frezarka pneumatyczna prosta fk120

Komentarze

Transkrypt

frezarka pneumatyczna prosta fk120
FREZARKA
PNEUMATYCZNA
PROSTA
FK120
Instrukcja obsługi
oryginalna
ARCHIMEDES S.A.
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław, PL
Tel. +48 071 7827100
Fax +48 071 3550962
www.archimedes.com.pl
Wydanie: I, sierpień 2013
Nr wyrobu:………….……..
1. WSTĘP
Niniejsza instrukcja powinna być starannie przechowywana i zawsze
dostępna dla operatora, zakładowej służby BHP i innych osób związanych z
obsługą narzędzi pneumatycznych. Informacje tu zawarte są istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, właściwej eksploatacji,
konserwacji i utylizacji wyrobu, a ponadto ułatwiają zamawianie części
zamiennych.
Operator – przed przystąpieniem do pracy – powinien dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszego dokumentu i upewnić się, że informacje tu zawarte
są dla niego zrozumiałe.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania naszych
wyrobów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio
z firmą Archimedes we Wrocławiu.
Identyfikacja czasu produkcji wyrobu
Narzędzia pneumatyczne posiadają trwały, indywidualny numer
fabryczny składający się z co najmniej pięciu cyfr. Dwie pierwsze cyfry
odnoszą się do roku budowy wyrobu, a następne oznaczają kolejny
egzemplarz wyrobu wyprodukowanego w danym roku.
2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU
Frezarka pneumatyczna kątowa FK120, to narzędzia przeznaczone do
obróbki średniej wielkości powierzchni. Charakteryzują się dużą mocą przy
stosunkowo niewielkiej masie wyrobu. Zaprojektowana jest do pracy
frezami z węglików spiekanych, co pozwala na wysokowydajną
i dokładną obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali
hartowanej i nierdzewnej. Frezarka ta może być także wykorzystana do
pracy ściernicami ceramicznymi i żywicznymi – typu trzpieniowego.
Przeznaczona jest do obróbki spoin, odlewów i odkuwek, matryc, form
wtryskowych i grawitacyjnych itp. – Ma zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie
jest wymagana wydajna praca ręczna. Po wymianie ściernicy na szczotkę
ścierną może być używana do czyszczenia elementów metalowych,
usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do innych podobnych prac.
Stosunkowo mały ciężar, małe wymiary gabarytowe i poręczny kształt
frezarki zapewniają wygodne jej użytkowanie nawet w trudnodostępnych
-1-
miejscach. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności można pracować
frezarką przy użyciu tylko jednej ręki.
Wyposażona jest w przewód odprowadzający powietrze (wzdłuż węża
zasilającego) poza strefę pracy, co dodatkowo poprawia warunki pracy tym
narzędziem.
3. PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE
Maksymalna średnica freza
- 16 mm
Maksymalna średnica ściernicy
- 40 mm
Średnica trzpienia freza lub ściernicy
- 6 mm i 8 mm
Prędkość obrotowa biegu luzem (max)
- 12000 obr./min
Moc
- 0,7 kW
Zużycie powietrza
- 60 m3/h
Długość:
- 234 mm
Masa:
- 1,3 kg
Gniazdo końcówki powietrznej
- G 1/4
Wewnętrzna średnica przewodu zasilającego
- 12,5 mm
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy: - 78,91) ±1,17 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:
- 85,251) ± 1,2 dB(A)
Całkowita wartość drgań :
- 1,732) ± 0,16 m/s2
1)
2)
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 8662-13
Frezarka w wykonaniu standardowym wyposażona jest w tulejki mocujące
narzędzia robocze o średnicy 6 i 8 mm.
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Operator przed przystąpieniem do pracy frezarką powinien być dokładnie
zapoznany z przepisami obowiązującymi na swoim stanowisku pracy
oraz z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
 Ściśle przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących pracy
zmechanizowanymi narzędziami ręcznymi.
 Frezarki nie posiadają powłoki izolacyjnej. Zetknięcie się narzędzia ze
źródłem energii elektrycznej grozi porażeniem operatora.
-2-
 Zawsze należy odłączyć narzędzie od sieci sprężonego powietrza przed
wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą narzędzia
roboczego (ściernicy, freza, szczotki) lub przed przeprowadzeniem
konserwacji czy naprawy narzędzia.
 Stosować narzędzia robocze o zalecanej wielkości, właściwego kształtu i
wytrzymałości oraz bez uszkodzeń mechanicznych.
 Każdorazowo sprawdzać, czy narzędzia robocze są do pracy
z prędkością obrotową, jaką uzyskuje frezarka (patrz punkt 3).
