WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO DOMU

Transkrypt

WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO DOMU
________________________
________________________
imię i nazwisko
miejscowość, data
________________________
ulica i numer domu
________________________
kod pocztowy, poczta
WNIOSEK
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Zwracam się z prośbą o umieszczenie mnie w domu pomocy społecznej
i jednocześnie wyrażam zgodę na pokrywanie naliczeń za pobyt w domu pomocy społecznej,
ustalonej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
z późniejszymi zmianami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w postępowaniu o skierowanie do domu pomocy społecznej.
__________________________
podpis osoby składającej wniosek
lub jej przedstawiciela ustawowego
w
zakresie
niezbędnym
__________________________
podpis i pieczęć pracownika socjalnego

Podobne dokumenty