Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „InnoCenter” §1 1

Transkrypt

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „InnoCenter” §1 1
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „InnoCenter”
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa proces rekrutacji i warunki uczestnictwa
w projekcie „InnoCenter”.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.innocenter.pl.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
która posiada Wiedzę. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej reprezentują w Programie ich należycie umocowani przedstawiciele.
2. Organizatorze – należy przez to rozumieć „Executive Club” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02566) przy ul. Puławskiej 12 lok.10, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, REGON:
141040680, NIP: 521-345-63-99, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000280689, której dokumentacja przechowywana jest
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „InnoCenter” realizowany przez Organizatora
w związku z konferencją pod nazwą „Chemical Industry Summit & Awards Gala”, którego celem
jest
umożliwienie
transferu
Wiedzy,
poprzez
ułatwienie
kontaktu
Uczestnika
z Partnerem.
4. InnoCenter – należy przez to rozumieć wydzieloną w przestrzeni oraz organizacyjnie część
konferencji „Chemical Industry Summit & Awards Gala”, która odbędzie się w dniu 21 listopada
2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, w ramach której obecni będą przedstawiciele
Partnerów
odpowiedzialni za działania badawczo – rozwojowe w ramach struktury
organizacyjnej Partnera.
5. Wiedzy – należy przez to rozumieć dane, know-how lub prawa, takie jak prawa własności
intelektualnej, które są lub mogą być przydatne w działalności Partnera.
6. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w szeroko rozumianej branży chemicznej lub farmaceutycznej, zainteresowany komercyjnym
wykorzystaniem potencjału Uczestnika w zakresie Wiedzy.
§3
1. Cel Projektu określony w § 2 pkt 3 Regulaminu realizowany jest poprzez:
a. przekazanie Partnerowi informacji o wybranych, zgodnie z § 6 ust 1 Regulaminu,
Uczestnikach oraz informacji o ich Wiedzy, w zakresie opisanym w Formularzu;
b. zaproszenie wybranych, zgodnie z § 6 ust 1 Regulaminu, Uczestników do udziału
w InnoCenter
2. Celem Projektu w żadnym wypadku nie jest udzielanie Uczestnikom pomocy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym inicjowanie i organizowanie
kontaktów w celu zatrudnienia, ani pomoc Partnerom w pozyskaniu pracowników.
3. Udział Uczestnika w Projekcie oraz w InnoCenter nie jest związany z obowiązkiem wniesienia
z tego tytułu opłat przez Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie w związku
z udziałem w Projekcie oraz w InnoCenter.
4. Ewentualna współpraca pomiędzy Uczestnikiem i Partnerem, w tym transfer Wiedzy odbywa
się na zasadach określonych bezpośrednio pomiędzy nimi.
5. Organizator nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, ani co do nawiązania współpracy pomiędzy
Partnerem i Uczestnikiem, ani co do przydatności któregokolwiek Partnera jako partnera
biznesowego lub inwestora.
6. Uczestnik i Partner samodzielnie i bez udziału Organizatora prowadzą rozmowy i negocjacje
dotyczące ich ewentualnej współpracy.
7. Ani Uczestnik, ani Partner nie mają obowiązku zawierania umów dotyczących ich współpracy.
8. Organizator w żadnym wypadku nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Uczestnikiem
i Partnerem.
9. Projekt będzie realizowany od dnia 10 września 2016 roku do dnia 21 listopada 2016 roku.
§4
1. Uczestnik uprawniony jest do udziału w Projekcie pod warunkiem posiadania Wiedzy, która jest
zidentyfikowana (opisana).
2. Zgłoszenia udziału w Projekcie dokonuje Uczestnik poprzez przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.innocenter.pl (dalej „Formularz”) na adres
mailowy [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Executive Club Sp.
z o.o. ul. Puławska 12 lok 10, 02-566 Warszawa.
3. W zgłoszeniu należy zwięźle opisać posiadaną Wiedzę oraz wskazać jej możliwe zastosowania
i potencjalne korzyści, wynikające z jej zastosowania.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 listopada 2016r, przy czym o zachowaniu terminu
decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. Organizator może przedłużyć termin
przyjmowania zgłoszeń.
5. Zgłoszenie nie gwarantuje udziału w Projekcie.
§5
1. Informacje zawarte w Formularzu Uczestnik ujawnia dobrowolnie. Przed przesłaniem
Formularza Uczestnik powinien zasięgnąć niezależnej porady co do informacji, które może
ujawnić.
2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Projekcie akceptuje to, że informacje przekazane
w Formularzu mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz udostępniane do publicznej
wiadomości bez ograniczeń. W szczególności informacje te będą przekazane Partnerom bez
obowiązku zachowania ich w poufności,
a także mogą być opublikowane na stronach
internetowych Organizatora.
3. Uczestnik wypełniając Formularz oświadcza, że został upoważniony do rozpowszechniania
informacji przekazywanych w Formularzu oraz że informacje te nie naruszają żadnych praw
osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Organizatora za
szkodę spowodowaną naruszeniem praw osób trzecich, wynikającą z nieprawdziwości takiego
oświadczenia.
4. Uczestnik wypełniając Formularz wyraża zgodę na kontakt ze strony Partnera.
§6
1. Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator dokona wyboru Uczestników, którzy zostaną
zaproszeni do udziału w Projekcie. Decyzja Organizatora jest uznaniowa, ostateczna i nie
przysługuje od niej żadne odwołanie.
2. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik będzie poinformowany pisemnie,
telefonicznie lub pocztą e-mail, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Formularzu.
3. Podmioty niezakwalifikowane nie będą o tym powiadamiane.
4. Zgłoszenia wybranych przez Organizatora Uczestników zostaną przekazane Partnerom zgodnie
z profilem działalności Partnera, która odpowiada branży wskazanej w Formularzu. Zgłoszenia
mogą być przekazane kilku Partnerom. Ponadto wybrani przez Organizatora Uczestnicy
otrzymają zaproszenia na InnoCenter.
§7
1. Partner lub Partnerzy po otrzymaniu zgłoszenia może bezpośrednio skontaktować się
z Uczestnikiem. Ostateczną decyzję o kontakcie z Uczestnikiem podejmuje Partner. Organizator
nie zapewnia i nie gwarantuje, że taki kontakt nastąpi oraz nie ponosi odpowiedzialności
w przypadku braku takiego kontaktu.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że otrzymanie zaproszenia na InnoCenter i udział w tym
wydarzeniu nie gwarantuje rozmowy z przedstawicielem wybranego Partnera. Możliwość
rozmowy z przedstawicielem danego Partnera uzależniona jest od ilości Uczestników
InnoCenter oraz zainteresowania Partnera Wiedzą posiadaną przez danego Uczestnika.
Ostateczną decyzję podejmuje w tym zakresie Partner poprzez swojego przedstawiciela
obecnego na InnoCenter.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje i zapewnienia składane Uczestnikowi
przez Partnera. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy
Partner zadeklaruje chęć spotkania z Uczestnikiem podczas InnoCenter a następnie do takiego
spotkania nie dojdzie.
§8
1. Zaproszenie na InnoCenter obejmuje wyłącznie udział w tym wydarzeniu.
2. Zaproszenie nie obejmuje kosztów dojazdu, powrotu a także kosztów ewentualnego
zakwaterowania. Koszty te ponosi Uczestnik we własnym zakresie.
3. Zaproszenie na InnoCenter nie obejmuje uprawnienia do udziału w konferencji i gali
„Chemical Industry Summit & Awards Gala” ani w innych, oprócz InnoCenter, częściach tej
konferencji. Uczestnik, który otrzymał zaproszenie na InnoCenter jest jednak uprawniony
do zniżki w wysokości 20% od ceny regularnej udziału w konferencji i gali „Chemical Industry
Summit & Awards Gala”.
4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
w Polsce, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora powstałych w związku
z udziałem Uczestnika w Projekcie. Regulamin, Projekt czy też zaproszenie na InnoCenter
nie stanowią przyrzeczenia publicznego ani żadnego zobowiązania ze Organizatora,
a w szczególności nawiązania przez Uczestnika kontaktu czy współpracy z Partnerem.
§9
1. Organizator zastrzega prawo do rezygnacji z prowadzenia Projektu lub odwołania
InnoCenter w każdym czasie.
2. W przypadku gdy Organizator uzna zachowanie danego Uczestnika za niestosowne lub
nieuczciwe, w tym w szczególności gdy okoliczności wskazane w § 5 ust 3 Regulaminu okażą
się nieprawdziwe Organizator ma prawo odmówić dalszego udziału w Projekcie lub
w InnoCenter takiemu Uczestnikowi.
§ 10
1. Uczestnik podając swoje dane osobowe, konieczne do wzięcia udziału w Projekcie oraz
InnoCenter,
wyraża
zgodę
na
gromadzenie,
przechowywanie,
przetwarzanie
i wykorzystywanie tych danych osobowych do celów realizacji Projektu.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia
lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§11
1. Regulamin zatwierdza oraz zmienia Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.