Maj 2016 - Czerwionka Leszczyny

Transkrypt

Maj 2016 - Czerwionka Leszczyny
Festiwalowa
Parada 2016
Tydzień Godności
Niepełnosprawnych
GAZETA BEZPŁATNA
!""# %&'&()*+*
50-lecie szkoły
w Palowicach
NR 5/2016 (296)
Maj 2016
Ukazuje się od 1990 r.
Czerwionka Leszczyny Czuchów Dębieńsko Bełk Książenice Palowice Przegędza Stanowice Szczejkowice
Ku chwale Ojczyzny!
Tradycyjny przebieg miały patriotyczne uroczystości zorganizowane w naszej gminie z początkiem maja – w kościele
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP odprawiona została msza
św. w intencji Ojczyzny, zaś w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się okolicznościowy koncert.
4
Ogólnopolska parada mażoretek
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Formacja Taneczna „Zygzak” oraz Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod
dyrekcją Wojciecha Pukowca od kilku lat współorganizują
w Czerwionce-Leszczynach festiwal „Parada”, który zdobył już sobie rangę ogólnopolską.
6
Koncert laureatów
Na to czekaliśmy! – wielką galę najlepszych uczestników Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego, o którym wspominaliśmy przed miesiącem. Wyjątkowy koncert laureatów skupił wspaniałą
młodzież, zasługującą na uznanie.
11
„Planeta Energii”
Wspólna godność!
To wydarzenie zapewne skupiło uwagę
wielu naszych mieszkańców, bowiem za
sprawą uczniów z Czuchowa centrum
miasta stało się… interaktywne w ramach ogólnopolskiego projektu
„Planeta Energii”.
Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to ogromne przedsięwzięcie, które miało skupić naszą uwagę na tej części społeczności, wobec
której nikt nie powinien zostać
obojętny.
12
XXIII konkurs
plastyczny
„Ocalić od zapomnienia” – to naczelne
hasło Wojewódzkiego Plastycznego
Konkursu Ekologicznego, zarazem marka, kojarzona od dawna z Miejskim
Ośrodkiem Kultury i… laureatami. Nic
dziwnego, skoro mimo upływu lat rośnie ich ilość, a tym samym zainteresowanie wielu placówek oświatowych
i kulturalnych. Niedawno po raz kolejny
mieliśmy okazję gościć najlepszych młodych plastyków, którzy przybyli do
Czerwionki po odbiór nagród.
11
2
KURIER MAJ 2016
5
Szkolnych kronik
i jubileuszy czar
Co rusz ktoś coś świętuje… Istna plaga!
Już nie tyle chodzi o spektakularne sukcesy, ale wszelakie powody do świętowania. Daleko nie szukać, całkiem ostatnio
Palowice – półwiecze Szkoły-Tysiąclatki.
W kolejce na nasze łamy czeka zaś Czerwionka, bo to już 100-lecie szerzenia
oświaty w jednych niemal murach. I tak
na okrągło przy okazji okrągłych jubileuszy. Na bogato!
Na bogato, bowiem ile –
dla przykładu – szkół czy
przedszkoli, ile organizacji,
stowarzyszeń, czegokolwiek
zresztą, tyle w społecznej
świadomości kart historii
wartych odnotowania. Idąc
tym tropem, z grubsza co
pięć lat można się pokusić
o coraz bardziej znaczący
i podniosły jubileusz tego samego jubilata. A to klubu sportowego, a to straży pożarnej, a to firmy, instytucji czy nawet wydarzeń, które obrosły długoletnią tradycją. W ten deseń mamy kolejny wysyp – festiwali, przeglądów i konkursów. Przy dobrych wiatrach wcześniej czy późnej również i one mienić się
mogą jubileuszowymi edycjami.
Jubileusze mają to do siebie, że sięgają wstecz.
Im dalej, tym lepiej i godniej. Skoro bowiem pamięć
ludzka z czasem staje się zawodna, tym chętniej wraca się do kronik i dokumentów. Ileż tam ciekawych
informacji i zapisków, ileż nazwisk i wydarzeń, które
składają się na to, co tu i teraz, czyli współczesność.
Wszak konia z rzędem temu, kto na przestrzeni ledwie kilku lat spamięta wszystko, a cóż dopiero mówić o dziesięcioleciach, czego najlepszym przykładem
są wspomniane szkoły. To zresztą wyjątkowo wdzięczny i miły przyczynek do świętowania, gdyż w dziejach jakiejś szkoły musiał się zapisać każdy. Co więcej, patrząc na kolejne roczniki z perspektywy szczenięcego wieku, trudno mówić o obrastaniu w piórka i zawiłościach losu, jakie z czasem dotykają kolegów/koleżanki ze szkolnej ławy. Tak więc na kartach kronik i dzienników – tudzież okolicznościowych
publikacji, które zestawiają absolwentów szkoły –
wszyscy są sobie jeszcze równi i jednacy. Co innego nauczyciele… Mniej lub bardziej wymagający,
czasem dokuczliwi, ale też oddani sprawie i przyjaźni, a najlepiej mentorzy,
których pieści się w pamięci do grobowej deski.
w numerze
!
!
!
Jubileusze mają swój
rytm i czas. To nic, że ciągle wracają (także na naszych łamach). Wręcz przeciwnie – dobrze, że są, bo
świadczą o żywotności,
a jeszcze dodają kolejne rozdziały. Dzięki temu nie tylko podkreślają wagę dziejów i tradycji, ale też pozwalają wpisać się w historię, do której będą wracać następcy. Zapewne dumni z tego, że współtworzyły ją obecne pokolenia tych,
którzy już niebawem opuszczą szkolne mury. Niezależnie od wszystkiego ich nazwiska także zostaną
odnotowane w annałach, bo bez nich nie byłoby czego świętować. Trudno bowiem zaprzeczyć, iż na każdy jubileusz składają się ludzie, którzy czasem niepostrzeżenie, a czasem bardziej dosadnie czy wręcz na
siłę zaznaczają swe miejsce na ziemi.
!
Robert Ratajczak
!
!
!
!
!
I4
Święto Szlaku Zabytków
Techniki, czyli Industriada
I5
Powiatowy Tydzień Godności
Osób Niepełnosprawnych
I6
VIII Ogólnopolski Festiwal
Mażoretek – „Parada 2016”
I7
Złoty Jubileusz SP Palowice
I8
Przegląd pieśni śląskich
I9
Z czworonogami na pikniku
I 10
Teatralny maj na scenie CKE
I 11
Wojewódzki konkurs plastyków
I 12
Mobilne centrum naukowe
KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY
Cykl spotkań
z mieszkańcami
Jak co roku o tej porze zaplanowaliśmy zebrania z mieszkańcami wszystkich dzielnic
i sołectw naszej gminy. Trudno przecenić rolę
tych spotkań, gdyż z jednej strony jako kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta mamy
okazję przedstawić efekty całorocznych działań naszego samorządu, z drugiej zaś strony możemy wysłuchać uwag i opinii na tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem
gminy oraz najważniejszymi potrzebami lokalnych środowisk – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
!"# %&'"()#)%*+ ,- & ."/0)12 3)(4'-..536 789"&
' ):)&';41<& .'- 4"&74- 1",(5 4 ."7 #),- 8)%&'=3'* ()>
7/"/-34.'- 2&"?' /-#2+ 3) &';,- 7'= 4- 789"&"#' ?#'.5+
4"19-7-# '.&-7/[email protected]'+ 9-#)./<& ' #)(-9.'4"[email protected]'+ /)/-, 9"4
& 9)12 8)(34"7 &78)#.'".536 4-:9"A #"#5 #),B'&)%*
8)9)4#"&'".'" .'-#"B ) &7457/1'#+ 3) 710"(" 7'= ."
,53'- ."[email protected] 78)0-34.)%3'C D- 7&[email protected] 7/9).5 [email protected]= 7'= 4)>
:)&';4".5+ ":5 @"1 ."@[email protected] )#"&'"* 8)345.".'"
&0"(4 7"#)94;()&536+ & /5# /"1,- 9"(.536+ 1/<945 #"@;
7&<@ 1B234)&5 2(4'"0 & 8)([email protected]>
#)&".'2 ."@&",.'[email protected] (->
[email protected]'C E89"&(4'- '36 9)B" ." 3)
(4'-A 8)B-?" 9<&.'-, ." 4?0">
74".'2 () F94=(2 89):B-#<&
75?."B'4)&".536 894-4 #'-74>
1"A3<&+ #'#) /) 8)(34"7 4->
:9"A & 7)0-3/&"36 ' (4'-B.'3"36
@-7/ )1"[email protected]" () :-48)%9-(.'36
9)4#<&+ /"1,- & 74-9745# ?9).'-C
G-#"/5 8)9274".- 8)(34"7 4-:9"A ()/534; 4"9<&.)
."@&'=174536 & 71"B' ?#'.5 894-(7'=&4'=*+ @"1 ' 789"&
'7/)/.536 (B" 8)7434-?<B.536 #'[email protected])&)%3' ' .'-&'-B>
1'36 %9)()&'71C !),." &'=3 24."*+ ,- /) -B-#-./ 9)4>
&'@".'" 78)0-34-A7/&" ):5&"/-B71'-?)+ 1/<9- 49-74/;
(578)[email protected] 8-&.5#' H2.(274"#' ." 9-"B'4"[email protected]= B)1"B.536
4"("AC I"1 @- ."@B-8'[email protected] &51)9457/"*+ @"1 -&-./2"B.'8)#.),5*+ /) 9<&.'-, @-(-. 4 /-#"/<& () ([email protected]'C G"1
&'=3 7-9(-34.'- 4"89"74"# () 2(4'"02 & /536 3)9)34>
.536 4-:9".'"36+ 4&0"7434" /-9"4+ ?(5 7; &)B.- )(
894-(&5:)934536 -#)[email protected]'C J" 894-7/94-.' (&<36 /5?)(.'
8'-9&74- 4 /"1'36 4-:9"A @2, 4" ."#'+ 345B' & K-74345>
."36+ L"B)&'3"36+ M=:'-A712 ' N7';,-.'3"36C N)[email protected])(:=(; 7'= & ."@:B',74536 (.'"36+ & O/".)&'3"36 P8)>
.'-(4'"0-1 QRCSTU+ V4-9&').3- PN"9)B'.1" W &/)9-1
QXCSTU+ V4236)&'- P%9)(" QTCSTU+ Y-012 ' [email protected])&'>
3"36 P8).'-(4'"0-1 RSCSTU )9"4 & L94-?=(45 P&/)9-1
RZCSTUC ["4 @-7434- 4"36=3"# () 2(4'"02 ' 4"89"74"#
&7457/1'36 4"'./-9-7)&".536C
MIESIĘCZNIK LOKALNY
GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
REDAKTOR NACZELNY
Robert Ratajczak
SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Cieśla
STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Paweł Grzybek, Julia Iskra,
Aleksandra Ostroch
Hanna Piórecka-Nowak
Katarzyna Spyrka, Sabina Zarzycka
REDAKCJA
ul. 3 Maja 36A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 4311-634 wew. 18
e-mail: [email protected]
SKŁAD: PUK „KompART”
DRUK: ZP „GREG”, Gliwice
WYDAWCA
Miejski Ośrodek Kultury
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 2, tel./fax 32 4311-634
www.mokcl.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca
materiałów niezamówionych oraz zastrzega
prawo dokonywania skrótów i redagowania
nadesłanych tekstów.
ISSN 1232-8707
Oddano do druku 18.05.2016
MAJ 2016 KURIER
3
Patriotyczne uroczystości
Wyjątkowo, w przeddzień rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowano uroczyste obchody tegoż
święta w naszej gminie. Tym samym
w wyjątkowy sposób zaakcentowane
zostało Święto Flagi w CzerwionceLeszczynach.
XJ%&9/3 )9#E9%#'K3 5,' 9/ 532J9F,%#+*G9 #K9:
O*+,$ 8,H#$+*- -8,$6I8 E9/ 6$JF,%H E$2,H6-98H
-0 %#%, N9&$6*)I8 T9856$M gFH5-,%& 02,*L5%9:
8,9+H +$ J0/3+-0 4,*L5-,*G9 XS)9/-$ V0F60)3
8 7#*)8,9+%* E)#3 0FD W9F+9S%, eD V8,$63 #K9O3F,
6)$/3%3L+,* %#K9+-98,* 2,*L5%98*G9 V9K$ Q8,H#:
-0 V92J$6$+6I8 AT , N3K3%& W,'P+,I8 T9F,63%#:
+3%& 9)$# E)#*/56$8,%,*F* 8K$/# 5$29)#H/983%&(
2D,+D E)#*89/+,%#H%3 ?*L2,-0 W9L*8I/#68$ gFH:
5-,*G9 1)#*G9)# W9F+,-( J0)2,56)# W,*5K$8 h$+,:
5#*85-,( L*G9 E*K+929%+,- BF*-5$+/)$ 7&0/#,-(
E)#*89/+,%#H%3 A$/3 4,*L5-,*L N*)+$)/ ?6)#9/$(
5*-)*6$)# G2,+3 hI#*U Q$5-I)5-, 9)$# 8,%*56$)9:
56$ )3J+,%-, 4$)*- T)9U$5-$D N3K3 6$-O* /*F*G$:
%L* T9F,%L,( ?6)$O3 4,*L5-,*L( #$-K$/I8 E)$%3( U,)2
, ,+56360%L, 9)$# 9)G$+,#$%L, 5E9K*%#+3%&( +9
, 9%#38,S%,* &$)%*)#* # 2,*L5%98*G9 f0U%$ QfTD
V9F*L+32 E0+-6*2 L0J,F*05#983%& 9J%&9/I8
J3K$ 9%#38,S%,* 25#$ S8D 8 ,+6*+%L, XL%#3#+3(
-6I)H 8 -9S%,*F* S8D hI#*U$ XJF0J,*M%$ =4T
8 7#*)8,9+%* -9+%*F*J)98$F, -5D E)9J95#%# h$+
T,9+6*- 9)$# -5D B+69+, ?#%#3E-$( /#,*-$+ >*-$:
+$60 >'J,*M5-9D
T9 25#3 S8D 85#35%3 0/$F, 5,' /9 7*+6)02
V0F60)$F+9:i/0-$%3L+*G9( G/#,* E9 )$# -9F*L+3
# 9-$#L, E)#3E$/$LH%*G9 g8,'6$ Z 4$L$( 9/J3K 5,'
-9+%*)6 X)-,*56)3 4,*L5-,*L c>'J,*M5-9d E9/ /3:
)*-%LH W9L%,*%&$ T0-98%$D X)-,*56)#* 6)$/3%3L:
+,* L0O 698$)#35#3F, 59F,S%, ! <89+$ NF$%&$( ?$J,:
+$ V,*)E,*% 9)$# 4,*%#35K$8 V,*)E,*% ! , 83LH6:
-989 /#,*%, # F*5#%#3M5-,*G9 T)#*/5#-9F$ +) [
# X//#,$K*2 <+6*G)$%3L+32D
po raz drugi
w Czerwionce
11 czerwca na terenie zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce pełną parą
ruszy maszyna INDUSTRIADY. Miłośników przemysłowych zabytków czeka prawdziwa moc atrakcji! Wszystkie wydarzenia tworzono z myślą o przemysłowych legendach – motywie przewodnim zbliżającej się INDUSTRIADY.
