Experimentation report – WP5

Transkrypt

Experimentation report – WP5
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Raport z badań – WP5
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N° 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
Współfinansowany przez program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Wersja: 2
Data: 27.09.2013
Autorzy: For SAS , Giorgio Allulli, Wsbinoz
Współautorzy: [all partners that contributed]
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
1
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
INDEKS
1. WSTĘP.............................................................................................................................................................
1.1. Dostawcy VET. ........................................................................................................................................ 4
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa branży ICT........................................................................................... 4
1.3. Osiagnięty cel.......................................................................................................................................... 5
1.4. Związek tego pakietu zadań z całym projektem ..................................................................................... 5
2. WPROWADZENIE PLATFORMY - FAZA TESTOWA........................................................................................ 6
3. VETQI i ICT SMES – Wyniki narzedzia internetowego .................................................................................. 8
3.1 Wstęp: wiedza i świadomość w obszarze szkoleń .................................................................................. 9
3.2 Cykl Jakości: Faza planowania .............................................................................................................. 10
3.2.1 Pdsumowanie Cyklu Jakości: Planowanie....................................................................................... 11
3.3 Cykl Jakości 2: Wdrażanie ...................................................................................................................... 12
3.3.1 Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie. .................................................................................. 14
3.4 . Cykl Jakości 3: Ewaluacja. .................................................................................................................... 15
3.4.1. Podsumowanie Cyklu Jakości 3: Ewaluacja. .................................................................................. 15
3.5. Cykl Jakości 4: Przegląd......................................................................................................................... 16
3.5.1 Podsumowanie Cyklu Jakości 4: Przegląd....................................................................................... 16
3.6. Klimat organizacyjny u ICT SME............................................................................................................ 17
3.6.1.Podsumowanie klimatu organizacyjnego u ICT SME. ..................................................................... 18
3.7. Zielone podejście u ICT SME. ................................................................................................................ 19
3.7.1. Zielone podejście u ICT SME. ......................................................................................................... 20
3.8. Znak Jakości dla ICT SME. ..................................................................................................................... 21
3.8.1 Podsumowanie Znaku Jakości dla ICT SME. ................................................................................... 22
4. VETQI i DOSTAWCY VET – WYNIKI NARZĘDZIA INTERNETOWEGO ............................................................ 23
4.1 Wstep: świadomość i wiedza operatorów VET na temat szkoleń kwalifikowanych. ............................ 24
4.1.1. Podsumowanie wstępu na temat wiedzy i swiadomości operatorów VET w obszarze szkoleń
kwalifikowanych ...................................................................................................................................... 31
4.2 Cykl Jakości 1: Planowanie.................................................................................................................... 32
4.2.1. Podsumowanie Cyklu Jakości 1: Planowanie................................................................................. 33
4.3. Cykl Jakości 2: Wdrażanie. .................................................................................................................... 34
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
2
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
3.4.4. Podsumowanie Cyklu
Jakości 2: Wdrażanie.
................................................................................. 37
4.3 Cykl Jakości 3 i 4: Ewaluacja i Przegląd. ................................................................................................ 38
4.3.1. Podsumowanie Cyklu jakości 3 i 4: Ewaluacja i Przegląd. ............................................................. 39
4.4 Klimat organizacyjny u dostawców VET. ............................................................................................... 41
4.4.1. Podsumowanie klimatu organizacyjnego u dostawców VET. ....................................................... 42
4.5 Zielone podejście u dostawców VET ..................................................................................................... 43
4.5.1. Podsumowanie Zielonego Podejścia u dostawców VET. ............................................................... 44
4.6. Znak u dostawców VET. ........................................................................................................................ 46
4.6.1. Podsumowanie Znaku Jakości u dostawców VET. ......................................................................... 47
5. ZAPEWNIANIE JAKOŚĆI W SZKOLENIU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ICT:
WYWIADY PÓŁSTRUKTURALNE .................................................................................................................. 48
5.1 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: planowanie szkolenia .................................. 48
5.2 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH:implementacja szkolenia.............................. 49
5.3 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: ewaluacja i przegląd szkolenia .................... 50
5.4 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: kryteria zapewniania jakości EQAVET i ICT
SMEs ............................................................................................................................................................ 50
5.5 WNIOSKI Z WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH ................................................................................. 51
6. WNIOSKI KOŃCOWE. ............................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito.
Indeks załączonych tabel .....................................................................................................................................
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
3
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
1. WSTĘP
Głównym założeniem dokumentu jest przedstawienie wyników fazy eksperymentalnej WP5 uzyskanych od
wszystkich partnerów projektu. W porównaniu z raportem WP4, dostępnym na oficjalnej stronie VETQI
(www.vetqi.eu), ten dotyczy większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw branży ICT oraz dostarczycieli
VET, a także zawiera wyniki z tak zwanego etapu jakościowego polegającego na przeprowadzeniu
wywiadów.
1.1. DOSTAWCY VET
DEFINICJA 1: Dostarczyciel/dostawca Vet jest „organizacją lub jednostką, która zajmuję się świadczeniem
usług z branży edukacyjnej oraz szkoleniowej.“
KOMENTARZ: Usługodawcami branży edukacyjnej i szkoleniowej mogą być również:
1. Organizacje specjalnie powołane do tego celu.
2. Pracodawcy, którzy zapewniają szkolenie w ramach własnej działalności gospodarczej.
Usługodawcami szkoleń mogą być również niezależne jednostki świadczące tego typu usługi.
DEFINICJA 2: Dostarczyciele VET są “publicznymi i prywatnymi instytucjami i firmami VET (ang. vocational
and educational training, kształcenie i szkolenie zawodowe) dostarczającymi świadczenia z branży VET oraz
powiązane usługi.”
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa branży ICT
Podstawowymi czynnikami determinującymi czy firma należy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw
jest liczba zatrudnionych, a także obrót oraz suma bilansowa.
Kategoria
Liczba
Suma
Obrót lub
przedsiębiorstwa zatrudnionych
bilansowa
Średnie
< 250
≤ € 50 m
≤ € 43 m
Małe
< 50
≤ € 10 m
≤ € 10 m
Mikro
< 10
≤€2m
≤€2m
Co więcej, projekt w tym obszarze przewidział dwie grupy interesariuszy zaangażowanych w badania:
- interesariusze należący do grupy przedsiębiorców (pracodawców): związki przedsiębiorców np.
stowarzyszenia przemysłowe albo przedsiębiorstwa skupiające się bez technologicznego regionu.
- osoby reprezentujące grupy pracowników, np. związki zawodowe.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
4
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
1.3. Osiagniety cel
Jak określono we wniosku aplikacyjnym projektu VET QI celem WP5 jest przetestowanie modeli wykrytych
w poprzednich fazach projektu z bezpośrednim wykorzystaniem dla szeregu dostarczycieli VET i średnich
oraz małych przedsiębiorstw (ang. SME- small and medium enterprises) branży ICT.
[…] Faza testowa będzie trwać 8 miesięcy. Badania zaangażują 100 przedsiębiorstw SMEs (łącznie 500 ICT
SMEs) oraz 25 dostarczycieli VET z każdego z krajów.
Każdy partner w projekcie przeprowadził badania wykrytym modelem w swoim własnym kraju, w ścisłej
współpracy oraz przy stałej aktualizacji platformy internetowej. Wyniki tego etapu zostały zapisane
w finałowym raporcie, który ustanawia podstawy dla następującego WP.
1.4. Związek tego pakietu zadań z całym projektem
Etap testowy stanowi kluczowe działanie w implementacji projektu VETQI. Jego podstawową rolą jest
ostateczne przetestowanie platformy, pomysłów oraz wartości projektu w większej próbie potencjalnej
grupy docelowej dla systemu certyfikacji. Co więcej, stanowi on punkt zwrotny dla adaptacji wdrożonych do
tej pory produktów. W tym przypadku, tzw. jakościowe wywiady skoncentrowane były na rzeczywistym
doświadczeniu w zakresie jakości szkoleń dla przedsiębiorstw oraz wielkiej grupie adresatów obecnie
prowadzącej do świetnie zestrojonych procedur sprzężonych.
Interesujące rezultaty dla przedsiębiorstw w zakresie kwalifikowanego szkolenia:
Kwestionariusze samooceny na temat szkoleń dla przedsiębiorstw umożliwiające poznanie oraz
zaadaptowanie parametrów w zakresie ich jakości.
Okazja do bycia wyróżnionym znakiem branżowym VET QI ( Znak Jakości VETQI) oraz używania go jako
korzyści.
Dołączenie do europejskiej sieci współpracy.
Zyskanie okazji do bycia informowanym o nowościach i interesujących propozycjach w dziedzinie szkolenia
zawodowego.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
5
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
2. WPROWADZENIE PLATFORMY
– FAZA TESTOWA
Platforma testowa była oparta na kwestionariuszach przed testowych przeprowadzonych w ramach pakietu
zadań Wp4 (w terminie od października 2012 do stycznia 2013). Faza przed testowa doprowadziła do kilku
drobnych modyfikacji, głównie polegających na doprecyzowaniu pytań oraz wprowadzeniu możliwości
wypełnienia ankiety anonimowo z powodu kilku postulatów od uczestniczących w badaniu podmiotów. W
niektórych przypadkach możliwa odpowiedź również wskazywała „Nie rozumiem pytania”, co oznacza, że
wiele ankietowanych osób nie jest świadoma specyficznych kwestii związanych z zapewnianiem szkoleń.
Zaproponowany kwestionariusz był zredukowaną wersją ostatecznej matrycy do certyfikacji, która wymaga
pewnych badań oraz ostatecznej oceny zewnętrznego ewaluatora. Wprowadzono wstęp związany z
podejściem w kierunku jakości i szkolenia, parametry oceny EQAVET/Cykl Jakości w organizacji, tzw.
„zielone podejście” odnoszące się do zachowania nienaruszającego równowagi ekologicznej i analizy
klimatu organizacyjnego.
Ankieta ta, podobnie jak w przypadku fazy WP4, była dostępna za pośrednictwem platformy internetowej
na stronie projektu VETQI.
Początkowy cel dotyczył przebadania 500 małych i średnich przedsiębiorstw ICT (SME ICT) oraz 125
dostarczycieli VET.
Założony wynik w przypadku dostarczycieli VET został osiągnięty, podczas gdy dla przedsiębiorstw został
nieco zmodyfikowany w zgodzie z tym, co zostało wykryte w WP3 Badanie i następujące porozumienie do
EACEA. Sytuacja na Łotwie jest odmienna w porównaniu z innymi zaangażowanymi krajami, gdzie więcej niż
2000 ICT SME jest zakwalifikowanych według uniwersalnego kodu NACE do sektora “Informacji i
komunikacji1”. Głębsza analiza, sprawdzająca wyłącznie kod NACE 62A “Programowanie komputerowe,
doradztwo i powiązane działalności” (około 100 SME) oraz kod NACE 63 “Działalność z zakresu usług
informacyjnych” (35 firm – wszystkie SME), które bezpośrednio odnoszą się do specyfiki początkowo
zakładanej grupy docelowej, dała wynik tylko 130 firm w Łotwie. Z jednej strony łotewskim partnerom
umożliwiło to zmodyfikowanie grupy docelowej tak, by pozostać w zgodzie z innymi krajami, ale
jednocześnie nadało projektowi wartość dodaną, ponieważ łącznie zostało zaangażowanych w badania 52
przedsiębiorstwa (25 dla WP4 i 27 dla WP5), co stanowi prawie połowę rzeczywistej liczby
zainteresowanych firm.
Od firm otrzymaliśmy łącznie 477 odpowiedzi z czego 45 nie było kompletnych. Niniejszy raport nie bierze
pod uwagę tych ostatnich.
Rozkład procentowy wśród 430 ważnych odpowiedzi:
1
http://nace.lursoft.lv/J/information-and-communication?v=en
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
6
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
Partner
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
Liczba odpowiedzi
Procent
Francja
100
20.96%
Włochy
102
21.38%
Łotwa
27
5.66%
Polska
101
21.38%
Hiszpania
100
20.96%
Brak odpowiedzi
1
0,21%
Nieuzupełnione
45
9.43%
W przypadku dostawców VET wynik został przekroczony, ponieważ zebrano ogólną liczbę 169 odpowiedzi, z
czego 34 było niekompletnych, dając łącznie projektowi 135 ważnych odpowiedzi.
Opis sytuacji w zależności od kraju pochodzenia dostawcy VET:
Partner
Liczba instytucji VET
Procent
Francja
30
17.75%
Włochy
26
15.38%
Łotwa
26
15.38%
Polska
28
16.57%
Hiszpania
25
14.79%
Nieuzupełnione
34
20.12%
Ankiety zostały przeprowadzone w grupach docelowych (zarówno wśród firm jak i dostawców VET) w
sposób bezpośredni, poprzez określoną kampanię w sieci, drogą telefoniczną, a także poprzez określone
spotkania upowszechniające we wszystkich krajach. Większość ankietowanych osób należała do grupy
administratorów, managerów, kierowników do spraw zasobów ludzkich oraz trenerów reprezentujących
instytucje, dla których pracowali (dostawcy VET lub SMES). W niektórych przypadkach, przedsiębiorstwa ICT
mogą również występować w roli instytucji szkolących jeśli oferują usługi szkoleniowe równocześnie z
innymi swoimi świadczeniami. W takim przypadku, zebrany kontakt prowadzi do dwóch różnych
kwestionariuszy.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
7
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
3.
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
VETQI i ICT SMEs - Wyniki
narzędzia internetowego
Ankieta zawierała wstęp podsumowujący projekt oraz idee wychodzące poza określony etap badań.
“Szkolenia dla przedsiębiorców stanowią ważne źródło rozwoju biznesu.
Projekt VET QI chce wspierać przedsiębiorstwa pomagając im zrozumieć jak najlepiej wykorzystać własny
potencjał oraz osiągać widoczne rezultaty. Projekt oparty jest na Europejskich kryteriach EQAVET (zalecenie
UE dotyczące zapewniania jakości kształcenia I szkolenia zawodowego), dokładnych badaniach i wymianie
dobrych praktyk.
Dzięki konkretnym narzędziom będzie można wykryć słabe i mocne punkty danego podejścia szkoleniowego
oraz określić jego potencjał w celu poprawy jakości usług i pozycji na rynku, pozwolą również przewidzieć
przyszłe wymagania kryteriów EQAVET.
Co projekt VET QI może Państwu zaoferować?
1. Ocenę danego podejścia szkoleniowego, wykrycie mocnych i słabych stron oferty szkoleniowej oraz
propozycje zmian
2. Po przejściu etapu analizy, otrzymają Państwo znak firmowy VET QI; będzie to wartość dodana w
przypadku działań promocyjnych; zgodnie z polityką UE, uznawanie i wspieranie przedsiębiorstw z tym
znakiem jakości, jest bardzo ważne
3. Dołączenie do Europejskiej sieci przedsiębiorstw i zyskanie dostępu do ciekawych propozycji i możliwości
w dziedzinie kształcenia zawodowego.
W ankiecie znajduje się 29 pytań.”
Każde pytanie zawierało również krótkie objaśnienie tak jak w przypadku EQAVET/EQARF.
Następujące dane statystyczne opierają się na 431 odpowiedziach.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
8
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
9
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
3.1 Wstęp: wiedza i świadomość
w obszarze szkoleń
Pytania wstępne koncentrowały się na podejściu SMES do kwestii rozwoju umiejętności i kompetencji, ich
wiedzy i sposobu korzystania ze szkoleń dofinansowanych, znajdującymi się w bliskiej relacji z parametrami
Unii Europejskiej (od EQAVET do EQF).
Diagram .1 Czy kiedykolwiek korzystałeś ze szkolenia dofinansowanego?
yes
no
139
32%
291
68%
Pytanie nr 1: Czy kiedykolwiek korzystałeś ze szkolenia dofinansowanego?
Pytanie nr 2: Czy wiesz, że istnieje możliwość dofinansowania określonych szkoleń dla różnych działów
operacyjnych przedsiębiorstw (kierownictwo, marketing, dział techniczny)?
Diagram 3.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość dofinansowania określonych szkoleń dla
różnych działów operacyjnych przedsiębiorstw (kierownictwo, marketing, dział techniczny)?
57; 13%
yes
no
373; 87%
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
3.2 Cykl jakości: Planowanie LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Kwestionariusze, jak wspomniano wcześniej, miały na celu zbadanie podejścia ICT SMES odnośnie jakości
szkolenia, stosując jako odniesienie Cykl Jakości i jego etapy.
Analiza potrzeb stanowi pierwszy etap w tzw. Cyklu Jakości wdrożonym przez europejskie ramy odniesienia
EQARF/EQAVET. Umożliwia ona zrozumienie, jakie należy wprowadzić procesy szkoleniowe w celu lepszego
rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga również w tworzeniu skali priorytetów oraz w lepszym zarządzaniu
zasobami. W dodatku, biorąc pod uwagę zakres potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, stwarza ona
możliwość dostosowania procesu szkoleniowego. Ponadto, angażując pracowników umożliwia poznanie
interesującego punktu widzenia, co w konsekwencji poprawia środowisko pracy.
Pytanie nr 3: Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb szkoleniowych?
Diagram 3.3 Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb szkoleniowych?
yes
no
I don't understand the question
2
1%
151
35%
277
64%
Pytanie nr 4: Czy angażujesz innych ludzi w proces analizy potrzeb?
Diagram 3.4 Czy angażujesz innych ludzi w proces analizy potrzeb?
yes
154
36%
no
no answer
94
22%
183
42%
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
10
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
Pytanie nr 5: Czy byłbyś zainteresowany
poprawą
etapu analizy jakości?
Diagram 3.5 Czy byłbyś zainteresowany poprawą etapu analizy jakości?
yes
no
152
35%
278
65%
3.2.1 Podsumowanie Cyklu jakości 1: Planowanie
To bardzo ważne by diagnozować potrzeby szkoleniowe, ponieważ umożliwia to lepsze zrozumienia
procesów szkoleniowych. Ponad połowa firm ICT (64% - diagram 3.3) często przeprowadza analizę potrzeb.
