UZASADNIENIE do uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na

Transkrypt

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą
współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele budowlane
Gmina Miasta Toruń prowadzi inwestycję pn. ,,Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu
na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa”. Inwestycja ta realizowana
jest przy Al. Solidarności na działce nr 6/3 i nr 7/3, które bezpośrednio sąsiadujących
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2.
Gmina upowaŜniła Pana Fernando Menis, reprezentującego Menis Arquitectos SLP siedzibą
w Santa Cruz de Tenerife, w Hiszpanii do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach
dotyczących przygotowania, wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowe,
w tym uzyskania warunków technicznych podłączenia do infrastruktury zewnętrznej oraz
uzyskania decyzji administracyjnych, i uzgodnień dla wykonania tego zadania. Pełnomocnictwo
to obejmuje takŜe umocowanie do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
koniecznych do realizacji powyŜszego zadania. Pełnomocnictwo to obejmuje takŜe
upowaŜnienie do podejmowania dalszych pełnomocnictw. Otrzymał je Pan Jacek Lenart
działający w imieniu,,Studio A4” Spółki Projektowej z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, a następnie Pan Mirosław Skorczyński działający w imieniu ,,SEMI Pracownia
Architektury I Urbanistyki” z siedzibą w Toruniu.
Gmina Miasta Toruń, przez swojego pełnomocnika, zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie
zgody na dysponowanie działką nr 6/2 na cele budowlane. Nieruchomość przy Alei Solidarności
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2 o pow. 0,0562 ha stanowi współwłasność
w udziale do ½, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Inwestora, czyli Gminy Miasta Toruń.
Działka ta zapewnia dojazd do drogi publicznej z działki nr 6/3 - własność Inwestora i nr 6/6 własność Województwa, wykorzystywana jako parking dla pracowników Urzędu
Marszałkowskiego. Działki nr 6/2 i 6/6 stanowią zasób nieruchomości województwa.
Realizacja inwestycji wiąŜe się z budową przyłączy do nowego obiektu, których trasa będzie
przebiegała przez działkę nr 6/2 stanowiącą współwłasność Województwa KujawskoPomorskiego i Gminy Miasta Toruń. Inwestor zamierza przebudować oraz wybudować nowe
fragmenty kanalizacji deszczowej i ciepłociągu na działce nr 6/2, a takŜe przebudować drogę
dojazdową. Proponowane rozwiązanie sporządzono w oparciu o koncepcję rozbudowy budynku
Urzędu Marszałkowskiego, która jest załącznikiem do programu funkcjonalno-uŜytkowego
zabudowy Jordanek. Wprowadzone rozwiązanie przebudowy sieci kanalizacyjnej umoŜliwia
włączenie na etapie realizacji rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego projektowanego budynku
do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do przebudowanego kanału Strugi
Toruńskiej.
Przebudowa kanalizacji, ciepłociągu i drogi dojazdowej nie moŜe kolidować z planami
rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w szczególności z budową łącznika
pomiędzy parkingami podziemnymi pod budynkiem Urzędu Marszałkowskiego i sali
koncertowej. Harmonogram prac oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia naleŜy uzgodnić
z Departamentem Administracji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Po zakończeniu prac Inwestor zobowiązany jest do uporządkowania terenu i doprowadzenia go
do stanu pierwotnego, względnie innego za porozumieniem stron.