekspertowi, należy wybrać zakładkę „Doradztwo”, upewnić się, czy interesujący Cię ekspert pełni w danym czasie dyżur i przekazać
mu pytanie poprzez komunikator. Ekspert odpowie na nie niebawem, jego odpowiedź pojawi
się w panelu komunikacyjnym, poniżej okna komunikatora.
50
Platforma edukacyjna
To, że warto się przykładać do nauki w ramach wybranych zajęć, na pewno wiesz. Tym
bardziej że na najlepszych 30 osób czekają atrakcyjne nagrody. Listę 30 uczestników, którzy w
danej chwili mają największą liczbę punktów, będziemy publikować w zakładce „Ranking”.
Zachęcamy również do uzupełnienia zakładki „Profil”. Uczestnicy Kafeterii tworzą swego
rodzaju społeczność, dlatego warto napisać tam kilka słów o sobie. Podczas niektórych zajęć
uczestnicy będą pracować wspólnie czy też dyskutować na forum lub czacie. Krótka informacja
w „Profilu” niewątpliwie pozwoli na nawiązanie lepszego kontaktu ☺
Następny odnośnik w zakładce Zasady to Legenda, która zawiera wyjaśnienia oznaczeń
graficznych używanych na platformie edukacyjnej kafeteria.edu.pl. Pełną jej treść prezentujemy poniżej.
LEGENDA
Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie wszystkich ikonek oraz kolorów, jakie możesz spotkać
w zakładkach „Kafeteria”, „Punktacja” i „Terminy”.
Okienko „Obszar tematyczny”. Po kliknięciu na to okienko pojawi się
krótka informacja o danym obszarze tematycznym.
Okienko „Forma edukacyjna”. Po kliknięciu na to okienko pojawi się
opis danej formy. Uwaga! Opisy są bardzo ważne – dobrze prezentują
charakter formy i pomogą Ci zrozumieć, na czym polega dane wydarzenie. Każdej formie przypisano konkretny numer.
Okienko „Zajęcia”. Po kliknięciu na przycisk „Info” pojawi się okienko
ze szczegółową informacją nt. danych zajęć. Na zajęcia tak oznaczone
możesz się jeszcze zapisać.
Okienko „Nie możesz już uczestniczyć w zajęciach”. Czerwony znak
symbolizujący „zakaz wjazdu”, oznacza że nie możesz uczestniczyć
w danych zajęciach.
51
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Okienko „Info”. Pojawia się po kliknięciu na przycisk „Info”. Zawiera
szczegółowe informacje na temat zajęć. W tym okienku znajduje się
również ważny przycisk „Zapisz się” („Wypisz się”) oraz „Wejdź” (na
zajęcia oczywiście ☺).
Okienko „Zapisany na zajęcia”. Zielone tło oraz filiżanka oznaczają, że
na te zajęcia uczestnik jest zapisany.
Okienko „Bliski termin zajęć”. Dodany symbol budzika oznacza, że
zajęcia niedługo się rozpoczną.
Okienko „Zajęcia trwają”. Ikonka filiżanki i stoper w tle oznaczają, że
zajęcia właśnie trwają.
Okienko „Zajęcia odbyły się”. Ikonka „ptaszek” pokazuje, że zajęcia,
na które dany uczestnik projektu był zapisany, już się odbyły.
Okienko „Maksymalna liczba punktów”. Poniżej linii umieszczona jest
maksymalna liczba punktów do zdobycia. Dwie części prostokąta są
białe, co oznacza, że dany uczestnik nie wybrał tych zajęć.
52
Platforma edukacyjna
Okienko „Maksymalna liczba punktów do zdobycia na wybranych
zajęciach”. Ponieważ zapisałeś/aś się na dane zajęcia, dolna cześć
prostokąta ma kolor zielony.
Okienko „Zdobyte punkty”. Po zakończeniu zajęć liczba zdobytych
przez Ciebie punktów pojawi się w górnej części prostokąta, która
również będzie miała kolor zielony ☺
Okienko „Zajęcia do wyboru”. W tym okienku masz pięć ikonek,
symbolizujących poszczególne obszary tematyczne. Po kliknięciu na
nie pojawi się opisywane wcześniej czarne okienko „Info” dotyczące
zajęć z danego obszaru.
Okienko „Moje zajęcia w harmonogramie”. Symbol filiżanki przy ikonce
literki oznacza, że na dane zajęcia jesteś zapisany/a. Dodatkowo tło
tego okienka jest zielone. W tym przypadku uczestnik zapisany jest na
zajęcia z obszarów: „A” i „E”.
Zajęcia wspólne dla wszystkich obszarów, oznaczone są różnymi symbolami. Tam nie znajdziesz już ikonek „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Jeśli zapiszesz
się na takie zajęcia, tło okienka będzie miało kolor zielony.
Kolejny odnośnik w zakładce Zasady nazwaliśmy Tips & Tricks, gdyż prezentuje porady
i wskazówki dla uczestników Kafeterii. Pełną treść prezentujemy poniżej.
TIPS & TRICKS
•
Postaw sobie cele związane z nauką w Kafeterii edukacyjnej. Na pewno ułatwi Ci to
zaplanowanie Twojego indywidualnego programu zajęć. Jeśli chcesz się specjalizować
w wybranej dziedzinie, to zapewne wybierzesz jak najwięcej zajęć z danego obszaru
tematycznego. Jeśli z kolei chcesz poćwiczyć swoją umiejętność argumentacji podczas
dyskusji na forum, na pewno będziesz preferować formy, w których istnieje element
forum dyskusyjnego.
53
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokładnie zapoznaj się z przewodnikiem, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Przeczytaj
go co najmniej dwa razy ☺
Zanim podejmiesz decyzję o wyborze zajęć, zapoznaj się z pełną ofertą programową.
Nazwy form edukacyjnych mogą być dla Ciebie nie do końca zrozumiałe, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich opisami. Po kliknięciu na wybraną formę otrzymasz
jej przystępny opis.
Sprawdź, czy terminy zajęć, w których chcesz uczestniczyć, nie kolidują z Twoimi innymi
planami, np. ważnymi egzaminami ☺
Jeśli podejmiesz decyzje o wyborze zajęć, zapisz się na nie. Osoby niezapisane nie
otrzymają dostępu do danych zajęć.
Jeśli z jakichś powodów nie będziesz mógł wziąć udziału w zajęciach, na które jesteś
zapisany, prosimy o wypisanie się z nich. Z zajęć możesz wypisać się do momentu
zakończenia zapisów.
Upewnij się, ile punktów jest niezbędnych do otrzymania dyplomu, który Cię satysfakcjonuje, i sprawdź, jak oceniane będą poszczególne formy.
Pamiętaj, że podane przez nas punkty za dane zajęcia są wartościami maksymalnymi.
Nie zawsze udział w zajęciach gwarantuje Ci taką liczbę punktów.
Odwiedzaj na bieżąco stronę główną Kafeterii (www.kafeteria.edu.pl). Tam będziemy
umieszczać ważne komunikaty i przypominać o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych.
Aktywnie udzielaj się na forach, czatach, w dyskusjach. Dzięki tym formom przez przyjemną rozmowę uczysz się, masz okazję zwrócić się z pytaniem do eksperta, wymienić
się doświadczeniami z kolegami czy też nawiązać nowe znajomości ☺
Osoby, które prowadzą zajęcia w Kafeterii, to wybitni eksperci w swoich dziedzinach.
Ale nie bój się z nimi rozmawiać. Na pewno z przyjemnością odpowiedzą na Twoje
pytania, rozwieją wątpliwości, udzielą porady.
W razie jakichkolwiek pytań pisz też śmiało na adres: [email protected]
W zakładce Zasady umieściliśmy także odnośnik Punktacja, w którym znajduje się tabela
prezentująca wszystkie punkty możliwe do zdobycia w ramach oferowanych wydarzeń edukacyjnych. W tabeli zwrócono również uwagę na limity punktowe, a więc maksymalną liczbę
punktów, która wlicza się do dyplomu z danej formy edukacyjnej.
Niezwykle istotna jest treść nowo dodanego odnośnika Prawo autorskie. Zaprezentowano
w nim podstawowe zagadnienia z tego zakresu, z którymi uczestnicy Kafeterii powinni się zapoznać. Naszą regułą jest nietolerowanie plagiatów i prac niezawierających wyraźnych odnośników
do treści, na podstawie których były tworzone.
Profil użytkownika
Profil jest podstroną, na której każdy użytkownik platformy edukacyjnej może przedstawić
najważniejsze informacje o sobie. Profile stanowią istotny element budowania relacji koleżeńskich pomiędzy uczestnikami Kafeterii. Jest w nich miejsce na wpisanie danych kontaktowych
i informacji o szkole oraz o zainteresowaniach. Możliwe jest również zamieszczenie zdjęcia lub
awatara, które będą wyświetlały się wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika przy wszystkich
jego wypowiedziach w trakcie dyskusji w ramach wirtualnych zajęć.
54
Platforma edukacyjna
Użytkownicy portalu mogą przeglądać profile swoich znajomych oraz innych uczestników
Kafeterii. W zakładce Profil użytkownika znajduje się również odnośnik do specjalnego forum
organizacyjnego, które ma służyć wspieraniu uczestników projektu podczas pracy na platformie.
Forum na bieżąco monitoruje metodyk zajęć online, który odpowiada na wszelkie zgłaszane na
nim pytania i reaguje na problemy związane m.in. z organizacją zajęć w Kafeterii.
Wykorzystując profil, uczestnicy mogą również uzyskać informacje o zdobytych książkach
– nagrodach za szczególnie dużą aktywność podczas zajęć.
Komunikacja z uczestnikami
Niezwykle istotna dla sprawnej realizacji projektu jest komunikacja organizatorów z uczestnikami. W Kafeterii komunikacja przebiega wielokanałowo, aby możliwe było jak najszybsze
i najpełniejsze rozwiązywanie problemów użytkowników oraz wyjaśnianie wątpliwości. Podstawowymi narzędziami komunikacji są: poczta elektroniczna, organizacyjne forum dyskusyjne,
sekcja Aktualności na stronie głównej oraz zakładka News dostępna po zalogowaniu. Uczestnicy
projektu przesyłają głównie pytania, które dotyczą bieżących lub nadchodzących wydarzeń
edukacyjnych.