Zazwyczaj przedsiębiorstwa nie angażują w ten proces innych ludzi, jak np. zewnętrznych ekspertów czy
trenerów (42% - diagram 3.4). Ponad połowa firm (65% - diagram 3.5) jest zainteresowana poprawą fazy
analizy potrzeb.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
11
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
3.3 Cykl Jakości 2: Wdrażanie LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Drugim etapem Cyklu Jakości jest wdrażanie, kiedy to, po ogólnym zaplanowaniu, ma miejsce szkolenie.
Prawidłowa implementacja powinna brać pod uwagę opracowanie, już we wczesnym etapie, efektywnej
strategii komunikacji, konsekwencji finansowych wynikających z realizowania szkolenia oraz sposobu na
najlepsze poznanie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym załogi. W tym sensie szkolenie
praktykanta albo nowego pracownika, planowanie zadań tygodniowych czy doszkalanie kadry jest
postrzegane jako szkolenie wewnętrzne. Nie tylko tradycyjne szkolenie lecz także inne metody powinny być
wzięte pod uwagę, ponieważ mogą one być dużo bardziej odpowiednie i użyteczne dla przedsiębiorstwa i
potrzeb pracownika.
Pytanie nr 6 – Czy kiedykolwiek zorganizowałeś szkolenie w swoim przedsiębiorstwie?
Diagram 3.6 Czy kiedykolwiek zorganizowałeś szkolenie w swoim przedsiębiorstwie?
no
yes
55
13%
375
87%
Pytanie nr 6.1 - Jeśli tak, czy było ono indywidualne czy grupowe?
Diagram 3.6.1 Jeśli tak, czy było ono indywidualne czy grupowe?
1
for group
244
individuals
320
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
12
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
Pytanie nr 7- Czy wiesz, że LEONARDO-LMP
szkolenie może LEONARDO-LMP
być zorganizowane przy udziale trenerów należących do
wewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa?
Diagram 3.7 Czy wiesz, że szkolenie może być zorganizowane przy udziale trenerów należących
do wewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa?
4
1%
yes
62
14%
no
I don't understand the
question
364
85%
Pytanie nr 8 – Czy uważasz, że ten sposób szkolenia jest interesujący dla Twojego przedsiębiorstwa?
Diagram 3.8 Czy uważasz, że ten sposób szkolenia jest interesujący dla Twojego
przedsiębiorstwa?
yes
no
27
6%
403
94%
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
13
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
14
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
Pytanie nr 9 – Jakie stosujesz metody
szkoleniowe?
Diagram 3.9 Jakie
stosujesz metody szkoleniowe?
w pracy (praca
zespołowa/
naśladownictwo)234
; seminaria, webinaria,
warsztaty; 132
nauczanie na odległość/
samokształcenie); 176
tradycyjne (jeden
nauczyciel w klasie); 309
3.3.1 Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie.
Wiele z firm sektora ICT (87% diagram 3.6) przeprowadza szkolenia we własnych przedsiębiorstwach. Firmy
te zazwyczaj organizują szkolenia grupowe bądź indywidualne, niektóre z nich stosują jednocześnie oba
typy szkoleń (diagram 3.6.1.). Duża liczba przebadanych firm (5% - diagram 3.7) wie, że kursy szkoleniowe
mogą być zorganizowane przez trenerów należących do przedsiębiorstwa – tj. zasobów wewnętrznych –
oraz sądzą, że szkolenia te są interesujące dla ich przedsiębiorstwa (94% - diagram 3.8). Firmy zdają sobie
sprawę, że nie tylko tradycyjne metody szkolenia, ale także inne powinny być brane pod uwagę, ponieważ
mogą one okazać się dużo bardziej odpowiednie i użyteczne dla potrzeb pracowników danego
przedsiębiorstwa. Wiele z firm stosuje tradycyjne metody (jeden nauczyciel w klasie), również wiele z nich
wykorzystuje nauczanie na odległość / samodokształcanie (on line), seminaria-warsztaty-webinaria lub w
trakcie pracy (praca zespołowa lub podczas pracy /naśladownictwo) i nawet inne (diagram 3.9).
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
3.4 Cykl Jakości 3 - Ewaluacja
Trzecia faza Cyklu Jakości to ewaluacja wdrożonego szkolenia. Ocena szkolenia jest szczególnie ważna,
ponieważ pozwala zrozumieć jego wynik, przyszłe interwencje, które mogą być potrzebne, a także pomaga
stworzyć przyszłą analizę potrzeb. Potrzeba oceny powinna zostać uznana już we wczesnym etapie –
najlepiej podczas planowania – jak zebrać dane w sposób systematyczny i przewidywalny w celu
dostarczenia przejrzystych wyników wszystkim zainteresowanym - jak stosować indykatywne deskryptory
by ocenić efektywność obecnej praktyki i zidentyfikować, co może zostać jeszcze osiągnięte.
Pytanie nr 10 - Czy jesteś w stanie ocenić korzyści ze szkolenia?
Diagram 3.10 Are you able to evaluate the benefits of training?
21
60
5%
14%
yes
no
I don't understand the question
349
81%
Pytanie nr 11 – Czy jesteś w stanie zastosować otrzymane szkolenie w celu poprawy standardów
przedsiębiorstwa?
Diagram 3.11 Are you able to implement the training received to improve the enterprises’ standards?
29
yes
7%
no
I don't understand the question
65
15%
336
78%
3.4.1 Podsumowanie Cyklu Jakości 3 - Ewaluacja
Wiele firm ICT (81% - diagram 3.10) uważa siebie za zdolnych do oceny korzyści z działań szkoleniowych.
Większość firm jest zdolnych do wdrażania przebytego szkolenia w celu poprawy standardów
przedsiębiorstwa, w porównaniu z tymi, które tego nie robią (78% tak, 15% nie – diagram 3.11).
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
15
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
16
3.5. Cykl Jakości 4: Przegląd. LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Przegląd jest ostatecznym krokiem w Cyklu Jakości, gdzie, po całym procesie szkoleniowym, procedury i
doświadczenia są aktualizowane. W tym rozumieniu, opinie interesariuszy mogą być pomocne na każdym
etapie procesu szkoleniowego, począwszy od analizy potrzeb do końcowego etapu. Zaangażowanie
szkolonych pracowników, pozwala na lepsze zaadaptowanie i eksploitację rezultatów procesów
szkoleniowych, a także poprawia klimat organizacyjny.
Pytanie nr 12- Czy w fazie przeglądu rozważasz punkt widzenia różnych zainteresowanych stron oraz
trenera?
Diagram 3.12 Czy w fazie przeglądu rozważasz punkt widzenia róźnych zainteresowanych
stron oraz trenera?
78
18%
15
4%
yes
no
I don't understand the question
337
78%
Pytanie nr 13- Czy w fazę przeglądu również angażujesz szkolonych?
Diagram 3.13 Czy w fazę przeglądu angażujesz szkolonych?
yes
91
21%
no
339
79%
3.5.1 Podsumowanie Cyklu Jakości 4: Przegląd
Od samego początku procesu szkoleniowego (analiza potrzeb) aż po etap końcowy, opinie wszystkich
zainteresowanych stron są pomocne. Wydaje się, że duża liczba firm jest tego świadoma – w fazie
przeglądu, ponad 79% rozważa poglądy różnych interesariuszy oraz trenerów (diagram 3.12). Wiele
kompanii ICT (79% - diagram 3.13) angażuje szkolonych w ten etap. Zaangażowanie szkolonych
pracowników pozwala lepiej wykorzystywać rezultaty procesu szkoleniowego, a także poprawia klimat
organizacyjny.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
17
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
3.6. Klimat organizacyjny u ICT
SME
Klimat organizacyjny jest niewątpliwie jednym z kluczowych komponentów w oddziaływaniu, zarówno
pozytywnym jak i negatywnym. Z tego powodu, posiadanie przejrzystego zrozumienia jest kluczowe.
Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. Razem z tradycyjnym pojęciem działania
szkoleniowego, które oznacza wspieranie biegłości, istnieje konieczność innego sposobu patrzenia na
szkolenie, które jest związane ze zdolnością firmy do słuchania i wzmacniania swoich pracowników w celu
szerzenia kluczowych wartości samej spółki.
Pytanie nr 14 - Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury?
300
250
Diagram 3.14 Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury ?
1 Minimum
5 Maximum
256
200
150
86
100
54
50
27
7
0
1
2
3
4
5
Pytanie nr 15 – Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją
szkolenia zawodowego?
300
250
Diagram 3.15 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z
koncepcją szkolenia zawodowego?
1 Minimum
5 Maximum)
242
200
150
87
100
68
50
8
25
0
1
2
3
4
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
5
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
3.6.1. Podsumowanie klimatuLEONARDO-LMP
organizacyjnegoLEONARDO-LMP
u ICT SME
Wpływ klimatu organizacyjnego może być jednocześnie pozytywny jak i negatywny. We wszystkich krajach
partnerskich, świadomość znaczenia klimatu organizacyjnego i kultury u ICT SMEs jest bardzo wysoka. W
rzeczywistości, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było “bardzo ważne” (ponad 59% uważa, że są
ważne lub bardzo ważne, diagram 3.14). W odniesieniu do ICT SMEs we wszystkich krajach partnerskich,
związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i kulturą a szkoleniem zawodowym jest również wysoki (ponad
56% uważa, że jest to dla nich ważne lub bardzo ważne, diagram 3.15).
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
18
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
3.7. Zielone podejście u ICT SME
Jedną kluczową kwestią w ocenie przedsiębiorstwa w zakresie jego zachowania rynkowego jest jego
zdolność do unowocześniania i pozostania atrakcyjnym, która jest ściśle powiązana z uwagą skierowaną w
stronę trwałości i tak zwanego “Zielonego Podejścia”. W tym znaczeniu, staje się oczywiste, iż każda
działalność szkoleniowa staje się coraz bardziej istotna dla firm branży IT. Jest to nawet bardziej istotne w
rozumieniu znaczenia komunikacji w tej kwestii, stanowi dobre wsparcie służące poprawie wizerunku firmy,
a przy okazji zwiększa korzyści i ogólną jakość.
W tym aspekcie oceny wybrane wskaźniki są następujące:
Specyficzne szkolenie dla kadry służące redukcji kosztów zużycia prądu
Obecność “zielonej polityki” w firmie
Składowanie odpadów/recykling
Zatrudnienie zewnętrznego doradcy (audytor zielonego IT)
Zatrudnienie referenta do spraw ograniczenia I składowania odpadów/ zielonej polityki/ zarządzania
kosztami zużycia elektryczności w przedsiębiorstwie.
Poniższy diagram prezentuje wyniki.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
19
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
20
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 3.16 Zielone podejście u ICT SME
Yes
148
165
No
115
287
386
282
265
315
143
44
3.7.1. Podsumowanie zielonego podejścia u ICT SMEs
Wydaje się, że szkolenie w celu ograniczenia negatywnego wpływu na planetę staje się coraz bardziej
istotne. Prawie połowa firm ICT szkoli swoją kadrę w celu redukcji kosztów zużycia elektryczności (65, 58%
firm). Ponadto 62% firm wprowadza zieloną politykę (formalnie bądź nieformalnie), a 73% opracowało
procedurę składowania odpadów i recyklingu. Mankamentem okazał się brak zewnętrznego doradcy
(audytor Zielonego IT) w firmach ICT (tylko 10% współpracuje z taka osobą). Podobnie zaledwie 33%
przedsiębiorstw posiada pracownika wyznaczonego do pełnienia funkcji referenta do spraw ograniczania i
składowania odpadów/Zielonej polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
3.8. Znak jakości dla ICT SMEsLEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Następująca i ostateczna faza narzędzia internetowego dotyczyła oceny wiedzy na temat ram jakości oraz
możliwego zainteresowania Znakiem Jakości VETQI.
Pytanie nr 17 – Czy znasz europejskie rekomendacje EQAVET?
Diagram 3.17 Czy znasz europejskie rekomendacje EQAVET?
1; 0,2%
98; 22,8%
yes
no
I don't understand the question
331; 77,0%
Pytanie 17.1 Jeśli tak, to czy uważasz, że działasz w zgodzie z jakością określoną przez parametry
EQAVET?
Diagram 3.17.1 Jeśli tak, to czy uważasz, że działasz w zgodzie z jakością określoną przez
parametry EQAVET?
4; 4,1%
22; 22,4%
yes
no
72; 73,5%
I don't understand the question
Pytanie 17.2 – Czy podejmujesz w tym celu jakieś działania?
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
21
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
22
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 3.17.2 Czy podejmujesz w tym celu jakieś działania?
4; 4,1%
15; 15,3%
yes
no
I don't understand the question
79; 80,6%
Pytanie nr 18 – Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem znaku branżowego VETQI?
Diagram 3.18 Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem znaku branżowego VETQI?
28;
28,6%
yes
no
70;
71,4%
3.8.1 Podsumowanie znaku jakości u ICT SME
Zaledwie 22% średnich i małych przedsiębiorstw ICT, które udzieliły odpowiedzi (diagram 3.17) zna
europejskie rekomendacje EQAVET, ale za to ogromna część z nich (73% - diagram 3.17.1) myśli, że działa w
zgodzie z ramami jakości określonymi przez parametry EQAVET i prawie wszyscy ankietowani (80% diagram 3.17.2) podejmują działania w tym kierunku. Chociaż większość firm ICT (80% - diagram 2.22) nie
zna rekomendacji unijnych EQAVET, 30% z nich jest świadoma tych wytycznych oraz jest zainteresowana
otrzymaniem znaku branżowego VETQI.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
4. VETQI I DOSTAWCY VET
– WYNIKI NARZĘDZIA
INTERNETOWEGO
Narzędzie internetowe dla dostawców VET, w zgodzie z tym dla SME, skupiał się na zapewnieniu jakości w
świadczeniu szkoleń i posiadał wstęp podsumowujący projekt i jego idee znajdujące się poza tą konkretną
fazą badań.
Szkolenia dla przedsiębiorców są bardzo ważne jeśli chodzi o rozwój biznesu.
Projekt VET QI chce wspierać przedsiębiorstwa pomagając im zrozumieć jak najlepiej wykorzystać własny
potencjał oraz osiągać widoczne rezultaty. Projekt oparty jest na Europejskich kryteriach EQAVET (zalecenie
UE dotyczące zapewniania jakości kształcenia I szkolenia zawodowego), dokładnych badaniach i wymianie
dobrych praktyk.
Dzięki konkretnym narzędziom będzie można wykryć słabe i mocne punkty danego podejścia szkoleniowego
oraz określić jego potencjał w celu poprawy jakości usług i pozycji na rynku, pozwolą również przewidzieć
przyszłe wymagania kryteriów EQAVET.
Co projekt VET QI może Państwu zaoferować?
1. Ocenę danego podejścia szkoleniowego, określenie mocnych i słabych stron oferty szkoleniowej oraz
propozycje zmian
2. Po przejściu etapu analizy, otrzymają Państwo znak firmowy VET QI; będzie to wartość dodana w
przypadku działań promocyjnych; zgodnie z polityką UE, uznawanie i wspieranie przedsiębiorstw z tym
znakiem jakości jest bardzo ważne
3. Dołączenie do Europejskiej sieci przedsiębiorstw i zyskanie dostępu do ciekawych propozycji i możliwości .
W ankiecie znajdują 33 pytania.
Każde pytanie posiadało również kilka zdań wyjaśniających ich znaczenie i wprowadzające nowe informacje,
tak jak w przypadku.
Następujące dane zostały zebrane na podstawie 135 ważnych odpowiedzi.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
23
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
24
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
4.1 Wstęp: Świadomość i wiedza
operatorów VET
na temat szkoleń kwalifikowanych.
Pytania wstępne dotyczyły podejścia operatorów VET w stosunku do zapewniania jakości, odnoszące się
ściśle do parametrów Unii Europejskiej (od EQAVET do EQF).
Podstawowym celem tego badania było określenie, które standardy jakości są dobrze znane oraz które nie
są zapewniane w obecnych szkoleniach.
Poprzez akredytację rozumiemy oficjalne uznanie kompetencji w określonym temacie lub obszarze biegłości
(w tym przypadku, szkolenie zawodowe) oraz spójność agencji, firmy, grupy lub osoby nagrodzonej przez w
pełni rozpoznawalną i szanowaną organizację. Akredytacja ma miejsce na poziomie, gdzie edukacja jest
generalnie regulowana (np. krajowym, ministerialnym).
Poprzez certyfikację rozumiemy formalną procedurę, w której akredytowana bądź autoryzowana osoba lub
agencja ocenia i weryfikuje (i poświadcza pisemnie poprzez nadanie certyfikatu) atrybuty, cechy, jakość,
kwalifikacje, status jednostek lub organizacji, dóbr lub usług, procedur lub procesów zgodnie z ustalonymi
wymogami lub standardami.
Pytanie nr 1- Czy jesteś akredytowany?
Diagram 4.1 Czy jesteś akredytowany?
55; 41%
80; 59%
No
Yes
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
Francja; 25
25
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.1.1 Akredytacje na kraj
Hiszpania; 22
Polska; 17
Włochy; 9
Łotwa; 7
Diagram 4.1.2: Rodzaje akredytacji
Liczba instytucji
posiadających tytuł
Rodzaje akredytacji
JUNTA DE ANDALUCÍA
REGIONE LIGURIA
POLSKA KOMICJA AKREDYTACYJNA
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DIRECTE
RIS
ETAT REGION
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
AGEFOS
CONSEIL GENERAL CONSEIL REGIONAL DIRECTE ENTREPRISES
CONSEIL GENERAL,REGIONAL OPCA FONGECIF ANPE,DDTE,FAF,PDI TH
CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE
CONSEIL REGIONAL DIRECTE
DIRECTE , EUROPE, DIFFERENTS AUTRES FINANCEURS
DIRECTE CONSEIL REGIONAL CONSEIL GENERAL EUROPE
DIRECTE ENTREPRISE REGION DEPARTEMENT
EDUCATION NATIONALE
ETAT RÉGION AXA
ETAT RÉGION DÉPARTEMENT
ETAT REGION DEPARTMENT CCI
EUROPE ETAT REGION DEPARTEMENT
FAFIEC
IKVD
IKVD UN IZM
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
19
7
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
IZM IZGLĪTĪBAS UN KVALITĀTES DIENESTS
JUNTA DE ANDALUCÍA CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA
JUNTA DE ANDALUCÍA MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECTE LE CONSEIL REGIONAL LE CONSEIL GENERAL
LATAK
PRÉFET DE RÉGION AQUITAINE - MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE LA
SANTÉ
LR IZGLĪTĪBAS UN ZINATNES MINISTRIJAS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS
DIENESTS
MINISTERIO DE TRABAJO JUNTA DE ANDALUCÍA CÁMARA DE COMERCIO
OPCA
OPCA ETAT RÉGION
REGION DEPARTEMENT ETAT FONDS PROPRE FONCEGIF
REGIONE SICILIANA
RĪGAS STARPTAUTISKAIS MĀCĪBU CENTRS
TRENTINO, EMILIA ROMAGNA, ECM MINISTERO DELLA SALUTE
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
WPIS DO EWIDENCJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pytanie nr 2 - Czy jesteś certyfikowany?
Diagram 4.2 Czy jesteś certyfikowany?
49; 36%
86; 64%
yes
no
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
27
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.2.1 Certyfikacja wg państw
Hiszpania; 17
Francja; 11
Polska; 8
Łotwa; 7
Wlochy; 6
Diagram 4.2.2 Typy certyfikacji
Certyfikacja
Liczba
dostawców VET
ISO 9001
11
ISO 9001:2008
4
ISO 14001 ISO 9001
2
MICROSOFT
2
A B UN C
1
AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA . SKOLOTĀJA.
1
AUGSTĀKĀ PEDAGOĢISKĀ IZGLĪTĪBA
1
CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL
1
CERTYFIKAT FRANKLINA
1
DNV
1
ESAM SAŅĒMUŠI LICECES MĀCŪBU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI.
1
IAIM INTERNATIONAL STANDARD
1
IDEM
1
ISO 9000 IJOBS OBSERVATORY
1
ISO 9001 EFQM
1
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
ISO 9001 ESOL CAMBRIDGE
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
28
1
ISO 9001 MOUS (MICROSOFT OFFICE USER SPECIALIST) CISCO SYSTEM (CISCO LOCAL
ACADEMY)
1
ISO 9001:2000 IQNET QUALITY SYSTEM
1
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES DIENESTA IZSNIEGTA IZSGLĪTĪBAS IESTĀDES APLIECĪBA
1
ITALS QUALITÀ- UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
1
UNIVERSITY
1
MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER W KATEGORII LEARNING SOLUTIONS
MICROSOFT SILVER CERTIFIED PARTNER W KATEGORII IDENTITY AND SECURITY NOVELL
GOLD TRAINING PARTNER RED HAT CERTIFIED TRAINING PARTNER SYMANTEC
TRAINING PARTNER AKREDYTOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE SJSI - ISTQB CTFL
UBUNTU TRAINING PARTNER VMWARE AUTHORIZED TRAINING CENTER PEARSON VUE
AUTHORISED TESTING CENTER AUTHORISED PROMETRIC TESTING CENTER PRINCE2®
ACCREDITED TRAINING ORGANISATION REGISTERED EDUCATION PROVIDER (R.E.P.)
1
MICROSOFT LEARNING SOLUTIONS INNOVATIVE PARTNER OF THE YEAR ISS
ACHIEVEMENT AWARD LINUX CENTER FOR EXCELLENCE
1
MICROSOFT, ORACLE
1
OŚRODEK EGZAMINACYJNY ECDL
1
POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH
1
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
1
RINA
1
SREBRNE GODŁO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZARZĄDZANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI ZŁOTE GODŁO NAJWYŻSZEJ
JAKOSCI - USŁUGI SZKOLENIOWE EUROCERTYFIKAT
1
