SPONSOR GŁÓWNY MTS PIAST SKAWINA

Transkrypt

SPONSOR GŁÓWNY MTS PIAST SKAWINA
OBÓZ „FERIE Z PIASTEM
7” – PYZÓWKA, DW SZELIGÓWKA
waż e i for a je dla Rodzi ów
 WYJAZD I POWRÓT
 WYJAZD: sobota, godz. 10:30 (parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej)
 POWRÓT: sobota, ok. godz. 15:00 (parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej)
 OBOZY ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
 KADRA WYCHOWAWCZO – TRENERSKA
o Kontakty telefoniczne:
 Marcin KUFLOWSKI – kierownik wypoczynku, tel. 507.065.495 (I, II turnus)
 Artur WĄTOR – trener piłki nożnej, tel.
.
.
I turnus
 Krzysztof DURLIK – trener piłki nożnej, tel.
.
.
I, II turnus)
 Daniel KOZŁOWSKI – trener piłki nożnej, tel. 603.761.702 (II turnus)
 Agnieszka KIERZKOWSKA – trener piłki siatkowej, tel. 604.797.058 (I turnus)
o Dodatkowy kontakt e-mail: [email protected]
 wydarze ia a o ozie ędą rela jo owa e w iarę ożliwoś i – a ieżą o za
pośred i twe ka ałów i for a yj y h:
o www.PiastSkawina.pl
o www.Facebook.com/PiastSkawina
 Prosi y o u ika ie ko taktu telefo i z ego z dzieć i w godzi a h wie zor y h!
 Prosi y o zgłasza ie, ko sultowa ie i wyjaś ia ie wszelki h zapytań i wątpliwoś i –
ezpośred io z kadrą wy howaw zo-tre erską!
 W przypadku hę i otrzy a ia ra hu ku za po yt a o ozie – ależy poi for ować o ty
fak ie, wraz z przekaza ie sz zegółowy h da y h o do jego treś i!
o Prosimy o przekazanie kieszonkowego w aksy al ej wysokoś i 5 zł za każdą wyższą
kwotę kadra pedagogi z a ie ierze odpowiedzial oś i!
SPONSOR GŁÓWNY
MTS PIAST SKAWINA
Wyjazd a o óz dofi a sowa y jest ze środków udżetu G i y Skawi a