Pamiętajmy o sercu - Głos Weterana i Rezerwisty

Transkrypt

Pamiętajmy o sercu - Głos Weterana i Rezerwisty
G³os Weterana i Rezerwisty
się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. O wyjątku od tej
zasady stanowi artykuł 17 ustawa 2 punkt 2 ustawy, w którym ustawodawca określił, że od osób przebywających w SZPITALACH opłaty
miejscowej i uzdrowiskowej nie pobiera się. Ten prosty zapis jest
jednak inaczej interpretowany przez burmistrza Krynicy-Zdroju, aniżeli
przez organ nadrzędny, jakim w sprawach podatkowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, co naraża pacjentów na
dodatkowe koszty.
Przekonałem się osobiście do stosowania takiej praktyki, ponieważ w
2008 roku po wypadku samochodowym zostałem skierowany na leczenie
do 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w KrynicyZdroju gdzie przebywałem od 26 września do 16 października 2008 roku.
Po powrocie ze szpitala otrzymałem decyzję burmistrza Krynicy-Zdroju o
ciążącym na mnie zobowiązaniu podatkowym w opłacie uzdrowiskowej
w wysokości 52,50 zł z tytułu 21-dniowego pobytu w Krynicy-Zdroju w
20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Natychmiast
złożyłem w tej sprawie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Nowym Sączu, przywołując precedensową sprawę
z 2007 roku, w której właśnie to samo SKO uchyliło zaskarżoną decyzję
podatkową burmistrza Krynicy-Zdroju o nałożeniu na pacjenta opłaty
uzdrowiskowej z tytułu pobytu w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. 26 marca 2009 roku SKO ponownie orzekło
na moją korzyść, wyjaśniając, że ani ustawa z 30 września1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej, ani ustawa z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych, a nawet sama ustawa o podatkach i
opłatach lokalnych nie zawiera definicji SZPITALA. Oznacza to, że nie
ma znaczenia rodzaj i nazwa placówki zdrowia będącej szpitalem, jeżeli
tylko spełnia kryteria zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
Dlatego też SKO w Nowym Sączu uznało, że skoro przebywałem w 20
Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju,
to na mocy prawa jestem zwolniony z opłaty uzdrowiskowej.
Jednakże mimo pozytywnych rozstrzygnięć SKO w Nowym Sączu
burmistrz Krynicy-Zdroju nie zamierza zwalniać z opłaty uzdrowiskowej
osób przebywających właśnie w 20 Wojskowym Szpitalu UzdrowiskowoRehabilitacyjnym, ponieważ – jak sam twierdzi – ustawa o podatkach i
opłatach lokalnych w sposób wyraźny nie wymienia szpitali uzdrowiskowych, a 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
prowadzi głównie działalność sanatoryjną i jest szpitalem tylko
z nazwy, wobec czego osoby przebywające w tej placówce są po
prostu kuracjuszami, od których nadal będzie egzekwowana opłata
uzdrowiskowa.
Dotychczas były tylko dwie takie sprawy między pacjentami 20
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, a burmistrzem
Krynicy-Zdroju, w które zaangażowane było SKO w Nowym Sączu. Może
gdyby pozostali PACJENCI znali swoje prawa i złożyli odwołania od
decyzji podatkowych nakładających opłatę uzdrowiskową, burmistrz
Krynicy-Zdroju zaprzestałby poboru podatku od osób leczących się
w wymienionym szpitalu.
DOBOSZ
Pamiętajmy o sercu
Starożytni Grecy byli przekonani, że tam mieszka ludzka dusza. Niektórzy również dzisiaj twierdzą, że gromadzą się w nim wszelkie uczucia
– zarówno dobre, jak i złe. Serce – bo nim mowa – to tylko mięsień,
pompa ssąco-tłocząca krew do wszystkich narządów. Od naszego postępowania zależy, czy serce będzie nam służyć dobrze przez całe życie,
czy zacznie dokuczać, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając normalne
życie. Choroby serca i układu krążenia są główną przyczyną zgonów
we wszystkich krajach, które zwą siebie cywilizowanymi. W Polsce co
roku na zawał serca umiera 200 tysięcy osób niemal 5 milionów cierpi
na nadciśnienie, a 0,5 miliona na chorobę wieńcową! Najczęściej własne
serce, a tym samym i życie, niszczymy celowo, z pełną świadomością.
Bo jak inaczej traktować, na przykład, nałóg palenia papierosów?
Pewnie narażę się wielu palaczom, ale wdychanie dymu papierosowego – palenie bierne tak samo szkodzi. Można odejść z zadymionego
miejsca, ale dlaczego ustępować ma niepalący?
Podobnie szkodliwe dla serca są wszelkie zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, którymi również prawie nikt się nie przejmuje.
Czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia jest także stres, który towarzyszy nam od chwili urodzenia. Wszyscy jesteśmy na niego narażeni.