! E 2:'-?05# 9)12 8) 9"4 8'-9&745+ (4'=1' &5>
?9"[email protected] & 1).1297'- )?0)74).5# 894-4 F94;( !"9>
74"01)&71'+ #)?B'%#5 &4';* 2(4'"0 & \JMFOG[\]>
MD\^ W _&'=3'- O4B"12 D":5/1<& G-36.'1'+ " 4">
9"4-# ."@&'=1745# H-7/'&"B2 (4'-(4'3/&" 894-#5>
70)&-?) & /[email protected] 34=%3' ^29)85C E5("94-.'- 78)/1">
0) 7'= 4 :"9(4) ():95# [email protected]=3'-# 4- 7/9).5 .">
74536 #'-741"A3<&+ (B"/-?) 8)7/".)&'B'%#5 7/">
9"* 7'= ) #),B'&)%* 4)9?".'4)&".'" \JMFOG[\]>
M` /"1,- & /5# 9)12 ' W #"0) /-?) W (4'"0"#5 1).>
7-1&-./.'-+ 4 9)12 ." 9)1 9)4&'@"@;3 89)@-1/C G)
)?9)#.- 894-(7'=&4'=3'-+ " /-?)9)34.5 73-."9'274
."8'7"B'%#5 .'-4&51B- "#:'/.'-+ 8) /)+ ":5 ."7'
#'-741"A35 ' /295%3' )(&'-(4"@;35 /-?) (.'" H">
#'B)1'+ .'- :5B' 4"&'-(4-.'C L945?)/)&"B'%#5 "/9"1>
[email protected]+ 1/<9536 &34-%.'[email protected] .'- :50) & ."745# #'-%3'! #$%&'%$ !"##" %&'()*+",-./"+( )#*%#+,.)#'/0 12,+3 , 4,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3(
-99)/3+$69)-$ <=>[email protected]<B>CD
?*)/*%#+,* E9F*%$23 8356'E3 6*$6)0 0F,%#+*G9
! -0GF$)#*( 2,298,*( 5#%#0/F$)#* 9E98,*/#H
8 +,*60#,+-983 5E95IJ E)#*235K98* F*G*+/3D =$
+$L2K9/5#3%& %#*-$ 5#*)*G -)*$638+3%& 8$)5#:
4
KURIER MAJ 2016
6$6I8 6*$6)$F+3%& ! 6*$6) )'-$8,%#-,( 6*$6) 9J)$#:
-983( 6*$6) F$F-, , $-69)$( 8$)5#6$63 6$M%$ , 20#3:
-,D N'/H 6*O 8$)5#6$63 %*)$2,%#+*( )#*PJ,$)5-,*
, 2$F$)5-,*D Q$,+6*)*598$+, $)%&,6*-60)H 95,*/F$
J'/H 29GF, 8#,HR 0/#,$K 8 +,*63E983%& 8$)5#6$:
6$%& 0-K$/$+,$ /$%&I8-, -$)E,I8-,D =$ /#,*%,$:
-I8 %#*-$ E)$8/#,8$ -9E$F+,$ $6)$-%L, ! 569,5-9
-)*$638+* # 29OF,89S%,H 83-9+$+,$ %#$-9 , 8,$+:
-0 9)$# -9F9)98$+,$ 9J)$#-I8 /963%#H%3%& F9:
-$F+3%& F*G*+/D T)#3G9698$+9 6$-O* 29% U$2,F9:
-983%& -9+-0)5I8( G,*)( #$J$8 /F$ 2$F0%&I8
, $+,2$%L,D
=$ GK9/+3%& 8,*/#3 9 %9/#,*++32 O3%,0 +$
U$2,F9-$%& %#*-$LH 8$)5#6$63 # V9K$2, 195E9/3M
W,*L5-,%& ! 5#-0J$+,* E,*)#$( 83)$J,$+,* 2$5K$
, 5*)$( 6)$/3%3L+3 83E,*- %&F*J$( 2$GF98$+,*D A$:
#*2 # V1W G9698$K J'/#,* ! L$- 8 0J,*GK32 )9-0
! A*2,G,05# AH%#-$( #+$+3 # 6*F*8,#3L+3%& E)9:
G)$2I8 -0F,+$)+3%&( -0F6380LH%3 SFH5-H G8$)'
9)$# 6)$/3%L' -0F,+$)+HD Q$%&'%$23 /9 9/-)38$:
+,$ 0)9-0 95,*/F$ 8)$# # E)#*89/+,-,*2( 8#,'%,$
0/#,$K0 8 G)#* 2,*L5-,*L( $ 6$-O* #8,*/#$+,$ -9:
F*L-H 60)3563%#+HD
X)G$+,#$69)#3 E)#3G9698$F, 6$-O* @0)+,*L 5-$:
6$ 9 T0%&$) N0)2,56)#$ Y#$E,53 /9 Z[ 2$L$ E9/ +)
6*FD \]^:^_^:^`abD =$ 9/8,*/#$LH%3%& %#*-$R J':
/#,* )I8+,*O E)#*89/+,- 8 <#J,* @)$/3%L, E)#3
VWV c>'J,*M5-9d ! 5*)/*%#+,* E9F*%$23 9/8,*:
/#*+,* 6*G9 2,*L5%$ , #8,*/#$+,* +,*#83-F* J9:
G$63%& *-5E9+$6I8 <#J3 #G)92$/#9+3%& +$ 9-D
Z]] 2eD T9+$/69 $6)$-%LH 83/$)#*+,$ J'/#,* U$:
2,F9-98$ U969J0/-$( 8 -6I)*L -$O/3 # 0%#*56+,:
-I8 <=>[email protected]<B>C J'/#,* 2IGK J*#EK$6+,* #)9:
J,R 59J,* 5*),' #/L'R( E)#39#/$J,$LH% 5,' 8 GI)+,:
%#*( SFH5-,* $-%*59),$ Y%#$E-$( -9)$F*( 2$5-$(
-8,$6-,( 8H53 ,6EDbD
! [email protected]"B.'- ." H'."0 \JMFOG[\]M` 8945?)/)>
&"B'%#5 &'()&'71)+ 1/<9- 428-0.'- @"1 O4B"1 D">
:5/1<& G-36.'1' ."("@- .)&; H)9#= /9"([email protected]'+ 8)>
4&"B" 8)4."* 6'7/)9'= ' 8)/9"H' 4"'./95?)&"* "2>
/-./534.)%3';C Y=(4'- /) 8)1"4 %&'"/-0 W .'-8)&/">
94"B.5 78-1/"1B -H-1/<& %&'-/B.536 ' 36)9-)?9"H''
/"A3"+ 8)(34"7 1/<9-?) 2,5&".- 7; ."@&5,[email protected] 1B">
75 7894=/5 ,).?B-971'- 4#'-.'"@;3- 1)B)95 & 95/#
#2451'C D"36=3"#5 .'- /5B1) 234-7/.'1<& 2:'-?0)>
9)[email protected] \JMFOG[\]M`+ "B- /"1,- /536 &7457/1'36+
1/<945 .'?(5 @-7434- .'- #'-B' )1"[email protected]' 8)342* "/#)7>
H-95 _&'=/" O4B"12 W .'- 4"8)#.'@3'-+ ,- !! #$%&'(
#) *+ ,*+$- !.-// +* ,*+$- 00-// #$%1)23 4) 5)6(
78') 4) 8%&%49% :)29;*1<' ' =$%&'9*4#% ! 2I8,
fD T,I)*%-$:=98$-D >[email protected]
Od 9 do 13 maja obchodziliśmy Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany z inicjatywy
Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach, w jubileuszowym 25. roku działalności tej placówki, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
< 6$- E9856$K$ ,+,%L$638$( -6I)$ # L*/+*L 56)9+3
E9-$#$K$ 68I)%#9SR 95IJ +,*E*K+95E)$8+3%&( ,%&
#/9F+9S%, , 02,*L'6+9S%, 9)$# 6)0/+9S%, # L$-,2,
+$ %9 /#,*M 5,' J9)3-$LH( $ # /)0G,*L +$S8,*6F,K$
,5696+* /F$ 6*L G)0E3 5E9K*%#+*L E)9JF*23 #8,H#$:
+* # 83J9)*2 S%,*O-, */0-$%L, , E*)5E*-638$2,
#$6)0/+,*+,$D
W )$2$%& @3G9/+,$ #9)G$+,#98$+9 5#*)*G -9+:
-0)5I8( 8$)5#6$6I8( E)*F*-%L, , 5E96-$MD [Z 2$L$
T)I%# 5#-9K3( 8 9)G$+,#$%L' @3G9/+,$ %&'6+,*
8KH%#3K3 5,' ,++* ,+56360%L* E)$%0LH%* +$ %9 /#,*M
# +,*E*K+95E)$8+32,l T98,$698* 7*+6)02 T929:
%3 A9/#,+,*( T98,$698$ ?E9K*%#+$ A$/$ /5D X5IJ
=,*E*K+95E)$8+3%&( T98,$698* XG+,5-9 T)$%3
T9#$5#-9F+*L( >92 T929%3 ?E9K*%#+*L 8 ;3:
5-$%& 9)$# 2,*L5%98* ,+56360%L* ! T9)$/+,$ T53:
%&9F9G,%#+9:T*/$G9G,%#+$( XS)9/*- T929%3 ?E9:
K*%#+*L( 4,*L5-, XS)9/*- V0F60)3( W$)5#6$63 @*:
)$E,, Q$L'%,98*L( ?698$)#35#*+,* ch*56*2d( ?69:
8$)#35#*+,* T929%3 cm*+,-5dD
Powiatowy Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych
+$692,$56 8 7*+6)02 V0F60)$F+9:i/0-$%3L+32
8 7#*)8,9+%* 9/J3K$ 5,' -9+U*)*+%L$ E9/502980:
LH%$D WS)I/ #$E)95#9+3%& G9S%, E9L$8,K 5,' 2D,+D
8,%*56$)956$ 4$)*- T)9U$5-$D Q?? E950298$K 63:
G9/+,98* /#,$K$+,$( #$S T?A/5DX= #$E)*#*+698$K$
589LH /#,$K$F+9SRD >#,'-, 85E$)%,0 U,+$+598*20
.)#'/0 12,+3 , 4,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3
, E*K+929%+,- /5D 5E9K*%#+3%& BF*-5$+/)3 7&0:
/#,-( +$ -9+U*)*+%L, 8356HE,K9 /8I%& 85E$+,$K3%&
E)*F*G*+6I8 ! A9J*)6 T0/F9( 5E*%L$F,56$ E53%&,$:
6)$( -9+50F6$+6 89L*8I/#-, 8 /#,*/#,+,* E53%&,$:
6),,( -6I)3 E)#*/56$8,K 83-K$/ c=,* /$R 5,' /*E)*:
5L,d 9)$# 1)#*G9)# ?6$+9( -6I)3 #$%,*-$8,K 0%#*56:
+,-I8 /0OH 8,*/#H E)$-63%#+H E9/%#$5 83-K$/0
, 8$)5#6$6I8 cm0+-%L9+98$+,* 95IJ # Q*5E9K*2
B5E*)G*)$ , $063#2*2 8 5#-9F* , S)9/98,5-0 5E9:
K*%#+32dD W 5E96-$+,0 8#,HK )I8+,*O 0/#,$K 2K9:
/3 %#K98,*- # Q*5E9K*2 B5E*)G*)$ ! W9L6*-( -6I:
Chcemy być wsparciem
dla inicjatyw społecznych
Minął już rok od powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach (dalej – rada pożytku), która została powołana w marcu 2015 r. jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Burmistrza. Gremium składające się z dziewięciu osób, w tym po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Burmistrza oraz pięć osób reprezentujących gminne organizacje pozarządowe, z założenia powinno stanowić tzw. „pomost” pomiędzy administracją publiczną i mieszkańcami, w imieniu których działania realizują organizacje społeczne.
Q$,+,%L98$+,* E9856$+,$ )$/3 E9O36-0( -6I)*L
%#K9+-98,* E)$%0LH 5E9K*%#+,* ! J*# O$/+*G9 83:
+$G)9/#*+,$ ! 2,$K9 +$ %*F0 5689)#*+,* 8$)0+-I8
, 29OF,89S%, /F$ $-638,#98$+,$ 2,*5#-$M%I8 2D,+D
E9E)#*# 9E,+,98$+,* $-6I8 E)$8$ 2,*L5%98*G9
8 9J5#$)#* E9O36-0 E0JF,%#+*G9 %#3 ,+,%L98$+,$
/#,$K$M 83+,-$LH%3%& # $-60$F+3%& E96)#*J 5E9K*%#:
+3%&D Q /963%&%#$5983%& #$/$M L$-,2, #$L298$F,
5,' 8 E,*)85#32 )9-0 /#,$K$F+9S%, %#K9+-98,* )$/3
E9O36-0( 832,*+,R +$F*O3 E)#*/* 85#356-,2 -9+:
50F698$+,* E)9G)$20 85EIKE)$%3 5$29)#H/0 6*)3:
69),$F+*G9 # 9)G$+,#$%L$2, E9#$)#H/9832, 9)$#
0%&8$K A$/3 4,*L5-,*L /963%#H%3%& 5U*)3 #$/$M
E0JF,%#+3%&D XE)I%# 056$8983%& , )*G0F$2,+9:
83%& #$/$M )$/3( %#K9+-98,* #$,+,%L98$F, )I8+,*O
%3-F 5E96-$M 5$29)#H/98%I8 # 2,*5#-$M%$2,
8 $5E*-%,* 8E)98$/#*+,$ J0/O*60 E$)63%3E$%3L+*:
G9j9J38$6*F5-,*G9 8 G2,+,*( /963%#H%*G9 29OF,:
89S%, 689)#*+,$( GK9598$+,$ , )*$F,#$%L, ,+,%L$638
5E9K*%#+3%& E)#*# 5$23%& 2,*5#-$M%I8( 6LD 85EIK:
/*%3/98$+,$ 9 /356)3J0%L, %#'S%, S)9/-I8 E9%&9:
/#H%3%& # J0/O*60 G2,+3D
XE,5$+$ U9)20K$ 85EIKE)$%3 E9 8E)98$/#*+,0
8 +$5#*L G2,+,* J3K$J3 -9F*L+32 +$)#'/#,*2
5-06-0LH%32 8#)956*2 $-638+9S%, 9)$# )*$F,#$:
%L, E)9L*-6I8 E)#*# , /F$ 2,*5#-$M%I8 7#*)8,9+:
-,:;*5#%#3+D A$/$ E9O36-0 E*K+,K$ )I8+,*O U0+-:
%L' )#*%#+,%#H 8 E9F*2,%* E92,'/#3 2,*L5-,2,
)$/+32, $ L*/+H # 9)G$+,#$%L, 5E9K*%#+3%& /#,$:
K$LH%3%& 8 9J5#$)#* 5E9)60 9)$# 0/#,*F,K$ E9#3:
638+*L )*-92*+/$%L, /F$ 9)G$+,#$%L, F9-$F+3%&
56$)60LH%3%& 8 -9+-0)5,* G2,++32 +$ E)98$/#*:
+,* 7*+6)02 X)G$+,#$%L, T9#$)#H/983%& , B-638:
+9S%, ?E9K*%#+*L 8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3+$%&D
)3 9E98,*/#,$K 9 589,2 O3%,0 # +,*E*K+95E)$8+9:
S%,HD Q$L'%,$ 0$6)$-%3L+,K 8356'E 20#3%#+3 2K9:
/#,*O3 # TXTT 9)$# 5E*-6$-F 6*$6)$F+3 E6D cT9#+$L:
23 5,'d 8 83-9+$+,0 0%#*56+,-I8 E)9L*-60 ck3%,*(
29L$ 5$29/#,*F+$ )9F$d )*$F,#98$+*G9 8 )$2$%&
E)9G)$20 XJ38$6*F >F$ >*29-)$%L, U,+$+598$+*:
G9 # U0+/05#3 iX1( +$ -6I)3 #$E)95,K9 0%#*56+,:
-I8 -9+U*)*+%L, ?698$)#35#*+,* cA$#*2dD
T,*)85#3( $F* +,* 956$6+, @3/#,*M 19/+9S%,
X5IJ =,*E*K+9E)$8+3%& #$ +$2,D >#,'-, 9G)92:
+*20 #$$+G$O98$+,0 9)G$+,#$69)I8 , EF$%I8*85EIKE)$%0LH%3%& 0/$K9 5,' #)*$F,#98$R 85#356:
-,* #$EF$+98$+* /#,$K$+,$D >9 #9J$%#*+,$ #$ )9-D
h0O /#,S #$E)$5#$23 )I8+,*O ,++* ,+56360%L*( -6I:
)* %&%,$K3J3 #$$+G$O98$R 5,' 8 9)G$+,#$%L' -9:
F*L+*G9 @3G9/+,$D
D%)8) E9#F
DOO K-74345.5
7#K9+-98,* )$/3 E9O36-0 /*J$698$F, )I8+,*O +$/
-8*56,$2, /963%#H%32, )9#89L0 G2,+3( 8#)9560
#$$+G$O98$+,$ 2,*5#-$M%I8 8 5E)$83 F9-$F+*(
8KH%#$+,0 )IO+3%& G)0E 5E9K*%#+3%& , S)9/98,:
5-983%&( +ED 2K9/#,*O3 , 0%#+,I8( 5*+,9)I8 9)$#
E9#956$K3%& $-638+3%& 9J38$6*F, 8* 85EIF+* ,+,:
%L$6383 5K0OH%* /9J)0 85EIF+*20D h*56*S23
968$)%, +$ E9235K3 2,*5#-$M%I8 G2,+3( -6I)#3
29GH #8)I%,R 5,' /9 )$/3 # E36$+,$2,( E9560F$6$:
2, %#3 E9235K$2, +$ /#,$K$+,$ , E)9L*-63 2$LH%*
+$ %*F0 8#)956 #$$+G$O98$+,$ 9)$# 85EIK/*%3/9:
8$+,$ 9 +$5#3%& F9-$F+3%& 5E)$8$%&D Q$%&'%$2
/9 #$E9#+$+,$ 5,' )I8+,*O # /#,$K$F+9S%,H G2,+:
+*L )$/3 E9O36-0( 8 632 # A*G0F$2,+*2 U0+-%L9:
+98$+,$( E)969-9K$2, # /963%&%#$5983%& E95,*:
/#*M 9)$# &$)29+9G)$2*2 5E96-$M( -6I)* 5H /9:
56'E+* +$ 56)9+,* ,+6*)+*698*L 6//8abb.?)C34-9&').>
1">B-74345.5C8Bb9(88b
12,++$ )$/$ E9O36-0 2$LH%$ 2D,+D #$ #$/$+,*
568$)#$+,* 8$)0+-I8 /9 )9#89L0 85EIF+963 5$:
29)#H/98*L E9E)#*# E*K+,*+,* 589L*L U0+-%L,
-9+50F6$%3L+*L , /9)$/%#*L Y-920+,-$%L$ E92,':
/#3 2,*5#-$M%$2, $ G2,++H $/2,+,56)$%LHb #$:
%&'%$ /9 5#*)9-,*L /*J$63 E0JF,%#+*L 8 #$-)*5,*
29OF,89S%, 8/)9O*+,$ J0/O*60 9J38$6*F5-,*G9
8 +$5#*L G2,+,* 9)$# ,++3%& ,+56)02*+6I8 , 2*:
%&$+,#2I8 5-06-0LH%3%& #8,'-5#*+,*2 8EK380
2,*5#-$M%I8 +$ 5E)$83 F9-$F+*D
L94-&)(.'34;35 c#'[email protected] ["(5
M4'"0"B.)%3' L),5/12 L2:B'34.-?)
& V4-9&').3->K-74345."36
A)&#94 B8%2C49)1
MAJ 2016 KURIER
5
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŻORETEK
Ponad 900 tancerek z pięciu województw zaprezentowało niemal 200
choreografii podczas tegorocznego
Ogólnopolskiego Festiwalu Mażoretek
„Parada 2016”, który odbył się u nas
24 kwietnia. Była to już jego ósma edycja, przy czym ilość uczestników świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu
tym niezwykle barwnym wydarzeniem.
W356'E3 0%#*56+,-I8 6*G9)9%#+*L cT$)$/3d
9%*+,$K3 h9F$+6$ N*F-9( @*)*5$ =3%# , <)*+$ N*):
+$%-$D Q* 8#GF'/0 +$ ,F9SR -$6*G9),, , #*5E9KI8
+,* 5E95IJ 85E92+,*R 9 85#356-,%& F$0)*$6$%&(
696*O 8#9)*2 F$6 0J,*GK3%& +$ +$5#3%& K$2$%&
-9+%*+6)0L*23 5,' +$ 95,HG+,'%,$%& 63%& /#,*8:
%#H6( -6I)* )*E)*#*+698$K3 G2,+' , 2,$569 7#*):
8,9+-$:;*5#%#3+3D @$- 8,'% # m9)2$%L, @$+*%#:
+*L cQ3G#$-d +$ %#9K983%& 2,*L5%$%& 8 -$6*G9:
),$%& 7)B) F0J (2)b/9') 0EF$598$K3 5,' h0F,$ h$5,:
%#*-( =$6$F,$ V0J,%$( W,-69),$ T$M%#3-( i2,F,$
N0/+3( <#$J*F$ N9)-985-$( =,%9F m)$+%#3- , V$:
)9F,+$ @3)9FD T9/9J+,* E95#%#*GIF+* G)0E3 56$):
60LH%* L$-9 5*+,9)-,( L0+,9)-, F0J -$/*6-, YQ3G#$-(
6
KURIER MAJ 2016
Parada 2016
4$K3 Q3G#$-( Q3G#$%#*-b 8 6$-,%& -$6*G9),$%&
L$- H)9#"[email protected] :"/).+ #'.' H)9#"[email protected] :"/). %#3 H)9>
#"[email protected] 76)&D Q -9F*, Q*5EIK @$M%$ =989%#*5+*:
G9 cA362d #/9J3K <<< 2,*L5%* 8 -$6*G9),, H)9#">
[email protected] 76)& 7-.')91'( +$692,$56 h0F,$ 4$%&0F,- , =$:
6$F,$ 1,*)F,%& << 2,*L5%* 8 -$6*G9),, (2)b/9') 8)#>
8)# @2.')91'D >9/$L23( ,O T0%&$) T)*#*5$ ?698$:
)#35#*+,$ 4$O9)*6*-( @$2J0)2$L9)*6*- , 7&**):
F*$/*)*- T9F5-,%& ?6$+,5K$8$ A*8,*M5-,*G9( #$
+$LF*E5#H %&9)*9G)$U,' U*56,8$F0( #/9J3K3 5*+,9):
-, # cQ3G#$-$d #$ 0-K$/ \9B".('"D
4*/$F* , E0%&$)3 8)'%#$F, J0)2,56)# G2,+3
, 2,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3 W,*5K$8 h$+,:
5#*85-,( E)#*89/+,%#H%3 A$/3 4,*L5-,*L N*)+$)/
?6)#9/$( /3)*-69) 4,*L5-,*G9 XS)9/-$ V0F60)3
4$),9F$ 7#$L-985-$( 8,%*/3)*-69) 4XV BF,%L$
V9+6+3( /3)*-69) U)$+%05-,*L $G*+%L, $)63563%#+*L
mDn T)9/0%6,9+5 mF9),$+ n,)G,F,( 85E92+,$+3 L0O
E)*#*5 ?6D A*8,*M5-, 9)$# V$6$)#3+$ 1)#*G9)#*-(
-,*)98+,- $)63563%#+3 U*56,8$F0D >&@
Rok szkolny 2015/2016 jest szczególny
dla naszej społeczności szkolnej, ponieważ właśnie w nim mija 50 lat od
chwili, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli mury nowego budynku. W związku z tym wspaniałym jubileuszem, cały
rok szkolny obfitował w szereg konkursów, działań i spotkań jednoczących
uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz przyjaciół szkoły.
.)9%#356* 9J%&9/3 ^]:F*%,$ )9#E9%#'K3 5,'
ee -8,*6+,$ 9 G9/#D [_D]] 25#H S8D 9/E)$8,9+H
8 -9S%,*F* ED8D @)IL%3 T)#*+$LS8,'65#*L 8 T$F9:
8,%$%&( -9+%*F*J)98$+H E)#*# -5D E)9J95#%#$ T,9:
6)$ ?,*2,$+985-,*G9 9)$# *2*)3698$+*G9 E)9:
J95#%#$ , +$0%#3%,*F$ 5#-9K3 -5D A*,+&$)/$ ?%&,6:
6-9D T9 25#3 S8D 0)9%#3569S%, L0J,F*05#98* E)#*:
+,95K3 5,' /9 5#-9K3( G/#,* /3)*-69) >$2,$+ 1$M:
%#9)# 8,6$K G9S%,( 8S)I/ -6I)3%& J3F, 2D,+D J0):
2,56)# W,*5K$8 h$+,5#*85-,( E)#*89/+,%#H%3
A$/3 4,*L5-,*L( $ #$)$#*2 59K635 T$F98,% N*)+$)/
?6)#9/$( $ 6$-O* %I)-, ,+,%L$69)$ J0/983 , -,*)98:
+,-$ h0J,F$6-,( 1*)$)/$ 4,-0K3D
19S%,* 29GF, #8,*/#,R 5#-9K'( 9J*L)#*R E)#3:
G9698$+* 8356$83 E)$% 83)IO+,9+3%& 8 -9+-0):
5,* F,6*)$%-,2( EF$563%#+32( 56$)3%& 5#-9F+3%&
2*JF,( E9/)'%#+,-I8( E)#3J9)I8 , E929%3 5#-9F:
+3%&D W 6)#*%& -F$5$%& E05#%#$+$ J3K$ E)*#*+6$:
%L$ 20F6,2*/,$F+$ $069)568$ h*)#*G9 XGI)-$(
E)#*/56$8,$LH%$ 5#-9K' , L*L 0%#+,I8 8 ^]:F*%,0D
=$ E)#3J3K3%& G9S%, %#*-$K 85E$+,$K3 E9%#'560:
+*- E)#3G9698$+3 E)#*# A$/' A9/#,%I8D ?$F* F*-:
%3L+* 56$K3 5,' 2,*L5%*2 ,+/38,/0$F+3%& 5E96-$M
$J59F8*+6I8( +$0%#3%,*F, 9)$# J3K3%& E)$%98+,:
-I8 5#-9K3D B6)$-%LH 8,*%#9)0 J3K$ /35-96*-$
E)98$/#9+$ E)#*# E)9U*5L9+$F+*G9 >h:$( +$ -6I:
)*L 6$M%#9+9 8 )362 0689)I8 KH%#H%3%& E9-9F*:
+,$D .)9%#3569SR 8 5#-9F* J3K$ 9-$#LH /9 8,*F0
5E96-$M( 85E92+,*M( 0S2,*%&I8( $ +$8*6 8#)0:
5#*MD 49O+$ J3K9 )I8+,*O #$-0E,R E0JF,-$%L' E9:
S8,'%9+H ^]:F*%,0 5#-9K3( -6I)H 9E)$%98$K3 +$:
0%#3%,*F-, h9$++$ N0L9%#*-:V895-$( V$6$)#3+$
1$M%#9)#( W*)9+,-$ 1)#*G9)#*-( h9F$+6$ XGI)*-(
BG+,*5#-$ ?#)0J$)#D
W$O+32 /+,*2 8 -$F*+/$)#0 9J%&9/I8 QK9:
6*G9 h0J,F*05#0 J3K e\ -8,*6+,$( -,*/3 9 G9/#D
[eD]] 8 7*+6)02 V0F60)$F+9:i/0-$%3L+32
8 7#*)8,9+%* )9#E9%#'K$ 5,' 9U,%L$F+$ $-$/*2,$D
T9E)98$/#,K LH /3)*-69) >$2,$+ 1$M%#9)#( $ 69:
8$)#35#3K 20 L*/*+ # +$0%#3%,*F,( 1)#*G9)# m9):
2*F$D WS)I/ E)#3J3K3%& 60 G9S%, 8,6$F, E)#*/:
56$8,%,*F, 89L*8I/#-,%&( E98,$6983%& , 2,*L:
5-9:G2,++3%& 8K$/# 5$29)#H/983%&( #$E)#3L$P:
+,9+3%& EF$%I8*-( *2*)3698$+3%& /3)*-69)I8
, +$0%#3%,*F, 9)$# $J59F8*+6I8( )9/#,%I8
, 0%#+,I8D W 6)$-%,* 58*G9 8356HE,*+,$ J0):
2,56)# W,*5K$8 h$+,5#*85-, /9%*+,K ^]:F*6+, /9:
)9J*- EF$%I8-,( KH%#*+,* 6)$/3%L, # +989%#*5+H
*/0-$%LH( E)#*/56$8,K 6*O EF$+3 /963%#H%* 6*)29:
29/*)+,#$%L, 5#-9K3 9)$# J0/983 +98*L 5$F, G,2:
+$563%#+*LD Q 9-$#L, L0J,F*05#0 E)#3G9698$+*
#956$K3 E$2,H6-,( %*)63U,-$63 9)$# /)9J+* 0E92,+:
-, /F$ 8K$/#( ,+56360%L, 56$F* 85EIKE)$%0LH%3%&
#* 5#-9KH( 5E9+59)I8( J3K3%& /3)*-69)I8( +$%#*F:
+,-I8 83/#,$K0 */0-$%L,( *2*)3698$+3%& +$:
0%#3%,*F,( E)$%98+,-I8 9J5K0G,( E)#*89/+,%#H:
%3%& J3K3%& V92,6*6I8 A9/#,%,*F5-,%& , A$/
A9/#,%I8D
V9F*L+* 8356HE,*+,$( G)$60F$%L*( O3%#*+,$( E9:
/#,'-98$+,$ J3K3 E)#*EF$6$+* 8356'E$2, $)63:
563%#+32,( +$ -6I)* #K9O3K3 5,'l J$L*%#+,* -9F9)9:
83 6$+,*% G)0E3 E)#*/5#-9F+*L E)#3G9698$+3
E)#*# 1D 4$)#'6'( E9E,5 9)-,*56)3 -0%&*++*L 8 83:
-9+$+,0 -F$5 < E9/ E)#*89/+,%68*2 1D V)0%#*9)$# VD h0)*%#-9:V98$F5-,*L( /3+$2,%#+3 6$+,*%
-FD << /9 2*F9/,, cV$F,+-$d 8 9E)$%98$+,0 hD ?29:
)#,-( )*%36$%L$ 8,*)5#$ hD @08,2$ E6D cT6$5,* )$:
/,9d E)#*# 0%#*++,%' -FD <<< 4$)63+' kG9F( 83:
%&98$+-' WD 1)#*G9)#*- 9)$# E)#*/56$8,*+,*
G)0E3 6*$6)$F+*L 9 +,*#83%#$L+*L -F$5,* 8 )*O35*:
),, hD N0L9%#*-:V895-,D >9/$6-9832 $606*2 0)9:
%#3569S%, J3K$ /*-9)$%L$ #$E)9L*-698$+$ , 5689:
)#9+$ E)#*# ND T,*6)*-D
7#'SR $)63563%#+$ #956$K$ 0S8,*6+,9+$ 8356':
E$2, $J59F8*+6I8( 8S)I/ -6I)3%& J3K$ V,+G$
1K3-D @$ L*/3+$ G,6$)#356-$ J$598$ 8 T9F5%*(
E)98$/#H%$ 8K$5+3 #*5EIK L$##989:JF0*5989:
U0+-983( #$G)$K$ -,F-$ 0689)I8 #* 589L*L EK3:
63D @98$)#35#3K L*L 9L%,*% <)*+*05# 1K3-( G)$LH:
%3 +$ 8,J)$U9+,*D V9F*L+$ $)6356-$ h0563+$
A#3%#+,9- #$SE,*8$K$ , #$G)$K$ +$ E,$+,+,* /8,*
J9G$6* $)63563%#+,* , +,*#83-F* F,)3%#+* E,95*+:
-,( /9 -6I)3%& +$E,5$K$ 5K98$ , 5-92E9+98$K$
20#3-'D
T)#3G9698$+,* h0J,F*05#0 ?#-9K3 +,* J3K9J3
29OF,8* J*# E929%3 95IJ E)38$6+3%&( ,+56360:
%L,( U,)2D >9%*+,$LH% #)9#02,*+,* +$5#3%& E9:
6)#*J , O3%#F,8H 5E9+6$+,%#+H )*$-%L' +$ E)9SJ'
9 85E$)%,*( 5*)/*%#+,* /#,'-0L*23 5E9+59)92
9)$# 85#356-,2( -6I)#3 8 L$-,-9F8,*- 5E95IJ
E)#3%#3+,F, 5,' /9 6*G9( J3 L0J,F*05# 56$K 5,' S8,':
6*2 5#-9K3 , %$K*L F9-$F+*L 5E9K*%#+9S%,D T9/#,':
-98$+,$ +$F*OH 5,' A9/#,%92 +$5#3%& 0%#+,I8
! L$- #83-F* 29GF,S23 F,%#3R +$ W$5#H 9U,$):
+9SR , E929%D
BC*G%#$4*HI
B5 ' 5);*'9#)#F
MAJ 2016 KURIER
7
K
oła często bywały, niestety, kradzione lub zamieniane, oczywiście na gorsze. Wtedy nerwy
i wyklinanie, najczęściej bezskuteczne. „Zdobyczny” rower wystarczało przemalować i kto
go tam poznał. Jeżeli koło się popsuło, zwykle naprawiało się samemu, w domu, dlatego każdy
trzymał na wszelki wypadek niezbędne gumowe łatki – ze starych opon wycięte i tzw. gumilyjzong,
do klejenia. Rower wcale nie musiał być markowy, ani nawet kompletny, a przezorni nigdy nie
wyrzucali starego, tylko trzymali choćby pięć popsutych, żeby w razie potrzeby dopasować
części. Albo z kilku zrobić jeden sprawny. W czasie pobytu tutaj wojsk radzieckich krasnoarmiejcy
zaskoczyli naszych dziadków jazdą na rowerze bez wszelkich dodatkowych usprawnień, bez
opon nawet. Ale to w końcu nic takiego w porównaniu z tym wojakiem, co domagał się od zegarmistrza, żeby z jednego dużego budzika zrobił mu pięć małych zegarków. Dla całej rodziny.
T)#*L/P23 L*/+$- 8 JF,O5#* +$2(
E989L*++* %#$53D 7,*-$832( $ #$:
E92+,$+32 /#,S %&3J$ %$K-98,%,*
)98*)9832 G$/O*6*2 J3K 6#8D c-9:
5#3%#*-d /F$ /#,*%,D N3K 69 )9/#$L
8,-F,+98*G9 U96*F,-$ # /892$ E9/:
+IO-$2, E9 J9-$%&( #$8,*5#9+*G9
E)#3 E929%3 /80 &$-I8 +$ -,*)98:
+,%3 )98*)0D WH6EF,8*( %#3 /#,S #$:
0U$+9 J3 632 &$-92 , %#3 8 9GIF*
89F+9 J3 8 6*+ 5E95IJ E)#*89#,R
/#,*%-9( L*/+$- 8 F$6$%& ^]:_]D 6$:
-,* -95#3%#-, J3K3 8 E985#*%&+32
0O3%,0D T)#*89O9+9 8 +,%& +$L2K9/:
5#* /#,*%,( 8 8,*-0 9/o 9/ -,*/3
02,$K3 5,*/#,*R( /9 F$6 9-9K9 Z:a(
-,*/3 L0O E9 E)9560 8 -95#3%#-0 5,'
+,* 2,*S%,K3D V95#3%#*- J3K 9 63F*
/9J)3( O* /#,*%-9 5,*/#,$K9 E)#*/
E)98$/#H%32 )98*)( 68$)#H
8 68$)#( $ 8,'% %$K3 %#$5 8,/9%#+*(
+9 , 2,$K9 +9G, #$J*#E,*%#9+* 59F,/:
+32 E9/E$)%,*2D >#,*%, 56$)5#* 2,$:
K3 G9)#*L( 6* 5,' 5$/#$K9 # 63F0 +$ J$:
G$O+,-0 , 2,$K3 E9 E)9560 29%+9 5,'
6)#32$R ! +,* 8,$/929 %#*G9( )9/#,:
%$ F0J 5,9/*K-$( 8 -$O/32 )$#,* L*/:
+9 , /)0G,* J3K9 29%+9 +,*83G9/+*D
W /9/$6-0 /#,*%,$- 2,$K +$-$#$+*
6)#32$R E)#*# %$K3 %#$5 5#*)9-9 )9#:
56$8,9+* +9G,( O*J3 +,* 6)$U,R 569EH
2,'/#3 5#E)3%&3D 79 +$LJ$)/#,*L
956)9O+, E)#3E,+$F, /#,*%,$-$ /9 )9:
8*)0o E$5*2D N38$K3 6*O E)#329:
%9838$+* L$-,*S /929)95K*L )9J963
E9/EI)-, E9/ +9G,( F*%# +$L%#'S%,*L
E9/)IO98$K9 5,' J*# +,%#*G9D T)98$:
Aleksandra JJ.. Ostroch
Koło, czyli rower cz.II
/#H%3 )98*) E)$-63%#+,* +,* 8,/#,$K(
L$- /#,*%-9 # 63K0 5,*/#,( %9 )9J, ,o
29O+$ 5,' 63F-9 /#,8,R( O* 83E$/:
-I8 J3K9 6$- 2$K9D
>#,*%,$-( -6I)3 8 -9M%0 /9)$56$K
/9 8,*-0 -920+,L+*G9 p:[]D F$6( 2,$K
5#$+5'( O* # J$G$O+,-$ E)#*5,H/#,* 5,'
+$ 8K$5+3 )98*)D 1/#,*S 8 F$6$%& \]D
#$E$+98$K$ L0O 29/$ +$ c83E$5,9:
+*d E)*#*+63 -920+,L+*( $ 56$+/$):
/*2 J$)/#9 5#3J-9 56$K3 5,' 6* /8$l
#*G$)*- , )98*)D V0E98$F, #$#83:
%#$L %&)#*56+,( 02$8,$LH% 5,' #$:
8%#$50( O*J3 0+,-+HR 5360$%L,( O*
J'/H /8$ #*G$)-,( $ +,* J'/#,* )98*:
)0( JH/P 9/8)96+,*D T9/9J+,* L*56
#)*5#6H , /#,SD >9SR %#'569 5,' #/$:
)#$K9( O* 0E9L9+3 +9832 E)*#*+6*2
c-920+,56$d )8$K 5,' G9 83E)IJ9:
8$R , S2,G$K 6$- G/#,*S %$K* E9E9K0:
/+,*( $O 6)0/+9 G9 J3K9 #+$F*PR +$
+,*5#E9)3D
< 60 %,*-$83 c)35 9J3%#$L983dD
h*SF, L0O /#,*%-9 /956$8$K9 )98*) !
)#*%#( L$- J3 +,* E$6)#*R( -95#698+H
! 69 2,$K9 G9 5#$+98$Rq =,* 69F*)9:
8$+9 O$/+3%& 83GK0EI8( L$#/3 #$
L*/+32 -9F*( cE$F*+,$ G023d , ,+:
Śląskie
Śpiewanie
8
KURIER MAJ 2016
+3%& $-)9J$%L,( L$-,* /#,S 5,' E9:
85#*%&+,* 0E)$8,$D A98*)*- 2IGK
J3R 8 -$O/*L %&8,F, #$)*-8,)98$+3
E)#*# 56$)5#3%&D @9 +,%( O* L$- 689L$
8K$5+9SR( 69 +,J3 29O*5# # +,H )9:
J,R %9 %&%*5#D =$8*6 #$J$8-, +$F*:
O$K9 5#$+98$R , +,* +,5#%#3R +$ 5,K'(
J9 c+,* E)#,/9 5,' 69J,*( 69 5,' E)#,/9
/)0G,20dD c?#$+9JF,89SRd 69 L*/+$
# E9/56$8983%& %+96 SFH5-,%&o
T)#3+$L2+,*L 6$-$ J3K$D
WS)I/ 2K9/#,*O3 8 632 %#$5,*
29/+* J3K3 )98*)3 83S%,G98*(
%&3J$ *%&9 +,*#83-F* 86*/3 E9E0:
F$)+3%& , *29%L9+0LH%3%& cW3S%,:
GI8 T9-9L0d( -6I)* %9 )9-0 9/J3:
8$K3 5,' 8 2$L0 , J3K3 6)$+52,698$:
+* 8 )$/,9 , 6*F*8,#L,D W,*F0 %&K9:
E$-I8 2$)#3K9 86*/3( J3 J3R L$?#0)-985-,oD c;$69( F$69( L0O E9
F*%,*( $ ?#0)-985-, L0O +$ 2*%,*d !
SE,*8$K3 /#,*%,$-,( 8,'% -9F$)# 56$K
5,' +,*2$F J9&$6*)*2 +$)9/9832D
T)$8/#,832 E)#*K92*2 8 )98*)9:
8*L 29/#,* 2K9/#,*O98*L 56$K 5,' +$
E)#*K92,* F$6 _]:`]D 6#8D 5-K$/$-(
F*--, )98*) c60)3563%#+3d( -6I)3
J$)/#9 E9F0J,K3 6$-O* /#,*8%#'6$D
?-K$/$- J3K 29/+3( 83G9/+3 , L$:
-9S 6$- 9GIF+,* /956'E+3( J9 +$GF*
85#35%3 2,*F,D h*P/#,K9 5,' +,2 , /9
5#-9K3( , /9 -9F*GI8( , +$ 83E$/3
83%,*%#-98*D 7&3J$ 8,*F0 # +$5
85E92,+$ G9 # 5*+632*+6*2 /9
/#,SD V69 #)*5#6H +,* 85E92,+$
# 5*+632*+6*2 58*G9 0F0J,9+*G9
)98*)0 # 2K9/3%& F$6r 7#3S%,K9 5,'
G9 # F0J9S%,H( 9#/$J,$K9 +$-F*L-$2,(
56)9,K9 8EF$6$LH% %9S -9F9)98*G9
2,'/#3 5#E)3%&3( /9-0E38$K9 29/:
+* F$2E-,( L$-,*S F,%#+,-, -,F92*:
6)I8( J,/9+3 ,6ED
< 6$- E92$K0( E9/ -9+,*% ss 8,*:
-0( c&,569),$ -9K$d #$69%#3K$ -9K9(
)98*) #$%#HK 8)$%$R /9 589L*L E9:
%#H6-98*L U0+-%L, 5E9)6989:60)3:
563%#+*LD h0O +,* 63F-9 2K9/#,*O L*P:
/#,K$ /F$ )9#)38-,( $F* , 29%+9 /9L:
)#$F, F0/#,* #$%#'F, L*P/#,R c/F$
#/)98,$dD 7#$5*2 E)*6*-56*2 /9
6*G9 J3K9 #J,*)$+,* G)#3JI8 %#3
#,IK( %#$5*2 c#/)98$ 89/$d 89O9:
+$ 8 J06F$%& # F*S+*G9 P)I/K$( %#$:
5*2 83%#3+3 60)3563%#+* ! #8,*/#*:
+,* -9+-)*6+3%& 2,*L5%D T9856$K3
U9)2$F+* 5698$)#35#*+,$ 2,K9S+,-I8
L$#/3 )98*)98*L ! 60 0-K9+ 8 56)9+'
+$5#3%& )98*)#356I8 # cA$2O3d !
#$F,%#$LH%3%& -9+-)*6+* 6)$53
, 9J,*-63 60)3563%#+*( # /9-02*+:
6$%LH( E,*%#H6-$2, , 8E,5$2, /9
c-5,HGdD < 69 L0O L*56 85EIK%#*5+9SRD
?$296+,* F0J )9/#,++,*( # +,*U9):
2$F+H G)0EH #+$L923%& F0J 8 569:
8$)#35#*+,0 c%3-F,56I8d( )05#$23
8 EF*+*)*-( L$- 63F-9 $0)$ E9#8$F$D
cV9K9d 2$ 8%,HO 6' E)#*8$G' +$/ ,+:
+32, E9L$#/$2,( O* /$L* E)$-63%#+,*
E*K+H 589J9/' , E9#8$F$ /9L*%&$R
85#'/#,*( E)#*# KH-, , F$53o =9 , E9:
#8$F$ 5,' %,*5#3R ,%& 8,/9-,*2( #$:
E$%&*2 J*#E9S)*/+,9( +,* E)#*#
5#3J-'D 7&9R 8,'% 83E$)6* E)#*#
$069 L$-9 S)9/*- F9-929%L, , 6)$+5:
E9)60( -9K9 83J)9+,K9 5,' /#,*F+,*D
< 6$- L0O %&3J$ #956$+,*D
Na 9 czerwca zaplanowano w koszęcińskiej siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
finałową część dorocznego Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Adolfa Dygacza.
Tymczasem na początku maja, w Czerwionce, odbyły się eliminacje rejonowe
z udziałem kilkudziesięciu wykonawców.
@*G9)9%#+, L0)9)#3 ! 0"#&#" 12,
3"*4( 56"/.7&( 0"(42#"( %&.8( !"#,
+9: , ;<"7 =+9# ! E)#3 9%*+,*
0%#*56+,-I8 J)$F, E9/ 08$G' /9JI) )*:
E*)60$)0( #$%&98$+,* %*%& G$)983%&(
8$F9)3 89-$F+*( $F* 6$-O* 56)IL F0/9:
83 , *8*+60$F+* )*-8,#363D W -$6*G9:
),, 59F,56I8 -8$F,U,-$%LH /9 0/#,$K0
8 U,+$F* #956$F, 83)IO+,*+,l 0"+9>
?&*@"A&+ # T)#*/5#-9F$ +) ` 8 >':
J,*M5-0( 09A&" !"B<9+ # T98,$698*:
G9 XG+,5-$ T)$%3 T9#$5#-9F+*L E)#3
?#-9F* T9/56$898*L 8 ?6$+98,%$%&(
!"##" !"#9:)+ #* ?#-9K3 T9/56$89:
8*L +) [p 8 A3J+,-0( C94"##" =+:),
#&9+ # TXTT E)#3 ?T +) ` 8 >'J,*M:
5-0 9)$# C.D&" %(4)A&.(4 # 4,*L5-,*:
G9 XS)9/-$ V0F60)3 8 k9)$%&D
W -$6*G9),, #*5E9KI8 89-$F+3%&
, 89-$F+9:,+56)02*+6$F+3%& /9 0/#,$:
K0 8 -95#'%,M5-,2 U,+$F* #956$F, #$:
-8$F,U,-98$+,l D-78<0 K2()&5
de7'.5f # 4,*L5-,*G9 XS)9/-$ V0F:
60)3 8 k9)$%& 9)$# 4-78)05 dN7';,->
.'34".1'f( dN"9)B'.1'f , N"8-B"
4 J"74-?) !'"7/-341" )*E)*#*+60LH:
%* 4,*L5-, XS)9/*- V0F60)3 8 7#*):
8,9+%*:;*5#%#3+$%&D >&@
Po raz szósty grupa osób kochających
boksery spotkała się na wspólnym pikniku w Palowicach. Na spotkanie przybyły 163 osoby i 63 pieski. Organizatorem corocznej imprezy było Stowarzyszenie „Boksery niczyje”.
WS)I/ 6$- F,%#+*L G)0E3 95IJ #+$F*PF, 5,' +,*
63F-9 %#K9+-98,* ?698$)#35#*+,$( $F* 6$-O* >923
B/9E%3L+* E9/9E,*%#+3%& ?698$)#35#*+,$ 9)$#
)9/#,+3 J9-5*)I8( -6I)* ?698$)#35#*+,* 9J*L20:
L* 589LH 9E,*-HD =,* 29GK9 6$-O* #$J)$-+HR E)#3:
L$%,IKD T)#3J3F, J98,*2 F*-$)#* 8*6*)3+$),, ! 4,:
%&$K 7#,+G9+ , h$+*- V$%E*)%#3-( %#K9+-98,*
7&$63 ;*9+$ E)98$/#H%*L 5#-9F*+,$( &96*F /F$
#8,*)#H6( $/9E%L* E5I8( $ 6$-O* XE9F5-,*L 1)0E3
T95#0-,8$8%#9:A$698+,%#*LD T9+$/69 8 E,-+,-0
0%#*56+,%#3F, E)#*/56$8,%,*F* U,)2 +$ %9 /#,*M
85E,*)$LH%3%& /#,$K$F+9SR ?698$)#35#*+,$ ! U,):
23 41V # Q$J)#$ 9)$# f96*F0 7$E,69F 8 ?6$+9:
8,%$%&( E)#*/56$8,%,*F* ?%&)9+,5- /F$ Q8,*)#H6
8 V)9695#3+,* , T95$/I8-0( $ 6$-O* /#,*%, # A9:
/#,+-98*G9 >920 >#,*%-$ 8 T$F98,%$%&D
Z miłości do bokserów
7#$5 5E'/#9+3 85EIF+,* 0EK3+HK #G)92$/#9:
+32 8 )9/#,++*L $6295U*)#*D >#,*%, )3598$K3
E)#*E,'-+* 9J)$#-,( #$S /F$ E,*5-I8 , ,%& 8K$S%,:
%,*F, #9)G$+,#98$+9 /9G6)*--,+G ! E)#3/$K$ 5,'
)I8+,*O E929% XE9F5-,*L 1)0E3 T95#0-,8$8%#9:
A$698+,%#*L( -6I)$ 9/5#0-$K$ -,F-$ #$G0J,9+3%&
)9/#,+( -6I)* #$JKH/#,K3 E9/%#$5 83-9+38$+,$
#$/$MD N3K$ 9%#38,S%,* 6$-O* 29OF,89SR -9+50F:
6$%L, # F*-$)#$2, 8*6*)3+$),, , 5#-9F*+,98%$2,D
B E9#$ 632 85EIF+* 9G+,5-9 9)$# %#$5 +$ )9#29:
83 , 832,$+' /9S8,$/%#*MD ?E96-$+,* J3K9 6$-:
O* 9-$#LH /9 E9/#,'-98$+,$ #$ 8-K$/ , E929%
8 /#,$K$+,$%& ?698$)#35#*+,$ 7&$%,* ;*9+$(
XE9F5-,*L 1)0E,* T95#0-,8$8%#9:A$698+,%#*L(
f96*F98, 7$E,69F 9)$# 4,%&$K98, 7#,+G9+( -6I)3
E92$G$ E9/9E,*%#+32 ?698$)#35#*+,$ 8 5E95IJ
5#%#*GIF+3 , 83LH6-983D ?E96-$+,* J3K9 8,'%
9-$#LH J3 F*-$)#98, 4D 7#,+G9+98, +$/$R #$:
5#%#36 6360K f9+9)98*G9 7#K9+-$ ?698$)#35#*:
+,$ cN9-5*)3 +,%#3L*dD
?698$)#35#*+,* /#,'-0L* 85#356-,2 #$ 85E$:
+,$F* 5E'/#9+3 85EIF+3 %#$5( #$ )9#2983(
0S2,*%&( $ +$/* 85#356-9 #$ 6$- F,%#+* E)#3J3%,*
, #$ 69 O* 85EIF+$ 2,K9SR /9 J9-5*)I8 E9#8$F$
%#3+,R 8,*F* /9J)$ /F$ 63%& E5,$-I8D
Kultywujmy wspólnie tradycje
Dzień Ziemi
z biblioteką
Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który
obchodzony jest w Polsce 22 kwietnia,
w Bibliotece Publicznej w Czerwionce
odbyły się warsztaty edukacyjne mające na celu promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie najmłodszym, jak chronić i dbać o nasze
środowisko.
e` -8,*6+,$ 8 8$)5#6$6$%& 0%#*56+,%#3K3 /#,*%,
# T)#*/5#-9F$ +) \ cT9/ h$)#'J,+Hd 8 7#*)8,9+%*D
T)#*/5#-9F$-, %&'6+,* 8KH%#3K3 5,' /9 85EIF+*L
*-9F9G,%#+*L #$J$83( /95-9+$F* 9E$+98$K3 8,*:
/#' # #$-)*50 9%&)9+3 S)9/98,5-$( $ +$L8,'-5#H
$6)$-%LH J3K9 5$/#*+,* 8,95*++*L )9SF,+3D PD5U
Stowarzyszenie „Najważniejsza Jest Tradycja” od marca br. realizuje zadania w ramach projektu „Kopalnia Tradycji”. Do tej pory odbyły się zajęcia edukacyjnokulturowe dla dzieci pt. „Tożsamość regionalna na tle innych regionów Polski. Moja
mała i duża Ojczyzna”. Niebawem ruszy gminny konkurs skierowany do wszystkich Mieszkańców.
>963%&%#$598* 5E96-$+,$ 2,$K3 2,*L5%* 8 E0+-:
6$%& J,JF,96*%#+3%& 8 ;*5#%#3+$%&( 7#*)8,9+%*(
7#0%&98,* 9)$# ?6$+98,%$%&D Q$L'%,$ E)98$/#9:
+* J3K3 E)#*# 89F9+6$),05#3( 8* 85EIKE)$%3 # N,:
JF,96*-H T0JF,%#+H 8 7#*)8,9+%*D T9/%#$5 #$L'R
0%#*56+,%3 E9#+$8$F, 83J)$+* )*G,9+3 -0F60)98*
T9F5-,( ,%& 83J)$+* #$J36-,( GKI8+* 532J9F* 9)$#
#8,H#$+* # +,2, F*G*+/3D T9+$/69 /#,*%, #$#+$L9:
2,K3 5,' # /#,*/#,%68*2 -0F60)9832 1I)+*G9 gFH:
5-$( -5#6$K698$K3 E9%#0%,* 8,'#, # )*G,9+*2 9)$#
)9/#,++H 2,*L5%989S%,HD h*/+9%#*S+,* #$L'%,$ E)#3:
%#3+,K3 5,' /9 -5#6$K698$+,$ E956$83 5#$%0+-0 , 69:
F*)$+%L, 89J*% -0F60)3 ,++3%& )*G,9+I8D .%#*56+,:
%3 83-9+38$F, E)#*)IO+* #$/$+,$ ! E)$%98$F,
# 2$EH( 29GF, +$2$%$F+,* E9#+$R 532J9F* )IO+3%&
)*G,9+I8( )9#8,H#38$F, )*J053( 689)#3F, E)$%* EF$:
563%#+*D =$L$-638+,*L5, # +,%& L0O 8 %#*)8%0 J)D
E9L$/H +$ 83%,*%#-' /9 #$J36-98*L V9E$F+, W':
GF$ V$2,*++*G9 c10,/9d 8 Q$J)#0D
=< *4)(/*" >(E (9:4" 37&##2 +.#+9(: FGAH,
:+&) 8("<2*B) & .>2*4"B)I <A" ?&):4+"J*'/ K7&,
#2 & ?&":8" L4)(/&.#+",M):4*42#2 / </'*@
+"8)3.(&"*@ /&)+./2*@E T,*)85#$ 5-,*)98$+$ /F$
/#,*%, , 2K9/#,*O3 8 8,*-0 \:[Z F$6 9 %&$)$-6*)#*
EF$563%#+32( /)0G$ E)#*#+$%#9+$ /F$ 2,*5#-$M%I8
G2,+3 9/ [a )9-0 O3%,$ J*# GI)+*L G)$+,%3 8,*-9:
8*L J'/#,* E9F*G$K$ +$ 9E,5,* 83J)$+*L E)#*# 5,*:
J,* 6)$/3%L, F0J 9J3%#$L0 SFH5-,*G9D Q83%,'5-,*
E)$%* 9)$# 6* 83)IO+,9+* J'/H 689)#3K3 J)95#0)'
[email protected])$/3%3L+,-dD ?#%#*GIK98* ,+U9)2$%L* 9 -9+-0):
5,* #+$L/0LH 5,' 8 )*G0F$2,+,* -9+-0)50 /956'E+32
9/ %#*)8%$( 2D,+D +$ 56)9+,* U$%*J99- ?698$)#3:
5#*+,$D T)$%* 8)$# # #$KH%#+,-,*2 +$F*O3 +$/53K$R
+$ $/)*5l ?698$)#35#*+,* c=$L8$O+,*L5#$ h*56 @)$:
/3%L$d( 0FD Z 4$L$ [_( aa:eZ] 7#*)8,9+-$:;*5#:
%#3+3 # /9E,5-,*2 cgFH5-,* 6)$/3%L* , 9J3%#$L*d F0J
/956$)%#3R 959J,S%,* /9 5,*/#,J3 7*+6)02 X)G$+,:
#$%L, T9#$)#H/983%& E)#3 0FD Z 4$L$ [p 8 7#*):
8,9+%*D L4": #"<:26"#&" N("* .< O *4)(/*" <.
PO :&)(N#&" QROS (E A9#56)#3G+,'%,* -9+-0)50 +$:
56HE, 8* 8)#*S+,0D Q$ E,*)85#* Z 2,*L5%$ 8 -$O/*L
-$6*G9),, 8,*-98*L E)#*8,/#,$+* 5H +$G)9/3q
T983O5#* /#,$K$+,$ 85EIKU,+$+598$+* 5H # J0:
/O*60 G2,+3 , 2,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3 8 )$:
2$%& )*$F,#$%L, #$/$+,$ E0JF,%#+*G9 E6D cV9E$F:
+,$ @)$/3%L,dD >[email protected]
MAJ 2016 KURIER
9
Zespół „Bum Bum Cyk” z Torunia za
spektakl pt. „Calineczka” zdobył Grand
Prix na tegorocznym Dziecięcym Festiwalu Teatralnym, którego organizatorem
od ponad 20. lat jest Miejski Ośrodek
Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
Grand Prix dla Torunia
W 632 )9-0 E9/%#$5 /80/+,983%& #2$G$M
2K9/3%& $-69)I8 8 7*+6)02 V0F60)$F+9:i/0-$:
%3L+32 29O+$ J3K9 #9J$%#3R [^ E)*#*+6$%L, 6*:
$6)$F+3%&( -6I)* 9%*+,$F, >$+06$ =95#%#3M5-$ !
L$-9 E)#*89/+,%#H%$ -92,5L, 5'/#,985-,*L ! 9)$#
h$G9/$ ?60K$ , h$+ 4$605#3M5-,D
T)I%# 1)$+/ T),t /F$ E)#*/56$8,%,*F, @9)0+,$
L0)9)#3 E)#3#+$F, < 2,*L5%* #*5E9K98, c^Zad #$
5E*-6$-F E6D cN9 23 5,' +,* 8563/#,23d Y?698$:
)#35#*+,* <+,%L$638 V0F60)$F+3%& TB?hB 8 V':
/#,*)#3+,*:V9PF0bD << 2,*L5%* #/9J3K #*5EIK c?0:
E*K*-d # >920 V0F60)3 8 A3J+,-0:N9G05#98,:
%$%& #$ 5E*-6$-F c>#,IJ 8 /#,IJd( #$S F$0)*$6*2
<<< 2,*L5%$ #$ 5E*-6$-F E6D cQ$J$83 E)#*/ 5+*2d
#956$K$ c4$K$ m$+$J*),$d # 12,++*G9 XS)9/-$
V0F60)3 8 T$8K98,%$%&D T9+$/69 #G9/+,* # /*:
%3#LH L0)9)I8 E)#3#+$+9 +$G)9/3 5E*%L$F+*( -6I)*
96)#32$F,l #*5EIK cW*59K* T)#*/5#-9F$-,d # =,*:
E0JF,%#+*G9 T)#*/5#-9F$ 8 h$89)#+,* #$ 5E*-:
6$-F cBU)3-$M5-$ 9E98,*SRd 9)$# #*5EIK cX)#*5#:
-,d # VF0J0 4K9/#,*O98*G9 cT9/K'O*d 8 h$:
89)#+,* #$ 5E*-6$-F cT0/K9dD W3)IO+,*+,$ #$S
9/*J)$F,l Q*5EIK cmF0Gd( @*$6) cT$%3+-,d(
c4D<DXD>DiDVD <<d( @*$6) @$M%$ c4*2*+69d(
4K9/#,*O98* ?60/,9 B-69)5-,*( @*$6) cN'% +$
5%*+,*d( Q*5EIK @*$6)$F+3 c1)95#-,d( Q*5EIK @*:
$6)$F+3 cm0-5d( [email protected]*$6)#3- =,*8,*F-,dD
W5#356-,2 83-9+$8%92 5*)/*%#+,* G)$60F0:
L*23D >&@
20. Bliskie Spotkania
10 maja na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce można było
podziwiać teatralne zmagania niepełnosprawnych artystów z Żor, Paniówek, Tychów, Sosnowca, Krakowa, Rybnika i Czerwionki-Leszczyn. W ramach 20. Przeglądu Teatralnego i Recytatorskiego „Bliskie Spotkania” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce, 10 placówek
zaprezentowało 9 niezwykłych spektakli oraz 17 interpretacji wierszy.
W 6*G9)9%#+3%& cNF,5-,%& ?E96-$+,$%&d 8#,':
K9 0/#,$K e^] 0%#*56+,-I8D B069)5-,* 5%*+$),05#*(
9)3G,+$F+* -956,023( 83-9)#356$+,* S8,$6*K , %,*:
+,( 9/E98,*/+,9 /9J)$+$ 20#3-$( %,*-$8* 0-K$:
/3 %&9)*9G)$U,%#+*( G)$ $-69)5-$( 83-9)#356$+,*
)*-8,#360( G*560( 56$8,$K3 E)#*GFH/ +$ +$L83O:
5#32 E9#,92,*D ?E*-6$-F* #$%&83%$K3( 8#)05#$:
K3( )9#S2,*5#$K3D Q$ 85E$+,$K* 8356'E3 9E)I%#
G)92-,%& J)$8 85#356-,* G)0E3 6*$6)$F+* 96)#3:
2$K3 /3EF923 , E$2,H6-98* 56$60*6-, 8 -5#6$K%,*
L$JK-$( +$692,$56 )*%36$69)#3 ! /3EF923 , -5,HO-,D
W5#356-,2 $)635692 8)'%#9+9 0E92,+-, 0U0+/9:
8$+* E)#*# 12,+' , 4,$569 7#*)8,9+-$:;*5#%#3:
+3( 5K9/3%#* 9)$# L$JK-$( -6I)3%& 5E9+59)*2 J3K3
>*F,-$6*53 7*+6)02 8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3+$%&D
10
KURIER MAJ 2016
Q 9-$#L, e]:F*%,$ T)#*GFH/0 83)IO+,9+9 959J3(
,+56360%L* , 9)G$+,#$%L*( -6I)* E)#3%#3+,K3 5,' /9
L*G9 E9856$+,$ , )9#89L0 9)$# 589,2 #$$+G$O9:
8$+,*2 9/ F$6 85E,*)$LH 69 E)#*/5,'8#,'%,*D T$:
2,H6-98* ?6$60*6-, 9)$# ,+/38,/0$F+* E9/#,':
-98$+,$ 96)#32$F,l 56$)956$ )3J+,%-, >$2,$+ 4)9:
8,*%( J0)2,56)# W,*5K$8 h$+,5#*85-,( 68I)%$ E)#*:
GFH/0 , 8,*F9F*6+, 9)G$+,#$69) T,96) B/$2%#3-(
/3)*-69) 4XV 4$),9F$ 7#$L-985-$( /3)*-69)#3
Q?? E9E)#*/+,%& -$/*+%L, ! 4$),$ V$F$( i8$
VF0%#+,9- , <#$J*F$ 73)9M( -92*+/$+6 f0U%$ QfT
h$+05# h$5,*-( /3)*-69) 1 +) e V)#35#69U V$F,+98:
5-,( /3)*-69) Q? =$6$F,$ V0S( E)#*89/+,%#H%$ ?69:
8$)#35#*+,$ ch*56*2d i8*F,+$ N0)#3- 9)$# -99):
/3+$69) T)#*GFH/0 N*$6$ m)3%#D >[email protected]
Wielki teatr
młodych aktorów
Choć to rzadkość, to w tej formule festiwalu wszyscy jego uczestnicy byli
zwycięzcami – a chodzi o Powiatowy
Międzyprzedszkolny Przegląd Zespołów Teatralnych, w którym na scenie
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce zaprezentowali się najmłodsi aktorzy.
h0O E9 )$# /#,*8,H63 2,*F,S23 9-$#L' E9/#,8,$R
+$L2K9/5#3%& $/*E6I8 5#60-, 6*$6)$F+*L # E)#*/:
5#-9F, 8 N*K-0( 7#0%&98,*( >'J,*M5-0( 7#*):
8,9+%*( ;*5#%#3+$%& , T$F98,%$%&D X68$)%,$ U*:
56,8$F0( -6I)*G9 9)G$+,#$69)*2 L*56 T)#*/5#-9F*
+) [ 8 ;*5#%#3+$%& /9-9+$K$ K("T2#" 58(4)A)*,
+" ! E)*#*5 2,*L5%98*G9 X//#,$K0 Q=T , ?.#&,
+" 5.>&):+"( /3)*-69) T +) [D h$- 29O+$ J3K9 5,'
5E9/#,*8$R( +$L2K9/5, +,* 2$LH 59J,* )I8+3%&(
696*O 85#35%3 96)#32$F, +$G)9/3( 2D,+D /#,'-,
5E9+59)92( 8S)I/ -6I)3%& +$F*O3 832,*+,R A$/'
>#,*F+,%3 ;*5#%#3+3 X5,*/F* , T,*-$)+,' B/),$+$
>9J,5#$D 79 8$)69 E9/-)*SF,R( 8 50-%*5,* 6*G9
E)#*/5,'8#,'%,$ 58IL #+$%#H%3 0/#,$K 2,*F, 6*O
)9/#,%* 0%#*56+,-I8 U*56,8$F0 9)$# E*)59+*F 2,*L:
5%983%& EF$%I8*- E)#*/5#-9F+3%&D >&@
W tym roku po raz pierwszy w Czerwionce-Leszczynach przyznano nagrody
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród określiła Rada Miejska
uchwałą. Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej, mogą być indywidualne
lub zespołowe i przyznaje je burmistrz na podstawie opinii oraz propozycji Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury.
W+,95-, 9 E)#3#+$+,* +$G)I/ 5-K$/$ 5,' /9 -9M:
%$ F06*G9 #$ 95,HG+,'%,$ 2,+,9+*G9 )9-0D W 632
)9-0 8EK3+'K9 [Z 8+,95-I8D N0)2,56)# E)#3#+$K
_ +$G)I/ +$ 9GIF+H -896' e]D]]] #KD
=$G)9/' 8 8359-9S%, \]]] #K #$ %$K9-5#6$K6 /#,$:
K$F+9S%, 96)#32$K [email protected]'( F?"3#&D&*"8I %"("D&&
U#&)>./4&V*&" -"BW/&V8:4)B ?"(2& %"##2
/ L49*@./&)( -6I)3 2$ +$ 589,2 -9+%,* 5#*)*G
95,HG+,'R( 2D,+D L*56 F$0)*$6*2 1)$+/ T),t T)#*:
GFH/0 T,*S+, cgFH5-,* gE,*8$+,*dD =$G)9/3 #$
95,HG+,'%,$ 9 ,5696+32 #+$%#*+,0 96)#32$F,l X.(,
7"*B" Y"#)*4#" FC234"+I Z 3(9N" :)#&.()+
YZD^]] #Kb 2D,+D #$ #$L'%,* +$ 4,56)#9568$%& g8,$6$
8 T)$/#* 8 -$6*G9),, 76)& 7-.')91' Z 2,*L5%$(
Las – dar natury
Na tegoroczny 23. Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”, którego organizatorem
jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce, nadesłano ponad 300 prac
z niemal 50 placówek.
c;$5 ! /$) +$60)3d 69 &$5K9 6*G9)9%#+*G9 -9+:
-0)50D =,*K$68* #$/$+,* 2,$K$ -92,5L$ -9+-0):
598$ 8 5-K$/#,* [2:4"(< 0.#<)(+.( \"8"(42,
#" 5&)#+"#,\(4H+"6"] \"8"(42#" %2:4#2]
L4):6"/ X.B*&+ , 0"#9:4 M9+":4*42+( J98,*2
+$/*5K$+* E)$%* /95-9+$F* 9/#8,*)%,*/F$K3 E9:
83O5#3 6*2$6 , 83-9+$+* J3K3 +$ J$)/#9 8359:
-,2 E9#,92,*( E)#3 83-9)#356$+,0 )IO+9)9/:
+3%& 6*%&+,- EF$563%#+3%&D X56$6*%#+,* #/*%3:
/98$+9 9 83K9+,*+,0 -,F-0/#,*5,'%,0 F$0)*$6I8
8 -$6*G9),, E)#*/5#-9F,( 5#-IK E9/56$8983%&
, G,2+$#L$F+3%&D T9/%#$5 0)9%#356*G9 E9/50:
298$+,$ 8 7Vi +$G)9/3 8)'%#$F, ,2 ^)(#"(<
58(4.<" ! E)#*89/+,%#H%3 A$/3 4,*L5-,*L( L),
*2A&" K(42>)+ ! +$%#*F+,- W3/#,$K0 i-9F9G,,
9)$# [2:4"(< 0.#<)(+. ! E)#*89/+,%#H%3 V9:
2,5L, X%&)9+3 g)9/98,5-$( A9F+,%68$( ;*S+,%:
68$ , 195E9/$)-, =,*)0%&929S%,$2,D @*+ 956$6:
+, ! 589LH +$G)9/H 5E*%L$F+H ! 0&9+9)98$K
8 632 )9-0 ^"(>"(V ^93<.A # XG+,5-$ T)$%3
T9#$5#-9F+*L Q*5EIK cT)#3G9/$d 8 A3J+,-0(
-6I)*L E)$%$ E9856$K$ E9/ -,*)0+-,*2 \"8"(42,
#2 ?&*@"A&+,\&:4+&D
Nagrodzeni!
3(9N" F?"62 C234"+I YZD^]] #Kb 2D,+D #$ #$L'%,*
[ 2,*L5%$ +$ 4,56)#9568$%& g8,$6$ 8 T)$/#* 8 -$:
6*G9),, H)9#"[email protected] HB"?' @2.')91'( \"8"(42#" K(4),
3.(4)+ ! %&9)*9G)$U , #$K9O3%,*F m9)2$%L, @$:
+*%#+*L cQ3G#$-d Y[D^]] #Kb #$ 2,'/#3+$)9/98*
95,HG+,'%,$ m9)2$%L,( 09A&" 0":&*4)+ ! 2$O9)*6-$
8 G)0E,* c4$K3 Q3G#$-d Y`]] #Kb #$ #$L'%,* ^ 2,*L:
5%$ +$ s 4,56)#9568$%& i0)9E3 4$O9)*6*- 8 -$:
6*G9),, :"/). @2.')9 7)B)( C):N'6 Y"J*" -./.*4),
:#)3. F[287I YZD^]] #Kb 2D,+D #$ #$L'%,* [ 2,*L5%
8 -$6*G9),, 1"(-/1' H)9#"[email protected]"( #'.' H)9#"[email protected]" , @2>
6 maja w CKE zaprezentowali się laureaci Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2016. Koncertowi towarzyszyło
wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych artystów. Festiwal odbywał
się pod honorowym patronatem starosty rybnickiego Damiana Mrowca.
=$G)9/' ?6$)9563 A3J+,%-,*G9 96)#32$F,l #*:
5EIK c;$ 79)/$d # 4>V 8 A3J+,-0 Y9ED 4$),05#
4,5#-0)-$b( #*5EIK /#89+-983 #* ?#-9K3 T9/:
56$898*L 8 T)#*G'/#3 Y9ED V$6$)#3+$ W$K*-b(
4$L$ 7#3O # >V 8 A3J+,-0:7&8$K98,%$%& Y9ED
h$)95K$8 f$+,-b( VF$0/3+$ ?,8*- TXTT E)#3 Q*:
5E9F* ?#-IK Z 8 7#*)8,9+%* Y9ED B++$ h'/)#*L$-b
9)$# #*5EIK c4$K* g8,$6K9d >V 8 ;*5#%#3+$%&
Y9ED V)3563+$ Q$5-I)5-$ , >9)96$ h*#,9)bD T9+$/:
69 E)#3#+$+9 Z[ =$G)I/ ?E*%L$F+3%& 9)$# -,F-$:
/#,*5,H6 +$G)I/ <( << , <<< 569E+,$D
W ,2,*+,0 56$)9563 +$G)9/3 8)'%#$K 8,%*56$)9:
56$ 4$)*- T)9U$5-$ , 1)#*G9)# T9635# ! -,*)98:
+,- A*U*)$60 XS8,$63( T)929%L,( V0F60)3 , Q/)9:
8,$D =$ -9+%*)%,* G9S%,F,S23 )I8+,*O J0)2,56)#$
.')91' H)9#"[email protected]" +$ <n 4,'/#3+$)9/9832 @0)+,*L0
7&**)F*$/*)5 c7&**)2$+,$d 8 Q$J)#0 9)$# \"(.A&,
#" %.<.(:+" Y[De]] #Kb 2D,+D #$ #$L'%,* << 2,*L5%$
+$ e[D 4,'/#3+$)9/9832 V9+-0)5,* ?-)#3E%9832
C90+G n,)60959 8 Q$G)#*J,0D
=$G)9/3 F$0)*$692 8)'%#3F, J0)2,56)# W,*5K$8
h$+,5#*85-, 8)$# # E)#*89/+,%#H%32 A$/3 4,*L:
5-,*L N*)+$)/*2 ?6)#9/HD YFb
Laureaci MFM
W,*5K$8$ h$+,5#*85-,*G9 9)$# E)#*89/+,%#H%*:
G9 A$/3 4,*L5-,*L N*)+$)/$ ?6)#9/'D W E)#*5K0:
%&$+,$%& U*56,8$F983%& 0%#*56+,%#3K9 e]] 83-9:
+$8%I8( 8 632 #*5E9K3 89-$F+*( 89-$F+9:,+56)0:
2*+6$F+*( 89-$F+9:)0%&98*( ,+56)02*+6$F+* 9)$#
59F,S%, , /0*63D .%#*56+,-I8 9%*+,$K9 L0)3 8 5-K$:
/#,*l ?6*U$+,$ ?#3E( V$6$)#3+$ W08*) , h$+,+$
W3560JD 7#K9+-98,* -92,5L, 8 E)969-9F* -9M%9:
832 E9/-)*SF,F, J$)/#9 8359-, E9#,92 $)63563%#:
+3 E)*#*+6$%L,D >9/$L23( O* #$5$/+,%#32 %*F*2
,2E)*#3 5-,*)98$+*L /9 /#,*%, , 2K9/#,*O3 #*
5#-IK E9/56$8983%&( G,2+$#L$F+3%&( E9+$/G,2:
+$#L$F+3%& 9)$# EF$%I8*- 9S8,$63 , -0F60)3 J3K$
E)*#*+6$%L$ /9)9J-0 20#3%#+*G9D
X)G$+,#$69)$2, U*56,8$F0 J3K9 T98,$698* XG+,:
5-9 T)$%3 T9#$5#-9F+*L , 4,*L5-, XS)9/*- V0F60)3
8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3+$%&D ?K98$ E9/#,'-98$+,$
-,*)0L*23 E9/ $/)*5*2 ?6$)9568$ T98,$698*G9
8 A3J+,-0( -6I)* 85E$)K9 E)#*/5,'8#,'%,*( $ 6$-O*
U,)2,* h?W VXV? ?DBD 8 Q$J)#0D
5J55
MAJ 2016 KURIER
11
Czytanie może być modne!
