pobierz - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze
Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
Konkurs ‘Young English Master’
REGULAMIN
I. Założenia ogólne.
1. Organizatorem konkursu ‘Young English Master’ jest Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka
w Zielonej Górze.
2. Cele konkursu:
- Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych, motywowanie ich do
pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych.
- Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.
- Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo oraz wspieranie ich w nauce i praktycznym
wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
- Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego etapu edukacyjnego.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych
II. Warunki uczestnictwa.
1. Chęd uczestnictwa w konkursie należy zgłosid poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie Gimnazjum nr 2 - www.gimnazjumnr2.pl i wysłanie go
na adres mailowy szkoły – [email protected] Można również dokonad zgłoszenia
telefonicznie (nr tel. 68-4544088).
2. Termin przyjmowania zgłoszeo upływa 2 kwietnia 2014.
3. Każdy uczestnik musi posiadad pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w
konkursie oraz zgodę na publikację wyników konkursu na stronie internetowej Gimnazjum nr
2 (formularz do pobrania na stronie Gimnazjum nr 2).
III. Zasady konkursu.
1.Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
I Etap Konkursu:
I etap odbędzie się 5 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 2 im. Adama
Asnyka w Zielonej Górze i będzie polegał na rozwiązaniu testu pisemnego obejmującego
następujące części: rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny, funkcje
językowe. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników konkursu odpowiada
poziomowi A2-B1 według klasyfikacji CEFR, Common European Framework of Reference for
Languages. Czas przeznaczony na napisanie testu wynosi 60 minut.
Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 uczestników, którzy uzyskają
najwyższą liczbę punktów z części pisemnej, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do
uzyskania.
II Etap Konkursu:
Drugi etap konkursu odbędzie się również 5 kwietnia 2014 roku zaraz po sprawdzeniu prac
i będzie obejmował:
o autoprezentację, mającą charakter wolnej wypowiedzi w której uczeo przedstawia się
a następnie mówi o swoich zainteresowaniach i rodzinie w czasie ok. 2 minut.
o krótką rozmowę na temat wylosowanego tematu dotyczącego życia codziennego.
Ocenie podlegad będą : bogactwo językowe, spójnośd i logika wypowiedzi, poprawnośd
gramatyczna, wymowa jak również rzeczowośd i adekwatnośd reakcji językowych.
2. Wszelkie sprawy sporne oraz nieuregulowane w Regulaminie Konkursu są rozstrzygane
przez Organizatorów Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu winien posiadad przy sobie aktualną legitymację szkolną.
IV. Nagrody.
Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodą rzeczową oraz publikacje przydatne do
dalszej nauki języka. Nagrody książkowe otrzymają również uczniowie, którzy zajmą drugie
i trzecie miejsce.
Wszyscy uczestnicy etapu ustnego dostaną dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
V. Dalsze informacje.
Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka
ul. Św. Cyryla i Metodego 9
65-533 Zielona Góra
www.gimnazjumnr2.pl, email: [email protected]