SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOWIE opr. mgr Maria Jolanta

Transkrypt

SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOWIE opr. mgr Maria Jolanta
SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOWIE
opr. mgr Maria Jolanta Kierzkowska
Komputery i elementy informatyki w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie komputerów i elementów informatyki w edukacji wczesnoszkolnej stanowi dla dzieci dużą atrakcję.
- Kształcenie wspomagane komputerem staje się bardziej skuteczne, ponieważ można osiągnąć zgodność wyników z
właściwie określonymi celami kształcenia.
- Zwiększa się efektywność procesu nauczania.
- Skraca się czas nauczania w stosunku do lekcji prowadzonej tradycyjnie.
- Dzieci uczą się formułowania problemu i analizowania możliwości uzyskania jego optymalnego rozwiązania.
- Wypracowane przez nie konkluzje wyrabiają w nich nawyki myślenia twórczego i pojęciowego.
- Praca odbywa się bezstresowo , co zapewnia uczniom komfort psychiczny.
Zatem realizowany jest cel procesu nauczania i uczenia się poprzez przyswajanie wiadomości, umiejętności i wartości
oraz monitorowany jest proces dydaktyczno – wychowawczy.
Przekazywanie treści w nauczaniu początkowym nie powinnoodbywać się w sposób tylko werbalny. Wskazane jest, aby
uczniowie opanowywali wiedzęnadrodze samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i
ukierunkowanych zgodnie z programem nauczania. Wszelkie pojęcia i prawidłowości powinny ukształtować się w umyśle
dziecka na skutek wizualizacji wiedzy i konkretnych czynności oraz ich analizowanie.
Program dydaktyczny nie może być stosowany tylko do nauczania odtwórczego, ale ma stymulować do działań
twórczych.
Badania nad efektywnością przekazu poglądowego i werbalnego wykazują, że w procesie rozwiązywania problemu,
przekaz poglądowy i werbalny stwarza uczącym się dogodniejsze i efektywniejsze możliwości twórczego myślenia, niż
tylko przekaz werbalny.
Programy multimedialne, a także hipermedialne wymagają aktywności ucznia. Używając systemów multi i
hipermedialnych uczniowie stają się bardziej aktywni i zaangażowani.
Kształcenie medialne jest kształceniem wielokanałowym, które uruchamia wiele torów przepływu informacji. Przekaz
informacji odbywa się w języku obrazów, języku działań przez stosowanie środków czynnościowych i w języku
symbolicznym. Tak działające bodźce wywołują u uczącego się aktywność spostrzeżeniową, manualną, intelektualną i
emocjonalną.
Uczeń pracujący z medium jest aktywny poznawczo, a jego sytuację dobrze charakteryzuje zdanie: uczę się przez
działanie. Dzieci mają okazję do wykorzystania wiadomości w praktycznym działaniu, na zdobywanie i praktykowanie
procedur przetwarzania danych (obrazów i relacji między nimi) czy wreszcie do odczuwania radości tworzenia i
weryfikacji gotowej aplikacji razem z kolegami.
Komputer zasługuje na miano narzędzia poznawczego, które różni się od zwykłych narzędzi tym, że ma ułatwić i
rozszerzyć funkcje poznawcze podczas uczenia się.
Literatura:
Dałek J., Święcicki K., Edukacja informatyczna w Polsce. W: „Perspektywa edukacji z komputerem” (red B. Siemieniecki)
Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Toruń – Płock 1995r.
Duch W., Przyszłość komputerów w edukacji. W: „Informatyka w Szkole” (red M. M. Sysło) Toruń 1993r.
Konarzewski K., Komputery w szkole. „Kwartalnik pedagogiczny” nr 2 1987r.
Kwiatkowski S., Komputer jako obiekt i narzędzie w procesie kształcenia. W: „Tradycje i współczesne kierunki
modernizacji dydaktyki” (red J. Półturzycki, A. E. Wesołowska) Wyd. Nauk. UMK, Toruń 1992r.
Morbitzer J., Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1994r.
Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Copyright by Wydawnictwo
Adam Marszałek. Toruń 1997r.
Skarbińska A., SnapGrafx w praktyce nauczycielskiej. Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 1999r.
Wesołowska A. E., Rozwój technik multimedialnych – wybrane przykłady. W: Pedagogika i technologia kształcenia
postrzegane na nowo (red F. Januszkiewicz, S. Skulimowski) Wyd. Uczel. WSRP Warszawa – Siedlce 1993r.
Wieczorkowski K., Kształcenie na dystans z wykorzystaniem sieci komputerowej. CODN . Warszawa 1996r.

Podobne dokumenty