Sprawozdanie - mojeFundusze

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie - mojeFundusze
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2045
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2015
(w zł)
stan na dzień
31.12.2016
I.
Aktywa
14 275 483,61
19 545 269,36
1.
lokaty
14 275 483,61
19 545 269,36
2
środki pieniężne
0,00
0,00
3.
należności
0,00
0,00
3.1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
3.2.
pozostałe
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
275 713,11
330 269,74
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3
pozostałe
III.
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
275 713,11
330 269,74
13 999 770,50
19 214 999,62
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
za okres
01.01.201631.12.2016
za okres
01.01.201531.12.2015
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
7 766 143,66
13 999 770,50
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
6 583 067,05
4 257 634,57
I.
Zwiększenia funduszu
8 405 201,54
7 437 209,31
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
8 265 173,78
7 402 883,34
2.
pozostałe przychody
3.
pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
23 180,92
8 640,33
3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
96 069,82
100 990,99
4.
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
112 431,47
2 075,00
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
0,00
0,00
6.
pozostałe koszty
0,00
0,00
7.
pozostałe zmniejszenia
611 414,38
1 043 711,43
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
0,00
0,00
140 027,76
34 325,97
1 822 134,49
3 179 574,74
979 037,90
2 024 156,99
-349 440,21
957 594,55
13 999 770,50
19 214 999,62
III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
za okres
01.01.201531.12.2015
Pozycja
I.
za okres
01.01.201631.12.2016
Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
66 286,64783
121 473,06291
121 473,06291
158 670,51709
II.
Wartość jednostki rozrachunkowej
1.
na początek okresu sprawozdawczego
117,16
115,25
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
112,39
107,27
3.
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
124,44
121,61
4.
na koniec okresu sprawozdawczego
115,25
121,10
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne
1
Udział w aktywach netto
funduszu (w zł)
3
Wartość bilansowa (w zł)
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
19 545 269,36
101,72%
1.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
0,00
0,00%
2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
0,00
0,00%
3.
inne dłużne papiery wartościowe c stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
akcje
0,00
0,00%
5.
udziały
0,00
0,00%
6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
19 545 269,36
101,72%
7.
instrumenty pochodne
0,00
0,00%
8.
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
0,00
0,00%
9.
pożyczki
0,00
0,00%
10.
nieruchomości
0,00
0,00%
11.
depozyty bankowe
0,00
0,00%
12.
pozostałe lokaty
0,00
0,00%
II.
Środki pieniężne
0,00
0,00%
0,00
0,00%
III.
Należności
IV.
Zobowiązania
V.
330 269,74
1,72%
Aktywa netto (w tym)
19 214 999,62
100,00%
1.
krajowe
19 214 999,62
100,00%
2.
zagraniczne - kraje UE
0,00
0,00%
3.
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób
zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2017 roku.
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl