Petycja uczestników instruktażu przed walnymi zebraniami

Transkrypt

Petycja uczestników instruktażu przed walnymi zebraniami
Petycja uczestnik6w instruktaiju
przed walnlEi zebnniami sprawozdawczymi
w rodzinnych ogrodach dzialkowych szczecifskiegoOkrQguPolski€goZwi4zku
Dzialkowc6w,skierowanado PrezydentaRP oraz PolskiegoParlametrtuw sprawie
zagrozeniadla rodzinnychogod6w dzialkonach.
Miniony rok 20i1 byl dla nas dzialkowc6w rokiem niepokoju o losy ogrod6w
rodzinnychi calegonaszegoruchu spolecznego.
Zaskarzenieustawy o ROD do Trybunalu Koost'tucyjnego stalo si9 tlem do szerokich
dy'wagacji na temat przyszlosci tego ponad wiekowego ruchu spoleczno6ciowego,jego
walor6w i ulornnosci.
Trybunal Konsty'tucyjny podejmie stosolLaeoseczenie, L16re uszanujemy.namy
jednak nadzieje,2e nie bgdzieono kzywdz4ce dla <izialkorvc6wByC $oze zaidzieporzeba
pewnychkorel't rrlmikaj 4cychz rtora. trcgo4c1a.
Obawiamy siQjednak tego najgotszegoaby przy tej okazji nie zmamowa6bogatego
dorobku tej pozarz4dowej orgarizacli, kl6ta zv'ftaszszana pzestrzeni oslatnich 30 lat
kontyDuowala tradycje, doskonalila organizacjg integruj4c cale drodowisko rodzin
dzialkowc6wo nie najwyzszymstatusiematerialnym.
Nam te dzialki s4 niezmiemie potzebne, jestesmy dobse zorganizowani,radzimy
sobie z problemami nie najgorzej ale pewne zjawiska wynikaj4ce z reali6w otoczenianie
sprzyjaj4nam co obracasiQprzeciw calej organizacji (bezdomno56,rozluZnieniedyscypliny
spolecznej,tendencjedo dezintegracjiitd.)
PZD nie jest monopolist4co siq nam pr4pisuje w skardzedo Trybunafu' prowadzi
jedynie ogotly rodzinne, a nie wszystkie w kraju Nie stoi wiec nic na przeszkodzieaby
takie samepmwa przyznacimym podmiotomprowa&4gym ogrody dzialkowe Niech bqdzie
szlachetnar;'walizacja ale nie kosztem rozbijania i dezintegracji dobrze funkcjonuj4cej
organizacjispolecznej.A takie symptomyd4e siQza \\airy6 w postacipopieranianie zawsze
najlepszychprzyklad6w pluatizmq kt6rcgo idea nie mo2eprzy6mii pozytyw6w tkwi4cych
dzisiajw PZD.
Wizja przysztych dochod6wwlnikaj4ca z likwidacji obecnegosystemuustrojowego
ROD tez nie moze byd wyznacznikiem kieruDku pohtyki w zakesie ogrodnictwa
dzialkowego. Nalezy zawsze postrzegad wszystkie wielorakie aspekty, a nie tylko
ekonomiczre, gdyz w konsekwencjjmoze to byi o wiele bardziej korzystniejszespoleczrie
w dlugim przedzialeczasowYm.
Apelujemy wiec do polityk6w aby rozumnie
podchodzi6 do problemu i nie
ro4egdowad systemuROD dzisiaj dobrzefunkcjonuj4cego.
Zachowqmy dla przyszloscito co najwazniejsze_
i ich ob).watelskapostawa.
tj. zaangazowanie
spoleczneludzi
W pol,vyzszychkwestiachwypowiedzielismy sig jednoznacznie.w
czasieII Kongresu
PZD gdzie wielu polityk6w w spos6bwla.aany
aprobowalonaszedqzeniai wierzlmy nadal,
ze to poparcie bgdzieoczywiste.
A.,
c4r/f
) 4L\ #,anM
*{}D;o-.4qc.co
x)<Fz&rpeLlE411.i
/c\,-' : . / I / i)ogzo.c'\'
' " - ' / l ' n - ^ " . ,>.QA4^(Eca'€(a u S?.q4.
;/!;.4 * l./,f ""4.Fp )*iff ,*a.4"v././e*. *.
/qrrrt,",t_
4r,) ,n iihnzt
Afu<r^.
/ll.atlzZz,,t
'"/ /",4 *n- rt /'"7o
.6,o,,/'u" {
6/1) ,, fnn*"ou " &
> n 8 u'L-.
dt:LTzzJ
,1
"-',o
1/0/Lt
"'."-i
a gt<"ter-Z
/
.
tr >?,za"ot 4 t4,
- {,t,p /.4//, Er/__4rtz
)Lt
n
,/nilt,t
.
w_l
.
/
/
/:
/Zr./."a"'
r/orri c*e
-[
er/.sv',{sr 1,1",.s]*\'l!{w-J
//r,"4
Kp).,swn bt rb i' S>be".,u
e.O. P 6,* -tL.''-L',o
Pe5 ..'A,-kne,'r."
^

Podobne dokumenty