Przedmiar robót - rów R-D1 - obręb Piekary Piekary_przedmiar (1).

Transkrypt

Przedmiar robót - rów R-D1 - obręb Piekary Piekary_przedmiar (1).
Piekary – Przedmiar robót na roboty melioracyjne na rowie R-D1
Lp
1
Kod
Opis, lokalizacja i wyliczenia
KNR 15-01 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych
0114-0400 ze skarp i poboczy rowu (10mb*2,0m*2)
40
2
KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o
0115-0100 szerokości do 2,0 m
40
3
*
KNZ1/KNR
2-11
092702-04
5
KNR 2-01
0507-0200
KNR 2-01
0221-0400
Ilości
składowe
m2
m2
40,000
m2
m2
mb
40,000
40,000
5,000
5,000
Plantowanie skarp i dna rowu pasem o szerokości m2
3*0,6m na długości 5m.Grunt kategorii III.
9
m2
Wykopy jamiste wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt
kategorii III - wykop pod studnię
m3
8
m3
Razem
40,000
Wydobycie namułu z rowu o głębokości do 1,5m, mb
szer. dna do 0,60m i zamuleniu 0,40m; z
wyrzuceniem urobku na
pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych
skarpach.Długość odmulanego odcinka 640mb
5
4
Jm.
9,000
9,000
8,000
8,000
6
KNR 2-18
0613-0101
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o
szt.
średnicy 1000 mm i głębokości 1,5 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie
studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t
1,000
7
KNR 2-01
0502-0100
Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli
wodno- inżynieryjnych,przy wysokości nasypu
do 4 m.Grunt kategorii I- II.
m3
2,000
2
m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyład.do
5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III - wywóz
nadmiaru gruntu
m3
6
m3
8
KNR 2-01
0202-0200
2,000
6,000
6,000