tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostka kontrolowana: Powiat Zduńskowolski
Termin kontroli: 7 lutego – 2 kwietnia 2008 roku
Kontrolujący
Dorota Ryl – inspektor
(imię, nazwisko,
Stanisław Gwis - inspektor
stanowisko służbowe):
Okres objęty kontrolą
Numer i data upoważnienia:
1 stycznia – 31 grudnia 2007
roku
WK -601-2/6/2008 z dnia
30 stycznia 2008 roku
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 tej ustawy.
1
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Powiat zduńskowolski leŜy w zachodniej części województwa łódzkiego i graniczy z
trzema innymi powiatami: sieradzkim, poddębickim i łaskim. Zajmuje powierzchnię 369
km2. Stolicą Powiatu Zduńskowolskiego jest centralnie połoŜone miasto Zduńska Wola.
Powiat tworzą cztery gminy: miasto Zduńska Wola, miasto i gmina Szadek, gmina
Zduńska Wola i gmina Zapolice.
Liczba ludności w powiecie wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiła 67.775
osób z tego: kobiety – 35.023; męŜczyźni – 32.752.
Stopień bezrobocia w powiecie zduńskowolskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
– 12,2 %.
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ma siedzibę przy ulicy Złotnickiego 25, 98-220
Zduńska Wola.
Powiat Zduńskowolski posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON - 730934795.
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli posiada numer identyfikacji podatkowej NIP –
829-15-19-336 nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.
Kontrola przeprowadzana w jednostce przez inspektorów
Obrachunkowej w Łodzi ma charakter kontroli kompleksowej.
II.
Regionalnej
Izby
USTALENIA OGÓLNE
1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady powiatu
Przewodniczącym Rady Powiatu Zduńskowolskiego jest Tadeusz Kochelski wybrany
uchwałą nr I/2/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2006 roku. W
poprzedniej kadencji Przewodniczącym Rady Powiatu był Władysław Piotrowski wybrany
przez Radę Powiatu uchwałą nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku.
Starosta i pozostali członkowie zarządu powiatu.
Starostą Powiatu jest od dnia 27 listopada 2006 roku Wojciech Rychlik – Uchwała Nr
I/7/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru
Starosty Zduńskowolskiego. W okresie poprzednim Starostą Zduńskowolskim był
Kazimierz Kaczmarek wybrany przez Radę Powiatu uchwałą nr I/6/2002 z dnia 18
listopada 2002 roku.
Wicestarostą jest od dnia 27 listopada 2006 roku Witold Oleszczyk – Uchwała Nr I/9/06
Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru
Wicestarosty Zduńskowolskiego. W poprzednim okresie Wicestarostą Zduńskowolskim
był Krzysztof Bączkowski wybrany uchwałą nr XII/84/2003 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 2 października 2003 roku.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą radni: Maria Adamiak, Tomasz Filipowski i Józef
Śnieg wybrani przez Radę Powiatu uchwałą nr I/11/06 z dnia 27 listopada 2006 roku. W
poprzedniej kadencji w skład Zarządu Powiatu wchodzili radni: ElŜbieta Andruszkiewicz,
_____________________________________________________
2
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Roman Płuciennik i Stanisław Soiński – na mocy uchwały nr I/10/2002 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 18 listopada 2002 roku.
Skarbnik powiatu
Skarbnikiem Powiatu jest od dnia 1 stycznia 1999 roku Anna Królikowska powołana na
to stanowisko Uchwałą nr III/28/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w Zduńskiej Woli z
dnia 15 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.
Sekretarz powiatu
Sekretarzem Powiatu jest od dnia 29 grudnia 2006 roku Jacek Hillebrand powołany na to
stanowisko Uchwałą Nr III/35/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 grudnia
2006 roku. W okresie wcześniejszym /od dnia 1 lipca 2005 roku/ Sekretarzem Powiatu
była Barbara Lisik, powołana na tę funkcję uchwałą nr XXX-38/2005 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 1 lipca 2005 roku.
2. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI
W § 8 Statutu Powiatu Zduńskowolskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX40/2005 Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2005 roku zawarto wykaz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Wg tego wykazu w Powiecie Zduńskowolskim w okresie
objętym kontrolą funkcjonowało 17 jednostek organizacyjnych.
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.
2. II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.
3. Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli.
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli.
5. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli.
7. Bursa Szkolna w Zduńskiej Woli.
8. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli.
9. Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli.
10. Zespół Szkół w Zduńskiej Woli.
11. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
12. Zespół Szkół Włókienniczych w Zduńskiej Woli.
13. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Zduńskiej
Woli.
14. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Przatówku.
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
17. Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli.
_____________________________________________________
3
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Wszystkie jednostki organizacyjne funkcjonują jako jednostki budŜetowe, poza
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, który prowadzony jest w formie
samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów koszty działalności i zobowiązań.
Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli, równieŜ działa jako jednostka
budŜetowa, jest placówką wychowania pozaszkolnego, której celem działalności, jest
realizacja zadań m. in. edukacyjnych i wychowawczych określonych w ustawie z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 ze zm./.
Statut dla jednostki przygotowuje Rada Pedagogiczna i przedstawia do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu placówkę.
3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut powiatu
Statut uchwalony został uchwałą nr XXX-40/2005 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z
dnia 1 lipca 2005 roku. Zmiany do statutu wprowadzone zostały uchwałami Rady
Powiatu Zduńskowolskiego nr XXXI/71/05 z dnia 2 września 2005 roku i nr XXXV/3/06 z
dnia 20 stycznia 2006 roku.
Uchwałą Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego przyjęto
Statut, który
obowiązuje od dnia 6 marca 2008 roku. Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały weszła ona w
Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2008 roku Nr 53, poz. 604.
Regulamin organizacyjny starostwa
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli uchwalony został
przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego uchwałą nr IV/41/07 z dnia 26 stycznia 2007
roku. Uchwała weszła w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2007
roku. W okresie poprzedzającym wprowadzenie nowego Regulaminu obowiązywał
Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą nr XXXIV/120/05 z
dnia 30 grudnia 2005 roku.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Powiatu Zduńskowolskiego nie określiła zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy
lata, stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 punkt 8 lit. a ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. 01.142.1592/.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł
W kontrolowanej jednostce, do czasu niniejszej kontroli nie opracowano instrukcji w
sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – stosownie do wymogu
wynikającego z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
_____________________________________________________
4
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z
2003 roku Dz. U. nr 153 poz. 1505 ze zm.). Dokument przedstawiono kontrolującym w
trakcie kontroli, Instrukcję opracowano i wprowadzono do stosowania Zarządzeniem nr
26/08 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 12 marca 2008 roku. Skarbnik Powiatu złoŜyła
do protokołu oświadczenie o nie występowaniu tego typu zdarzeń w Starostwie
Powiatowym w Zduńskiej Woli. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu
kontroli.
4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (FINANSOWEJ).
Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne.
Do ustalenia procedur kontroli finansowej zobowiązuje kierownika jednostki, od dnia 01
stycznia 2006 roku, art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku ze zm.).
Funkcjonujące w kontrolowanej jednostce w 2007 roku unormowania dotyczące kontroli
wewnętrznej zawarte były głównie w następujących uregulowaniach wewnętrznych:
─ Zarządzenie nr 50 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiącej
załącznik nr 1 do w/w zarządzenia, ostatnia zmiana – Zarządzenie nr 11/08 Starosty
Zduńskowolskiego z dnia 5 lutego 2008 roku.
─ Zarządzenie nr 78 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2006 roku w
sprawie wprowadzenia Zasad /polityki/ rachunkowości, która w załączniku nr 1
zawiera zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Zasady obowiązują, zgodnie z
zapisem § 2 Zarządzenia, od dnia 24 sierpnia 2006 roku, do tego dnia obowiązywały
zasady polityki rachunkowości wprowadzone przez Starostę Zduńskowolskiego
zarządzeniem nr 27/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku.
─ Zarządzenie nr 43/99 Starosty Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 1999
roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
organizacji kontroli gospodarki kasowej i obrotu kasowego, inwentaryzacyjnej oraz
zakładowego planu kont. Na przestrzeni lat dokonywano modyfikacji omawianego
zarządzenia, na dzień kontroli waŜność zachowały unormowania zawarte w
załącznikach do zarządzenia regulujące sprawy: załącznik nr 2 – Instrukcja dot.
organizacji i kontroli gospodarki kasowej i obrotu kasowego; załącznik nr 3 –
Instrukcja inwentaryzacyjna; ostatnia zmiana dnia 14 lutego 2007 roku –
Zarządzenie nr 12/07 Starosty Zduńskowolskiego.
─ Zarządzenie nr 55/00 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 2000 roku w
sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie gospodarki środkami trwałymi, ostatnia
zmiana 9 maja 2007 roku – Zarządzenie Starosty nr 34/07.
─ Zarządzenie nr 12/05 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w
sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową tj. zasad i
trybu wykonywania kontroli wydatkowania środków publicznych oraz gromadzenia
środków publicznych i gospodarowania mieniem, a takŜe w sprawie ustalenia
szczególnych zasad gospodarowania środkami unijnymi, ostatnia zmiana dnia 5
lutego 2008 roku – Zarządzenie Starosty nr 10/08.
_____________________________________________________
5
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
─ Zarządzenie nr 48/07 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku w
sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
wcześniej w tym zakresie obowiązywała instrukcja wprowadzona do stosowania
Zarządzeniem nr 34 Starosty z dnia 1 lipca 2004 roku.
Sprawdzono akta osobowe pracowników Starostwa pod kątem znajdowania się w nich
upowaŜnień, wydanych na podstawie
unormowań zawierających mechanizmy i
procedury kontrolne obowiązujące w jednostce /ostatnia wersja załącznika nr 1
zawierająca wykaz osób upowaŜnionych do podpisywania dokumentów księgowych oraz
wzory ich podpisów wprowadzona została Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego nr
12/07 z dnia 14 lutego 2007 roku/. Dokonano kontroli akt 6 pracowników, w jej wyniku
ustalono:
Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu – w aktach znajduje się upowaŜnienie do
wykonywania dyspozycji środkami pienięŜnymi,
- Włodzimierz Piegat – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy
Zewnętrznych – brak upowaŜnienia do podpisywania dokumentów /pkt. 1, Lp. 7
Załącznika/,
- Mieczysław Maksymowicz – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych - brak
upowaŜnienia do podpisywania dokumentów pod względem legalności, celowości i
gospodarności poniesionego wydatku /pkt. 1, Lp. 4 Załącznika/,
- Krystyna Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Edukacji - brak upowaŜnienia do
podpisywania dokumentów pod względem legalności, celowości i gospodarności
poniesionego wydatku /pkt. 1, Lp. 5 Załącznika/,
- Henryka Kowalska – Kierownik referatu ds. finansowo-księgowych – w aktach znajduje
się upowaŜnienie do podpisywania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
oraz do wykonywania dyspozycji środkami pienięŜnymi,
- Witold Oleszczyk – Wicestarosta – brak w aktach osobowych upowaŜnienia do
zatwierdzania dokumentów do wypłaty i dysponowania środkami pienięŜnymi / pkt 3,
Lp. 1 Załącznika/.
Z powyŜszego wynika, Ŝe w 4 na 6 sprawdzonych aktach osobowych pracowników nie
zawarto upowaŜnień dla pracowników, do podpisywania dokumentów pod względem
legalności, celowości i gospodarności poniesionego wydatku oraz do zatwierdzania
dokumentów do wypłaty i dysponowania środkami pienięŜnymi, nie przedstawiono
kontrolującym równieŜ innej formy przyjęcia przez pracowników do wiadomości i
stosowania omawianych upowaŜnień.
Czynność ta jest jednocześnie kontrolną dla dokumentów księgowych. Obowiązek
komunikowania na piśmie podległym pracownikom zakresu ich obowiązków i
odpowiedzialności, w tym zadań wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej,
zapisany został w punkcie 9 ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/05 Starosty
Zduńskowolskiego z dnia 17 lutego 2005 roku, zawierającego
zasady i tryb
wykonywania kontroli wydatkowania środków publicznych /…/.
W
przeddzień
podpisania
protokołu
przedstawiono
kontrolującym
potwierdzenie przyjęcia do wiadomości i stosowania Zarządzenie nr 12/07
Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2007 roku przez pracowników
wyszczególnionych w załączniku do zarządzenia, który zawiera osoby i zakres
upowaŜnienia.
Starosta Powiatu Zduńskowolskiego jako kierownik jednostki jest odpowiedzialny za
całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w
zakresie kontroli finansowej. Nie powierzył określonych obowiązków w tym zakresie
pracownikom jednostki.
_____________________________________________________
6
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Test dotyczący wewnętrznych procedur kontroli oraz realizacji obowiązków organu
wykonawczego wynikających z art. 187 ustawy o finansach publicznych stanowi
załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
Kontrola finansowa wobec jednostek organizacyjnych
W roku 2007 w jednostce kontrolowanej funkcjonowało 17 jednostek organizacyjnych
kontrolą objętych zostało 5 jednostek organizacyjnych Powiatu:
1/ Bursa Szkolna w Zduńskiej Woli – wydatki 2005 roku - poniesione 494.595,53 zł –
skontrolowane 68.934,19 zł – co stanowi 13,9% wydatków objętych kontrolą.
2006 rok – 417.167,94 zł – 60.096,80 zł – 14, 4 %.
2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli
2006 rok – 3.127.221,52 zł – 433.610,63 zł – 13,9 %.
2007 rok – 3.197.036,00 zł – 299.347,53 zł – 9,4 %
3/ Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli
2006 rok – 1.833.483,33 zł – 245.574,98 zł – 13,4 %
2007 rok - 1.982.941,00 zł – 221.031,97 zł – 11,1 %
4/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
2006 rok – 569.543,33 zł – 90.226,60 zł – 15,80 %
2007 rok – 615.178,00 zł – 91.342,03 zł – 14,80 %
5/ I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
2006 rok – 2.562.130,89 zł – 364.472,02 zł – 14,2 %
2007 rok – 2.906.786,00 zł – 592.617,73 zł – 20,40 %
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w 2007 roku zbadano wydatki dotyczące tego
roku w 4 z 17 jednostek organizacyjnych.
W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w 2007 roku nie został spełniony wymóg
zbadania 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych, naruszono tym
samym art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm./, stanowiący w ust. 2 o obowiązku Zarządu
polegającym na przeprowadzaniu kontroli przestrzegania przez podległe i
nadzorowane przez niego jednostki, realizacji procedur w zakresie celowości i
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz w ust. 3 o
objęcie kontrolą w kaŜdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych
jednostek organizacyjnych.
W wyjaśnieniu złoŜonym do protokołu przez Starostę Wojciecha Rychlika dotyczącym
przyczyny nie objęcia kontrolą, zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych
jednostek organizacyjnych powiatu poinformowano, iŜ od dnia 1 października 2005 roku
na stanowisku ds. kontroli zatrudniona jest osoba w wymiarze ½ etatu.
Wyjaśnienie Starosty Zduńskowolskiego wraz z testem według, którego przeprowadzono
kontrolę stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
_____________________________________________________
7
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Kontrole przeprowadzone przez RIO
1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona była w dniach od 28
stycznia do 17 marca 2004 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi: Jerzego Turbińskiego i Andrzeja Kowalczyka. W wystąpieniu pokontrolnym nr WK0915/32/2004 z dnia 14 maja 2004 roku, skierowanym do Starosty Zduńskowolskiego
Kazimierza Kaczmarka Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała do realizacji 5
zaleceń pokontrolnych. Informację o sposobie wykonania zaleceń Starosta
Zduńskowolski przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pismem znak: FK
0911-3/04 z dnia 17 czerwca 2004 roku.
2. Kontrola problemowa dotycząca gospodarki finansowej w zakresie długu publicznego,
przeprowadzona w dniach od 15 listopada do 20 grudnia 2005 roku przez inspektora
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Jerzego Turbińskiego. W piśmie nr WK –
602/10/2006 z dnia 8 lutego 2006 roku skierowanym do Przewodniczącego Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego Kazimierza Kaczmarka Regionalna Izba Obrachunkowa w
Łodzi poinformowała, Ŝe w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie
stwierdzono nieprawidłowości.
3. Kontrola problemowa, której przedmiotem było udzielanie i rozliczanie dotacji na
rzecz organizacji pozarządowych w latach 2006 – 2007 /I półrocze/ przeprowadzona
została przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Kazimierę Kortę i
Pawła Dobrzyńskiego w dniach od 9 do 24 lipca 2007 roku. W ramach tej kontroli w dniu
23 lipca 2007 roku w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym w Zduńskiej Woli
przeprowadzono kontrolę problemową obejmującą wykorzystanie dotacji otrzymanej z
budŜetu Powiatu Zduńskowolskiego w 2006 roku. W piśmie nr WK – 602/57/2007 z dnia
12 września 2007 roku skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi,
przekazała do realizacji 2 zalecenia pokontrolne. Informację o sposobie wykonania
zaleceń Starosta Zduńskowolski przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
pismem znak: PK.0712-4/07 z dnia 4 października 2007 roku.
Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne
podmioty - lata 2006 - 2007
2006
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - wykonanie kontraktu wojewódzkiego – zakup
platformy schodowej dla DPS Zduńska Wola.
2007
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - wykonanie kontraktu wojewódzkiego –modernizacja
Zespołu Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – prawidłowość wykorzystania dotacji celowej
otrzymanej z budŜetu państwa za zadania bieŜące oraz inne zadania zlecone
realizowane rozdziale 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja
dochodów w tym rozdziale, kształtowanie się zaległości.
_____________________________________________________
8
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
6. BANK WYKONUJĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI
Wybór banku
Obsługę bankową Powiatu Zduńskowolskiego prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. Centrum korporacyjne w Wieluniu.
Wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu dokonano
nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiat Zduńskowolski.
w
trybie
przetargu
Szacunkowy koszt zamówienia został określony w dniu 12 kwietnia 2005 roku w kwocie
23.915,40 zł wg kursu euro 4,0468.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu
18 kwietnia 2005 roku. Termin składania ofert określony został do dnia 5 maja 2005
roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła komisja przetargowa,
powołana Zarządzeniem Nr 29 Starosty Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 kwietnia
2005 roku, w 4 osobowym składzie, z którego na przewodniczącego wyznaczono
Włodzimierz Piegata.
Sporządzono opis warunków zamówienia na zadanie pn. „Bankowa obsługa budŜetu
Powiatu Zduńskowolskiego w okresie od 1 grudnia 2005 roku do 30 listopada 2008
roku”, dokument zatwierdzony został w dniu 18 kwietnia 2004 roku w/z Starosty przez
Krzysztofa Bączkowskiego –Wicestarostę. W Dziale I punkcie 3 dotyczącym trybu
postępowania, zawarto zapis „postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego pozaustawowego z zachowaniem zasad określonych w
instrukcji wewnętrznej dotyczącej udzielania zamówień publicznych udzielanych przez
Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego”.
Wpłynęły dwie oferty – banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum
Korporacyjne w Wieluniu i Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Łodzi
Wybrano ofertę banku - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum
Korporacyjne w Wieluniu.
Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego zatwierdził w dniu 20 maja 2005 roku Starosta Kazimierz Kaczmarek.
Uchwałą Nr XXIX-32/2005 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 maja 2005 roku w
sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budŜetu Powiatu Zduńskowolskiego od dnia
1 grudnia 2005 roku do 30 listopada 2008 roku usankcjonowano wybór Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział
Korporacyjny w Łodzi Centrum Korporacyjne w Wieluniu jako bank obsługujący budŜet
Powiatu Zduńskowolskiego.
W dniu 23 maja 2005 roku Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłosił wynik
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budŜetu
Powiatu Zduńskowolskiego. Informację o wyborze wywieszono na tablicy ogłoszeń od
dnia 23 maja do 7 czerwca 2005 roku.
Pismem nr FK 3431-1-23/05 z dnia 23 maja 2005 roku oferent został poinformowany o
wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowę
na
bankową
obsługę
budŜetu
Powiatu
Zduńskowolskiego
Nr
RB/3437/12617042/0061/05 na okres od 1 grudnia 2005 roku do 30 listopada 2008
_____________________________________________________
9
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
roku pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Regionalny
Oddział Korporacyjny w Łodzi Centrum Korporacyjne w Wieluniu a Powiatem
Zduńskowolskim podpisano w dniu 4 lipca 2005 roku. W imieniu Zarządu Powiatu
podpisali Starosta Kazimierz Kaczmarek i Wicestarosta Krzysztof Bączkowski, umowę
kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Anna Królikowska.
Ustalenia kontroli
W piśmie informującym o wyborze oferty z dnia 23 maja 2005 roku, poproszono
wykonawcę o przekazanie w terminie 5 dni podpisanego projektu umowy dotyczącego
ww. obsługi bankowej zaznaczając jednocześnie, Ŝe projekt winien być w pełni zgodny z
treścią złoŜonej przez bank oferty oraz opisem warunków zamówienia. Obowiązek
złoŜenia projektu umowy w ofercie wynikał z punktu XII opisu warunków zamówienia i
projekt taki został przez oferenta złoŜony, następnie w dniu 25 maja 2005 roku PKO BP
S.A. złoŜył ponownie projekt umowy toŜsamy z tym załączonym do oferty. W dalszej
części korespondencji z bankiem Powiat Zduńskowolski pismem nr FK 3431-1-27/05 z
dnia 27 czerwca 2006 roku wniósł o dokonanie w projekcie umowy 10 poprawek, na co
oferent wyraził zgodę /pismo z dnia 29 czerwca 2005 roku/.
Treść umowy podpisanej w dniu 4 lipca 2005 roku róŜniła się od treści umowy złoŜonej
wraz z ofertą a następnie złoŜonej na Ŝyczenie zamawiającego w formie projektu.
RóŜnica polegała na: doprecyzowaniu warunków umowy w § 3 – do punktu 1 dodano 3
podpunkty; dodaniu § 37 i zmianie § 36, w którym PKO BP zobowiązało się stosować
takie same warunki współpracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.
Kserokopie dokumentów dotyczących omawianego postępowania przetargowego wraz z
2 wersjami umowy stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
Rachunki bankowe
Wykaz rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego zawarty jest w załączniku nr 5
do protokołu kontroli.
Wykaz zawiera wszystkie rachunki bankowe funkcjonujące w Powiecie Zduńskowolskim i
jak z niego wynika prowadzi je Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi Centrum Korporacyjne w Wieluniu Oddział
Zduńska Wola a więc bank wybrany przez Radę Powiatu w Zduńskiej Woli.
7. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY
Zaciągnięte kredyty - 2007 rok
Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych)
W kontrolowanym okresie Powiat Zduńskowolski posiadał następujące kredyty na
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) umowa nr 10203437-310-12/2/II/9/2006 kredytu inwestycyjnego zawarta w
dniu 20 grudnia 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w
Warszawie o udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji polegającej na
przebudowie chodników na ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli – I etap zadania w
_____________________________________________________
10
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
wysokości 100.000 zł na okres od 21 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2007
roku. Spłatę kredytu ustalono w II ratach po 50.000 zł, I rata - 30 czerwca 2007
roku, II rata - 31 grudnia 2007 roku. Faktyczne wykorzystanie kredytu –
wyniosło 100 %. Kredyt spłacony.
W § 3 Uchwały Nr XXXIX/69/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30
czerwca 2006 roku zawarto zapis o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w
wysokości 100.000 zł na wydatki inwestycyjne.
2) umowa nr 88/61/2004 o kredyt obrotowy zawarta z Mazowieckim Bankiem
Regionalnym S.A. w Warszawie dnia 29 września 2004 roku na finansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w wysokości 2.872.000 zł na
okres od 29 września 2004 roku do 20 grudnia 2009 roku. Spłatę kredytu
ustalono na 20 rat, począwszy od 31 marca 2005 roku do 20 grudnia 2009 roku.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłuŜenie z tego tytułu wynosiło 1.781.000 zł.
Uchwała Nr XVIII/23/2004 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 kwietnia
2004 roku /§ 2 pkt 2 – „zaciąga się kredyt bankowy../.
3) umowa nr 10203437-310-11/2/I/32/2006 kredytu obrotowego nieodnawialnego
zawarta w dniu 20 grudnia 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank
Polski S.A. w Warszawie na sfinansowanie planowanego w 2006 roku deficytu w
wysokości 130.000 zł na okres od 21 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia
2007 roku. Spłatę kredytu rozłoŜono na V rat po 26.000 zł, I rata – 28 lutego
2007 roku, V rata – 31 grudnia 2007 roku. Faktyczne wykorzystanie kredytu –
100 %. Kredyt spłacony.
W Uchwale Nr XLI/96/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 października
2006 roku w § 3 zawarto zapis o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w
wysokości 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu, następnie Uchwałą
Nr III/27/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
dokonano zmian w budŜecie na 2006 rok w ten sposób, Ŝe zwiększono dochody i
zmniejszono przychody o kwotę 370.000 zł i w dalszej części Uchwały zapisano
kwotę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu na
poziomie 130.000 zł.
4) umowa kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska i z dopłatą
WFOŚiGW w Łodzi nr 08/07/Wn5/OA zawarta w dniu 20 lipca 2007 roku z
Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” w
wysokości 1.367.548 zł. Spłata kredytu ustalona została w 54 ratach z tego 53
płatne w dniu 27 kaŜdego miesiąca, począwszy od 27 lutego 2008 roku w
wysokości 25.323 zł, ostatnia rata wyrównująca płatna będzie w dniu ostatecznej
spłaty kredytu w wysokości 25.323 zł. W dniu 21 grudnia 2007 roku podpisano
aneks do umowy, w którym przesunięto z 31 grudnia 2007 roku na dzień 15
stycznia 2008 roku termin przedstawienia dokumentów potwierdzających
wykonanie i odbiór przedsięwzięcia. Faktyczne wykorzystanie kredytu na dzień
31 grudnia 2007 roku – 100 %.
Kredyt zapisany w Uchwale nr III/23/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2007 rok w kwocie
1.737.548 zł. Uchwała Rady Powiatu nr V/66/07 z dnia 9 marca 2007 roku w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007.
Kredyty nie są objęte wyłączeniem z limitu zadłuŜenia.
_____________________________________________________
11
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (art.82 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych)
Umowę emisyjną na emisję obligacji Powiatu Zduńskowolskiego zawarto w dniu 22
marca 2006 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, obejmuje ona emisję
obligacji o łącznej wartości 14.040.000 zł w latach 2006 – 2010. Cel emisji w uchwale
Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2005 roku, podano m.in. spłatę zaciągniętych w latach
2001-2005 zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytu. Do dnia kontroli z tej emisji
wyemitowano obligacje o wartości 5.430.000 zł, z tego kwotą 4.500.000 zł spłacono
obligacje z okresu wcześniejszego, a kwotą 860.000 zł spłacono zaciągnięty kredyt.
Uchwała Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie programu emisji obligacji Powiatu
Zduńskowolskiego podjęta została w dniu 1 lipca 2005 roku nr aktu XXX-36/2005.
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych)
Kontrolowana jednostka nie zaciągała w 2007 roku kredytów i poŜyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku niedoboru.
Udzielone gwarancje i poręczenia – 2006 - 2007 rok
W badanym okresie jednostka kontrolowana nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Wyemitowane papiery wartościowe
1. Rada Powiatu Zduńskowolskiego dnia 12 września 2000 roku podjęła Uchwałę Nr
XXIV/76/2000 w sprawie programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.
Uchwalono wyemitowanie w latach 2001 – 2005 obligacji na łączną kwotę 10.400.000
zł. Cel obligacji określono jako pozyskanie przez Powiat środków na remont i
modernizację dróg oraz na inwestycje na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ w
Zduńskiej Woli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Emitenta – Bank
Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, z którym w dniu 25 stycznia 2001 roku podpisano
umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu
Zduńskowolskiego. Wyemitowano całą pulę obligacji, na 31 grudnia 2007 roku pozostało
do zapłaty 5.900.000 zł
2/ Uchwała nr XXX-36/2005 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 1 lipca 2005 roku w
sprawie emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego w § 1 stanowi o wyemitowaniu w
latach 2006-2010 obligacji na łączną kwotę 14.040.000 zł. Cel emisji określono jako
pozyskanie środków na spłatę zaciągniętych w latach 2001 – 2005 zobowiązań z tytułu
emisji obligacji i kredytu zaciągniętego w wysokości 2.872.000 zł w roku 2004 oraz
pozyskanie środków w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego dot.
przebudowy drogi powiatowej.
_____________________________________________________
12
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Umowę emisyjną zawarto w dniu 22 marca 2006 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki
S.A. w Warszawie, obejmuje ona emisję obligacji o łącznej wartości 14.040.000 zł w
latach 2006 – 2010.
Aneks nr 1 z dnia 11 grudnia 2006 roku do umowy w § 3 określa wielkość emisji
obligacji w roku 2006 – na łączną kwotę 2.570.000 z terminem wykupu w 2011 roku; w
roku 2007 – łączna kwota emisji 3.790.000 zł z terminem wykupu 2012 rok.
Aneks nr 2 z dnia 11 grudnia 2007 roku do umowy w § 3 określa wielkość emisji na
poziomie: rok 2007 – 2.860.000 zł z terminem wykupu 2012 rok; rok 2009 – 3.820.000
zł z terminem wykupu 2014 rok.
Do 31 grudnia 2007 roku wyemitowano obligacje o wartości 5.430.000 zł.
Kserokopie uchwał Rady Powiatu dotyczące programów emisji obligacji Powiatu
Zduńskowolskiego i dokonywanych w nich zmian stanowią załącznik nr 6 do protokołu
kontroli.
Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie i wycena
aportów rzeczowych
Stan konta 030 – długoterminowe aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku
wykazywał saldo 17.292,75 zł dotyczy ono udziału członkowskiego wniesionego na rzecz
Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach na przestrzeni lat 1995 - 2007. Gospodarstwo
Pomocnicze ZSR w Wojsławicach jest członkiem Spółdzielni od dnia 30 sierpnia 1995
roku, roczna składka w 2007 roku wyniosła łącznie kwotę 1.319,70 zł. Kwota składa się
z 12 miesięcznych wpłat w kwotach od 75,20 zł do 165,20 zł.
Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego – 2007 rok
Przewidywane zadłuŜenie w 2007 roku określone w uchwale budŜetowej wynosiło
15.778.548 zł, z tego z tytułu kredytów 3.518.548, z tytułu obligacji /program
10.400.000 zł/ – 5.900.000 zł, /program 14.040.000 zł/ - 6.360.000 zł.
Zgodnie z powyŜej opisanymi zadłuŜeniami jednostka kontrolowana na dzień 31 grudnia
2007 roku posiadała zadłuŜenie w ogólnej kwocie 14.478.548 zł z tego kredyty
3.148.548 zł, papiery wartościowe – 11.330.000 zł.
Zgodnie, zatem z zapisami art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych - suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz zobowiązań z
wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1, nie
przekracza kwoty określonej w uchwale budŜetowej Powiatu Zduńskowolskiego.
Wskaźnik zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2007 roku dla Powiatu Zduńskowolskiego
wynosił 29,68 %. /Dochody na 31 grudnia 2007 roku - 48.778.702 zł/.
Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2007 roku. Jednostka kontrolowana nie posiada zobowiązań
wymagalnych.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku jednostka kontrolowana posiadała następujące
zobowiązania kredytowe:
_____________________________________________________
13
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Podmiot udzielający
Data
Kredytu
zaciągnięci
a
Kwota
Okres
spłaty
Kwota do spłaty na
30.06
31.12.
2007 rok
kredytu
Bank Ochrony Środowiska
20.07.2007
S.A. Warszawa
Mazowiecki
Regionalny
Bank
29.09.2004
1.367.54
8
27.02.2008
2.872.00
0
31.05.2005
4.239.54
8
X
-
1.367.548
2.226.50
0
1.781.000
2.226.50
0
3.148.548
27.08.2012
20.12.2009
S.A. Warszawa
Razem
X
W 2007 roku w budŜecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 43.224.156 zł, łączna
kwota przypadająca w 2007 roku spłat rat kredytów oraz wykupów papierów
wartościowych wraz z naleŜnymi odsetkami i opłatami wynosiła kwotę 3.095.217 zł, tj.
7,16 % planowanych dochodów, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych kwota ta nie moŜe przekroczyć 15 % planowanych na dany rok
budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
Spłata zaciągniętych zobowiązań - w szczególności z tytułu kredytów
Spłaty rat kredytów następują terminowo, kontrolujący nie stwierdzili, zapłaty odsetek
od nieterminowo spłacanych rat.
Szczegółowo sprawdzono spłatę kredytu w roku 2007 zaciągniętego w Mazowieckim
Banku Regionalnym S. A. Warszawa. Zgodnie z § 5 zawartej umowy spłata kredytu
następuje w 20 ratach płatnych wg harmonogramu. W roku 2007 spłaty dokonywano w
następujących terminach: 22 marca - kwota 196.967 zł – poz. 00700090; 25 czerwca –
kwota 222.750 zł – poz. 0070267; 26 września – kwota 222.750 zł – poz. 0070432; 21
grudnia – kwota 222.750 zł – poz. 0070611. Spłata zgodna z harmonogramem.
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
Kontrolowana jednostka posiada Zasady /politykę/ rachunkowości stanowiące załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr 78 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2006 roku w
sprawie wprowadzenia zasad / polityki/ rachunkowości. Zmiany do opracowanych zasad
wprowadzone zostały Zarządzeniem Starosty Nr 50/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku,
Zarządzeniem nr 66/07 z dnia 19 września 2007 roku oraz ostatnia zmiana Zarządzenie
nr 6/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku. W opracowaniu określono mi. in.:
- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym określenie roku obrotowego
oraz okresów sprawozdawczych,
_____________________________________________________
14
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
- rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań budŜetowych i finansowych,
- obowiązujące
finansowego,
metody
i
wyceny
aktywów
i
pasywów
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym między
systemu komputerowego,
oraz
ustalania
wyniku
innymi plan kont i opis
- opis systemu informatycznego,
- system ochrony danych w jednostce.
Opracowana i stosowana dokumentacja opisującą przyjęte zasady (politykę)
rachunkowości – spełnia wymogi wynikające z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości / tj. z 2002 roku Dz. U. nr 76, poz. 694/.
Ponadto opracowano: instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
wprowadzoną przez Starostę Zduńskowolskiego Zarządzeniem nr 50 z dnia 3 grudnia
2001 roku – ostatnia zmiana Zarządzenie nr 11/08 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 5
lutego 2008 roku,
instrukcję inwentaryzacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/99
Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie inwentaryzacji.
Księgi rachunkowe kontrolowanej jednostki w przewaŜającej części prowadzone były
komputerowo. Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym przy uŜyciu
komputerów oraz opis systemu słuŜącego ochronie danych i ich zbiorów w tym:
dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących
podstawę dokonanych w nich zapisów - zawarty został we wskazanym powyŜej
Zarządzeniu nr 78 - Załącznik nr 1 Rozdział I, poz. 3.
Opracowany plan kont – zawiera m.in. wykaz kont syntetycznych, zasady ewidencji
księgowej i wyceny majątku trwałego, zasady ewidencji księgowej i wyceny
rozrachunków i roszczeń, zasady ewidencji księgowej kosztów, zasady funkcjonowania
poszczególnych kont oraz zasady powiązania kont syntetycznych z kontami
pomocniczymi.
2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE
W kontrolowanym okresie Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli prowadziło obsługę
finansowo-księgową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ewidencja analityczna i syntetyczna do wszystkich kont bilansowych i pozabilansowych
zakładowego planu kont Starostwa Powiatowego, Powiatu – organu, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona jest w programie autorstwa Zakładu Systemów
Informatycznych „SIGID” sp. z o. o. Poznań.
Wynagrodzenia pracowników nalicza się za pomocą programu komputerowego Kadry –
Płace STREAM soft – AGA 2000. Program AGA 2000 .
Przekazanie środków finansowych wierzycielom ze wszystkich rachunków bankowych
wykonuje się za pomocą modułu oprogramowania systemu KONTAKT. Program
udostępniony do uŜytkowania przez Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum Korporacyjne w
Wieluniu.
_____________________________________________________
15
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej opisana zostanie przy poszczególnych
zagadnieniach kontrolnych.
Jednostka kontrolowana prowadzi wszystkie wymagane urządzenia księgowe dla organu
i jednostki – dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald
oraz sald pomocniczych w systemie informatycznym.
Do przelewu środków pienięŜnych sporządza się dyspozycje, kaŜda ma nadany kolejny
numer, w dokumencie zawarta jest kwota, bank i numer rachunku beneficjenta, tytuł
wpłaty, podstawę dokonania operacji, klauzulę, Ŝe realizacja nie spowoduje
przekroczenia wydatków przewidzianych w harmonogramie, termin płatności oraz
klasyfikację budŜetową. Dokument jest podpisany przez kierownika referatu ds.
finansowo – księgowych i Naczelnika Wydziału, zatwierdzany do wypłaty przez
Skarbnika i Starostę.
Sprawdzono dowody księgowe od nr 1371 z dnia 31 maja 2007 roku do nr 1540 z dnia
25 czerwca 2007 roku, oraz dokonane na ich podstawie zapisy księgowe w ilości 490
pozycji, ustalenia z kontroli zamieszczono w poniŜszym zestawieniu:
Tezy
TAK
Czy podstawą zapisów księgowych były
dokumenty spełniające wymogi dotyczące
dowodu źródłowego określone przez ustawę z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (art.
21 i art.22 ustawy).
X
490
Czy dowody księgowe będące podstawą zapisów
księgowych zostały poddane kontroli pod
względem merytorycznym, zgodnie z
obowiązującymi w jednostce procedurami kontroli
finansowej.
X
169
3
Czy zapisy księgowe spełniały wymogi określone
w art. 23 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości.
x
490
4
Czy zapisy w ewidencji księgowej (dziennik –
konto księgi głównej) były powiązane ze sobą w
sposób umoŜliwiający ich sprawdzenie (art.23
ust.4 ustawy o rachunkowości).
X
490
Czy zapisy w ewidencji dokonane były w sposób
zapewniający ich trwałość, przez czas nie krótszy
od wymaganego do przechowywania ksiąg
rachunkowych (art.23 ust.5 ustawy o
rachunkowości).
X
490
Czy zapisy księgowe były odpowiednio powiązane
z dowodami księgowymi, na podstawie których
ich dokonano (art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o
rachunkowości).
X
169
Czy zapisy księgowe (dziennik, konto księgi
głównej) uporządkowane były chronologicznie
(art.24 ust.4 pkt 2, art.14 ust.1 i art. 15 ust.2
ustawy o rachunkowości).
X
490
1
2
5
6
7
NIE
PRÓBA
ILOŚĆ
BŁĘDÓW
_____________________________________________________
16
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
8
9
10
Czy zapisy dokonane na koncie (kontach) księgi
głównej ujęto systematycznie (art.24 ust.4 pkt 2
i art. 15 ust.1 ustawy o rachunkowości).
X
490
Czy do ksiąg rachunkowych okresu
sprawozdawczego wprowadzono kaŜde zdarzenie
gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie
sprawozdawczym (art.20 ust.1 ustawy o
rachunkowości)1.
X
X
Czy dowody księgowe zostały poddane kontroli
przez głównego księgowego (ustawa o finansach
publicznych).
X
169
Sprawdzono dowody księgowe dokumentujące wyciągi bankowe ewidencjonowane na
koncie 130 – rachunek bieŜący jednostki:
– wb. 120 z dnia 21 czerwca 2007 roku – dow. ks. 1495 - obejmuje dowody księgowe
od nr 1486 do nr 1494,
- wb. 125 z dnia 28 czerwca 2007 roku – dow. ks. 1568 – obejmuje dowody księgowe
od nr 1562 do nr 1567,
w wyniku kontroli stwierdzono prawidłowość dokumentowania obrotu bezgotówkowego.
Sprawdzono równieŜ ciągłość sald porównując ostatni wyciąg bankowy z 31 maja 2007
roku nr 106 z pierwszym wyciągiem bankowym czerwca nr 107 z dnia 1 czerwca 2007
roku - nie stwierdzono rozbieŜności. Podobnego porównania dokonano pomiędzy wb. nr
127 z dnia 30 czerwca 2007 roku i wb. nr 128 z dnia 2 lipca 2007 roku oraz wb. nr 258
z dnia 31 grudnia 2007 roku i wb. nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 roku w tych przypadkach
równieŜ stwierdzono zgodność sald.
W toku dalszej kontroli zbadano prawidłowość ewidencjonowania operacji gospodarczej
dotyczącej naliczenia przez kredytodawcę odsetek od kredytu oraz ich zapłaty, dotyczy
kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Regionalnym Oddział Łódź. Dnia 28
czerwca 2007 roku dokonano spłaty odsetek od kredytu za m-c czerwiec 2007 roku w
kwocie 10.159,03 zł – dow. ks. 1566, odsetki zaksięgowano na koncie Wn 750 –
przychody i koszty finansowe i Ma 130 – rachunek bieŜący jednostek budŜetowych.
Zbadano równieŜ zaewidencjonowanie subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu
2007 roku, a dotyczyła stycznia 2008 roku w wyniku sprawdzenia ustalono: subwencja
oświatowa w kwocie 1.518.421 zł wpłynęła w dniu 21 grudnia 2007 roku operację ujęto
na kontach Ma 909 – rozliczenia międzyokresowe i Wn 133 – rachunek budŜetu; dnia 2
stycznia 2008 roku poleceniem księgowania nr 1/08 dokonano przeksięgowania
subwencji oświatowej na konto Ma 901 dochody budŜetu i konto Wn 909 rozliczenia
międzyokresowe.
Księgowania zgodne z obowiązującym w jednostce kontrolowanej zakładowym planie
kont i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych /Dz. U. z 2006 roku nr 142, poz. 1020/.
_____________________________________________________
17
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI. ZGODNOŚĆ DANYCH
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH Z EWIDENCJĄ
KSIĘGOWĄ
Kontroli poddano sprawozdania: sprawozdanie Rb-27S o dochodach budŜetowych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budŜetowych Rb-28S za 2007 rok, zbiorczy bilans jednostek budŜetowych na
dzień 31 grudnia 2007 roku.
Stwierdzono zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach
budŜetowych w rubrykach „plan” i „wykonanie” z danymi wynikającymi z urządzeń
księgowych i sprawozdań jednostkowych.
Stwierdzono zgodność danych wykazanych w zbiorczym bilansie jednostek budŜetowych
z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych.
Sprawdzono ponadto sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych
oraz gwarancji i poręczeń za 2007.
Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za 2007 rok w kontrolowanej jednostce
zobowiązania według tytułów dłuŜnych wynosiły kwotę 14.478.548 zł z tego:
- papiery wartościowe – 11.330.000,00 zł,
- poŜyczki i kredyty –
3.148.548,00 zł,
- zobowiązania wymagalne –
0,00 zł,
Kwota 11.330.000 zł – papiery wartościowe - dotyczy wyemitowanych obligacji – kwota
zgodna z saldem konta 260 – zobowiązania finansowe.
Na kwotę 3.148.548 zł z tytułu kredytów i poŜyczek składają się salda 2 kredytów
zaewidencjonowanych na koncie księgowym 134 – kredyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w wyniku kontroli dokumentów źródłowych z grudnia
2007 i stycznia 2008 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.
W sprawozdaniu RB-Z sporządzonym na dzień 31 grudnia 2007 roku w danych
uzupełniających nie wykazano zobowiązań wynikających z zawartych umów o terminie
płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadający w latach następnych.
Według bilansu z wykonania budŜetu Powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007
roku zobowiązania według tytułów wynosiły:
- finansowe –
14.478.548,00 zł
- wobec budŜetów –
57.743,91 zł
- pozostałe zobowiązania –
40.240,71 zł
Sprawdzono stan środków pienięŜnych na koniec roku i porównano z danymi
wykazanymi w bilansie w pozycji Aktywa I – Środki pienięŜne w wyniku sprawdzenia
ustalono:
w bilansie wykazano stan środków pienięŜnych na koniec roku w kwocie 3.107.343,41
zł z tego środki pienięŜne budŜetu 2.743.322,50 zł, środki pienięŜne funduszy
pomocowych – 18.073,99, pozostałe 345.946,92 zł.
Na kwoty te składają się salda następujących rachunków:
- rachunek bieŜący budŜetu powiatu – 2.822.837,43 zł – wb. 254 – dow. ks. 685
_____________________________________________________
18
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
- rachunek bieŜący dochodów budŜetu państwa z tyt. zadań zleconych – 31,49 zł – wb.
179 – dow. ks. 688,
- rachunek wydatków nie wygasających – 264.508,79 zł – wb. 23 – dow. ks. 684,
- rachunek Sokrates Comenius – 18.439,76 zł – wb. 17 – dow. ks. 677,
- inne – 1.525,94 zł – wb. 1, 7, 41,37,31, dow. ks. odpowiednio 611, 678, 682, 691,
683
Stan środków pienięŜnych wykazany w bilansie zgodny jest z saldami końcowymi
wyszczególnionych wyŜej rachunków bankowych.
Według bilansu jednostki budŜetowej Starostwa Powiatowego na dzień 31 grudnia 2007
roku zobowiązania według tytułów wynosiły:
-
z tytułu dostaw i usług
wobec budŜetów
z tytułu ubezpieczeń społecznych
z tytułu wynagrodzeń
pozostałe zobowiązania
sumy depozytowe
33.325,41
305.635,39
31.908,68
180.888,54
215.873,46
30.550,04
Ponadto w bilansie wykazano wg stanu na koniec roku:
- grunty o wartości 2.007.610,73 zł, dane te są zgodne z saldem konta 011 – środki
trwałe subkonto 0 - grunty,
- środki transportu - kwota 42.250,07 zł jest zgodna ze stanem konta 011 subkonto 7
wraz z wartością umorzenia środków trwałych ujętych na koncie 071 – umorzenie
środków trwałych,
- środki pienięŜne na rachunkach w banku - kwota – 269.093,04 zł – dane zgodne z
saldami kont 135 – rachunek środków funduszy specjalnych /238.053,59 zł/ oraz 139 –
inne rachunki bankowe /31.039,45 zł/
IV.
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2006 - 2007)
Kontroli poddano zobowiązania na kontach rozrachunkowych prowadzonych przez
księgowość dla Starostwa Powiatowego.
Kontrolę przeprowadzono wg testu stanowiącego załącznik nr 7 do protokołu kontroli.
Jako próbę do kontroli wybrano dowody księgowe dotyczące grudnia 2007 roku i
stycznia 2008 roku.
W grudniu 2007 roku zaewidencjonowano dowody księgowe od numeru 2867 do numeru
3256 tj. 389 pozycji natomiast w styczniu 2008 roku zaewidencjonowano dowody
księgowe od numeru 1 do numeru 236.
Szczegółowa specyfikacja zobowiązań zaewidencjonowanych na koncie 201 na dzień 31
grudnia 2007 roku zawarta została w załączniku nr 8 do protokołu kontroli.
Badaniu poddano poniŜej wymienione dowody księgowe i dokonane na ich podstawie
zapisy, w wyniku kontroli ustalono:
_____________________________________________________
19
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
- dow. ks. 3196 Faktura VAT nr /KTR/53001129960014-4260 z dnia 31 grudnia 2007
roku wystawiona przez Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. na kwotę 693,52 zł –
zapłacono 7 stycznia 2008 roku – wb. nr 4.
- dow. ks. 3201 Faktura VAT nr /KTR/840013499 z dnia 31 grudnia 2007 roku
wystawiona przez Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. na kwotę 1.930,00 zł –
zapłacono 8 stycznia 2008 roku – wb. nr 5.
- dow. ks. 28 Faktura VAT nr 5/08 z dnia 7 stycznia 2008 roku wystawiona przez Art.
D&B Danuta Trawka Zduńska Wola na kwotę 42,70 zł zapłacono dnia 10 stycznia 2008
roku – wb. nr 7
- dow. ks. 27 Faktura VAT nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku wystawiona przez
firmę EnTel Krzysztof Bąk Zduńska Wola na kwotę 1.319,31 zł – zapłacono w dniu 10
stycznia 2008 roku – wb. nr 7.
- dow. ks. 39 faktura VAT nr 1/08 z dnia 7 stycznia 2008 roku wystawiona przez
Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź na kwotę 1.500 zł – zapłacono 7 stycznia
2008 roku.
- dow. ks. 41 Faktura VAT nr 25/08 z dnia 2 stycznia 2008 roku wystawiona przez
Arimex Damis Sp. z o. o. Zduńska Wola na kwotę 150,79 zł. Zapłacono 14 stycznia
2008 roku – wb. nr 9.
- dow. ks. 3210 Faktura VAT nr 4101/07/F/M z dnia 31 grudnia 2007 roku wystawiona
przez Spółdzielnię MUSI Ochrona Dóbr i Mienia w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę
158,60 zł – zapłacono 14 stycznia 2008 roku, wb. nr 14.
- dow. ks. 3197 Faktura VAT nr KTR/51 960311473499 z dnia 27 grudnia 2007 roku
wystawiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie na
kwotę 2.926,62 zł zapłacono w dniu 15 stycznia 2008 roku – wb. nr 10,
- dow. ks. 3198 Faktura VAT nr KTR/94 960311444999 z dnia 27 grudnia 2007 roku
wystawiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie na
kwotę 838,87 zł zapłacono w dniu 15 stycznia 2008 roku – wb. nr 10,
- dow. ks. 3209 Faktura VAT nr 5402/244/244PE/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku
wystawiona przez Pocztę Polską Centrum Usług Pocztowych Sieradz na kwotę 3.635,25
zł – zapłacono 15 stycznia 2008 roku wb. 10.
- dow. ks. 50 Faktura VAT 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku wystawiona przez Usługi
Projektowe mgr inŜ. J. Kubiak Zduńska Wola na kwotę 1.220,00 zł – zapłacono 15
stycznia 2008 roku – wb. nr 10.
- dow. ks. 3199 Faktura VAT nr KTR/09 960311525699 z dnia 28 grudnia 2007 roku
wystawiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie na
kwotę 512,64 zł zapłacono w dniu 15 stycznia 2008 roku – wb. nr 10,
- dow. ks. 51 Faktura nr 6/08 z dnia 3 stycznia 2008 roku wystawiona przez ZDNET s.c.
Biuro Obsługi Abonenta Łódź na kwotę 267,50 zł – zapłacono 15 stycznia 2008 roku –
wb. nr 10,
- dow. ks. 3214 faktura nr 15103/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku wystawiona przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na kwotę 130,75 zł –
zapłacono w dniu 16 stycznia 2008 roku – wb. nr 11,
- dow. ks. 3215 faktura nr 15104/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku wystawiona przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na kwotę 110,64 zł –
zapłacono w dniu 16 stycznia 2008 roku – wb. nr 11,
_____________________________________________________
20
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
- dow. ks. 61 faktura nr 00062/10/08 z dnia 7 stycznia 2008 roku wystawiona przez
firmę SUWARY S. A. Pabianice na kwotę 67,59 zł – zapłacono w dniu 16 stycznia 2008
roku – wb. nr 11,
- dow. ks. 3220 faktura nr 356/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku wystawiona przez
PHU „DACHBUD” z/s w Zapolicach na kwotę 4.037,32 zł – zapłacono w dniu 18 stycznia
2008 roku – w. b. 13.
- dow. ks. 86 faktura nr 0014/08/FVS z dnia 7 stycznia 2008 roku wystawiona przez
PLASTICO Sp. z o. o. z/s w Kołobrzegu na kwotę 17.261,06 zł – zapłacono 21 stycznia
2008 roku – wb. 14 – wydatki nie wygasające.
Według konta 201 na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania z tytułu dostaw robót i
usług wynosiły 33.325,41 zł. Zobowiązania dotyczyły bieŜącej działalności i nie były
zobowiązaniami wymagalnymi. Uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2008 roku,
bądź w przypadku kiedy termin płatności był dłuŜszy - w miesiącu lutym, dotyczy to
terminów płatności faktur wystawionych przez Telekomunikację Polską S.A. Warszawa,
na kwotę łączną 9.678,79 zł. Do zapłaty pozostała jedna pozycja dotycząca faktury z
dnia 12 grudnia 2007 roku za gablotę informacyjną, której termin płatności II raty w
kwocie 2.440 zł ustalono na dzień 31 maja 2008 roku.
2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
Rozrachunki z budŜetem – konto 225
Stan zobowiązań wobec budŜetu na dzień 31 grudnia 2007 roku według konta 225
„Rozrachunki z budŜetem” wynosił 305.635,39 zł i był zgodny z kwotą wykazaną w
bilansie. Kwota zobowiązania dotyczyła naleŜnego podatku VAT w kwocie 287.274,93 zł
do zapłaty w miesiącu styczniu 2008 roku, oraz w kwocie 18.360,46 zł dotyczy
przelewów redystrybucyjnych, kwoty płatne do 20 następnego miesiąca po upływie
kwartału. Zapłacono 14 stycznia 2008 r. – wb. 9.
Sprawdzono terminowość odprowadzania naliczonych podatków za badane miesiące /
listopad i grudzień 2007 roku/ w wyniku kontroli nieprawidłowości w tym zakresie nie
stwierdzono.
Konto 229 – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne
Na dzień 31 grudnia 2007 roku stwierdzono na tym koncie saldo Ma 31.908,68 zł, które
dotyczy naliczonych a nie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne
/27.476,94 zł/ i fundusz pracy /4.431,74 zł/ z tytułu wypłat dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
W wyniku kontroli dokumentów księgowych za okres listopad i grudzień 2007 roku,
kontrolujący stwierdzili, Ŝe w badanych miesiącach zobowiązania wobec zakładu
ubezpieczeń społecznych regulowane były terminowo.
Ponadto sprawdzono deklaracje składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za
miesiące sierpień i październik 2007 roku i dokonane przelewy środków, stanowiących
zapłatę składek na rzecz ZUS, porównano z zapisami na koncie 229 za ten okres,
_____________________________________________________
21
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
rozbieŜności nie stwierdzono. Przelewu dokonano odpowiednio 5 września 2007 roku wb.
175 – kwota 62.446,59 zł, 5 listopada 2007 roku – wb. 219 – kwota 53.088,89 zł.
Wpłata na PFRON za miesiące lipiec i sierpień 2007 roku dokonana została w
dniu 25 października 2007 roku w kwocie łącznej 1.051 zł w rozbiciu na wpłatę
/831 zł/ i składkę /220 zł/ od obydwu wpłat zapłacono odsetki w kwocie
łącznej 15 zł. – wb. 213. Dyspozycja Nr 1701/07 z dnia 25 października 2007
roku, przelewu środków pienięŜnych w kwocie 1.066 zł z tytułu miesięcznych
wpłat na PFRON zgodnie z deklaracją DEK-I-a za lipiec i sierpień.
Wyjaśnienie w sprawie nieterminowych wpłat do PFRON złoŜył do protokołu Starosta
Zduńskowolski Wojciech Rychlik, które wraz z kserokopiami deklaracji DEK-I za lipiec i
sierpień 2008 roku oraz dokumentów dotyczących wpłat stanowi załącznik nr 9 do
protokołu kontroli.
3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Konto 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami
Saldo konta 234 na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło kwotę 63.739,28 zł, składały
się na nie przede wszystkim poŜyczki udzielone pracownikom – 57.379,36 zł, wartość
pobranych przez pracownika dzienników budowy – 6.359,92 zł oraz saldo zaliczki stałej
pobranej przez pracownika – 157,23 zł, rozliczonej w terminie, który uniemoŜliwił jej
rozliczenie bankowe. Szczegółowo temat opisano w dalszej części protokołu.
Konto 240 – pozostałe rozrachunki
W bilansie jednostkowym Starostwa Powiatowego za 2007 rok w rubryce pozostałe
zobowiązania wykazana została kwota 215.873,46 zł, natomiast w pozycji sumy obce
30.550,04 zł. Na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” na dzień 31 grudnia 2005 roku jako
zobowiązania figurowała kwota 245.941,78 zł.
Na saldo konta 240 składały się między innymi następujące sumy:
- kary, nie dotrzymane warunki umów, w kwocie 71.667,48 zł,
w tym: kwota 61.613,30 zł dotyczy dofinansowania do zakupu maszyn i urządzeń na
stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – dotyczy poŜyczki
udzielonej przed 1999 rokiem, saldo przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu,
w wyniku windykacji prowadzonej przez Komornika Sądowego, na poczet zadłuŜenia
wpływają niewielkie kwoty.
- udzielone z PFRON poŜyczki przed 1999 rokiem - kwota 14.698,81 zł;
- poŜyczki udzielone ze środków PFRON na działalność gospodarczą lub rolniczą –
kwota 117.294,24 zł.
- kaucje, zabezpieczenia naleŜytego wykonania umów na kwotę 30.397,30 zł,
-
kwota 5.421,64 zł dotyczy nie wykorzystanych środków, które jednostka
kontrolowana otrzymała z PFRON na realizowane zadania np. dofinansowanie
turnusu rehabilitacyjnego dzieci niepełnosprawnych czy likwidacja barier
_____________________________________________________
22
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
architektonicznych, ponadto w kwocie tej zawarte są odsetki bankowe od środków
zdeponowanych na rachunkach bankowych, wszystkie te środki zwrócone zostały
na rachunek PFRON, zgodnie z ustaleniami do dnia 15 stycznia 2008 roku.
RóŜnica pomiędzy kwotami wykazanymi w bilansie a saldem konta 240 w kwocie
481,72 zł dotyczy strony Ma konta 221 – naleŜności budŜetowe – stanowią one
nadpłaty z tytułu czynszu i opłat za zajęcie pasa drogowego.
Udzielanie zaliczek
Kontrolowana jednostka posiada przepisy wewnętrzne regulujące udzielanie zaliczek i
ich dokumentowanie. Zawarte są one w punkcie 3.5.1 instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Kontrolę
prawidłowości udzielania i rozliczania zaliczek przeprowadzono w oparciu o zaliczki stałe
udzielone w 2007 roku.
Ustalono, Ŝe w roku 2007 zaliczkę stałą pobrały 3 osoby.
1/ kierowca – wniosek o zaliczkę z dnia 2 stycznia 2007 roku na kwotę 700 zł z
przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu słuŜbowego. Na
wniosku nie określono terminu rozliczenia się z pobranej zaliczki. Zaliczkę
wypłacono 4 stycznia 2007 roku. Rozliczono dnia 31 grudnia 2007 roku dokonując
wpłaty na rachunek bankowy w kwocie 157,23 zł. Z uwagi na to, Ŝe wpłaty
dokonano 31 grudnia 2007 roku a bank dokonał księgowania operacji z datą 2
stycznia 2008 roku, w urządzeniach księgowych Starostwa pozostała na
saldzie konta 234 nierozliczona kwota zaliczki w wysokości 157,23 zł.
2/ Czajka Arkadiusz – inspektor w Wydziale Organizacyjnym - wniosek o zaliczkę złoŜył
dnia 2 stycznia 2007 roku na kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na „bieŜące utrzymanie
urzędu”. Na wniosku termin rozliczenia się z pobranej zaliczki określono na dzień 31
grudnia 2007 roku. Pracownik z pobranej zaliczki rozliczył się w dniu 20 września z
uwagi na odejście z pracy.
3/ Szymczak Magdalena – p.o. kierownika Wydział Organizacyjny – wniosek o zaliczkę,
na którym brak daty, na kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na „bieŜące funkcjonowanie
urzędu”, nie określono równieŜ daty rozliczenia pobranej kwoty. Wypłacono w
dniu 2 października 2007 roku. Zaliczkę rozliczono w dniu 28 grudnia 2007 roku
dokonując wpłaty kwoty 844 zł – wb. nr 257.
W unormowaniach wewnętrznych dotyczących zasad udzielania i rozliczania zaliczek
zawarto zapis o rozliczaniu zaliczek stałych na koniec kaŜdego roku obrotowego oraz
przez planowanym urlopem wypoczynkowym lub inną nieobecnością dłuŜszą niŜ 7 dni.
Sprawdzono stosowanie w praktyce tego zapisu dokonując sprawdzenia list obecności za
2007 roku dotyczących kierowcy, w wyniku sprawdzenia ustalono, Ŝe pracownik
przebywał na urlopie wypoczynkowym w terminie od dnia 23 lipca do 3 sierpnia 2007
roku z pobranej zaliczki rozliczył się w dniu 20 lipca 2007 roku przedkładając rachunki
na kwotę 716,10 zł, stanowiące dowody księgowe od nr 1758 do nr 1763, tego samego
dnia wypłacono pracownikowi kwotę 16,10 zł, którą wydatkował poza limit udzielonej
zaliczki stałej.
_____________________________________________________
23
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
V.
GOSPODARKA KASOWA
1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA
Unormowania dotyczące gospodarki kasowej obowiązujące w jednostce kontrolowanej
zawarto w instrukcji organizacji i kontroli gospodarki kasowej i obrotu kasowego
stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/99 Starosty Zduńskowolskiego z dnia
29 listopada 1999 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
księgowych, organizacji i kontroli gospodarki kasowej i obrotu kasowego,/…/. PowyŜsza
instrukcja kasowa ulegała na przestrzeni lat modyfikacji, w szczególności dotyczącej
osób upowaŜnionych do podpisywania dokumentów, ostatnią zmianę wprowadzono
Zarządzeniem nr 12/07 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2007 roku.
Obowiązki kasjera w kontrolowanej jednostce powierzone ma – księgowa Mirosława
Piegat - zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 20
stycznia 2005 roku. W aktach osobowych ww. pracownika znajduje się informacja z
Krajowego Rejestru Karnego z dnia 10 marca 1999 roku, Ŝe ww. osoba nie figuruje w
rejestrze karnym, a takŜe oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za
powierzone pieniądze i inne wartości materialne z dnia 21 kwietnia 1999 roku.
Kontrolujący ustalili, Ŝe poprzez kasę Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli nie
dokonywane są Ŝadne obroty, wszystkie wpłaty i wypłaty odbywają się droga bankową.
VI.
1.
WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE – 2007 ROK.
Dochody i przychody budżetu (w tym dotacje celowe z budżetu państwa,
środki uzyskane w ramach kontraktów wojewódzkich, środki zagraniczne,
w tym z budżetu Unii Europejskiej)
Wyszczególnienie
Plan
po zmianach
(zł)
Wykonanie
(zł)
48.209.173,00
48.778.701,59
Dochody własne
13.952.994,00
14.859.304,01
Dotacje
11.747.381,00
11.439.374,72
8.655.277,00
8.348.980,99
DOCHODY OGÓŁEM
z tego:
z tego:
- z budżetu Wojewody
_____________________________________________________
24
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
- z funduszy celowych: w tym
3.092.104,00
3.090.393,73
WFOŚiGW w Łodzi
1.541.500,00
1.540.870,31
Fundacja EkoFundusz
1.356.242,00
1.355.618,16
144.362,00
144.347,24
Fundusz Zajęć SportowoRekreacyjnych dla uczniów
50.000,00
49.558,02
Środki zagraniczne
777.879,00
749.103,86
0,00
0,00
21.730.919,00
21.730.919,00
4.639.664,00
4.639.664,95
1.367.548,00
1.367.548,00
0,00
0,00
PFRON
Inne
Subwencja
PRZYCHODY
z tego:
Kredyty i pożyczki
Nadwyżka z lat poprzednich
Inne (np. prywatyzacja)
Obligacje
412.116,00
412.116,95
2.860.000,00
2.860.000,00
Wydatki i rozchody budżetu.
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
49.753.620,00
WYDATKI OGÓŁEM
Wykonanie
(zł)
48.478.021,46
z tego:
Wydatki majątkowe
6.871.002,00
5.938.413,99
42.882.618,00
42.539.607,47
ROZCHODY
3.095.217,00
3.095.217,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek
1.095.217,00
1.095.217,00
wykup obligacji
2.000.000,00
2.000.000,00
Wydatki bieżące
2
PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH
W ART.138 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W oparciu o sprawozdania o wydatkach budŜetowych, karty wydatków, uchwały Rady
Powiatu oraz uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok,
sprawdzono przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonej w art. 138 pkt. 3
ustawy o finansach publicznych za ten okres w następujących działach, rozdziałach i
paragrafach klasyfikacji budŜetowej: dz. 750 rozdział 75020 § 4210; § 4300, rozdz.
75020 § 4260, dział 600 rozdział 60095 § 4300, dz. 750 rozdział 75019 § 3030.
Nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków na etapie realizacji budŜetu w
skontrolowanym zakresie.
_____________________________________________________
25
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
VII.
WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
1. DOCHODY Z MAJĄTKU
1.1.
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali)
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
Wykonanie
2006 rok
(zł)
0
Plan po zmianach
2007 rok
(zł)
0
Wykonanie
2007 rok
(zł)
0
0
W latach 2006 – 2007 jednostka kontrolowana nie osiągnęła dochodów z tytułu
sprzedaŜy nieruchomości.
1.2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
użytkowania, zarządu
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
Wykonanie
2006 rok
(zł)
0
Liczba
nieruchomości
uŜytkowanie.
2006
rok
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
Plan po zmianach
2007 rok
(zł)
20
oddanych
0
0
0
Wykonanie
2007 rok
(zł)
0
w
uŜytkowanie
2007
rok
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
20
wieczyste,
zarząd,
0
0
0
Opłata z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości połoŜonej na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Przatówku. Nieruchomość zabudowana o powierzchni 2,8500 ha
wartości 66.975 zł. Opłaty ustalone zostały na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu
_____________________________________________________
26
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Zduńskowolskiego z dnia 13 grudnia 2000 roku nr GN.IV.7002/13/00 w sprawie
trwałego zarządu wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku oraz
Uchwały nr 251/00 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 grudnia 2000 roku w
sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w wysokości 90 %
naliczonej opłaty.
Opłaty wnoszone są w terminie i w ustalonej wysokości.
1.3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
248.982
Wykonanie
2006 rok
(zł)
251.994,67
Plan po zmianach
2007 rok
(zł)
Wykonanie
2007 rok
(zł)
256.918,00
264.518,65
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych dotyczyły m.in.: –
- czynsz za wynajem budynków mieszkalnych –
- wynajem pomieszczeń szkolnych –
17.313,20 zł,
141.798,85 zł,
- wynajem pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy – 36.232,82 zł,
-
wynajem pomieszczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówek
wychowania pozaszkolnego i boiska sportowego Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego – 10.684,60 zł,
- wynajmu pomieszczeń Bursy Szkolnej – 20.683,18 zł.
Sprawdzono poniŜsze umowy zawarte na najem i dzierŜawę:
Umowa najmu nr OR.2015/4/99 z dnia 15 marca 1999 roku dotycząca najmu lokalu
mieszkalnego o powierzchni 55,45 m2– zawarta na czas nieokreślony, w § 7 umowy
wyspecyfikowano opłaty składające się na czynsz. W związku z modernizacją lokalu,
polegającą na zainstalowaniu centralnego ogrzewania pismem nr OR.2015-4/06 z dnia
15 lutego 2006 roku, poinformowano najemcę o zwiększeniu opłaty z tytułu czynszu z
dniem 1 marca 2006 roku, który ustalono na poziomie 186,72 zł miesięcznie.
Umowa dzierŜawy zawarta w dniu 21 lipca 2005 roku, dotycząca nieruchomości
zabudowanej połoŜonej w Zduńskiej Woli, powierzchnia uŜytkowa budynków wynosi
821,64 m2, w umowie zawarto zapis, Ŝe nieruchomość przeznaczona będzie na cele
związane z edukacją. W § 5 umowy określono wysokość czynszu dzierŜawnego,
ustalonego w przetargu pisemnym ograniczonym, na kwotę 976 zł miesięcznie. Umowę
zawarto na czas oznaczony tj. od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2008
roku.
_____________________________________________________
27
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
W obu przypadkach stwierdzono terminowe, zgodne z naliczeniem uiszczanie opłat z
tytułu najmu/dzierŜawy. Na koniec okresu sprawozdawczego na wybranych kontach nie
stwierdzono sald.
W jednostce kontrolowanej w 2006 roku zawarto 137 umów najmu i dzierŜawy,
natomiast w 2007 roku liczba ta wynosiła 130 umów.
2. DOCHODY Z MIENIA SKARBU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
390.000,00
Wykonanie
2006 rok
(zł)
552.607,28
Plan po zmianach
I półrocze
2007 rok
(zł)
329.000,00
Wykonanie
I półrocze 2007 rok
(zł)
520.741,46
Liczba nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste,
uŜytkowanie/dzierŜawa, zarząd
2006
rok
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
- dzierżawa
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
- służebność
0
0
0
0
2007
rok
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
Liczba nieruchomości
oddanych
w użytkowanie
- służebność
Jak wynika z powyŜszego zestawienia w latach 2006 -2007 nie oddawano nieruchomości
w uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawę bądź zarząd, wszystkie zostały oddane w okresie
wcześniejszym. Na koniec roku 2007 wielkości te przedstawiały się następująco:
- uŜytkowanie wieczyste – 866 pozycji /w tej pozycji znaczną ilość stanowią właściciele
mieszkań w budynkach wielorodzinnych/.
- trwały zarząd – 8 pozycji,
- najem – 1 pozycja.
Do próby wybrano 7 nieruchomości będących w uŜytkowaniu wieczystym, najmie i
trwałym zarządzie, kontroli poddano prawidłowość uiszczania opłat rocznych z tytułu
wieczystego uŜytkowania pod względem ich wysokości oraz terminowości:
_____________________________________________________
28
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
-
Umowa najmu podpisana w dniu 27 października 2003 roku pomiędzy Starostą
Zduńskowolskim a Zarządem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zduńskiej Woli –
działka o powierzchni 281 m2, najem na czas nieoznaczony, czynsz w wysokości
1.800 zł rocznie płatny w 4 ratach kwartalnych do dnia 15 kaŜdego miesiąca po
zakończeniu kwartału. W 2007 roku wysokość rocznego czynszu nie uległa
zmianie, ostatnią ratę za 2007 rok wpłacono, zgodnie z harmonogramem, w dniu
5 października 2007 roku – wb. 150.
-
Decyzja nr GN.IV.7012-18/01/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku Starosty
Zduńskowolskiego o oddaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa
połoŜonej w Zduńskiej Woli o powierzchni 2727 m2 na rzecz Sądu Rejonowego w
Zduńskiej Woli. Ustalono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,1
% wartości nieruchomości tj. kwotę 95 zł rocznie. W decyzji zawarto zapis, Ŝe
wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości moŜe być
aktualizowana, nie częściej niŜ raz w roku, jeŜeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie. Do 2007 roku wysokość opłaty rocznej nie uległa zmianie.
Wpłaty za 2007 roku dokonano w dniu 12 marca 2007 roku – wb. 49.
-
Decyzja nr GN.IV.7012-40/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku Starosty
Zduńskowolskiego o ustaleniu wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Zduńskiej Woli / 3 działki / oraz związanej z tym opłaty rocznej w
kwocie stanowiącej 0,1 % wartości nieruchomości tj. 108 zł, płatnej z góry w
terminie do 31 marca kaŜdego roku. W uzasadnieniu zapisano, Ŝe Aktem
Notarialnym darowizny Rep. A 1934/2004 z dnia 23 marca 2004 roku została
nabyta na własność Skarbu Państwa z jednoczesnym ustaleniem trwałego
zarządu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W decyzji zawarto
zapis, Ŝe wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości moŜe
być aktualizowana, nie częściej niŜ raz w roku, jeŜeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie. W 2007 roku wysokość opłaty rocznej wynosiła kwotę 683 zł,
wpłacona została w dniu 28 marca 2007 roku – wb. 61.
-
UŜytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
nabytego aktem notarialnym Rep. A. 6058/2003 z dnia 23 września 2003 roku
połoŜonego w Zduńskiej Woli o powierzchni 471 m2 - 265 zł, oraz aktem
notarialnym Rep. A. 6922/07 z dnia 26 października 2007 roku o powierzchni
262 m2 przez „BOMAZ” Z. Marcinkowski i wspólnicy Spółka jawna z/s w
Zduńskiej Woli. Opłatę roczną od 2008 roku ustalono na poziomie 368 zł.
Przypisu na 2007 roku dokonano w kwocie 265 zł, zapłacono w dniu 30 stycznia
2007 roku - wb. 17.
-
Aktem notarialnym Rep. A 7953/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku osoba
fizyczna nabyła grunt stanowiący własność Skarbu Państwa połoŜonej w
Michałowie gm. Zduńska Wola. Opłata roczna z tytułu uŜytkowania naliczona
została w kwocie 165,92 zł. W dniu 7 listopada 2006 roku Starosta
Zduńskowolski pismem nr GN.IV.7013-2-114/04 zawiadomił o wypowiedzeniu i
aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów, z dniem 1
stycznia 2007 roku ustalono opłatę roczną w wysokości 660 zł, która stanowi 3 %
wartości nieruchomości. Aktualizacji opłaty dokonano na podstawie oszacowania
wartości rynkowej gruntów – operat szacowania wykonany przez rzeczoznawcę
majątkowego w dniu 23 października 2006 roku. Dnia 31 marca 2007 roku
dokonano opłaty rocznej w kwocie 660 zł – wb. 56.
-
działki o łącznej powierzchni 7.9805 ha, uŜytkownik wieczysty Fabryka Maszyn
i Urządzeń Technologicznych „Polmatex-Wolma” S.A. w Zduńskiej Woli – opłata
roczna 37.023 zł. UŜytkownika zawiadomiono o wypowiedzeniu i aktualizacji
opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów pismem nr GN.IV.7013/1/01/02
_____________________________________________________
29
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
z dnia 17 czerwca 2002 roku od wartości nieruchomości 609.695 zł. Na 2007 rok
Starosta Zduńskowolski, odpowiadając na wniosek uŜytkownika wieczystego,
ustalił w piśmie nr GN.IV.7013-1/01 z dnia 6 marca 2007 roku terminy wpłat
opłaty rocznej. Zgodnie z tym harmonogramem ostatnia wpłata w wysokości
4.113,64 zł winna być dokonana w dniu 15 listopada 2007 roku. Z dokumentów
księgowych wynika, Ŝe ostatniej wpłaty za 2007 rok w kwocie 4.113,64 zł
dokonano w dniu 19 listopada 2007 roku – wb. 166.
Nie naliczono odsetek od nieterminowej wpłaty z uwagi na zapis w instrukcji i
kontroli dowodów księgowych, gdzie w punkcie 5.24 zapisano, Ŝe nie nalicza się
odsetek jeŜeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty
dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej/na
dzień 1 stycznia 2007 roku opłata ta wynosiła 6,60 zł.
-
działka o pow. 3.0141 ha uŜytkownik wieczysty „Webercar” Sp. z o. o.
Zduńska Wola, opłata roczna ustalona w kwocie 14.404 zł. Aktualizacji opłaty
rocznej za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości dokonano na podstawie operatu
szacunkowego z 15 października 2004 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego. Wartość działki została oszacowana na kwotę 480.146 zł.
UŜytkownika zawiadomiono o wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu
uŜytkowania wieczystego gruntów pismem nr GN.IV.7013-7/01 z dnia 9 listopada
2004 roku. Wpłaty za 2007 rok dokonano w dniu 2 kwietnia 2007 roku – wb. 65.
W badanej grupie uŜytkowników, nie stwierdzono zaległości z tytułu opłat.
Opłaty roczne za uŜytkowanie wieczyste naliczone na 2007
512.994,80 zł; opłaty za trwały zarząd – 3.162 zł; najem 1.800 zł.
roku
wynosiły
Windykacja naleŜności
Na dzień 31 grudnia 2007 roku stwierdzono naleŜności wymagalne na 27 kontach
płatników na kwotę 244.532,94 zł /w tym naleŜność główna – 169.661,59, odsetki, i
koszty upomnienia – 74.871,35 zł/, z tego z tytułu uŜytkowania wieczystego – 25
kont na kwotę 216.669,40 zł; z tytułu przekształceń – 1 konto na kwotę 19.271,04 zł
i 1 konto z tytułu najmu na kwotę 8.592,50 zł.
Wobec wszystkich dłuŜników podjęto czynności windykacyjne, od wysłania wezwań
do zapłaty, złoŜenia wniosków o egzekucje komorniczą do zgłoszenia wierzytelności
do masy upadłościowej.
Sprawdzono windykację wobec:
- Magda sp.j. Zduńska Wola – zadłuŜenie 24.402,69 zł dotyczy lat 2001 – 2006 –
całość zadłuŜenia objęta jest postępowaniem komorniczym;
- Merkury P.H. Zduńska Wola – zadłuŜenie 55.395,91 zł naleŜności za lata 19951999 zasądzone wyrokami sądowymi, wobec wyczerpania wszystkich moŜliwości
wyegzekwowania naleŜności, złoŜono wniosek o umorzenie zaległości;
- Zaped sp. z o. o. Zduńska Wola – zadłuŜenie 7.533,12 zł – naleŜności z lat 2002 –
2007 – całość zadłuŜenia objęta postępowaniem komorniczym,
- Zwoltex S.A. w upadłości – zadłuŜenie 111.010,87 zł /+ 7.260 zł koszty zastępstwa
procesowego/ – naleŜności z lat 2004 – 2005 wierzytelność zgłoszona do masy
upadłości Sygn. Akt V.Gup. 7/05. Została uznana w kwocie 114.610,87 zł i zaliczona
do III i IV kategorii zaspokojenia.
_____________________________________________________
30
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Sprawdzono prowadzoną windykację wobec 4 dłuŜników, którzy zalegają z zapłatą
na łączną kwotę 198.342,59 zł, co stanowi 81,1 % ogółu zadłuŜenia z tego tytułu.
Tezy
TAK
NIE
Czy zachowano procedury oddania
nieruchomości w najem lub dzierŜawę w
zakresie obowiązku podania do publicznej
wiadomości wykazu (art.35 ust.1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami).
-
-
Czy zachowano procedury oddania
nieruchomości w najem lub dzierŜawę w
zakresie obowiązku zorganizowania przetargu
(umowy na czas nieoznaczony lub oznaczony
dłuŜszy niŜ 3 lata) - (art.37 ust.4 ustawy o
gospodarce nieruchomościami).
-
-
Czy w umowach określono stawki czynszu z
tytułu najmu i dzierŜawy oraz terminy ich
wnoszenia.
x
4
Czy najemca (dzierŜawca) terminowo
dokonywał wpłat z tytułu czynszu.
x
5
Czy od nieterminowych wpłat pobrano odsetki
za opóźnienie w zapłacie w prawidłowej
wysokości.
-
6
Czy w umowie zawarto klauzule waloryzacyjne
w zakresie wysokości czynszu.
x
10
7
Czy ww. klauzule były stosowane.
x
10
8
Czy w przypadku zaległości przekraczających
naleŜność za okres półroczny (przy wpłatach
miesięcznych) lub roczny (przy wpłatach
kwartalnych, półrocznych, rocznych)
podejmowano czynności windykacyjne.
-
Czy udzielono ulg w zapłacie czynszu niezgodnie
z obowiązującymi przepisami (uchwała organu
stanowiącego).
-
10
Czy dopuszczono do przedawnienia naleŜności
jednostki samorządowej z tytułu czynszu.
-
11
Czy prowadzono ewidencję księgową dochodów
z tytułu najmu (dzierŜawy) w sposób
prawidłowy.
X
1
2
3
9
PRÓBA
ILOŚĆ
BŁĘDÓ
W
0
0
10
10
-
-
-
X
-
X
10
_____________________________________________________
31
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
3. POZOSTAŁE DOCHODY
3.1. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego
Rok
Ilość wydanych
decyzji
(szt.)
Wysokość
wymierzonych opłat
(zł)
Wysokość
uzyskanych dochodów
(zł)
2006
200
100.00,00
104.050,29
2007
194
104.000,00
112.269,03
Sprawdzono 5 wydanych w 2007 roku decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego
wraz z naliczeniem opłaty :
- decyzja nr 49/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku zezwalająca na ustawienie tablicy
reklamowej w pasie drogowym ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli w terminie od 17
czerwca do 17 sierpnia 2007 roku – wyznaczono opłatę w wysokości 186 zł. Zapłacono
dnia 20 czerwca 2007 roku. Wnioskodawca odebrał decyzje w dniu 19 czerwca 2007
roku. Wniosek z dnia 11 czerwca 2007 roku.
- decyzja nr 50/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku zezwalająca na ustawienie obiektu
handlowego w pasie drogowym ulicy Kościelnej w Zduńskiej Woli w terminie od 1 do 30
czerwca 2007 roku – wyznaczono opłatę w wysokości 128 zł. Zapłacono dnia 13 czerwca
2007 roku. Wniosek z dnia 1 czerwca 2007 roku.
- decyzja nr 89/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zezwalająca na ustawienie tablicy
reklamowej w pasie drogowym ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli w terminie od 1 do 31
grudnia 2007 roku – wyznaczono opłatę w wysokości 124 zł. Zapłacono dnia 4 grudnia
2007 roku. Wnioskodawca odebrał decyzje w dniu 4 grudnia 2007 roku. Wniosek z dnia
29 listopada 2007 roku.
- decyzja nr 91/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku zezwalająca na ustawienie obiektu
handlowego w pasie drogowym ulicy Kościelnej w Zduńskiej Woli w terminie od 1
stycznia do 30 czerwca 2007 roku – wyznaczono opłatę w wysokości 910 zł. Zapłacono
dnia 28 grudnia 2007 roku. Wniosek z dnia 20 grudnia 2007 roku.
- decyzja nr 92/07 z dnia 24 grudnia 2007 roku zezwalająca na ustawienie 3 obiektów
handlowych w pasie drogowym ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli w terminie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 roku – wyznaczono opłatę w wysokości 6.076 zł. Zapłacono dnia 8
stycznia 2008 roku. Wniosek z dnia 14 grudnia 2007 roku.
Wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Zduńskowolskiego Nr XXIII/75/2004 z dnia 24 października 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała publikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 313, poz. 2578 z dnia 27 listopada
2004 roku.
_____________________________________________________
32
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
VIII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
1.
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2007 ROK
1.1.
Informacje ogólne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli utworzone zostało uchwałą nr
VIII/70/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 maja 1999 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną
Powiatu Zduńskowolskiego i działa na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa dla
jednostek budŜetowych.
Uchwałą nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 roku nadany został
statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest od dnia 1 października 2006
roku Pani Barbara KałuŜewska.
1.2.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
Wykonanie zadań finansowych w 2007 roku
Wyszczególnienie
Dział 852 Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo wychowawcze)
Dział 852 Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)
Dział 852 Rozdział 85203 ()środki wsparcia)
Dział 852 Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)
Dział 852 Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)
Dział 852 Rozdział 85295 (Pozostała działalność)
Dział 853 Rozdział 85311(Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych)
Dział 853 Rozdział 85321(Zespoły do spraw orzekania o niesprawności)
2007 rok
(zł)
1.183.507,01
4.158.328,78
261.040,00
1.428.675,52
325.202,03
0
16.164,00
182.972,70
.
2. WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH NA
PODSTAWIE UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH - 2007 ROK
Dane dotyczące udzielonych dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych w 2007 roku stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli.
Szczegółową kontrolę udzielania i rozliczania dotacji na rzecz organizacji pozarządowych
w latach 2006 – 2007 (I półrocze) przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w
Łodzi w 2007 roku.
_____________________________________________________
33
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
3. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH (ART.90 USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY) - 2007 ROK
W 2007 roku kontrolowana jednostka poniosła wydatki w tytułu dotacji na rzecz szkół
niepublicznych w kwocie 387.849 zł w tym na licea ogólnokształcące (rozdział 80120 §
2540) – 136.469 zł oraz na szkoły zawodowe (rozdział 80130 § 2540) – 251.380 zł.
Zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada
Powiatu w dniu 30 listopada 2001 roku podjęła uchwałę Nr 87/XXXIX/2001 w sprawie
zasad udzielania dotacji z budŜetu Powiatu Zduńskowolskiego niepublicznym szkołom
ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, działającym na terenie powiatu
zduńskowolskiego.
W załączniku nr 1 do uchwały Rada Powiatu określiła szczegółowe zasady udzielania
dotacji.
Warunkiem przyznania dotacji jest złoŜenie do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji wniosku o udzielenie dotacji. Wysokość planowanej na rok
budŜetowy dotacji ustala się jako iloczyn liczby uczniów podanej przez dotowanego we
wniosku oraz kwoty nie niŜszej niŜ 50 % ustalonych w budŜecie powiatu wydatków
bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w
przeliczeniu na jednego ucznia. Ponadto uregulowano kwestie rozliczeń otrzymanych
kolejnych transz dotacji oraz rocznego rozliczenia dotacji.
W załączniku do uchwały Nr 86/XXXIX/2001 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30
listopada 2001 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budŜetu powiatu
niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w
których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, działającym na terenie
powiatu zduńskowolskiego, zawarto szczegółowe omówienie zasad, w § 2 pkt 2 podano,
Ŝe wysokość planowanej na rok budŜetowy dotacji ustala się jako iloczyn liczby uczniów
podanej przez dotowanego we wniosku i kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
W 2007 roku w Powiecie Zduńskowolskim udzielono dotacji dla szkół niepublicznych,
posiadających uprawnienia szkół publicznych, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr
III/23/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007
rok.
Dotacja dla szkól niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
przyznana została w wysokości 50 % wydatków przewidzianych na jednego ucznia w
szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przekazywana miesięcznie na podstawie
wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące była to
kwota 136.469 zł, na 31 grudnia 2007 roku wykonanie wyniosło kwotę 136.469 zł tj.
100 % planu.
Ponadto Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podjął dnia 21 lutego 2007 roku uchwałę Nr
III/21/07 z w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkoły publicznej prowadzonej
_____________________________________________________
34
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
przez inną osobę prawną w roku budŜetowym 2007. Zgodnie z przyjętymi stawkami
wysokość dotacji na jednego słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w systemie
zaocznym wynosi:
w liceum ogólnokształcącym – 82 zł
w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym - 63 zł
w szkole policealnej – 68 zł
w technikum uzupełniającym – 92 zł.
Wysokość miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej
przez osobę prawną określono na poziomie 100 % wydatków bieŜących przewidzianych
na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat, które
wynoszą 187 zł.
Dotacji udzielono następującym podmiotom:
1/ Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ Zduńska Wola – 40.590 zł /średnia liczba
uczniów w miesiącach I-VIII – 34; IX-XII – 57/,
2/ Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ Zduńska Wola – 37.296 zł
/średnia liczba uczniów w miesiącach I-VIII – 47; IX-XII – 54/,
3/ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zduńska Wola – 40.754 zł /średnia liczba
uczniów w miesiącach I-VIII – 37; IX-XII – 50/,
4/ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zduńska Wola – 17.829 zł
/średnia liczba uczniów w miesiącach I-VIII – 26; IX-XII – 20/,
W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe była to kwota
251.380 zł, na 31 grudnia 2007 roku wykonanie wyniosło kwotę 251.380 zł tj. 100 %
planu.
Dotacji udzielono następującym podmiotom:
1/ Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ Zduńska Wola – 42.688 zł
/średnia liczba uczniów w miesiącach I-VIII – 33; IX-XII – 51/,
2/ Policealne Studium Ekonomiczno- Administracyjno -Prawne Zduńska Wola - 64.056
zł /średnia liczba uczniów w miesiącach I-VIII – 83; IX-XII – 70/,
3/ Policealne Studium Centrum Nauki i Biznesu „śak” Zduńska Wola – 144.636 zł
/średnia liczba uczniów w miesiącach I-VIII – 159; IX-XII – 213/.
Badaniem objęto udzielenie dotacji dla szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi - Zaocznego Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.
1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli.
Zakład Doskonalenia Zawodowego z/s w Łodzi pismem z dnia 15 września 2006 roku,
poinformował Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli o przewidywanej liczbie uczniów,
która w roku 2007 kształtowała się następująco w poszczególnych miesiącach - od
stycznia do sierpnia 40 uczniów a od września do grudnia – 70 uczniów.
_____________________________________________________
35
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
W toku kontroli ustalono, Ŝe w uchwale budŜetowej Powiatu Zduńskowolskiego na 2007
rok została zapisana dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w
Zduńskiej Woli w kwocie 57.000 zł. Z dokumentów złoŜonych przez powyŜszą szkołę
wynikało, Ŝe średnia liczba uczniów w kaŜdym miesiącu wyniesie 50 osób. Kwota
przyznana na 1 ucznia, ustalona zgodnie z przepisami na podstawie informacji z
sąsiedniego samorządu, w tym wypadku Powiatu Sieradzkiego /pismo z dnia 17 stycznia
2007 roku nr WS.I.3012/5/07/ wynosiła 82 zł, z wyliczenia wynika zatem kwota łączna
dotacji 49.200 zł /50 x 82 zł x 12 mies./.
Kontrolujący stwierdzili, Ŝe podmiot prowadzący szkołę nieterminowo
przekazywał rozliczenia z dotacji otrzymanej w 2007 roku np. za miesiąc
styczeń – 12 lutego, za maj – 13 czerwca, za czerwiec – 11 lipca, za lipiec – 13
sierpnia, za wrzesień – 15 października 2007 roku.
Załącznik do cytowanej uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w § 4 określa, iŜ
dotowany sporządza i przekazuje dotującemu – nie później niŜ w ciągu 10 dni po
upływie kaŜdego miesiąca rozliczenia otrzymanych zaliczek.
Ponadto ustalono, Ŝe miesięczne rozliczenia dotrzymywanej dotacji, składane przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi sporządzane są nieprawidłowo.
Wykazywane wydatki w miesiącu rozliczeniowym nie stanowią kwoty wynikającej z
przeliczenia rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu ze stawką dotacji ustalonej
na ucznia np.:
- rozliczenie za wrzesień 2007 roku – rzeczywista liczba uczniów – 53 stawka dotacji 82
zł wydatki w okresie rozliczeniowym miesiąca września winny być wykazane w kwocie
4.346 zł - jest 3.690 zł,
- rozliczenie za grudzień 2007 roku – rzeczywista liczba uczniów 58 stawka dotacji 82 zł,
wydatki w okresie rozliczeniowym: winno być 4.756 zł – jest 5.248 zł.
§ 3 Załącznika do uchwały regulującej przyznawanie dotacji stanowi, Ŝe dotację
przekazuje się zaliczkowo, uwzględniając rzeczywistą liczbę uczniów, pod warunkiem
złoŜenia za poprzedni miesiąc rozliczenia. Z danych zawartych w rozliczeniach
miesięcznych składanych przez dotowanego wynika, Ŝe rozliczenia te nie były
analizowane w przeciwnym bowiem razie winny być kwestionowane.
Rozliczenie dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ w
Zduńskiej Woli obejmujące dotację otrzymaną w 2007 roku w kwocie łącznej 40.590 zł,
sporządzone przez dotowanego w dniu 3 stycznia 2008 roku wykazuje prawidłowe
naliczenie i przekazanie dotacji / liczba uczniów 495 x 82 zł/.
Kserokopie rozliczeń stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli.
Ustalono, Ŝe kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z przepisami zaliczkowo w 12
częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca.
4. POZOSTAŁE USTALENIA DOTYCZĄCE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU
POWIATU DLA SZKÓŁ /(ART. 80 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY) - 2007 ROK
Rada Powiatu Zduńskowolskiego podjęła równieŜ w dniu 30 listopada 2001 roku uchwałę
Nr 85/XXXIX/2001 w sprawie zasad udzielania dotacji z budŜetu Powiatu
Zduńskowolskiego publicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla młodzieŜy działającym
_____________________________________________________
36
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
na terenie powiatu zduńskowolskiego, dla których organem prowadzącym nie jest
jednostka samorządu terytorialnego.
Udzielono jednej dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne /art.
80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty/. Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, w
styczniu i lutym 2006 roku przekazywana była wg stawki na 1 ucznia ustalonej w 2005
roku, która wynosiła wówczas 310 zł. Natomiast od miesiąca marca do grudnia wg
stawki 167 zł na 1 ucznia.
Tak drastyczne obniŜenie stawki związane było ze zmianą sposobu wyliczania kosztu
kształcenia ucznia w zasadniczej szkole zawodowej w roku 2006. Stawka na 2005 rok
ustalona została na podstawie wydatków planowanych w Zespole Szkół Włókienniczych
w Zduńskiej Woli, z uwagi na to, Ŝe w tym zespole była szkoła tego samego typu i
rodzaju tj. zasadnicza szkoła zawodowa. Do wyliczenia kosztu kształcenia ucznia w
Zespole Szkół Włókienniczych ustalono udział procentowy wynagrodzeń w rozdziale
80130 – szkoły zawodowe do ogółu wynagrodzeń, który wyniósł 80 %, tym samym
wskaźnikiem przeliczono wydatki rzeczowe a sumę tak obliczonych kwot podzielono
przez liczbę uczniów w szkołach zawodowych. W wyniku tych działań uzyskano koszt
kształcenia ucznia w zasadniczej szkole zawodowej w 2005 roku.
Dotacje przekazywane w styczniu i lutym 2006 roku wynikały z omówionego powyŜej
wyliczenia. W dniu 9 marca 2006 roku pismem nr OK. 0718-5/06 Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
poinformował Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
prowadzącego Szkołę o zmianie wysokości dotacji, m.in. zmniejszenie stawki kształcenia
w omawianej szkole do kwoty 167 zł miesięcznie i korekty przekazanej dotacji za
styczeń i luty, co w konsekwencji skutkowało nieprzekazaniem środków w miesiącu
marcu.
Zmniejszenie dotacji spowodowane było zmianą sposobu wyliczania kosztu kształcenia 1
ucznia w zasadniczej szkole zawodowej, przy ponownym obliczaniu kosztu kształcenia
ucznia w 2006 roku wzięto pod uwagę koszty właśnie tej szkoły tj. koszty dydaktyczne
/wynagrodzenie nauczycieli/ ustalone na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji,
koszty rzeczowe oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi jako średnia na ucznia
w całym Zespole Szkól Zawodowych. Poprzednio koszt obliczany był na podstawie
kosztów kształcenia ucznia we wszystkich szkołach zawodowych wchodzących w skład
Zespołu Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli a więc techników i szkoły policealnej,
gdzie chociaŜby ilość godzin dydaktycznych jest nieporównywanie większa, ponadto był
to koszt kształcenia uczniów w szkołach róŜnego typu, a winien być, zgodnie z art. 80
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w wysokości równej
wydatkom bieŜącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i
rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Informacja o sposobie wyliczenia kosztu kształcenia ucznia w zasadniczej szkole
zawodowej wraz z zestawieniami stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli.
Dotacja na 2007 rok przyznana została na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 29
grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 rok, zgodnie z art.
80 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w wysokości równej
wydatkom przewidywanym na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej
przez powiat, i wyniosła kwotę 273.768 zł. Dotacja była przekazywana miesięcznie na
podstawie ilościowego wykazu uczniów przedstawianego przez jednostkę. Liczba
uczniów objętych dotacją wyniosła średnio w okresie I-VIII 128 osób, a w okresie IX-XII
– 110 osób. Ustalono miesięczną stawkę na 1 ucznia w zasadniczej szkole zawodowej w
kwocie 187 zł.
_____________________________________________________
37
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Zakład Doskonalenia Zawodowego z/s w Łodzi pismem z dnia 20 września 2006 roku,
poinformował Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli o przewidywanej liczbie uczniów w
Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku 2007 - od stycznia do sierpnia 2007 roku 130
uczniów a od września do grudnia 2007 – 160 uczniów.
Dotacje przekazywano w miesięcznych transzach, na podstawie sporządzanych przez
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli comiesięcznych dyspozycji,
w której określona była, poza kwotą dotacji, liczba uczniów i kwota dotacji na ucznia.
Zgodnie z zapisami § 4 załącznika do cytowanej wyŜej uchwały Rady Powiatu w sprawie
zasad udzielania dotacji, dotowany sporządza i przekazuje dotującemu – nie później, niŜ
w ciągu 10 dni po upływie kaŜdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych zaliczek, na
wzorze określonym przez dotującego.
Sprawdzono sporządzane przez dotowanego w 2007 roku comiesięczne rozliczenia
otrzymanej kwoty dotacji, w wyniku kontroli ustalono, Ŝe na 12 sporządzonych
dokumentów tylko 3 sporządzone są prawidłowo a dane w nich zawarte wynikają z
prawidłowego wyliczenia, w którym kwotę dotacji wynoszącą 187 zł na ucznia mnoŜy się
przez rzeczywistą liczbę uczniów uczęszczających w danym miesiącu do szkoły np.:
- rozliczenie za miesiąc wrzesień 2007 rok: środki otrzymane – 20.944 zł; rzeczywista
liczba uczniów – 108; wykazane w rozliczeniu wydatki w okresie od 1 do 30 września
2007 roku – 20.944 zł, winno być – 20.196 zł /108 uczniów x 187 zł dotacja/,
- rozliczenie za miesiąc październik 2007 rok: środki otrzymane 19.448 zł; rzeczywista
liczba uczniów – 111; wykazane wydatki w okresie rozliczeniowym 19.448 zł – winno
być 20.757 zł / 111 uczniów x 187 zł dotacja/,
W rozliczeniach miesięcznych wykazywano wykonanie wydatków do wysokości
otrzymanej dotacji, nie dokonywano natomiast przeliczenia faktycznej liczby uczniów w
danym miesiącu i dotacji na jednego ucznia.
Kserokopie rozliczeń stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli.
Dnia 3 stycznia 2008 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego z/s w Łodzi, złoŜył
rozliczenie z otrzymanej dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łodzi za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. W okresie tym prowadzący Szkołę
otrzymał dotację w kwocie 273.581 zł, którą jak wynika ze złoŜonego rozliczenia
wykorzystano w 100 % na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i
pracowników szkoły. Liczbę uczniów wyszczególniono następująco miesiące I-III – 129;
IV-VIII – 127; IX – 108; X-XII – 111 – ogółem 1.463. Udzielona w 2007 roku dotacja
odpowiada liczbie uczniów podanych w rozliczeniu za 2007 roku.
5. WYDATKI OSOBOWE
5.1. Wydatki na wynagrodzenia - 2007 rok
Na podstawie ewidencji analitycznej wydatków stwierdzono, Ŝe w 2006 roku
na wynagrodzenia pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 2.146.989,21 zł, w roku
2007 – 2.195.743,77 zł.
Dane wykazane w ewidencji księgowej zgodne są z danymi wykazanymi w
sprawozdaniach: o wydatkach budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz z wykonania planu wydatków
budŜetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
_____________________________________________________
38
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki
W okresie objętym kontrolą za prawidłowość i kompletność akt osobowych pracowników
odpowiedzialność ponosiła – zgodnie z zakresem czynności – Wioletta Jankowska –
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, a za sporządzanie dokumentów dotyczących
wypłat wynagrodzeń – Małgorzata Stępień specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym. Stan zatrudnienia w administracji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 81 osoby, zatrudnione na 78,05 etatu.
Natomiast na dzień 31 grudnia 2007 roku kontrolowana jednostka zatrudniała 83 osoby
na 80,35 etatu. Kontrolą prawidłowości przyznanych wynagrodzeń objęto dokumenty za
okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku niŜej wymienionych
pracowników przedmiotowej jednostki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wojciech Rychlik – Starosta Powiatu
Witold Oleszczyk – Wicestarosta Powiatu
Józef Śnieg - członek Zarządu Powiatu
Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu
Jacek Hillebrand – Sekretarz Powiatu
Janusz Wisiński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Andrzej Legeńdź – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami
Wojciech Klauziński – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Joanna Jarosławska - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Mariusz Kubiak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
Włodzimierz Piegat – p.o. Naczelnika Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy
Zewnętrznych
Krystyna Niewiadomska – p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji
Mieczysław Maksymowicz – p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
Zgodnie z powyŜszym, próba kontroli w badanym okresie stanowiła 16,04 % ogółu
pracowników zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2006 roku w przedmiotowej jednostce
oraz 15,67 % całkowitego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 roku.
W toku kontroli sprawdzono poprawność zastosowania kategorii zaszeregowania
dla ww. pracowników Starostwa, a takŜe prawidłowość zastosowania stawek
wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005
roku, w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146,
poz. 1223), ze zmianą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 roku (Dz.U. nr 39, poz. 272).
Na podstawie list płac, kart wynagrodzeń, umów o pracę i innych dokumentów
zgromadzonych w teczkach akt osobowych stwierdzono:
- prawidłowe zastosowanie w angaŜach dla poszczególnych stanowisk pracy kategorii
zaszeregowania i stawek dodatku funkcyjnego, z uwzględnieniem wymagań,
- kwoty składników płac wykazane w angaŜach dla kontrolowanych stanowisk pracy
mieściły się w przedziałach poszczególnych kategorii zaszeregowania i w stawkach
dodatku funkcyjnego.
_____________________________________________________
39
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Premie i nagrody uznaniowe
Kontroli poddano przyznanie i wypłatę nagród uznaniowych w Starostwie Powiatowym w
Zduńskiej Woli w 2007 roku.
Na podstawie kart wydatków, list płac oraz kart wynagrodzeń za 2007 rok stwierdzono,
Ŝe nagrody wypłacono pracownikom Starostwa Powiatowego (dz. 750 rozdz. 75020) w
łącznej wysokości 74.120,00 zł, wypłaty nagród dokonano w grudniu (listy płac nr
173/05/200). Wysokość poszczególnych nagród kształtowała się od 300,00 zł do
2.800,00 zł.
W okresie objętym kontrolą nie wypłacano nagród Staroście Powiatu oraz członkom
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego.
Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
W 2006 roku kontrolowana jednostka wypłaciła ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy 4 osobom. W 2007 roku ekwiwalent wypłacono 5 osobom. Kontroli
poddano prawidłowość naliczenia i wypłaty ekwiwalentu dla niŜej wymienionych
pracowników:
Kazimierz Kaczmarek - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem stosunku
pracy za 4 dni niewykorzystanego urlopu w kwocie 1.778,12 zł, wg wyliczenia:
9.270,60 zł : 21,08 ⇒ 444,53 x 4 dni = 1.778,12 zł
Wypłaty dokonano w dniu 30 listopada 2006 roku.
(….) 1- świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
niewykorzystanego urlopu w kwocie 854,91 zł, wg wyliczenia:
6.007,00
zł
:
21,08
⇒
284,87
x
Wypłaty dokonano w dniu 30 listopada 2006 roku.
3
dni
=
za 3 dni
854,91
(….)2 - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
niewykorzystanego urlopu w kwocie 604,20 zł, wg wyliczenia:
zł.
za 4 dni
3.184,08 zł : 21,08 ⇒ 151,05 x 4 dni = 604,20 zł
Wypłaty dokonano w dniu 9 października 2006 roku.
(….)3 - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
niewykorzystanego urlopu w kwocie 409,80 zł, wg wyliczenia:
za 5 dni
1727,80 zł : 21,08 ⇒ 81,96 x 5 dni = 409,80 zł
Wypłaty dokonano w dniu 1 marca 2006 roku.
1
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
2
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
3
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
_____________________________________________________
40
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
(….)4 - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
niewykorzystanego urlopu w kwocie 267,42 zł, wg wyliczenia:
za 6 dni
936 zł : 21,00 ⇒ 44,57 x 6 dni = 267,42 zł
Wypłaty dokonano w dniu 23 lutego 2007 roku.
(….)5 - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za 2 dni
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w kwocie 89,14 zł, wg wyliczenia:
936 zł : 21,00 ⇒ 44,57 x 2 dni = 89,14 zł
Wypłaty dokonano w dniu 28 lutego 2007 roku.
(….) 6- świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za 15 dni
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w kwocie 1.836,00 zł, wg wyliczenia:
2.570,40 zł : 21,00 ⇒ 122,40 x 15 dni = 1.836,00 zł
Wypłaty dokonano w dniu 29 marca 2007 roku.
(….) 7- świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za 8 dni
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w kwocie 437,92 zł, wg wyliczenia:
1149,60 zł : 21,00 ⇒ 54,74 x 8 dni = 437,92 zł
Wypłaty dokonano w dniu 24 maja 2007 roku.
(….)8 - świadczenie wypłacono w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za 60 godzin
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w kwocie 1.061,40 zł, wg wyliczenia:
1.486,00 zł : 21,00 ⇒ 70,76 zł : 4 godz. = 17,69 zł x 60 godz. = 1061,40 zł
Wypłaty dokonano w dniu 25 czerwca 2007 roku.
W 2006 roku kontrolowana jednostka wypłaciła odprawę Kazimierzowi Kaczmarkowi w
związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 15.200,00 zł brutto. Wypłaty
dokonano w dniu 30 listopada 2006 roku.
4
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
5
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
6
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
7
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
8
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
_____________________________________________________
41
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
5.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis na Fundusz Socjalny - zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., nr 70,
poz. 335 ze zm.) – powinien być przekazany przez pracodawcę na rachunek funduszu w
następujących terminach: do 31 maja danego roku, co najmniej 75% wartości odpisu,
do 30 września danego roku winna być przekazana cała kwota stanowiąca wysokość
odpisu.
W 2007 roku rzeczywisty odpis na fundusz wyniósł 67.536,78 zł (rozdział 750020 i
85321) . W dniu 16 maja 2007 roku przelano na Fundusz kwotę 51.045,00 zł (rozdział
75020 – 49324,00 zł, rozdział 85321 1721,00 zł), w dniu 28 września 2007 roku kwotę
15.186,98 zł (rozdział 75020 – 14.510,28 zł, rozdział 85321 – 676,10 zł). W 2007 r.
odpis na fundusz zaplanowano w wysokości 68.060,00 zł, który w trakcie roku został
skorygowany. Zgodnie z przepisami 75% zostało przelane na rachunek ZFŚS do 31
maja, pozostała kwota natomiast do 30 września. Ostatecznej korekty dokonano w dniu
7 grudnia 2007 roku.
5.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników - 2007 rok
PodróŜe krajowe
W okresie objętym kontrolą środki wydatkowane na pokrycie kosztów krajowych podróŜy
słuŜbowych przedstawiały się następująco:
Plan i wykonanie środków finansowych przeznaczonych na zwrot kosztów
krajowych podróŜy słuŜbowych w 2006 i 2007 roku (Dz. 750 rozdz. 75020)
§ 4410
2006
plan ogółem
Wykonanie
8.500,00
8.211,62
2007
Plan ogółem
Wykonanie
14.500,00
14.003,64
Dane wykazane w sprawozdaniach o wydatkach budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego sporządzonych na koniec kaŜdego roku są zgodne z danymi wykazanymi
w ewidencji analitycznej wydatków prowadzonej wg podziałek klasyfikacji budŜetowej.
Kontroli poddano jednorazowe polecenia wyjazdu słuŜbowego (delegacje) rozliczone w
miesiącu styczniu 2007 roku. Kontrolą objęto 10 delegacji pracowników starostwa na
kwotę 570,66 zł.
Wszystkie dokumenty objęte kontrolą sprawdzone były pod względem merytorycznym,
formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
PodróŜe zagraniczne
_____________________________________________________
42
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego za 2006 rok i I półrocze 2007 roku oraz na podstawie
ewidencji analitycznej wydatków prowadzonej wg podziałek klasyfikacji budŜetowej
stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą jednostka nie poniosła wydatków na
zagraniczne podróŜe słuŜbowe pracowników.
5.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych dla
radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych - 2007 rok
Zasady wypłaty diet
W okresie objętym kontrolą (rok 2007) wydatki związane z wypłatą diet radnych
realizowane były w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr II/19/2006 z dnia 15 grudnia
2006 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez Radnych Powiatu
Zduńskowolskiego za udział w pracach Rady Powiatu, Komisjach stałych i doraźnych
Rady Powiatu oraz dla Nieetatowych Członków Zarządu Powiatu.
Na mocy ww. uchwały wysokość diet ustalono w sposób następujący:
−
dla Przewodniczącego Rady Powiatu – miesięczną dietę w wysokości 1.500,00 zł,
−
dla Wiceprzewodniczących Rady Powiatu – miesięczną dietę w wysokości 1.050,00 zł
−
dla Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu – miesięczną dietę w wysokości 1.400,00
zł,
−
dla Przewodniczących Komisji Rady Powiatu – miesięczną
1.050,00 zł,
−
dla radnych – miesięczna dieta w wysokości 800,00 zł,
−
Przewodniczącym i członkom Komisji Rewizyjnej oraz członkom komisji doraźnych za
udział w kaŜdym posiedzeniu tych komisji przysługuje dodatkowo dieta w wysokości
100,00 zł za udział w kaŜdym posiedzeniu. Przewodniczącemu i członkom Komisji
Rewizyjnej oraz członkom komisji przysługiwała tylko jedna dieta w danym dniu, bez
względu na liczbę posiedzeń, w których uprawniony do otrzymania diety uczestniczył
oraz ustalono limit po 20 płatnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej i komisji doraźnych
w roku kalendarzowym.
dietę w wysokości
Ponadto w przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zawarto następujące uregulowania
dotyczące wysokości wypłacanych diet:
─
w przypadku kaŜdej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Powiatu,
posiedzeniu Komisji stałej, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej oraz komisji doraźnych
– Radny, Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz
przewodniczący Komisji stałej traci 25 % diety określonej przepisami omawianej
uchwały.
─
w przypadku kaŜdej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Powiatu,
posiedzeniu Komisji stałej, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej oraz komisji
doraźnych, posiedzeniu Zarządu Powiatu – Radny Nieetatowy Członek Zarządu
Powiatu traci 10 % diety określonej omawianą uchwałą.
─
usprawiedliwieniem nieobecności Radnego na sesji Rady Powiatu lub posiedzeniu
Komisji stałej oraz Radnego Nieetatowego Członka Zarządu na posiedzeniu moŜe być
jedynie delegacja w sprawach Powiatu podpisana przez przewodniczącego Rady
_____________________________________________________
43
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Powiatu w odniesieniu do Radnych i przez Starostę w odniesieniu do Radnych –
Członków Zarządu.
Prawidłowość wypłaty diet
W okresie objętym kontrolą środki wydatkowane na diety radnych przedstawiały się
następująco:
Plan i wykonanie wydatków poniesionych w latach 2006-2007 na
wypłatę diet dla radnych. (Dz. 750 rozdz. 75019 § 3030)
§ 3030
2006
Plan ogółem
Wykonanie
186.251,13
187.100,00
2007
Plan ogółem
Wykonanie
203.200,00
202.072,51
Dane wykazane w sprawozdaniach o wydatkach budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego sporządzonych na koniec kaŜdego roku są zgodne z danymi wykazanymi
w ewidencji analitycznej wydatków.
Sprawdzono
prawidłowość
wypłat
diet
radnym,
przewodniczącym
organów
wykonawczych jednostek pomocniczych. Kontroli poddano następujące dowody
księgowe:
-
listę wypłat diet radnych powiatu zduńskowolskiego za okres od 27 grudnia 2006
roku do 26 stycznia 2007 roku,
-
listę wypłat diet radnych powiatu zduńskowolskiego za okres od 27 sierpnia 2007
roku do 26 września 2007 roku,
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6. WYDATKI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW I USŁUG
Kontrolą objęto „Wykonywanie usług transportowo – sprzętowych z zakresu
zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu
zduńskowolskiego”.
Szacunkowa wartość zamówienia została ujęta w protokole postępowania o udzielenie
zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych na kwotę 420.560,00 zł, co w przeliczeniu na euro po kursie
4,387 (kurs obowiązujący od 25 maja 2006 roku) stanowiło kwotę 95.865,22 euro.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniŜej 211 000 euro.
Kontrolującym
zamówienia.
nie
przedłoŜono
dokumentu
na
oszacowanie
wartości
Zarządzeniem nr 79/07 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 października 2007 roku
powołano komisję przetargową w składzie: Piotr Pacelt – przewodniczący, Barbara Król –
sekretarz, Włodzimierz Piegat, Henryka Kowalska – członkowie.
_____________________________________________________
44
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zamieszczone na portalu
centralnym Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 12926-2007 w dniu 12
października 2007 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 12 października 2007
roku do 27 listopada 2007 roku oraz zamieszczono na stronie internetowej starostwa.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została podpisana przez Wojciecha
Rychlika – Starostę Powiatu.
Przedmiotem zamówienia zgodnie ze specyfikacją były usługi transportowo-sprzętowe w
zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu
zduńskowolskiego.
Zamawiający ustalił terminy realizacji zamówienia od 10 listopada 2007 roku do dnia 15
kwietnia 2008 roku.
Wadium zostało
wysokościach:
ustalone
dla
poszczególnych
części
zadania
w
-
dla części I – Gmina Zduńska Wola - 3.000 zł,
-
dla części II – Gmina Zapolice – 3.000 zł,
-
dla części III – Gmina i Miasto Szadek – 2.000 zł,
-
dla części IV – Miasto Zduńska Wola – część A (północna) – 1.400 zł,
-
dla części V – Miasto Zduńska Wola – część B (południowa) – 2.000 zł.
następujących
Termin składania ofert został określony na 29 października 2007 roku do godz. 10:00.
Natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na ten sam dzień na godzinę 11:00.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie powyŜszego zamówienia wpłynęły
cztery oferty:
-
oferta nr 1 - PHU „DACHBUD” Branica na część II – Gmina Zapolice - średnio cena
jednostkowa netto 71,05 zł, brutto 76,02 zł (VAT – 7%),
-
oferta nr 2 - Firma Drogowa „DROMAK” Poręby na część I – Gmina Zduńska Wola –
średnio cena jednostkowa netto 117,51 zł, brutto 125,73 zł (VAT – 7%), część II Gmina Zapolice – średnio cena jednostkowa netto 77,92 zł, brutto 83,88 zł (VAT –
7%), część IV – Miasto Zduńska Wola (północna) – średnio cena jednostkowa netto
117,51 zł, cena brutto 125,73 zł (VAT – 7%), część V – Miasto Zduńska Wola
(południowa) – średnio cena jednostkowa netto 117,50 zł, brutto 125,73 zł (VAT
7%),
-
oferta nr 3 – Usługi Transportowo Komunalne Beata Kamola Czechy na część IV
Miasto Zduńska Wola (północna) - średnio cena jednostkowa netto 113,82 zł,
brutto 121,79 zł, (VAT 7%),
-
oferta nr 4 – Spółdzielnia Kółek Rolniczych Szadek na część III Gmina i Miasto
Szadek - średnio cena jednostkowa netto 106,26 zł, brutto 113,70 zł (VAT 7%).
Komisja przetargowa uznała wszystkie oferty za waŜne i jako najkorzystniejszą wskazała
dla części I ofertę nr 2, części II ofertę nr 1, dla części III ofertę nr 4, dla części IV ofertę
nr 3, dla części V ofertę nr 2.
Protokół z postępowanie o udzielenie zamówienia został zatwierdzony przez Starostę
Powiatu Wojciecha Rychlika.
_____________________________________________________
45
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Powiat Zduńskowolski zawarł w dniu 19 listopada 2007 roku umowy do wykonania usług
transportowo – sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
na terenie powiatu zduńskowolskiego:
z panią Beatą Kamolą – „Usługi Transportowo-Komunalne” Czechy na drogi powiatowe
rejon IV – drogi powiatowe na terenie miasta Zduńska Wola część (północna),
ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Szadku na drogi powiatowe
powiatowe na terenie Gminy i Miasta Szadek
z PHU „DACHBUD” na drogi powiatowe rejon
Zapolice,
rejon
IV – drogi
II – drogi powiatowe na terenie gminy
z Firmą Drogową „Dromak” na drogi powiatowe rejon I i V – drogi powiatowe na
terenie gminy Zduńska Wola i rejon V na terenie miasta Zduńska Wola część
(południowa),
W § 4 umowy zapisano, Ŝe naleŜność z tytułu realizacji usług będzie wypłacona po
otrzymaniu faktury wraz z kosztorysem powykonawczym, wg stawek określonych w
załączniku do umowy.
7. WYDATKI INWESTYCYJNE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2006 – 2007
2006 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan po
zmianach
(zł)
2007 rok
Wykonanie
(zł)
Plan po
zmianach
Wykonanie
(zł)
(zł)
600
60014
6050
370.000,00
346.303,79
50.000,00
46.970,00
750
75020
6050
22.900,00
22.900,00
105.490,00
5.490,00
754
75411
6050
100.000,00
100.000,00
801
80130
6050
68.563,00
66.945,56
3.964.790,00
3.812.658,04
801
80195
6050
784.000,00
202.392,99
852
85201
6050
148.972,00
148.632,22
852
85202
6050
192.000,00
187.723,09
20.000,00
19.260,00
854
85406
6050
33.331,00
27.966,21
Razem
935.766,00
900.470,87
4.924,280,00
4.086.771,03
Wydatki budżetowe
ogółem
40500066,0
40259.587,65
49.753.620,00
48.478.021,46
% udziału wydatków
inwestycyj-nych w
wydatkach ogółem
2,31
2,24
9,89
8,43
Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2006-2007
_____________________________________________________
46
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Finansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2006 roku
odbywało się ze środków własnych z udziałem budŜetu państwa (Wojewoda Łódzki w
ramach kontraktu Wojewódzkiego) w kwocie 112.706,25 zł.
W 2007 roku inwestycje finansowano ze środków własnych, środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.022.000,00 zł, Fundacji EkO
Fundusz w kwocie 1.356.242,00 zł.
Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych
Ewidencja księgowa kosztów inwestycji prowadzona jest na koncie 080 - inwestycje, na
kartach kontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Starostwo Powiatowe w
Zduńskiej Woli prowadziło ewidencję księgową dla zadań inwestycyjnych finansowanych
ze środków unijnych. Wyodrębniono oddzielnie kaŜde zadanie inwestycyjne, zachowując
ciągłość księgowań narastająco od rozpoczęcia do zakończenia zadania.
Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)
Zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Zduńskiej Woli naczelnicy wydziałów realizują zadania wynikające z ustawy o
zamówieniach publicznych. W latach 2006-2007 funkcjonowała w kontrolowanej
jednostce Instrukcja dotycząca udzielania zamówień publicznych udzielanych przez
Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego wprowadzona zarządzeniem nr
67/06 z dnia 2 października 2006 roku.
Sprawy związane z inwestycjami, zadaniami inwestycyjnymi Powiatu, utrzymaniem dróg
powiatowych, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych Wydział Inwestycji, Dróg i
Pozyskania Funduszy Zewnętrznych. W zakresie inwestycji i rozwoju do podstawowych
zadań Wydziału naleŜało:
-
opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych i
remontów w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej powiatu,
-
koordynowanie i współpracowanie z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania
inwestycji wspólnych,
-
obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań
przyjętych w planach rozwoju powiatu,
-
przygotowanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów na realizację
inwestycji i remontów,
-
organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
-
dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań,
-
przygotowanie i organizowanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
-
prowadzenie zbiorczych zestawień ustalonych w Starostwie zamówień publicznych.
Zestawienie dotyczące zamówień publicznych udzielonych powyŜej 60.000 euro na
roboty budowlane, dostawy oraz usługi w roku 2006 i roku 2007 stanowią załącznik nr
12 do protokołu kontroli.
_____________________________________________________
47
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Kontrola realizacji wybranych inwestycji
Podstawowe dane o zadaniach inwestycyjnych o wartości powyŜej 60.000 EURO
realizowanych w kontrolowanym okresie, w tym: o zadaniach objętych kontrolą stanowi
załącznik nr 13 do protokołu kontroli.
Kontrolą szczegółową objęto niŜej wymienione zadania inwestycyjne:
Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją
budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Wojsławicach
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego
Rada Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 2 września 2005 roku podjęła dwie uchwały:
-
uchwałę nr XXXI/74/05 ustalającą realizację zadnia inwestycyjnego pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” w
latach 2005-2006 zgodnie z limitami określonymi w załączniku.
Na finansowanie zadania inwestycyjnego określone zostały łączne nakłady finansowe w
kwocie 3.157.200,00 zł pochodzące z następujących źródeł:
- środki z budŜetu powiatu - 277.200,00 zł,
- środki Narodowego
1.240.000,00 zł,
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
-
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.022.000,00 zł,
- EKO FUNDUSZ - 618.000,00 zł,
-
uchwałę nr XXXI/75/05 w sprawie zmiany w uchwale nr XXV/100/04 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na
rok 2005 zmieniono budŜet powiatu na rok 2005 zwiększając wydatki majątkowe w
dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe w kwocie
177.200,00 zł oraz w załączniku nr 4 do ww. uchwały określającym limit wydatków
na realizację zadań inwestycyjnych dodano zadanie inwestycyjne „Modernizacja
systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” na kwotę 177.200,00
zł,
Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwałą nr XXXIV/134/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku
dokonała zmian w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2005 zwiększając między innymi wydatki w rozdziale 80130 szkoły
zawodowe – wydatki majątkowe o kwotę 177.200,00 zł.
Rada Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 28 kwietnia 2006 roku podjęła dwie uchwały:
-
uchwałę nr XXXVIII/44/06 zmieniającą realizację zadnia inwestycyjnego pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków zespołu
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” na lata 20052007 oraz zmieniającą finansowanie nakładów ustalonych na kwotę 3.157.200,00 zł
z następujących źródeł: środki z budŜet powiatu
778.958,00 zł,
środki
_____________________________________________________
48
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zł, EKO FUNDUSZ 1.356.242,00 zł,
-
1.022.000,00
uchwałę nr XXXVIII/45/06 w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/122/05 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
na rok 2006 dokonano zmian polegających na zwiększeniu limitów wydatków
inwestycyjnych zadania pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją budynków zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach” o kwotę 101.040 zł, tj. do kwoty 201.040,00 zł.
Dokumentacja projektowa
Wykonanie dokumentacji projektowej
wykonawcom w sposób następujący:
Starostwo
zleciło
i
dokonało
płatności
W trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji na zadanie pn.:
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków ZS RCKU w
Wojsławicach”. Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na wykonaniu
dokumentacji projektowych kompletnych z uzgodnieniami dla robót budowlanych, dla
których wydawana będzie decyzja pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowych
uproszczonych, do których moŜna przystąpić po zgłoszeniu. Dokumentacje projektowe i
kosztorysy dotyczyły następujących robót budowlanych:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: szkoły, sali gimnastycznej z
łącznikiem do szkoły, budynek internatu z łącznikiem do stołówki, budynek kuchni i
stołówki, budynek pałacowy, budynek warsztatów szkolnych.
2. Docieplenia ścian zewnętrznych w budynkach: szkoły, sali gimnastycznej
z
łącznikiem do szkoły, budynek internatu z łącznikiem do stołówki, budynek kuchni i
stołówki, budynek warsztatów szkolnych.
3. Docieplenie posadzek parteru w budynku internatu.
4. Ocieplenie stropodachów w budynkach: zaplecze sali gimnastycznej, łącznika sali
gimnastycznej, budynek internatu z łącznikiem do stołówki, budynek warsztatów.
5. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku pałacowym.
6. Wymiana instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach: szkoły, sali gimnastycznej z
łącznikiem do szkoły, budynek internatu z łącznikiem do stołówki, budynek kuchni i
stołówki, budynek warsztatów szkolnych.
7. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą.
8. Przebudowa instalacji c. w. u. na potrzeby internatu szkoły poprzez wykonanie i
dołączenie instalacji kolektorów słonecznych.
9. Przebudowa (remont) zewnętrznych sieci cieplnych na preizolowane na długości ok.
290 m.
W ustalonym terminie do Starostwa Powiatowego wpłynęły 2 oferty:
-
oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „DEEM” Anna Dziuba
Jaglińska – z siedzibą w Białej oferując za zadanie: nr 1 – 4636,00 zł, nr 2 –
4880.00 zł, nr 3 – 3660,00 nr 4 5490,00 zł, nr 5 – 4880,00 zł, nr 6 – 6100,00 zł, nr
7 – 9760,00 zł, nr 8 7320,00 zł, nr 9 – 6100,00 zł, łącznie na kwotę 52.826,00 zł.
-
oferta nr 2 – INWESTPROJEKT – ZACHÓD – Łódź Sp. z o.o. oferując za zadanie: nr 1
– 7.320,00 zł, nr 2 - 17080,00 zł, nr 3 - 3050,00 zł, nr 4 – 4270,00 zł, nr 5 –
_____________________________________________________
49
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
1830,00 zł, nr 6 – 13420,00 zł, nr 7 - 4880,00 zł, nr - 8 3.660,00 zł, nr 9 – 2.440,00
zł, łącznie na kwotę 57.950,00 zł.
Z otwarcia ofert sporządzono protokoł. Protokół zawierał zestawienie oferentów
ubiegających się o zamówienie publiczne, zestawienie cen oraz innych istotnych
elementów złoŜonych ofert. Zgodnie z treścią protokołu Ŝadna z ofert nie została
odrzucona. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 dla części 1, 2, 6 oraz ofertę nr 2 dla
części 3, 4, 5, 7, 8 i 9. W dokumentacji przedłoŜonej kontrolującym znajdują się pisma
skierowane do oferentów uczestniczących w postępowaniu informujące o wyniku
postępowania. Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczego „DEEM” Anna Dziuba
Jaglińska – z siedzibą w Białej miało opracować dokumentacje „Modernizacji systemu
ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków ZS RCKU w Wojsławicach” dla
części 1,2,6 za łączną kwotę 15.616,00 zł, INWESTPROJEKT – ZACHÓD – Łódź Sp. z o.o.
części 3,4,5,7, 8 i 9 za łączną kwotę 20.130,00 zł.
Oferent nr 2 - INWESTPROJEKT – ZACHÓD – Łódź Sp. z o.o. odmówił podpisania
wykonania zaoferowanych prac. W uzasadnieniu napisał: „z materiałów przetargowych
SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej nie wynika jednoznacznie, ze przetarg
będzie rozstrzygany dla kaŜdej pozycji oddzielnie jak przeprowadzono. UwaŜamy, Ŝe
tego typu opracowanie dotyczące jednego audytu energetycznego dla zespołu obiektów
zasilanych z jednego źródła ciepła powinno być wykonane przez jedną jednostkę
projektową z uwagi na koordynacje prac w krótkim czasie wykonania”.
Zamawiający zawarł w dniu 13 października 2005 roku umowę z Anną Dziubą-Jaglinska
– Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DEEM” na wykonanie dokumentacji
projektowych i kosztorysów ww. robót budowlanych. Wynagrodzenie określono łącznie
na kwotę 52.826,00 zł brutto z rozbiciem na wynagrodzenie za poszczególne części
zamówienia.
Zamawiający posiadał pozwolenie z dnia 21 kwietnia 2006 roku na przebudowę kotłowni
węglowej na kotłownię opalaną biomasą w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach oraz zgłoszenie z dnia 30 maja 2005 roku na wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: szkoły, sali gimnastycznej z łącznikiem do
szkoły, budynek internatu z łącznikiem do stołówki, budynek kuchni i stołówki, budynek
pałacowy, budynek warsztatów szkolnych w Wojsławicach.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyŜej 60.000
euro – w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość szacunkowa zamówienia określona została przez Włodzimierza Piegata na
podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 3.762.493,98 zł w dniu 26 czerwca 2006
roku. Szacunkowa wartość zamówienia 847.646,22 euro, przeliczona po kursie 1 euro =
4.3870 zł.
Zamawiający posiadał opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. W
specyfikacji określono szczegółowo przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty,
jak równieŜ sposób oceny i porównania ofert. Jedynym kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty była cena.
Załączniki do specyfikacji stanowiły między innymi: formularz ofertowy oraz wzór
umowy o wykonanie robót. Specyfikacja została zatwierdzona przez Janusza Krzysztofa
Bączkowskiego – Wicestarostę Powiatu, w dniu 21 czerwca 2006 roku.
_____________________________________________________
50
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 28 czerwca 2006 roku.
Termin składania ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wyznaczono na dzień 28 lipca 2006 roku na godzinę 13ooi nie naruszał terminu
określonego w art. 43 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
Zarządzeniem nr 49/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku została powołana komisja
przetargowa do przeprowadzenia czynności związanych z zamówieniem publicznym pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” w składzie Włodzimierz Piegat
– przewodniczący, Arkadiusz Czajka, Marta Frontczak, Lidia Papudzinska. Komisja
zgodnie z § 2 zarządzenia miała dokonać badania i oceny ofert w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: OR.II3431-4/06) zgodnie z regulaminem pracy komisji
przetargowej.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 lipca 2006 roku w siedzibie zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę - 3.081.042,00 zł, którą
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kosztorys inwestorski opracowano
na wartość 3.802.189,99 zł netto. W ustalonym terminie do Starostwa Powiatowego
wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1 – PPH „Mark –Bud„ Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, oferowana cena 4.
411.534,62 zł brutto, 3.764.164,10 zł netto, termin realizacji 30 października 2007
roku,
Oferta nr 2 – PPHU „PROJNAD„ Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, oferowana cena 4.
486.338,47 zł brutto, 3.828.150,90 zł netto, termin realizacji 30 października 2007
roku.
Komisja przetargowa w dniu 1 sierpnia 2006 złoŜyła wniosek o uniewaŜnienie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja
systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” przywołując art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – cena
najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Cena ofertowa najkorzystniejszej przekroczyła wielkość
środków na realizację zamówienia. Postępowanie zostało uniewaŜnione.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – etap I”.
Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwałą nr XLI/97/06 z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/74/05 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2
września 2005 roku w sprawie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu
ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach zmienionej uchwałą nr XXVIII/44/06 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku dokonała zmian w załączniku
uchwały wprowadzając zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją
budynków
Zespołu
Szkół
Rolnicze
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach etap I” obejmujący wymianę stolarki na obiektach
internatu ZS RCKU w Wojsławicach łącznikiem, kuchni i stołówki oraz budynku
warsztatów. Realizacja zadania w latach 2005-2006, łączne nakłady 383.860,00 zł,
_____________________________________________________
51
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
źródła finansowania: wkład własny powiatu 253.860,00 zł budŜet państwa (Wojewoda
Łódzki w ramach kontraktu Wojewódzkiego) 130.000,00 zł.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
29 stycznia 2004 roku – w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z realizacją 1-szego etapu
projektu „ Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
zespołu Szkół Rolnicze centrum kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” obejmujące:
-
wymianę stolarki w budynku stołówki, kuchni, łącznika i internatu – zakres 197
szt. Okien, 4 szt. drzwi – sumaryczna pow. Około 349 m2,
-
wymianę luksferów w budynku internatu (dwuwarstwowa ściana z luksferów) –
powierzchnia – ok. 17,3 m2,
-
wymiana stolarki w budynków warsztatów – zakres ok. 24 szt. okien 6 szt. drzwi
– powierzchnia łączna ok. 168 m2.
Wartość szacunkowa zamówienia określona została na podstawie kosztorysów
inwestorskich opracowanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „DEEM”
Anna Dziuba Jaglińska oraz kosztorysu inwestorskiego na wymianę lukswerów w
budynku internatu sporządzonego przez Włodzimierza Piegata kierownika referatu ds.
inwestycji i rozwoju na łączną kwotę 297.940,54 zł, co stanowiło równowartość
67.014,44 euro.
Zarządzeniem nr 70/06 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 3 października 2006 roku
została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego
na
Modernizację
systemu
ciepłowniczego
wraz
z
termomodernizacją
budynków
Zespołu
Szkół
Rolnicze
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach w składzie: Włodzimierz Piegat – przewodniczący,
Arkadiusz Czajka – sekretarz, Marta Frontczak i Lidia Papudzińska członkowie.
Zamawiający posiadał opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. W
specyfikacji określono szczegółowo przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty,
jak równieŜ sposób oceny i porównania ofert. Jedynym kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty była cena. Załączniki do specyfikacji stanowiły między innymi:
formularz ofertowy oraz wzór umowy o wykonanie robót. Specyfikacja została
zatwierdzona przez Janusza Krzysztofa Bączkowskiego – Wicestarostę Powiatu, w dniu
21 czerwca 2006 roku.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 1 września 2006 roku oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
236 z dnia 8 września 2006 roku pod pozycją 46933.
Termin składania ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wyznaczono na dzień 4 października 2006 roku na godzinę 1300 , nie naruszał terminu
określonego w art. 43 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 4 października 2006 roku W ustalonym terminie do
Starostwa Powiatowego wpłynęły 4 oferty:
Oferta nr 1 – PPHU „PROJNAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, oferowana cena
332.005,21 zł brutto, termin realizacji 5 grudnia 2006 roku,
_____________________________________________________
52
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Oferta nr 2 – PE „IHPACT” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, oferowana cena 398.102,73 zł
brutto, termin realizacji 5 grudnia 2006 roku,
Oferta nr 3 – PP „WIKTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, oferowana cena
437.370,88 zł brutto, termin realizacji 5 grudnia 2006 roku,
Oferta nr 4 – Firma BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tymienicach, oferowana cena
281.402,01 zł brutto, termin realizacji 5 grudnia 2006 roku.
W wyniku przetargu nieograniczonego zakończonego w dniu 10 października 2006 roku
jako najkorzystniejszą ze względu na cenę wybrano (jedyne kryterium) ofertę Firmę BIS
Sp. z o.o. w Tymienicach.
O wyborze wykonawcy zadania zawiadomiono wszystkich oferentów w dniu 10
października 2006 roku.
W dniu 17 października 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem i firmą
BIS Sp. z o.o. w Tymienicach na realizację „Modernizacji systemu ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją
budynków
Zespołu
Szkół
Rolnicze
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach etap I”. Na podstawie powyŜszej umowy Powiat zlecił ww.
firmie do wykonania roboty budowlane będące przedmiotem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w terminie do 15 grudnia 2006 roku. Za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie neto 248.202,52 zł i
brutto 278.940,80 zł.
Za wykonane roboty budowlano – montaŜowe wykonawca przedłoŜył fakturę VAT nr
002138/2006/FA z dnia 13 grudnia 2006 roku na kwotę netto 248.202,52 zł, brutto
278.940,80 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru i przekazania do uŜytku zadania
sporządzony z udziałem inspektora nadzoru w dniu 29 listopada 2006 roku. Faktura
opisana, sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
Zapłacono:
-
przelewem w dniu 28 grudnia 2006 roku z rachunku środków własnych Powiatu
kwotę 178.940,80 zł,
-
przelewem w dniu 28 grudnia 2006 roku z rachunku Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 100.000,00 zł.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”
W załączniku nr 5 do uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego nr III/23/06 z dnia 29
grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 rok – Plan nakładów
inwestycyjnych na 2007 rok ujęto w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80130 –
szkoły zawodowe – ujęto zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją budynków zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach”. Lata realizacji 2005 – 2007, nakłady planowane w roku 2007 –
3.795.790,00 zł.
Na finansowanie zadania inwestycyjnego przeznaczone zostały środki
pochodzące z następujących źródeł:
finansowe
środki z budŜetu powiatu – 1.406.242 zł
środki WFOŚiGW w Łodzi – 1.022.000 zł
_____________________________________________________
53
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Kredyt - umowa kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dopłatą
WFOŚiGW zawarta w dniu 20 lipca 2007 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na
kwotę 1.367.548,00 zł
Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwałą nr V/62/07 z dnia 9 marca 2007 roku w
sprawie zmian w uchwale nr III/23/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29
grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2007 rok dokonała zmian w
załączniku nr 6 do uchwały nr III/23/06 polegające na zwiększeniu w roku 2007
wydatków na zadaniu wieloletnim pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach” o kwotę 300.000,00 zł.
Nadzór inwestorski Starostwo zleciło i dokonało płatności wykonawcom w sposób
następujący:
W trybie przetargu nieograniczonego zlecono usługę nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją
budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Zamawiający zawarł w dniu 27 kwietnia 2007 roku umowy o pełnienie nadzoru
inwestorskiego:
- z Markiem Kubiakiem w częściach: I - obejmującej nadzór w części robot
budowlanych i II – obejmującej nadzór w branŜy robót sanitarnych. Wynagrodzenie
za wykonywanie nadzoru ustalono na kwotę 9.394,00 zł brutto.
- z Witoldem Dawidem w częściach: III – obejmujący nadzór inwestorski w branŜy
robót sanitarnych – przebudowa zewnętrznych sieci cieplnych, IV nadzór inwestorski
w branŜy robót elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonywanie nadzoru ustalono na
kwotę 2.440,00 zł brutto.
Za wykonanie tych czynności zapłacono wykonawcom:
Markowi Kubiakowi na podstawie faktury VAT nr 40/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku
zapłacono przelewem w dniu 17 grudnia 2007 roku naleŜność zgodnie z umową w
kwocie 9.394,00 zł ( tym podatek VAT 1694,00 zł)
Witoldowi Dawidowi na podstawie faktury VAT nr 3/12/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
zapłacono przelewem w dniu 17 grudnia 2007 roku naleŜność zgodnie z umową w
kwocie 2.440,00 zł ( tym podatek VAT 440,00 zł).
Umowa o roboty budowlane
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – w
trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość szacunkową zamówienia sporządził Włodzimierz Piegat kierownik referatu ds.
inwestycji i rozwoju w dniu 25 stycznia 2007 roku na podstawie kosztorysów
inwestorskich opracowanych w miesiącu listopadzie 2005 roku przez Przedsiębiorstwo
Projektowo Wykonawcze „DEEM” na łączną kwotę 3.501.692,99 zł, co w oparciu o kurs
euro 4,3870 zł stanowiło równowartość 798 197,63 euro.
Zarządzeniem nr 16/07 z dnia 28 lutego 2007 roku została powołana komisja
przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w
następującym składzie: Włodzimierz Piegat – przewodniczący, Arkadiusz Czajka –
sekretarz, Marta Frontczak, Henryka Kowalska – członkowie.
_____________________________________________________
54
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 28 z dnia 5 lutego 2007 roku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli od dnia 23 stycznia do dnia 1 marca 2006
roku oraz na stronie internetowej. Termin składania ofert określony został do dnia 14
września 2006 roku, do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie
11:00.
Zamawiający posiadał opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. W
specyfikacji określono szczegółowo przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty,
jak równieŜ sposób oceny i porównania ofert. Jedynym kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty była cena. Załączniki do specyfikacji stanowiły między innymi:
formularz ofertowy oraz wzór umowy o wykonanie robót. Specyfikacja została
zatwierdzona przez Wojciecha Rychlika – Starostę Powiatu, w dniu 1 lutego 2007 roku.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę,
przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 3.795.790,00 zł.
jaką
zamierza
Otwarcia ofert dokonano zgodnie z ogłoszeniem w dniu 5 marca 2007 roku.
Z dokumentacji przetargowej wynikało, Ŝe wpłynęło 6 ofert:
1. Oferta nr 1 – firma „EKOKALORIA” Nowak Sp. Jawna Kielce złoŜyła ofertę, której cena
wynosiła 4.081.174,23 zł brutto.
2. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „ZAMBUD”
Dariusz Szafarz, Józef Bieniek Sp. Jawna Sieradz złoŜyło ofertę, której cena wynosiła
4.466,933,28 zł brutto.
3. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo „MARK-BUD” Sp. z o.o.
Sieradz złoŜyło ofertę, której cena wynosiła 4.717.337,41 zł brutto.
4. Oferta nr 4 – Firma „DOM” Jaracz, Królikowski Zduńska Wola złoŜyło ofertę, której
cena wynosiła 4.364.580,71 zł brutto.
5. Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „PROJNAD” Sp. z
o.o. Sieradz złoŜyło ofertę, której cena wynosiła 4.461.538,18 zł brutto.
6. Oferta nr 6 – Konsorcjum firm: „EKO-BUD” Sp. z o.o. Sieradz, „BUD-TRANS” Roboty
Budowlano-Drogowe Jan Karbowiak Sieradz złoŜyło ofertę, której cena wynosiła
3.915.067,00 zł brutto.
Starosta Zduńskowolski w dniu 15 marca 2007 roku w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty powiadomił, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
realizację zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją
budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złoŜona przez Konsorcjum firm: „EKOBUD” Sp. z o.o. Sieradz, „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Jan Karbowiak
Sieradz. Z postępowania zostali wykluczeni Firma „DOM” Jaracz, Królikowski Zduńska
Wola oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „ZAMBUD” Dariusz
Szafarz, Józef Bieniek Sp. Jawna. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki
wymagane w przedmiotowym zamówieniu i jego oferta była najkorzystniejsza według
przyjętych kryterium wyboru ofert tj. ceny ofertowej. Cena ofertowa wybranej oferty
wyniosła 3.915.067,00 zł (brutto).
Na czynności zamawiającego Firma „Ekokaloria” Nowak – Spółka jawna Kielce pismem
z dnia 19 marca 2007 roku złoŜyła protest uzasadniając, Ŝe wybrana oferta zawierała
naliczony podatek VAT w wysokości 22%, a powinna do 16,01 % wartości
robót dotyczących przebudowy kotłowni przyjąć podatek VAT w wysokości 7%
_____________________________________________________
55
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
a dla 83,9 % wartości netto tych robót przyjąć podatek VAT w wysokości 22%.
Sposób liczenia Zamawiający określił w załączniku do specyfikacji.
Zamawiający nie wezwał wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia odwołania, czym naruszył art. 181 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Starosta Zduńskowolski w dniu 20 marca 2007 roku w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty powiadomił, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
realizację zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją
budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złoŜona przez firmę „Ekokaloria” Nowak –
Spółka jawna Kielce. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki wymagane w
przedmiotowym zamówieniu i jego oferta była najkorzystniejsza według przyjętych
kryterium wyboru ofert tj. ceny ofertowej. Cena ofertowa wybranej oferty wyniosła
4.081.174,23 zł (brutto). W postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 firmy „EKO-BUD” Sp.
z o.o. Sieradz.
Na czynności zamawiającego konsorcjum firm „EKO-BUD” Sp. z o.o. oraz „BUD-TRANS”
Roboty budowlano-drogowe Jan Karbowiak wniosło protest pismem z dnia 23 marca
2007 roku.
Rozstrzygnięcie protestu zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2007 roku. Zamawiający
uznał protest za zasadny i postanowił:
-
uchylić podjętą decyzję z dnia 20 marca 2007 roku o anulowaniu decyzji z dnia
15 marca 2007 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty,
-
uchylić decyzję z dnia 20 marca 2007 roku o odrzuceniu oferty złoŜonej przez
protestującego,
-
dokonać ponownej oceny ofert złoŜonych w postępowaniu,
-
dokonać czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający przyznał, Ŝe w dniu 20 marca 2007 roku podjął nie znajdującą podstawy
prawnej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych decyzję o anulowaniu decyzji
z dnia 15 marca 2007 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty. Rozstrzygając
pozytywnie protest złoŜony przez Protestującego pragnie wyeliminować z obrotu
prawnego ww. decyzję.
Zamawiający ponownie rozpatrzył otrzymane oferty i odrzucił ofertę nr 6 firmy „EKOBUD” Sp. z o.o. Sieradz. W dniu 5 kwietnia 2007 roku Starostwo Powiatowe w Zduńskiej
Woli poinformowało uczestników przetargu o odrzuceniu oferty „EKO-BUD” Sp. z o.o.
Sieradz.
Na czynności zamawiającego, polegające na odrzuceniu oferty, konsorcjum firm „EKOBUD” Sp. z o.o. oraz „BUD-TRANS” Roboty budowlano-drogowe Jan Karbowiak wniosło
protest pismem z dnia 12 kwietnia 2007 roku.
Rozstrzygnięcie protestu zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2007 roku. Zamawiający
oddalił protest.
W dniu 27 kwietnia 2007 roku została zawarta umowa nr 1/DF.13431/07 pomiędzy
Powiatem Zduńskowolskim a firmą Ekokaloria Nowak Sp. J. z siedzibą w Kielcach na
realizację „Modernizacji systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Na
podstawie powyŜszej umowy Powiat zlecił ww. firmie do wykonania roboty budowlane
będące przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie od
10 maja 2007 roku. Termin zakończenia realizacji poszczególnych grup robót ustalono w
sposób następujący:
_____________________________________________________
56
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
wymiana stolarki okiennej: i drzwiowej w budynku głównym szkoły oraz sali
gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem 18 maja 2007 roku, w budynku pałacowym 15
czerwca 2007 roku,
- docieplenie stropodachów i stropu: w budynku sali gimnastycznej – zaplecze z
łącznikiem do 31 sierpnia 2007 roku, w budynku internatu z łącznikiem , kuchni i
stołówce do 31 sierpnia 2007 roku, w budynku pałacowym – strop 31 lipca 2007 roku, w
budynku warsztatów do 31 lipca 2007 roku,
- wymiana instalacji c.o. we wszystkich budynkach do 31 lipca 2007 roku,
- przebudowa kotłowni węglowej do 30 września 2007 roku,
- docieplenie ścian zewnętrznych we wszystkich obiektach, z wyłączeniem pałacowego
do 30 października 2007 roku,
- przebudowa instalacji c.w.u. na potrzeby internatu szkoły poprzez wykonanie i
dołączenie instalacji kolektorów słonecznych do 10 października 2007 roku,
- przebudowa remont zewnętrznej sieci cieplnej do 10 października 2007 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej
kwocie netto – 3.477.771,29 zł i brutto 4.081.174,23 zł.
Aneksy do umowy:
Powiat Zduńskowolski zawarł z wykonawcą „Ekokaloria” 4 aneksy którymi zmieniono:
terminy zakończenia realizacji poszczególnych robót, zmieniono wartość umowną robót
brutto zmniejszając o kwotę 262.074,49 zł, zmieniono zapis § 18 umowy zastępując
zapis „poszczególne zakresy robót odbierane będą odbiorami częściowymi, które będą
podstawą do wystawiania faktur częściowych” na „poszczególne zakresy roboty, po
ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być
odbierane przez Zamawiającego odbiorami częściowymi (robót w toku), które
będą podstawą do wystawiania faktur częściowych”.
Ponadto dnia 21 września 2007 roku została zawarta umowa nr 1A/DET 321/07 na
roboty dodatkowe pomiędzy powiatem Zduńskowolskim a firmą „Ekokaloria” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna , będącą następcą
prawnym firmy „Ekokaloria”: Nowak Sp. Jawna Kielce na podstawie zamówienia z wolnej
ręki z uwagi na dostosowanie się do zmian w „Projekcie przebudowy kotłowni węglowej
na kotłownię opalaną biomasą w ramach o wykonanie robót budowlanych polegających
na wykonaniu elementów w kotłowni. Ustalono wynagrodzenie na kwotę 20.000,00 zł.
Umowa nr 1/DF.I.3431/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku wraz z 4 aneksami stanowi
załącznik nr 14 do protokołu kontroli.
Za wykonane roboty budowlano – montaŜowe wykonawca „EKOKALORIA”
następujące faktury:
przedłoŜył
-
fakturę VAT nr FVS 1/09/U/07 z dnia 11 września 2007 roku na kwotę netto
499.846,02 zł, brutto 499.846,02 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 11 września 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem 5 października 2007 roku ze środków EKO-Funduszu,
-
fakturę VAT nr FVS 2/09/U/07 z dnia 11 września 2007 roku na kwotę netto
317.904,02 zł, brutto 317.904,02 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 11 września 2007 roku. Faktura opisana,
_____________________________________________________
57
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
przelewem 5 października 2007 roku ze środków EKO Funduszu,
Zapłacono
-
fakturę VAT nr FVS 3/09/U/07 z dnia 14 września 2007 roku na kwotę netto
324.198,81 zł, brutto 365.908,77 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 11 września 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem w dniu 5 października 2007 roku z rachunku środków własnych
Powiatu kwotę 233.678,52 zł, oraz przelewem w dniu 20 września 2007 roku, z
kredytu BOŚ S.A.w Łodzi kwotę 132.230,25 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 1/10/U/07 z dnia 15 października 2007 roku na kwotę netto
478.491,96 zł, brutto 478.491,96 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 15 października 2007 roku. Faktura
opisana, sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
Zapłacono przelewem 28 grudnia 2007 roku ze środków EKO Funduszu,
-
fakturę VAT nr FVS 2/10/U/07 z dnia 15 października 2007 roku na kwotę netto
555.609,52 zł, brutto 643.663,03 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z
dnia 15 października 2007 roku. Faktura
opisana, sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
Zapłacono przelewem w dniu 24 grudnia 2007 roku z rachunku środków
własnych Powiatu kwotę 283.780,80 zł, przelewem w dniu 5 grudnia 2007 roku z
kredytu BOŚ S.A.w Łodzi kwotę 309.882,23 zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 50.000,00 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 3/10/U/07 z dnia 15 października 2007 roku na kwotę netto
480.262,97 zł, brutto 574.387,31 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z
dnia 15 października 2007 roku. Faktura
opisana, sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
Zapłacono przelewem w dniu 5 grudnia 2007 roku z kredytu BOŚ S.A.w Łodzi
kwotę 574.387,31 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 3/11/U/07 z dnia 12 listopada 2007 roku na kwotę netto
122.701,16 zł, brutto 137.776,75 zł. Do faktury załączono protokół odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 11 listopada 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem w dniu 5 grudnia 2007 roku z kredytu BOŚ S.A.w Łodzi kwotę
115.409,33 zł, przelewem w dniu 5 grudnia 2007 roku z rachunku środków
własnych Powiatu kwotę 22.367,42 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 3/12/U/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę netto
223.960,36 zł, brutto 259.051,71 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 2007 roku. Faktura opisana, sprawdzona i
zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione,
-
fakturę VAT nr FVS 4/12/U/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę netto
117.111,75 zł, brutto 140.063,89 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 2007 roku. Faktura opisana, sprawdzona i
zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione,
-
fakturę VAT nr FVS 5/12/U/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę netto
60.000,00 zł, brutto 60.000,00 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 10 grudnia 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem 28 grudnia 2007 roku ze środków EKO Fundusz kwotę 59.376,16 zł,
przelewem w dniu 28 grudnia 2007 roku z rachunku środków własnych Powiatu
kwotę 667,51 zł,
_____________________________________________________
58
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
-
fakturę VAT korygującą na kwotę 43,00 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 7/12/U/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę netto
16.761,37 zł, brutto 20.000,00 zł. Do faktury załączono protokół odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 29 listopada 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem w dniu 19 grudnia 2007 roku z rachunku środków własnych Powiatu
kwotę 20.000,00 zł,
-
fakturę VAT nr FVS 6/12/U/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę netto
297.684,74 zł, brutto 342.003,30 zł. Do faktury załączono protokoł odbioru
wykonanych elementów robót z dnia 10 grudnia 2007 roku. Faktura opisana,
sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione. Zapłacono
przelewem w dniu 24 grudnia 2007 roku z rachunku środków własnych Powiatu
kwotę 219.625,96 zł, przelewem w dniu 24 grudnia 2007 roku z kredytu BOŚ
S.A.w Łodzi kwotę 122.377,34 zł.
W rozliczeniu robót budowlano-montaŜowych zadania ujęto realizację części „Projektu
budowlanego modernizacji systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją
budynków ZS RCKU w Wojsławicach”
cz. 5/14 – projekt wymiany instalacji
wewnętrznych c.o. w budynkach szkoły, sali gimnastycznej, z zapleczem i łącznikiem,
internatu z łącznikiem, kuchni i stołówki, pałacowym, warsztatów szkolnych obiekt:
internat z łącznikiem, stołówką i kuchnią wykonaną przez firmę Zakład Budowlany
„Frątmur” Zduńska Wola na podstawie umowy zawartej 10 marca 2006 roku w kwocie
23.334,15 zł. Zamówienia uzupełniającego udzielono z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie dowodu PT z dnia 31 grudnia 2007 roku przekazano nieodpłatnie
Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach inwestycję
w
środkach
trwałych
pn.
„Modernizacja systemu
ciepłowniczego wraz z
termomodernizacją budynków ZSRCKU w Wojsławicach” o wartości początkowej
4.218.469,99 zł.
W przedłoŜonym rozliczeniu ujęto dwie inwestycje: Modernizację systemu
ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków wartość robót budowlanych
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – etap I” oraz
„Modernizację systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Wartość robót budowlanomontaŜowych netto obu zadań wyniosła 3.742.777,93 zł.
Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli w zakresie chodników,
na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Zielonej.
Rada Powiatu Zduńskowolskiego w uchwale nr XXXIV/122/05 z dnia 30 grudnia 2005
roku w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2006 w załączniku nr 5 do uchwały ujęto
przebudowę chodników na ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli – I etap zadania w kwocie
200.000,00 zł.
Starostwo zleciło wykonanie dokumentacji budowlanej, sprawowanie
inwestorskiego i dokonało płatności wykonawcom w następujący sposób:
nadzoru
Umowa o projekt budowlany
_____________________________________________________
59
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro . Wartość
zamówienia określona została przez pracowników Starostwa na kwotę 31.200,00 zł, co
stanowi równowartość 7.709,80 euro.
Zarządzeniem nr 11/06 z dnia 8 lutego 2006 roku została powołana komisja
przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na
wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli oraz
skrzyŜowania ul. Kilińskiego z ul. Łaską, w następującym składzie: Piotr Pacelt, Barbara
Król, Mieczysław Maksymowicz, Henryka Kowalska.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli od dnia 23 stycznia do dnia 1 lutego
2006 roku oraz na stronie internetowej. Termin składania ofert określony został do dnia
10 lutego 2006 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie
11:00. Jako kryteria wyboru ofert wskazano cenę o znaczeniu 100 %.
Otwarcia ofert dokonano zgodnie z ogłoszeniem w dniu 10 lutego 2006 roku.
Z dokumentacji przetargowej wynikało, Ŝe wpłynęły 3 oferty.
Z protokołu postępowania o zamówienie publiczne wynikało, Ŝe wykonawcy nie zostali
wykluczeni, a oferty spełniały wymagane warunki (nie podlegały odrzuceniu). Wybrano
ofertę nr 2 PPH „PROJBUDKOM” s.c. Kalisz, której cena wyniosła 18.100,0 zł netto,
22.082,00 zł brutto.
Umowę zawarto w dniu 13 marca 2006 roku pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim i
wykonawcą „Projbudkom” s.c. Kalisz na wykonanie projektu budowlanego „przebudowa
ul. Kilińskiego w zakresie chodników oraz skrzyŜowania ul. Kilińskiego z ul. Łaską”. Za
wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie na kwotę brutto 22.082,00 zł.
Termin realizacji 30 czerwca 2006 roku. Aneksem z dnia 27 czerwca 2006 roku
zmieniono wysokość wynagrodzenia na kwotę 25.681,00 zł i termin wykonania
na 20 lipca 2006 roku. Za wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul Kilińskiego
w zakresie chodników oraz skrzyŜowania ul. Kilińskiego na podstawie faktury VAT nr
12/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 roku wykonawcy zapłacono przelewem 1 września
2006 roku zgodnie z aneksem w kwocie 25.681,00 zł (w tym podatek VAT 4.631,00 zł).
Umowa o nadzór inwestorski
Bez stosowania przepisów ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych na
podstawie umowy o prowadzenie nadzoru inwestorskiego zawartej w dniu 28 września
2006 roku firmie Biuro Projektowe „Trasa” w Zduńskiej Woli powierzono wykonywanie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul.
Kilińskiego w Zduńskiej Woli w zakresie chodników na odcinku od ul. Srebrnej do ul.
Zielonej”. Za wykonanie tych czynności, na podstawie faktury VAT nr 1/12/2006 z dnia
1 grudnia 2006 roku wykonawcy zapłacono przelewem w dniu 18 grudnia 2006 roku
naleŜność zgodną z umową w kwocie 1.952,00 zł / tym podatek VAT 352,00 zł/.
Umowa o roboty budowlane
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 20 lipca 2006 na podstawie
kosztorysów inwestorskich, opracowanych przez firmę „PROJBUDKOM”
na kwotę
188.757,30 zł, co stanowiło równowartość 43.026 euro.
_____________________________________________________
60
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Zarządzeniem nr 64/06 z dnia 14 września 2006 roku została powołana komisja
przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na
przebudowę ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, w zakresie chodników na odcinku od ul.
Srebrnej do ul. Zielonej w następującym składzie: Piotr Pacelt, Barbara Król, Henryka
Kowalska.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli od dnia 29 sierpnia do dnia 14
września 2006 roku oraz na stronie internetowej.
Termin składania ofert określony został do dnia 14 września 2006 roku, do godziny
10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 11:00.
W przetargu mogli wziąć udział oferenci oraz spełniający warunki określone w art. 22
ustawy o zamówieniach publicznych i określone w SIWZ. W ogłoszeniu o przetargu
podano termin wymagany realizacji zamówienia od 25 września 2006 r. do 20 listopada
2006 roku. Jako kryteria wyboru ofert wskazano cenę o znaczeniu 100 %.
Otwarcia ofert dokonano zgodnie z ogłoszeniem w dniu 14 września 2006 roku.
Z dokumentacji przetargowej wynikało, Ŝe wpłynęły 3 oferty.
Z protokołu postępowania o zamówienie publiczne wynikało, Ŝe wykonawcy nie zostali
wykluczeni, a oferty spełniały wymagane warunki (nie podlegały odrzuceniu).
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „DROCHOD”
Zduńska złoŜyło ofertę, której cena wynosiła 195.871,12 zł netto, 238.962,77 zł brutto.
Oferta nr 2 – Zakład Robót InŜynieryjno-Budowlanych „IN-BUD” s.c. Zduńska Wola
złoŜyło ofertę, której cena wynosiła 150.184,79 zł netto, 183.225,44 zł brutto.
Oferta nr 3 – Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. Zduńska Wola złoŜył ofertę,
której cena wynosiła 164.476,99 zł netto, 200.661,93 brutto.
Komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 ze względu na najniŜszą cenę.
Wyniki postępowania zatwierdził Starosta Kazimierz Kaczmarek.
Umowa z wybranym oferentem – Zakładem Robót InŜynieryjno-Budowlanych IN-BUD w
Zduńskiej Woli podpisana została przez Starostę i Wicestarostę dniu 28 września 2006
roku. Zamawiający zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania przebudowę ulicy
Kilińskiego w Zduńskiej Woli w zakresie chodników, na odcinku od ul. Srebrnej do ul.
Zielonej.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został zgodnie z dokumentacją
wykonawczą i SIWZ. Termin realizacji robót określono do dnia 20 listopada 2006 roku.
Wynagrodzenie wykonawcy – w § 10 umowy – określone zostało w wysokości brutto
183.225,44 zł. Zamawiający wymagał naleŜytego zabezpieczenia umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Za wykonane roboty budowlano – montaŜowe wykonawca przedłoŜył fakturę VAT nr
38/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku na kwotę netto 139.746,55 zł, brutto 170.490,74
zl. Do faktury załączono protokół odbioru i przekazania do uŜytku zadania sporządzony z
udziałem inspektora nadzoru w dniu 29 listopada 2006 roku.
Faktura opisana, sprawdzona i zatwierdzona do wypłaty przez osoby upowaŜnione.
Zapłacono:
-
przelewem w dniu 21 grudnia 2006 roku z rachunku środków własnych Powiatu
kwotę 70.490,79 zł,
_____________________________________________________
61
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
-
przelewem w dniu 27 grudnia 2006 roku z z rachunku kredytu inwestycyjnego
kwotę 100.000,00 zł.
Na podstawie dowodu OT z dnia 4 grudnia 2006 roku wprowadzono do ewidencji
środków trwałych przebudowę ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli w zakresie chodników na
odcinku od ul. Srebrnej do ul. Zielonej o wartości 198.134,79 zł.
Środki na zadanie „Przebudowa chodników na ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli – I etap”
ustalone przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego uchwałą nr XXXIV/122/05 z dnia 30
grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2006 w kwocie 200.000,00 zł
w pełni zabezpieczyły realizację przedmiotowej inwestycji.
Wydatki związane z ww. inwestycjami (8,27 % ogółu wydatków w 2007 roku)
sprawdzano pod względem przestrzegania ustalonych przez kierownika jednostki
procedur kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.
IX.
EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA
1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA)
Zasady ewidencji księgowej i wyceny majątku trwałego ujęte zostały w Zasadach
(polityki) Starostwa Powiatu w Zduńskiej Woli przyjętym do stosowania zarządzeniem
Starosty Zduńskowolskiego nr 78 z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. uregulowaniach wewnętrznych ewidencja
analityczna środków trwałych (konto 011) prowadzona jest techniką komputerową.
Ewidencja analityczna pozostałych środków trwałych (konto 013) prowadzona jest w
księgach inwentarzowych, z chwilą wydania do uŜytkowania podlegają one umorzeniu w
100%.
Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Dolną
granicę ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych określono w wysokości
10% wielkości podanej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przy
okresie uŜytkowania do 1 roku. Na koncie 011 podlegają ewidencji środki trwałe o
wartości określonej przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(powyŜej 3.500 zł).
Kontrola w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi została przeprowadzona w
oparciu o testy stanowiące załącznik nr 15 do protokołu kontroli.
_____________________________________________________
62
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.
2.1. Urządzenia księgowe
Ewidencja syntetyczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych w
używaniu (konta 011 i 013) w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli
prowadzona jest komputerowo. Ewidencja analityczna środków trwałych (konto
011 i 013) jest prowadzona zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych.
2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) 2007 rok
Kontrolą objęto udokumentowanie obrotów na kontach w okresie od 1 stycznia 2007 do
31 grudnia 2007 roku.
Obroty konta 011 – środki trwałe
Na dzień 01 stycznia 2007 roku stan majątku w środkach trwałych wynosił
11.607.803,45 zł. W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę
74.588,04 zł, zmniejszono o kwotę 58.563,81 zł. Na koniec 2007 roku wartość majątku
po dokonanych zmianach wynosiła 11.721.178.69 zł.
Podstawą udokumentowania obrotów na koncie 011 stanowiły:
-
faktury zakupu dla zakupionych środków trwałych,
dokument OT dla składników majątkowych przyjętych z inwestycji,
umowy sprzedaŜy (akty notarialne) w przypadku sprzedaŜy środków trwałych,
dokument PT w przypadku przekazania środków trwałych,
dokument LT w przypadku likwidacji środka trwałego.
Obroty konta 013- pozostałe środki trwałe
Stan pozostałych środków trwałych na dzień 12007 roku wynosił 198.826,34 zł. W
trakcie 2007 roku zwiększono składniki majątkowe o kwotę 43.140,11 zł, natomiast
zmniejszono o kwotę 813,98 zł.
Podstawą udokumentowania obrotów na koncie 013 stanowiły dokumenty zakupu
(faktury), protokoły przekazania i przyjęcia, protokoły likwidacji pozostałych środków
trwałych.
2.3. Prawidłowość stosowanych odpisów umorzeniowych - 2007 rok
Kontroli poddano w sposób wyrywkowy prawidłowość naliczeń umorzeń dla środków
zaewidencjonowanych
na
koncie
011.
Prawidłowość
stosowanych
odpisów
umorzeniowych sprawdzono w oparciu o umorzenia dokonane w 2007 roku. Kwota
umorzenia wynosiła w 2007 roku – 478.305,66 zł.
_____________________________________________________
63
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe środki trwałe zostały zaklasyfikowane zgodnie z
Klasyfikacją Środków Trwałych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30
grudnia 1999 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (tekst jednolity Dz. U. Nr
112 poz. 1317 ze zm.).
Sprawdzono prawidłowość stosowania odpisów umorzeniowych składników majątkowych
Starostwa Powiatowego dla grup środków trwałych: 01, 02, 04, 06, 07, 08. Stwierdzono
zastosowanie prawidłowych stawek umorzeniowych zgodnie z wykazem rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych.
3. EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONTO 020.
PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH
W Starostwie Powiatowym na koncie 020 wartości niematerialne i prawne
zaewidencjonowano zakupione przez jednostkę programy komputerowe. Ewidencja
księgowa konta 020 syntetyczna i analityczna prowadzona jest komputerowo w podziale
na 020-1 wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo oraz 020-2 wartości
niematerialne i prawne umarzane w 100% w chwili zakupu.
Według ewidencji księgowej konta 020 wartości niematerialne i prawne na dzień 1
stycznia 2007 roku wynosiła 95.757,10 zł, w tym umarzanych stopniowo 43.465,62 zł,
zwiększeń w trakcie 2007 roku dokonywano na kwotę 14.341,47 zł z tytułu zakupu
programów komputerowych, zmniejszenia natomiast nie dokonywano. Stan wartości
niematerialnych i prawnych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 110.098 zł.
Na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla wartości niematerialnych i
prawnych stwierdzono, Ŝe odpisy umorzeniowe dokonywane są w wysokości 50% i
100% rocznie, co pozwala na zachowanie wymaganego okresu dokonywania odpisów
amortyzacyjnych (okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości
niematerialnych i prawnych, a w szczególności od licencji na programy komputerowe o
wartości wyŜszej niŜ 3500 zł, nie moŜe być krótszy niŜ 24 miesiące).
4. EWIDENCJA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (MATERIAŁY,
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY)
Uregulowania dotyczące ewidencji materiałów zostały zawarte w zarządzeniu nr 78
Starosty Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2006 roku w opisie do konta 310 materiały.
Na koncie 310 w kontrolowanej jednostce prowadzi się ewidencję materiałów
znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Ewidencja syntetyczna i analityczna materiałów prowadzona jest komputerowo. W
Starostwie na koncie 310 ewidencjonowane są jedynie materiały biurowe odniesione
bezpośrednio w koszty, a nie zuŜyte na koniec roku budŜetowego i zaewidencjonowane
na koncie 310 podlegające przeniesieniu jednorazowo.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w magazynie znajdowały się materiały na kwotę
5.353,25 zł.
_____________________________________________________
64
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe
wynosił 17.292,75 zł. PowyŜsza kwota dotyczyła udziałów w Spółdzielni Mleczarskiej w
Łodzi.
5. INWENTARYZACJA
5.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowadzania
inwentaryzacji
W okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce obowiązujące zasady
przygotowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji określone były w instrukcji
inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Starosty Zduńskowolskiego
nr 43/99 z dnia 29 listopada 1999 roku. W ww. instrukcji Starosta Zduńskowolski
określił terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, ze względu na fakt iŜ
składniki majątku znajdują się na strzeŜonym terenie naleŜy przeprowadzić
inwentaryzację:
−
środków trwałych nie rzadziej niŜ raz na 4 lata,
−
materiały nie rzadziej niŜ raz na 2 lata,
−
środki pienięŜne oraz naleŜności i zobowiązania nie rzadziej niŜ raz w roku,
−
oraz kaŜdorazowo w przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie za
powierzone składniki mienia oraz kradzieŜy z włamaniem lub zdarzeń losowych
np. poŜaru, powodzi.
5.2. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych. Pełną
inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono na dzień 30 listopada 2004
roku.
W roku 2007 przeprowadzono inwentaryzację materiałów oraz naleŜności i zobowiązań.
Inwentaryzację przeprowadzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku na podstawie
zarządzenia nr 88/07 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 19 listopada 2007 roku w
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2007 rok. Ww. zarządzeniem
powołano komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie: Jacek Hillebrand przewodniczący komisji, Barbara Lisik – zastępca członka komisji, Marta Frontczak –
członek komisji. Do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów powołano jeden zespół
spisowy.
Inwentaryzację przeprowadzono zgodnie z ww. zarządzeniem.
_____________________________________________________
65
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
X.
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TREYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
1. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - 2007 ROK
W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka realizowała niŜej wymienione
zadania na podstawie porozumień z:
-
Gminą i Miastem Szadek na realizację niektórych zadań naleŜących do zadań
Powiatu Zduńskowolskiego z zakresu geodezji i gospodarki gruntami. Dotacja
przyznana została w kwocie 13.096,00 zł.
-
Gminą i Miastem Szadek na organizację doŜynek gminno – powiatowych. Dotację
Rada Powiatu przyznała w wysokości 4.000,00 zł.
-
Miastem Zduńska Wola na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Dotację Rada
Powiatu uchwaliła w kwocie 42.530,00 zł.
Terminowość przekazywania środków na realizację wykonywanych zadań
Dla Gminy i Miasta Szadek na realizowane zadania z zakresu geodezji dotacja
przekazywana była w wysokości 1/12 miesięcznie i przeznaczona na wynagrodzenie i
pochodne oraz koszty obsługi kancelaryjnej.
Na organizację doŜynek dotacja przekazana została jednorazowo w miesiącu wrześniu
2007 roku.
Dotacja dla Miasta Zduńska Wola na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez
Miejską Bibliotekę Publiczną przekazywana była kwartalnie.
XI.
1.
ROZLICZENIA BUDŻETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – WYSOKOŚĆ I RODZAJ - 2007 ROK
Kontrolowana jednostka w 2007 roku nie udzielała dotacji na rzecz zakładów
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych.
_____________________________________________________
66
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
2. WPŁATY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DO
BUDŻETU GMINY - 2007 ROK
W 2007 roku za rok 2006 dokonało wpłaty do budŜetu Powiatu – Gospodarstwo
Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Wojsławicach w kwocie 640,02 zł w dniu 31 marca 2007 roku.
3. DOTACJE NA RZECZ PUBLICZNYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ – 2007 ROK
W 2007 roku kontrolowana jednostka wydatkowała w dziale 851 – ochrona zdrowia
rozdział 85111 – szpitale ogólne § 6220 na plan 494.362,00 wydatkowano 474.343,35
zł.
Dotację na współfinansowanie zadania majątkowego o nazwie „DoposaŜenie Oddziału i
Działu Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Zduńskiej Woli” w kwocie 144.347,24 zł realizowanego przez Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli przekazano 19 stycznia 2007 roku
(72.797,24 zł) oraz 26 lutego 2007 roku 71.550,00 zł.. Zadanie w wielkości ujętej w
budŜecie powiatu realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Dotację w kwocie 329.996,11 zł przekazano 28 grudnia 2007 roku na zakup ambulansu
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
XII.
USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera 68 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli pod pozycją 2/2008.
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
Jacek Hillebrand – Sekretarz Powiatu
Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu
Henryka Kowalska – Kierownik Referatu ds. finansowo-księgowych
Lidia Papudzińska – inspektor
Włodzimierz Piegat – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy
Zewnętrznych.
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
_____________________________________________________
67
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W Powiecie Zduńskowolskim
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424
1. Oświadczenie Skarbnika Powiatu związanego z opracowaną Instrukcją z dnia 12
marca 2008 roku.
2. Test dotyczący wewnętrznych procedur kontroli.
3. Wyjaśnienie Starosty Zduńskowolskiego i test dot. kontroli wewnętrznej.
4. Kserokopie dokumentów dotyczących postępowania przetargowego na obsługę
bankową wraz z 2 wersjami umowy.
5. Wykaz rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego.
6. Kserokopie uchwał Rady Powiatu dotyczące emisji obligacji.
7. Test dotyczący konta 201.
8. Szczegółowa specyfikacja zobowiązań zaewidencjonowanych na koncie 201 na dzień
31 grudnia 2007 roku.
9. Wyjaśnienie Starosty Zduńskowolskiego w sprawie nieterminowych wpłat do PFRON
oraz kserokopie dokumentów dotyczących wpłat.
10. Dane dotyczące udzielonych dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych w 2007 roku
11. Kserokopie rozliczeń otrzymanych kwot dotacji
12. Zestawienie dotyczące zamówień publicznych powyŜej 60.000 euro udzielonych na
roboty budowlane, dostawy oraz usługi w roku 2006 i roku 2007.
13. Podstawowe dane o zadaniach inwestycyjnych objętych kontrolą.
14. Umowa nr 1/DF.I.3431/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku wraz z aneksami nr 1, nr 2,
nr 3, nr 4 zawartych z firmą „EKOKALORIA”.
15. Testy dotyczące gospodarki składnikami majątkowymi.
16. Informacja o sposobie wyliczenia kosztu kształcenia ucznia w zasadniczej szkole
zawodowej wraz z zestawieniami.
17. Ankieta danych kontrolowanej jednostki.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu 11 czerwca 2008 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Starostwie Powiatowym Zduńskiej Woli. Kierownika jednostki i
Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i
złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej
odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
......................................
Dorota Ryl
......................................
Stanisław Gwis
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:
...................................................................................................
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
_____________________________________________________
68