dr hab., prof. AH Jerzy Paśnik

Transkrypt

dr hab., prof. AH Jerzy Paśnik
Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, stopień doktora uzyskał w Instytucie Państwa i Prawa PAN, stopień doktora
habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Obszary zainteresowań: prawo administracyjne materialne i proceduralne oraz postępowanie
sądowo-administracyjne, prawo konstytucyjne oraz zagadnienia interdyscyplinarne pomiędzy
tymi gałęziami prawa.
Współautor podręcznika do nauki prawa administracyjnego , autor monografii oraz prac
przyczynkarskich, opiekun ponad 150 prac magisterskich i licencjackich.
Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego
oraz dziekan Wydziału
w
Akademii Podlaskiej w Siedlcach ( obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,
prodziekan i dziekan Wydziału Administracji w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspert Sejmu i
Senatu, prowadzi też praktykę adwokacką.

Podobne dokumenty