INFORMACJA Z DZIALALNOSCI OIP w RZESZOWIE

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA Z DZIALALNOSCI OIP w RZESZOWIE
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE
W RAMACH KAMPANII „ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ”
W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.
Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych było zachęcenie uczestników rynku pracy do
podnoszenia poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Działania realizowane w ramach „Dni” to konferencje, szkolenia, organizacja stoisk informacyjno-eksperckich oraz dyżury w
mediach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współpracy z Oddziałem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i Jaśle.
Działania realizowane były pod patronatem: Wojewody
Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Przemyśla,
Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Prezydenta Miasta Krosna, Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność Region Rzeszowski,
NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska, NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska, NSZZ Solidarność Region Podkarpacki,
Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, Regionalnej Izby Gospodarczej w
Przemyślu, Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie, Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Patronatem medialnym „podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
objęły: TVP Rzeszów, Gazeta Codzienna NOWINY, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Radio Feniks.fm, Radio Leliwa, Tygodnik
Regionalny „Korso”, Radio Trendy, ATEST, Praca i zdrowie, Tygodnik „Nowe Podkarpacie”, portal nowiny24.pl.
KONFERENCJE I ISZKOLENIA
KONFERENCJE
SZKOLENIA
RZESZÓW – 9 CZERWCA 2015R.
Konferencja inaugurująca „PODKARPACKIE DNI PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
W Sali Sesyjnej rzeszowskiego ratusza zorganizowana została konferencja inaugurująca „Podkarpackie dni
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy udział w niej wzięli
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych, OUG w Krośnie, WOMP, PUP,
OSPSBHP, organizacji pracodawców oraz przedsiębiorcy i pracodawcy. Podczas konferencji odbyły się następujące
prelekcje: Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” - cele i założenia, Stan przestrzegania
przepisów prawa pracy na terenie województwa podkarpackiego na podstawie wyników kontroli Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Uwarunkowania praworządności w stosunkach pracy w demokratycznym państwie
prawnym, Prawne formy zatrudnienia, Ubezpieczenia społeczne dla Ciebie, Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
z tytułu niezdolności do pracy oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Program dofinansowania
przedsiębiorstw. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie oraz Urzędem Miasta Rzeszowa. Udział w konferencji wzięło ponad 50 osób.
Zdjęcia: OIP w Rzeszowie
KONFERENCJE I SZKOLENIA
JASŁO – 17 CZERWCA 2015R.
Szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców.
W Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jaśle zorganizowane zostało szkolenie dla przedsiębiorców
i pracodawców z ternu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. Tematyka szkolenia dotyczyła: podejmowania
zatrudnienia, prawnych form świadczenia pracy, przygotowania pracowników do pracy, uprawnień związanych
z rodzicielstwem, zasad ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, dofinansowania działań
płatników składek w zakresie poprawy warunków pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy
z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle, Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców oraz Starostwa
Powiatowego w Jaśle.
Zdjęcia: ZUS o/Jasło
KONFERENCJE I SZKOLENIA
PRZEMYŚL – 17 CZERWCA 2015R.
Konferencja podsumowująca „Podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
W Sali Sesyjnej przemyskiego ratusza zorganizowana została konferencja w której udział wzięli studenci,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawcy i przedsiębiorcy z terenu ziemi przemyskiej Podczas
konferencji odbyły się następujące prelekcje: Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” - cele
i założenia, Stan przestrzegania przepisów prawa pracy na terenie województwa podkarpackiego na podstawie
wyników kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Przeciwdziałanie pracy przymusowej i handlowi
ludźmi, Prawne formy zatrudnienia, Należne ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców, Program
dofinansowania przedsiębiorstw. Konferencja zorganizowana przy współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Rzeszowie oraz Urzędem Miasta Przemyśla.
Zdjęcia: OIP w Rzeszowie, ZUS o/Rzeszów
KONFERENCJE I SZKOLENIA
RZESZÓW – 18-19 CZERWCA 2015R.
Konferencja naukowa „Obszary aktywności kobiet”.
Na zaproszenie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiciel Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wziął udział w konferencji naukowej „Obszary aktywności kobiet”. Podczas
konferencji w panelach poświęconych sytuacji kobiet w sferze zawodowej wygłoszone zostały następujące referaty:
„Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w działalności nadzorczo-kontrolnej oraz prewencyjnej
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie” oraz „ Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć. Mechanizmy
zapobiegania a nowe szanse na rynku pracy”.
Zdjęcia: https://www.facebook.com/PodkarpackiKongresKobiet
STOISKA INFORMACYJNO - EKSPERCKIE
Rynek w Rzeszowie – 9 czerwca 2015r.
Rynek w Krośnie – 11 czerwca 2015r.
Zdjęcia: OIP w Rzeszowie, ZUS o/Jasło, ZUS o/Rzeszów
STOISKA INFORMACYJNO - EKSPERCKIE
Plac Głowackiego w Tarnobrzegu – 15 czerwca 2015r.
Rynek w Przemyślu – 17 czerwca 2015r.
Zdjęcia: OIP w Rzeszowie, ZUS o/Rzeszów
DYŻURY EKSPERCKIE W MEDIACH












12 czerwca Tygodnik Nowe Podkarpacie w Krośnie
12 czerwca Polskie Radio Rzeszów
15 czerwca Katolickie Radio VIA w Rzeszowie
16 czerwca Gazeta Codzienna NOWINY w Rzeszowie
16 czerwca Tygodnik KORSO w Mielcu
16 czerwca Radio TRENDY w Krośnie
17 czerwca Radio LELIWA w Tarnobrzegu
19 czerwca Tygodnik Nowe Podkarpacie w Krośnie
23 czerwca Radio WAWA w Rzeszowie
24 czerwca Gazeta Codzienna NOWINY w Rzeszowie
25 czerwca Tygodnik Życie Podkarpackie w Przemyślu
26 czerwca Gazeta Super Nowości w Rzeszowie
Dyżury eksperckie w dniach 12-17 czerwca zrealizowane zostały przy współpracy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Rzeszowie i Jaśle w ramach Podkarpackich Dni Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Zdjęcia: OIP w Rzeszowie, ZUS o/Rzeszów
POPULARYZACJA PRAWA PRACY W MEDIACH
„Podejmowanie legalnej pracy przez Ukraińców w Polsce ”
- to temat audycji nagranej w języku polskim i ukraińskim
przy współpracy z Polskim Radiem Rzeszów.
Red. Olga Hałabud do realizacji audycji, nt. podejmowania legalnej
pracy zaprosiła także Konsulat Honorowy Ukrainy w Rzeszowie
oraz przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Audycja będzie emitowana w lipcu na antenie Polskiego Radia Rzeszów
Informacje nt. kampanii oraz porady z zakresu prawa pracy
W czerwcu 2015r. w podkarpackich mediach ukazało się łacznie 37 informacji, w tym: Radio – 15; TV – 4;
Prasa – 15;portale informacyjne – 3
Sporządził: WOJCIECH DYLĄG

Podobne dokumenty