RAP/35/2008 Wrocław, 31.07.2008r. INFORMACJA DLA

Transkrypt

RAP/35/2008 Wrocław, 31.07.2008r. INFORMACJA DLA
RAP/35/2008
Wrocław, 31.07.2008r.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest: „Modernizacja pomieszczeń Kliniki Chorób Koni, Psów, Kotów we
Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47, ETAP II.”
Do Zamawiającego wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące pytanie:
„Prosimy o skorygowanie istotnego błędu znajdującego się w przedmiarze robót budowlanych,
w poz. nr 26. Obmiar istniejący to 245,255 m3 , podczas, gdy przy grubości projektowanej warstwy
betonowej wynoszącej 20m, powinien on wynosić 49,051 m3 (245,255 m2 *0,2m).”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w poz. 26 przedmiaru budowlanego należy wartość 245,255 m2
przemnożyć przez 0,2 m. Obmiar prawidłowy powinien wynosić 245,255 m2 x 0,2= 49,051 m3
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert .
Aktualny termin składania ofert:
Aktualny termin otwarcia ofert :
06.08.2008 godzina 10:30
06.08.2008 godzina 11:00
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Zastępca Kanclerza
mgr inż. Krzysztof Grembowski