Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa

Transkrypt

Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa
Protokół nr 19/2012
z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa,
ładu i porządku publicznego
Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytego w dniu 27 listopada 2012 roku
Obecni:
wg załączonej listy obecności. (załącznik nr 1)
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Omówienie spraw związanych z realizacją kanalizacji w Gminie Chełmek.
Omówienie spraw SG ZOZ w Chełmku.
Zapytania i wolne wnioski.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu
i porządku publicznego Andrzej Rybak. Przywitał radnych, zaproszonych gości oraz przedstawił
porządek obrad komisji, który został przyjęty bez uwag.
Przekazał głos Przewodniczącemu RM p.M.Palka, który poinformował zebranych, iż mając na
uwadze liczne wnioski radnych i mieszkańców dotyczące realizacji budowy kanalizacji w Gminie
Chełmek zaprosił na posiedzenie komisji Prezesa MZGK sp zoo w Chełmku K.Tokarskiego
w celu udzielenia szczegółowych informacji nt budowy kanalizacji. Na posiedzeniu komisji zostaną
również omówione sprawy SG ZOZ w Chełmku.
W posiedzeniu komisji uczestniczyło 14 radnych RM.
Na posiedzenie przybył również mieszkaniec p.K.Niemczyk, który poruszył kilka spraw:
bardzo drogie leki, długie terminy w poradniach specjalistycznych, sprawa likwidacji apteki
w przychodni.
Ad 2. Omówienie spraw związanych z realizacją kanalizacji w Gminie Chełmek.
Temat omówił Prezes MZGK sp. zoo K.Tokarski oraz zaprezentował realizację prac
kanalizacji w wersji multumedialnej. Poinformował, że projekt kanalizacji jest podzielony na trzy
kontrakty tj. W1 – zlewnia oczyszczalni Jaworzno, Kontrakt W2 – zlewnia Oświęcim, W3 modernizacja stacji uzdatniania wody.
Kontrakt W1:
 wykonano kanalizację sanitarną ul. Mickiewicza w 100 % i 1974 mb sieci wodociągowej.
Spółka wystąpiła o przejęcie sieci na majątek – zakończenie planowane na przełomie
lutego/marca 2013 r.
 wykonano 695 mb kanalizacji sanitarnej i 850 mb sieci wodociągowej na ul. Słowackiego –
wystąpiono o przejęcie sieci jw.
 wykonano również w 100 % kanalizację na ul. Chrobrego, Rzecznej, Z.Starego, Mieszka I
i ul. Jagiellońskiej. Na ul. Krasińskiego wodociąg wody surowej. Spółka nie wystąpiła
jeszcze o przejęcie sieci ze względu na nieuruchomienie przepompowni przy ul. Rzecznej.
Kontrakt W1.2 :
Rozpoczęły się prace na ul. Broniewskiego. Realizuje je podwykonawca kwalifikowany firmy
WAFRO. Obecnie jest wykonane ok. 380 mb sieci kanalizacyjnej.
1
Kontrakt W2:
Realizowany jest przez konsorcjum PRIM Mysłowice i Grzegorz Wyrobek. Kontrakt W2.1 liniowy
jest zakończony. Problemem jest budowa tłoczni ścieków przy ul. Długiej w Bobrku. Aktualnie jest
wykonana komora i ścianka szczelna. Prawdopodobnie w miesiącu grudniu rozpocznie się
dostawa i montaż urządzeń tej tłoczni. Do puki nie zostaną wykonane wszystkie elementy głównie
pompownie spółka nie będzie mogła przejąć urządzeń.
Kontrakt W2 Gorzów i Bobrek - wykonawca przedłożył dokumentację do akceptacji, która dwa dni
temu została zweryfikowana i zatwierdzona przez inżyniera kontraktu. Zostanie więc złożony
wniosek o pozwolenie na budowę.
Kontrakt W2.2. Bobrek wzdłuż ul Długiej w stronę DPS-u zaczyna się budowa kanalizacji.
Pozwolenie jest złożone. Przy ul. Nowej właściciel działki zgodził się odstąpić teren pod
przepompownię pod warunkiem dostąpienia 8 m na wjazd na działkę.
Zakres tego projektu to ul. Parkowa w stronę Podkomorka i Gorzów przez ul. Nowowiejską,
Szkolna, Oświęcimska, Gorzowska, Sportowa.
Zagrożenia terminowego wykonania projektu:
W1 - Wykonawca złożył roszczenie na kwotę 318 tys. zł związane z koniecznością budowy
przepompowni przy stadionie i uzasadnienie tego roszczenia jest takie, że ze względu na skutki
eksploatacji górniczej nie jest możliwe wykonanie kanalizacji jak w projekcie z 2003 r. Na etapie
studium wykonalności i dokumentu spójności projektanci bazowali na tych dokumentach przy
projektach wykonanych w latach 2002 – 2005. Część z tych projektów jest realizowane, a część
nie uzyskało pozwolenia na budowę, zostały wprowadzone jako zadania, które wymagają
opracowania jakichś dokumentów.
