regulamin sportowy mikrolotowych mistrzostw polski 2015

Transkrypt

regulamin sportowy mikrolotowych mistrzostw polski 2015
REGULAMIN SPORTOWY
MIKROLOTOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 - WŁOCŁAWEK
1.
ZASADY OGÓLNE
Mikrolotowe Mistrzostwa Polski będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Komisję Mikrolotową Aeroklubu Polskiego w oparciu o Kodeks
Sportowy FAI. W przypadkach nie objętych Regulaminem lub wątpliwych stosowane
będą postanowienia Kodeksu Sportowego FAI.
1.1.
CEL MISTRZOSTW
Zadaniem Mistrzostw jest zapewnienie warunków do latania zawodniczego zgodnie z
przepisami sportowymi w celu wyłonienia Mistrzów Polski w poszczególnych klasach.
1.2.
KLASY
1.2.1. Mistrzostwa mogą być rozegrane w następujących klasach:
WL1 – jedno lub dwumiejscowe motolotnie z załogą jednoosobową o masie startowej
nie przekraczającej 300 kg;
WL2 – dwumiejscowe motolotnie z załogą dwuosobową o masie startowej nie
przekraczającej 450 kg;
AL1 – jedno lub dwumiejscowe mikroloty sterowane aerodynamicznie z załogą
jednoosobową o masie startowej nie przekraczającej 300 kg;
AL2 – dwumiejscowe mikroloty sterowane aerodynamicznie z załogą dwuosobową o
masie startowej nie przekraczającej 450 kg.
GL2 – wiatrakowce dwumiejscowe z załgą dwuosobową o masie startowej nie
przekraczającej 450 kg.
Masa może być zwiększona o 5%, jeśli zainstalowany jest system ratunkowy (472,5
kg).
1.3.
UZNANIE MISTRZOSTW
1.3.1. Mistrzostwa mogą być rozegrane w jednej lub większej ilości klas. Każda
klasa jest traktowana jako oddzielne Mistrzostwa.
1.3.2. Dla uznania rozegrania Mistrzostw Polski wymagany jest udział co najmniej 3
załóg w danej klasie, które uiściły opłatę uczestnictwa i były gotowe do startu w
konkurencji w pierwszym dniu zawodów.
1.3.3. Tytuł Mistrza Polski i Międzynarodowego Mistrza Polski można przyznać
jedynie, gdy odbędą się co najmniej cztery konkurencje w danej klasie, w tym dwie
nawigacyjne, jedna ekonomiczna i jedna precyzyjna (cztery próby po 250 pkt.)
1.4.
KIEROWNICTWO I KONTROLA SPORTOWA MISTRZOSTW
1.4.1. Aeroklub regionalny organizujący Mistrzostwa wyznacza Kierownika Zawodów,
który jest odpowiedzialny za ich przygotowanie i przebieg.
1.4.2. Do kompetencji Kierownika Sportowego należy:
a) ustalanie kolejności i sposobu rozgrywania konkurencji,
b) wyznaczanie tras zawodów, punktów kontroli, określanie szczegółowych
zadań zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu,
c) wydawanie zarządzeń nieobjętych niniejszym regulaminem.
1.4.3. Aeroklub regionalny organizujący Mistrzostwa wyznacza Sędziego Głównego
oraz Sędziów Zawodów.
1.4.4. Kontrolę i nadzór nad stroną sportową pełni Komisja Sportowa w składzie:
Kierownik Sportowy, Sędzia Główny oraz Sędziowie Zawodów.
1.4.5. Każdy członek Komisji Sportowej ma prawo do kontroli załogi przed startem
lub po locie celem sprawdzenia przestrzegania Regulaminu Mistrzostw. Kontrola
musi być dokonywana w sposób nie wpływający na przygotowanie się zawodników
do lotu.
1.5. OPŁATA WPISOWA
Opłata wpisowa pokrywa co najmniej koszty:
a) oznakowania zawodników i ich mikrolotów;
b) organizacji, przeprowadzenia i oceniania konkurencji Mistrzostw;
c) zestawu materiałów dla każdego zawodnika takich jak zdjęcia do identyfikacji,
mapy do konkurencji;
d) użytkowania lotniska i przestrzeni powietrznej;
e) miejsca kempingowego, korzystania z urządzeń sanitarnych.
1.6. PISMO ORGANIZACYJNO – WYKONAWCZE
1.6.1. Pismo organizacyjno – wykonawcze zawiera co najmniej następujące
informacje:
a) dokładny termin i miejsce rozgrywania Mistrzostw;
b) kalendarium Mistrzostw;
c) imienny wykaz Komisji Sportowej i Kierownika zawodów;
d) wysokość opłaty wpisowej.
1.6.2. Pismo jest rozsyłane do aeroklubów regionalnych nie później niż 30 dni przed
datą rozpoczęcia Mistrzostw.
1.7. KWALIFIKACJE I ZDOLNOŚĆ ZAWODNIKÓW DO LOTU
1.7.1. Piloci uczestniczący w Mistrzostwach powinni posiadać wystarczający poziom
umiejętności, żeby sprostać wymaganiom zawodów rangi Mistrzostw Polski,
posiadać ważne ubezpieczenie w zakresie OC użytkownika statku powietrznego,
NNW załogi, legitymować się ważnym świadectwem kwalifikacji lub ważną licencją
pilota, aktualnym orzeczeniem lotniczo-lekarskim Ponadto powinni posiadać licencję
sportową wydaną przez Aeroklub Polski (w przypadku obcokrajowców licencję
sportową wydaną przez właściwy aeroklub krajowy).
1.7.2. Nawigatorzy muszą mieć ukończone 14 lat.
1.7.3. Zawodnicy nie mogą startować do konkurencji będąc pod wpływem środków
dopingujących lub gdy ich kondycja fizyczna lub psychiczna uniemożliwia bezpieczne
wykonanie lotu.
1.8. MIKROLOTY I ICH WYPOSAŻENIE
1.8.1. Mikroloty i pozostałe wyposażenie używane przez zawodników musi mieć
osiągi i sprawność techniczną odpowiednią do wzięcia udziału w zawodach.
Wymagany jest rzeczywisty zasięg lotu nie mniejszy niż 200 km.
1.8.2. Każdy mikrolot musi mieć ważne pozwolenie na wykonywanie lotów.
1.8.3. Podczas Mistrzostw mikrolot powinien wykonywać loty jako pojedyncza
jednostka konstrukcyjna używająca tego samego zestawu elementów, który był
zastosowany w pierwszym dniu zawodów, jednakże możliwa jest zmiana śmigieł pod
warunkiem, że nie zostanie przekroczona masa startowa mikrolotu.
1.8.4. Numery startowe przydzielone zawodnikom przez organizatora powinny być
umieszczone po obu stronach kadłuba.
1.8.5. Załogi są zobowiązane do posiadania mapników, kanistrów na paliwo,
urządzeń GPS oraz rejestratorów lotu.
1.9. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE I POMOC Z ZEWNĄTRZ
1.9.1. Korzystanie z VOR, GPS i podobnych elektronicznych
nawigacyjnych podczas rozgrywania konkurencji jest zakazane.
urządzeń
1.9.2. Kierownictwo Mikrolotowych Mistrzostw Polski będzie używało do kontroli
indywidualnych rezultatów z lotów nawigacyjnych urządzenia rejestrujące lot
(rejestratory GPS) będące na wyposażeniu każdego mikrolotu.
1.9.3. GPS oraz rejestratory lotu zabierane będą jedynie w zaplombowanych przez
organizatora opakowaniach uniemożliwiających korzystanie z nich podczas
rozgrywania konkurencji. Zerwanie plomb jest dozwolone jedynie po zakończeniu
konkurencji po wcześniejszym sprawdzeniu i potwierdzeniu przez organizatora, że
plomby nie zostały naruszone.
1.9.4. Telefony komórkowe można zabierać jedynie w zaplombowanych przez
organizatora opakowaniach uniemożliwiających korzystanie z nich podczas
rozgrywania konkurencji. Zerwanie plomb jest dozwolone jedynie po zakończeniu
konkurencji po wcześniejszym sprawdzeniu i potwierdzeniu przez organizatora, że
plomby nie zostały naruszone, lub w sytuacji awaryjnej (np. wezwanie pomocy).
1.9.5. Jakakolwiek pomoc załogom w nawigacji lub lokalizacji kominów termicznych
przez inne osoby jest zabroniona.
1.10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WYKONYWANIA LOTÓW
