„Utworzenie i wyposażenie biura Doradcy Zawodowego

Transkrypt

„Utworzenie i wyposażenie biura Doradcy Zawodowego
Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4
............................................
( pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Utworzenie i wyposażenie biura Doradcy Zawodowego”
Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
−
−
−
−
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
……………………………
(miejscowość , data )
...........................................
pieczęć i podpis osoby(osób)
uprawnionej(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach
39-100 Ropczyce ul. A. Mickiewicza 13 NIP 818-12-99-572 , Regon 690691076

Podobne dokumenty