Inżynier kontraktu uznał roszczenie za zasadne, natomiast kancelaria radców prawnych uznała
roszczenie za bezzasadne i powinno być rozstrzygnięte na drodze sądowej.
W2 – 8.XI.2012 r. sąd ogłosił upadłość konsorcjum realizującego projekt. Spółka ma sądową zgodę
na zmianę lidera. Partner G.Wyrobek zapewnił, że posiada wystarczające moce przerobowe
pozwalające dokończyć zadanie. Spółka proceduje, aby firma p.G.Wyrobek stała się liderem,
trwają uzgodnienia między partnerami konsorcjum. Spółka oczekuje na ostateczne decyzje, aby
podjąć działania zmiany lidera w WFOŚ.
S.Kadzior pytała ile jest opóźnienia w związku z tymi działaniami.
K.Tokarski – ok. 3 miesiące i termin realizacji nie jest zagrożony. Spółka przeprowadza
aktualizację harmonogramu robót co pół roku. Ostatnia aktualizacja harmonogramu robót była
zatwierdzona w grudniu ubiegłego roku.
M.Palka poinformował, że o negocjacjach z Firmą PRIM słyszymy już 4 miesiące.
S.Kadzior poinformował, że w miesiącu kwietniu/maju br były już oficjalnie zgłoszone uwagi do
nieterminowej realizacji zadania.
K.Tokarski poinformował, że w miesiącu maju wypowiedzenia otrzymali pracownicy wykonujący
prace na terenie Bobrka. Spółka wystąpiła do PRIM o wyjaśnienie tej sytuacji. Poinformowali, że
mają 6 brygad, z tego 2 brygady z Tarnowskich Gór, które zostały zwolnione, a pozostało 4
brygady z Mysłowic. Jednak firma ogłosiła upadłość i wszystkie brygady zostały zwolnione
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez konieczności świadczenia pracy.
M.Palka – pytanie jak się zakończyły negocjacje firmy PRIM z p.G.Wyrobek? I czy jest zagrożenie
terminowego zakończenia robót.
S.Kądzior – jakie będą zagrożenia i konsekwencje w przypadku nieterminowego wykonania całości
zadania.
2
K.Tokarski – termin zakończenia kontraktu jest do końca listopada 2013 r. natomiast efekt
ekologiczny do końca 2014 r. Okres programowania jest do końca 2015 r. Jeżeli zauważymy
niebezpieczeństwo, że roboty nie będą wykonywane terminowo, to spółka będzie przejmować
odcinkami i procedurę podłączać nieruchomości do kanalizacji.
Kontrakt W3 – wykonawca zgłosił roszczenie na kwotę 2.928 tys. zł ze względu na brak zgody na
dysponowanie terenem. Inżynier projektu uznał roszczenie do kwoty 28 tys. zł. Wykonawca
założył, że w dniu podpisania umowy wchodzi z pracami w teren, ale zgodnie z podpisaną umową
i harmonogramem, prace budowlane rozpoczyna w kwietniu tego roku a rozpoczął w czerwcu br.
Stacja uzdatniania wody posiadała przygrodzenia na terenach prywatnych. Część z tych działek
już wykupiono. Pozostała działka p. Syski, który nie przeprowadził jeszcze postępowania
spadkowego po zmarłej żonie. To wstrzymuje proces wykupu.
W miesiącu czerwcu spółka złożyła wniosek o rozszerzenie projektu na kwotę 5.900 tys. zł.
Informacja z Ministerstwa pozytywna, jednak oczyszczalnia ścieków w Oświęcimiu nie zapewnia
oczyszczenia ścieków zgodnie z dyrektywą EWG, i Ministerstwo zażądało dodatkowych
przedstawienia dokumentów oraz zaproponowało spotkanie w celu omówienia ważnych kwestii.
K.Tokarski przedstawił korespondencję w tej sprawie.