UNE-EN-ISO 9001:2008 UNE-EN-ISO 14001:2004 IQNET - MANAGEMENT SYSTEMS
1
UNE-EN-ISO-9001 (ENAC) CNA (CISCO NETWORKING ACADEMY) FEDE (FEDERATION
EUROPEENNE DES ECOLES) PEARSON VUE PROMETRIC IT ACADEMY OF MICROSOFT
1
UNE-ISO-9001:2000 ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE) CECAP
(FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN) ESOL EXAMINATIONS
(CAMBRIDGE UNIVERSITY)
1
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Pytanie nr 3 – Jak długo działasz jako operator VET?
Diagram 4.3 Jak długo działasz jako operator VET?
34; 25%
101; 75%
0-5 years
more than 5 years
Pytanie nr 4 – Jakiego rodzaju świadczysz usługi szkoleniowe?
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
29
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
30
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.4 Jakiego rodzaju świadczysz usługi szkoleniowe?
Other
84
High training
62
Training for apprentices
77
Training for unemployed
101
Training for employed
117
0
20
40
60
80
100
120
140
Pytanie nr 5 - Czy jesteś w kontakcie z innymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym,
narodowym lub europejskim?
Diagram 4.5 Czy jesteś w kontakcie z innymi zainteresowanymi stronami na poziomie
lokalnym, narodowym lub europejskim?
16%
4%
yes
no
80%
I don't understand the question
Pytanie nr 6 - Czy posiadasz jakiekolwiek doświadczenie w projektach europejskich?
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
31
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.6 Czy posiadasz jakiekolwiek doświadczenie w projektach europejskich?
64; 47%
71; 53%
no
yes
4.1.1. Podsumowanie wstępu na temat wiedzy i świadomości operatorów VET w obszarze szkoleń
kwalifikowanych.
W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi ponad połowa dostawców VET (59% - diagram 4.1) jest obecnie
akredytowana.
W przypadku certyfikacji sytuacja jest nieco odmienna – ponad 1/3 dostawców VET jest certyfikowana (36%
- diagram 4.2) w szerokim zakresie ram odniesienia. Znak Jakości VETQI może działać jako połączenie
różnych schematów z ogólnymi wymogami, dołączając także trzon należący do EQAVET.
Dostawcy VET znajdują się na rynku całkiem długo. Okres pełnienia działalności jest dłuższy niż 5 lat w ¾
przypadkach i tylko 25% dostawców VET istnieje na rynku krócej niż 5 lat. (diagram 4.3). To daje nam obraz
stabilnego i kompetentnego rynku.
Dostawcy VET oferują zróżnicowane usługi szkoleniowe (diagram 4.4). Najbardziej popularnymi są szkolenia
dla osób pracujących (ponad 87% odpowiedzi) oraz szkolenia dla bezrobotnych (prawie 74%). Instytucje
VET oferują również usługi szkoleniowe dla praktykantów, wyższe usługi szkoleniowe i inne. Większość
dostawców VET pozostaje w kontakcie z innymi instytucjami na poziomie lokalnym, narodowym i
europejskim (80% - diagram 4.5). Sytuacja w przypadku projektów europejskich jest nieco odmienna zaledwie więcej niż 50% dostawców VET (diagram 4.6) doświadczyło współpracy europejskiej.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
32
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
4.2 Cykl Jakości 1: Planowanie.
Narzędzie internetowe, jak wspomniano wcześniej, podobnie jak w przypadku SME, koncentrowało się na
kwestiach zapewniania szkolenia.
Analiza potrzeb stanowi pierwszy etap w tzw. Cyklu Jakości wdrożonym przez europejskie ramy odniesienia
EQARF/EQAVET. Umożliwia ona zrozumienie, jakie należy wprowadzić procesy szkoleniowe w celu lepszego
rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga również w tworzeniu skali priorytetów oraz w lepszym zarządzaniu
zasobami. W dodatku, biorąc pod uwagę zakres potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, stwarza ona
możliwość dostosowania procesu szkoleniowego. Ponadto, angażując pracowników umożliwia poznanie
interesującego punktu widzenia, co w konsekwencji poprawia środowisko pracy.
Pytanie nr 7 – Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb wśród swoich klientów?
Analiza potrzeb jest fundamentalnym krokiem dla klienta. W tej fazie jakość oznacza zaoferowanie
konkretnej i widocznej pomocy.
Diagram 4.7 Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb wśród swoich klientów?
22; 16%
no
113; 84%
yes
Pytanie nr 8 Jakie narzędzia wykorzystujesz na etapie analizy potrzeb?
Diagram 4.8 Jakie narzędzia wykorzystujesz na etapie analizy potrzeb?
I don't understand the question
15
Informal tools
85
Formal tools
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
90
100
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
4.2.1. Podsumowanie cyklu jakości
1: Planowanie
Wiadomo, że analiza potrzeb jest fundamentalnym krokiem w celu zapewnienia klientowi najlepszej oferty.
Na tym etapie jakość oznacza zaoferowanie konkretnej i widocznej pomocy. Podczas analizy większość
operatorów VET (84% - diagram 4.7) regularnie przeprowadza analizę potrzeb wśród swoich klientów,
podkreślając tym samym rangę tego kluczowego . By tego dokonać, większość z nich stosuje narzędzia
formalne (ponad 66% odpowiedzi – diagram 4.8) i narzędzia nieformalne (aż do 60%, diagram 4.8)
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
33
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
34
4.3. Cykl Jakości 2: Wdrażanie.LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Drugim etapem Cyklu Jakości jest wdrażanie, kiedy to, po ogólnym zaplanowaniu, ma miejsce szkolenie.
Prawidłowa implementacja, jak wspomniano już wcześniej, powinna brać pod uwagę opracowanie, już we
wczesnym etapie, efektywnej strategii komunikacji, konsekwencji finansowych wynikających z realizowania
szkolenia oraz sposobu na jak najlepsze poznanie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym kadry. W
tym sensie szkolenie praktykanta albo nowego pracownika, planowanie zadań tygodniowych czy
doszkalanie kadry jest postrzegane jako szkolenie wewnętrzne. Nie tylko tradycyjne szkolenie lecz także
inne metody powinny być brane pod uwagę, ponieważ mogą one być dużo bardziej odpowiednie i
użyteczne dla przedsiębiorstwa i potrzeb pracownika.
Pytanie nr 9 - Na jakim poziomie działasz?
Diagram 4.9 Na jakim poziomie działasz?
International
Regional ( Supra-National)
National
Local
0
20
40
60
80
100
120
140
Serie1
Pytanie nr 10 – Z jakim sektorem jest powiązane Twoje szkolenie ?
Diagram 4.10 Z jakim sektorem jest powiązane Twoje szkolenie ?
69
Other sectors
75
Foreign language
53
Safety at work
61
Accountant
80
Management
84
Design and programs
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
Diagram 4.10.1 Specyfikacja wLEONARDO-LMP
przypadku odpowiedzi:
“inne sektory”
Acceso a la universidad, ApoyoEscolar
Alimentación, Sanidad, Construcción, Comercio, Docencia, Medio Ambiente
Apoyoescolar, Hostelería, Comercio
approccio autobiografico e narrativo, certificazione dei saperi informali, gender mainstreaming,
europrogettazione
artisanat, industrie automobile
audytorenergetyczny
batiment
BHP, KOMUNIKACJA
biologia, geografia, fizyka, matematyka
CAP, Sanidad, Electrónica, Sanidad, Alimentación, Construcción
CMS Accessibili per le Pubbliche Amministrazioni
Communication-management créatif-conception de modules de formation innovant
Dažādasinterešuprogrammas, pārdošana, korporatīvāsapmācības
Dejas
diplômestelsque le CAP, BEP, BP, Bacprofessionnel, BTS selondesmodalitésadaptéesauxadultes et à
leurexpérienceprofessionnelle ;
Enterprises Creation
Geodezja i kartografia, Nawigacja, Transport, Mechanika i budowamaszyn, Mechatronika, Logistyka,
Transport
horeogrāfija
hygiène et propreté
ICT
Imagen Personal
industrie automobile
INSERTION
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
35
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Instalador, Electrónica, EnergíasAlternativas
Kadrowe, Szkoleniamasażu, KursyStylizacji, KursyPrawne, Ochronaśrodowiska, Turystyka, Szkolenia HR
komptencjeosobiste i spoleczne
komunikacja, sprzedażowe
kosmetyczne, budowlane
Math
Medico Sanitario
METIERS INTERNET RESSOURCES HUMAINES MANAGEMENT DE PROJET
Metodologiedell'apprendimento
mūsumācībuprogrammasirsaistītasarskaistumkopšanasnozari, un sniedzapmāčibassekojošajāsprofesijās:
frizieri, kosmētiķi, nagukopšanasspeciālisti, masieri, vizāžisti.
neformālāizglītība
Oposiciones
Oposiciones y Acceso
Oposiciones, Administración, Hostelería
Oposiciones, Apoyo, Acceso a la universidad
Oposiciones, SeguridadPrivada, Masters
orientationinsertion
Pedagogutālākizglītība, elektrodrošība, projektuvadība
prawo, administracja, leśnictwo
progettazione e comunicazione
Programmazione (es. Java)
Pruebas de acceso a universidad y a ciclosformativossuperiores
Radynadzorcze, zamówieniapubliczne, marketing, kompetencjeosobiste
reconvertionprofessionelletoussecteurs
Sanidad, Comercio, Legislación
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
36
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
37
LEONARDO-LMP
Seguridadprivada, Oposiciones,
ApoyoEscolar LEONARDO-LMP
Servizieducativi e sociosanitari
sieci i systemytelekomunikacyjne
soft skills, team buiilding, comportamento organizzativo, progettazione, crescita personale, supervisione
equipe
Stilakursi
Szkoleniamanagerskie, sprzedażowe, kompetencjeosobiste i biznesowe
Szkoleniazawodowe, osobowościowe, doradztwozawodowe.
Tehniskonozaruapmācība
Tutoraggio per i Disturbi dell'apprendimento
vin, vente, informatique,artsculinaires design, bois et derivés
Pytanie nr 11- Czy szkoleniowcy oraz kadra uczęszcza na kursy dokształcające?
Diagram 4.11 Czy szkoleniowcy oraz kadra uczęszcza na kursy dokształcające?
15; 11%
no
yes
120; 89%
3.4.4. Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie
Organizacje VET, we wszystkich krajach partnerskich, pracują na wszystkich poziomach, głównie lokalnym,
chociaż również narodowym, regionalnym, a kilka z nich - międzynarodowym (diagram 4.9). Ich szkolenia
są związane z sektorami: programy i projektowanie, zarządzanie, szkolenie/nauczanie, księgowość (diagram
4.10). Większość trenerów i kadry reprezentującej instytucje szkoleniowe (89% - diagram 4.11) uczęszcza na
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