12 maja Zespół Szkół nr 1 gościł 53.
miłośników czytania, którzy przybyli na
konkurs czytelniczy lub na konferencję
metodyczną. Organizatorami spotkania
byli Zespół Szkół nr 1 oraz Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Rybniku.
19S%, 8 E)9G$%& Q*5E9K0 ?#-IK +) [ E98,6$K$
/3)*-69) 5#-9K3 ;##" ^.>)(( +$8,H#0LH% /9 6)$:
/3%L, -9+-0)5I8 %#36*F+,%#3%& 8 Q? +) [ 9)$#
,/*$KI8 $-%L, c7$K$ T9F5-$ 7#36$ >#,*%,92dD
N0)2,56)# U&):6"/ 0"#&:4)/:+& 968,*)$LH% -9+:
U*)*+%L' 83)$#,K E)#*-9+$+,*( O* %#36$+,* 205, J3R
29/+* 9)$# #$%&'%,K /9 %#36$+,$ +,* 63F-9 # E9:
89/0 %3-F,%#+3%& $-%L,( $F* E)#*# %$K3 )9-D
?E96-$+,* )9#E9%#'K9 5,' 9/ GK9S+*G9 E)#*%#3:
6$+,$ U)$G2*+6I8 c;9-9296383d hD @08,2$D
=$56'E+,* #*J)$+, E9/#,*F,F, 5,' +$ /8,* G)0E3 !
/F$ +$0%#3%,*F, , J,JF,96*-$)#3 )9#E9%#'K$ 5,' -9+:
U*)*+%L$( $ /F$ 0%#+,I8 -9+-0)5D T)*F*G*+6$2,
E9/%#$5 %#'S%, -9+U*)*+%3L+*L J3K3l ;A)+:"#<("
[email protected]<4&+] -6I)$ #$E)*#*+698$K$ 6*2$6 cWEK38
%#36$+,$ +$ )9#8IL /#,*%-$du ^.39:6"/" 0"#+./,
:+" E)#*/56$8,K$ E)*#*+6$%L' c49/$ +$ %#36$+,*d
+$ E9/56$8,* )*$F,#98$+3%& 8 5#-9K$%& E)9L*-:
6I8 , -9+-0)5I8u ?"63.(4"8" %2:4#2 )*F$%L9+9:
8$K$ J$/$+,$ <Ni 9)$# E0JF,-$%L* <D V9P2,M5-,*L
Y#$K9O3%,*F-, , E)*#*5$ m0+/$%L, cBN7ss< ! 7$K$
T9F5-$ %#36$ /#,*%,92db 9)$# 56$)$K$ 5,' E9/$R )$/3
ch$- #$%&'%$R /#,*%, , 2K9/#,*O /9 %#36$+,$dD
N9G$6H E)*#*+6$%L' 20F6,2*/,$F+H cA9F$ J,JF,96*:
-, 8 )9#8,L$+,0 -92E*6*+%L, %#36*F+,%#3%& +$ J$:
#,* /9S8,$/%#*M F,/*)I8 $-%L, 7T7> # 6*)*+0
G2,+3 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3d E)#3G9698$K$
?&()A" \A9*4#&.+E .%#*56+,%3 -9+U*)*+%L, 29GF,
)I8+,*O #$E9#+$R 5,' # U,F2$2, +$-)'%9+32,
E)#*# 0%#+,I8 Q? +) [ , Q? +) Z 8 )$2$%& E)9:
L*-60 cV5,HO-, +$5#3%& 2$)#*MdD
@32%#$5*2 0%#+,98,* #2$G$F, 5,' # -9+-0)59:
832 6*56*2 E)#3G9698$+32 E)#*# 9)G$+,#$69)I8
+$ E9/56$8,* -5,HO*- c4$63F/$d( cC*FF98 N$&$:
2$ 8 E)HO-,d( cW5#356-9( 63F-9 +,* 2,'6$dD =$L:
F*E5, 8 6*L %#36*F+,%#*L )9#G)38%* 9-$#$F, 5,'l
?&6.:4 =A:4./:+& Y?T T$F98,%*b( ;##" [email protected](2,
*42+ Y?T V5,HO*+,%*b( _9+":4 \A&7*4"+
Y?T +) [b( 1"37"(" ^&)3&):4 Y?T +) \b ! -$6*G9:
),$ -F$5 <:<<<D W -$6*G9),, -F$5 56$)5#3%& #83%,'#:
%$2, -9+-0)50 #956$F,l `/" ^9:4+" Y?T +) \b(
0):&+" ?"6)+ Y?T +) Zb( ;A)+:"#<(" 5427&+ Y?T
T$F98,%*b( \"*N)( U(.T2#" Y?T ?#%#*L-98,%*bD
WS)I/ G,2+$#L$F,56I8 +$LF*E5#32, 02,*L'6+9S%,$:
2, %#36*F+,%#32, 83-$#$F, 5,'l ;A)+:"#<(" U.T,
#&"+ Y1 +) [b( ;3"8" [.T)+ Y1 +) Zb( ;<"7 C",
BH* Y1 +) ^bD W5#35%3 0%#*56+,%3 -9+-0)50 96)#3:
2$F, /3EF923 , +$G)9/3 0U0+/98$+* E)#*# 9)G$:
+,#$69)I8 9)$# .)#H/ 12,+3 , 4,$56$ 7#*)8,9+:
-$:;*5#%#3+3D
>3)*-69) Q? +) [ E9/#,'-98$K$ )I8+,*O G9:
S%,92 , E)*F*G*+692l BD 7&0/#,- ! E*K+929%+,J0)2,56)#$ /5D 5E9K*%#+3%&] 58)D"#&& 542N ! E)#*:
89/+,%#H%*L V92,5L, XS8,$63( ;A)+:"#<(4) %&),
8(9:4)/:+&)B ! /3)*-69) N,JF,96*-, T0JF,%#+*L( ;#,
#&) ^&):)+ ! -,*)98+,- U,F,, J,JF,96*%#+*L # ;*5#:
%#3+( +$0%#3%,*F-92 ND h$+-985-,*L , 4D T35#:
+3D >3)*-69) W9L*8I/#-,*G9 XS)9/-$ 4*69/3%#:
+*G9 # A3J+,-$ E)#*-$#$K +$ )'%* /3)*-69) Q? +) [
5#%#*GIF+* E9/#,'-98$+,$ #$ 85EIKE)$%' E9/%#$5
E)#3G9698$+,$ , E)#*E)98$/#$+,$ -9+U*)*+%L,
c7#36$+,* 29O* J3R 29/+*dD A-5-
Centrum nauki
w Czerwionce
Tak jak pisaliśmy w marcowym wydaniu, uczniowie klasy IIIb Zespołu Szkół
nr 4 w Czuchowie brali udział w projekcie „Planeta Energii”. I to właśnie za
sprawą tejże klasy, naszą gminę odwiedziło interaktywne miasteczko.
Ekologia łączy
Wolontariusze Gimnazjum nr 2 wraz
z mieszkańcami Leszczyn postanowili
Syntezować Polichrom, żeby uratować
matkę naturę i żyjących na niej ludzi.
Z początkiem kwietnia w szkole odbyła
się akcja środowiskowa, poświęcona
ekologii i ochronie środowiska.
W9F9+6$),05#* 1,2+$#L02 +) e E)98$/#,F,
8S)I/ 2,*5#-$M%I8 ;*5#%#3+ $-%L' EF$-$698H /9:
63%#H%H 5*G)*G$%L, S2,*%,( 5E959JI8 %&)9+,*+,$
12
KURIER MAJ 2016
W,#36$ 29J,F+*G9 %*+6)02 +$0-, J3K$ +$G)9/H
8 n< */3%L, 9GIF+9E9F5-,*G9 -9+-0)50 */0-$:
%3L+*G9 cTF$+*6$ i+*)G,,d( -6I)*G9 69 #83%,'#%H
#956$F, 8K$S+,* 0%#+,98,* Q? +) aD X+, 6*O J3F,
E,*)85#32, G9SR2,( -6I)#3 8 698$)#3568,* E)9:
U*59)$ n9F6$ , i+*)G9F0/-$( 0)9%#3S%,* 9689)#3:
F, 2,$56*%#-9 +$ E$)-,+G0 E)#3 7*+6)02 V0F60:
)$F+9:i/0-$%3L+32 8 7#*)8,9+%*D W 6*L 83LH6:
-98*L %&8,F, #83%,'#%92 698$)#35#3F, )I8+,*O
8K9/$)#* +$5#*L G2,+3 ! J0)2,56)# W,*5K$8 h$:
+,5#*85-, 8)$# # E*K+929%+,-$2, BF*-5$+/)H
7&0/#,- , 1)#*G9)#*2 W9F+,-,*2D
=$56'E+,* ,+6*)$-638+* 2,$56*%#-9 cTF$+*6$
i+*)G,,d 0/956'E+,9+* #956$K9 85#356-,2 2,*5#:
-$M%92 G2,+3 , 2,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3:
+3D V69 63F-9 %&%,$K 2IGK 5-9)#356$R # *+*)G*:
63%#+3%& $6)$-%L, */0-$%3L+*G9 2,$56*%#-$ 1)0:
E3 i+*)G$ ^ , \ 2$L$D < 6)#*J$ E)#3#+$R( ,O 8,*:
F* 95IJ # 6*G9 #$E)95#*+,$ 5-9)#356$K9( J98,*2
E9/%#$5 /8I%& /+, 8,#363 29J,F+* %*+6)02
+$0-, cTF$+*6$ i+*)G,,d 8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3:
+$%& 9/8,*/#,K9 e(a 635D /#,*%, , `]] /9)95K3%&D
#,*F*+, 8 ;*5#%#3+$%& 9)$# 83-9)#356$+,$ 6*%&:
+9F9G,, /9 9%&)9+3 E)#3)9/3D \ -8,*6+,$ #$E)9:
5#9+9 2,*5#-$M%I8 ;*5#%#3+ +$ $-%L' S)9/98,:
5-98H /9 5#-9K3D ;,%#+,* 56$8,K3 5,' #$)I8+9 /#,*:
%,( L$- , 2K9/#,*O( $F* 6$-O* 5*+,9)#3 # cV)9-05$d
, cQ$2*%#-0dD
?E96-$+,* )9#E9%#'69 E98,6$+,*2 G9S%, , E)*:
#*+6$%LH T9F5-,*L B-%L, f02$+,6$)+*L c?60/+,$
/F$ T9K0/+,$ ! 89/$ /F$ ?92$F,,dD Q 9-$#L, g8,$:
698*G9 >+,$ W9/3 +$0%#3%,*F J,9F9G,,( N$)J$)$
4$)%9F( E9/$K$ 5#*)*G E)#3-K$/I8 L$- 95#%#'/#$R
89/' 8 +$5#3%& /92$%&D W9F9+6$),05#-, VF$0:
/,$( =$6$F,$ , 4$)%*F,+$ E)#*E)98$/#,K3 8S)I/
#G)92$/#9+3%& -)I6-,( $F* L$- 5,' 9-$#$K9 +,* 6$-,
K$683 6*56 /963%#H%3 E956$8 *-9F9G,%#+3%& 8 +$:
5#32 2,*S%,*D Q83%,'#%3 96)#32$F, +$G)9/3
2D,+D +$5,9+-$ E,*6)05#-,( )#*O0%&3( 5#%#3E,9):
-0 ,6ED Q95,$ , i2,F,$ +$692,$56 E)#*-$#$K3 ,+:
U9)2$%L' L$- 5*G)*G98$R S2,*%, +$ 6*)*+,* ;*5#:
%#3+ 9)$# E9/#,*F,K3 5,' %,*-$8956-$2, *-9F9:
G,%#+32,D W5#35%3 0%#*56+,%3 $-%L, 29GF, 6$-O*
#$5$/#,R( E)#*5$/#,R -8,$6-,D ND 4$)%9F 8)$#
# 89F9+6$),05#$2, #$E)9E9+98$K$ )I8+,*O 5E9:
59J3 *-9F9G,%#+*G9 9#/$J,$+,$ /9+,%#*- # 83:
-9)#356$+,*2 E$E,*)0 E$-98*G9 , )$U,,D T9+$/69
560/*+6-, # V$698,% ! >92,+,-$ , h0/36$ # E)9:
G)$20 cT)9L*-69) ! 89F9+6$),$6 560/*+%-,d ! 8)$#
# T$+,H V$5,H # 7A,? 8 7#*)8,9+%*( #$E)9E9+9:
8$K3 5E959J3 +$ *-9F9G,%#+* 2$F98$+,* 68$)#3
, )H%#*-D
W5#35%3 0%#*56+,%3 $-%L, 29GF, 5-9)#356$R #*
5K9/-,*G9 E9%#'560+-0 YE)#*E35#+* 83E,*-, Q95,
, 4$)%*F,+3b 9)$# &*)J$6-, E)#3G9698$+*L E)#*#
89F9+6$),05#3 , T$+,H BD T$5#-985-HD N3K$ 6$-O*
29OF,89SR #$-0E0 E)#*/2,96I8 E)#3G9698$+3%&
E)#*# 89F9+6$),05#3 J3 632 5$232 8*5E)#*R $-:
%L' cW9F9+6$),05#* 1 +) e 9 #K9632 5*)%0 ! E9:
2$G$23 2,5L92dD ?E96-$+,* #$-9M%#9+9 85EIF:
+32 #/L'%,*2 # )9#*S2,$+32,( 832$F98$+32,
J0#,$2, , -8,$6$2, E,'-+,* E)#356)9L9+32, /9 /*:
-9)$%L, +$5#*L 5#-9K3D
?3+6*#$ T9F,%&)920 8 1 +) e 5,' 0/$K$D >#,':
-0L' 85#356-,2 0%#*56+,-92( +$0%#3%,*F92( /3:
)*-%L,( $ 5#%#*GIF+,* 89F9+6$),05#92D
D- D9%&*'9%#(=F&K78%1
Jesteśmy stąd
Wojewódzki półfinał
Gościnna, odnowiona w okresie ferii zimowych sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach gościła uczestników półfinałów wojewódzkich minisiatkówki dziewcząt i chłopców rejonu
raciborskiego.
[a -8,*6+,$ )9#*G)$+* #956$K3 2*%#* /)0O3+
%&K9E,'%3%&( 8 -6I)3%& 56$)698$F, 0%#+,98,* 5#-IK
# A$%,J9)#$( T$8K98$( g8,*)-F$+ , T$F98,%D .)9:
%#356*G9 968$)%,$ #$89/I8 /9-9+$K$ /3)*-69)
5#-9K3 ;##" 0"+:&+ 8,6$LH% 0%#*56+,-I8( 9E,*-0:
+I8 , 5'/#,*G9( -6I)32 J3K $J59F8*+6 5#-9K3( 9J*%:
+,* #$89/+,- /)0O3+3 h$56)#'J5-,*G9 W'GF$ !
\.#("< X.(7)A"D T9 #$%,'6*L 8$F%* , *29%L9+0LH:
%*L -9M%I8%* #$89/+,%3 ?T +) [` # A$%,J9)#$
E9-9+$F, /)0O3+' # T$F98,% 8 6,*:J)*$-0( $8$+:
50LH% /9 -9F*L+*G9 *6$E0 )9#G)38*-D
>#,*M EIP+,*L +$ E$)-,*%,* )38$F,#98$K3 #$:
89/+,%#-, # A$%,J9)#$( ?#%#*)J,%( V)#3O$+98,%
, )*E)*#*+60LH%* +$5#H G2,+' /#,*8%#3+3 # T$F9:
8,%( -6I)* 9-$#$K3 5,' J$)/#,*L #2963898$+* /9
8$F-, , 9/+,95K3 85E$+,$K* #83%,'5689 $8$+50:
LH% /9 /$F5#3%& G,*)D >)0O3+3 # T$F98,% E)98$:
/#,K K(4)3.(4 X.(7)A"D
L- M*&2%;)
W Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Leszczynach odbył się V Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Regionalny „Jesteśmy stąd”.
7*F*2 -9+-0)50 J3K9 )9#8,L$+,* $-638+9S%,
5E9K*%#+*L , J0/#*+,* E96)#*J3 8,*/#3 9 2,*L5%0(
8 -6I)32 5,' 0)9/#,F,S23 , O3L*23( J0/#*+,* E)#3:
8,H#$+,$ /9 )9/#,++*G9 -)$L9J)$#0 , -0F60)3 SFH:
5-,*L( 83#8$F$+,* $-638+9S%, 68I)%#*L /#,*%, , E9:
#3638+*L 29638$%L, #2,*)#$LH%*L /9 -0F63898$:
+,$ 6)$/3%L, SFH5-,%&( 0-$#$+,* E,'-+$ 5#60-, SFH:
5-,*L Y20#3-,( G8$)3( 56)9L0 SFH5-,*G9bD
>9 -9+-0)50 #GK95,K9 5,' [] EF$%I8*- E)#*/:
5#-9F+3%& # 6*)*+0 G2,+3 , 2,$56$ 7#*)8,9+-$:
;*5#%#3+3l T)#*/5#-9F* 8 N*K-0( T)38$6+* =,*:
E0JF,%#+* T)#*/5#-9F* cV$)9F,+-$d( T)#*/5#-9F*
8 ?6$+98,%$%&( T)#*/5#-9F* +) Z ,2D hD V9)%#$:
-$( T)#*/5#-9F* +) \ cT9/ h$)#'J,+Hd( T)#*/5#-9:
F* +) _ c?-$)J+,-98$ W,FF$d( T)#*/5#-9F* +) `
Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce jest szkołą, w której zawsze dbano o rozwój fizyczny uczniów oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Toteż świętując
100-lecie Szkoły Podstawowej nr 5, nie mogło zabraknąć elementu rekreacyjnego.
100 km na 100-lecie SP nr 5
ee -8,*6+,$ +$ 56$/,9+,* 4,*L5-,*G9 XS)9/-$
?E9)60 , A*-)*$%L, 8 7#*)8,9+%* 9/J3K$ 5,' ,2:
E)*#$ J,*G98$ E6D c[]] -2 +$ []]:F*%,* ?#-9K3
T9/56$898*L +) ^dD N3K$ 9+$ L*/+H 5E9S)I/ 8,*F0
$-%L, , -9+-0)5I8 E9E)#*/#$LH%3%& 0)9%#356* 9J:
%&9/3 S8,'6$ 5#-9K3D N,*G KH%#3K %$KH 5E9K*%#+9SR
5#-9F+H , F9-$F+HD <2E)*#$ J3K$ )I8+,*O E9/50:
298$+,*2 /#,$K$M 0%#+,I8 , +$0%#3%,*F, 8 )$:
2$%& XGIF+9E9F5-,*G9 T)9G)$20 cWm # V;B?vd
E9/ E$6)9+$6*2 4,+,56)$ ?E9)60 , @0)3563-, 9)$#
4,+,56)$ i/0-$%L, =$)9/98*LD
=$ 56$)%,* J,*G0 56$8,K9 5,' [`] 95IJ ! 0%#+,9:
8,* Q*5E9K0 ?#-IK +) Z( ,%& )9/#,+3( +$0%#3%,*F*(
J3F, $J59F8*+%, 9)$# #$E)95#*+, G9S%,*D WS)I/
G9S%, E98,6$F,S23 #$5K0O9+*G9 /F$ 5E9)60 8 +$:
5#*L G2,+,*( J3K*G9 /3)*-69)$ ?#-9K3 T9/56$89:
8*L +) ^ 58"#&:6"/" %2:4#)3.( J3KH /3)*-69) 9)$#
+$0%#3%,*F-' 83%&98$+,$ U,#3%#+*G9 , J,9F9G,,
a(:49AV \9A):"( J3K*G9 +$0%#3%,*F$ 83%&98$+,$
U,#3%#+*G9 ?&(.:6"/" 54.N#&)/:+&)3.( -6I)3
83%&98$K 8,*F* 5E9)6983%& E9-9F*M , 6$F*+6I8(
#/9J38$LH% /F$ ?T +) ^ +$L83O5#* 6)9U*$( 2D,+D
2*/$F #$ #$5K0G, 8 )9#89L0 ?E9)60 ?#-9F+*G9
E)#3#+$+3 E)#*# ?#-9F+3 Q8,H#*- ?E9)6983 9/:
/#,$K0 89L*8I/#-,*G9 8 V$698,%$%& Y[ppe )DbD
T9+$/69 G9S%,F,S23 K("T2#V 58(4)A)*+H ! E)*#*5
Q=T 8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3+$%& 9)$# $J59F8*+:
6I8 +$5#*L 5#-9K3( $ 8S)I/ +,%&l 1"(&9:4" M9+:(
-6I)3 2D,+D L*56 J3K32 4,56)#*2 T9F5-, 8 5,$6-I8:
%* EF$O98*L( 9J*%+,* #$S 6)*+*)*2 << F,G, E,K-, 5,$6:
-98*L @? nX;;iC ACN=<V 9)$# 56"/.7&("
%"A9*@" ! 2*+*/O*)$ 5E9)60 4X?,A( ;<"7"
K(4)3.(42*V ! E)#*89/+,%#H%*G9 A$/3 >#,*F+,:
%3 7#*)8,9+-$ 7*+6)02( ?.#&+V K.#:&.( ! 9J*%:
+,* W,%*2,56)#3+, T9F5-, 8 ?#$%&$%& NK35-$8,%#:
+3%&( ?"(+" %6"*4)+ , L*G9 53+$ ?"8)9:4" %6",
*4)+( ^"(8.:4" & 5)>":8&"#" b#3A.8 ! L$-9 0%#+,9:
8,* #/9J38$F, 8,*F* E0%&$)I8 /F$ 5#-9K3 +$
5#%#*JF0 89L*8I/#-,2 9)$# J3F, 2,56)#$2, ;B
12,+3 , 4,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3D =,* 29:
GK9 #$J)$-+HR )I8+,*O 0%#+,I8 -F$5 <:<<< , <n:n<
?T +) ^ 9)$# <:<<< 1,2+$#L02 +) a( $ 6$-O* ,%&
)9/#,%I8 , /#,$/-I8D
W5#356-,%& 0%#*56+,-I8 J,*G0 E98,6$F, /3)*-:
69) Q? +) Z ?"63.(4"8" ?"(*&#&"+ 9)$# J0)2,56)#
U&):6"/ 0"#&:4)/:+&( $ E9/#,'-98$+,$ #K9O3F,:
S23 85#356-,2 959J92( -6I)* E)#3%#3+,K3 5,' /9
#9)G$+,#98$+,$ 6*G9 E)#*/5,'8#,'%,$l /3)*-69)98,
4X?,A ;A.B4)79 \A":&+./&( 8,%*56$)9S%,* ?"(,
+./& %(.D":+"( -,*)98+,-98, A*U*)$60 XS8,$63
?6$)9568$ T98,$60 A3J+,%-,*G9 K(4)3.(4./& %.,
82:4./&( ?"(+./& M)N.(./:+&)79( ?"(&"#./&
[9<.A( 1"#9*&) , 0"#./& _"+.8"( Y.7":4./&
!.&#+" 9)$# )9/#,%92 -FD <<$ 1,2+$#L02 +) aD
1KI8+32 #$/$+,*2 6*G9 E)#*/5,'8#,'%,$ J3K9
E9-9+$+,* /356$+50 []] -2D .%#+,98,* +$5#*L
cV)$5+$F$ f$K$J$K3d( T)#*/5#-9F* +) [] ,2D h0:
F,$+$ @08,2$( T)#*/5#-9F* +) [[ ,2D h$+$ N)#*:
%&83( T)#*/5#-9F* +) [ # X//#,$K*2 <+6*G)$%3L:
+32 cT)923%#*-dD
W5#356-,* #*5E9K3 #956$K3 E)9U*5L9+$F+,* E)#3:
G9698$+* , #/9J3K3 2$-532$F+H F,%#J' E0+-6I8D
T9#,92 -9+-0)50 J3K J$)/#9 8359-,D @9 +$0%#3:
%,*F-, 6$- 85E$+,$F* E)#3G969838$K3 0%#*56+,:
-I8 -9+-0)50 , E968,*)/#,K3 632 U$-6( O* */0-$:
%L$ )*G,9+$F+$ L*56 J$)/#9 8$O+32 *F*2*+6*2
E)9%*50 +$0%#$+,$D .29OF,8,$ E9#+$+,* +$LJF,O:
5#*G9 )*G,9+0 L0O 8 E)#*/5#-9F0( -,*/3 69 /#,*%:
-9 +$J38$ +983%& 8,$/929S%,( /9S8,$/%#*+,$D
@)*S%, # #$-)*50 */0-$%L, )*G,9+$F+*L -5#6$K60LH
E9%#0%,* E)#3+$F*O+9S%, 5E9K*%#+*L Y/9 )9/#,+3(
G)0E3 )I8,*S+,%#*L , 85EIF+963 +$)9/98*LbD i/0:
-$%L$ )*G,9+$F+$ E9#8$F$ /#,*%,92 E9#+$R 6)$:
/3%L* , #83%#$L* SFH5-,* -0F63898$+* 8 ,%& )9:
/#,+$%&D
19)H%* E9/#,'-98$+,$ 5-K$/$23 5E9+59)92l
Q=T 8 7#*)8,9+%*:;*5#%#3+$%&( i8,* ?-0:
/)#3-( B++,* N38$F*%( B)-$/,05#98, XFJ9)5-,*:
20( TX;fX 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3 9)$# %$K*20
E*)59+*F98, #$ E929% E9/%#$5 9)G$+,#$%L, 6*G9
E)#*/5,'8#,'%,$D
A)&9) L9;,)Q
R*)44) S9%#$*&%1
5#-9K3 29GF, E9#+$R 85E$+,$K* 959J,569S%,( -6I)*
#$5K0O3K3 5,' /F$ 5E9)60 5#-9F+*G9( E9#+$R -$8$:
K*- &,569),, 5E9)60 ?T +) ^ , 29GF, 85EIF+,* 56$+HR
# +,2, +$ 56$)%,*D .%#*56+,%3 J,*G0 9/ 5$2*G9
E9%#H6-0 J3F, J$)/#9 #$$+G$O98$+,( /F$6*G9 +,*
/#,8, U$-6( O* 85EIF+,* E)#*J,*GF, ^e\ 9-)HO*M(
%9 /$L* E)#*5#K9 e]] -2q <%& #2$G$+,$ E9/#,8,$:
F, , 9-F$5-,8$F, 8K9/$)#* +$5#*L G2,+3( #$S /3)*-:
69) Q? +) Z 4D 4$)%,+,$- 8)'%#3K$ J,*G$%#92
E$2,H6-98* 2*/$F*D
N$)/#9 5*)/*%#+,* /#,'-0L*23 85#356-,2 #$
$-638+3 0/#,$Kq ;,%#323( O* 8 E)#35#K32 )9-0
8 cN,*G0 T$6)9+$d J'/#,* +$5 L*5#%#* 8,'%*Lq
?E9)6 69 #$85#* /9J)3 83JI)q
D- 78)9/)&5# 8)4(9)&'-.'-#g
J"23453'-B- Eh DO .9 R
A)&$%4) N%2C43(58)#$%1+
O') P4,;*8 P":7)B&-./1" OL .9 TU
MAJ 2016 KURIER
13
Cztery kolejki do końca
Zaciekle o utrzymanie w grupie opolsko-śląskiej III ligi walczą piłkarze LKS Bełk.
Z powodu reformy rozgrywek, po tym sezonie do IV ligi powróci aż 9 z 16 drużyn.
Spadną więc drużyny osiągające całkiem dobre wyniki na przestrzeni całego sezonu. Margines błędu ograniczył się do zera.
T9 ,+$0G0)$%L, )0+/3 8,95*++*L( -6I)$ 83E$/K$
E9+,O*L 9%#*-,8$M( J*K%#$+,* E98*698$F, 59J,*
+,*/956$6-, -$+9+$/H 8 7#$M%0( E9-9+0LH% )38$F$
al] E9 J)$2-$%& ["D"6" U2>&)(+"( %&.8(" ^2W,
*" Yeb 9)$# =A)+:&B" -"B<2:4"+" ! .-)$,M%$( -6I:
)3 #$5,F,K #*5EIK 8 E)#*)8,* #,298*LD Q$J,*)$LH%
6)#3 E0+-63 #* 59JH( ;V? E)#3E,*%#'698$K F95 ;V?
7#$+,*%( -6I)3 8 E)#35#K32 5*#9+,* J'/#,* 83:
56'E98$K 8 <n F,/#*D
V9F*L+* 6)#3 5E96-$+,$ 2,$K3 9-$#$R 5,' -F0%#9:
8* ! +,* 63F-9 /F$ F95I8 ;V? N*K- 8 <<< F,/#*( $F*
6*O /F$ 8$F-, 9 2,56)#95689D =$5# #*5EIK 2,*)#3K
5,' -9F*L+9 # A*-9)/*2 N,*F5-9:N,$K$ YZD 8 6$J*:
F,b( NV? ?6$FH N,*F5-9:N,$K$ YeD E9#3%L$b , X/)H
XE9F* YF,/*)*2bD V$O/3 E0+-6 0)8$+3 %#9KI8%*
J3KJ3 J$)/#9 %*++3 8 956$6*%#+32 )9#)$%&0+-0D
Q$%#'K9 5,' %$K-,*2 +,*PF*D W eZD -9F*L%* ;V?
J*#J)$2-989 #)*2,598$K +$ 8K$5+32 J9,5-0 # A*:
-9)/*2D =,*56*63 8 /8I%& -9F*L+3%& 5E96-$+,$%&
Y9J0 83L$#/983%&b +$5#$ /)0O3+$ 8)$%$K$ /9 /920
# #*)9832 /9)9J-,*2 E0+-69832 0F*G$LH% 8 9J0
E)#3E$/-$%& ]leD ?K$J* 83+,-, 9/ )$#0 #+$F$#K3
9/J,%,* 8 6$J*F,( G/#,* ;V? 5E$/K +$ []D 2,*L5%*D
=$ 5#%#'S%,* 8 -9F*L+32 2*%#0 E,K-$)#* ;V? 9/:
+$F*PF, U9)2' /9 L$-,*L E)#3#83%#$,F, 589,%& -,J,:
%I8D T)#*/ 8K$5+H E0JF,%#+9S%,H +,* E9#956$8,F,
#K0/#*M #/*G)$/98$+*20 ;Q? T,96)I8-$ #83%,':
O$LH% $O ^l]D ?6)#*F%$2, J3F, %&.8( K(.>.(4( AD W3:
J,*)*-( 1"7&"# =A*4"+( TD N35,*% 9)$# [.>)(8
127+./:+&D >#,'-, 6*20 $8$+598$F, %9 E)$8/$
+$ pD 2,*L5%*( $F* /9 J*#E,*%#+*G9 5,I/2*G9 2,*L:
5%$( -6I)* #$L20L* 1V? [p\e h$56)#'J,* Q/)IL(
6)$%H a E0+-63D T)#*/ 59JH 2$LH 6*O A0%& Q/#,*:
5#98,%*( /9 -6I)*G9 6)$%H [ E0+-6D
>9 -9M%$ 5*#9+0 E9#956$K3 L0O 63F-9 a -9F*L-,(
8,'% J3 5,' 06)#32$R( ;V? 205, +,* 63F-9 #/9J3R
L$- +$L8,'%*L E0+-6I8( $F* 6*O F,%#3R +$ E96-+,':
%,$ )38$F,D YC,b
Motocross wystartował
Z nadejściem wiosny na tor wyjechali
kierowcy motocykli crossowych z Motocross Klubu Czerwionka. W tym roku
po raz kolejny, wraz z AMK Petrovice,
organizują i startują w cyklu zawodów
o Mistrzostwo Śląska i Zaolzia Top Amator Cup 2016.
T,*)85#* *F,2,+$%L* 2,$K3 9/J3R 5,' [\ -8,*6:
+,$ +$ 69)#* 8 %#*5-,%& T*6)9w,%$%& -9K9 V$)8,:
+3( L*/+$-O* # E989/0 #K3%& 8$)0+-I8 E9G9/9:
83%& #$89/3 9/89K$+9 , E)#*K9O9+9D @*)2,+ ,%&
)9#*G)$+,$ +,* #956$K L*5#%#* 83#+$%#9+3D @9
9#+$%#$K9( O* ,+$0G0)$%L$ %3-F0 9/J'/#,* 5,'
` 2$L$ +$ 69)#* 8 7#*)8,9+%*D
>9 )38$F,#$%L, +$ 69)#* 8 7#*)8,9+%* 56$+'K9
[[p #$89/+,-I8 , #$89/+,%#*- E9/#,*F9+3%& +$
[[ -$6*G9),,( 8 632 [`:959J98$ )*E)*#*+6$%L$ 4V
7#*)8,9+-$D V,F-0 # +$5#3%& #$89/+,-I8 95,H:
G+'K9 #+$-92,6* 83+,-,D Q2$G$+,$ 8 -F$5,* B2$:
69) 4se 83G)$K \"7&A [2>+"D >)0G,* 2,*L5%*
8 -F$5,* iF,6* XE*+ #$LHK K(4)3.(4 K'(+"D W -$:
6*G9),, <+6*) 4se %$K* E9/,02 9E$+98$F, #$89/:
+,%3 +$5#*G9 -F0J0 ! #83%,'O3K ?&*@"6 GN&)/.+(
E)#*/ \A"9<&9:4)7 K'(#27 , %"/6)7 ?&:&",
(4)7D W$)69 85E92+,*R( O* -9F*L+* 2,*L5%$ E9#$
E9/,02 )I8+,*O E)#3E$/K3 c+$5#32d ! %#8$)63
J3K \.#("< 54*4)N"#)+( #$S E,H63 ^"(8.:4 54",
>.JD @)$/3%3L+,* 29%+, 9-$#$F, 5,' +$5, +$L56$)5,
#$89/+,%3D W -$6*G9),, n*6*)$+ B Ya]:a_ F$6b
#83%,'O3K ?"()+ 0":+9A:+&( $ 6)#*%, J3K 0"*)+
[2>+"D WS)I/ 56$)5#3%& #$89/+,-I8 Ya`x F$6b
83G)$K 0"#9:4 GN&)/.+( E)#*/ /)0G,2 U"A8)()7
58VN&J:+&7D
>9 7#*)8,9+-, 2969%)955 E98)I%, Z F,E%$D h0O
/#,5,$L #$E)$5#$23 85#356-,%& %&'6+3%& /9 9GFH:
/$+,$ 8,/98,5-$D YC,b
Zawody strzeleckie
7 maja na polanie przy leśniczówce
w Przegędzy odbyła się już druga odsłona Zawodów Strzeleckich o Puchar
Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
>3)*-69) Q>,?V( %&.8( _9* E)#3 85E$)%,0 Q$:
)#H/0 4,'/#3#$-K$/98*G9 Q8,H#-0 Q$89/98*:
G9( #9)G$+,#98$K /F$ E)$%98+,-I8 60)+,*L E)920:
LH%3 ,/** 56)#*F*%68$ 5E9)698*G9D T)$%98+,%3 #$:
-K$/0 )38$F,#98$F, 9 6360K 5+$LE*)$ L*/+956-,( 9/:
/$LH% 56)#$K3 /9 6$)%# # )IO+*G9 )9/#$L0 -$)$J,:
+I8 ! 8,$6)I8*-D =$L%*F+,*L5#32, 56)#$K$2, 9)$#
E*8+32 9-,*2 8 -$6*G9),, -9J,*6 83-$#$K$ 5,'
bA.#" %&.#8)+( #$S +$LF*E5#32 56)#*F%*2 8 -$6*:
G9),, 2'O%#3#+( #/9J38$LH% L*/+9%#*S+,* 6360K
5+$LE*)$ L*/+956-, 9)$# E0%&$) E)#*%&9/+, /3)*-:
69)$( 9-$#$K 5,' U"A<)7"( U"A)#8.D
X)G$+,#$69)#3 60)+,*L0 5-K$/$LH 5*)/*%#+* E9:
/#,'-98$+,$ 85#356-,2 5E9+59)92 9)$# [2:4"(,
<./& 0.#<)(+. #$ 9-$#$+H E929% , 0/956'E+,*:
+,* E9F$+3 E)#3 F*S+,%#I8%* 8 T)#*G'/#3D >[email protected]
Piłkarski sezon wkracza w decydującą fazę
Już niewiele pozostało do zakończenia sezonu. W A-klasie Unia Książenice walczy
o zwycięstwo i pewny awans do IV ligi. Do wysokich lotów zerwał się Orzeł Palowice, ale czy wystarczy mu czasu by odrobić straty do lidera? W klasie C pewnie
po awans idą rezerwy LKS Bełk.