Na pytanie Przewodniczącego RM dotyczącego zagrożeń – T.Tokarski poinformował, że nie widzi
zagrożenia nieterminowością wykonania. Jeżeli chodzi o konsorcja to jeśli firma ogłosi upadłość
likwidacyjną, to spółka wystąpi do syndyka o oświadczenie czy będzie realizował zadanie. Jeśli
zrezygnuje to jesteśmy upoważnienie do rozwiązania kontraktu. Chyba że w tej kwocie i w terminie
wywiąże się z realizacji, ale nie dłużej niż do lutego 2013 r. W dniu 8 listopada był wniosek o
upadłości, 2 miesiące wejście w życie tj. 8 stycznia 2013 r. Po tym terminie Sąd podejmie
decyzję czy Układ wejdzie w życie, czy zostaje ogłoszona upadłość likwidacyjna. Jeśli tak to wg
kancelarii prawnej, to piszemy pismo i wzywany do realizacji kontraktu i spłaty wierzycieli. Jeżeli
nie będzie dobrej woli to w ciągu 30 dni rozwiązujemy kontrakt. P.Wyrobek zapewnia, że posiada
moce przerobowe i jest w stanie wykonać kontrakt.
W czwartek spółka MZGK wyśle kolejne pismo do WSOŚ o zmianę lidera.
Na zakończenie M.Saka pytał o realizację kanalizacji na ul. Kasprowicza w Chełmku,
dlaczego nie została ujęta w harmonogramie robót.
K.Tokarski wyjaśnił, że mieszkańcy ul. Kasprowicza, zgodnie z projektem będą mieli możliwość
podłączenia nieruchomości do kanalizacji.
Ad 3. Omówienie spraw SG ZOZ w Chełmku.
Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p.Bernadeta Weidemann Nimptch przedstawiła cele i zadania
SG ZOZ w Chełmku wg statutu:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
- to co SG ZOZ może zaoferować zgodnie z kontraktem NFZ.
- dozwolone: stomatologia, świadczenia ponadstandartowe, medycyna pracy – usługi, badania
labolatoryjne (część można wykonać odpłatnie),
- ustawa dopuszcza tylko jeden rodzaj świadczeń - nie dopuszcza się świadczeń np. stomatologa,
kardiologa lub innego specjalisty jako świadczącego usługi jednocześnie
z NFZ i prywatnie.
2. Wykonanie świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych – działalność
finansowana przez NFZ
3. Promocja zdrowia: badania uczniów o „wyborze zawodu”, Akademia Pacjenta, współpraca
z firmami farmaceutycznymi – finansowanie badań, mammobusy, osteobusy, badanie
słuchu – wynajem sprzętu i personelu SG ZOZ. Nie są objęte profilaktyką, a jest taka
potrzeba: dzieci 4 - 18 lat – profilaktyka próchnicy zębów dzieci i młodzieży, edukacja
w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży.
3
Kontrakt z NFZ zawiera różne ograniczenia, które strony są zobowiązane przestrzegać:
 niemożność przekraczania miesięcznego wymiaru kontraktu,
 oferta świadczeń przez cały rok,
 płatność w wymiarze 1/12 w każdym miesiącu.


Czego oczekuje pacjent:
realizacji własnych potrzeb na swoich warunkach,
realizacji potrzeb wg oczekiwań pacjenta,
Pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych, ma jednak obowiązek do
przedstawienia prawa do uzyskania świadczenia. Pacjent ma prawo do zapisania się do
wybranego lekarza osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Od przyszłego roku będzie
miał możliwość drogą elektroniczną.
W przypadku AOS – ambulatoryjnej opieki społecznej wymagane jest skierowanie do
wybranej poradni specjalistycznej oraz
przedstawienia prawa do uzyskania świadczenia.
Skierowaniem nie jest karta informacyjna ze szpitala, ani SOR, ani izby przyjęć. Skierowanie nie
jest wymagane jeśli jest zagrożenie życia.
Pacjent ma prawo do uzyskania drugiej opinii lekarskiej, jeśli nie jest pewny opinii lekarza.
Pacjent nie ma ograniczenia w otrzymaniu drugiego skierowania. Pacjent ma prawo wyboru
lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej czy położnej, lekarza specjalisty w wybranej placówce.
Może leczyć się w każdym szpitalu, gdzie chce – nie ma rejonizacji.
Nieporozumienia:
 transprt sanitarny – wyłącznie dla pacjentów z dysfunkcją ruchową,
 transport częściowo płatny – są określone szczegółowo świadczenia ze względu na
chorobę lub jeśli pacjent wybiera np. inny dalszy szpital.
 leczenie refundowane: recepty ma prawo wystawić każdy lekarz poz lub lekarz pracujący
samodzielnie na umowę z NFZ. Jednak nie zawsze leki refundowane są tańsze (np.
generyczne lub odtwórcze). Pacjent może poprosić lekarza o dobór tańszego leku. Nie
każdy lek
jest refundowany jednakowo przy danej chorobie. Leczenie lekami
refundowanymi przysługuje wszystkim, którzy są ubezpieczeni, ale również innym np.
dzieci rodziców nieubezpieczonych, osoba przez wiele lat pracująca przy azbeście, osoby
za których deklaruje organ lub resort, kobiety ciężarne. W ramach procesu leczenia pacjent
ma prawo zarejestrować się w miejscu wybranym przez siebie, ale i w terminie podanym
przez tą placówkę.
 nie ma możliwości wizyty u specjalisty bez skierowania np. tylko po receptę lub wizyty po
receptę bez wizyty u lekarza.
 pacjent wybiera u jakiego świadczeniodawcy chce się leczyć: prywatnie lub z NFZ.
Przychodnia płaci za badania lekarskie jeśli pacjent nie przyjdzie na następną wizytę
z wynikami.
e-WUŚ
Dyrektor SG ZOZ poinformowała, że od 1.01.2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Beneficjentem finansowanych ze środków publicznych NFZ mogą być tylko osoby opłacające
składki zdrowotne. Informacje o tym będzie przesyłał na bieżąco ZUS do NFZ – jest to system tzw.
e-WUŚ. Uprawnienia pacjenta w poradni będą sprawdzane elektronicznie w dniu przyjęcia
pacjenta. Nieuprawniony uzyska świadczenie, ale po
złożeniu oświadczenia, że jest
ubezpieczony, a jeśli nie jest ubezpieczony, to musi zapłacić za świadczenie. NFZ po 7 dniach
wystawi fakturę za leczenie jeśli pacjent nie dostarczy dowodu ubezpieczenia. Na fakturze: porada
oraz kwota udzielonej refundacji za lek na receptę.
4
Wg informacji NFZ w skali Chełmka to 1158 osób, które na dzień dzisiejszy są zdeklarowane
do naszej przychodni, a nie mają uprawnień do leczenia. Zakłada się, że są to osoby pracujące
i przebywające za granicą, pracownicy pracujący u nierzetelnych pracodawców, błędy
spowodowane system przesyłania danych pomiędzy ZUS i NFZ, pomyłki w nazwiskach i inne.
W celu uniknięcia pomyłek SG ZOZ będzie informował wszystkich pacjentów o sprawdzanie
swoich danych czy nie ma pomyłki i czy są na pewno uprawnieni do leczenia.
Po weryfikacji danych SG ZOZ w Chełmku w 2013 r. może stracić (w stosunku do 2012 r.) ok. 220
tys. zł w skali roku z porad POZ, ok. 42 tys. z tytułu porad pielęgniarki środowiskowej i ok. 20 tys.
zł z tytułu porad pielęgniarki położnej. W sumie mniej o 280 tys. zł.
W celu zwiększenia budżetu przez w/w straty z systemu e-WUŚ - SG ZOZ czyni różnorakie
starania: pozyskiwanie nowych kontraktów, mobilizowanie pacjentów do sprawdzanie pomyłek,
pozyskiwanie nowych pacjentów uprawnionych do świadczeń.
SGZOZ w Chełmku zaplanował również wzmocnienie budżetu poprzez otwarcie apteki pod
patronatem przychodni.
Dyrektor zaznaczyła, że nie została wypowiedziana umowa właścicielom obecnej apteki, ale
w związku z tym, że nie oświadczyli woli przedłużenia dzierżawy pomieszczeń do końca września
br – umowa wygaśnie 31 grudnia br. W miesiącu październiku właściciele zostali poinformowani
o zakończeniu umowy i że SG ZOZ zagospodaruje pomieszczenia we własnym zakresie.
Właściciele wnieśli nieuzasadnione pretensje, że nie zostali poinformowaniu o kończącej się
umowie.
W związku z tym, że czynsz nie jest wysoki, przychodnia nie ma dużych zysków z pomieszczeń,
a z apteki nie korzysta wielu pacjentów, ponieważ leki są drogie planuje się uruchomić aptekę
w strukturach przychodni. Na kierownika apteki zostanie ogłoszony konkurs. Pomieszczenia
wymagają remontu, zgody sanepidu, p.poż. Planuje się, że prace te potrwają ok. 3 miesięcy.
Radni przyjęli bez uwag przedstawioną przez Dyrekotra SG ZOZ propozycję uruchomienia
apteki.
P.Dyrektor poinformowała, że w przyszłym roku przychodnia przygotowuje się do dużego
kontraktowania i dlatego chce aby była dobrze i kompleksowo przygotowana. W tym celu również
SG ZOZ wdraża system ISO.
Na zakończenie Dyrektor udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące: odbioru
wyników badań, kolejek do specjalistów, badań z zakresu medycyny pracy, preferencji dla
honorowych dawców krwi, a także badań okresowych dla strażaków OSP.
Ad 4. Zapytania i wolne wnioski.
W ramach tego punktu radni nie zgłaszali uwag, zapytań i wniosków.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Przewodniczył:
B.
5
Maślanka
Andrzej Rybak
6