Regulamin szkolnego konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch” I

Transkrypt

Regulamin szkolnego konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch” I
Regulamin szkolnego konkursu
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
I.
Cel konkursu:
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie, którzy posiadają zdolności manualne i wyobraźnię. Na konkurs należy
przygotować samodzielnie, dowolną techniką, plakat promujący zdrowy tryb życia.
Celem konkursu jest:
- popularyzacja zdrowego trybu życia,
- edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej
poprzez promocję aktywności fizycznej i zróżnicowanej diety,
- motywowanie uczniów do poszerzania wiadomości o zdrowiu w ciekawy i oryginalny
sposób,
- zainteresowanie młodzieży sportem i zdrowym odżywianiem,
- kształtowanie wyobraźni plastycznej i manualnej.
II.
Organizatorzy:
Uczniowie klasy II b LO, kierunek matematyczno - ekonomiczny
Odpowiedzialna: mgr Emilia Skrzypa
III.
Założenia regulaminowe:
1.
Uczestnikiem konkursu może być tylko uczeń ZSP w Chojnie.
2.
Każdy z uczestników samodzielnie przygotowuje plakat.
3.
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden plakat.
4.
Konkurs trwa do 8 kwietnia 2015 r.
5.
Termin wykonania prac i dostarczenia ich organizatorom upływa 30 marca 2015 r.
6.
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane i ocenione pod względem pomysłowości,
oryginalności i estetyki wykonania.
7.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2015 r. Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone przez jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości
odwołania od niej.
8.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania plakatów, które nie będą
spełniać wymogów określonych w regulaminie.
9.
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem plakatu oraz posiada
do niego całość praw autorskich, majątkowych i osobistych.
10.
Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania
całości praw autorskich, majątkowych na rzecz organizatorów Konkursu.
11.
Uczestnik zachowuje prawa autorskie, osobiste do plakatu zgłaszanego na Konkurs.
12.
Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych, prac zdyskwalifikowanych,
dostarczonych po terminie. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatorów.
13.
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te plakaty, które nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.
14.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
15.
Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
16.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania
decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
ZAPRASZAMY