1.10.1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonywania lotów zgodnie z
przepisami obowiązującymi w Polsce, Prawem Lotniczym, Kodeksem Sportowym
FAI, Regulaminem Mistrzostw oraz procedurami podawanymi na odprawach.
1.10.2. Każdy mikrolot musi być użytkowany zgodnie ze specyfikacją techniczną i
wynikającymi z niej ograniczeniami.
1.10.3. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz
akrobacja i loty w chmurach są zakazane.
1.10.4. Kierunek krążenia w kominie termicznym wyznacza pierwszy zawodnik.
Krążenie w przeciwnym kierunku jest zabronione i będzie karane zgodnie z
ustaleniami na odprawie.
1.10.5. Każda załoga jest zobowiązana do sprawdzenia swojego mikrolotu przed
startem i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wstrzymania się od startu.
1.11. STOSOWANIE PRZEPISÓW I REGUŁ
1.11.1. Począwszy od rozpoczęcia lotów do pierwszej konkurencji aż do zakończenia
Mistrzostw nie można zmieniać żadnych przepisów ani regulaminów. Jakiekolwiek
niezbędne dodatkowe zarządzenia w zakresie przepisów i zasad rozgrywania
zawodów nie mogą działać wstecz.
1.11.2. Zawodnik jest zobowiązany wykonywać loty zgodnie z przepisami i regułami
wymienionymi w p. 1.10.1. oraz dbać o etykę i dyscyplinę lotniczą.
1.11.3. Podczas całych Mistrzostw żaden z zawodników nie może zmienić klasy, w
której startuje, nie może być też zastępowany. Załogi dwuosobowe muszą pozostać
w niezmienionym składzie do końca zawodów. Pilot i nawigator nie mogą zamieniać
się miejscami.
1.11.4. Zawodnicy nie mogą zmieniać mikrolotu ani jego głównych części, takich jak
np. skrzydło lub silnik, chyba, że doszło do ich uszkodzenia bez winy pilota (patrz p.
1.12.)
1.12. USZKODZENIA MIKROLOTU
1.12.1. Jakiekolwiek uszkodzenia mikrolotu biorącego udział w zawodach należy
bezzwłocznie zgłaszać organizatorom. Po zgłoszeniu można dokonać naprawy
mikrolotu. Części uszkodzone mogą być wymienione na nowe o identycznych
parametrach technicznych.
1.12.2. Jeżeli uszkodzenie statku powietrznego nastąpiło bez winy pilota, za zgodą
Kierownika Zawodów można wymienić cały statek powietrzny lub jego główne części
na nowy/nowe, identyczny model/identyczne części lub zastosować model/części o
niższych osiągach (szczególnie z uwzględnieniem rodzaju konkurencji, jakie mają
być rozgrywane) i odpowiedni/odpowiednie do lotów w danej klasie.
1.13. LOTY PRÓBNE I INNE
1.13.1. Podczas rozgrywania konkurencji można wykonywać loty jedynie po
uzyskaniu zgody Kierownika Sportowego.
1.13.2. Trening w dniu przeprowadzania konkurencji na celność lądowania jest
zakazany.
2. ORGANIZACJA ZAWODÓW
2.1. 0dprawy przed lotami są obowiązkowe. Informacja o miejscu i czasie odpraw
będzie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wywieszana w ogólnie dostępnym
i oznakowanym miejscu.
2.2. Informacje dotyczące planowanych konkurencji, a w szczególności:
a) czasu startu poszczególnych załóg lub czasu tzw. otwartego startu (open
window);
b) wyjściowego punktu trasy (WPT), końcowego punktu trasy (KPT) i jawnych
punktów zwrotnych (PZ);
c) punktacji (w tym punkty karne)
muszą być podane w formie pisemnej.
2.3. Punkty zwrotne, wyjściowy punkt trasy i końcowy punkt trasy muszą być
jednoznacznie określone zarówno na mapie jak i na ziemi.
2.4. Do zaliczenia konkurencji wszyscy zawodnicy w klasie muszą mieć możliwość
wykonania jednego lotu zawodniczego w czasie przeprowadzanej konkurencji.
2.5. Po rozpoczęciu startów Kierownik Sportowy może zawiesić loty, jeżeli ich
kontynuowanie okaże się niebezpieczne. Gdy okres zawieszenia będzie na tyle
długi, że jakikolwiek zawodnik może z tego powodu uzyskać niezasłużoną przewagę,
Kierownik Sportowy powinien anulować konkurencję.
2.6. Gdy wszyscy zawodnicy w danej klasie wystartują lub będą mieli szansę i
sposobność na wykonanie startu, to konkurencji nie można odwołać, chyba, że
zaszłyby okoliczności wyższego rzędu (np. kataklizm).
2.7. Wszystkie starty i lądowania do konkurencji powinny być wykonywane w
ograniczonym polu wzlotów o wymiarach 25 m X 100 m (deck) z wyjątkiem sytuacji
awaryjnych i innych, przewidzianych na odprawie. Dotknięcie podczas startu lub
lądowania jakąkolwiek częścią mikrolotu poza wyznaczonym deck-iem traktuje się
jako niewystartowanie lub niewylądowanie w deck-u (kara 20% pkt. karnych).
2.8. W zakresie, w jakim jest to możliwe ze względów praktycznych, w czasie
zawodów powinny być rozegrane następujące konkurencje:
a) planowania lotu, nawigacyjne itp. bez limitu paliwa – 50% ogółu możliwych do
uzyskania punktów;
b) ekonomiki zużycia paliwa, prędkościowe, długotrwałości lotu itd. z limitem
paliwa – 25% ogółu możliwych do uzyskania punktów;
c) precyzyjnego lądowania z wyłączonym silnikiem – 25% ogółu możliwych do
uzyskania punktów.
2.9. Jeżeli jakikolwiek zawodnik z przyczyn technicznych nie może wystartować do
konkurencji o wyznaczonym czasie i zgłosi ten fakt Sędziemu (przed wyznaczonym
czasem startu), sędzia może zezwolić na start zawodnika w późniejszym terminie.
Komisja Sportowa po rozpatrzeniu, czy awaryjne przesunięcie startu nie dało
zawodnikowi niezasłużonej przewagi, może uznać przełożony lot jako prawidłowy
udział w konkurencji i zaliczyć zawodnikowi punkty zdobyte w tym locie.
2.10. Jeżeli jakikolwiek zawodnik z przyczyn technicznych maksymalnie 5 minut po
starcie wyląduje na lotnisku i w ciągu następnych 5 minut zgłosi ten fakt sędziemu,
sędzia może zezwolić na start zawodnika w późniejszym terminie. Komisja Sportowa
po rozpatrzeniu, czy awaryjne przesunięcie startu nie dało zawodnikowi
niezasłużonej przewagi, może uznać przełożony lot jako prawidłowy udział w
konkurencji i zaliczyć zawodnikowi punkty zdobyte w tym locie.
2.11. Jeżeli zawodnik z jakiejkolwiek przyczyny wyląduje poza wyznaczonym
miejscem docelowym dla danej konkurencji (lądowanie w terenie przygodnym), musi
niezwłocznie zawiadomić o tym organizatorów. Niewykonanie powyższej czynności
bez ważnych powodów spowoduje dyskwalifikację zawodnika w danej konkurencji
oraz obciążenie go kosztami zarządzonej akcji ratunkowej.
3. PROTESTY I OGŁASZANIE WYNIKÓW
3.1. Do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu i zarządzeń wykonawczych
przed zawodami powołany jest Kierownik Sportowy a w trakcie zawodów w trybie
odwoławczym Jury zawodów.
3.2. Niezbędna dokumentacja sportowa zawodów będzie udostępniona do wglądu
i wyjaśnień dla zawodników.
3.3. Protesty rozpatruje Jury oraz:
a) Kierownik Zawodów lub osoba przez niego wydelegowana,
b) Przedstawiciel Komisji Sędziowskiej.
3.4. Protesty powinny być rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej
przed rozpoczęciem następnej konkurencji.
3.5. Zawodnicy mają prawo złożenia protestu tylko w swoim imieniu.
3.6. Po odczytaniu danych z rejestratora GPS-a i po zsumowaniu punktów z próby
rozpoznania i próby obliczeniowej Sędzia Główny dostarczy zawodnikom ich
indywidualne wyniki wraz z koordynatami punktów kontrolnych tak szybko jak tylko
to będzie możliwe oraz opublikuje mapę wzorcową z danej konkurencji. Wraz z
mapą wzorcową będą wywieszane mapy z naniesioną trasą, miejscami usytuowania
bramek czasowych, znaków i zdjęć.
3.7. Zawodnicy mają 30 minut na analizę ich indywidualnych wyników i jeżeli nie są
usatysfakcjonowani, to zgłaszają w swoim imieniu reklamację na piśmie, bez opłaty,
podpisaną przez nich osobiście przekazując ją Głównemu Sędziemu lub innej osobie
wytypowanej na odprawie generalnej lub przedlotowej (np. Sędzia obliczeniowy) w
miejscu określonym przez organizatora.
3.8. Zawodnicy będą mieli dalej sposobność do sprawdzenia stosownych arkuszy
sędziowskich w obecności Głównego Sędziego i w tym czasie jakiekolwiek
oczywiste błędy będą skorygowane.
3.9. Jeżeli po reklamacji zawodnicy są nie usatysfakcjonowani, mogą oni w ciągu
pół godziny od zakończenia czasu ich reklamacji złożyć oficjalny protest na
piśmie na ręce głównego sędziego w miejscu wcześniej określonym.
3.10. Protest musi być podpisany przez nich osobiście oraz musi być połączony
z nakazaną opłatą.
3.11. Po upływie czasu na złożenie protestów zostanie opublikowana lista
wstępnych wyników zbiorczych. Wstępne wyniki zbiorcze będą wywieszane w
ogólnie dostępnym i oznakowanym miejscu.
3.12. Nie będą przyjmowane protesty, które będą przedkładane powyżej godziny
od odrzucenia reklamacji.
3.13. Główny sędzia przekaże protest do Jury celem rozpatrzenia.
3.14. Jeżeli jest to pożądane to zainteresowana załoga ma prawo rozmawiać z Jury po
ich wezwaniu i przedstawić wszystkie stosowne informacje odnośnie protestu.
3.15. Wszystkie lądowania nagrane na video będą użyte przez komisję sędziowską w
celu przeprowadzenia korekcji wszelkich błędów i rezultatów zaobserwowanych
wzrokowo oraz przez Jury przy rozpatrywaniu protestu.
3.16. Pomiędzy godziną 22.30 a 06.00 czasu lokalnego niedozwolone
są jakiekolwiek reklamacje.
3.17. Protesty zbiorowe i przeciwko innym zawodnikom są zabronione pod
groźbą dyskwalifikacji.
3.18. Jeżeli orzeczenie Jury dotyczy innych zawodników, to stosowne zmiany będą
dokonane w ich wynikach.
3.19. Decyzja Jury jest ostateczna i na tej podstawie obowiązuje zainteresowaną
załogę; jakkolwiek zawodnicy mają prawo złożenia apelacji do Komisji Sportu
przy Aeroklubie Polskim.
3.20. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów zostaną wywieszone oficjalne wyniki
zbiorcze dla danej konkurencji. Oficjalne wyniki zbiorcze będą wywieszane w ogólnie
dostępnym i oznakowanym miejscu.
3.21. Po zawiadomieniu zawodnika o przedyskutowanej decyzji Jury, wynik
protestu będzie również opublikowany pisemnie na tablicy ogłoszeń.
3.22. Opłata za protest wynosi 100 zł i będzie zwrócona w przypadku kiedy
protestujący życzy sobie wycofania jego protestu przed rozpatrzeniem go przez Jury
lub kiedy protest jest uznany. Opłata za protest w przypadku jego oddalenia
zostanie przekazana na konto Komisji Mikrolotowej Aeroklubu Polskiego.
3.23. Lista wstępnych wyników zbiorczych oraz lista ostatecznych wyników
zbiorczych musi zawierać datę i numer konkurencji, klasę, nazwiska zawodników,
numery konkursowe zawodników, punkty uzyskane podczas konkurencji,
przeliczenie wyników w stosunku do najlepszego wyniku osiągniętego w tej
konkurencji (tzw. duże punkty), punkty karne oraz dokładną datę i godzinę
wywieszenia wyników.
3.24. Wyniki konkurencji nawigacyjnych będą zawierały, oprócz danych
wymienionych w punkcie 3.23, wyniki cząstkowe uwzględniające co najmniej:
a) ilość punktów przyznanych za zdjęcia,
b) ilość punktów przyznanych za znaki,
c) punkty uzyskane na bramkach czasowych w rozbiciu na poszczególne bramki,
d) punkty karne.
4. PUNKTACJA I KARY
4.1. Punkty uzyskane przez zawodników w konkurencji (tzw. małe punkty) przelicza
się w stosunku do najlepszego wyniku osiągniętego w tej konkurencji zgodnie ze
wzorem:
Q
P = -------- x 1000
Qmax
gdzie:
P – wynik punktowy zawodnika (tzw. duże punkty),
Q – ilość punktów uzyskana przez załogę (tzw. małe punkty), Qmax –
najlepszy wynik osiągnięty w tej konkurencji (małe punkty).
4.2. Punkty uzyskane w konkurencjach precyzyjnych są od razu traktowane jako tzw.
duże punkty i w tym przypadku nie stosuje się przeliczenia zgodnie ze wzorem
podanym w punkcie 4.1.
4.3. Wyniki końcowe każdego zawodnika oblicza się jako sumę dużych punktów
uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. Zwycięzcą zostaje pilot lub załoga,
która uzyska największą ilość punktów w danej klasie.
4.4. Ilość punktów uzyskaną przez zawodnika należy zaokrąglić do najbliższej liczby
całkowitej z tym, że część ułamkową 0,5 należy zaokrąglić w górę.
4.5. Pilot, który nie uczestniczył w rozgrywaniu konkurencji uzyskuje 0 punktów, a
jego nazwisko na liście wyników jest oznaczone literami DNF. Nazwisko pilota
zdyskwalifikowanego oznacza się literami DSQ.
4.6. Punkty karne odejmuje się po skończeniu obliczania wszystkich wyników danej
konkurencji (najpierw oblicza się tzw. duże punkty zawodników, a potem odejmuje
punkty karne).
4.7. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn – wliczając w to kary – ilość punktów uzyskana
przez pilota jest ujemna, to jego wynik w tej konkurencji należy przyjąć jako równy 0
punktów. Ujemnych punktów nie przenosi się do wyników następnych konkurencji.
4.8. Generalnie każde złamanie przepisów wymienionych w punkcie 1.10.1 będzie
karane.
4.9. Dyskwalifikacją karane będą:
a) korzystanie lub próba korzystania z pomocy innych osób w lotach
nawigacyjnych i wyszukiwaniu kominów termicznych (pkt. 1.9.4, 1.9.5);
b) lot lub próba lotu z zabronionym sprzętem (pkt. 1.9.1) lub niezgodnie z pkt.
1.9.3;
c) wykonywanie manewrów niebezpiecznych dla innych załóg i osób
postronnych;
d) rażące naruszenie etyki lotniczej kompromitującej Mistrzostwa, organizatorów,
środowisko lotnicze;
e) używanie substancji zabronionych w sporcie.
4.10. Zawodnik otrzymuje 0 punktów za konkurencję, jeżeli:
a) wyląduje poza wyznaczonym miejscem docelowym dla danej konkurencji
(lądowanie w terenie przygodnym), przy czym przepis ten nie dotyczy
konkurencji nawigacyjnych bez limitu paliwa jeżeli przelot jest dokumentowany
przez rejestrator lotu zgodnie z pkt. 1.9 niniejszego Regulaminu.
b) w konkurencji długotrwałości lotu przekroczy granice obowiązkowego rejonu
lotów;
c) zostaną zerwane, uszkodzone, zgubione plomby ze zbiornika paliwa, GPS,
rejestratora lotów lub opakowania telefonu;
d) w konkurencji precyzyjnego lądowania:
- przeleci nad początkową linią deck-u z włączonym silnikiem, 
 - nie wyląduje w deck-u, 
- nie jest w stanie wykołować z powierzchni wyznaczonej do lądowania bez
pomocy, chyba, że jedyną przyczyną problemów z wykołowaniem są trudności
z uruchomieniem silnika, 

