Zleceniobiorca: Olinkowo – Opieka nad małym dzieckiem, 05

Transkrypt

Zleceniobiorca: Olinkowo – Opieka nad małym dzieckiem, 05
UMOWA
Zleceniobiorca:
Olinkowo – Opieka nad małym dzieckiem, 05-200 Wołomin, ul. Wiejska 11/4
NIP: 125-090-28-79
reprezentowane przez mgr Emilia Sikorska – właściciela
Zleceniodawca:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
( Imię, nazwisko, adres, nr dowodu )
1. Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń celem organizacji
przyjęcia okolicznościowego dla ………………… osób w dniu ……………………………….
Udostępnienie obejmuje dwie sale, w tym jedna sala zabaw dla dzieci, kuchnia –
bez możliwości gotowania, łazienka, parking, plac zabaw mieszczące się w Wołominie 05 200, ul. Geodetów 7a.
Pomieszczenia udostępnione są na 12 godzin. .
2. Cena udostępnienia pomieszczeń wynosi 1000 zł
3. Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do przygotowania pomieszczeń pod kątem
organizowanego przyjęcia.
4. Wykonawca zlecenia za dodatkową opłatą ma możliwość udostępnienia stołów, krzeseł
oraz zastawy. Cena wynajmu od osoby 20 zł
Koszt zbitej, uszkodzonej, zniszczonej zastawy osobistej ( talerzyk, miseczka, talerz,
szklaneczka, szklanka, kieliszek itp. ) – 10 zł za sztukę
Koszt zbitej, uszkodzonej, zniszczonej zastawy obiadowej ( misy, półmisy, wazy, patery itp. )
– 50 zł za sztukę.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych
w trakcie trwania przyjęcia.
6. Zleceniobiorca odpowiada za bezpieczeństwo swoich gości podczas trwania przyjęcia –
zwłaszcza za bezpieczeństwo dzieci korzystających z zabawek będących na wyposażeniu
Olinkowa.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do pozostawienia obiektu po zakończonym przyjęciu
w stanie nie gorszym niż wtedy, gdy go przyjmował.
8. Wykonawca zlecenia otrzyma kwotę wynoszącą 30% należności w formie zadatku płatne
na konto Olinkowa
07 1240 6335 1111 0010 4979 2820 najpóźniej do dwóch dni
od podpisania umowy. Zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostałe 70 % zostanie przekazane
na konto Zleceniobiorcy najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przyjęcia.
9. Istnieje możliwość wynajęcia opiekuna dla dzieci na czas trwania przyjęcia
lub na konkretne godziny. Koszt animatora to 50 zł za godzinę do 8 dzieci. Animator
prowadzi z dziećmi zabawy, prace plastyczne, koordynuje zabawę na placu zabaw i małpim
gaju. Dzieci powierzone opiece animatora przebywają w wyznaczonych przez opiekuna
miejscu na określonych zajęciach.
10. Końcowe rozliczenie nastąpi w ciągu 24 godz. po zakończenia uroczystości.
11. W sprawach nieuregulowany niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
…………………………………………
Zleceniodawca – czytelny podpis
…………………………………….…
Zleceniobiorca – czytelny podpis