człowiek - najlepsza inwestycja kapitał ludzki zawiadomienie o

Transkrypt

człowiek - najlepsza inwestycja kapitał ludzki zawiadomienie o
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekt współfinansowany przez Lnic Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt ..Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro'' realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddzialanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
ZP-271-4/13
Gorlice, dnia 19.07.2013 r.
Uczestnicy postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trvbie przetargu
nieograniczonego pn.: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych na rzecz
Uczestników Projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro" — dotyczy
części 5.
ZAWIADOMIENIE O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J
OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(jednolity tekst D z . U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzime w Gorlicach
z siedzibą 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7 - zawiadamia, że
w przedmiotowym postępowaniu:
1/ W terminie składania ofert, czyli do dnia 08.07.2013 r. do godz. 12:00 wpłynęły
następujące oferty:
Numer
oferty
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Małopolskie Stowarzyszenie K u p c o w i Przedsiębiorców
Os. Handlowe 5
31-935 Kraków
Grupa Kventowa.pl Aleksandra Dyla Varlatnov
ul. Wojska Polskiego 2/21
42-700 Lubliniec
Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego
ul. Sucharskiego 11/48
33-300 Nowy Sącz
Sun Snów & Morę Sp. z. o. o.
ul. Chopina 53
70-450 Szczecin
Edukator Sp. z o.o.
ul. Igielna 9
38-200 laslo
Usługi Psychologiczne Zofia Przybyłowicz
ul. Pod Lodownią 5
38-300 Gorlice
Pracownia Psychologiczna Scnsorium Justyna Woźniak
ul. Łokietka 9
38-300 Gorlice
Cena brutto
Ml
2 890,00
204,96
3 402,00
5 880,00
3 439,80
5 040,00
4 620,00
2/ I l o ś ć ofert p o d l e g a j ą c y c h w y k l u c z e n i u : 1.
Oferta Nr 2
-
uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy P z p ,
-
faktyczne: Wykonawca nie wykazał spełnienia w a r u n k ó w udziału w postępowamu.
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych W a r u n k ó w Zamówienia określi! warunki udziału
w postępowaniu i wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, którzy m.in. wykonali w okresie trzech ostatnich lat przed u p ł y w e m terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
co najmniej jedną usługę zbliżoną do profilu zamówienia. Podstawą oceny spełniania
powyższego warunku było przedstawienie wykazu wykonanych, a w p r z y p a d k u świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed u p ł y w e m terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Do oferty nie załączono dowodów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych
w ofercie usług. Zamawiający wyznaczył termin uzupełnienia oferty do dnia 18.07.2013 r.
do godziny 12:00 p o d rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy. Wymaganych dokumentów w w / w terminie dotyczących W y k o n a w c y składającego ofertę
nie z ł o ż o n o .
W z w i ą z k u z p o w y ż s z y m Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu i podlega wykluczeniu.
3/ I l o ś ć ofert p o d l e g a j ą c y c h o d r z u c e n i u : 1 \V/W T — na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
4/ W s t a w i a n y m p r z e z Z a m a w i a j ą c e g o
n a s t ę p u j ą c ą ilość p u n k t ó w :
Numer
oferty
1
2
3
4
5
6
7
kryterium
-
cena
100%
oferty
Liczba pkt w kryterium
uzyskały
Razem
C E N A 100%
100
Oferta odrzucona
84,95
49,15
84,02
57,34
62,55
100
-
84,95
49,15
84,02
57,34
62,55
5 / W y b r a n a z o s t a ł a oferta W y k o n a w c y :
Małopolskie Stowarzyszenie K u p c ó w i Przedsiębiorców
O s . Handlowe 5
31-935 Kuraków
Jako najkorzystniejsza cenow r o, spełniająca wszystkie w y m o g i Zamawiającego zawarte
w Specyfikacji Istotnych W a r u n k ó w Zamówienia.
U m o w a na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta w terminie wskazanym
przez Zamawiającego. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
u m o w a może zostać zawarta w terminie nie krótszym mż 5 dni od otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
,...,„„.
iftCJALiSTA PRACY Z RODZINĄ
Otrzymuj
ą:
1. Uczestnicy postępowania, strona w w w , tablica ogłoszeń;
2, a/a.
fj\ >
m
ŁA^PO^T
^Y.^fiymorZtsft>iM
ds. pieczy zastępczej

Podobne dokumenty