- po lądowaniu wykołuje z deck-u bez zezwolenia sędziego. 

4.11. Zawodnikowi odejmuje się 20% punktów uzyskanych w konkurencji (tzw.
dużych punktów), jeżeli:
a) nie wystartuje z deck-u, chyba, że na odprawie ustalono inaczej;
b) nie wyląduje w deck-u, chyba, że na odprawie ustalono inaczej.
4.12. Zawodnikowi odejmuje się 10% punktów uzyskanych w konkurencji (tzw.
dużych punktów) gdy sprawozdanie z lotu zostanie oddane po upływie 10 min. od
wylądowania.
4.13. Komisja Sportowa Zawodów, biorąc pod uwagę wielkość wykroczenia, może
dodatkowo ukarać zawodnika ostrzeżeniem w wysokości 20 – 100 punktów karnych
za naruszenie porządku zawodów, procedury startu, lądowania lub dyscypliny
lotniczej.
5. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
5.1. Planowanie lotu, konkurencje nawigacyjne
5.1.1. Celem konkurencji nawigacyjnych jest sprawdzenie umiejętności zawodników
w zakresie:
- planowania lotu na podstawie informacji otrzymanych od Kierownika
Sportowego lub osoby przez niego upoważnionej; 

- wykonywania lotu po zadanej trasie z zachowaniem zadeklarowanej lub
obliczonej prędkości podróżnej; 

- wyszukiwania znaków wykładanych na trasie, identyfikacji obiektów, których
zdjęcia zostaną przekazane zawodnikom, oraz zaznaczania ich pozycji na
mapie. 
5.1.2. Znaki wykładane na trasie będą wykonane z białych lub pomarańczowych
pasów o szerokości 0,5 m i całkowitym wymiarze 3  4 m.
5.1.2.1. Obowiązujące kształty liter i znaków:
5.1.2.2. Jeżeli użyte będą litery powinny być one ułożone zgodnie z kierunkiem
nalotu. Znaki powinny być oznaczone przez pilota na mapie tak jak były ułożone na
trasie patrząc z kierunku nalotu. Oznaczenie fotografii, znaków i liter ma być zrobione
prawidłowo, żeby uniknąć błędów podczas rozliczenia.
5.1.3. Zadaną trasą może być odcinek, wielobok, okrąg, nieregularna linia lub ich
kombinacja narysowana na mapie, z naniesionymi WPT, punktami zwrotnymi i KPT.
Część trasy przed startem może być niejawna, część punktów zwrotnych i odcinków
trasy pozostawiona do odnalezienia i wyznaczenia podczas lotu.
5.1.4. „Prawdziwe” znaki i obiekty fotograficzne będą się znajdowały najdalej 100 m
w bok od trasy. „Fałszywe” znaki i obiekty fotograficzne będą się znajdowały w
odległości nie mniejszej niż 400 m w bok od trasy. Jeżeli w danej konkurencji będą
wykładane „fałszywe” znaki i obiekty fotograficzne, zawodnicy zostaną o tym
poinformowani na odprawie przedlotowej.
5.1.5. Za prawidłowo rozpoznany znak lub obiekt fotograficzny uważa się taki, który
zostanie zlokalizowany z dokładnością do 0,5 km (2,5 mm na mapie w skali
1 : 200000).
5.1.6. Za nieprawidłowo rozpoznany znak lub obiekt fotograficzny uważa się:
- „prawdziwy” znak lub obiekt fotograficzny, który zostanie zaznaczony na
mapie w skali 1:200000 w odległości większej niż 2,5 mm od rzeczywistego
położenia, 

- „fałszywy” znak lub obiekt fotograficzny zaznaczony na mapie. 
5.1.7. Czasy mogą być kontrolowane na starcie ziemnym, WPT, punktach zwrotnych,
KPT i innych, nieujawnionych zawodnikom przed ukończeniem konkurencji
miejscach na trasie.
5.1.8. Przelot nad punktami kontroli czasu musi być wykonany z właściwego kierunku
nalotu wzdłuż linii trasy. Kontrola czasu będzie wykonana w momencie, gdy
zawodnik po raz pierwszy przekroczy odcinek o szerokości 250 m prostopadły do
trasy (bramka), przy czym środek tego odcinka (bramki) będzie się znajdował na
nakazanej linii drogi.
5.1.9. Zawodnik, który przeleci obok bramki i nie zostanie zidentyfikowany na
punkcie kontroli czasu, otrzyma maksymalną karę za czas na tej bramce.
5.1.10. Podczas lotu nawigacyjnego zaleca się utrzymywanie wysokości 300 m nad
terenem. Kierownik Sportowy ma prawo ustalenia na odprawie innej wysokości
oblotu trasy lub części trasy, jednak nie może to być wysokość mniejsza niż 100 m
nad rzeźbą terenu.
5.1.11. Po wylądowaniu i skołowaniu do miejsca postoju, zawodnik ma 10 minut na
przeniesienie brakującej części trasy, znaków i obiektów fotograficznych na mapę sprawozdanie.
5.1.12. Punkty uzyskane przez zawodnika w konkurencji nawigacyjnej będą
obliczane według następującego wzoru:
Q = (F x 150 + Z x 100) – (Ff x 150 + Zf x 100) + Σ T
gdzie:
Q – liczba punktów uzyskanych przez zawodnika,
F – liczba prawidłowo zidentyfikowanych obiektów
fotograficznych, Z – liczba prawidłowo zidentyfikowanych znaków,
Ff – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych obiektów fotograficznych,
Zf – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych znaków,
Σ T – suma punktów zdobytych na poszczególnych punktach kontroli czasu,
gdzie T = 200 – dt
dt – różnica czasowa na punktach kontroli czasu, z uwzględnieniem tolerancji (w
sekundach). Wartość (200 – dt) nie może być mniejsza od zera.
5.1.14. Tolerancje na bramkach czasowych wynoszą:
+ 10 sekund,
 start ziemny
 5 sekund,
 WPT, PZK, KPT
 niejawne punkty kontroli czasu  10 sekund.
Za każdą sekundę poza tolerancją zawodnik otrzymuje 1 punkt karny.
5.1.15. W przypadku zmiany właściwości podłoża deck-u (w wyniku opadów
deszczu) Sędzia Główny może podjąć decyzję o wyłączeniu pkt. 4.11.
5.2. Konkurencje ekonomiczne (z ograniczoną ilością paliwa)
5.2.1. Celem konkurencji ekonomicznych jest sprawdzenie umiejętności zawodników
w zakresie:
- pilotażu, pozwalającym na jak najmniejsze zużycie paliwa, 
 - przewidywania zużycia paliwa przy różnych prędkościach przelotowych, 
- wykorzystywania warunków pogodowych w celu zminimalizowania zużycia
paliwa. 
5.2.2. Zawodnicy mają za zadanie, posiadając zatankowaną, określoną na odprawie,
ilość paliwa:
- wykonać lot w jak najdłuższym czasie w określonej strefie (długotrwałość lotu),

- wykonać jak najdłuższy lot biegnący przez punkty zwrotne (konkurencja
odległościowa), 

- wykonać jak najdłuższy lot biegnący przez punkty zwrotne z jak największą
lub jak najmniejszą prędkością (konkurencje odległościowo – prędkościowe), 

- przelecieć nad jak największą liczbą punktów zwrotnych.
5.2.3. Przed tankowaniem do konkurencji ekonomicznych zawodnicy muszą
zaprezentować, że ich mikrolot jest opróżniony z paliwa. Może to być
przeprowadzone za pomocą:
- demonstracji instalacji paliwowej,
- „wypalenia” resztki paliwa aż do zgaśnięcia silnika. 
5.2.4. Maksymalna ilość paliwa zabieranego do konkurencji ekonomicznych wynosi
15 kg i musi być jednakowa dla wszystkich zawodników startujących w jednej klasie.
Paliwo należy mierzyć według jego masy a nie objętości.
5.2.5. Sędzia musi sprawdzić opróżnienie mikrolotu z paliwa, nadzorować
tankowanie i zaplombować zbiornik paliwa.
5.2.6. Aby uchronić zawodników przed problemami z zapowietrzeniem instalacji
paliwowej Kierownik Sportowy może nakazać, by wszyscy zawodnicy po
zaplombowaniu zbiornika włączyli silniki na 1 minutę. Procedura ta będzie omówiona
na odprawie i nadzorowana przez sędziów.
5.2.7. Zawodnicy mogą zużyć całą ilość paliwa podczas lotu i lądować z
niepracującym silnikiem lub, jeśli tak będzie ustalone na odprawie, muszą przywieźć
określoną, niezbywalną rezerwę paliwa. Przywiezienie mniejszej ilości paliwa
spowoduje przyznanie 0 punktów za konkurencję. Pozostawiona rezerwa będzie
mierzona objętościowo.
5.2.8. Długotrwałość lotu
Zawodnicy mają za zadanie utrzymywać się w powietrzu przez jak najdłuższy czas w
precyzyjnie określonej, ograniczonej przestrzeni powietrznej. Start odbywa się w
podanym na odprawie przedziale czasowym (tzw. open window).
5.2.8.1. Start poza ww. przedziałem czasowym skutkuje przyznaniem 0 punktów za
konkurencję.
5.2.8.2. Czas lotu mierzy się od ruszenia kół mikrolotu podczas startu do momentu
dotknięcia ziemi jakąkolwiek częścią mikrolotu.
5.2.8.3. Wyniki oblicza się zgodnie ze wzorem:
T
P = --------- x 1000
Tmax
gdzie
P – wynik punktowy zawodnika,
T – czas lotu [s],
T – najdłuższy czas lotu osiągnięty w tej konkurencji [s].
5.2.9. Konkurencja odległościowa
Zawodnicy otrzymują mapy z zaznaczonymi punktami zwrotnymi. Zadanie polega na
wykonaniu lotu na jak największą odległość mierzoną od startu na lotnisku poprzez
przelot nad wybranymi przez zawodnika punktami zwrotnymi do lądowania na
lotnisku. Ilość i kolejność „odwiedzania” punktów jest dowolna. Po wylądowaniu
zawodnicy oddają sędziemu deklaracje z wypisanymi punktami zwrotnymi w
kolejności ich „odwiedzania”.
5.2.9.1. Odległość jest liczona jako suma
odcinków: WPT (lotnisko) – pierwszy zaliczony PZ,
pierwszy zaliczony PZ – drugi zaliczony PZ,
drugi zaliczony PZ - ...,
... – przedostatni zaliczony PZ,
przedostatni zaliczony PZ – ostatni zaliczony
PZ, ostatni zaliczony PZ – KPT (lotnisko).
5.2.9.2. Punkt zwrotny traktuje się jako zaliczony, jeżeli zawodnik wykona oblot
punktu po zewnętrznej zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI.
5.2.9.3. Każdy punkt zwrotny może być zaliczony tylko jeden raz.
5.2.9.4. Lotnisko jest traktowane jako WPT, KPT i jako PZ.
5.2.9.5. Wyniki oblicza się zgodnie ze wzorem:
D
P = --------- x 1000
Dmax
gdzie
P – wynik punktowy zawodnika,
D – długość przelotu zawodnika [m],
Dmax – najdłuższy przelot w tej konkurencji [m].
5.2.10. Konkurencje odległościowo - prędkościowe
Zawodnicy otrzymują mapy z zaznaczonymi punktami zwrotnymi. Zadanie polega na
wykonaniu lotu z jak największą prędkością na jak największą odległość mierzoną od
startu na lotnisku poprzez przelot nad wybranymi przez zawodnika punktami
zwrotnymi do lądowania na lotnisku. Ilość i kolejność „odwiedzania” punktów jest
dowolna. Po wylądowaniu zawodnicy oddają sędziemu deklaracje z wypisanymi
punktami zwrotnymi w kolejności ich „odwiedzania”.
5.2.10.1. Odległość jest liczona jako suma
odcinków: WPT (lotnisko) – pierwszy zaliczony PZ,
pierwszy zaliczony PZ – drugi zaliczony PZ,
drugi zaliczony PZ - ...,
... – przedostatni zaliczony PZ,
przedostatni zaliczony PZ – ostatni zaliczony
PZ, ostatni zaliczony PZ – KPT (lotnisko).
5.2.10.2. Punkt zwrotny traktuje się jako zaliczony, jeżeli zawodnik wykona oblot
punktu po zewnętrznej zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI.
5.2.10.3. Każdy punkt zwrotny może być zaliczony tylko jeden raz.
5.2.10.4. Lotnisko jest traktowane jako WPT, KPT i jako PZ.
5.2.10.5. Czas jest mierzony od
- momentu przekazania zawodnikowi mapy z naniesionymi punktami zwrotnymi
lub 

