cywilnego. Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać

Transkrypt

cywilnego. Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Ze względu na wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, do
niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na dostawie 11
programów biurowych Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, co nie może stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.
4. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie sporządzony protokół podpisany przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy oraz jest dopuszczony do
obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiada wymagane świadectwa i certyfikaty
poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość.
§2
1. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty
………. zł netto, co wraz z podatkiem od towarów i usług (23% VAT) daje kwotę ……………
brutto (słownie:……………………………………………………………………………………….
)
3. Wynagrodzenie płatne będzie po dostawie wszystkich programów. Płatność nastąpi w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek
bankowy podany na fakturze.
§3
1. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy Wykonawcy osobom trzecim.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy
aż do chwili wydania go Zamawiającemu.
§4
W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w § 1 ust. 2, Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji zlecenia.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy o 7 dni, zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną wynoszącą 30% wartości umowy.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego. Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca

Podobne dokumenty