kursy dokształcające, co nadaje
znaczenie kluczowym
aspektom w zapewnianiu jakości na etapie wdrażania
szkolenia.
4.3 Cykl jakości 3 i 4: Ocena i Przegląd.
Ostatecznymi krokami w Cyklu Jakości, mającymi związek z prawidłową analizą działań zrealizowanych
przez dostawców VET, wyróżnia tych, którzy wykraczają poza zwykłe świadczenie szkoleń i zapewniają
efektywną obsługę klienta.
Pytanie nr 12 – Czy dokonujesz oceny kursów i jego efektów?
Diagram 4.12 Czy dokonujesz oceny kursów i jego efektów?
5; 4%
1; 1%
yes
no
129; 95%
I don't understand the question
Pytanie nr 13 – Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi?
Diagram 4.13 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi ?
33; 24%
102; 76%
no
yes
Pytanie nr 14 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi?
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
38
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
39
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.14 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi
zainteresowanymi?
no; 33; 24%
no
yes; 102; 76%
yes
Pytanie nr 15 Czy ufasz procesom monitoringu satysfakcji klienta?
Diagram 4.15 Czy ufasz procesom monitoringu satysfakcji klienta?
21; 16%
no
yes
114; 84%
Pytanie nr 16 Czy wykorzystujesz informacje zwrotne by ocenić swoją ofertę szkoleniową?
Diagram 4.16 Czy wykorzystujesz informacje zwrotne by ocenić swoją ofertę
szkoleniową?
3; 2%
no
17; 13%
yes
115; 85%
I don't
understand the
question
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
4.3.1. Podsumowanie Cyklu Jakości
3 i 4: Ewaluacja
i Przegląd.
Ewaluacja i przegląd usług/działań szkoleniowych pozwala zrozumieć rezultaty i przyszłe działania, które
mogą być potrzebne. Prawie wszyscy dostawcy VET (95% - diagram 4.12) oceniają zarówno kursy jak
i końcowe rezultaty. Więcej niż połowa dostawców VET (76% – diagram 4.13) również robi ewaluacje
i projektuje szkolenia we współpracy z innymi z innymi zainteresowanymi stronami. Większość dostawców
VET (76% - diagram 4.14) ufa procesom monitoring w celu utrzymania satysfakcji klienta ( 84% diagram
4.15) i korzysta z informacji zwrotnych by ocenić własną ofertę szkoleniową (85% - diagram 4.16). To daje
nam obraz ustrukturyzowanego podejścia w zapewnianiu jakości w procesie ewaluacji I przeglądu.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
40
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
41
LEONARDO-LMP
4.4. Klimat organizacyjny u dostawców
VET LEONARDO-LMP
Klimat organizacyjny jest niewątpliwie jednym z kluczowych komponentów w oddziaływaniu, zarówno
pozytywnym jak i negatywnym. Z tego powodu, posiadanie jego przejrzystego zrozumienia jest kluczowe.
Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. Razem z tradycyjnym pojęciem działania
szkoleniowego, które oznacza wspieranie biegłości, istnieje konieczność innego sposobu patrzenia na
szkolenie, które jest związane ze zdolnością firmy do słuchania i wzmacniania swoich pracowników w celu
szerzenia kluczowych wartości samej spółki.
Pytanie nr 17- Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury?
Diagram 4.17 Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury ?
1 Minimum
5 Maximum
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
88
27
10
10
2
3
0
1
4
5
Pytanie nr 18 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją szkolenia
zawodowego?
Diagram 4.18 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z
koncepcją szkolenia zawodowego??
1 Minimum
5 Maximum
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
30
20
8
0
1
2
3
4
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
5
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
4.4.1. Podsumowanie klimatuLEONARDO-LMP
organizacyjnegoLEONARDO-LMP
u dostawców VET
Wpływ klimatu organizacyjnego może być jednocześnie pozytywny bądź negatywny. We wszystkich krajach,
organizacje VET są świadome istoty klimatu organizacyjnego i kultury, najczęstszą udzielaną odpowiedzią
było “bardzo ważne” (ponad 64% myśli, że są ważne lub bardzo ważne, nikt nie uważa, że są nieważne,
diagram 4.17). Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. We wszystkich krajach, dostawcy
VET uważają, że związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i kulturą a szkoleniem zawodowym jest bardzo
wysoki (około 80% myśli, że jest wysoki lub bardzo wysoki, nikt nie uważa, że jest żaden-diagram 4.18).
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
42
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
4.5 Zielone podejście u dostawców
VET
Jedną kluczową kwestią w ocenie usługodawcy szkoleń zawodowych w zakresie jego zachowania
rynkowego jest jego zdolność do unowocześniania i pozostania atrakcyjnym, która jest ściśle powiązana z
uwagą skierowaną w stronę trwałości i tak zwanego “Zielonego Podejścia”. W tym znaczeniu, staje się
oczywiste, że szkolenie w celu redukcji negatywnego wpływu na planetę staje się coraz bardziej istotne,
nawet dla dostawców VET. Stanowi to dobre wsparcie służące poprawie wizerunku firmy, a przy okazji
zwiększa korzyści i ogólną jakość.
W tym aspekcie oceny wybrane wskaźniki są następujące:
Specyficzne szkolenie dla kadry służące redukcji kosztów zużycia prądu
Obecność “zielonej polityki” w firmie
Składowanie odpadów/recykling
Zatrudnienie zewnętrznego doradcy (audytor zielonego IT)
Zatrudnienie referenta do spraw ograniczenia I składowania odpadów/ zielonej polityki/ zarządzania
kosztami zużycia elektryczności w przedsiębiorstwie.
Poniższy diagram prezentuje wyniki.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
43
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
44
LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Diagram 4.19 Zielone podejście u dostawców VET
Yes
70
No
61
60
111
128
65
74
75
24
7
4.5.1. Podsumowanie zielonego podejścia u dostawców VET.
Wydaje się, że szkolenie mające na celu zredukowanie negatywnego wpływu na planetę staje się coraz
bardziej istotne dla dostawców VET. Prawie połowa dostawców VET szkoli swoją kadrę w celu redukcji
kosztów zużycia energii elektrycznej (49% szkoleniowców VET). Również 55% z nich implementuje zieloną
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
LEONARDO-LMP
politykę (formalnie lub nieformalnie)
i 56% wdrożyło
proces składowania odpadów i recyklingu. Wadą jest
brak zewnętrznego doradcy (audytora zielonego IT) dla firm ICT (tylko 5% ma go). Co więcej, tylko 17% firm
zatrudniło kogoś na stanowisku referenta do spraw redukcji odpadów/składowania/zielonej
polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
45
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-
46
LMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
4.6. Znak u dostawców VET.
Kolejnym i ostatecznym krokiem narzędzia badawczego była wiedza na temat ram jakości i możliwości bycia
odznaczonym Znakiem Jakości VET.
Pytanie nr 20 Czy znasz rekomendacje unijne EQAVET?
Diagram 4.20 Czy znasz rekomendacje unijne EQAVET?
50; 37,0%
yes
no
85; 63,0%
Question n.4.20.1 Jeśli tak, to czy uważasz, że są one w zgodzie z jakością określoną przez parametry
EQAVET?
Diagram 4.20.1 Jeśli tak, to czy uważasz, że są one w zgodzie z jakością określoną przez
parametry EQAVET?
1; 2,0%
8; 16,0%
yes
no
I don't understand the question
41; 82,0%
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-
47
LMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Pytanie nr 4.20.2 Czy robisz postępy w tym kierunku?
Diagram 4.20.2 Czy robisz postępy w tym kierunku?
2; 4,0%
yes
no
48; 96,0%
Pytanie nr 21 Czy jesteś zainteresowany wyróżnieniem znakiem VETQI?
Diagram 4.21 Czy jesteś zainteresowany wyróźnieniem znakiem VETQI?
51; 37,8%
84; 62,2%
yes
no
4.6.1. Podsumowanie Znaku Jakości u dostawców VET.
Tylko 37% ankietowanych organizacji VET znało rekomendacje UE, ale duża grupa z tych, która je zna (80%
diagram 4.20.1) uważa, że jest w zgodzie z parametrami EQAVET i prawie wszyscy z nich (96% - diagram
4.20.2) podejmują wysiłek w tym kierunku. Ostatecznie, więcej niż 37% (diagram 4.21) z tych świadomych
ram jakości jest zainteresowana znakiem jakości VETQI.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
5. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI W SZKOLENIU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ICT:
WYWIADY PÓŁSTRUKTURALNE
W celu zapewnienia głębszej analizy nad zapewnianiem jakości w przypadku szkoleń dla ICT SMEs,
specyficzne ankiety, bazujące na półstrukturalnych wywiadach skierowanych do kluczowych aktorów danej
grupy docelowej, zaangażowały 25 podmiotów (5 na kraj – Włochy, Francja, Łotwa, Francja, Hiszpania i
Polska). Pozycja zawodowa ankietowanych jednostek była różna, chociaż większość stanowiła kierownictwo
danej firmy.
Pytania w kwestionariuszu odzwierciedlają wszystkie etapy prawidłowego podejścia w zapewnianiu jakości
szkoleń. Ankietowane podmioty były proszone o konfrontację swoich dotychczasowych doświadczeń w
zakresie zarządzania szkoleniem/organizacji i odpowiedzenia na pytanie, czy ewaluacja była dla nich istotna,
poza cyklem jakości i ramami odniesienia EQAVET.
Pomimo ograniczonej liczby ankietowanych jednostek, zakres pytań umożliwił nam skoncentrowanie się na
kilku specyficznych dla sektora kwestiach i dostarczył nam istotnych wskazówek nawiązujących do
zapewniania jakości w świadczeniu szkoleń dla ICT SMEs. Chociaż nie jest możliwe wyciągnięcie
statystycznie istotnych danych, to z drugiej strony , wykorzystując analizę zebranych odpowiedzi, można
uzyskać serię interesujących spostrzeżeń do rozważenia.
5.1 PODSUMOWANIE PÓŁSTRUKTURALNYCH WYWIADÓW: planowanie szkolenia
Na podstawie przeanalizowanych odpowiedzi, nasuwa się zasadnicza charakterystyka działań
szkoleniowych: odnosi się ona głównie do ogólnego zapewniania szkoleń, ale z drugiej strony, wskazuje
również kilka specyficznych aspektów sprzężonych z sektorem ICT. Motywacje do włączenia się w programy
szkoleniowe, jak wykazały wywiady, są różne. W rzeczywistości, zasadnicza potrzeba związana z
rozpoczęciem szkolenia może wypływać z:

rozpoczęcia nowego projektu bądź rozwinięcia nowego obszaru działalności firmy

poszerzenia rynku albo poprawy w orientacji na klienta

włączenia nowych pracowników do zespołu

wdrożenia nowego oprogramowania software/hardware w procesy produkcyjne firmy

konieczności poszerzenia/uaktualnienia certyfikacji

reakcji na nowe wymagania rynku

wzmocnienia polityki firmy

kryzysu w firmie ( tak jak: ograniczony duch współpracy)
Większość z tych motywacji jest powszechna również dla innych sektorów; natomiast w przypadku branży
ICT procesy związane ze zmianą i innowacją w metodologii, nowych instrumentach i nowych wymaganiach
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
48
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
rynkowych w porównaniu z innymi sektorami są szczególnie szybkie, co w konsekwencji prowadzi do decyzji
o wdrożeniu działań szkoleniowych.
Powyższa sytuacja sprawia, że potrzeba ciągłego szkolenia jest szczególnie ważna w przypadku tej branży.
5.2 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: implementacja szkolenia
Działania szkoleniowe obejmują trzy główne aspekty:
•
Szkolenia techniczne zorientowane na poprawę specyficznych umiejętności (najważniejsze)
•
Szkolenia z zarządzania, odnoszące się do specyfiki sektora, aspektów marketingowych, relacji z
klientem oraz zarządzania
•
Umiejętności krzyżowe, takie jak: umiejętności miękkie, nastawienie do pracy zespołowej,
bezpośrednie relacje z kolegami i klientami (najrzadsze)
Szkolenie techniczne jest na ogół standaryzowane, dostępne na platformach i modułach skonstruowanych
dla wdrażanego oprogramowania software i hardware. Standaryzacja jest zaletą, ponieważ ułatwia
transmisje zawartości szkolenia, ale z drugiej strony, może stanowić utrudnienie, jeżeli zawartość nie jest
wystarczająco dostosowana do specyficznych potrzeb firmy i określonych ścieżek nauczania kształcących się
osób. Inną zaletą zaprojektowanej platformy jest możliwość oceny i ewaluacji rezultatów kształcenia,
szczególnie w zakresie kompetencji i umiejętności technicznych.
Czas trwania działań szkoleniowych jest różna: od jednego dnia do 4 miesięcy.
Zaangażowanie kadry w projektowanie działań szkoleniowych jest ważne - w szczególności, w odniesieniu
do celów takiego szkolenia, mniej w odniesieniu do samej zawartości.
W większości przypadków, po specyficznych poszukiwaniach na rynku dostawców VET, szkolenie jest
przeprowadzane zewnętrznie, niekiedy z powodu określonych potrzeb, które prowadzą do zaangażowania
kilku wybranych ekspertów albo dobrze znanego trenera. Ostateczna ewaluacja zaangażowanych trenerów
jest na ogół pozytywna w aspekcie umiejętności technicznych, nawet jeśli kilku badanych podkreśliło
potrzebę poszerzenia specyficznych kompetencji interpersonalnych, związanych z technikami
pedagogicznymi by lepiej móc spełniać oczekiwania szkolonych. (“…Mogło by być tak, że trener powinien
upewnić się, że wybrana metodologia będzie akceptowana przez daną grupę ludzi oraz powinien poznać ją
przed szkoleniem lub w pierwszych dniach jego trwania w celu lepszego zrozumienia zachowań uczniów,
wybrania odpowiednich zadań i sposobu prowadzenia zajęć. Rola nauczyciela jest dynamiczna, zatem
podczas kierowania kursem, oczekiwania szkolących się powinny być brane pod uwagę”).
Elastyczność w świadczeniu szkoleń została ujęta w ten sposób: “…Trener powinien być bardziej
kompetentny i chętny do dostosowywania się do naszych potrzeb, raczej niż do ścisłego trzymania się
programu. Wtedy szkolenie stałoby się łatwiejsze do zrozumienia, nie tak standardowe.” Z metodycznego
punktu widzenia, kilka wątków wymaga dalszego zaangażowania psychologa w celu wsparcia szkolących się
w lepszym rozumienia klienta, wzmocnienia najlepszych praktyk pochodzących z innych sektorów
produkcyjnych ("…Być może więcej przykładów najlepszych praktyk, odnoszących się do naszego obszaru
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
49
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
działania, a także odrobina „świeżego powietrza” mogłaby okazać się pożyteczna…”). Pytają oni również o
możliwość szerszego dzielenia się decyzjami na temat tego, czy dane szkolenie jest komplementarne z ich
pracą (“…Kursanci byli zmęczeni szkoleniem, ponieważ zanim przyszli na kurs, spędzili swój czas w pracy,
zatem ich umysły nie były wystarczająco “świeże” I zaangażowanie w szkolenie kosztowało ich więcej czasu i
wysiłku. Jest to coś, co należy zbilansować przy następnej okazji.”)
5.3 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: ewaluacja i przegląd szkolenia
Ewaluacja jest zazwyczaj wdrażana podczas i po działaniu szkoleniowym. W szczególności, satysfakcja
szkolonych jest oceniana zarówno formalnie, jak i w paru przypadkach, nieformalnie. Wyniki takiej
ewaluacji są upubliczniane. Mniej powszechna jest formalna ewaluacja nabytych kompetencji (poprzez
specyficzne testy i egzaminy): ewaluacja ta jest zapewniana przez bezpośrednie ćwiczenia w czasie kursu
lub tuż po. Nawet obserwacja codziennej pracy i innych instrumentów, dla managerów i osób decyzyjnych
w firmie może stanowić sposobność do oceny kompetencji nabytych dzięki szkoleniu (“…Zdobyte
kompetencje były ewaluowane pod koniec szkolenia lub zaraz po, ponieważ ciągle monitorowaliśmy
dostarczaną nam usługę dzięki naszym agentom oraz poprzez określone kwestionariusze…”). Z drugiej
strony, została spostrzeżona potrzeba lepszego zweryfikowania umiejętności i kompetencji już posiadanych
przez pracowników przed rozpoczęciem szkolenia w celu lepszego dostosowania program i adaptacji
działań dydaktycznych.
5.4 PODSUMOWANIE WYWIADÓW SEMI-STRUKTURALNYCH: kryteria zapewniania jakości EQAVET i ICT
SMEs
Wywiady półstrukturalne koncentrowały się na tym, jak bardzo kryteria zapewniania jakości
zaproponowane przez ramy odniesienia EQARF/EQAVET są istotne i w jaki sposób małe i średnie
przedsiębiorstwa branży ICT wdrażają je.
Generalnie, parametry te są uznawane za ważne i użyteczne w osiąganiu jakości.
FAZA PLANOWANIA: Najważniejszą potrzebą wynikającą z przeprowadzonych rozmów jest konieczność
posiadania jednoznacznego i przejrzystego systemu jakości dla instytucji szkoleniowych. Innym ważnym
kryterium jest również prawidłowe określenie monitorowanych celów, a także analiza potrzeb na poziomie
lokalnym i indywidualnym, precyzyjne przyporządkowanie zadań służących zarządzaniu i zapewnianiu
jakości. Mniej istotne okazują się kryteria związane ze współpracą z innymi świadczeniodawcami szkoleń
(również dlatego, że ankietowane podmioty reprezentowały stronę przedsiębiorców) oraz rozpatrywanie
postawionych celi w kontekście lokalnym, narodowym i europejskim odnośnie edukacji i szkoleń
zawodowych. W tym znaczeniu, wiele odpowiedzi wskazało, że dużo ważniejszym kryterium dla
przedsiębiorstwa jest dostosowywanie oferty do potrzeb pracowników raczej niż bycie koherentnym z
polityką edukacyjną (“…Nie ważne, ponieważ celem szkolenia jest poprawa stanu wiedzy raczej niż
podporządkowywanie się regulacją…”).
FAZA WDRAŻANIA: kryterium uznanym za najważniejsze jest odpowiednie zastosowanie wewnętrznych
zasobów w celu osiągnięcia przewidywanych celów szkolenia. Istotnym jest również wsparcie od
partnerstwa oraz okreslenie planu strategicznego rozwoju kompetencji kadry, nawet jeśli formalna
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
50
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
akceptacja planu nie odzwierciedla elastyczności działań szkoleniowych, szczególnie w odniesieniu do
sytuacji rzeczywistych (“..W naszym przypadku nieistotne, ponieważ dostrzegamy, jakie są potrzeby.
Możemy zaadaptować się szybko do potrzeb szkoleniowych, a kształcenie ma charakter indywidualny…”).
Odnośnie współpracy z podmiotem zewnętrznym, nawet w perspektywie szerszego scenariusza “…Nie ma
gwarancji, że doświadczenia i wiedza zewnętrznego trenera są na wysokim poziomie i dadzą istotny
wkład…”. Innym interesującym spostrzeżeniem, który powinien być szerzej zbadany, dotyczy czasu
przeznaczanego na udział w szkoleniu podczas dnia pracy. Wydaje się, że szkolenie jest zazwyczaj
organizowane poza normatywnym czasem pracy, chociaż we Włoszech, szczególnie w przypadku szkoleń
finansowanych, firmy są zoobligowane do organizowania szkoleń w czasie godzin pracy. Oczywiście, to
sugeruje różnice w prawie pracy i regulacjach, ale zasadnicze spostrzeżenie jest takie, że ten aspekt ma
również wpływ na szkolenie. Jeszcze jedna istotna kwestia dotyczy uznania i ewaluacji kompetencji/wiedzy
zdobytej w czasie szkolenia.
FAZA EWALUACJI: Dostrzega się szerokie uznanie potrzeby ewaluacji i przeglądu procesów szkoleniowych
oraz rezultatów. Innym kluczowym elementem jest wdrożenie systemów alarmujących, które w niektórych
przypadkach nie są znane ankietowanym podmiotom ("Nigdy o tym nie słyszałem"), ale za to u niektórych
wzbudzają szczere zainteresowanie (“Jeśli system ostrzegawczy byłby dostępny – byłaby to fantastyczna
wiadomość”). Inni ankietowani wyrazili swoje pragnienie wdrożenia ich w przyszłości: "Z pewnością
wprowadzimy taki system w przyszłych kursach". Nieco bardziej kontrowersyjna kwestia dotyczy
samoewaluacji, która przeprowadzana jest okresowo w zgodzie z lokalnymi i narodowymi ramami. W
szczególności to, co jest błędne to nie samoocena stosowana jako narzędzie, ale postrzeganie jej związku z
regulacjami, które nie są uważane za przystające do potrzeb przedsiębiorstwa "Jedyną ważną rzeczą jest to,
jak firma pozytywnie współpracuje z klientami. Nie musimy przystawać do regionalnych czy narodowych
zasad. Jesteśmy skoncentrowani na potrzebach rynku.”; "Ważnym jest upewnienie się, że zaspokajane są
potrzeby klientów i rynku".
FAZA PRZEGLĄDU: Fundamentalne dla tej fazy jest zebranie oceny dokonanej przez szkoloną kadrę oraz jej
wykorzystanie jako punktu startowego dla nowych inicjatyw, razem z ocean trenerów I dostawców VET:
“Cała idea potrzeb firmy oparta jest na ewaluacji poprzez indywidualne szkolenie I środowisko kształcenia”.
Inne kryteria zaproponowane przez EQAVET zostały generalnie zaakceptowane.
5.5 WNIOSKI Z WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH
Podsumowując w nawiązaniu do przeankietowanych dostawców, najważniejszymi wymaganiami
w zapewnianiu jakości w szkoleniach są:

Analiza zmian na rynku i dostosowywanie się do nowych potrzeb.

Analiza potrzeb pracowników w odniesieniu do nowych umiejętności i możliwości.

Współdzielenie celów szkolenia z pracownikami.

Planowanie działań szkoleniowych z zachowaniem pewnego poziomu elastyczności.

“Know-how” trenerów i ogólna umiejętność prowadzenia dialogu z kursantem.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
51
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO
LMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Elastyczność w metodologiach szkolenia i zakres merytoryczny adaptowalny do potrzeb
przedsiębiorstwa i szkolących się osób.

Ewaluacja satysfakcji szkolących się i wykorzystanie wyników jako punkty startowego dla przyszłych
inicjatyw.