55
Korzyści z udziału w projekcie
Uczestnictwo w zajęciach Kafeterii przynosi bardzo wiele korzyści. Niewątpliwie najważniejszą jest poszerzenie wiedzy i nawiązanie nowych znajomości. Oprócz tego po zrealizowaniu
wymaganego programu każdy licealista otrzymuje dyplom, a najlepsi – atrakcyjne nagrody.
Trzeba też wspomnieć, że pięciu najbardziej aktywnych uczestników każdych zajęć otrzymuje
nagrody w postaci książek o tematyce ekonomicznej.
Dyplomy Kafeterii
Uczestnicy projektu mogą zdobyć trzy rodzaje dyplomów: podstawowy dyplom ukończenia programu Kafeterii, dyplom Profesjonalny Menedżer oraz dyplom ukończenia ścieżki
tematycznej.
Osoby, które kończą zajęcia ze szczególnie wysokimi wynikami, otrzymują dyplom Profesjonalny Menedżer. Aby zdobyć taki dyplom, należy zebrać co najmniej 100 punktów. Ukończenie
programu Kafeterii jest natomiast równoznaczne ze zdobyciem co najmniej 60 punktów.
Każdy uczestnik może otrzymać potwierdzenie ukończenia ścieżki tematycznej, a więc
zrealizowania wymaganego programu z danego obszaru tematycznego. Warunkiem uzyskania
takiego dyplomu jest zdobycie minimum 30 punktów z wybranego obszaru oraz co najmniej
60 punktów ogółem.
Rysunek 28. Przykładowe dyplomy Kafeterii: Profesjonalny Menedżer, dyplom ukończenia programu i dyplom ścieżki
Finansowanie działalności biznesowej
56
Korzyści z udziału w projekcie
Tabela 4. Lista uczestników, którzy zdobyli dyplomy w V edycji projektu (kolejność alfabetyczna)
Dyplom Profesjonalny Menedżer
Lp.
Imię i nazwisko
Nazwa szkoły
1 Sandra Adamska
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Małgorzata Bałwas
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu
3 Barbara Bladowska
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4 Aleksandra Bogacka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie
5 Kamila Boluk-Sobolewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
6 Jakub Borgosz
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
7 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
8 Karol Czaja
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J. Martí w Warszawie
9 Magdalena Czerwińska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
10 Karolina Czok
Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
11 Maria Czyżycka
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza w Nowym
Sączu
12 Karol Dobrzyński
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi
Morza w Gdyni
13 Julita Dreslerska
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie
14 Sebastian Dudek
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie
15 Weronika Dworakowska
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. A. Mickiewicza w Białymstoku
16 Katarzyna Fil
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
17 Paulina Garasińska
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
18 Katarzyna Gleń
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
19 Mateusz Gorzelnik
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
20 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
21 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
22 Bartosz Januszewicz
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu
23 Emilia Jastrzębska
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
24 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
25 Kamil Kawecki
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
26 Lidia Kciuk
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
27 Ewelina Kęcik
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J.W. Goethego w Warszawie
28 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
29 Adrianna Kondraczuk
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
30 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
31 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
32 Weronika Koziburska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
33 Jan Kruszewski
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42 w Warszawie
34 Kamil Kruszewski
Technikum Ekonomiczne w Zawidzu Kościelnym
57
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
35 Jan Kundziołka
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
36 Katarzyna Marczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
37 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
38 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
39 Bartosz Mencel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
40 Konrad Mikucki
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
41 Małgorzata Morgała
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
42 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
43 Konrad Piąstka
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku
44 Grzegorz Piątek
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
45 Anna Pietrucha
Liceum Ogólnokształcące nr 3 we Wrocławiu
46 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
47 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
48 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
49 Paweł Rawicki
V Liceum Ogólnokształcące im. J. Poniatowskiego w Warszawie
50 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
51 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
52 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
53 Przemysław Śmigiel
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
54 Michał Tomczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu
55 Monika Wachowicz
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
56 Karol Witkowski
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
57 Adam Wojnarowski
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
58 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
59 Agata Woźniak
Zespół Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
60 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
61 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
62 Aleksandra Zawadzka
III Liceum Ogólnokształcące im. D. Czachowskiego w Radomiu
Dyplom ukończenia programu
Lp.
58
Imię i nazwisko
Nazwa szkoły
1 Kinga Bartoszak
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
2 Maksymilian Cemel
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Zakonu Pijarów
w Poznaniu
3 Eliza Cimaszewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. Z. Augusta w Białymstoku
4 Paulina Chyła
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
5 Barbara Dutka
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
6 Karolina Górkiewicz
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu
7 Kamila Dominika Guła
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK w Połańcu
8 Anna Hofman
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Korzyści z udziału w projekcie
9 Klaudia Holzenbecher
10 Sandra Jaśkiewicz
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Siemianowicach Śląskich
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej w Dzierżoniowie
11 Martyna Jażdżyk
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
12 Ashu Jha
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie
13 Bartosz Jurczewski
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
14 Przemysław Kamiński
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Twardowskiego w Dębicy
15 Agnieszka Konopka
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie
16 Jan Korzeniec
Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Roweckiego w Opolu
17 Adrian Kunowski
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Derdowskiego
w Kartuzach
18 Anna Littwin
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
19 Sebastian Majak
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Warszawie
20 Sandra Mokrzycka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
21 Anita Myśliwiec
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Koszalinie
22 Gabriela Naumnik
II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku
23 Konrad Padewski
Liceum nr 2 im. S. Batorego w Warszawie
24 Andrzej Pawelec
XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. Mokwy w Gdańsku
25 Daria Pienda
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku
26 Aleksandra Piśko
Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
27 Małgorzata Pituch
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
28 Kacper Przepiórka
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Starachowicach
29 Magdalena Sabat
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy
30 Julia Senkała
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
31 Magdalena Sołtysiak
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego
w Warszawie
32 Joanna Stefańska
Liceum Ogólnokształcące Ojców Pijarów w Krakowie
33 Ewa Szostok
VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
w Katowicach
34 Katarzyna Sztuber
II Liceum Ogólnokształcące im. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie
35 Patrycja Szyszkowska
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim
36 Michał Święch
Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
37 Jacek Tarnowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
38 Britni Tobiasz
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
39 Mateusz Tyszkiewicz
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Z. Herberta w Warszawie
40 Piotr Urbanik
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Twardowskiego w Dębicy
41 Jacek Walasek
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Z. Herberta w Warszawie
42 Kamil Więcławski
Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu
59
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
43 Marcin Wieliczko
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego
w Warszawie
44 Joanna Ziemkiewicz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia w Świdnicy
45 Kinga Ziemkiewicz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia w Świdnicy
Dyplom ukończenia ścieżki Finansowanie działalności biznesowej
Lp.
60
Imię i nazwisko
Nazwa szkoły
1 Sandra Adamska
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Małgorzata Bałwas
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu
3 Barbara Bladowska
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4 Aleksandra Bogacka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie
5 Kamila Boluk-Sobolewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
6 Jakub Borgosz
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
7 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
8 Karol Czaja
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J. Martí w Warszawie
9 Magdalena Czerwińska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
10 Karolina Czok
Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
11 Julita Dreslerska
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie
12 Sebastian Dudek
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie
13 Katarzyna Fil
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
14 Katarzyna Gleń
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
15 Mateusz Gorzelnik
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
16 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
17 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
18 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
19 Kamil Kawecki
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
20 Ewelina Kęcik
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J.W. Goethego w Warszawie
21 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
22 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
23 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
24 Kamil Kruszewski
Technikum Ekonomiczne w Zawidzu Kościelnym
25 Katarzyna Marczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
26 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
27 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
28 Bartosz Mencel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
29 Małgorzata Morgała
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
30 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
31 Grzegorz Piątek
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
32 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
33 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
Korzyści z udziału w projekcie
34 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
35 Paweł Rawicki
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
36 Magdalena Sabat
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy
37 Julia Senkała
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
38 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
39 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
40 Joanna Stefańska
Liceum Ogólnokształcące Ojców Pijarów w Krakowie
41 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
42 Jacek Tarnowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
43 Karol Witkowski
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
44 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
45 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
46 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
Dyplom ukończenia ścieżki Wzmacnianie przewag konkurencyjnych
Lp.
Imię i nazwisko
Nazwa szkoły
1 Sandra Adamska
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Małgorzata Bałwas
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu
3 Barbara Bladowska
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4 Aleksandra Bogacka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie
5 Kamila Boluk-Sobolewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
6 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
7 Magdalena Czerwińska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
8 Karolina Czok
Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
9 Karol Dobrzyński
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi
Morza w Gdyni
10 Barbara Dutka
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
11 Weronika Dworakowska
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. A. Mickiewicza w Białymstoku
12 Katarzyna Fil
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
13 Paulina Garasińska
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
14 Katarzyna Gleń
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
15 Mateusz Gorzelnik
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
16 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
17 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
18 Emilia Jastrzębska
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
19 Przemysław Kamiński
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Twardowskiego w Dębicy
20 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
21 Kamil Kawecki
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
22 Ewelina Kęcik
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J.W. Goethego w Warszawie
23 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
24 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
61
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
25 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
26 Jan Kruszewski
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42 w Warszawie
27 Kamil Kruszewski
Technikum Ekonomiczne w Zawidzu Kościelnym
28 Jan Kundziołka
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
29 Katarzyna Marczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
30 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
31 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
32 Konrad Mikucki
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
33 Małgorzata Morgała
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
34 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
35 Grzegorz Piątek
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
36 Daria Pienda
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku
37 Anna Pietrucha
Liceum Ogólnokształcące nr 3 we Wrocławiu
38 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
39 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
40 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
41 Paweł Rawicki
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
42 Magdalena Sabat
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy
43 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
44 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
45 Magdalena Sołtysiak
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego
w Warszawie
46 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
47 Przemysław Śmigiel
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
48 Michał Tomczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu
49 Monika Wachowicz
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
50 Karol Witkowski
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
51 Adam Wojnarowski
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
52 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
53 Agata Woźniak
Zespół Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
54 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
55 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
Dyplom ukończenia ścieżki Budowanie wizerunku firmy i produktu
Lp.
Imię i nazwisko
1 Sandra Adamska
62
Nazwa szkoły
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Barbara Bladowska
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
3 Kamila Boluk-Sobolewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
4 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
5 Maria Czyżycka
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza w Nowym
Sączu
Korzyści z udziału w projekcie
6 Paulina Garasińska
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
7 Katarzyna Gleń
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
8 Mateusz Gorzelnik
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
9 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
10 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
11 Emilia Jastrzębska
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
12 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
13 Ewelina Kęcik
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J.W. Goethego w Warszawie
14 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
15 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
16 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
17 Jan Kundziołka
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
18 Katarzyna Marczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
19 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
20 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
21 Bartosz Mencel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
22 Konrad Mikucki
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
23 Małgorzata Morgała
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
24 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
25 Grzegorz Piątek
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
26 Anna Pietrucha
Liceum Ogólnokształcące nr 3 we Wrocławiu
27 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
28 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
29 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
30 Julia Senkała
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
31 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
32 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
33 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
34 Britni Tobiasz
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
35 Michał Tomczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu
36 Monika Wachowicz
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
37 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
38 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
39 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
Dyplom ukończenia ścieżki Zarządzanie kapitałem ludzkim
Lp.
Imię i nazwisko
1 Sandra Adamska
Nazwa szkoły
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Kinga Bartoszak
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
3 Barbara Bladowska
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
63
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
4 Aleksandra Bogacka
64
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie
5 Kamila Boluk-Sobolewska
VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni
6 Jakub Borgosz
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
7 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
8 Karolina Czok
Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
9 Julita Dreslerska
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie
10 Weronika Dworakowska
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. A. Mickiewicza w Białymstoku
11 Katarzyna Fil
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
12 Paulina Garasińska
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
13 Katarzyna Gleń
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
14 Mateusz Gorzelnik
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
15 Anna Hofman
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
16 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
17 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
18 Bartosz Januszewicz
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu
19 Emilia Jastrzębska
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
20 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
21 Kamil Kawecki
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
22 Lidia Kciuk
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
23 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
24 Adrianna Kondraczuk
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
25 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
26 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
27 Kamil Kruszewski
Technikum Ekonomiczne w Zawidzu Kościelnym
28 Jan Kundziołka
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
29 Katarzyna Marczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
30 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
31 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
32 Bartosz Mencel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
33 Małgorzata Morgała
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
34 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
35 Konrad Piąstka
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku
36 Grzegorz Piątek
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
37 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
38 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
39 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
40 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
41 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
42 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
43 Michał Tomczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu
44 Monika Wachowicz
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Korzyści z udziału w projekcie
45 Adam Wojnarowski
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
46 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
47 Agata Woźniak
Zespół Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
48 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
49 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
50 Aleksandra Zawadzka
III Liceum Ogólnokształcące im. D. Czachowskiego w Radomiu
Dyplom ukończenia ścieżki Międzynarodowe relacje biznesowe
Lp.
Imię i nazwisko
Nazwa szkoły
1 Sandra Adamska
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
2 Aleksandra Bogacka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie
3 Jakub Borgosz
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
4 Kacper Borowiecki
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
5 Karol Czaja
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J. Martí w Warszawie
6 Magdalena Czerwińska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
7 Karolina Czok
Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
8 Karol Dobrzyński
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi
Morza w Gdyni
9 Katarzyna Fil
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
10 Paulina Garasińska
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
11 Mateusz Janczura
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
12 Dawid Janulek
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie
13 Ewa Kapica
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
14 Dominik Knychas
VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
15 Luiza Korek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
16 Adrianna Kowalczyk
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
17 Weronika Koziburska
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
18 Jan Kundziołka
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
19 Bogdan Marek
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
20 Maciej Materna
II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie
21 Bartosz Mencel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
22 Konrad Mikucki
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
23 Oliwia Moskalik
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu
24 Konrad Piąstka
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku
25 Bogusław Podhalicz
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego w Przemyślu
26 Agnieszka Polonis
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
27 Szymon Psiuk
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
28 Jakub Serweta
Techniczne Zakłady Naukowe im. W. Sikorskiego w Częstochowie
29 Jakub Sobotka
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
30 Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
65
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
31 Przemysław Śmigiel
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
32 Michał Tomczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu
33 Karol Witkowski
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
34 Szymon Wojtkowski
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
35 Dominika Zając
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witowskiego w Krakowie
36 Martyna Zasuwik
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
37 Aleksandra Zawadzka
III Liceum Ogólnokształcące im. D. Czachowskiego w Radomiu
W V edycji projektu wydano 334 dyplomy. Dyplom ukończenia programu otrzymało 107
osób, które w większości zrealizowały również zajęcia wymagane do zaliczenia poszczególnych
ścieżek tematycznych. W rezultacie wydano aż 227 suplementów potwierdzających ukończenie
ścieżek.
Nagrody dla liderów
Aby zachęcić uczestników projektu do systematycznej pracy i zmotywować ich do jak
największej aktywności na zajęciach, dla trzydziestu osób, które uzyskają najlepsze wyniki, organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. W V edycji Kafeterii były to Samsungi Galaxy Tab
4 SM-T230, 7.0 oraz publikacja Zarządzanie zasobami ludzkimi autorstwa M. Armstronga.
Nagrody dla liderów projektu
66
Korzyści z udziału w projekcie
Lista najlepszych – na bieżąco aktualizowana – była dostępna na podstronie Ranking na
platformie Kafeterii przez cały okres trwania projektu.
Rysunek 29. Widok podstrony Ranking na zakończenie projektu
Prezentowany na platformie ranking pozwalał uczestnikom śledzić wyniki najbardziej
aktywnych kolegów, co dodatkowo motywowało do nauki i rywalizacji.
Tabela 5. Grono liderów V edycji projektu (kolejność według miejsc w rankingu)
Miejsce
Imię i nazwisko
1.
Kacper Borowiecki
2.
Mateusz Janczura
3.
Grzegorz Piątek
4.
Dominika Zając
5. (5)
Dawid Janulek
6. (5)
Dominik Knychas
67
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
7. (5)
Jakub Serweta
8.
Katarzyna Gleń
9.
Bogdan Marek
10.
Barbara Bladowska
11.
Martyna Zasuwik
12.
Ewa Kapica
13.
Agnieszka Polonis
14.
Bogusław Podhalicz
15.
Katarzyna Fil
16.
Szymon Psiuk
17.
Mateusz Gorzelnik
18.
Luiza Korek
19.
Jakub Borgosz
20. (20)
Emilia Jastrzębska
21. (20)
Wiktoria Szewczyk
22.
Adrianna Kowalczyk
23.
Sandra Adamska
24.
Paulina Garasińska
25.
Michał Tomczyk
26. (26)
Aleksandra Bogacka
27. (26)
Karolina Czok
28.
Karol Dobrzyński
29.
Maciej Materna
30.
Jan Kundziołka
Duża grupa liderów V edycji projektu wzięła udział w niemal wszystkich wydarzeniach
edukacyjnych. Najlepsi wyróżniali się też dużą aktywnością i systematyczną pracą podczas
zajęć. Należący do grona liderów uczniowie otrzymali zarówno dyplomy ukończenia projektu,
jak i dyplomy ukończenia ścieżek tematycznych.
Serdecznie gratulujemy!
Książki dla najbardziej aktywnych uczestników
Od II edycji projektu pięciu osobom, które są najbardziej aktywne podczas poszczególnych
zajęć, przyznajemy nagrody książkowe. Stanowią one z pewnością dodatkową zachętę, aby
czynnie uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów
projektu. Większość książek dotyczy tematyki ekonomicznej. Aktywność na zajęciach pozwala
wielu uczestnikom zgromadzić wartościową domową biblioteczkę.
68
Korzyści z udziału w projekcie
Poniżej prezentujemy listę książek przyznanych w V edycji Kafeterii.
1. G.C. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków
2. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska
w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne
3. M. Brzozowski, Organizacja wirtualna
4. P.B. Carroll, Ch. Mui, Lekcje warte miliardy dolarów
5. M. Castells, Społeczeństwo sieci
6. J. Collins, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm
7. S. Cone, Superslogany
8. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie
9. K. Fonfara, Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe
10. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
11. M. Hofman, E. Skrzypek, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie
12. G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje
13. D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą
14. M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje
15. W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki
i skutki
16. D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka
17. K. Kopczewska, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy
18. P. Kotler, Marketing 3.0
19. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
– przykłady, zadania i rozwiązania
20. A.K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne
21. K. Kreczmańska-Gigol, Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
22. M.P. Kritzman, Paradoksy inwestowania. Metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo
portfela
23. M. Kurtyka, G. Roth, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania
24. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji
25. M. Matejun, Wspomaganie i finansowanie rozwoju MSP
26. K. Mikołajczyk, D. Nawojczyk, Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy
e-biznes
27. H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa
28. K. Obłój, A. Wąsowska (red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka
29. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów
30. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka
31. I. Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych
32. A. i J. Rzędowscy, Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego
33. D.M. Scott, Marketing i PR w czasie rzeczywistym
34. Z. Sekuła, Struktury wynagradzania pracowników
35. J.T. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach. Przewodnik od pomysłu do wdrożenia
36. J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie
37. E. Stroińska, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną
38. K.J. Szmidt, ABC kreatywności
39. U. Świerczyńska-Kaczor, e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej
69
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
J.W. Tkaczyński, M. Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich
A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan po polsku
M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami
P. Wachowiak, Kierowanie zespołem projektowym
E. Weiss, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście
procesowe
W.W. Wilmot, J.L. Hocker, Konflikty między ludźmi
M. Witek-Hajduk, Zarządzanie silną marką
K. Wojtaszczyk, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania,
procesy, pomiar
M. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu
Seminarium na zakończenie projektu
Zwieńczeniem i oficjalnym zakończeniem V edycji Kafeterii było uroczyste seminarium,
podczas którego wręczono nagrody najlepszym uczestnikom projektu. Seminarium odbyło się
25 czerwca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Częścią uroczystości była przygotowana specjalnie dla liderów projektu prelekcja, którą
wygłosił dr Marek Kulczycki. Wykład nosił tytuł Kreatywność i innowacyjność we współczesnym
biznesie.
Najlepsi uczestnicy Kafeterii podczas wykładu dr. Marka Kulczyckiego
70
Korzyści z udziału w projekcie
Na zakończenie seminarium odbyły się warsztaty pt. Żeby chciało mi się chcieć. Jak i gdzie
szukać inspiracji do rozwoju?, które poprowadził mgr Tomasz Szczęśniak. Podczas warsztatów
uczestnicy poszukiwali powiązań pomiędzy swoimi zainteresowaniami a pasjami kolegów
i trenowali wyobraźnię oraz kreatywność.
Uczestnicy projektu podczas warsztatów
71
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Dla liderów projektu nagrody i dyplomy wręczane podczas seminarium były niewątpliwie
bardzo istotne, z chęcią uczestniczyli też w wykładzie oraz warsztatach. Jednak spotkanie
podsumowujące Kafeterię było dla uczniów z różnych stron Polski niezwykle ciekawe również
dlatego, że odwiedzając SGH, mogli spotkać się z innymi osobami biorącymi udział w projekcie,
z którymi przez prawie rok kontaktowali się przede wszystkim online.
Liderzy V edycji Kafeterii
72
Kafeteria w opinii uczestników
projektu
Ważny element każdego projektu stanowi ewaluacja, która pozwala organizatorom poznać
opinie uczestników na temat realizowanego przedsięwzięcia i może stanowić cenną wskazówkę
w doskonaleniu przyszłych działań. W projekcie Akademia Edukacji Menedżerskiej ewaluacja
przeprowadzana jest z wykorzystaniem ankiety udostępnianej po zakończeniu zajęć. Najlepszych uczestników prosimy ponadto o krótką wypowiedź na temat ich wrażeń dotyczących
udziału w projekcie.
Ankieta ewaluacyjna – wyniki
Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej wypełniany przez uczestników po zakończeniu V edycji
Kafeterii miał formę elektroniczną. Indywidualny link do ankiety przesłano pocztą elektroniczną
każdemu z uczniów biorących udział w projekcie. Badanie przeprowadzone zostało w okresie
od 26 maja do 22 czerwca 2014 roku. Zwrócono 132 kwestionariusze z odpowiedziami. Poniżej
prezentujemy pytania i wyniki zbiorcze ankiety ewaluacyjnej wraz z krótkim komentarzem.
Na początku zapytaliśmy uczestników o źródła informacji na temat projektu. Najwięcej
badanych (46%) dowiedziało się o przedsięwzięciu w szkole, a 31% uczniów znalazło informacje o Kafeterii w internecie. 11% ankietowanych usłyszało o projekcie od znajomych, zaś 6%
otrzymało pierwszą wiadomość bezpośrednio od organizatorów. Pozostali uczestnicy dowiedzieli
się o projekcie z innych źródeł.
I.
Wiedza, umiejętności, postawy
Na pytanie „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości?” niemal wszyscy uczestnicy odpowiedzieli twierdząco (w tym 64% ankietowanych
wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 28% – odpowiedź „raczej tak”). Niezadowolenie
wyraziło zaledwie kilka osób, a kilka innych nie miało określonej opinii w tej kwestii.
Rysunek 30. Czy udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości?
zdecydowanie tak
64%
zdecydowanie nie
2%
raczej nie
3%
trudno powiedzieć
3%
raczej tak
28%
73
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Na kolejne pytanie, które brzmiało: „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoje umiejętności
pracy w zespołach zadaniowych?” ponad połowa respondentów odpowiedziała twierdząco
(56%, zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Nieco ponad jedna piąta
ankietowanych (21%) była w tej kwestii niezdecydowana, pozostali udzielili przeczącej odpowiedzi. Należy zauważyć, że wybór odpowiedzi „trudno powiedzieć” może wynikać z faktu, iż
część respondentów nie uczestniczyła w zajęciach, których element stanowiły prace zespołowe.
Ponieważ istniała możliwość indywidualnego dobierania form edukacyjnych, osoby, które wolały
pracę samodzielną, nie musiały brać udziału w aktywnościach grupowych.
W przypadku następnego pytania – „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoje umiejętności
argumentacji i obrony swoich poglądów?” odsetek twierdzących odpowiedzi wyniósł aż 73%
(zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), 18% ankietowanych nie umiało
stwierdzić, czy udział w projekcie wzbogacił ich umiejętności w tym zakresie, a pozostali (zaledwie 8%) odpowiedzieli przecząco.
Istotnym celem, który postawili sobie organizatorzy Kafeterii, było zainteresowanie młodych
osób projektami społecznymi i z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzonymi przez różne instytucje. W ankiecie zapytano więc: „Czy w przyszłości będziesz brać udział w realizacji projektów
z zakresu edukacji ekonomicznej?”. Zdecydowana większość badanych (aż 92% osób) odpowiedziała twierdząco (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 8% ankietowanych
nie było jeszcze zdecydowanych w tej kwestii, a jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „raczej nie”.
Na poniższym wykresie zaprezentowano rozkład odpowiedzi na pytanie: „Która forma
edukacyjna Kafeterii podobała Ci się najbardziej?”. Uczestnicy mogli wybrać każdą z form
edukacyjnych dostępnych w Kafeterii (tylko jedną). Formy, które nie znalazły się na wykresie,
nie zostały przez nikogo wskazane.
Rysunek 31. Która forma edukacyjna Kafeterii podobała Ci się najbardziej?
30%
Wykład e-learningowy + test wiedzy
20%
Wykład tradycyjny
Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Second Life
+ czat
13%
9%
Multimedialny film edukacyjny + test
8%
Wykład e-learningowy + czat
Projekt zespołowy
5%
Czat
5%
3%
Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne
Multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne
2%
Forum dyskusyjne
2%
Tworzenie zarysów biznesplanów
2%
Autorska prezentacja związana z obszarami
programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność
2%
Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność
74
1%
Kafeteria w opinii uczestników projektu
Badani zdecydowanie najwyżej ocenili wykład e-learningowy połączony z testem wiedzy
– na tę formę zagłosowała niemal jedna trzecia ankietowanych. Uznaniem cieszyły się także
wykłady tradycyjne, które odbywały się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (20%
głosów). Na kolejnej pozycji jeśli chodzi o liczbę wskazań uplasował się wykład w wirtualnym
świecie dla awatarów Second Life + czat.
Ostatnie pytanie w tej części ankiety brzmiało „Czy masz zamiar nadal zdobywać wiedzę
z zakresu ekonomii i zarządzania”. Niemal wszyscy uczestnicy badania uznali, że tak, w tym
aż 68% ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 29% – „raczej tak”. Tylko
dwóch respondentów nie było pewnych swojej opinii, a jedna osoba zaznaczyła odpowiedź
„raczej nie”.
Na podstawie wyników pierwszej części badania ankietowego można stwierdzić, że
udział w projekcie Kafeteria zwiększył wiedzę ekonomiczną i udoskonalił umiejętności
uczestników, a także wpłynął na ich postawy przedsiębiorcze.
II. Technologie informacyjno-komunikacyjne
Druga część ankiety dotyczyła wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
do nauki w ramach Kafeterii. Na pytanie: „Czy formuła edukacyjna wykorzystująca interaktywne technologie była dla Ciebie atrakcyjną formą zdobywania wiedzy?” aż 92% uczestników
odpowiedziało twierdząco (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Zaledwie kilka procent respondentów nie miało sprecyzowanej opinii w tej kwestii lub uznało,
że proponowana formuła nie była dla nich atrakcyjna.
Rysunek 32. Czy formuła edukacyjna wykorzystująca interaktywne technologie była dla Ciebie atrakcyjną
formą zdobywania wiedzy?
zdecydowanie tak
52%
zdecydowanie nie
2%
raczej nie
2%
trudno powiedzieć
5%
raczej tak
40%
Na kolejne pytanie: „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych” 64% respondentów odpowiedziało twierdząco
(zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 19% ankietowanych wybrało
odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 18% odpowiedź przeczącą.
Rozkład odpowiedzi na następne pytanie – „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoje umiejętności komunikowania się na odległość?” – był podobny do tego uzyskanego
w poprzednim pytaniu: padło 61% odpowiedzi twierdzących (po zsumowaniu odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”), 18% wskazujących na brak jednoznacznej opinii w tej
kwestii oraz 19% odpowiedzi przeczących. W tym miejscu konieczne jest odnotowanie, że
pokolenie obecnych licealistów generalnie dysponuje szerokimi kompetencjami informacyjno-komunikacyjnymi, zatem prawdopodobnie od początku wiedza i umiejętności badanych
w tym zakresie były duże. Możliwe, że z tego względu trudno było im wskazać, na ile udział
75
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
w projekcie przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności w sferze technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Następne pytanie brzmiało „Czy udział w projekcie wzbogacił Twoje umiejętności pozyskiwania i interpretowania informacji z otwartych źródeł, takich jak internet?”. Aż 75% ankietowanych potwierdziło wzmocnienie umiejętności (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak”
i „raczej tak”). 9% nie miało zdania w tej kwestii, zaś 15% odpowiedziało negatywnie. Widać
więc wyraźnie, że młodzież często korzysta z zasobów internetowych, ale wciąż potrzebuje
wzmocnienia kompetencji w zakresie wyszukiwania odpowiednich źródeł edukacyjnych.
Organizatorzy zapytali również, czy sposób korzystania z platformy www.kafeteria.edu.pl
był zrozumiały i intuicyjny. Rozkład odpowiedzi pokazuje, że uczestnicy postrzegają platformę
bardzo pozytywnie – aż 93% ankietowanych nie miało problemów ze swobodnym korzystaniem z niej (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Jedynie kilka osób
wskazało, że takie problemy zaistniały.
