i/i}j\l jv KfiBV]LNTCA.

Komentarze

Transkrypt

i/i}j\l jv KfiBV]LNTCA.
wclly
i/i}j\l jv KfiBV]LNTCA.
Zarz4dzenieNr 11812016
Wrijta Gminy Kobylnica
z dnia 9 sierpnia2016roku
w sprawienabycia na wlasno56nieruchomoici poloZonejw miejscowoSciZgbowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446),art. 10 ust. 1, 23 ust. 1 w zwi4zku z arI.25 usL.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomoSciami(tj' Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1774zezm.),wzwiqzkuz$2pkt5i$3ust. I pkt 2 uchwalyNr XXIV/323/2008Rady
Gminy Kobylnica z dnia 2g lipca 2008 roku w sprawieokreSleniazasadnabywania,zbywania
i obciqZanianieruchomo3cioraz ich Wdzier2awiania lub najmu na czas ozn czony dluZszy
niz trzy lata lub czas nieoznaczony(Dz. Urz. Woj . PomorskiegoNr 10 1, poz. 2542)
zarz4<lzam,co nastppuje:
6l
l . Naby6 na wlasnoSi nieruchomoS6polo2on4 w Zgbowie oznaczon1.iakodzialka nr
38/7 o pow. 0,64 ha z przeznaczeniemnacele realizacji zadafiwlasnych.
2 . Nabycie na wlasno36 nieruchomoSci,o kt6rej mowa w ust. 1 zostanie dokonane w
drodze nieodplatnegoprzeniesieniawlasnoSciwy2ej wymienionej nieruchomoScina
rzecz Gminy Kobylnica przez AgencjENieruchomoSciRolnych.
$2
Wykonanie Zarzrydzeniapowierzamp.o. Kierownika ReferatuBudownictwa,
GospodarkiPrzestrzenneji Ochrony Srodowiska.
$3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty