Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 10.01.2017

Transkrypt

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 10.01.2017
Oznaczenie sprawy: ZP/1/U/17
Zbiorcze zestawienie ofert
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
eksploatację urządzeń wodociągowych oraz usuwanie awarii wraz z całodobowym pogotowiem
wodociągowym
Otwarcie ofert odbyło się dnia 10.01.2017 r. o godz. 08:30.
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1
Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski
Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo
Miesięczna cena ryczałtowa brutto i
czas reakcji Wykonawcy od momentu
przyjęcia zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego
- 220 000,00
- 30 min.
Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 300.000,00 PLN
brutto, tj. kwotę 216,666,67 PLN brutto miesięcznie.
Warunki płatności: co miesiąc z dołu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
………………………………………………………..
(podpis Kierownika Zamawiającego /
osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty