status -poprawki

Transkrypt

status -poprawki
Statut Klubu Integracji Społecznej
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu
ul. 11-go Listopada 7
Rozdział I. Opis jednostki organizacyjnej
Klub Integracji Społecznej (dalej zwany KIS) funkcjonuje pod bezpośrednim
zwierzchnictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
Został utworzony w ramach realizacji projektu systemowego „Krok ku lepszej przyszłości”
z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Priorytet VII, Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla osób poszukujących zatrudnienia a korzystających
z pomocy społecznej.
KIS realizuje działania umoŜliwiające udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom
pomocy w:
• odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej,
• powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub pracy
• podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
Rozdział II. Akty prawne
Działania KIS realizowane są na podstawie następujących aktów prawnych:
1. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym - Dz.U.122 2003 poz. 1143 ze
zm.; (kluby integracji społecznej i ich zadania, ośrodki pomocy społecznej jako organizator
klubów integracji społecznej oraz robót publicznych)
2. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz.U.64 2004, poz. 593, ze zmianami
(m.in. strategia rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie ośrodków wsparcia,
kontrakt, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy)
3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 Dz. U.Nr99,poz.1001 ze zm. / o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (partnerstwo, aktywizacja społeczna i zawodowa)
4. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi - Dz.U.147 2002 poz. 1231 ze zm. (m.in. finansowanie zadań związanych
z przeciwdziałaniem lub likwidacją skutków naduŜywania alkoholu)
5. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie - Dz.U.96 2003 poz. 873 ze zm. (wolontariat)
Podstawa prawna procedury tworzenia KIS - art. 18 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym:
,,Gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację
społeczną i zawodową dla osób, o których mowa w art. 1, mogą: prowadzić kluby integracji
społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i
samopomocowym”.
Ośrodek Pomocy Społecznej art. 15 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej wskazuje:
,,na rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb”.
Rozdział III. Działalność KIS
Zakres działalności KIS obejmuje współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Dobroniu, Urzędem Gminy Dobroń, PUP w Pabianicach, Punktem Wsparcia Interwencyjno –
Kryzysowego, Zespołem Szkół im. Jana Długosza w Dobroniu oraz organizacjami pozarządowymi
w ramach których realizowane są:
1.
−
−
−
−
Działania terapeutyczne w tym:
udzielanie wsparcia psychologicznego,
prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej zwłaszcza osobom z uzaleŜnieniem,
kierowanie do właściwych zakładów lecznictwa,
opieki zdrowotnej
2.
−
−
−
−
Działania edukacyjno-pomocowe w tym; organizowanie kursów i szkoleń w zakresie:
przygotowania zawodowego,
autoprezentacji,
podstaw prawa pracy,
tworzenia firm
3. Poradnictwo prawno-administracyjne w tym;
− pomoc oraz porady w zakresie sporządzania i kierowania pism, wniosków, itp.,
− moŜliwość korzystania z rozwiązań ustawowych w zakresie ustaw, na których bazuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu
− pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, mieszkaniowych
− przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia wspierającego
− opracowywanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla uczestników zajęć
w KIS.
Katalog grup osób, które mogą uczestniczyć w KIS nie jest zamknięty. Oznacza to, Ŝe moŜe
być rozszerzony o inne kategorie potencjalnych odbiorców. KIS nie musi skupiać wszystkich grup
wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
Rozdział IV. Cele główne i szczegółowe
1. Cel ogólny:
− reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dobroń korzystających z pomocy
społecznej, zagroŜonych wykluczeniem społecznym
2. Cele szczegółowe:
− pomoc w zapewnieniu uczestnikom KIS bezpieczeństwa socjalnego,
− reintegracja zawodowa i społeczna,
− pomoc w zaspokajaniu przez beneficjentów samodzielności ekonomicznej oraz zdobywanie
umiejętności gospodarowania własnymi środkami,
− wspieranie uczestników KIS w odbudowywaniu i dąŜeniu do stosowania trwałego systemu
wartości, zasad i reguł w codziennym Ŝyciu,
− rozwijanie osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie celów Ŝyciowych,
− współpraca z partnerami w zakresie kierowania uczestników KIS do robót interwencyjnych,
publicznych, prac społecznie uŜytecznych, staŜów pracy, zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę.
Rozdział V. Adresaci Programu
Adresatami programu są:
I. Osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy) lub nie pozostające w zatrudnieniu będące w wieku aktywności zawodowej i
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
w szczególności naleŜące do następujących grup:
1. długotrwale bezrobotnych,
2. osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi,
3. osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku od jej
opuszczenia),
4. osób bezdomnych,
5. osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
zaleŜnymi,
6. osób uzaleŜnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi
leczenia lub po jego zakończeniu (w okresie do roku po jego ukończeniu)
II. MłodzieŜ w wieku od 15 do 25 lat, pochodząca ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym
III.
Otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt. I. i II., czyli osoby
mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej (w przypadku kontraktów socjalnych lub innych form wsparcia indywidualnego)
oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku
programów aktywności lokalnej lub wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych).
IV.
Uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy
posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub objęci ochrona
uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową lub społeczną.
Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w klubie moŜe zostać poszerzony o inne
kategorie, np. matki samotnie wychowujące dzieci. MoŜliwe jest łączenie się grup zróŜnicowanych
pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia, sytuacji osobistej itp.
Rozdział VI. Struktura organizacyjna
Funkcje i osoby je sprawujące:
Kierownik GOPS
- GraŜyna Baranowicz
Koordynator KIS
- Mariusz Kulikowski
Księgowy
- Agnieszka Dybalska
Pracownicy socjalni
- Renata Staciwa i Milena Antoniak
Psycholog/terapeuta
- Marta Smolak