KOMUNIKAT dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie

Transkrypt

KOMUNIKAT dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie
KOMUNIKAT
dla
lekarzy
specjalizujących
się
Departamentu
Nauki
w
dziedzinie
położnictwa
i ginekologii
W
związku
z
pismem
i
Szkolnictwa
Wyższego
Ministerstwa Zdrowia MZ-NSK-073-3/MR/14 z dnia 18.03.2015 r. uprzejmie informujemy.
Kopie ksiąg operacyjnych lub wydruków protokołów operacji wykonanych samodzielnie
przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii
powinny zawierać kolejny numer operacji, datę jej wykonania, inicjały pacjentki wpisane
w polu powstałym po zasłonięciu nazwiska operowanej, numeru PESEL i wieku –
BEZ DANYCH OSOBOWYCH. Załączona kopia dokumentacji medycznej powinna zawierać
rozpoznanie, nazwisko operującego, asysty oraz opis operacji.
Ponadto informujemy, iż każda ww. kopia musi być poświadczona przez
specjalizującego się lekarza podpisem i pieczątką, jak również opatrzona podpisem
i pieczątką ordynatora oddziału wraz z pieczątką oddziału/szpitala, w którym wykonano
operację.
Ww. dokumentacja jest wymagana programem szkolenia specjalizacyjnego i stanowi
załącznik do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych.