ogłoszenie o rostrzygnieciu postępowania w trybie konkursu ofert

Transkrypt

ogłoszenie o rostrzygnieciu postępowania w trybie konkursu ofert
OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
KONKURSU OFERT
KONKURS OFF.RT
LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA
POSTĘPOWANIA: 25.01.2017 r.
NAZWA
ZAKRESU:
chirurgia
ogólna
i
krótkoterminowa w t) m pełnienie f uncji Ordynatora
Oddziału ora/ pełnieniu dyżurów w Odd/iale
Otorynolaryngolonicznym
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano
następujących oferentów:
L.p.
1
Siedziba oferenta
Nazwa oferenta
Marcin Cruk prowadzący działalność ul. Felińskiego 14/15,41 gospodarc/ą pod firmą: „Indywidualna 902 Bytom
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.
Marcin (Jruk specjalista chirurg."
wpłynęło ofert: l
Oferty przyjęte: l
Oferty odrzucone: O
Komisja w składzie:
1. Dariusz Sklodowski - Przewodniczący lvmnt
2. Irena Proezek- Członek Komisji
3. Jolanta Wieczorek - C/lonek Komisji.(;
uwagi
oferta przyjęta,
cena podlega negocjacją

Podobne dokumenty