Technologie informacyjno-komunikacyjne trwale wpisały się już w naszą rzeczywistość,
są także nieodłącznym elementem procesów kształcenia. Wyniki badania potwierdziły,
że e-learning jest sposobem nauki, który zdecydowanie odpowiada uczestnikom projektu
– nie mieli oni problemów z korzystaniem z platformy edukacyjnej i chętnie brali udział
w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
III. Ocena ogólna
Organizatorzy chcieli również poznać odpowiedzi na pytanie, co motywowało uczestników projektu do aktywności na zajęciach. Trzy najczęściej wskazywane czynniki (możliwy był
wybór wielokrotny), to „informacje systematycznie przesyłane przez organizatorów” (27%),
„możliwość zdobycia nagrody” (23%) oraz „atrakcyjne formy edukacyjne” (12%). Można
zatem stwierdzić, iż nagrody są ważnym czynnikiem motywującym do podjęcia dodatkowego wysiłku, ale istotne są również stała opieka i wsparcie organizatorów. Ankietowani
wskazywali ponadto w tym kontekście możliwość konaktu z innymi uczestnikami projektu
oraz wykładowcami i ekspertami.
Kolejne pytanie zawarte w ankiecie brzmiało „Na ile przystępna i zrozumiała była treść
zajęć w ramach Kafeterii?”. Wszyscy ankietowani, z wyjątkiem jednej osoby, bez problemu
rozumieli treść zajęć, w tym dla 36% była ona „bardzo zrozumiała”, zaś dla 63% „raczej
zrozumiała”. Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu pytaniu „Na ile interesujące były dla
Ciebie zajęcia w ramach Kafeterii?”. Dla zdecydowanej większości (aż 95%) badanych były
one interesujące, w tym 40% spośród nich zaznaczyło odpowiedź „bardzo interesujące”,
a 55% „raczej interesujące”.
Organizatorzy zadali też pytanie: „Czy projekt spełnił Twoje oczekiwania?”. 85% badanych
odpowiedziało twierdząco, a 8% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że zajęcia w Akademii Edukacji Menedżerskiej starano się zaprojektować tak,
by były atrakcyjne zarówno dla osób o pogłębionej wiedzy z obszaru ekonomii i zarządzania, jak i uczniów, którzy pierwszy raz mają do czynienia z tą problematyką. Z tego powodu
uczestnicy „bardziej zaawansowani” mogli czuć niekiedy niedosyt, co spowodowało wahania
przy ocenie.
Dla zdecydowanej większości respondentów jednoznaczna była natomiast odpowiedź na
pytanie: „Czy poleciłbyś/poleciłabyś udział w Kafeterii swoim znajomym?”. Aż 91% badanych
odpowiedziało w tym przypadku twierdząco (w tym 65% zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie
tak”). Zaledwie kilka procent ankietowanych wahało się lub odpowiedziało negatywnie.
76
Kafeteria w opinii uczestników projektu
Rysunek 33. Czy poleciłbyś/poleciłabyś udział w Kafeterii swoim znajomym?
zdecydowanie tak
65%
zdecydowanie nie
2%
raczej nie
2%
trudno powiedzieć
6%
raczej tak
26%
Korzystna ocena wyłania się także z odpowiedzi na pytanie: „Czy organizatorzy szybko odpowiadali na Twoje pytania?” – 77% respondentów stwierdziło, że tak (zsumowane odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”), zaś 4% wahało się. Aż 18% ankietowanych nie wysyłało do
organizatorów pytań ani nie zgłaszało problemów.
Kolejne dwa pytania dotyczyły głównej zalety i wady Kafeterii. Były to pytania otwarte
– uczestnicy mogli swobodnie się wypowiedzieć i przedstawić swoje wrażenia. Najczęściej
wymieniane zalety projektu dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza z nich to zaproponowana forma
edukacyjna: nauczanie przez internet. Uczestnicy docenili szczególnie różnorodność form zajęć
oraz możliwość zdobywania wiedzy w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu. Druga
kwestia to merytoryczna wartość projektu: wiedza pozyskana podczas zajęć, ciekawe tematy,
inspirujące wykłady, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami – wykładowcami
SGH. Często jako istotną zaletę projektu badani wymieniali również możliwość poznania osób
o podobnych zainteresowaniach i kontaktu z tymi osobami. Dla uczniów cenne było konfrontowanie z nimi swoich opinii, dzielenie się wiedzą i prowadzenie dyskusji.
Uwagi krytyczne dotyczyły natomiast czasochłonności uczestniczenia w projekcie, szczególnie w przypadku osób z klas maturalnych. Kłopotliwe dla niektórych okazało się także korzystanie
z rozbudowanego forum dyskusyjnego, ponieważ na zapoznanie się ze wszystkimi wątkami
dyskusji trzeba było poświęcić niekiedy wiele czasu. Uczestnicy zaproponowali ponadto kilka
udoskonaleń – propozycje te zostaną wnikliwie przeanalizowane przez organizatorów. Liczna
grupa osób uznała, że nie dostrzega żadnych wad Kafeterii.
Podsumowując: wyniki ankiety ewaluacyjnej pokazują, że udało się z sukcesem osiągnąć
zaprezentowane w pierwszej części publikacji założenia i cele. Opinie, które organizatorzy
uzyskali od uczestników, dotyczące wszystkich obszarów Kafeterii, są pozytywne, ukazują
wiele zalet programu i świadczą m.in. o zwiększeniu kompetencji młodzieży oraz o tym,
że udział w projekcie przyniósł badanym satysfakcję.
Metryczka
M1: Czy udało Ci sie zdobyć dyplom ukończenia Kafeterii?
Kwestionariusz ankiety wypełniły zarówno osoby, które zdobyły wystarczającą liczbę punktów do uzyskania dyplomu Kafeterii (67%), jak i uczniowie, którzy uczestniczyli tylko w części
zajęć i ostatecznie nie otrzymali dyplomu (33%).
77
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
M2: Czy w przyszłości planujesz rozpocząć naukę na studiach wyższych?
Zdecydowana większość respondentów (94%) zadeklarowała, że zamierza rozpocząć naukę na studiach, a 5% badanych jeszcze nie podjęło decyzji w tym zakresie. Tylko dwie osoby
nie zamierzają studiować. Liczna grupa jest zainteresowana kierunkami ekonomicznymi, lecz
w odpowiedziach pojawiły się także inne kierunki, m.in.: biotechnologia, medycyna, informatyka, filologia, kierunki techniczne.
M3. W przyszłości chciałbym/chciałabym:
Organizatorzy zapytali uczestników o plany na przyszłość, proponując kilka odpowiedzi
do wyboru: [chciałbym/chciałabym] prowadzić własną firmę; pracować w dużej korporacji międzynarodowej; pracować w organizacji pozarządowej; pracować w sektorze publicznym; inna
odpowiedź. Wyniki w tej edycji, inaczej niż w poprzednich, wskazują na wzmocnienie postaw
przedsiębiorczych: największa grupa respondentów chciałyby prowadzić własną firmę (50%;
w poprzedniej edycji tę odpowiedź wybrało 42% ankietowanych, zaś dwa lata temu jedna
trzecia). Jedna trzecia respondentów chciałaby pracować w dużej korporacji międzynarodowej
(34%). Praca w organizacji pozarządowej oraz w sektorze publicznym nie jest dla uczestników
atrakcyjna – takie odpowiedzi pojawiają się już od kilku edycji projektu, jednak w tym roku
liczba osób zainteresowanych pracą w sektorze publicznym była większa niż w roku ubiegłym
(być może wynika to ze stabilności zatrudnienia w instytucjach publicznych).
Rysunek 34. W przyszłości chciałbym/chciałabym…
51%
35%
9%
4%
78
ied
ź
dpo
w
inn
ao
ać
ws
e
pub ktorz
licz e
nym
cow
pra
pr
w o acow
a
poz rganiz ć
a
arz
ądo cji
we
j
wd
uż prac
mię ej kor ować
dzy por
nar acji
odo
we
j
pro
wła wadz
sną
ić
firm
ę
2%
Kafeteria w opinii uczestników projektu
M4: Płeć:
a) kobieta – 63%
b) mężczyzna – 37%
M5: Lokalizacja szkoły
Rysunek 35. Procentowy udział uczestników Kafeterii według lokalizacji szkoły
miejscowość
powyżej 500 000
mieszkańców
22%
miejscowość
do 10 000
mieszkańców
14%
miejscowość
od ponad 10 000
do 20 000
mieszkańców
14%
miejscowość
od ponad 100 000
do 500 000
mieszkańców
25%
miejscowość
od ponad 20 000
do 50 000
mieszkańców
14%
miejscowość
od ponad 50 000
do 100 000
mieszkańców
11%
M6: Obecnie kończę klasę:
a)
b)
c)
d)
I – 35%
II – 32%
III – 32%
IV – 1%
79
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Opinie uczestników projektu
Zachęcamy do zapoznania się z opiniami liderów projektu – uczestników, którzy znaleźli
się w czołówce rankingu V edycji Kafeterii.
Kacper Borowiecki
Zajął pierwsze miejsce w rankingu Kafeterii. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
Udział w Kafeterii dał mi bardzo wiele i rozszerzył moją wiedzę z wielu
perspektyw. Uczestnicząc w projekcie, współpracowałem z wieloma młodymi ludźmi interesującymi się tą samą dziedziną wiedzy co ja, z którymi
do tej pory utrzymuje kontakt mimo dzielącej nas dużej odległości. Kontakty te, a także współdziałanie z wykładowcami sprawiały, że w Kafeterii
powstawała specyficzna, bardzo przyjacielska atmosfera.
Projekt dawał jednak przede wszystkim możliwość (w przypadku korzystania ze wszystkich
aktywności) uzyskania wielu ciekawych i mających (być może) zastosowanie w naszym dalszym
życiu wiadomości dotyczących ekonomii i zarządzania, a także pozwalał na zapoznanie się
z wieloma technikami „nauki na odległość”, jak np. Second Life.
