formularz_ofertowy_zgl_10.07.2015

Transkrypt

formularz_ofertowy_zgl_10.07.2015
zARZ4n 0OSPODARoWAN
lA LOKALAMT
Hl.Le$h6{, 62-200Gnieenc,tsl.Wax{61) 42465 l0
OFERTANA NAJEMLOKATUUZYTKOWEGO
(nale2ywypelni6 wszystkiepola czytelnie,drukowanymi literami)
Nazwisko:
Imie:.-....-..
Dane Oferenta
Nazwa (Firma):
Adres Oferenta
(do korespondenclllub sledziby)
mtetscou/ncf
:
knd noczfn
Telefon kontaktowy/Faks
Adres e-mail
Adres
lokalu
@
uZytkowego,
kt6rego dotyczy oferta
Powierzchnia
ul
wybranego powierzchnia lqczna
lokalu uZytkowego[mt]
1n2
powierzchnia podstawowa
ynz
powierzchnia pomocnicza
1n2
Proponowanastawka ryczaftowa cryns r za lokal
zl nettofmiesi4c za powierzcftniq
uZytkowy
podstawowq,ti.
-
do stawek czynszuza lokale uZytkowe naliczanyjest podatek VAT w obowiazujqcej
wysokoSci
- stawlo cz)4lszunie obejmujq clodatkowychSwiadczentj. optaty za gospodarowanie
odpadami,oplatyza cieplai zimn4wodQ,energigitd.
- stawka czynszuwaloryzowanabqdzie w okresachrocznychwg wskaZnikawzrostu cen
towar6w i uslug konsumpryjnych,ogloszonegoprzez PrezesaGUS za rok poprzedni;
zwaforyzowana
stawkaczynszuobowiqzywatbqdzieod marcado lutegonastqpnego
roku
- najemcazobowi4zanyjest do zaplaty podatku od nieruchomosclw wysokoSciokreslonej
pzez RadqMlastaGnieznaw drodzeuchwaly,a takZena podstawieart 207 5 7 w zwi4zl<tt
z arL 25+ ustawyz dnia 29 sierpnia1997 r., ordynacjapoda&owa(Dz. U, z 2072 r.,
poz,749 ze zm,) oraz ustawy z dnia 12 stycznia!99! r., o podatkachi oplatachlokalnych
[t1.Dz.U.z20t4r.,poz.849zezm.)
zl
netto
x
Ir12 =
..,...,z,1.
zl netto/miesi4c za powietzcfiniq
pomocnicz4,ti.
zl
netto
x
m4 =
,,..,,.2|,
StronaI z 3
zARz,tD ffOSPODAR0WANIA
L0KALAMI
ul. Lecha6, 6?-2006niczno,tel.\fax(61) 424S52*
OkreSlenie rodzaiu zamiezonei
dzialalno6ciw wybranymlokalu
prowadzonei
(proponowanabranta I asortyment)
- obowi4zekuzyskaniaopinii, zezwolef lub decyzji stosownychorgan6w w przedmiocie
ewentualnejzmianyprzeznaczenia
lokalu i mozliwosciprowadzeniazamienonejdzialalnosci
ciqZy na najemcy;w czasieoczekiwaniana w/w dokumenty,najemcanie jest zwolniony
z obowiqzkuwnoszeniaoplatczynszowych
zanajemlokahl
- najemcanie mozeprowadziiw lokaluspnedaLy,produkcjii rozpowszechniania
Uw. legalnych
sroqKowoour&uEcycn
psychoatcyurnych
orazniemozebezzgody
lqopalauy)luDlnnycnsubstancji
magazynowai
material6wtdtwopalnych
powoduj4cej
i prowadziddzialalnoSci
zakl6canie
spokoju
onz zaFiajEcej Zyciu,zdrowiui bezpieczetislwumieszkafic6w
Proponowany okres naimu
umowy zostan4zawartena czasoznaczonydo 36 miesiQcy.
z mo2liwo5ciqprzedluZenia
na czas nieokreSlony,
na wniosek Najemcy,o ile Najemcaregularniewywiezuje siq
z oplacaniaczynszui innych oplat dodatkowychzwiqzanychz bie2qcqeksploatacjqlokalu
orazprowadzona
dzialalnoSC
nie wzbudzaprolest6wi konfliktSwsqsiedzklch
mleslqcy
Wykonanie remontu na wlasny koszt
- najemcawykonujew przedmiocienajmu,na wlasnykoszt i
ryzykopraceadaptacyjno
remontoweoraz maj|ce na celu ulepszenieprzedmiotunajmu po uzyskaniupisemnej
zgody wynajmujEcego,
Naklady remontowe i ulepszenia,o kt6rych mowa staj4 siq
wynajmujEcego,
wlasnoSci4
a najemcanie bgdziedochodziizwrotu wartosciponiesionych
nakiad6ww trakcietrwania najmu,jak i po jego rozwi4zaniulub wyga3niqciu
stosunku
najmu i zrzeka sig wszelkich roszczefi z tego Qltulu, mozliwa jest partycypacja
WynajmujAcego
w kosztachremontuna podstawieodrqbnejumowy,
- w przypadkubudynk6wzabytkowychlub le24cychw strefie ochrony konserwatorskiej,w
przypadku niekt6rych prac, wymagane bQdzie uzgodnienieprojektu z Wydzialem (zaznaczyt. wla{ciwe)
Architekturyi UrbanistykiUrzqduMiastaGnieznaoraz uzyskaniawszelkichniezbgdnych
opinii i zezwolef wymaganychprzepisamiprawa, iak r6wnieZ uzyskanieakceptacji
projektu przez MiejskiegoKonserwatoraZabytk6wUrzqduMiastaGniezna(szczeg6lowych
informaciiudzieli zarzqdca),
- w przypadku budynku bqd4cegowlasno5ci4Wsp6lnoty Mieszkaniowej,w przypadku
planowanejingerencjiw czq56nieruchomo6ci
wsp6lnej (np. na powieszeniereklamy,
jest zgodaWsp6lnoty
wymianainstalacjiitp.) lub wnioskuo sprzedaZalkoholuw).rmagana
w formie uchwaly.
nrex
Etup
Zakres prac remontowych
Informacia o wynaimowanych lokalach od Miasta
Gniezna oraz dzierZawionych gruntach
EwvrueluulE
nrurnwYNAIMUIE
(zaznaczytwlatciwe)
lurn zALEGAM
O5wiadczenieoniezaleganiuzoplatami
Ezelncevr
za wynaimowane lokale uZytkowe oraz dzier2awione
INrs DoTYCZY
grunty od Miasta Gniezna
(zaznaczy(wlaiciwe)
O5wiadczam, Le nie istniei4 okoliczno5ci mog4ce
spowodowad egzekuciq z
moiego mai4tku,
w tym r6wnie2 nie posiadam zaleglofici z ertulu
zobowi4zari publiczn oprawnych
TAKrE
oKOLrczNoscr
Erarc NrErsrNrEJA
nrute
(zaznaczyt wla!;ciwe)
Strona2z3
ZARZADc OSPODAROIVANIA
LOKALAMI
ul. L€cha6, 62-200Gniemo,rsl.Wnx
(61)42465:0
O6wiadczenie o przeksiqgowaniu kwoty wadium
nwynazaMzcoDENAIRZEKSTEGOWANTE
na poczet kaucii zabezpieczaiEcei umowq
WYMZAMZGoDY
NAPRZEKSIEGOWANIE
w przypadku rozstrzygniqcia przetargu na korzysc NruIn
(zaznaczyiwla(ciwe)
oferenta
Numer rachunku bankowego, na kt6ry
nale?yzwr6ciekwotq wadium, w przypadku Wla(cicielrachrrnkrr
nie rozstrzygniqciaprzetargu na korzy6d
oferenta,b4dZnie wyraZeniazgodyna iego N r r a c h u n k r r
przeksiqgowanie
Zalqczniki (aktu al n e) :
- kserokopiadowoduosobistego;
a) w ptzypadkuosobyhzycznejnieprowadz4cej
dzialalno6cigospodarczej
- kserokopiadowodu osobistego,wydruk
b) w przypadkuosobyfrzycznejprowadz4cejdziaialnoSigospodarcz4
z CEIDG;
cJ w przypadkuprzedsiqbiorc6w- wsp6lnik6wsp6lki cywilnej- kserokopieumowy Sp6lkiCywilnej,wydruk z CEIDG;
d) w przypadku osoby prawnej (wskazai organ do reprezentowania)- kserokopie np. wpisu z Krajowego
RejestruS4dowego,
wydruk z CEIDG;
e) pelnomocnicy(niewskazaniw KRS)powinni przedstawii stosownepelnomocnictwodo udzialu w przetargu
orazzawar ciaumowy najmu.
Zazqd Gospodarowania
LokalamidzialajEc
na podstawiearl 24 usL1 ustawyz dnia29sierpnia1997r.o ochroniedanychosobowych(Dz.U.z 2002r. nr 101
poz.926zezm.)informuje,Ze:
daneosobowesEzbieranei pzeivarzaneryhcznie w postQpowaniu
dotyczEcym
najmulokaluuZytkowego
daneosobowemogqby6udostqpniane
zazqdryobiektuI miejskimjednostkom
procedurze
uczestniczecymw
organizacyjnym
najmu,
osobie,kt6rejdanedotycz4przyslugujeprawo
wgledudo zebranychdanychi ichpoprawiania.
Pzy)qlemdo wiadomoSciporyZszqinformacjqI o6wiadczam,
2e daneosobowepodajqdobrowolniei wyra2amzgodqna ich przetwananiew zakresie
dotycz4gnnumowy najmulokalu u2ytkowego.
Gniezno,dnia
Podpis skladaiqcego ofertq
(osobyprowadz4cej
gospodarcz4
dzialalno66
os6bprawnychos6bumocowanych
a w przypadku
do reprezenacji)
Waine informacie
.
najemca zobowi4zanyjest do zawarcia umowy najmu, zgodnie z istotnymi postanowieniamiumowy
i do zabezpieczenia
naleZno3ci
czynszowych
wekslemin blancowraz z deklaracj4wekslow4
Wynajmuj4cego
porqczonegoprzez dw6ch porqczycielio udokumentowanychdochodach(w przypadku porqczycieli
pozostajEcychw zwi4zku mal2efiskimtakZe ich wsp6lmal2onk6wJ;posiadaj4cychzarobki nie ni2sze
ni2Sredniakrajowa.
.
w przypadku,gdy miesiqcznakwota netto czynszuz tytulu najmu lokalu u2ytkowegobqdzieni2szaod kwoty
750,00zl, jedynymzabezpieczeniem
roszczefiWynajmujqcego,
bqdziezloLeniena rachunkuWynajmujqcego
kaucji o warto5citrzymiesigcznego
czynszubrutto. Kaucjgbrutto nale2ywplacif na konto Wynajmujqcego
o n r 3 3 9 0 6 50 0 0 60 0 0 00 0 0 06 6 2 40 0 0 7 .
Strona3 z 3