Warszawa, 23.04.2009 r. PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA

Transkrypt

Warszawa, 23.04.2009 r. PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA
Warszawa, 23.04.2009 r.
PEŁNOMOCNICTWO
DO PROWADZENIA SPRAWY ROZWODOWEJ
Ja, niżej podpisany, Eugeniusz Malizowski, działając w imieniu własnym
udzielam niniejszym
Adwokatowi Janowi Kozłowskiemu
pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu w sprawie o rozwód.
Pełnomocnictwo
pełnomocnictw.
niniejsze
obejmuje
prawo
do
______________________
………………………………..
(podpis mocodawcy)
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl
udzielania
dalszych

Podobne dokumenty