Ewaluacja nabytych kompetencji oraz ich wykorzystywane podczas pracy .
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
52
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO6. WNIOSKI KOŃCOWE
LMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Po przeglądzie rezultatów ankiety realizowanej podczas fazy eksperymentalnej, zdiagnozowano kilka
obszarów godnych poprawy. O ile wiadomo, że istnieje możliwość dofinansowywania procesów
szkoleniowych, nie wszystkie badane firmy ICT SMEs korzystały z tej możliwości (ok. 1/3 z nich). Lepiej jest
tylko trochę z wiedzą o możliwościach otrzymywania finansowania przez inne organizacje.
Sytuacja jest odmienna w przypadku dostarczycieli VET – ponad połowa z nich jest akredytowana, a
ponad 1/3 jest certyfikowana. Dostarczyciele VET istnieją na rynku całkiem długo. Wydaje się, że są oni
świadomi wartości certyfikacji i adkredytacji i stanowi to kluczowy punkt dla wykorzystania procesów
certyfikacji VETQI. Inne wyniki dają nam złożony obraz instytucji VET: oferują oni różnorodne usługi
szkoleniowe, z czego najbardziej popularne są szkolenia dla pracujących, bezrobotnych, szkolenie dla
praktykantów, specjalistyczne i inne. Ponad połowa dostawców VET utrzymuje kontakt z innymi
interesariuszami na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, ale brak im doświadczenia w projektach
europejskich.
Chociaż ważna jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych, ze względu na lepsze zrozumienie procesów
szkoleniowych, tylko 63% firm ICT przeprowadza regularnie analizę potrzeb szkoleniowych. Zazwyczaj
angażowani w to działanie sa inni ludzie. Jak potwierdzają wywiady jakościowe, nawet przedsiębiorcy są
zgodni, co do znaczenia dobrze zaaranżowanej fazy planowania oraz konieczności współdzielenia informacji
w firmie, wśród załogi i zewnętrznych współpracowników.
Odnośnie fazy analizy potrzeb, to ciekawe, że przedsiębiorcy ICT są świadomi konieczności jej poprawy.
Zazwyczaj jest to najsłabszy obszar w cyklu szkoleniowym, dlatego byłoby korzystnym zasugerowanie
dalszych perspektyw. Chociaż wywiady półstrukturalne wykazały, że kilka informacji na temat
podstawowych wymagań koniecznych do rozpoczęcia szkolenia jest dobrze znanych, dalsza wymiana
informacji na temat sposobu przeprowadzania analizy potrzeb w obrębie różnych interesariuszy mogłaby
okazać się przydatna i ważna: jakie narzędzia zostały zaadaptowane i w jaki sposób są one powiązane z
potrzebami personelu, ich oczekiwaniami i wizją przyszłej pracy. Czy kadra zarządzająca jest świadoma
użyteczności analizy potrzeb w celu zbadania potrzeb i zagrożeń organizacyjnych? Wydaje się, że tak
(nawiązanie do konfliktu organizacyjnego), niemniej jednak ostrożne przemyślenie jest konieczne.
To, co zostało opisane powyżej jest ściśle powiązane z 13% tych, którzy odpowiedzieli, że żadne szkolenie
nie zostało przeprowadzone w ich przedsiębiorstwie. W naszej opinii te dane dotyczą przedsiębiorstw ICT,
których ogólne przeświadczenie jest takie, by być jednym z najnowocześniejszych sektorów gospodarki.
Dostawcy VET muszą dokonywać analizy potrzeb by móc zapewnić najlepszą ofertę swoim klientom. Na
tym etapie, jakość oznacza zaoferowanie konkretnej i widocznej pomocy. Ponad połowa operatorów VET
regularnie przeprowadza analizę potrzeb wśród swoich klientów – jest to całkiem zachęcające. By tego
dokonać, większość z nich stosuje narzędzia formalne i nieformalne.
Działania szkoleniowe są fundamentalne dla szeregu sytuacji, takich jak: wprowadzenie nowego
projektu lub podjęcie nowego obszaru działalności gospodarczej firmy, nowe wymagania rynkowe,
włączenie nowych pracowników do kadry, nabycie certyfikacji i inne. W tym rozumieniu, prawie połowa
ankietowanych firm ICT podejmuje działania szkoleniowe. Firmy te zazwyczaj organizują szkolenie dla grup
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
53
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
bądź indywidualne, niektóre z nich stosują dwa typy szkoleń. To dobrze, że wiele firm wie, że szkolenie
może być zorganizowane przez wewnętrznych trenerów, to jest zasobów należących do samego
przedsiębiorstwa i ponadto uważa, że takie szkolenie jest korzystne. Firmy wiedzą, że zarówno tradycyjne
jak i nowe metody treningowe mogą być wykorzystywane, ponieważ stosowane razem mogą okazać się
bardziej skuteczne i użyteczne. Stąd, wiele firm stosuje metodę tradycyjną – jeden nauczyciel w klasie –
podczas, gdy wiele innych firm korzysta również z innych metod, takich jak: nauczanie na odległość,
samodokształcanie (online), seminaria, warsztaty, webinaria albo podczas pracy (praca w
zespole/naśladownictwo) i nawet więcej.
We wszystkich krajach partnerskich, organizacje VET pracują na wszystkich płaszczyznach: lokalnym,
narodowym i regionalnym, a w niektórych przypadkach nawet międzynarodowym. Zakres szkoleń jest
niemal ten sam dla kilku sektorów: projektowanie i programy, zarządzanie, szkolenia/nauczanie oraz
rachunkowość. Bardzo dobrą informacją jest to, że ponad połowa trenerów i kadry wśród dostawców VET
regularnie uczęszcza na kursy doszkalające.
Ewaluacja szkolenia pozwala na zrozumienie jego rezultatów i pomaga określić przyszłe działania. Wiele
firm ICT SMEs jest w stanie ocenić korzyści szkolenia zatem mogą oni wykorzystywać w praktyce otrzymaną
wiedzę oraz dążyć do poprawy standardów przedsiębiorstwa. W tym sensie, pytanie nr 10 „Czy jesteś w
stanie ocenić korzyści szkolenia?” wykazało znaczący odsetek przedsiębiorstw ICT nieświadomych i
nieradzących sobie z ewaluacją szkolenia (20%). Dane te mogą być związane z niedostateczną wstępną
analizą potrzeb i/lub niskim poziomem świadomości na temat rentowności inwestycji w szkolenia, które
największe firmy wykorzystują jako model swojej konkurencyjności. Oczywiście, ponieważ wielkość
badanych firm ICT znajduje się pomiędzy małą a bardzo małą, ten typ ewaluacji jest wciąż im daleki. Z
drugiej strony, skoro projekt VETQI ma na celu promocję jakości szkoleń zawodowych dla sektora ICT, dzięki
nowemu systemowi certyfikacji, dalsze przebadanie tych 20% mogłoby okazać się użyteczne.
Prawie połowa dostawców VET ewaluuje zarówno kursy jak i ich końcowe rezultaty; wywiady
jakościowe wykazały, że więcej uwagi należy zwrócić w stronę eksploitacji tych rezultatów przy okazji
planowania nowych szkoleń. Dostawcy VET bardzo często dokonują ewaluacji i organizacji szkolenia we
współpracy z innymi zainteresowanymi stronami. Większość instytucji VET polega na procesach
monitoringu w celu oceny satysfakcji klienta, a otrzymane informacje zwrotne są im pomocne w
formułowaniu nowych ofert szkoleniowych.
Od samego początku do ostatniego momentu procesu szkoleniowego (od analizy potrzeb po przegląd),
opinie interesariuszy są pomocne. Nie wszystkie firmy są tego świadome, jak np. w odniesieniu do fazy
przeglądu, gdzie często nie są brane pod uwagę spostrzeżenia innych zainteresowanych stron oraz
trenerów. Nie mniej jednak, wiele firm ICT angażuje osoby szkolone w fazę przeglądu. Udział kursantów
pozwala na lepsze dostosowanie i wykorzystywanie rezultatów szkolenia, a także poprawia klimat
organizacyjny. Niestety, czasami wyniki ewaluacji nie są udostępniane załodze, stąd brak najbardziej
elementarnego podejścia do szkolenia. Podobne spostrzeżenia dotyczą fazy przeglądu: wykazano, żę prawie
20% firm nie zna/nie rozumie konieczności udziału szkolonych i innych zainteresowanych w ten etap,
dlatego projekt VETQI powinien być nakierowany zwłaszcza na te grupę.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
54
VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI
Project N°. 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLMP LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP
Co więcej, chociaż większość ankietowanych dostawców VET wykorzystuje informacje zwrotne w celach
oceny własnej oferty szkoleniowej, znaczący odsetek nie robi tego lub nie rozumie pytania. Dokładniejsze
sprawdzenie danych zebranych na tym etapie byłoby interesujące, zwłaszcza gdy wiadomo, że nie jest on
właściwie wdrażany w obrębie organizacji VET i cyklu EQAVET.
Wpływ klimatu organizacyjnego może być zarówno pozytywny jak i negatywny. We wszystkich krajach
partnerskich, firmy ICT są wysoce świadome wagi klimatu organizacyjnego oraz kultury, na co wskazuje
największy odsetek udzielonych odpowiedzi: “bardzo ważne”. Ponadto, są oni również świadomi silnej
relacji pomiędzy szkoleniem a klimatem organizacyjnym w przedsiębiorstwie.
W przypadku organizacji VET sytuacja jest nawet lepsza. We wszystkich krajach partnerskich,
świadomość znaczenia klimatu organizacyjnego I kultury jest ogromna, na co wskazuje najczęściej udzielana
odpowiedź: „bardzo ważne”. Instytucje te znają doskonale relacje pomiędzy tym czynnikiem a szkoleniem
zawodowym.
Działania szkoleniowe nakierowane na ograniczenie negatywnego wpływu na planetę powinno być coraz
bardziej ważne dla firm branży ICT. Większość przedsiębiorstw szkoli swoją kadrę w celu redukcji zużycia
energii elektrycznej. Prawie połowa z nich stosuje zieloną politykę oraz opracowało proces składowania
odpadów i recyklingu. Sytuacja wydaje się nawet lepsza w odniesieniu do dostawców VET: wszyscy szkolą
kadrę z zakresu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej, połowa z nich stosuje zieloną politykę, a
ponad połowa posiada procedurę utylizacji odpadów.
Wadą jest brak zewnętrznego doradcy (audytora zielonego IT) zarówno w przypadku firm ICT i
dostawców VET. Co więcej, tylko kilka firm (ICT SMEs i dostawcy VET) posiadają referenta do spraw redukcji
i składowania odpadów/zielonej polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej.
Odsetek firm ICT SMEs i dostawców VET świadomych rekomendacji Unii Europejskiej EQAVET jest
niezmiernie niski. Pośród tych, którzy je znają, prawie wszyscy twierdzą, że ich podejście do kwestii jakości
jest zgodne z parametrami EQAVET i prawie wszyscy podejmują dalsze wysiłki w tym kierunku. Powodem
niedostatecznej wiedzy w tym zakresie jest brak specyficznych obligacji związanych z tymi ramami, a także
fakt, że polityka, szczególnie Unii Europejskiej, jest postrzegana jako odległa od złożonej rzeczywistości
małych i średnich przedsiębiorstw. Dobra wiadomość jest taka, iż mimo tego, że większość ankietowanych
firm ICT nie zna rekomendacji UE EQAVET, prawie jedna trzecia z nich jest zainteresowana znakiem jakości
VETQI. Również, co bardziej istotne, 40% dostawców VET, mimo posiadania certyfikacji, jest
zainteresowanych znakiem branżowym VETQI.
Rezultaty fazy eksperymentalnej, wyniki jakościowe wypływające z sesji półstrukturalnej, razem z ogólnym
zaangażowaniem ekspertów zewnętrznych, ustanowią ostateczne fundamenty dla procedury certyfikacji,
która doprowadzi nasze grupy docelowe do otrzymania Znaku Jakości VETQI.
Zastosowana platforma, bazująca na ankietach online, okazała się być więcej niż satysfakcjonująca ze
względu na łatwy w użyciu interfejs i swoją kompletność.
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych."
55

Podobne dokumenty