TABELA OPŁAT Lp. Rodzaj czynności Stawka (w zł lub w % od

Transkrypt

TABELA OPŁAT Lp. Rodzaj czynności Stawka (w zł lub w % od
TABELA OPŁAT
Lp.
Rodzaj czynności
I
POŻYCZKI
1
za wystawienie promesy1
2
od niewykorzystanej kwoty pożyczki2
3
od przedterminowej spłaty
4
za wydłużenie okresu finansowania
5
za zmianę warunków umowy (w tym m.in.
zmiana lub zwolnienie zabezpieczeń,
zmiana harmonogramu niepowodująca
wydłużenia okresu finansowania)
II
1
2
3
Stawka (w zł lub w % od kwoty)
3.000 zł
1,0%
(od kwoty niewykorzystanej)
1,0%
(od kwoty spłacanej przed
terminem)
0,1-1%
(od kwoty pozostającej do spłaty)
3.000 zł
PORĘCZENIA
za wystawienie promesy
za zmianę warunków poręczenia (w tym
zmiana lub zwolnienie zabezpieczeń,
przedłużenie terminu)
Zrealizowanie/uruchomienie poręczenia
(wypłata środków na rzecz wierzyciela, np.
instytucji finansowej)
3.000 zł
3.000 zł
1,0%
(od wykorzystanej kwoty)
Nie dotyczy pożyczek i poręczeń udzielanych w ramach pomocy publicznej na ratowanie
i restrukturyzację dużych przedsiębiorców ani pożyczek udzielanych z Funduszu
pożyczkowego na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności
energetycznej w sektorze małych i srednich przedsiębiorstw.
1
Promesa – przez promesę ARP S.A. rozumie dokument zawierający przyrzeczenie udzielenia pożyczki lub
poręczenia, którego wydanie poprzedzone jest uzyskaniem stosownych zgód korporacyjnych. Promesa
wydawana jest zazwyczaj, gdy uruchomienie pożyczki jest odroczone w czasie, uzaleznione od ziszczenia
się warunków.
2
Opłata naliczana jest jednorazowo, od kwoty, która nie będzie wykorzystana przez pożyczkobiorcę, po
zakończeniu wypłat wszystkich transz pożyczki.

Podobne dokumenty