 Okresowo i po każdym demontażu sprawdzać obroty biegu luzem
wrzeciona. Obroty zmierzone przy ciśnieniu 0,63 MPa nie mogą
przekraczać obrotów nominalnych narzędzia.
 Nie wolno zwiększać ciśnienia powietrza powyżej 0,63 MPa.
 Unikać sytuacji, gdy podczas szlifowania czy frezowania nie ma
możliwości obserwowania strefy pracy.
 Bezzwłocznie przerwać pracę, gdy nastąpi poluzowanie się trzpienia
narzędzia roboczego w uchwycie wrzeciona.
 Nie usuwać blokady z dźwigni uruchamiającej narzędzie /poz. 19/,
chroniącej przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia.
 Nie blokować dźwigni uruchamiającej narzędzie w pozycji „praca”.
Dźwignia ta po zwolnieniu nacisku ręki powinna wracać w położenie
spoczynkowe, a narzędzie powinno się wyłączyć.
 Zadbać o to, by w miejscu pracy był łatwy dostęp do urządzeń
odcinających dopływ powietrza.
 Nie stosować uszkodzonych węży powietrznych. Wąż taki może być
przyczyną wypadku. Stosować węże obliczone na ciśnienie robocze
wynoszące co najmniej 0,63 MPa.
 Unikać nadmiernego smarowania powietrza, ponieważ olej wydostający
się z narzędzia w postaci mgły jest szkodliwy dla środowiska naturalnego
i dla operatora. Pomieszczenie pracy powinno być dobrze wentylowane.
 W przypadku przedostania się smaru lub oleju do oczu, należy
bezwzględnie skorzystać z pomocy medycznej.
 Nie uruchamiać frezarki bez narzędzia roboczego, szczególnie z luźno
nałożonymi na wrzeciono elementami mocującymi (poz. 36 i 37).
 Frezarka przeznaczona jest do pracy bez osłony, stąd bezwzględnie
należy stosować okulary ochronne.
 Zaleca się stosować ochronniki słuchu.
 Frezarka podczas pracy powinna być trzymana w rękach; Mocowanie jej
w imadle, stojaku itp. nie jest zalecane, a przy braku na stanowisku
-3-





awaryjnego, szybko reagującego wyłącznika zasilania – wręcz
zabronione.
Unikać podczas pracy długotrwałego trzymania frezarki jedną ręką. Praca
oburącz jest bardziej bezpieczna i zdecydowanie mniej męcząca.
Po zakończeniu pracy zamknąć zawór sieciowy sprężonego powietrza.
Stanowisko pracy operatora powinno być oddzielone od innych
stanowisk pracy; Powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane.
Nie używać frezarki w środowisku materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych.
Uszkodzone narzędzie należy wycofać z użytkowania i ostrzegawczo
oznaczyć.
Uwaga:
Hałas emitowany przez frezarkę FK120 (patrz pkt. 3) jest niższy od wartości
dopuszczalnych – w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu
pracy
–
określonych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. – Dziennik Ustaw Nr 161.
W warunkach konkretnego stanowiska pracy wartości tych parametrów
mogą się zmieniać w zależności od kształtu i rodzaju obrabianego materiału;
Materiały twarde lub mało sztywne najczęściej wywołują większy hałas (jak
i większą wibrację) – niż miękkie i sztywne.
Podstawowym warunkiem ochrony zdrowia podczas pracy ww. frezarką jest
stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
Nieprzestrzeganie ww. wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
może doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.
Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku wykorzystania
wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Frezarka powinna być zasilana z sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu
nominalnym 0,63 MPa, wyposażonej w blok przygotowania powietrza –
złożony z filtra, regulatora ciśnienia oraz smarownicy. Powietrze robocze
powinno być zawsze czyste i pozbawione wilgoci; Powinno odpowiadać
4 klasie czystości wg PN-ISO8573-1. Zaleca się, by instalacja sprężonego
-4-
powietrza wyposażona była w odwadniacz. Instalację powietrzną należy
regularnie odwadniać.
Schemat typowej instalacji sprężonego powietrza
Przed podłączeniem frezarki do sieci sprężonego powietrza zaleca się
przedmuchać przewód powietrzny w celu usunięcia skroplonej pary wodnej i
innych ewentualnych zanieczyszczeń. Końcówkę powietrzną lub
szybkozłącze należy pewnie połączyć z przewodem sprężonego powietrza
i koniecznie zabezpieczyć opaską zaciskową. Należy unikać przewodów
dłuższych niż 5 m, gdyż spadek ciśnienia w przewodzie powoduje obniżenie
mocy frezarki. W przypadku konieczności użycia dłuższych przewodów
stosować najpierw przewód o większej średnicy, a następnie ok. 3 m
przewód o średnicy nominalnej, tj. 12,5 mm. Dla zapewnienia skutecznego
smarowania mgłą olejową, długość węża łączącego narzędzie ze smarownicą
nie powinna być większa niż 6÷10 m.
Frezarka zaprojektowana jest do pracy frezami o max średnicy 16 mm oraz
ściernicami o max średnicy 40 mm. Przy tych wymiarach narzędzi uzyskuje
się najlepszy efekt pracy.
Dobierając ściernice należy zwrócić uwagę na zalecenia określone przez
wytwórcę, dotyczące maksymalnych obrotów, które nie mogą być
przekroczone ze względu na wytrzymałość ściernicy na rozerwanie.
-5-
Aby przygotować frezarkę do pracy należy:
 usunąć zaślepkę ochronną z otworu złączki /poz. 28/ i w jej miejsce
wkręcić przewód zasilający /A-PZW13-7/.
 na korpus dźwigni zaworu /poz. 24/ nałożyć przewód odprowadzający
powietrze /A-PZW13-7/
Przed rozpoczęciem pracy frezarką należy sprawdzić czy frez lub ściernica
nie posiadają wad. Rysy, pęknięcia, ubytki masy czy uszkodzony trzpień
(chwyt) eliminują narzędzie z dalszego użycia.
W celu zamocowania narzędzia roboczego we wrzecionie frezarki należy:
 w korpus uchwytu (wrzeciono) /poz. 12/ włożyć tulejkę zaciskową /poz.
36/ i luźno nakręcić nakrętkę /poz. 37/
 w tulejkę zaciskową wsunąć do oporu trzpień narzędzia roboczego,
 jednym kluczem płaskim SA-25A-50 przytrzymać wrzeciono,
a drugim solidnie dokręcić nakrętkę /poz. 18/.
Wymienione wyżej przewody i klucze stanowią wyposażenie frezarki.
Uwaga:
Nie uruchamiać frezarki bez narzędzi roboczych z luźno
nałożonymi na wrzeciono elementami zaciskowymi /poz. 36
i poz. 37/.
6. KONSERWACJA BIEŻĄCA
W czasie pracy elementy ruchome frezarki smarowane są mgłą olejową
wytworzoną przez smarownicę kroplową zainstalowaną w sieci sprężonego
powietrza. Smarownicę należy ustawić na poziom 3÷4 kropli na 1 minutę
pracy frezarki – przy pełnym poborze powietrza zasilającego. Spadające
krople należy obserwować na przezroczystym wskaźniku smarownicy. Dla
zapewnienia dużej trwałości i sprawności narzędzia, olej do smarowania
powinien posiadać bardzo dobre właściwości smarne, zapobiegające
przedwczesnemu zużyciu i nadmiernemu nagrzewaniu się elementów
ruchomych oraz powstawaniu szlamów i produktów utleniania. Zalecane
oleje spełniające powyższe wymagania to: PNE32 – firmy Lotos SA
i Torcula 32 – firmy Shell.
-6-
Uwaga:
Stwierdzenie podczas naprawy gwarancyjnej, że narzędzie
pracowało bez smarowania stanowi podstawę do odrzucenia
roszczeń do bezpłatnej naprawy.
7. UŻYTKOWANIE FREZARKI
Frezarkę należy używać tylko do prac, do których została
zaprojektowana. Nie należy dokonywać przeróbek dla innego
wykorzystania wyrobu.
Frezarkę uruchamia się (po podłączeniu do sieci sprężonego powietrza)
poprzez naciśnięcie dźwigni zaworu /poz. 19/ – po uprzednim zwolnieniu
blokady. Odblokowanie dźwigni zaworu następuje poprzez obrót klawisza
blokady. Po zwolnieniu dźwigni zaworu /poz. 19/ narzędzie automatycznie
wyłącza się, a dźwignia blokady ponownie zabezpiecza narzędzie przed
samoczynnym włączeniem. Przed uruchomieniem frezarki upewnić się, czy
frez lub ściernica zostały właściwie zamocowane.
Podczas pracy, frezarkę należy pewnie i mocno trzymać w dłoniach.
Nie należy dopuszczać do zupełnego zaniku obrotów wrzeciona wskutek
nadmiernego docisku narzędzia roboczego do obrabianego przedmiotu.
Najlepszą efektywność obróbki uzyskuje się przy takim docisku ściernicy,
kiedy obroty wrzeciona oscylują na poziomie 50% - 60% obrotów biegu
luzem.
Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ sprężonego powietrza.
8. PRZEGLĄDY I NAPRAWY
A. Wszystkie przeglądy i naprawy dokonywać po uprzednim odłączeniu
narzędzia od sieci sprężonego powietrza i zdjęciu
narzędzia
roboczego.
B. Przeglądy i naprawy powinny przeprowadzać osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wyposażone we właściwy sprzęt.
C. Naprawy frezarek okresie gwarancyjnym powinny być wykonywane
wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanych punktach
serwisowych producenta.
Frezarka właściwie eksploatowana nie wymaga (poza smarowaniem
i utrzymywaniem w czystości wyrobu oraz sprężonego powietrza)
szczególnych zabiegów konserwacji. Jednak podczas użytkowania
-7-
w warunkach niedostatecznego smarowania i przy stosowaniu wilgotnego
powietrza może nastąpić problem z jej uruchomieniem – szczególnie po
kilkudniowej przerwie w pracy. W takim przypadku należy wlać do wlotu
powietrza około 3 cm3 czystej nafty, włączyć frezarkę na 30 sekund,
poczym wlać 1 cm3 oleju PNE32 lub Torcula 32 i ponownie włączyć, aby
olej został doprowadzony do wszystkich zespołów.
Wilgotne i zanieczyszczone powietrze może być przyczyną niedrożności
filtra powietrza /poz. 27/ lub wkładki tłumiącej /poz. 25/. Filtr oraz wkładka
tłumiąca są elementami wielokrotnego użycia, a ich sprawność
eksploatacyjną przywraca się poprzez okresowe mycie.
9. USTERKI WYSTĘPUJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI,
ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA
Typowe usterki narzędzia, ich przyczyny i sposoby usuwania przedstawiono
w tablicy 1.
Tablica 1
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Zbyt niskie ciśnienie
zasilania.
Sprawdzić czy ciśnienie
powietrza osiąga 0,63 MPa.
Zbyt mała wydajność
instalacji powietrznej. Zbyt
mały przekrój wewnętrzny
węża zasilającego.
Zabezpieczyć wydatek
powietrza na poziomie
nominalnym; Wyłączyć
z pracy inne odbiorniki.
Zbyt mała
moc. Mała
Zanieczyszczony filtr
prędkość
obrotowa na /poz. 27/ lub wkładka
tłumiąca /poz. 25/
biegu
luzem.
Zużyte albo pęknięte łopatki
/poz. 3/.
Zużyty albo pęknięty
cylinder /poz. 4/.
Filtr i/lub wkładkę tłumiącą
przeczyścić strumieniem
powietrza lub wymienić na
nowe.
Wymienić komplet łopatek.
Wymienić cylinder.
-8-
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Nieprawidłowo ustawiona
lub zniszczona uszczelka
/poz. 29/.
Ustawić prawidłowo
uszczelkę lub wymienić na
nową.
Niewłaściwe smarowanie;
Zanieczyszczone zespoły
frezarki.
Smarownicę ustawić na
poziom 3÷4 kropli na
1 minutę pracy frezarki –
przy pełnym poborze
powietrza zasilającego.
Sprawdzić przekładnię.
Zużyte lub wykruszone zęby
Jeżeli jedno koło jest
kół zębatych przekładni
zniszczone należy wymienić
kątowej.
parę kół.
NieprawidłoZużyte lub pęknięte łożyska
wa praca.
Głośna praca zespołu silnika lub
wrzeciona.
Frezarka
grzeje się.
Sprawdzić i wymienić
łożyska na nowe.
Luźne elementy obudowy.
Połączenie gwintowe
elementów obudowy
zabezpieczyć klejem
LOCTITE 243 i dokręcać
momentem 24÷27 Nm.
Woda w układzie zasilania.
Usunąć wodę z instalacji lub
odwadniacza, przedmuchać
instalację.
Niedostateczne smarowanie.
Wyregulować smarownicę
olejową w sieci.
Frezarka
nie przestaje
pracować
Uszkodzony zawór
mimo
zasilający.
zwolnienia
dźwigni.
Zdemontować zawór
i wymienić uszkodzone
części.
-9-
10. UTYLIZACJA NARZĘDZI
Narzędzia pneumatyczne wykonane są ze stali, stopów aluminium, żeliwa,
brązu oraz tworzyw sztucznych i pakowane są w pudełka tekturowe. Części
narzędzi, ze względu na rodzaj materiału, dają się łatwo rozdzielić, co
ułatwia proces ich utylizacji. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z
prawem krajowym odnoszącym się do ochrony środowiska.
11. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wykaz części zamiennych do frezarki FK120, ich numery zamówieniowe
oraz ilość sztuk wchodzących w skład wyrobu lub zespołu przedstawiono w
tablicy 2. Wykaz ten dotyczy wyrobu, do którego został dołączony. Frezarki
wyprodukowane w innym czasie mogą zawierać specyfikację części
różniącą się od poniższej. Stąd przy zamawianiu części zamiennych należy
podać ich nazwę, numer, ilość sztuk oraz numer seryjny wyrobu.
Nazwa części lub zespołu
Zespół pokrywy przedniej
Pokrywa przednia
Tulejka dystansowa
Łożysko 6000-2Z/P6
Wirnik
Łopatka
Cylinder
Kołek sprężysty 2,5x18-St
Pokrywa tylna
Łożysko 608 2Z/P6
Zębnik
Zespół silnika
8b Koło zębate
9 Nakrętka M8-05-A
1
------2
3
4
5
6
7
8a
Nr zamówieniowy
SK125B-11.00.1
SK125B-11.01.2
SK125B-11.02.2
76-135
SK125B-10.05.1
SK125B-10.06.4
SK125B-10.04.1
74-466
SK125B-10.07.2
76-213
SK125B-10.08.1
SK125B-10.00.1
SK125B-30.18.0
72-339
- 10 -
Ilość
sztuk
Nr poz.
Tablica 2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Uwagi
Wymiana
kompletnego
zespołu
Wymiana
w komplecie
Wymiana w
kompl. z poz. 8b
Poz. 1-8a
Wymiana w
kompl. z poz. 8a
10 Gniazdo łożyska
11 Łożysko 6002-2Z/P6
12 Wrzeciono
Zespół wrzeciona
13 Korpus zaworu kpl.
14 Trzpień zaworu
15 Uszczelka zaworu
16 Zawór
17 Sprężyna zaworu
18 Pierścień osadczy spr. W20
19 Zespół dźwigni
--- Dźwignia zaworu
--- Dźwignia blokady
--- Sprężyna blokady
--- Kołek sprężysty 2,5x22-St
20 Kołek
Pierścień uszczelniający
21
34x2
Pierścień uszczelniający
22
23,3x2,4
23 Nakrętka sprzęgająca
24 Korpus dźwigni zaworu
25 Wkładka tłumiąca
26 Podkładka sprężysta
27 Zespół filtra powietrznego
28 Złączka
29 Uszczelka
30 Tulejka dystansowa
31 Wałeczek walcowy 4x4
32 Zespół korpusu
--- Korpus kompletny
--- Łożysko igiełkowe BK0609
--- Smarowniczka N/PA1
33 Wkrętka dociskowa
Nr zamówieniowy
Ilość
sztuk
Nr poz.
Nazwa części lub zespołu
2264201.2.0.19
76-136
FK120-10.01.0
FK120-10.00.0
SK125B-20.00.1
2264201.0.0.54
2264201.0.0.55
2264201.0.1.00a
2264201.0.0.56
75-113
2264201.4.0.00
2264201.4.0.32
2264201.4.0.33
2264201.4.0.34
74-456
FD24DA-20.26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75-438
1
75-545
1
SK125B-00.30.1
2264201.0.0.57
SK125-00.65
2264201.0.0.59
SK125B-80.00.0
2264201.0.0.62
SK125B-00.20.0
SK125B-00.43.0
76-099
SK125B-40.00.0
SK125B-41.00.0
76-240
79-049
2264201.0.0.41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 11 -
Uwagi
Poz. 8b-12
Wymiana
kompletnego
zespołu
Osłona korpusu
Śruba M5x12-8,8
Tulejka zaciskowa 8
Nakrętka
Zespół rękojeści
Nr zamówieniowy
FK120-00.11.0
PN-EN ISO 4762
F24DA-00.28/2
F24DA-00.29
SK180-60.00
Ilość
sztuk
Nr poz.
34
35
36
37
38
Nazwa części lub zespołu
Uwagi
1
2
1
1
1
Nazwa
Przewód Z-W
Tulejka zaciskowa 6
Klucz specjalny
Smarownica dociskowa 30/S
Smar RENOLIT SO-GFO35
Okulary ochronne
Wkładki przeciwhałasowe
Nr zamówieniowy
A-PZW13-7
F24DA-00.28/1
SA-25A-50
78-044
79-141
77-649
77-648
- 12 -
Ilość
sztuk
WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU
1
1
2
1
1
1
2 kpl
Uwagi
100 g
- 13 -

Podobne dokumenty