Można radzić innym, patrząc na wiele spraw z boku. Łatwo powiedzieć,
ale zdecydowanie trudniej wykonać.
Witold MAMEŁA
26 ~ Sierpień 2009 ~
www.gwir.pl
Z ¿a³obnej karty
Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹...
Ks. Jan Twardowski
10 rocznica śmierci ks. prałata płk.
Tadeusza Dłubacza
27 czerwca w Moszczenicy Niżnej koło
Starego Sącza odbyły się uroczystości
patriotyczno-religijne w związku z 10.
rocznicą śmierci księdza prałata pułkownika Tadeusza Dłubacza, kapelana przy
Urzędzie Prezydenta RP, pierwszego
dyrektora, jedynego w siłach zbrojnych
w świecie dyrektora Caritas Ordynariatu
Polowego. W kościele pw. św. Mikołaja
odbyła się msza św. w intencji zmarłego
4 lipca 1999 roku kapelana. Mszę koncelebrowali ks. prałat płk Sławomir Żarski
– wikariusz generalny biskupa polowego
i proboszcz parafii ks. mgr Tadeusz
Brzeziński. Udział wzięła Rodzina ks.
Tadeusza, delegacje: z Kancelarii Prezydenta RP z panią Krystyną Milewską, wojska oraz szkół noszących
imię ks. Tadeusza Dłubacza, liczni członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół im. ks. prał. płk. Tadeusza Dłubacza „Memoria et Bonum” na czele
z generałami Zbigniewem Cieślikiem i Stanisławem Ferencem, a także
delegacja ZBŻZiORWP reprezentowana
przez ppłk. Adama Leszyńskiego, Kazimierza Zająca i chor. sztab. Jerzego
Sokołowskiego z ZR w Nowym Sączu.
Były również redakcje „Nasza Służba” i
„Głos Weterana i Rezerwisty”. Po mszy
odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęceni pamiątkowej tablicy. Odsłonięcia z
upoważnienia Ordynariatu Polowego WP
dokonali: Małgorzata Brańska z DWSZ
MON i gen. dyw. rez. Zbigniew Cieślik. Tablicę poświęcił wikariusz generalny ks. Sławomir Żarski.
Po mszy, dalsze uroczystości odbyły się na Cmentarzu Parafialnym w
Starym Sączu, gdzie spoczywa ksiądz Tadeusz. Na grobie z mottem
„Tyle się Boga ludziom daje, ile się w sercu ma”, złożono wieńce, kwiaty
i zapalono znicze.
Ryszard SKŁODOWSKI
Gen. bryg, Kazimierz BOGDANOWICZ (2.03.192825.03.2009) urodził
się w Gowryliszkach
na Wileńszczyźnie.
Służbę wojskową rozpoczął w roku
1943, jako żołnierz Armii Krajowej
brał udział w akcji „Burza”. Od
roku 1949 był elewem 16 Pułku
Piechoty 6 Dywizji Piechoty. W
latach 1950-1951 był podchorążym
w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych, a przez kolejne dwa lata
w Technicznej Oficerskiej Szkole
Wojsk Pancernych. Pierwsze stanowisko - pomocnika dowódcy
kompanii ds. technicznych - objął
w 26 Pułku Czołgów 19 Dywizji
Zmechanizowanej. Od roku 1953
dowodził kompanią w 69 Pułku
Zmechanizowanym 19 Dywizji
Zmechanizowanej. Po ukończeniu w 1959 roku Akademii Sztabu
Generalnego WP w Rembertowie
został pomocnikiem, a następnie starszym pomocnikiem szefa
sztabu ds. operacyjnych 22 Pułku
Czołgów 5 Dywizji Pancernej. Od
roku 1964 był szefem sztabuzastępcą dowódcy, następnie zastępcą dowódcy 8 Pułku Czołgów
Średnich 11 Dywizji Pancernej. W
latach 1967-1971 pełnił służbę na
stanowisku starszego pomocnika
szefa wydziału operacyjnego 11
Dywizji Pancernej w Żaganiu. Od
roku 1971 kierował Wydziałem
Operacyjnym 5 Dywizji Pancernej
w Gubinie. W roku 1973 został
szefem sztabu-zastępcą dowódcy
11 Dywizji Pancernej, a w okresie
1976-1978 zajmował takie samo
stanowisko w 3 Dywizji Zmechanizowanej w Lublinie. Przez pięć lat
(1978-1983) dowodził 3 Dywizją
Zmechanizowaną. Na tym stanowisku w roku 1983 awansowany
został na stopień generała brygady. Od roku 1983 był zastępcą
dowódcy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego ds. liniowych, a następnie ds. obrony terytorialnej.
W latach 1987-1991 dowodził
Zgrupowaniem Jednostek Zabezpieczenia MON. Zawodową służbę
wojskową zakończył 4 lutego 1992
roku. Do ZBŻZiORWP należał