- sygnału sędziego zezwalającego zawodnikowi na start 
do momentu przelecenia nad bramką na mecie.
5.2.10.6. Wyniki oblicza się zgodnie ze wzorem:
D
T
P = --------- x 500 +
-------- x 500
Dmax
Tmin
gdzie
P – wynik punktowy zawodnika,
D – długość przelotu zawodnika [m],
Dmax – najdłuższy przelot w tej konkurencji
[m], T – czas przelotu zawodnika [s],
Tmin – najkrótszy czas lotu osiągnięty w tej konkurencji [s].
5.2.10.7. Konkurencja odległościowo – prędkościowa może być rozegrana w
wariancie z deklaracją przed startem, jakie punkty w jakiej kolejności zawodnik
zamierza „odwiedzać”. Punkt zwrotny traktuje się jako zaliczony, jeżeli zawodnik
wykona oblot punktu po zewnętrznej w kolejności zgodnej z zadeklarowaną przed
lotem.
5.2.10.8. Jeżeli zawodnik:
 - „odwiedzi” niezadeklarowany PZ, 
- „odwiedzi” zadeklarowany PZ ale w innej kolejności niż podana na deklaracji
przedlotowej 
od liczby zaliczonych PZ odejmuje się liczbę ww. błędów.
Na przykład jeżeli zawodnik zadeklaruje, że „odwiedzi” punkty zwrotne w kolejności
5, 4, 3, 2, 1, a faktycznie „odwiedzi” punkty zwrotne w kolejności:
a) 5, 4, 2, 1;
b) 5, 4, 2, 3, 1;
c) 5, 4, 6, 2, 1;
to w każdym z powyższych przykładów od liczby 4 zaliczonych punktów zwrotnych
odejmuje się jeden błąd.
5.2.10.9. Wyniki dla wariantu konkurencji podanym w p. 5.2.9.7. oblicza się zgodnie
ze wzorem:
Z–B
T
P = ---------------- x 500 +
-------- x 500
(Z – B)max
Tmin
gdzie
P – wynik punktowy zawodnika,
Z –liczba zaliczonych punktów zwrotnych,
B – liczba błędów,
(Z – B)max – największa wartość różnicy ilości zaliczonych punktów zwrotnych i
błędów, osiągnięta w tej konkurencji,
T – czas przelotu zawodnika [s],
Tmin – najkrótszy czas lotu osiągnięty w tej konkurencji [s].
Jeżeli liczba błędów przekroczy liczbę zaliczonych punktów, wartość Z – B przyjmuje
się jako 0.
5.2.11. Przelot nad jak największą liczbą punktów zwrotnych
Zawodnicy otrzymują mapy z zaznaczonymi punktami zwrotnymi. Zadanie polega na
wykonaniu lotu nad jak największą liczbą punktów zwrotnych. Kolejność
„odwiedzania” punktów jest dowolna. Po wylądowaniu zawodnicy oddają sędziemu
deklaracje z wypisanymi punktami zwrotnymi.
5.2.11.1. Wyniki oblicza się zgodnie ze wzorem:
Z
P = --------- x
1000 Zmax
gdzie
P – wynik punktowy zawodnika,
Z – liczba zaliczonych punktów zwrotnych,
Zmax – największa liczba punktów zaliczona w tej konkurencji.
5.2.12. Trójkąt o jak największej powierzchni i prędkościówka.
5.3 Konkurencje precyzyjne
5.3.1. Celem tych konkurencji jest sprawdzenie umiejętności zawodników w zakresie:
precyzyjnego przyziemiania z niepracującym silnikiem,
lądowania na jak najkrótszym odcinku.
5.3.2. Lądowania odbywają się w deck-u podzielonym na sektory zgodnie z
poniższym rysunkiem:
Zawodnik ma za zadanie po nabraniu wysokości wyłączyć silnik i z niepracującym
silnikiem:
- na wysokości 300m przelecieć nad początkową linią deck-u w kierunku
lądowania,
-
przyziemić w polu o jak najwyższej wartości, 
zatrzymać się w deck-u. 
5.3.3. Dotknięcie w jakiejkolwiek fazie lądowania jakąkolwiek częścią mikrolotu
terenu poza wyznaczonym deck-iem powoduje przyznanie 0 punktów.
5.3.4. Zawodnik otrzymuje liczbę punktów, odpowiadającą wartości punktowej pola,
w jakim koła główne jego mikrolotu zetkną się z ziemią.
5.3.5. Jeżeli po przyziemieniu nastąpi odbicie kół podwozia głównego zawodnik
otrzymuje liczbę punktów, odpowiadającą wartości punktowej pola, w którym
nastąpiło przyziemienie bez odbicia.
5.3.6. Przyziemienie na linii rozgraniczającej pola o różnych wartościach, liczone jest
jako lądowanie w polu o wyższej wartości.
5.3.7. Wszystkie lądowania precyzyjne są filmowane co najmniej przez jedną kamerę
ustawioną na wysokości linii rozgraniczającej pola o wartości 250 i 200 punktów. Film
musi pozostać w stanie niezmienionym (bez cięć, korekt itp.).
5.3.8. Każdy zawodnik mający wątpliwości dotyczące prawidłowości oceny jego
lądowania ma prawo, po złożeniu protestu, zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu, obejrzeć
swoje lądowania na filmie w obecności Jury zawodów.
5.3.9. Konkurencja precyzyjnego lądowania może być rozgrywana w wariancie
uwzględniającym dodatkowo długość drogi hamowania. W tym przypadku oprócz
miejsca przyziemienia mierzy się odległość od osi koła podwozia głównego mikrolotu
do końcowej linii deck-u (na rysunku odcinek nazwany: „punktowana odległość”). W
przypadku gdy po wylądowaniu oś główna mikrolotu nie jest równoległa do linii
końcowej deck-u, odległość jest mierzona od osi koła będącego bliżej linii końcowej.
Zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą sumie punktów uzyskanych podczas
przyziemienia i punktów równych tzw. punktowanej odległości liczonej w metrach.
Odległość zaokrągla się do najbliższej całkowitej liczby metrów; 0,5 zaokrągla się w
górę.
5.3.10. Jeżeli zawodnik w jakiejkolwiek fazie lądowania dotknie jakąkolwiek częścią
mikrolotu terenu poza wyznaczonym deck-iem, za lądowanie z uwzględnieniem
długości drogi hamowania otrzymuje 0 punktów.
5.3.11. W przypadku zmiany właściwości podłoża deck-u (w wyniku opadów
deszczu) Sędzia Główny może podjąć decyzję o wyłączeniu pkt. 5.3.9.
5.4. Konkurencje nawigacyjne z limitem czasu
Celem konkurencji nawigacyjnych z limitem czasu jest sprawdzenie
umiejętności zawodników w zakresie:
planowania lotu na podstawie informacji otrzymanych od Kierownika Sportowego lub
osoby przez niego upoważnionej;
wykonywania lotu po zadanej trasie w z określonym limitem czasu;
wyszukiwania znaków wykładanych na trasie, identyfikacji obiektów, których
zdjęcia zostaną przekazane zawodnikom, oraz zaznaczania ich pozycji na mapie.
5.4.1. Tęcza
5.5.1.1. Cele konkurencji: Lot kursem w kształcie łuku, zidentyfikowanie na dwóch
równoległych łukach obiektów naziemnych (znaków i obiektów na podstawie
otrzymanych zdjęć) i określenie ich pozycji na mapie. Obowiązujące w konkurencji
obiekty naziemne będą znajdować się wyłącznie na łukach równoległych. Za
prędkość mogą być przyznane dodatkowe punkty.
5.4.1.2. Zawodnicy otrzymają następujące informacje:
- łuk wyznaczający kurs i dwa łuki równoległe narysowane na mapie, 
 - kierunek lotu po łuku od punktu startowego, 
- lokalizację punktu startowego (WPT), przed którym nie ma żadnych obiektów
naziemnych, 

- lokalizację punktu końcowego (KPT), za którym nie ma żadnych obiektów
naziemnych, 