Uważam, że projekt bardzo przyczynił się do zwiększenia mojej wiedzy ekonomicznej,
a także (co dla mnie prywatnie było nie mniej ważne) do wykształcenia lepszej systematyczności
i samodyscypliny w pracy. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym projekcie, który może
być dla przyszłych uczestników pierwszą prawdziwą przygodą z ekonomią – dziedziną wiedzy
wcale nie tak trudną, jak niektórym się wydaje… ☺
Dominika Zając
Zajęła czwarte miejsce w rankingu Kafeterii. Uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witowskiego w Krakowie
Moja przygoda z „Kafeterią” zaczęła się dość niewinnie – od zauważonego na szkolnej grupie na Facebooku postu o zapisach. Interaktywna
forma nauki o przedsiębiorczości bardzo mnie zaciekawiła. Weszłam na
stronę www.kafeteria.edu.pl, wypełniłam zgłoszenie i … wpadłam jak śliwka
w kompot w wir czatów, forów, wykładów e-learningowych, konkursów
i pracy zespołowej. Multimedialna forma przekazywania wiedzy okazała
się dla mnie wspaniałym środkiem do poznania nawet najtrudniejszych zagadnień z dziedziny
ekonomii, zarządzania czy finansów. Rozwijające i niezwykle ciekawe rozmowy ciągnące się
czasem nawet długo po zakończeniu oficjalnych zajęć, burze mózgów pobudzające do poszukiwania najlepszych rozwiązań zadanych nam problemów czy też długie dyskusje na czacie,
w czasie których trzeba było bronić swojego stanowiska, ale i słuchać argumentów drugiej strony,
z pewnością nauczyły mnie o wiele więcej niż tradycyjne lekcje i szkolne podręczniki. Wsparcie
ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin także pozwoliło mi spojrzeć na biznes z nieco innej
perspektywy – tej bliższej prawdziwej pracy, nie książkowej teorii. Mimo ciągłego przedmaturalnego braku czasu z niecierpliwością czekałam na kolejne wykłady online, spotkania w Second
Life czy czaty, by pogłębiać swoją wiedzę, wymieniać się doświadczeniami z innymi i słuchać
80
Kafeteria w opinii uczestników projektu
cennych porad, z których wiele chcę wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Elementy rywalizacji
skutecznie motywowały mnie do systematycznej nauki, a otrzymywane przy okazji konkursów
informacje zwrotne dodawały energii do dalszego działania oraz wskazywały, jakie konkretnie
błędy należy jeszcze wyeliminować. Również pod względem organizacyjnym „Akademia” została
przeprowadzona wręcz wzorcowo, za co podziękowania z pewnością należą się w tym miejscu
p. Joannie Tabor, która wytrwale i cierpliwie czuwała nad prawidłowym przebiegiem wszystkich
zajęć. Jeżeli miałabym polecić swoim rówieśnikom e-learningową formę nauki, z całego serca
zachęcałabym ich do wzięcia udziału w „Kafeterii edukacyjnej”. Program ten jest z pewnością
wspaniałym doświadczeniem dla każdego młodego człowieka interesującego się ekonomią czy
też planującego w przyszłości prowadzenie własnej firmy.
Dominik Knychas
Zajął piąte miejsce ex equo w rankingu Kafeterii. Uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana w Warszawie
Wstyd się przyznać, ale gdy pierwszy raz usłyszałem o „Kafeterii”, to
poczułem nieprzyjemny ucisk w żołądku – pomyślałem sobie: „pewnie
kawa, ciastko oraz czerstwe, kawiarniane rozmowy o ekonomii”. Postanowiłem jednak przyjrzeć się bliżej tej pozornej „drętwocie”, gdyż byłem
świeżo upieczonym absolwentem innego programu organizowanego na
SGH – Akademii Młodego Ekonomisty – i poszukiwałem możliwości dalszego rozwoju w tematach ekonomicznych. I co mogę napisać z perspektywy roku studiowania
w ramach „Kafeterii”?
Dla licealistów interesujących się gospodarką i ekonomią „Kafeteria” to pozycja obowiązkowa – polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Świetni wykładowcy, wyjątkowy opiekun
(dziękujemy, Pani Joanno), interesujące tematy, różnorodność zagadnień, fora dyskusyjne, wykłady stacjonarne (na SGH) oraz wirtualne (Second Life), wymiana poglądów, kłótnie, waśnie,
spory (w dobrym tego słowa znaczeniu), możliwość pracy zespołowej, wykłady e-learningowe,
testy wiedzy, czaty, multimedialne filmy, prezentacje, tworzenie biznesplanów, konkursy… A na
koniec gratulacje, uśmiechy, zdjęcia i nagrody ☺
Krótko podsumowując: licealiści, którzy interesują się szeroko pojętą ekonomią i przez
rok chcą poczuć się jak na studiach ekonomicznych, powinni uczestniczyć w tych zajęciach.
Tylko ostrzegam – studia to studia, jest czas na zabawę, ale musi się też znaleźć czas na naukę
i pogłębianie wiedzy.
Bogdan Marek
Zajął dziewiąte miejsce w rankingu. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Limanowej
O trwającej we wrześniu rejestracji do „Kafeterii” poinformowała
mnie koleżanka – absolwentka poprzedniej edycji. Nie żałuję podjętej
wtedy decyzji o zapisaniu się do programu. Zajęcia na platformie edukacyjnej były świetną przygodą i uzupełnieniem wiedzy z zakresu ekonomii
oraz przedsiębiorczości. Pomogły mi one przygotować się do udziału
81
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy o Bankach (tytuł finalisty) i Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej (tytuł laureata) oraz do zdobycia certyfikatu YoungMBA. Jako tegoroczny
maturzysta nie mogłem być w stu procentach aktywny na forach – na szczęście projekt oferuje
różnorodne formy aktywności, więc mogłem powetować sobie straty na czatach. Zarówno tych
w zwyczajnych, jak i tych w Second Life (moja ulubiona forma zajęć).
„Kafeteria” jest zorganizowana bardzo profesjonalnie. Słowa pochwały należą się zarówno
wykładowcom, jak i organizatorom. Życzliwość, fachowe podejście i bezproblemowy kontakt
mailowy, a także na Facebooku, to bez wątpienia cechy projektu. Świetnym pomysłem jest też
nagradzanie książkami najlepszych uczestników każdych zajęć. Nagrody te stanowią dodatkową
motywację dla uczniów, a gdy uda się je już zdobyć – są bardzo ciekawą lekturą.
„Kafeteria” pomogła mi się zorganizować. Poznałem dzięki niej nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także swoją przyszłą uczelnię – Szkołę Główną Handlową. Mam
nadzieję, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane. Polecam udział w projekcie wszystkim,
a zwłaszcza uczniom klas pierwszych. Gwarantuję każdemu z nich, że będzie to dla niego
profesjonalne wprowadzenie w świat ekonomii i świetnie wykorzystany (wtedy jeszcze nie aż
tak cenny) czas.
Barbara Bladowska
Zajęła dziesiąte miejsce w rankingu Kafeterii. Uczennica I Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
„Kafeteria” SGH była niezwykłym przedsięwzięciem i cieszę się, że
wzięłam w niej udział. Nauczyłam się wielu interesujących rzeczy, poznałam
sympatycznych rówieśników właściwie z całego kraju, miałam możliwość
wzięcia udziału w wykładach i zajęciach prowadzonych przez specjalistów
i praktyków w dziedzinie finansów, marketingu, biznesu, zarządzania itp.
Dużym plusem było połączenie praktyki z teorią – „lekcje” nie polegały tylko
na nudnym czytaniu, lecz skłaniały do twórczej, aktywnej, wymagającej wysiłku (i czasu) pracy
– również w grupach. Muszę też pochwalić różnorodność zajęć – każdy mógł znaleźć coś dla
siebie i poznać nowe dziedziny biznesu – zarządzanie, PR, finanse. Nie mogłabym nie pochwalić
pani Joanny Tabor – cały czas w uśmiechu przekazywała dobrą energię, była w gotowości, by
pomóc nam w każdym – nawet najmniejszym – problemie.
Z czystym sumieniem mogłabym polecić „Kafeterię” każdemu (ambitnemu i chcącemu
spędzić interesująco czas) licealiście. „Zabiera” ona sporo czasu, jednak uczeń zyskuje wiedzę,
doświadczenie, nowe znajomości i … zabawę!
82
Kafeteria w opinii uczestników projektu
Opinie wykładowców
Wielu uczestników projektu bardzo pozytywnie wypowiadało się o wykładowcach
prowadzących zajęcia. Dla młodzieży dużą zaletą projektu był często właśnie kontakt
z ekspertami.
Poprosiliśmy prowadzących zajęcia o wyrażenie opinii na temat projektu oraz uczestników
V edycji. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych, ale zarazem reprezentatywnych wypowiedzi.
dr Wioletta Mierzejewska
Zakład Zarządzania w Gospodarce, SGH w Warszawie
Zajęcia przeprowadzone w Kafeterii: Relacje między przedsiębiorstwami
we współczesnej gospodarce; Offshoring; Strategia internacjonalizacji
przedsiębiorstw
Udział w projekcie „Kafeteria edukacyjna dla licealistów” to dla mnie
ogromne wyzwanie i jednocześnie ciekawe doświadczenie. Tematyka strategii, w tym strategii internacjonalizacji, jest bardzo ważna dla współczesnych
przedsiębiorstw, dlatego bardzo cieszy mnie, że młodzi ludzie interesują się
tą problematyką. Jestem pełna podziwu dla zaangażowania uczestników, chęci rozwijania wiedzy
i pogłębiania jej poprzez udział w tym projekcie.
Zawsze jestem też niezmiernie miło zaskoczona przygotowaniem uczestników oraz ich
merytorycznymi wypowiedziami, które obrazują licznymi praktycznymi przykładami. Podczas
czatu podejmowanych jest wiele inspirujących tematów. Pozytywnie zaskakuje mnie aktywność
uczestników oraz ich liczna obecność podczas czatu.
Na koniec chciałam podkreślić, że uczestniczenie w tym projekcie pozwala mi spotkać
ciekawych, zmotywowanych do zdobywania wiedzy młodych ludzi, a przez to przyczynia się do
pozytywnego patrzenia na otaczający świat.
dr Anetta Janowska
Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej, SGH w Warszawie
Zajęcia prowadzone w Kafeterii: Autorska prezentacja związana z obszarami
programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność
„Kafeteria” to niezwykła przygoda edukacyjna. Zarówno dla uczestników – młodych ludzi, jak i dla wykładowców. Uczestnicy mają możliwość
zdobycia nowej wiedzy w sposób niekonwencjonalny, inny niż znają ze
szkoły. Wykładowcy z kolei porzucają akademicką rutynę prowadzenia zajęć
i wkraczają w wymiar wirtualny, gdzie pracuje się trochę inaczej. Może to
właśnie sprawia, że praca w „Kafeterii” jest tak inspirująca.
Tym, co bardzo pozytywnie motywowało mnie do pracy, jest fakt, że młodzi ludzie biorący
udział w projekcie rzeczywiście chcieli się dowiedzieć czegoś nowego i ciekawego, starali się
realizować zadania w sposób rzetelny, często bardzo oryginalny. Z przyjemnością, czasami nawet
zadziwieniem, oglądałam i oceniałam przesłane projekty, ciesząc się bardzo na myśl, że być może
spotkam kiedyś niektórych uczestników na SGH, na moich zajęciach.
83
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Poza wieloma interesującymi pracami, miło zaskakiwała również dyskusja i wzajemne
ocenianie prac przez uczestników. Wiele komentarzy charakteryzował wysoki poziom, co
pokazało, że uczestnicy to nie tylko ludzie myślący, którzy przyswoili nową wiedzę i potrafili
ją twórczo wykorzystać, ale też otwarci uczestnicy dyskusji, odważnie wygłaszający opinie
oraz potrafiący w sposób kulturalny przyjąć krytykę. Takiej otwartości sprzyja niewątpliwie
wirtualna forma kontaktu, wiadomo bowiem, że łatwiej jest się wypowiadać szczerze, kiedy
możemy się skryć za ekranem komputera. Jednak uważam, że to zaleta projektu, a nie jego
wada. Szczerość i bezpośredniość podnosiła poziom merytoryczny dyskusji, zaś kultura wypowiedzi i reakcji sprawiały, że krytyka prac, niedociągnięć i popełnianych błędów pozostawała
konstruktywna.
Cóż jeszcze mogę dodać na koniec? „Kafeteria” to świetnie pomyślany i bardzo sprawnie,
profesjonalnie realizowany projekt, który pokazuje, że zdobywanie wiedzy nie musi być żmudne
i nudne. Oby więcej takich inicjatyw!
Przemysław Tomczyk
Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie
Zajęcia przeprowadzone w Kafeterii: Korzyści z budowania lojalności
klienta – do czego przydaje się CRM
Wymiana myśli oraz konfrontacja prezentowanych przez licealistów
pomysłów sprzyjają generowaniu sposobów rozwiązywania problemów
będących przedmiotem dyskusji. Dominują proste przykłady z życia,
dlatego wysoko cenię próby systematyzacji obserwowanych zjawisk. To
one świadczą o zrozumieniu problemu i umożliwiają skuteczne poszukiwanie jego rozwiązań.
Na prowadzonych przeze mnie zajęciach sprawdza się reguła Pareto – ok. 20% uczestników
generuje ok. 80% wartości merytorycznej. Zauważyłem, że są to osoby, które aktywnie uczestniczą
w pracy w różnych blokach tematycznych. Można zatem przyjąć, że najaktywniejsi są jednocześnie najwszechstronniejsi. Co ciekawe, nieczęsto wdają się w dyskusję z innymi, a swoje opinie
prezentują po uważnej lekturze innych wpisów. Jest to dowód na to, że „Kafeteria” rozwija cenną
umiejętność syntezy zjawisk gospodarczych.
Interesująca jest również skłonność uczestników do podejmowania własnych tematów. Mimo
że nie zawsze posługują się oni odpowiednią terminologią ekonomiczną, proponowane przez
nich zagadnienia dają moderatorowi możliwość przyjęcia funkcji coacha, który uczy – inspirując
i samemu doskonaląc się w pracy z młodymi, ambitnymi ludźmi.
84
Kafeteria w liczbach
Aktywność uczestników V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej oraz wyniki projektu
ilustrują zaprezentowane poniżej dane liczbowe, które stanowią swoiste podsumowanie
przedsięwzięcia.
Aktywność podczas zajęć
Tabela 4. Dane obrazujące aktywność podczas zajęć
Liczba przeprowadzonych zajęć
50
Liczba zajęć opartych na dyskusji asynchronicznej (forum)
15
Liczba zajęć opartych na dyskusji synchronicznej (czat, wykład w Second Life)
15
Liczba zajęć opartych na pracach zespołowych i konkursach
9
Liczba zajęć z wykorzystaniem testu wiedzy
6
Liczba wykładów tradycyjnych
5
Liczba logowań na platformę edukacyjną w okresie XI 2013 – VI 2014
41 935
Suma punktów zdobytych za zajęcia przez uczestników Kafeterii
24 847
Suma punktów zdobytych za zajęcia oparte na dyskusji asynchronicznej
3725
Suma punktów zdobytych za zajęcia oparte na dyskusji synchronicznej
4068
Suma punktów zdobytych za zajęcia z wykorzystaniem testu wiedzy
Suma punktów zdobytych za pozostałe aktywności
12 437
4617
85
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Rysunek 36. Udział punktów za poszczególne zajęcia online w ogólnej puli punktów zdobytych przez uczestników (bez punktów za wykłady tradycyjne)
multimedialny film edukacyjny + test
40%
wykład e-learningowy + test wiedzy
17%
wykład e-learningowy + forum
9%
wykład w wirtualnym świecie
awatarów + czat
8%
czat
5%
ł
wykład
e-learningowy + czat
5%
multimedialny film edukacyjny + forum
4%
projekt zespołowy
3%
forum dyskusyjne
3%
tworzenie zarysów biznesplanów
2%
autorska prezentacja i jej dwuetapowa
ocena przez społeczność
2%
konkurs: społ.-ekon. aktywność na rzecz
lokalnego i szkolnego środowiska
1%
konkurs: ocena aktywności w ramach
przedsięwzięć edukacji ekonomicznej
1%
Obszary tematyczne
Tabela 5. Dane obrazujące aktywność w ramach poszczególnych obszarów tematycznych
Suma punktów zdobytych w ramach ścieżki Finansowanie działalności biznesowej
7625
Suma punktów zdobytych w ramach ścieżki Wzmacnianie przewag konkurencyjnych
8012
Suma punktów zdobytych w ramach ścieżki Budowanie wizerunku firmy i produktu
7450
Suma punktów zdobytych w ramach ścieżki Zarządzanie kapitałem ludzkim
7706
Suma punktów zdobytych w ramach ścieżki Międzynarodowe relacje biznesowe
6912
Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że multimedialny film edukacyjny
połączony z testem to forma edukacyjna, która najbardziej odpowiadała uczestnikom projektu.
Dużą liczbę punktów uczniowie zdobyli również dzięki uczestniczeniu w wykładach e-learningowych połączonych z testem lub z forum dyskusyjnym. Jeśli chodzi o obszary tematyczne – na
86
Kafeteria w liczbach
podstawie liczby zdobytych punktów można stwierdzić, że największą popularnością cieszył się
wśród uczestników drugi obszar – Wzmacnianie przewag konkurencyjnych. W rankingu zainteresowania wysoko uplasował się również obszar czwarty, tj. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
Oba obszary (choć w odwrotnej kolejności) były dla uczniów najbardziej interesujące również
w poprzedniej edycji projektu.
Dyplomy
Tabela 6. Dyplomy wydane uczestnikom V edycji projektu
Liczba wszystkich wydanych dyplomów
334
Liczba osób, które uzyskały dyplom ukończenia programu Kafeterii
107
Liczba uczestników, którzy otrzymali dyplom Profesjonalny Menedżer
62
Liczba uczestników, którzy otrzymali podstawowy dyplom
45
Liczba wydanych dyplomów ze ścieżek tematycznych
227
y Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę Finansowanie działalności biznesowej
46
y Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę Wzmacnianie przewag konkurencyjnych
55
y Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę Budowanie wizerunku firmy i produktu
39
y Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę Zarządzanie kapitałem ludzkim
50
y Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę Międzynarodowe relacje biznesowe
37
Przedstawione dane pokazują, jak duża była aktywność uczestników V edycji Kafeterii. Najbardziej zaangażowane osoby uzyskały nie tylko dyplom ukończenia programu z wyróżnieniem,
ale także dyplomy potwierdzające zrealizowanie ścieżek tematycznych.
87
88
Multimedialny film
edukacyjny + test
Wykład e-learningowy
+ forum
(dyskusja
asynchroniczna)
Wykład e-learningowy
+ czat
(dyskusja
synchroniczna)
Multimedialny film
edukacyjny + forum
dyskusyjne (dyskusja
asynchroniczna)
Wykład e-learningowy
+ test
Wykład tradycyjny
Forma edukacyjna
New Connect jako
alternatywa dla wejścia
na rynek regulowany
GPW
Fundusze UE jako
narzędzie finansowania
działalności biznesowej
Analiza finansowa
przedsiębiorstwa
Finansowanie
działalności MSP
Obszar tematyczny
A: Finansowanie
działalności biznesowej
Możliwości pozyskania
środków z rynku
kapitałowego
Załącznik 1. Oferta programowa projektu
Podejście procesowe
jako sposób
wzmocnienia przewagi
konkurencyjnej
Relacje między
przedsiębiorstwami
we współczesnej
gospodarce
Analiza szans i zagrożeń
w otoczeniu firmy.
Analiza potencjału
konkurencyjnego firmy
Tworzenie strategii
przedsiębiorstwa
Obszar tematyczny B:
Wzmacnianie przewag
konkurencyjnych
Strategie konkurencji
najbardziej
podziwianych firm
świata (modele
biznesowe, inspirujące
źródła przewag)
Promocja (modele
oddziaływania,
podstawowe zasady
reklamy i PR)
Narzędzia marketingu
mix
Zarządzanie marką
Segmentacja rynku
i wybór najlepszego
segmentu
Biznesplan – zarys
Obszar tematyczny C:
Budowanie wizerunku
firmy i produktu
Współczesne trendy
w marketingu
(neuromarketing,
prosumpcja, marketing
wirusowy)
Obszar tematyczny
E: Międzynarodowe
relacje biznesowe
Przyszłość i wyzwania
stojące przed UE
Liberalizacja
światowego handlu
Strategia
internacjonalizacji
przedsiębiorstw
Rozmowa kwalifikacyjna Podstawowe wyzwania
– błędy popełniane
globalne
przez kandydatów
Kierowanie zespołem
Zarządzanie wiedzą
Przywódca vs menedżer Polska w UE
Obszar tematyczny D:
Zarządzanie kapitałem
ludzkim
Współczesne trendy
w zarządzaniu ludźmi
(wiedza, zarządzanie
talentami, employer
branding, headhunting)
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
W jaki sposób budować Zarządzanie konfliktami Dolar, euro, jen, juan,
wizerunek dobrego
rupia – czy możliwe jest
pracodawcy
wprowadzenie wspólnej
światowej waluty
Budowanie wizerunku Style kierowania
Offshoring
w sytuacji kryzysowej
W jaki sposób kultura
organizacyjna może
wpływać na przewagi
Możliwości wsparcia
polskich eksporterów
Korzyści z budowania
Różnicowanie
lojalności klienta – do
wynagrodzeń
czego przydaje się CRM pracowników
Obszar tematyczny
E: Międzynarodowe
relacje biznesowe
W jaki sposób rozwój
internetu wpływa na
procesy globalizacji
Rozwój wewnętrzny vs
rozwój zewnętrzny
Obszar tematyczny D:
Zarządzanie kapitałem
ludzkim
Nowoczesne formy
pracy
Fundusze VC. W jaki
sposób finansować
najbardziej innowacyjne
przedsięwzięcia
W jaki sposób zdobyć
środki na uruchomienie
pierwszego biznesu
Obszar tematyczny C:
Budowanie wizerunku
firmy i produktu
Marketing w wirtualnym
świecie
Obszar tematyczny B:
Wzmacnianie przewag
konkurencyjnych
Wirtualizacja organizacji
Obszar tematyczny
A: Finansowanie
działalności biznesowej
Franczyza jako
źródło finansowania
przedsiębiorstwa
Projekt zespołowy
(na podstawie case’u)
Zarządzanie zmianą
Kryzys płynności,
wraz z analizą
instrumenty
interesariuszy
zabezpieczające
Autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność
Tworzenie zarysów biznesplanów
Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz środowiska lokalnego lub szkolnego
Konkurs: ocena aktywności w ramach przedsięwzięć edukacji ekonomicznej prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne
Wykład w wirtualnym
świecie dla awatarów
+ czat (dyskusja
synchroniczna)
Forum dyskusyjne
(dyskusja
asynchroniczna
z ekspertem)
Czat (dyskusja
synchroniczna
z ekspertem)
Forma edukacyjna
Kafeteria w liczbach
89
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów
Załącznik 2. Punktacja obowiązująca w V edycji projektu
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za udział
i aktywność w ramach danej formy edukacyjnej
Lp.
Formy edukacyjne
Obszar
Obszar
Obszar
Obszar
Obszar
tematyczny tematyczny tematyczny tematyczny tematyczny
A
B
C
D
E
Zajęcia online – nauka, prace indywidualne i zespołowe – 67 pkt., tj. 2/3 punktów możliwych
do zdobycia w ramach jednej ścieżki
1
wykład tradycyjny (w SGH)
2
wykład e-learningowy + test
8
8
3
wykład e-learningowy +
+ forum dyskusyjne
(dyskusja asynchroniczna;
zagadnienie dot. treści wykładu)
8
8
8
8
8
4
wykład e-learningowy + czat
(dyskusja synchroniczna;
zagadnienie dot. treści wykładu)
6
6
6
6
6
5
multimedialny film edukacyjny +
+ forum dyskusyjne
(dyskusja asynchroniczna;
zagadnienie dot. treści filmu)
6
6
6
6
6
6
multimedialny film edukacyjny +
+ test
5
5
5
5
5
7
wykład w wirtualnym świecie
dla awatarów + czat
(dyskusja synchroniczna;
zagadnienie dot. treści wykładu)
8
8
8
8
8
8
forum dyskusyjne (dyskusja
asynchroniczna z ekspertem)
5
5
5
5
5
9
czat (dyskusja synchroniczna
z ekspertem)
4
4
4
4
4
10
8
8
8
7
projekt zespołowy
(na podstawie studium przypadku)
10
Prace i aktywności konkursowe – 33 punkty, tj. 1/3 punktów możliwych
do zdobycia w ramach jednej ścieżki
11
autorska prezentacja i jej dwuetapowa ocena przez społeczność
11
12
tworzenie zarysów biznesplanów
i ich ocena przez Komisję
12
13
konkurs: społeczno-ekonomiczna
aktywność na rzecz lokalnego
i szkolnego środowiska
5
14
konkurs: ocena aktywności
w ramach przedsięwzięć edukacji
ekonomicznej prowadzonych
przez ogólnopolskie organizacje
społeczne
5
100
90
50
50
50
50
Kafeteria w liczbach
Załącznik 3. Ramowy harmonogram zajęć V edycji projektu
12–24 listopada 2013 r.
Wykład e-learningowy + punktowany test wiedzy (wspólny wykład dot.
biznesplanu – dla wszystkich bloków tematycznych)
18 listopada – 22 grudnia 2013 r.
Multimedialny film edukacyjny + test (5 niezależnych wydarzeń edukacyjnych, po jednym dla każdego obszaru tematycznego)
25 listopada – 22 grudnia 2013 r.
Autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa
ocena przez społeczność – I termin (jedno wydarzenie edukacyjne z wyborem obszaru tematycznego dla autorskiej prezentacji)
2–22 grudnia 2013 r.
Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska, edycja „Moje doświadczenia – dzielenie się dobrymi
praktykami” (jeden konkurs dla wszystkich obszarów)
9 grudnia 2013 – 2 marca 2014 r.
Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne (5 wykładów, po jednym dla
każdego bloku tematycznego)
16 grudnia 2013 r. – 9 lutego 2014 r.
Tworzenie zarysów biznesplanów – I termin (jedna aktywność dla wszystkich obszarów tematycznych)
6–19 stycznia 2014 r.
Czat (5 czatów, po jednym wydarzeniu dla każdego bloku tematycznego)
20 stycznia – 2 lutego 2014 r.
Trzy sesje doradztwa biznesowego online (prawo, zarządzanie, finanse)
27 stycznia – 16 lutego 2014 r.
Konkurs: ocena aktywności w ramach przedsięwzięć edukacji ekonomicznej prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne,
edycja „Doświadczenia moje i podpatrzone – dzielenie się dobrymi
praktykami” (jeden konkurs dla wszystkich obszarów)
3–23 lutego 2014 r.
Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat (5 wykładów w Second Life, po jednym dla każdego bloku)
17 lutego - 16 marca 2014 r.
Autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność – II termin (jedno wydarzenie edukacyjne
z wyborem obszaru tematycznego dla autorskiej prezentacji)
24 lutego – 30 marca 2014 r.
Multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne (5 niezależnych wydarzeń, po jednym dla każdego bloku tematycznego)
10 marca – 20 kwietnia 2014 r.
Projekt zespołowy – na podstawie studium przypadku (jedno wydarzenie edukacyjne z wyborem obszaru tematycznego dla projektu zespołowego)
21 marca 2014 r.
Wykłady tradycyjne w SGH w Warszawie (5 wykładów, po jednym dla
każdego bloku tematycznego)
17 marca – 6 kwietnia 2014 r.
Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska, edycja „Pomysł na: autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia” (jeden konkurs dla wszystkich obszarów)
24 marca – 18 maja 2014 r.
Tworzenie zarysów biznesplanów – II termin (jedna aktywność dla
wszystkich obszarów tematycznych)
24 marca – 1 czerwca 2014 r.
Wykład e-learningowy + czat (5 wykładów, po jednym dla każdego bloku tematycznego)
14 kwietnia – 25 maja 2014 r.
Forum dyskusyjne z ekspertem (5 forów, po jednym dla każdego bloku
tematycznego)
5–18 maja 2014 r.
Trzy sesje doradztwa biznesowego online (prawo, zarządzanie, finanse)
5–25 maja 2014 r.
Konkurs: ocena aktywności w ramach przedsięwzięć edukacji ekonomicznej prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne,
edycja „Pomysł na: autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia ogólnopolskie” (jeden konkurs dla wszystkich obszarów)
91
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny
projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
Kafeterię wyróżnia bogata oferta programowa, obejmująca 50 rozmaitych wydarzeń edukacyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania. Odbywają się one głównie w wirtualnym środowisku – licealiści uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami czy
podczas wykładów e-learningowych, między innymi w Second Life. Każdy uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan kształcenia, z uwzględnieniem swoich zainteresowań
w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych.
Interaktywna formuła zajęć pozwala nawiązać bardzo dobry kontakt z wykładowcami oraz
innymi uczestnikami projektu. To doskonała okazja, aby poznać wiele osób, z różnych stron
Polski, o podobnych zainteresowaniach.
W niniejszej publikacji opisany został przebieg V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej,
która odbyła się w roku akademickim 2013/2014. Opracowanie szczegółowo przedstawia
wykorzystywane w projekcie formy edukacyjne i narzędzia do nauki w wirtualnym środowisku, a także pokazuje, jak Kafeterię ocenili jej uczestnicy.
Książka skierowana jest do całego środowiska szkolnego, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów,
którzy zainteresowani są przedsięwzięciami z zakresu nowoczesnej edukacji ekonomicznej.
ORGANIZATOR
LIPIEC 2014
PARTNER STRATEGICZNY

Podobne dokumenty