KLASA A
A9#%#$)980LH%3 2,*5,H% 2$LH #$ 59JH E,K-$)#*
.+,, V5,HO*+,%*D 79 E)$8/$ p E0+-6I8 8 E,'%,0
2*%#$%& 69 /9)9J*- %9 +$L2+,*L E)#3#89,63( $F*
+,*56*63 G/3 8$F%#35# 9 +$L83O5#H 56$8-'( 69 +,*
8356$)%#$D @)#3 )*2,53 E)#*%,8-9 +,O*L +9698$:
+32 )38$F92 Yele # ;V? N$)$+98,%*( [l[
# T,*)85#32 7&8$K98,%* 9)$# J*#J)$2-983
E)#*%,8-9 TK92,*+,98, X%&9L*%b 29GH 9-$#$R 5,'
#$JIL%#* 8 5-06-$%& /F$ 5#$+5 $8$+50D <%& E9:
6-+,'%,$ 5-)#'6+,* 83-9)#356$K$ X/)$ 7*+6)02
W9/#,5K$8 gFD( -6I)$ +$ 5#*SR -9F*L*- E)#*/ -9M:
%*2 5*#9+0 2$ Z:E0+-698H E)#*8$G' +$/ /)0GH
.+,HD T)#*/ 9J92$ -$+/3/$6$2, /9 $8$+50 L*5#:
%#* 2*%# +$ 5#%#3%,* ! 8 E)#*/956$6+,*L -9F*L%*
#2,*)#H 5,' +$ J9,5-0 8 V5,HO*+,%$%&D m9)2' 9/:
+$F*PF, #$ 69 #$89/+,%3 4V? 7#*)8,9+-$D @)#3
#83%,'568$ , L*/*+ )*2,5 8 E,'%,0 5E96-$+,$%& 69
5$635U$-%L9+0LH%3 /9)9J*- L$- +$ S)*/+,$-$ 8 6$:
J*F,( 8 -6I)*L $8$+598$F, +$ `D 2,*L5%*D 1/3J3
14
KURIER MAJ 2016
E)*#*+698$F, 6$-H G)' L*5,*+,H( 69 29GF,J3 6*)$#
F,%#3R 5,' 8 8$F%* 9 $8$+5D 7#$)+* %&20)3 #J,*:
)$LH 5,' +$/ >'J*2 >'J,*M5-9( -6I)3 8 956$6+,2
2,*5,H%0 #/9J3K #$F*/8,* Z E0+-63 Y83G)$+$ al]
+$/ +$L5K$J5#H 8 6$J*F, h*/+9S%,H A9G9P+$bD
W E9#956$K3%& 2*%#$%& #$89/+,%3 # >'J,*M5-$
6)$%,F, J)$2-, +,*2$FO* 5*)3L+,* ! 8 %#6*)*%& 5E9:
6-$+,$%& J)$2-$)# 83L298$K E,K-' # 5,$6-, KH%#+,*
e_ )$#3q >HJ #$L20L* E)#*/956$6+,*( [_D 2,*L5%*
8 6$J*F,D
KLASA B
N$)/#9 /9J)#* 8 956$6+,2 %#$5,* G)$LH X)K3
# T$F98,%D W %#6*)*%& -9F*L+3%& 5E96-$+,$%& 9/:
+,*SF, Z #83%,'568$ , )$# #)*2,598$F,( /#,'-, %#*:
20 85E,'F, 5,' +$ eD 2,*L5%* 8 6$J*F,D 79 E)$8/$
/9 F,/*)$ # V$2,*+,$ 6)$%H p E0+-6I8( $ /9 -9M%$
5*#9+0 E9#956$K9 63F-9 \ -9F*L*-( $F* +,* 6$-,* %0/$
8 E,K-$)5-,2 S8,$6-0 L0O 8,/38$+9D @32 J$):
/#,*L( O* VT V$2,*M 29O+$ E9-9+$R( %9 0/989/:
+,F, #$89/+,%3 N9)98,-$ ?#%#*L-98,%*( #83%,':
O$LH% $O al[q =,*56*63 /8,* -9F*L+* E9)$O-, E)#*:
%,8 1)$+,%3 << A0E6$8$ Y[leb 9)$# X)K98, h$+-9:
8,%* YelZb 56)H%,K3 N9)98,-$ +$ \D E9#3%L'D =$
`D 2,*L5%* 5E$/K #$S TK92,*M 7#0%&I8( -6I)3 E$55'
E,'%,0 E9)$O*- E)#*)8$K 8 -9M%0 #83%,'568*2 ale
+$/ @VVm h*/+9S%,H 1)$J98+,$D W3GFH/$ +$ 69(
O* 5*#9+ 0-9M%#3 G/#,*S 8 S)9/-0 56$8-,D
KLASA C
</*+63%#+3 /9)9J*- 8 956$6+,2 2,*5,H%0 2$LH
+$5#* /)0O3+3 8356'E0LH%* 8 7:-F$5,* ! #$)I8+9
;V? << N*K-( L$- , A0%& ?6$+98,%*( #G)92$/#,K3
[] E0+-6I8 9/+95#H% Z #83%,'568$ , +960LH% L*:
/*+ )*2,5D N*K%#$+,* /#,'-, 58*L -9+5*-8*+6+*L
G)#* 06)#32$F, E)98$/#*+,* 8 6$J*F, , +$ %#6*)3
-9F*L-, E)#*/ -9M%*2 2$LH a:E0+-698H E)#*8$:
G' +$/ /)0G,2 k$)*2 ?#*)9-$D @)#*%,( #* 56)$6H _D
E0+-6I8 L*56 A0%&( L*/+$-O* 56$+98,%#$+,* 2$LH
L*5#%#* L*/*+ #$F*GK3 2*%# /9 )9#*G)$+,$D T,$56
;*5#%#3+3 83%9U$K 5,' # )9#G)38*- E9 )0+/#,*
L*5,*++*L( $ 83+,-, 2*%#I8 # L*G9 0/#,$K*2 #9:
56$K3 $+0F98$+*D
5)'%G L&$3T%1
MAJ 2016 KURIER
15
K ALENDARZ I MPREZ
K U LT U R A L N Y C H 2 016
21.05 GALA ROCK’N’ROLLOWA, godz. 17.00 – Bełk, Plac Słoneczny;
wstęp wolny (org.: Stowarzyszenie Bełk; MOK)
23.05 DZIEŃ MATKI I OJCA, godz. 17.00 – Czuchów, Świetlica
Dzieci i Młodzieży; wstęp wolny (org.: MOK)
28.05 KONCERT HIP-HOP, godz. 18.00 – Leszczyny, Park Leśny
(org.: MOK, Rady Dzielnic Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare)
29.05 FESTYN RODZINNY, godz. 14.00 – Leszczyny, Park Leśny
(org.: MOK, Rady Dzielnic Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare)
3.06 KONFERENCJA NAUKOWA „ŚWIATY POETYCKIE
WILHELMA SZEWCZYKA”, godz. 11.00 – CKE Czerwionka,
ul. 3 Maja 36A; wstęp wolny (org.: Uniwersytet Śląski, MOK)
5.06 FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, 150 LAT KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH, FINAŁ AKCJI KILOMETRY
DOBRA.PL ORAZ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA, godz. 15.00
– Czerwionka, hala targowa, wstęp wolny
10.06 ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU, godz. 16.00 – CKE
Czerwionka, ul. 3 Maja 36A; wstęp wolny (org.: MOK)
16.06 ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO FORMACJI
TANECZNEJ „ZYGZAK”, godz. 18.00 – CKE Czerwionka,
ul. 3 Maja 36A; wstęp wolny (org.: MOK)
19.06 ZLOT SAMOCHODÓW TUNINGOWANYCH, godz. 12.00
– Czerwionka, parking przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
19.06 ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR BURMISTRZA,
godz. 7.00 – Czerwionka, zbiornik „Tama”
23.06 KONCERT STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNO-MUZYCZNEGO
ORAZ ZESPOŁÓW MOK, godz. 18.00 – CKE Czerwionka, ul.
3 Maja 36A; wstęp wolny (org.: MOK)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny – ul. Parkowa 9 – w okresie od 20 maja do 10 czerwca 2016 r.
wywieszono do publicznej wiadomości:
1) wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców położonych przy ulicy Broniewskiego obręb Leszczyny oraz przy ulicy Furgoła obręb Czerwionka,
2) wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży
położonego przy ulicy 3 Maja obręb Czerwionka,
3) wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
położonego przy ulicy Ligonia obręb Leszczyny.
Wykazy te zostały również zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl
" 27 maj, godz. 16.00
WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY Z OKAZJI DNIA MATKI
– Piwnica pod Biblioteką
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”:
" 8 czerwiec, godz. 10.00
GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK – dzieciom z Przedszkola nr 6 w Czerwionce bajki czytać będzie dyrektor Biblioteki Publicznej
" 8 czerwiec, godz. 11.00
SPOTKANIE Z JACKIEM CZECHEM – podróżnikiem, instruktorem
wspinaczkowym, instruktorem taternictwa i alpinizmu PZA
" 9 czerwiec, godz. 10.00
`93)#&& X("#+
+$L5#%#*)5#* 83)$#3 85EIK%#0%,$
# E989/0 S2,*)%, 4$6-,
WNE ?;[bb U=U[;
710"("@;
^9(7&:8(4] %(4)/.<#&*4H*2 ["<2 ?&)B:+&)B]
["<#&] \&)(./#&*8/. .("4 %("*./#&*2 aK&?
?*)/*%#+* E9/#,'-98$+,$ #$ #K9O9+* 83)$#3 85EIK%#0%,$(
29/F,68' 9)$# 0/#,$K 8 %*)*29+,, E9G)#*J98*L
+$5#*L V9%&$+*L 4$23( @*S%,98*L( N$J%, , T)$J$J%,
GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK – dzieciom z Przedszkola nr 6 w Czerwionce bajki czytać będzie pełnomocnik burmistrza ds. społecznych
" 10 czerwiec, godz. 10.30
GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK – dzieciom z Przedszkola nr 10 w Czerwionce bajki czytać będzie pracownik Straży Miejskiej
[.<4&#&)
WNE ;--c [=0`\
+$LGK'J5#* 83)$#3 85EIK%#0%,$
710"("@;
^9(7&:8(4] %(4)/.<#&*4H*2 ["<2 ?&)B:+&)B]
["<#&] \&)(./#&*8/. .("4 %("*./#&*2 aK&?
WNE ?;[bb U=U[;
V5,'/#0 T)9J95#%#98, V)#35#69U98, m0F-98,(
>*F*G$%L, .)#'/0 12,+3 , 4,$56$ 7#*)8,9+-$:;*5#%#3+3
8)$# #* ?-$)J+,-,*2( >*F*G$%L, f96*F0 QB4iV 8 7&$K0E-$%&(
E9%#698, 5#6$+/$)98*20 9)$# %#K9+-92 AIO AIO$M%983%&(
-)*8+32( E)#3L$%,9K92( 5H5,$/92 , #+$L9232
710"("@;
L'(+" `93)#&" & 52# 58)D"# 4 [.<4&#"7&
16
KURIER MAJ 2016
[.<4&#&)
WNE C1Cb5_;U; X;^`[;
83)$#3 GK'J9-,*G9 85EIK%#0%,$
710"("@;
^9(7&:8(4] %(4)/.<#&*4H*2 ["<2 ?&)B:+&)B]
["<#&] \&)(./#&*8/. .("4 %("*./#&*2 aK&?
GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C
www.gabinetylejtman.pl
!" $%&'()*&+,(-./&0 C 503D>=4A46
!"#$ ),2/+2./-02 C :/7 @ 237 %97++(%)7++
A0?-0/@0 ?E43FG <HF3.I 1J4<F1 @ :>-/[email protected] ! [email protected][email protected]@>
[email protected]>/ <HF3/.?E ! :[email protected]/[email protected] D05.?-/0 ! [email protected]>G3>-;>
! 1.:0J/@>/@0 -D>3<-?-0H ! =0<=. /><HF3H410 ! D0-4=03>:@>
! A0?-0/@0 />5:[email protected][email protected] ! ->D.H>/@0 34-<-03-4/.?E />?-./0H
/> =1>3-. ! 503D>=4<H4:@>
!
1" ,(-./&0 C [email protected]
!"#$ )*)/,)*/1-2 C ?-1>3=0H %97++(%)7++
[email protected]@> [email protected]>/ <HF3/.?E ! K<K1>/@0 HL:0H MFJ=.?E - :[email protected]
[email protected]/>/@0 -/>[email protected]/ G>31/@H41.?E - G>5>/@0D [email protected]<=4:>[email protected]?-/.D
K<K1>/@0 H><->HF1I =JK<-?->HF1I 13><=>;N?.?E :>-/[email protected]
H4D:A0H<410 A0?-0/@0 :3-01A0HJ0; /@01.54A/[email protected] M.A/0; H4O?-./
54A/.?EP [email protected]>6/4<=.H> @ A0?-0/@0 ->H3-0:@?. M.A/0;I <HA034=03>:@>
M.A>HF1I A0?-0/@0 4G3-LHF1 H4O?-./ 54A/.?E ! A0?-0/@0 ->?E41>1?-0
43>- <HA034=03>:@> [email protected] ! >/4<H4:@> C [email protected]/@H41>/@0
45G.=K ! A0?-0/@0 413-45-0O :[email protected]> @ <=F: ?KH3-.?41.?E
! Q"R S4::A03 M.J H4O?-./ 54A/.?EI =L=/@? H4O?-./ 54A/.?E
@ <[email protected] 43>- ;>D. G3-K<-/0;
!
!
!
!
234 3 4"5"6!47857 !"#"9':;8<:7 )*)/,)*/1-2
GABINET LARYNGOLOGICZNY
!"#$%"&$ ()*++* ,!)-./0#
Ornontowice
ul. Klasztorna 1
(budynek Ośrodka Zdrowia)
LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI
,-.//0 1 2345. 1 645-7 45 %87++ 54 %97++
:4 30;0<=3>?;@ =0A0B4/@?-/0; C !"#$ &'($ )*+ ,-./012
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
! OGŁOSZENIA DROBNE !
Serwis RTV
ORTODONCJA
tunery i anteny cyfrowej
telewizji naziemnej DVB-T
montaż anten TV, SAT,
zbiorcze instalacje antenowe
aparaty stałe dla dzieci i dorosłych
STOMATOLOGIA
znieczulanie komputerowe, chirurgia
leczenie zębów, korony, licówki
lek. stom. H. Golinowska-Porwo³
"[email protected]?0I TA7 [email protected]><=F1 %+5
V>[email protected] KA7 TA4;-064 "-01?-.H> 9
!"#$ -2=2-)/.-/+)> )*-/.+1/0??
&-1)!2+)34#*$5!
Grupa AA
zaprasza
na spotkania w każdy wtorek
w godz. 18.00-20.00
– MOK w Czerwionce, ul. Wolności 2
Oferujemy indywidualne lekcje gry na:
! FORTEPIANIE ! ORGANACH ELEKTRYCZNYCH
! FLECIE POPRZECZNYM ! PERKUSJI
! GITARZE BASOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
Ponadto: NAUKA ŒPIEWU KLASYCZNEGO
oraz „TAÑCZ¥CE NUTKI” – zajêcia muzyczno-ruchowe
dla dzieci od 3 do 6 lat
567/80. 98):'
Czuchów, ul. Kościelna 38a
tel. 32 4311-555, 692 825-300
N O W O Ś Ć !!!
NAUKA ŒPIEWU ROZRYWKOWEGO
Z PODSTAWAMI EMISJI
!
!
Leszczyny – Dom Kultury, ul. Ligonia 2a ! tel. 609-600-854
Czerwionka – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2
Malowanie, tapetowanie,
kasetony, panele,
g³adzie gipsowe, p³yty
gipsowe itp.
:4A0?>P
@ABCD EFGHIDJEA
,-K?EF1I KA7 W4:4A41> %>
!"#$ -2 +-00/-0,> */)*2 +,+/100
Klub HDK PCK im. lek med. A. Bery w Czerwionce
ZAPRASZA NA AKCJĘ ODDAWANIA KRWI
10 czerwca, godz. 8.00-12.00, Czerwionka, MOK ul. Wolności 2
W ramach akcji będzie także możliwość rejestracji potencjalnych dawców szpiku
(należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość oraz książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz). Przekaż innym informację o akcji!
MAJ 2016 KURIER
17
18
KURIER MAJ 2016
Oferuje:
• wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
• usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857
Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20
32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043
www.pwikcl.pl
MAJ 2016 KURIER
19
20
KURIER MAJ 2016

Podobne dokumenty