- zdjęcia obiektów naziemnych do zidentyfikowania. 
5.4.1.3. Zadanie zazwyczaj rozpoczyna się i kończy w decku, przy czym Kierownik
Sportowy może zdecydować inaczej o czym informuje na odprawie.
5.4.1.4. W trakcie zadania zawodnicy nie mogą zawracać wzdłuż linii lotu (linii łuków
równoległych) w kierunku przeciwnym niż kierunek zadania. Jeżeli wystąpi
konieczność zawrócenia, zawodnicy muszą opuścić linię lotu, przeciąć linię łuków
równoległych, oddalić się od nich na odległość co najmniej 500 m. Następnie mogą
zawrócić i lecieć w odległości co najmniej 500 m od linii łuków równoległych aż dotrą
do wcześniejszego punktu, w którym ponownie wlecą na linię lotu. Nie jest
traktowany jako zawracanie manewr przelotu zawodnika z jednego łuku na drugi o ile
zawodnik nie przetnie swojej wcześniejszej trasy lotu.
5.4.1.5. Punkty uzyskane przez zawodnika w konkurencji będą obliczane według
następującego wzoru:
Q = (F x 150 + Z x 100) – (Ff x 150 + Zf x 100) - dt
gdzie:
Q – liczba punktów uzyskanych przez zawodnika,
F – liczba prawidłowo zidentyfikowanych obiektów
fotograficznych, Z – liczba prawidłowo zidentyfikowanych znaków,
Ff – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych obiektów fotograficznych,
Zf – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych znaków,
dt – różnica czasowa na punktach kontroli czasu (start ziemny i WPT), z
uwzględnieniem tolerancji (w sekundach).
5.4.1.6. Tolerancje na bramkach czasowych wynoszą:
+ 10 sekund,
 start ziemny
 5 sekund,
 WPT
Za każdą sekundę poza tolerancją zawodnik otrzymuje 1 punkt karny.
5.4.1.7. Za prędkość mogą być przyznawane punkty zgodnie z informacjami na
odprawie, przy czym ilość przyznanych punktów, nie może przekroczyć 20 % sumy
punktów uzyskanych (zgodnie z Pkt. 5.4.1.5.) przez najlepszą załogę w danej klasie.
5.4.1.8. Naliczane będą następujące kary:
Lot z kursem przeciwnym do kierunku zadania: - 100%
Przekroczony limit czasu: - 100 %
5.4.1.9 Do konkurencji odpowiednio stosuje się następujące zapisy Regulaminu
Mistrzostw: Pkt. 5.1.2, Pkt. 5.1.4, Pkt. 5.1.5, Pkt. 5.1.6, Pkt. 5.1.8, Pkt. 5.1.10, Pkt.
5.1.11, Pkt. 5.1.12, Pkt. 5.1.15.
5.4.2. Lot po spirali na czas z dwoma liniami
5.4.2.1. Cele konkurencji: Lot po spirali lub kursem nieregularnym w kierunku
określonym na odprawie, zidentyfikowanie obiektów naziemnych (znaków i obiektów
na podstawie otrzymanych zdjęć) i określenie ich pozycji na mapie. Wszystkie lub
tylko niektóre identyfikowane obiekty naziemne będą punktami jednej z dwóch linii,
które należy wykreślić w trakcie lotu. Zadanie kończy się lądowaniem na lotnisku
innym niż lotnisko wylotu, w punkcie przecięcia obu linii. Można wybrać dowolną
trasę z lotniska do spirali lub z okręgu do miejsca lądowania, chyba że na odprawie
ustalono inaczej. Celem zadania jest zidentyfikowanie wszystkich obiektów
naziemnych. Za prędkość mogą być przyznane dodatkowe punkty.
5.4.2.2. Zawodnicy otrzymają następujące informacje:
- spiralę lub inną linię nieregularną narysowaną na mapie, 
 - kierunek lotu po linii z punktu startowego, 
- lokalizację punktu startowego (WPT), przed którym nie ma żadnych obiektów
naziemnych ani bramek czasowych, 

- zapieczętowane instrukcje określające miejsce lądowania (KPT), 
- zdjęcia obiektów naziemnych do zidentyfikowania.


5.4.2.3. Zadanie zazwyczaj rozpoczyna się i kończy w decku, przy czym Kierownik
Sportowy może zdecydować inaczej o czym informuje na odprawie.
5.4.2.4. Lokalizacja punktu końcowego (KPT), zostanie podana w zapieczętowanej
kopercie. Jeżeli zawodnik nie może dolecieć do KPT na podstawie nawigacji, możne
otworzyć tę kopertę. W przypadku zwrotu koperty z naruszoną pieczęcią zostanie
naliczona kara.
5.4.2.5. W trakcie zadania zawodnicy nie mogą zawracać wzdłuż linii lotu w kierunku
przeciwnym niż kierunek zadania. Jeżeli wystąpi konieczność zawrócenia, zawodnicy
muszą opuścić linię lotu, oddalić się od niej na odległość co najmniej 500 m.
Następnie mogą zawrócić i lecieć w odległości co najmniej 500 m od każdej linii lotu
aż dotrą do wcześniejszego punktu, w którym ponownie wlecą na linię lotu.
5.4.2.6. Punkty uzyskane przez zawodnika w konkurencji będą obliczane według
następującego wzoru:
Q = (F x 150 + Z x 100) – (Ff x 150 + Zf x 100) - dt
gdzie:
Q – liczba punktów uzyskanych przez zawodnika,
F – liczba prawidłowo zidentyfikowanych obiektów
fotograficznych, Z – liczba prawidłowo zidentyfikowanych znaków,
Ff – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych obiektów fotograficznych,
Zf – liczba nieprawidłowo zidentyfikowanych znaków,
dt – różnica czasowa na punktach kontroli czasu (start ziemny i WPT), z
uwzględnieniem tolerancji (w sekundach).
5.4.2.7. Tolerancje na bramkach czasowych wynoszą:
 start ziemny
+ 10 sekund,
 5 sekund,
 WPT
Za każdą sekundę poza tolerancją zawodnik otrzymuje 1 punkt karny.
5.4.2.8. Za prędkość mogą być przyznawane punkty zgodnie z informacjami na
odprawie, przy czym ilość przyznanych punktów, nie może przekroczyć 20 % sumy
punktów uzyskanych (zgodnie z Pkt. 5.4.2.6.) przez najlepszą załogę w danej klasie.
5.4.2.9. Naliczane będą następujące kary:
Lot z kursem przeciwnym do kierunku zadania: - 100%
Przekroczony limit czasu: - 100 %
Zwrot koperty z naruszoną pieczęcią: - 50 %
5.4.2.10. Do konkurencji odpowiednio stosuje się następujące zapisy Regulaminu
Mistrzostw: Pkt. 5.1.2, Pkt. 5.1.4, Pkt. 5.1.5, Pkt. 5.1.6, Pkt. 5.1.8, Pkt. 5.1.10, Pkt.
5.1.11, Pkt. 5.1.12, Pkt. 5.1.15.
5.5. Łączenie konkurencji
Konkurencje mogą być łączone w taki sposób, by można było jednoznacznie określić
początek i koniec każdej z konkurencji.