|(!| Y:,?:::W":H:Ii 1cpułe {l€a/.-ła2,

Transkrypt

|(!| Y:,?:::W":H:Ii 1cpułe {l€a/.-ła2,
|(!|
Y:,?:::W":H:Ii I n,",vcent
Miasta
Wodzisław śląski,drria.
. . . . .
I01E . .11: .0. 3.
...
FZ-I.041.8.2016
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i DziędzictvłaNarodowego
I Wiceprezes
a
JUae
z,-ł
Zwracam się
z
v
-
1cpułe
-
Rady Ministrów
{l€a/.-ła2,
uprzejmą prośbąo uzasadnienie decyzji
o
odtzuceniu wniosku
projektowego miasta Wodzisławia Śląskiego pod tytułem ,,Komplelcsowa modernizacja Pałacu
Dietrichsteinów" przedłożonegodo uwzględnienia w ramach ogłoszonego 6 lipca 2016
naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego. Zgodnie
Ministerstwo Kultury
i
z
r.
przyjętymi przez
Dziędzictwa Narodowego kryeriami oceny do zakwalifikowania
przedsięwzięcia inwestycyjnego do Kontraktu Terytorialnego inwestycja musi spełnić kryteria
formalne, dostępu, jak i kryterium strategiczne, czylibyć zgodna
z ce|arnipolityki
kulturalnej
Pństwa. Uzyskanie pozytywnej oceny w tym kryterium, pod warunkiem pozytywnej oceny
uzyskanej w kryteriach formalnych i kryteriach dostępu, stanowiło przesłankę do
rekomendowania projektu do Kontraktu Terytorialnego
i
włączenia go na listę Kontraktu
Terytorialnego. Projekty, które zostały włączone na listę Kontraktów Terytorialnych, będą
mogłY ubiegać się
o
dofinansowanie
w kolejnych koŃursach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
20 Pńdziernika 2016 r. 89 przedsięwzięó zgłoszonych w ramach naboru nowych
projektów do Kontraktu Terytorialnego otrzymało rekomendację kięrownictwa Ministerstwa
Kultury i Dziędzictwa Narodowego. Projekty w drugim etapie weryfikacji zostały ocenionę
Pod kątem strategicznym orz gotowoścido realizacji i spełnienia kryteriów dostępu do VIII
osi priorytetowej programu operacyjnego InfrastrŃtura i Środowisko.
Przedsięwzięcie inwestycyjne Miasta Wodzisławia Śląskiego nię znalazło się na liście
projektów rekomendowanych do Kontraktu Terytorialnego, co moze dzivlió zważywszy na
falł, żePńac w Wodzisławiu Śląskim jest najstarszym obiektem klasycystycznym
na ziemiach
Polskich (wzniesionym w latach 1744-1745), co czyni go unikatem na skalę europejską. Jego
twórcą był wybitny morawski Architekt Franciszek Antoni Grimm (1710-17S3). W roku 1945
Urząd Miasta Wodzisławia Śląstiego
ul. Bogumińska 4
44-3OO
Wodzisław Śląs ki
tel. (32) 459 04 00, fax (32) 72187 03
e-mail: [email protected]
www.wodzislaw-slaski.pl